Krænkelse af rettigheder til mærkerne NOVI og NOVI PARK

Resumé

Sagen vedrører spørgsmålet, om Nordvestjysk Videncenter for Miljø Novem s.m.b.a. krænker Novi A/S´ rettigheder til mærkerne NOVI og NOVI PARK, herunder som domænenavne, ved benyttelsen af NOVEM og NOVEM PARK, herunder som domænenavne.

Dom i sagen V-122-03

Novi A/S 
(Advokat Martin Lavesen) 

mod 

Nordvestjysk Videncenter for Miljø Novem s.m.b.a. 
(Advokat H.P. Grønborg-Pedersen) 

Indledning og påstande

Sagen vedrører spørgsmålet, om Nordvestjysk Videncenter for Miljø Novem s.m.b.a. (herefter Novem) krænker Novi A/S' (herefter Novi) rettigheder til mærkerne NOVI og NOVI PARK, herunder som domænenavne, ved benyttelsen af NOVEM og 
NOVEM PARK, herunder som domænenavne.

Novi har nedlagt følgende påstande: 

1. Novem tilpligtes at anerkende, at Novem ikke er berettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnet NOVEM som varemærke, selskabsnavn og domænenavn for og i forbindelse med "videncentre, forskerparker, erhvervsparker, innovationsmiljøer, herunder rådgivning vedrørende forretningsledelse og ­administration, investeringsvirksomhed, venturekapital, fi-
nansiering, udlejning af kontor- og mødelokaler, samt udlejning af kontor- og konference- og kursusfaciliteter". 

2. Novem tilpligtes at anerkende, at Novem er uberettiget til at gøre brug af NOVEM som en del af varemærker, selskabsnavne og domænenavne i sammensætninger med følgende ordelementer: PARK, FORSKERPARK, VIRKSOMHEDSPARK, INNOVATION og EJENDOMSFOND for og i forbindelse med "videncentre, forskerparker, erhvervsparker, innovationsmiljøer, herunder rådgivning vedrørende forretningsledelse og -administration, investeringsvirksomhed, venturekapital, finansiering, udlejning af kontor- og mødelokaler, samt udlejning af kontor- og konference- og kursusfaciliteter". 

3. Novem tilpligtes at anerkende, at Novem er uberettiget til at registrere NOVEM som varemærke, selskabsnavn og domænenavn for og i forbindelse med "videncentre, forskerparker, erhvervsparker, innovationsmiljøer, herunder rådgivning vedrørende forretningsledelse og ­administration, investeringsvirksomhed, venturekapital, finansiering, udlejning af kontor- og møde-
lokaler, samt udlejning af kontor- og konference- og kursusfaciliteter".

4. Novem tilpligtes at lade udslette de registrerede domænenavne "novem.dk" og "novempark.dk". 

5. Novem tilpligtes at tilbagekalde og destruere enhver form for markedsførings-, reklame- og informationsmateriale i skriftlig og elektronisk form, som indeholder NOVEM, samt senest 14 dage efter afsigelsen af denne dom at fjerne samtlige kendetegn, der indeholder kendetegnet NOVEM. 

6. Novem tilpligtes at betale 50.000 kr. til Novi i erstatning for varemærke- og domænenavnskrænkelse med tillæg af rente fra sagens anlæg den 14. oktober 2003. 

Novem har nedlagt påstand om frifindelse for de af Novi nedlagte påstande.  

Sagens omstændigheder

Novi

Novi er et privatejet aktieselskab. Navnet har været anvendt af selskabet siden 1987, og fra 1988 tillige som varemærke. Novi driver virksomhed ved udvikling og investering i højteknologiske virksomheder, herunder driver Novi i tilknytning til Aal-
borg Universitet en forskerpark, Novi Park. Forskerparken er en del af et videnbaseret innovationsmiljø. Novi kanaliserer investeringsvillig venturekapital til etablering af nye produktionsvirksomheder, ligesom Novi Park huser og servicerer disse virk-
somheder. Ifølge Novis hjemmeside har Novi Park et samlet areal på over 90.000 m², hvoraf 44.000 m² er bebygget. 

