Krænkelse af rettigheder og varemærke - Bestseller

Resumé

Bestseller A/S´ salg og markedsføring af skomodellerne JJ Slick og JJ Stan krænkede New Balance Athletic Shoe Inc.´s rettigheder til skomodellerne Grounder Hi og Number 5. Bestseller A/S´ brug af New Balance Athletic Shoe inc.´s varemærke PF Flyers på en hjemmeside og i et magasin var endvidere retsstridig. Vederlag og erstatning i alt 2,5 mio kr.

 

Dom i sagen V-81-07 


New Balance Athletic Shoe Inc. (Massachusetts Corporation)
(advokat Hanne Weywardt)

mod

Bestseller A/S
(advokat Claus Barrett Christiansen)

Indledning og påstande

Under anbringende af, at Bestseller A/S (i det følgende: Bestseller) ved at markedsføre skomodellerne JJ Slick og JJ Stan har krænket deres rettigheder til skoene GROUNDER HI og NUMBER 5, har New Balance Athletic Shoe Inc. (i det følgende: New Balance) nedlagt endelig påstand om, at Bestseller skal anerkende, at deres sko udgør ulovlige efterligninger af New Balances sko og at anvendelsen af New Balances varemærker i Bestsellers markedsføringsmateriale udgør en krænkelse af New Balances varemærkerettigheder og/eller designrettigheder, at Bestseller forbydes at producere, importere, markedsføre, sælge og/eller på anden måde overdrage eller disponere over JJ Slick og JJ Stan, at Bestseller forbydes at anvende New Balances varemærker og/eller designs og varemærker og/eller designs, som er forvekslelige hermed, at Bestseller skal overgive sko af modellerne JJ Slick og JJ Stan, som henstår på Bestseller A/S' lager, til New Balance med henblik på destruktion samt betale de hermed forbundne omkostninger, og at Bestseller skal betale 12 mio. kr. i vederlag og erstatning med rente fra den 30. Juli 2007. 


Bestseller har nedlagt påstand om frifindelse.

PF FLYERS

Sko under varemærket PF FLYERS er blevet solgt siden 1930'erne hvor BF Goodridge havde
udviklet en særlig indersål den såkaldte "Posture Foundation" som blev patenteret i 1937
til at støtte og forbedre bærerens holdning. PF FLYERS havde sin storhedstid i 1950'erne og
1960'erne

Efter i 2001 at have erhvervet samtlige rettigheder til varemærket PF FLYERS og pro-
dukter, som markedsføres under dette mærke, relancerede New Balance, der producerer per-
formance-sko til løb mv. og lifestyle-sko til hverdag og fritid, to PF FLYERS sko designet af
Julie Rando, nemlig i 2003 GROUNDER HI, et re-design af Grounder fra 1949, og i 2004
NUMBER 5.

New Balance er indehaver af blandt andre følgende varemærkeregistreringer:

ordmærket P.F. FLYERS i klasse 25 og 28, jf. VR 1987 01124

EU-ordmærket PF FLYERS, jf. CTM 000818153,

figurmærket P.F. FLYERS på sål i klasse 25, jf. VR 2007 00836 og tilsvarende

EU-3D-mærket PF FLYERS, jf. CTM 00551868:


3


figurmærket PF FLYERS på sål i klasse 25, jf. VR 2007 00837, og tilsvarende
EU-figurmærket PF FLYERS på sål, jf. CTM 005519905:

Følgende figurmærke (kaldet Chevron) for klasse 25, jf. VR 2006 03524:


Følgende EU-figurmærke (ligeledes kaldet Chevron), jf. CTM 005519913:

Et tilsvarende EU-figurmærke med mærket PF FLYERS indeni, jf. CTM 005519897.

OHIM har afvist en ansøgning fra New Balance om registrering af sålen uden mærket PF
FLYERS som EF-varemærke. På tilsvarende måde har Patent- og Varemærkestyrelsen afvist
sådan dansk varemærkeregistrering.


4

JJ Slick og JJ Stan

Bestseller sælger tøj og tilbehør hertil til yngre mænd og kvinder, teenagere og børn, under en
række forskellige mærker, herunder Jack & Jones. Der findes 480 Jack & Jones butikker over
hele verden, heraf de 57 i Danmark, men mærket sælges på verdensplan også i andre butik-
ker.

Bestseller har indkøbt, henholdsvis solgt 13.320, henholdsvis 7.000 par JJ Slick, og
21.000, henholdsvis 12.800 par JJ Stan. Udsalgsprisen i forretningerne har været 349,95 kr.
inkl. moms for JJ Slick og 299,95 kr. inkl. moms for JJ Stan.

Fotos af GROUNDER HI og JJ Slick, henholdsvis af NUMBER 5 og JJ Stan
GROUNDER HI
JJ Slick
NUMBER 5 og JJ Stan
NUMBER 5 og JJ Stan


5

Bestsellers hjemmeside og magasin

I Bestsellers magasin "Reportage Winter 2006" som ifølge en nota er trykt i et oplag på
292.300, vises JJ Slick sammen med en Vespa-scooter, mens den underliggende tekst henvi-
ser til "the MOD look" I magasinet og på Bestsellers hjemmeside www.jackjones.com vistes
følgende collage, som gengiver New Balances varemærke PF FLYERS i øverste højre hjørne:Bevissikringssag og forbudssag

New Balance anmodede i november 2006 om foretagelse af bevissikringssag mod Bestseller
ved fogedretten i Herning. Den 18. december 2006 anlagde New Balance endvidere forbuds-
sag ved Sø- og Handelsretten.