Novi Park har siden 1993 været anvendt som navn for det geografiske område, hvor Novi gennem Ejendoms- og Financieringsfonden for Nordjyllands Videnpark (Novi Ejendomsfond) sælger og udlejer grunde. NOVI PARK fremgik af et vejskilt i 1994, ligesom navnet fremgik af en lokalplanredegørelse fra maj 2000. Novi Park har siden 1996 været særskilt omtalt i Novis årsrapporter. 

Novi-gruppen omfatter Novi Ejendomsfond, som ejes af Aalborg Kommune, Nordjyllands Amt og Aalborg Universitet, Novi A/S, som driver, leder og udvikler forskerparken med kommercielt formål, og som ejes af større finansielle aktionærer, og 
Novi Innovation A/S, som ejes af Novi A/S og Aalborg Universitet. 

Med virkning fra den 2. marts 2001 blev NOVI registreret som ord- og figurmærke i Danmark for varemærkeklasse 35, 36 og 42. 

Domænenavnet novi.dk blev registret i 1997, og domænenavnet novipark.dk den 17. september 2001. 

Novem

Novem er et selskab med begrænset ansvar og ejes af de syv såkaldte "nordvækstkommuner": Holstebro, Struer, Vinderup, Thyholm, Lemvig, Ulfborg-Vemb og Thyborøn-Harboøre. Novem er et videncenter og omfatter en erhvervspark - Novem Park - i Holstebro. Novem administrerer salg og udlejning af lejemål og grunde i Novem Park, servicerer virksomhederne og tilbyder rådgivning og sparring indenfor projektledelse, netværksdannelse og til iværksættere. 

Novi og Novem

I august 2003 åbnede Novem Park som videncenter. Novis administrerende direktør skrev den 8. august 2003 til Novems bestyrelsesformand og gjorde blandt andet opmærksom på, at Novi ikke kunne acceptere Novem som navn på grund af forvekslelighed. Den 8. september 2003 sendte Novis advokat et brev til Novems direktør om uretmæssig anvendelse af Novem som kendetegn. 

I bladet Fjernvarmen nr. 9, 2003, s. 28, omtales Novi som en af investorerne bag biogasværket Måbjerg Bioenergi. Ifølge print fra Novem Parks internetside af 18. september 2003 er Måbjerg Bioenergi et af Novems ideer og projekter. 

Parternes respektive logoer indeholder henholdsvis navnene Novi og Novem, men er bortset fra navnene grafisk forskellige og har ikke farvesammenfald. 

Forklaringer

Poul Ernst Rasmussen har forklaret, at han tiltrådte som administrerende direktør for Novi i september 2001. 

Novi er landets første og største forskerpark. Den blev etableret i et samarbejde mellem offentlige myndigheder, private investorer og det lokale universitet med henblik på at styrke erhvervsudviklingen i Nordjylland. I begyndelsen var aktiviteterne koncentreret i Nordjylland, men i dag deltager Novi i forskerparker og væksthuse i hele Danmark, herunder Symbion, CAT, IT-væksthuset Vejle, HIH samt væksthuse i Hals og Hjørring. Novi deltager også i projekter med internationale aspekter og er medlem af IASP - International Association of Science Parks. 

I Novi forskerparken udvikles og modnes virksomheder til udflytning. Novi udfører rådgivning sammen med andre veletablerede virksomheder, som har filialer i forskerparken, stiller netværk til rådighed og skaber kontakt til andre videninstitutioner, 
nationalt såvel som internationalt. 

Novi driver innovation i stort omfang, og ud af 800 idéer er der etableret 77 videnbaserede virksomheder. 

Endelig arbejder Novi med venturekapital med fokus på investering i den tidlige fase af virksomhedsudviklingen og har til dette formål indtil nu skaffet ca. ¾ mia. kr. Novi har selv investeret heraf. 

Han hørte første gang om Novem i begyndelsen af august 2003 gennem et tilfældigt presseklip, hvori Novi og Novem var nævnt. Han havde ikke tidligere hørt om etableringen af en forskerpark i Holstebro, og han har ikke kendskab til et stormøde herom i oktober 2001. Han sendte i august 2003 en e-mail til formanden for Novem efterfulgt af et anbefalet brev om forvekslelighed mellem navnene. 