Fogedretten i Herning foretog den 19. december 2006 bevissikringsforretning hos
Bestseller. Under fogedforretningen erklærede juridisk chef Daniela Gomig-Hansen blandt
andet, at Bestseller ville meddele samtlige kunder og salgssteder, at JJ Slick og JJ Stan ikke
måtte sælges og skulle returneres, at magasinet "Reportage Winter 2006" skulle fjernes fra
butikkerne og salgsstederne, og at Bestseller senest den 8. januar 2007 ville fremkomme med
en revisorerklæring. Hun oplyste endvidere, at der var produceret/trykt 290.500 eksempla-
rer af magasinet.

Under fogedforretningen blev Bestsellers salgsliste, lagerliste og indkøbsliste pr. 19.
december 2006 fremlagt.

Den 20. december 2006 blev kopi af meddelelser om tilbagekaldelse af sko modtaget
hos fogedretten i Herning som aftalt, men New Balance konstaterede efterfølgende, at skoe-6
ne fortsat var til salg i en række butikker, hvorfor New Balances advokat på ny rettede hen-
vendelse til Bestseller den 29. december 2006.

Den 12. januar 2007 fremkom Bestseller med en revisorerklæring (bilag 17), og senere
fremsendte Bestseller en lagerfortegnelse udvisende returneringer i perioden 8. til 16. januar
2007.

Fogedsagen i Herning og forbudssagen ved Sø- og Handelsretten blev afsluttet ved
proceserklæringer fra parterne. Parterne afgav således den 31. januar 2007 en proceserklæ-
ring i forbudssagen ved Sø- og Handelsretten, ligesom parterne den 2. februar 2007 afgav en
proceserklæring under fogedsagen i Herning, hvorefter Bestseller erklærede at ville afstå fra
produktion, eksport, import, distribution, markedsføring og salg af JJ Slick og JJ Stan, indtil
endelig upåanket afgørelse forelå fra en dansk domstol. Erklæringerne indeholdt endvidere
bestemmelser om betaling af en bod ved overtrædelse af erklæringerne, klausul om værne-
ting ved Sø- og Handelsretten samt bestemmelse om, at sagsomkostninger kunne indtales
under den kommende retssag i Sø- og Handelsretten.

Den 13. marts 2007 skrev New Balances advokat på ny til Bestseller, at man havde
konstateret fortsat salg af skoene i en række butikker i udlandet. Gitte Damgaard Sloth fra
Bestseller meddelte den 14. marts 2007, at de pågældende sko i udlandet nu var blevet fjer-
net.

Forklaringer

Lifestyle Sales Manager hos New Balance i Europa siden 2003, Richard Watts, har forklaret,
at New Balance er et stort amerikansk selskab med årlig omsætning på ca. 1,5 milliarder kr.
Selskabets mærker sælges på over 100 forskellige markeder, hvoraf USA er det største.
Dækningsbidraget er 25 %.

PF FLYERS sælges til de mere modeorienterede. Brandet er gammelt og var i 1937 in-
noverende blandt andet på grund af sålen, den såkaldte Posture Foundation. Brandet havde
forud for New Balances erhvervelse i 2001 været ejet af Converse, som af de amerikanske
monopolmyndigheder havde fået besked om at sælge dette mærke.

Brandet havde været ude af det amerikanske marked i en halv snes år før relancerin-
gen, så opgaven bestod i at skabe brand awareness og at positionere mærket, og det samme7
gjaldt i Europa. Første range blev introduceret i 2003, og det blev udvidet i 2004 og 2005. In-
vesteringen i relanceringen af mærket var meget stor, op til ca. 5 mio. USD. I Europa påbe-
gyndtes reintroduktionen i UK og herefter i Italien og Frankrig.

Den årlige omsætning på PF FLYERS var i 2005 på 600.000 GBP og der blev solgt
40.000 par sko. I 2006 blev der solgt 89.000 par sko og omsætningen udgjorde 1.494 mio.
GBP. I 2007 solgtes 94.000 par sko, svarende til en omsætning på 1.688 mio. GBP, og i 2008
blev der solgt 116.000 par sko, svarende til en omsætning på 2.150 mio. GBP.

GROUNDER HI blev i hvid udgave lanceret i august 2003. Den særlige sorte udgave
med læder blev lanceret i slutningen af 2004. NUMBER 5 blev designet i 2003, introduceret i
USA i foråret 2003 og i UK i august 2003 og lanceret i 2004.

De blev opmærksomme på Bestsellers produkter, da de fik en opringning fra en di-
stributør, som havde set nogle sko hos Jack & Jones. Forbrugerne blev forvirrede og troede, at
det var PF FLYERS, der blev solgt i Jack & Jones, men kvaliteten var ikke den samme. New
Balance har nogle steder forretninger, som forhandler PF FLYERS, og som er beliggende ved
siden af Jack & Jones-butikker.