Svend Valentin har forklaret, at han var direktionsmedlem i Novi fra 1993 til 2001, heraf de sidste 4 år som administrerende direktør. Fra 1995 begyndte Novi aktivt at kommercialisere viden fra universitetet og skaffe kapital til investering heri. Der var tale om et videncenter baseret på universitetet som den videnproducerende enhed, hvilket var en forudsætning for at kunne etablere en forskerpark. Den omkringliggende jord skulle som erhvervspark anvendes til de nye virksomheder, og udnyttelsen af jorden havde også et kommercielt sigte. 

Novi fik besøg 3-4 gange om måneden af forskellige delegationer, som ville se, hvordan Novi gjorde. Deltagerne var en blanding af kommunalpolitikere og erhvervsfolk. Han husker, at besøgene også omfattede en vækstfond fra Holstebro, men ikke at dette besøg skilte sig ud på nogen måde. Novi modtog vist også en invitation til et stormøde i Holstebro i oktober 2001, men ingen fra Novi deltog i mødet. 

Da han fratrådte stillingen i Novi, havde erhvervsparken udviklet sig til en kombination af virksomheder, der enten var baseret på universitetet, ønskede at drage nytte af universitetet eller bare kunne lide miljøet. Større virksomheder havde således også etableret sig i Novi Park.

Lisbeth Christensen, der er direktionssekretær i Novi, har forklaret, at hun har været ansat i Novi siden selskabets stiftelse og var fra 1985 ansat i forløberen herfor - Nordjysk Udviklingscenter. Novi Park er selve forskerparken, som består af såvel 
små som store virksomheder, herunder virksomheder indenfor energi- og miljøområdet. Novi ligger tæt på Aalborg Universitet, er åben for alle teknologiske områder og er ikke kun lokalt forankret. 

I august 2003 blev hun opmærksom på Novem i en avisartikel, hvor Novem og Novi blev sammenlignet. Hun viste denne til den administrerende direktør, der ikke havde hørt om Novem før. Kort tid efter var der en anden artikel om et biogasanlæg, hvoraf fejlagtigt fremgik, at Novi var medejer. Hun kontaktede artiklens forfatter, journalisten Allan Lunde, der bekræftede, at der var tale om en fejl. Allan Lunde nævnte ikke navnet Nomi i den anledning. I sommeren 2003 fik Novi et maleri foræret af 
Skanska. Maleriet var tiltænkt Novems åbning, men kunstneren havde taget fejl og forvekslet de to navne, hvorfor maleriet havde Novis kendetegn. 

Hun husker ikke, at Novem besøgte Novi, og har ikke kendskab til eksistensen af andre forskerparker med indledningsstavelsen "Nov-". 

Novi blev formelt registreret som varemærke i 2001 efter en henvendelse fra Novo i 2000, idet Novi blev opmærksom på, at en registrering kunne være hensigtsmæssig. Novo havde ønsket at indgå en afgrænsningsaftale med Novi, men dette blev opgivet. 

Novipark.dk er en aktiv internetside og fungerer som lokalt intranet for de virksomheder, som er i Novi Park, og som har adgang til intranettet via en certificeret IP-adresse. 

Jørgen Udby har forklaret, at han er direktør for Novem, og at han siden 1991-1992 har arbejdet med selskabets idégrundlag. Det begyndte med idéen om at anvende nogle tomme bygninger til etablering af et energi- og miljøcenter. Parallelt hermed iværksatte de 7 nordvækstkommuner et projekt om erhvervsudvikling for området. I 1995 blev de to projekter samordnet, og frem til 1998 udviklede konceptet sig til at omfatte viden indenfor energi- og miljøområdet i forbindelse med erhvervs-service- og erhvervsudvikling. I 2000 gik projektet bort fra kun at omfatte aktiviteter indenfor energi- og miljø. Projektet blev kaldt Nem indtil 2000, hvor navnet blev ændret til Novem, som er en forkortelse for Nordvestjysk Videncenter for Energi og Miljø. Novem gjorde ikke noget for at sikre rettighederne til NOVEM, men havde undersøgt, om der var internetsider med samme navn. Internetsiden novempark.dk blev oprettet i 2003. 