NUMBER 5 sælger bedst i Sydeuropa, mens GROUNDER HI er mest populær i Nord-
europa. Det var deres primære modeller på dette tidspunkt, som fik en del reklame. Deres
gennemsnitlige fortjeneste på modesko er på ca. 50 %.

Advokat hos Bestseller igennem 7 år, Gitte Damgaard Sloth har forklaret, at JJ Slick og JJ Stan
blev trukket tilbage fra forretningerne, efter at der var indgået procesaftale herom under fo-
gedforretningen. 2/5 af Jack & Jones-butikkerne ejer Bestseller, resten drives af andre på
franchisebasis, men kollektionen sælges også gennem wholesalekunder. I alt sælges varerne
gennem 8.000 forretninger.

De tilbagetrukne sko kom på et lager hos DSV i Herning. Der blev sendt breve ud til
alle om, at de skulle sende skoene tilbage. Skoene blev sendt til et centralt lager i hvert land,
hvor de blev opsamlet og sendt til Danmark. Når varerne kom til Danmark, blev tilbagele-
veringen registreret på deres lager, men ikke på lagre hos speditører osv. Kunden blev her-
efter krediteret beløbet. De tager ellers kun varer retur, som er mangelfulde. Suppleringsva-
rer kan genbestilles, men kun få af deres varer er suppleringsvarer. De udsender ca. 30.000
forskellige styles på årsbasis i tøj, sko, accessories mv.8

De forretninger, hvor sagsøgeren i 2007 fandt sko, er forretninger, der ikke har fået re-
turneret varerne, måske fordi brevet fra Bestseller var blevet smidt væk. De kan kun opfor-
dre eksterne kunder til at returnere varer, men kan ikke bestemme det. Da der efterfølgende
blev ringet til butikkerne, blev skoene straks fjernet.

Hun kan bekræfte, at de har indkøbt 13.320 JJ Slick og 21.000 JJ Stan. Der er solgt 7.000
JJ Slick og 12.800 JJ Stan, i alt 19.800. På Bestsellers lager står der aktuelt 11.214 par af disse
sko, heraf 4.979 par JJ Slick og 6.235 par JJ Stan. Der er ved en fejl destrueret 1.155 par i Nor-
ge, hvor man ved en fejl havde destrueret skoene straks. Det vides ikke, hvordan de destru-
erede sko fordeler sig. De resterende ca. 2.000 par er muligvis destrueret ude i landene, de er
i hvert fald ikke blevet solgt, idet de er taget retur, da man har krediteret dem til kunderne.
De kan måske også være gået tabt på lageret. Efter bevissikringssagen er der ikke solgt no-
get fra Danmark, hvilket kan ses af Bestsellers edb-system, der i øvrigt er lukket, så man slet
ikke kan bestille disse sko.

Salgslisten, som blev udleveret under fogedforretningen den 19. december 2006 er et
udtræk af deres egne lister, som viser de lande, hvor deres egne butikker har solgt. Herud-
over kan der være franchisesalg eller wholesale. Det er ikke muligt at trække alle oplysnin-
ger ud af systemet, så det kan ikke opgøres helt nøjagtigt. Faktureringen sker via udenland-
ske selskaber.

Der er som oplyst under fogedforretningen trykt 290.500 magasiner. Hun ved ikke,
hvorfor der foreligger en nota på 292.300.

JJ Slick er designet af leverandøren Jetford i Kina. Størstedelen af Bestsellers styles de-
signer Bestseller selv, men Bestseller får også tilbud fra leverandører med store designafde-
linger, som Bestseller derefter tager stilling til, om Bestseller vil sælge. Bestseller får således
tilbudt mange tusinde sko hvert år. Hun har ikke talt med Jetfords designer om sagen. Jet-
ford er en af deres store, gamle leverandører med mange ansatte og med en stor designafde-
ling. Der kan godt tænkes at være flere leverandører end den, de har forbindelse til, som
hedder Jetford.

JJ Stan er designet af en intern designer hos Jack & Jones. De har mange hundrede de-
signere, og hun kender ikke navnet på vedkommende, og det kan ikke oplyses. Der laves
mange styles hver dag, og ikke alle designskitser gemmes i systemet.9

Bestseller gør alt for at undgå kopiering, holder seminarer herom og gennemgår kon-
krete forslag til styles. Hun mener ikke, at Bestsellers sko ligner New Balances sko, som hun
ikke kendte forud for denne sag.

Bestseller bad sit eksterne marketingbureau om at hjælpe med at udarbejde collagen.
Bureauet hyrede en fotograf til at tage billeder og udvalgte billeder i forhold til stilen. De vil
gerne lave smart kvalitetstøj til en god pris. Collagen har alene været anvendt på hjemmesi-
den og i deres blad.

Ifølge oplysninger fra deres controllerafdeling er der er et negativt dækningsbidrag på
0,18 EUR på disse sko, da der har været for store omkostninger.


Søren Solkjær Starbird har forklaret, at han er freelancefotograf på 15. år. Han har arbejdet for
Bestseller 30 dage i løbet af de seneste 5 år.