I slutningen af 1990'erne besøgte Novem en række forskerparker og videncentre i Danmark og i udlandet for at hente inspiration i bred forstand. Novem besøgte i den forbindelse også Novi i Aalborg, hvor projektet blev drøftet. Navnet Novem blev 
ikke nævnt under besøget. I 2001 afholdt Novem en større konference for at fortælle offentligheden om projektet. Samme år besøgte Novem igen Novi og fremlagde under anvendelse af navnet Novem konkrete planer for, hvad Novem skulle indeholde. Besøget omfattede en større delegation bestående af repræsentanter fra de 7 nordvækstkommuner, erhvervsfolk m.v. Under dette besøg kom det frem, at Novi ønskede at opprioritere energi- og miljøaktiviteter, og eventuelle samarbejdsmodeller blev drøftet. I 2002 blev det første spadestik i Novem Park taget, den reelle indflytning skete den 19. maj 2003, og i august 2003 fandt den officielle åbning sted. Novems logo blev fremvist internt i 2001 og blev derefter anvendt ved henvendelser til omverdenen. Logoet blev for alvor taget i brug i 2003 på hjemmesiden. 

Novem er en erhvervspark, der er godkendt efter lov nr. 383 af 20. maj 1992 om kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsudviklingsaktiviteter. Novem formidler salg af grunde til virksomheder med henblik på vækst indenfor det offent-
lige, det private og uddannelsesområdet. Holstebro Kommune ejer grundene, men Novem har høringsret, markedsfører området og tilbyder rådgivning af virksomhederne. Novem er ikke en kommerciel virksomhed, men kan yde og modtage støtte. 
Grundsalget i Novem Park begynder i marts 2005. Der er for tiden 14 virksomheder, som har lejet sig ind i Novem Park, og yderligere 8 kommer til i august 2005 ved åbningen af Novem 2. Virksomhederne beskæftiger sig indenfor et bredt videnområde og ikke kun indenfor miljø- og energiområdet. Virksomhederne er for eksempel beskæftiget med industrielt design, fødevareudvikling og ingeniørrådgivning. Virksomhederne er enten lokalt forankrede eller er filialer af større virksomheder, som 
altid har været repræsenteret i området. Novem er medlem af IASP. Novem har ikke noget universitet tilknyttet og kan derfor ikke betegnes som en forskerpark, men er snarere en erhvervsserviceorganisation for de 7 nordvækstkommuner. Novem har 
begrænsede ressourcer og driver ikke innovation, men fungerer som katalysator og servicerer virksomhedernes fysiske rammer, hjælper med netværksdannelse og tilbyder til dels faglig sparring uden dog at være egentlig deltager i projekterne. Der er et vist overlap mellem idégrundlaget for Novi og Novem. 

Novem Park er et vejnavn, som vist nok blev godkendt af vejmyndigheden i 2001. Novem Park er også en betegnelse for et geografisk område. 

Han kendte ikke til Novis indsigelse mod Novem, før han modtog brevet fra Novis advokat. Han har ikke hørt om andre forskerparker, som begynder med "Nov-". Han har ikke kendskab til, at Novi og Novem forveksles i dagligdagen. Artiklen om 
biogasanlægget vedrører et anlæg, som Nomi ­ et fælles kommunalt affaldsselskab - er medejer af. Novem har intet med det at gøre. 

Mogens Olofsen har forklaret, at han som regionschef i Skanska Danmark var ansvarlig for byggeriet af såvel Novi som Novem. Skanska bestilte et maleri til Novi i Aalborg, men på maleriet var Novems bygning fra Holstebro afbilledet. Kunstnerne 
havde taget fejl under deres research af opgaven. Det er muligt, at bestillingen blev forkert afgivet af Skanskas kontoransatte. De ansatte på byggepladserne kender selvfølgelig forskel på de to virksomheder. 

Holger Hedegaard har forklaret, at han er bestyrelsesformand for Novem og borgmester i Vinderup Kommune. I 1995 blev de 7 nordvækstkommuner præsenteret for et projekt om erhvervsudvikling for iværksættere indenfor energi- og miljøområdet. Han blev formand for arbejdsgruppen, som havde arbejdstitlen Nem, rejste rundt med denne og så på andre projekter, herunder Novi. Hans opgave var at formidle projektet til kommunerne. 

Arbejdsgruppen besøgte Novi, fordi Novis idé med at placere virksomhederne tæt sammen var tiltalende. I august 2003 modtog han et brev fra Novi, men han følte ikke, at der var noget problem, idet han ikke fornemmede, at de to virksomheder var 
konkurrenter. Derfor foretog han sig ikke noget på baggrund af henvendelsen. Senere inviterede han Novis direktør og bestyrelsesformand til et møde om problemstillingen. Vidnet kender ikke til, at de to virksomheder forveksles i dagligdagen. Navnene er forskellige, og det er ikke samme art virksomhed, de driver.

Procedure

Novi har gjort gældende, at Novi gennem brug og registrering har stiftet eneret til kendetegnet NOVI som selskabsnavn og som varemærke for nærmere specificerede tjenesteydelser i klasserne 35, 36 og 42, jf. varemærkelovens § 3. Navnet har været anvendt kontinuerligt som selskabsnavn siden 1987 og som varemærke siden 1988 for videncenter og dertil knyttede tjenesteydelser. Endvidere har Novi gennem brugen af navnet NOVI PARK siden 1993 stiftet eneret hertil som varemærke for forskerparker og videncentre, jf. varemærkelovens § 3.. Endelig har Novi gennem brug og registrering af domænenavnene "novi.dk" og "novipark.dk" stiftet eneret til disse domænenavne, hvoraf sidstnævnte blev registreret i 2001. Novi har aktiviteter i hele Danmark, og Novis varemærkeret er beskyttet i hele landet. 

Det skærper kravet til adskillelse af varemærkerne, at der er fuldstændig tjenesteydelseskollission, og at der i øvrigt er branchesammenfald og interessekonflikt mellem Novi og Novem. Selvom der en teoretisk forskel i aktiviterne erhvervspark contra 
forskerpark, så henhører begge under klasse 42, og begge er medlem af IASP. Det er uden betydning, at Novi er privatejet og en forskerpark, og Novem er kommunalt ejet og en erhvervspark, idet der ikke er nogen teknologisk afgrænsning af virksomhederne. Det er ligeledes uden betydning, at Novem ikke har et kommercielt sigte. Det bestrides, at Novi er geografisk afgrænset til Nordjylland. Begge parter er på internettet og er dermed knyttet op mod et bredere opland. 

Ved bedømmelsen af mærkelighed skal der lægges vægt på, at navnene er visuelt og fonetisk forvekslelige samt, at begge ord er kunstord. NOVI har derfor et iboende varemærkeretligt særpræg. Det er uden betydning, at NOVEM betyder ni på latin. 
Ingen andre danske eller europæiske forskerparker har et navn begyndende med NOV. Det gøres gældende, at der ikke foreligger noget friholdelsesbehov for NOVI eller dele heraf. Der er endvidere faktisk sket forveksling mellem mærkerne i to til-
fælde. 

Da NOVEM skaber risiko for forveksling med NOVI, er Novems brug og registrering af NOVEM som varemærke, forretningsnavn og domænenavn eller som en del af varemærker, forretningsnavne og domænenavne i strid med varemærkelovens § 4, 
stk. 1, nr. 2, jf. § 3, stk. 1, nr. 2. På samme måde strider Novems brug af NOVEM PARK samt brug og registrering af "novempark.dk" mod Novis rettigheder. 

Den omstændighed, at Novem ikke har dokumenteret sin omsætning under navnet Novem fra 2001 til 2003, må have som konsekvens, at det lægges til grund, at Novem ikke tog mærket NOVEM i brug i oktober 2001, og at Novem ikke har gjort 
vedvarende brug af mærket før 2003. Novi reagerede i august 2003 straks, da man fik kendskab til brugen af NOVEM, hvorfor der ikke foreligger passivitet. 

Da Novems krænkelse af varemærkerne og domænenavnene NOVI og NOVI PARK er forsætlig eller i alle tilfælde uagtsom, er Novem pligtig at udrede et rimeligt vederlag og erstatning for den skade, som krænkelsen har medført, jf. varemærkelovens § 43, stk. 1. Subsidiært er Novem i medfør af varemærkelovens § 43, stk. 2, forpligtet til at udrede vederlag for den uretmæssige brug. 

Novem har anført, at der i henhold til retspraksis skal foretages en helhedsvurdering af, om der foreligger forvekslingsrisiko. Det gøres gældende, at der ikke ses at være nogen risiko for forveksling på baggrund af det syns-, lyd- og begrebsmæssige helhedsindtryk. Den karakteristiske del for mærkerne er endelserne "(v)i" og "(v)em", der er vidt forskellige, hvorfor der ikke er rimelig risiko for forveksling på baggrund af det auditive udtryk. Forstavelsen "No(v)" er helt almindelig og kan allerede af den grund ikke anses for at nyde særlig beskyttelse. En lang række andre registrerede kendetegn ligger både visuelt og auditivt betydeligt tættere på NOVI end NOVEM, herunder kan nævnes NOVO, NOMI, NOVIA, NOVA, NOVE, NOBI og NONI. 