Billederne i Bestsellers magasin "Reportage Winter 2006" har han optaget på Kastani-
en Allé i Berlin. Det var en del af en større opgave, hvor han dels fotograferede modeller for
Jack & Jones, dels fotograferede ting på gaden. Han fik ingen instruktioner om, hvad han
skulle fotografere oplægget var bare "urban ungdomskultur" Billedet af collagen er et bil-
lede taget af ydersiden af et hus. Han var ikke opmærksom på PF FLYERS logo, da han tog
fotografiet. Han afleverede alle sine billedfiler til Bestseller, som selv stod for udvælgelsen
af dem, som skulle anvendes. Der var flere hundrede billeder, som Bestseller kunne vælge
at bruge.

Henrik Brund har forklaret, at han har et agentur med Frederik Leonander, LOB Agency,
samt en butik på Østerbro, hvor han handler med PF FLYERS. De er underagenter for Ac-
tive Sports Wear, som står for distributionen, og som selv kan producere til markedet i
Danmark. Agenturet har de haft siden 2006 og forretningen har han haft siden 2004.

PF FLYERS er relativt ukendt i Danmark. Han har solgt GROUNDER og NUMBER 5
fra 2005-2006. GROUNDER har solgt meget godt. GROUNDER Dark har solgt bedst, og han
har solgt 80 par over 3 sæsoner i sin egen butik, hvilket er dobbelt eller 3 gange så mange
som andre sneakers. NUMBER 5 har han aldrig været særlig glad for, men andre butikker
har solgt denne model godt, herunder har én butik solgt 70 par på én sæson.10

GROUNDER HI ligner visse modeller fra Spaldings og fra Converse, som lavede rig-
tig mange modeller, men som gik konkurs i 2002 og herefter blev opkøbt af Nike. GROUN-
DER HI og Converse er imidlertid efter hans opfattelse helt forskellige.

Da han og Frederik startede op, var Active Sports Wear allerede distributør, og de la-
vede en aftale med dem. De slog sig på GROUNDER HI i blå og hvid, og de har brugt me-
gen tid på markedsføring heraf via netværk, da de ikke har råd til annoncer. De har også
kontakt til modeblade og journalister.

Det har påvirket hans salg, at Jack & Jones har solgt de andre sko Det var et "slag over
snuden" da en kunde trådte ind i butikken og sagde at han havde den samme eller en kopi
af den, og han måtte forklare kunden om den dårlige kvalitet. NUMBER 5 har han selv set i
et Jack & Jones katalog, og det er den mest solgte PF FLYERS sko i Europa. Det bombede
dem tilbage til stenalderen, at Jack & Jones kom med skoene på dette tidspunkt, hvor de måt-
te forklare kunderne, at Jack & Jones havde kopieret PF FLYERS og ikke omvendt.


Parternes synspunkter

New Balances advokat har gjort gældende, at New Balances produkter, der er frembragt i
2003-2004, GROUNDER HI som et redesign og NUMBER 5 som et helt nyt design, er af bå-
de individuel karakter og har særpræg og derfor nyder beskyttelse mod kopiering og efter-
ligning.

GROUNDER HI er navnlig kendetegnet ved en meget karakteristisk sål, som fra siden
danner en meget grov profil og som set fra neden er lavet af en række forhøjninger i sålen
udformet som ovale trædepuder, der ved nøje iagttagelse viser sig at være udformet med
små stjerner. Skoen er herudover kendetegnet ved et karakteristisk ekstra lag på skoens
snude, der er udformet som en forstærkning i gummi med en række riller på langs med
snuden, et stribet bånd på skoens bagkappe, snørehuller afsluttet med metalringe. Bogsta-
verne "PF" er anbragt på hælen ligesom varemærket PF FLYERS er anbragt på skoens ind-
læg og på sålen under skoen.

NUMBER 5 er bl.a. kendetegnet ved den særlige sål i lyst brunt materiale, overgangen
mellem sko og sål, der er gennembrudt af en linje med en anden farve, karakteristiske dob-
beltsyninger, som ikke har funktionel betydning, men udelukkende er udsmykning, synin-11
ger med zig-zagsting langs skoens åbning, striben over tåen på snuden og snørehuller, der
er afsluttet med metalringe. Det registrerede varemærke, den såkaldte CHEVRON, er end-
videre anbragt på siden af skoen, således at den tynde streg i det omvendte V peger fremad
mod snuden og den brede del bagud mod hælen, ligesom bogstaverne PF er anbragt på hæ-
len og varemærket PF FLYERS på skoens indlæg og på sålen under skoen.