NOVI er udvandet ved skiftende brug i forbindelse med andre ord og må anses for at være ringe indarbejdet som kendetegn. Novis mærke er således et svagt og suggestivt mærke og er i øvrigt en geografisk betegnelse og et slægtsnavn. 

NOVEM er latin for 9, og NOVEM PARK er navnet på den vej, hvor Novem er beliggende. Der eksisterer et friholdelsesbehov, således at NOVEM og varemærker, hvori dette indgår, ikke kan forbydes. Figurmærket for Novem adskiller sig i en så-
dan grad både farvemæssigt og grafisk, at der aldrig vil kunne opstå nogen risiko for forveksling på baggrund af det "udviskede erindringsbillede".

Novis og Novems aftagerkredse er forskellige, hvorfor der ikke er noget konkurrencemæssigt moment i sagen, selv om der måtte være et vist mindre branchemæssigt sammenfald. Novem koncentrerer sin indsats indenfor energi- og miljøsektoren, 
mens Novi ikke ses at begrænse sig til nogen specifik branche. Der er tale om to organisationer, der udelukkende henvender sig til det lokale erhvervsliv mv., og der er ikke en reel risiko for, at potentielle aftagere i Nordjylland skulle vælge at indgå aftale med Novem i Holstebro i stedet for Novi i Aalborg som følge af en faktisk vildfarelse. Novis afsætningsinteresse kan ikke på nogen måde anses for at være truet, og det bestrides, at Novi har lidt et tab, eller at der er risiko herfor. 

De samme synspunkter, som er gjort gældende i relation til NOVI og NOVEM, gøres også gældende i relation til NOVEM PARK over for NOVI PARK. Det bemærkes, at Novi ikke har dokumenteret, at NOVI PARK er et beskyttelsesværdigt kendetegn. 
Med hensyn til domænenavnet gøres det gældende, at "novipark.dk" ikke anvendes, da dette ikke er dokumenteret på trods af opfordring hertil. 

Novi har endvidere ikke redegjort for konkret forveksling, hvorfor Novem ikke har haft mulighed for at forholde sig hertil, og eventuelle forvekslingstilfælde fremført under domsforhandlingen kan derfor ikke tillægges vægt. 

Da der herefter ikke er den fornødne mærkelighed og forvekslingsrisiko mellem de i sagen omhandlede mærker og kendetegn, er Novis registrerede varemærke ikke til hinder for Novems brug af kendetegnet NOVEM mv. 

Endelig bemærkes det, at Novis påstand 2 og 5 ikke er tilstrækkeligt præcist formulerede til at kunne danne grundlag for forbud eller påbud. 

Begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at Novi og Novem begge driver virksomhed som videncenter omfattende en erhvervspark bestående af såvel lokale som filialer af større virksomheder. Disse virksomheder serviceres i mere eller mindre 
omfang af videncentret. Novis aktiviteter bærer dog præg af at være tilknyttet Aalborg Universitet som forskningsinstitution, men dette ses ikke at kunne ændre afgørende ved, at Novi og Novem beskæftiger sig med tjenesteydelser af samme eller 
lignende art. 

Efter de foreliggende oplysninger og afgivne forklaringer kan det lægges til grund, at NOVI har været i brug som varemærke siden 1988 og NOVI PARK siden 1993. NOVEM blev ikke anvendt før 2000 og findes først at være taget i brug ved åbnin-
gen af NOVEM PARK i 2003, hvorfor Novis varemærkerettigheder blev stiftet først, jf. varemærkelovens § 3. Spørgsmålet er herefter, om der er risiko for forveksling mellem NOVEM og NOVI. 

NOVI findes at have fornødent særpræg som ordmærke og kan ikke karakteriseres som et svagt varemærke. Ordene NOVI og NOVEM er såvel visuelt som fonetisk forvekslelige, idet de tre første bogstaver ud af fire, henholdsvis fem, er ens, og tryk-
ket ligger på de samme stavelser. Dette medfører risiko for forveksling, særligt ved et overfladisk kendskab til virksomhederne uden en nærmere viden om den geografiske placering og variationen af tjenesteydelser. 

Herefter finder retten, at Novem krænker Novis varemærkeret. 

For så vidt angår anvendelsen af domænenavne bemærkes det, at Novem på samme måde krænker Novis rettigheder. Det kan tilføjes, at det efter vidnet Lisbeth Christensens forklaring findes godtgjort, at novipark.dk, som blev registreret i 2001, faktisk anvendes som domænenavn for det intranet, som virksomhederne i Novi Park har adgang til via internettet. Novempark.dk blev først registreret i 2003. 

Novem har på trods af kendskabet til NOVI og NOVI PARK brugt mærkerne NOVEM og NOVEM PARK og skal derfor udrede et rimeligt vederlag og erstatning til Novi, jf. varemærkelovens § 43, stk. 1. Uden nærmere oplysninger om selskabernes 
årlige omsætning mv. fastsættes dette beløb skønsmæssigt til 50.000 kr. 

Novis påstande kan herefter tages til følge. 

Thi kendes for ret

Nordvestjysk Videncenter for Miljø Novem s.m.b.a. skal anerkende, at Nordvestjysk Videncenter for Miljø Novem s.m.b.a. ikke er berettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnet NOVEM som varemærke, selskabsnavn og domænenavn for og 
i forbindelse med "videncentre, forskerparker, erhvervsparker, innovationsmiljøer, herunder rådgivning vedrørende forretningsledelse og ­administration, investeringsvirksomhed, venturekapital, finansiering, udlejning af kontor- og mødelokaler, samt udlejning af kontor- og konference- og kursusfaciliteter". 

Nordvestjysk Videncenter for Miljø Novem s.m.b.a.Novem skal anerkende, at Nordvestjysk Videncenter for Miljø Novem s.m.b.a. er uberettiget til at gøre brug af NOVEM som en del af varemærker, selskabsnavne og domænenavne i sammensæt-
ninger med følgende ordelementer: PARK, FORSKERPARK, VIRKSOMHEDSPARK, INNOVATION og EJENDOMSFOND for og i forbindelse med "videncentre, forskerparker, erhvervsparker, innovationsmiljøer, herunder rådgivning ved-
rørende forretningsledelse og -administration, investeringsvirksomhed, venturekapital, finansiering, udlejning af kontor- og mødelokaler, samt udlejning af kontor- og konference- og kursusfaciliteter". 

Nordvestjysk Videncenter for Miljø Novem s.m.b.a. skal anerkende, at Nordvestjysk Videncenter for Miljø Novem s.m.b.a. er uberettiget til at registrere NOVEM som varemærke, selskabsnavn og domænenavn for og i forbindelse med "videncentre, 
forskerparker, erhvervsparker, innovationsmiljøer, herunder rådgivning vedrørende forretningsledelse og ­administration, investeringsvirksomhed, venturekapital, finansiering, udlejning af kontor- og mødelokaler, samt udlejning af kontor- og konferen-
ce- og kursusfaciliteter". 

Nordvestjysk Videncenter for Miljø Novem s.m.b.a. skal lade de registrerede domænenavne "novem.dk" og "novempark.dk" udslette. 

Nordvestjysk Videncenter for Miljø Novem s.m.b.a. skal tilbagekalde og destruere enhver form for markedsførings-, reklame- og informationsmateriale i skriftlig og elektronisk form, som indeholder NOVEM, samt senest 14 dage efter afsigelsen af 
denne dom at fjerne samtlige kendetegn, der indeholder kendetegnet NOVEM. Nordvestjysk Videncenter for Miljø Novem s.m.b.a. betaler inden 14 dage 50.000 kr. til Novi A/S i erstatning for varemærke- og domænenavnskrænkelse med procesrente fra den 21. oktober 2003. 

I sagsomkostninger betaler Nordvestjysk Videncenter for Miljø Novem s.m.b.a. inden 14 dage 30.000 kr. til Novi A/S. 

Mette Christensen 
Claus Thorsgaard Larsen 
Kim Kristian Østrup 

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»

Berettiget ophævelse af ansættelsesforhold udløste ikke krav på godtgørelse

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det ligger fast, at hvis man som medarbejder ophæver sit ansættelsesforhold, ...»