JJ Slick fremtræder ud fra en helhedsvurdering fuldstændigt som GROUNDER HI, og
den er ligeledes fuldstændigt identisk, når man undersøger enkeltheder som konstruktion,
dobbeltsyninger, farvekombinationer, snuden, sålen og sammenføjningerne i sålerne, de
tætsiddende snørehuller med metal omkring og et rundt mærke på siden af skoen, og selv i
de mindste detaljer, såsom trædepuderne på sålen og de småbitte stjerner som disse er for-
synet med, er JJ Slick fuldstændigt identisk med GROUNDER HI. På ydersiden af GROUN-
DER HI har PF FLYERS anbragt sit runde mærke, og på JJ Slick har Bestseller på samme sted
anbragt et lignende ligeledes rundt mærke. Det er uden betydning for helhedsvurderingen,
at visse detaljer er forskellige, herunder at Bestseller har sparet lufthuller på indersiden af JJ
Slick og kun givet den 8 snørehuller imod GROUNDER HI's 9 i hvilken forbindelse det også
må være uden betydning, at Bestseller har givet den foreviste JJ Slick sorte snørebånd i ste-
det for GROUNDER HI's hvide

JJ Stan fremtræder ligeledes ud fra en helhedsvurdering fuldstændig som NUMBER 5,
og den er på tilsvarende måde identisk, når man undersøger nærmere enkeltheder såsom
konstruktionen, dobbeltsømmene og zig zag sømmen omkring skoåbningen. JJ Stan er såle-
des på samme måde som NUMBER 5 forsynet med en sideapplikation i form af PF FLYERS
varemærke, den såkaldte CHEVRON, som også på JJ Stan er anbragt således, at den tynde
streg i det omvendte V peger fremad mod snuden og den brede del heraf bagud mod hælen,
og tilføjelsen til dette mærke af en yderligere tynd fremadrettet streg er ikke tilstrækkelig til
at adskille JJ Stan fra NUMBER 5, og Bestsellers anvendelse af dette identiske eller under
hensyn til stregen eventuelt blot lignende varemærke på plagiatproduktet JJ Stan indebærer
i sig selv en grov krænkelse af PF FLYERS varemærkeret til CHEVRON-mærket. Det ændrer
ikke ved vurderingen af, at der foreligger et nøje plagiat, at Bestseller på hælen inden i JJ
Stan har anbragt sit mere trekantede JJ mærke på samme sted, hvor PF FLYERS runde mær-
ke er anbragt i NUMBER 5, og at Bestseller på skoens ydre hæl har anbragt mærket JJ for
neden på hælen på samme sted, hvor PF er anbragt på hælen af NUMBER 5. Den eneste for-12
skel på sålerne er, at Bestseller har udeladt PF FLYERS' varemærke fra sin sål, og disse er så-
ledes også i realiteten identiske.

JJ Slick og JJ Stan er så slaviske efterligninger af GROUNDER HI og NUMBER 5, at der
foreligger en overtrædelse af New Balances rettigheder efter ophavsretten, varemærkeret-
ten, designretten og markedsføringsretten.

Både GROUNDER HI og NUMBER 5 er værker, som er undergivet den 70-årige be-
skyttelse efter ophavsretslovens § 63, der efter retspraksis også omfatter sko. Der foreligger
værkshøjde, og der er tale om en subjektivt ny og selvstændigt skabende indsats fra desig-
ner Julie Randos side. New Balances sko har en særlig sål, en særlig form samt en lang ræk-
ke andre særlige kendetegn. Da Sø- og Handelsretten er sat med designkyndige dommere,
kan den ophavsretlige krænkelse dokumenteres uden fremlæggelse af syns- og skønserklæ-
ring.

Begge sko nyder endvidere beskyttelse som uregistrerede designs i 3 år, jf. art. 3 i De-
signforordningen, og produkterne nød således beskyttelse på det tidspunkt, hvor Bestseller
markedsførte sine efterligninger heraf. Begge sko opfylder nyhedskravet og kravet om indi-
viduel karakter i Designforordningens artikel 5 og 6 og fremtræder på grund af designerens
personlige valg og sammensætning af designelementer og skoens detaljer som forskellige
både fra tidligere PF FLYERS sko og fra andre sko på markedet.

Bestseller har endvidere krænket New Balances ret til det registrerede ordmærke PF
FLYERS og EU-ordmærket P.F. FLYERS ved at gengive ordmærket på sin hjemmeside og i
magasinet "Reportage Winter 2006" som begge indgår i Bestsellers markedsføring herun-
der af JJ Slick og JJ Stan. Det forekommer ikke overbevisende, at mærket helt tilfældigt alle-
rede skulle være anbragt af andre på den væg med den collage, som Søren Solkjær Starbird
derefter fotograferede, men selv om dette virkelig skulle være tilfældet, og mærket således
ikke er sat på væggen af Bestseller selv og heller ikke efterfølgende er manipuleret ind her-
på, burde Bestseller have undladt at bringe et billede af en collage med New Balances vare-
mærke i denne reklametryksag, som endog indeholdt en markedsføring af nærgående pla-
giater af PF FLYERS produkter.

New Balance har tillige registreret varemærkeret til forskellige delelementer af sine
produkter, navnlig den karakteristiske sål og snude på GROUNDER HI, som er registreret
som EU varemærke, og det såkaldte CHEVRON-mærke på NUMBER 5, ligesom New Ba-13
lance har erhvervet varemærkeret til PF FLYERS, P.F. FLYERS og PF ved registrering, hen-
holdsvis ibrugtagning. Det er uden betydning for retten til CHEVRON figurmærket, hvor-
dan mærket er påsat produktet, herunder at det er drejet eller spejlvendt, og på tilsvarende
måde indebærer andres anvendelse af drejede eller spejlvendte mærker en krænkelse af det
registrerede figurmærke. Bestseller har ved på JJ Slick og JJ Stan at anvende kendetegn, der
er forvekslelige hermed, krænket New Balances varemærkerettigheder.

Herudover udgør JJ Slick og JJ Stan slaviske kopier eller i hvert fald så nærgående ef-
terligninger af GROUNDER HI og NUMBER 5, at markedsføring heraf indebærer overtræ-
delse af markedsføringslovens §§ 1 og 18. New Balances produkter har særpræg, og der er
risiko for forveksling. Idet der er tale om en slavisk efterligning, og idet Bestsellers brug af
varemærket PF FLYERS i magasinet "Reportage Winter 2006" til markedsføring bl a af dis-
se plagiater, er det godtgjort, at Bestseller har haft til hensigt uberettiget at tilegne sig og
udnytte den markedsværdi, som New Balances produkter havde, ligesom det herved er
godtgjort, at Bestseller har foretaget sin krænkelse i ond tro.

Bestseller har designet i hvert fald JJ Stan i Danmark og driver tillige sin hjemmeside
fra Danmark. Dansk ret skal derfor anvendes, og parterne har desuden aftalt værneting for
sagen i Danmark, også for så vidt angår sko, som Bestseller skulle sælge i butikker uden for
Danmark.

Som følge af krænkelserne skal Bestseller betale rimeligt vederlag for udnyttelsen af
rettighederne samt erstatning for den yderligere skade, som krænkelsen har medført.

Der er i retspraksis støtte for en licensafgift på 10 % ved højt positionerede varemær-
ker. New Balance giver ikke licens til hvem som helst. Vederlagskravet kan med udgangs-
punkt i denne sats på baggrund af New Balances priser opgøres til 2,5 mio. kr., og på bag-
grund af Bestsellers priser til 1 mio. kr.

Samtlige Bestsellers produkter er solgt i eller fra Danmark og derfra bragt på marke-
det i det øvrige EU. Erstatning for afsætningstab kan ud fra New Balances priser fastsættes
til ca. 9,5 mio. kr., og ud fra Bestsellers priser til ca. 3,8 mio. kr., idet der må tages udgangs-
punkt i et dækningsbidrag på 60 %.

Der skete en fordobling i salget af New Balances produkter fra 2005-2006, hvorimod
der i 2007 kun skete en stigning på 6 %. Noget af denne ændring må tilskrives Bestseller, da
New Balance ellers kunne have forventet en større stigning, og New Balances har således14
lidt tab ved markedsforstyrrelse. Tabet kan med udgangspunkt i vederlagsberegningen
skønsmæssigt fastsættes til mindst de samme beløb, dvs. 2,5 mio. kr. eller 1 mio. kr.

Tabet ved den uretmæssige brug af New Balances varemærke PF FLYERS i magasinet
"Reportage Winter 2006" anslås skønsmæssigt til ca 0 5 mio kr , og det det samlede er-
statningskrav udgør således mellem 7 og 15 mio. kr.

Det følger af parternes proceserklæringer, at sagsomkostningerne vedrørende foged-
sagen i Herning og forbudssagen ved Sø- og Handelsretten skal tages i betragtning ved fast-
sættelsen af sagsomkostningerne i denne sag.

Bestsellers advokat har gjort gældende, at sagsøgers påstande generelt er meget bredt formu-
lerede, hvilket er problematisk i betragtning af, at GROUNDER HI ikke længere sælges i
Danmark og ikke kontinuerligt har været på markedet, ligesom mange farvevarianter aldrig
har været solgt i Danmark.

Ingen af skoene er beskyttet efter ophavsretten. Frembringelsen heraf opfylder ikke
ophavsrettens krav om originalitet og værkshøjde. Deres retro-design er udtryk for en sær-
lig form for genbrug af skodesigns, og de opfylder derfor heller ikke de krav om designets
nyhed og individuelle karakter, som er grundbetingelsen for beskyttelse som uregistrerede
designs efter Designforordningen. Julie Randos indsats har ikke tilført de pågældende de-
signs originalitet i forhold til gummisko, som længe har været på markedet. Hertil kommer,
at de pågældende skodesigns blev offentliggjort i USA i 2003 og således forud for deres of-
fentliggørelse inden for Fællesskabet.

Bestseller har ikke krænket New Balances varemærkerettigheder ved at vise fotografi-
et af en mur i Berlin med en collage, hvori PF FLYERS-mærket indgår, i livsstilsmagasinet
"Reportage Winter 2006" PF FLYERS-mærket er ikke anvendt i sammenhæng med sko.
GROUNDER HI's sål og snude er ikke i sig selv registreret som varemærke, idet OHIM og
Patent- og Varemærkestyrelsen netop har afslået sådan registrering heraf under henvisning
til manglende særpræg, så længe den ikke var suppleret med en angivelse på den afbildede
figur af et varemærke, her PF FLYERS. Der er endvidere væsentlige forskelle på skoene. JJ
Slick's snude er kraftigere, og JJ Slick's ensfarvede hæl er ikke forsynet med et mærke således
som sålen på GROUNDER HI, der desuden er dekoreret med et bånd med røde og hvide
striber. Herudover har GROUNDER HI 9 snørehuller samt to lufthuller på skoens indven-15
dige side i modsætning til JJ Slick, der har 8 snørehuller og ingen lufthuller. Ud fra en hel-
hedsvurdering kan disse sko derfor ikke anses for forvekslelige.

Det anerkendes, at det såkaldte CHEVRON mærke, som er påført NUMBER 5 som
sideapplikation, på grund af registreringerne er beskyttet som varemærke, men da figuren
har beskedent særpræg, kræver krænkelse, at der er foretaget slavisk efterligning, hvilket
ikke er tilfældet. Sideapplikationen på JJ Stan har imidlertid en udformning, der afviger væ-
sentligt fra CHEVRON mærket, idet applikationen fremtræder som et N og ikke som
NUMBER 5's omvendte V Sideapplikationen på JJ Stan indebærer derfor ikke nogen kræn-
kelse af New Balances CHEVRON mærke. Heller ikke i forhold til markedsføringsloven in-
debærer JJ Stan nogen krænkelse af New Balances ret til NUMBER 5. Bestseller har således
tydeligt anført sit trekantede JJ-mærke inden i JJ Stan og et JJ-mærke på skoens ydre hæl.
Der er også andre væsentlige forskelle på skoene. Således har JJ Stan 8 snørehuller mod
NUMBER 5's 9 ligesom sålerne adskiller sig fra hinanden Ud fra en helhedsvurdering ad-
skiller skoene sig så meget fra hinanden, at de ikke kan anses som forvekslelige.

Det bestrides i den forbindelse, at skoene nyder markedsføringsretlig beskyttelse, idet
de mangler særpræg og blot er almindelige modevarer. GROUNDER HI ligner en ganske
almindelig basketstøvle som f.eks. Converses, og NUMBER 5 ligner, når der bortses fra
sideapplikationen, rigtig mange andre sneakers på markedet. New Balance har endvidere
ikke erhvervet nogen markedsposition, som de kan kræve beskyttet efter disse regler, idet
vidnet Brund forklarede, at han alene havde solgt 80 par GROUNDER HI sko og 70 par
NUMBER 5 i én forretning. Det er desuden betænkeligt at lægge til grund, at Bestseller var i
ond tro og havde forsæt til krænkelse.

Der er ikke indgået aftale om lovvalget i de indgåede proceserklæringer. Sagen skal
afgøres efter dansk ret for så vidt angår eventuelle krænkelser på dansk territorium. I Dan-
mark er der solgt 1.770 par JJ Slick og 5.370 par JJ Stan, men langt de fleste af Bestsellers sko
er solgt uden for Danmark. Der er ikke sket skade på det danske marked ved at sende sko
uden for Danmark. New Balances påstand om at erstatnings- og vederlagsudmåling skal
ske på baggrund af et samlet salg i ind- og udland er uhjemlet.

Et rimeligt vederlag fastsættes i praksis altid skønsmæssigt. Praksis har ikke lagt sig
fast på en licensafgift på 10 %, men nok snarere på 5 %, og vederlag og erstatning slås altid16
sammen i praksis. Man kan ikke ved beregningen tage udgangspunkt i New Balances pri-
ser, men kun i Bestsellers.

New Balance har ikke dokumenteret afsætningstab eller markedsfortrængning eller -
forstyrrelse, hvorfor der ikke er grundlag for erstatning. Det kan i øvrigt ikke lægges til
grund, at New Balances og Bestsellers produkter er substituerbare i forholdet 1:1.

For så vidt angår sagsomkostninger bør det have omkostningsmæssige konsekvenser,
at New Balance har nedsat sit krav betydeligt, selv om der ikke er kommet nye fakta i sagen.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det lægges efter forklaringerne til grund, at GROUNDER HI og NUMBER 5 blev præsente-
ret i USA og deres designs således offentliggjort dér forud for offentliggørelsen inden for
Fællesskabet, ligesom begge sko er retrodesigns og GROUNDER HI ligefrem et redesign og
således en form for genbrug af en P F FLYERS sko fra 1949 med rødder tilbage til 1930'erne
Disse sko findes herefter hverken beskyttet efter artikel 11 i Rådets forordning nr. 6/2002 af
12. december 2001 om EF-design eller efter ophavsretsloven.

Såvel OHIM (Office of Harmonization for the Internal Market) som Patent- og Vare-
mærkestyrelsen har afvist ansøgninger fra New Balance om varemærkeregistrering af
GROUNDER HI's sål og snude uden tegnene PF FLYERS Bestsellers brug af en lignende
skosål og -snude uden tegnene PF FLYERS findes herefter ikke at indebære nogen krænkel-
se af New Balances varemærker.

GROUNDER HI er som nævnt et redesign af sko fra 1949 med rødder tilbage til
1930'erne hvis særpræg igennem årene har vist sig i den høje snude med lodrette ribber i
ydersålen med trædepuder i det særlige mønster, som er vist i det ovenfor viste registrerede
figurmærke, og som er forsynet med små stjerneformede punkter, og i en lodret "jernbane-
stribe" bag på hælen

NUMBER 5 er udtryk for en moderne udformning af en klassisk sko (såkaldt sneaker),
og er kendetegnet ved en smal elegant form med veldefinerede proportioner, et for denne
type sko særpræget og elegant materialevalg, velovervejede detaljer, der signalerer dynamik
og fremadrettet bevægelse, og karakteristiske sømme, der understreger designet. CHEV-17
RON mærket er integreret i skoen ved, at sømmene går hen over mærket, hvilket er med til
at understrege det dynamiske forløb i skoen.

Retten finder på denne baggrund, at såvel GROUNDER HI som NUMBER 5 har et så-
dant særpræg og er udtryk for en sådan selvstændig indsats, at de er omfattet af den beskyt-
telse mod efterligning, som følger af markedsføringslovens § 1.

JJ Slick findes såvel i sin helhed som i enkeltheder at være en slavisk efterligning af
GROUNDER HI. Stiller man skoene ved siden af hinanden, er det yderst vanskeligt at se
nogen forskel på skoene, der let forveksles. Det er så stor lighed, at det er uden betydning
for helhedsvurderingen, at enkelte detaljer ved nærmere eftersyn viser sig at være udformet
på en lidt forskellig måde, herunder at JJ Slick ikke har lufthuller på indersiden, og at denne
sko kun har fået 8 snørehuller imod GROUNDER HI's 9

JJ Stan findes ligeledes såvel i sin helhed som i enkeltheder at være en slavisk efterlig-
ning af NUMBER 5. Også disse sko forveksles let, og ligheden er også her så stor, at det er
uden betydning for helhedsvurderingen, at der er enkelte detaljer, som ved nærmere efter-
syn viser sig at være udformet på en lidt forskellig måde, navnlig at JJ Stan kun har fået 8
snørehuller imod 9 på NUMBER 5. Det kan heller ikke ændre efterligningsvurderingen, at
sideapplikationen på JJ Stan afviger en smule fra sideapplikationen på NUMBER 5 ved, at
der på JJ Stan er tilføjet en tynd fremadrettet streg til CHEVRON mærket, og brugen af dette
identiske eller i hvert fald stærkt lignende figurmærke på Bestsellers sko findes at krænke
New Balances varemærkeret til CHEVRON mærket.

At JJ Slick og JJ Stan er forsynet med Bestsellers J&J mærker i stedet for New Balances
PF mærker, gør heller ingen forskel ved efterligningsvurderingen. Det bemærkes herved, at
J&J mærkerne er placeret samme steder som og givet en udformning, der ligner PF mærker-
ne, bortset fra sålerne, som på JJ Slick og JJ Stan er uden mærker, men i øvrigt fuldstændigt
ligner sålerne på GROUNDER HI og NUMBER 5.

Det er rettens opfattelse, at JJ Slick og JJ Stan kun kan være frembragt med GROUN-
DER HI, henholdsvis NUMBER 5 som forlæg, og at efterligningen er sket med forsæt til at
tilegne sig originalskoenes design og særpræg til at bringe efterligninger på markedet. Best-
seller findes erstatningsansvarlig herfor efter markedsføringslovens § 21, uanset om denne
efterligning er foretaget af en af Bestsellers egne designere, jf. Danske Lov 3-19-2, eller om
den som forklaret af advokat Gitte Damgaard Sloth er foretaget af en selvstændig medhjæl-18
per i Kina, med hvem Bestseller igennem mange år har haft forretningsforbindelse. Man kan
og bør ikke kunne drive en så betydende virksomhed som Bestsellers uden at have særdeles
indgående kendskab til markedet og til andre produkter, navnlig de trendsættende. Under
alle omstændigheder må Bestseller være nærmest til at bære risikoen for, at produkter, som
Bestseller køber hos en af sine faste forretningsforbindelser, viser sig at være et plagiat.

Det er ubestridt, at Bestseller har gengivet et fotografi af en collage, hvori New Balan-
ces varemærke PF FLYERS indgik, på www.jackjones.com og i magasinet "Reportage Win-
ter 2006" hvor Bestseller fremviste sit produkt JJ Slick, som efter det ovenfor anførte er en
efterligning af PF FLYERS GROUNDER HI. Bestsellers brug af varemærket PF FLYERS på
hjemmesiden og i det nævnte reklamemagasin, som blev trykt i godt 290.000 eksemplarer, i
forbindelse med markedsføring af et kopiprodukt er en grov krænkelse af New Balances ret
til mærket PF FLYERS, og krænkelsen må, ligesom også krænkelsen af CHEVRON mærket,
tilregnes Bestseller som forsætlig eller uagtsom, jf. varemærkelovens § 43.

New Balances anerkendelses-, forbuds- og destruktionspåstande tages herefter til føl-
ge.

Bestseller skal endvidere betale vederlag til New Balance for udnyttelsen af GROUN-
DER HI og NUMBER 5, af CHEVRON mærket og af varemærket PF FLYERS og, idet der ef-
ter det ovenfor anførte findes det fornødne ansvarsgrundlag, erstatning for den yderligere
skade, som overtrædelsen af markedsføringslovens § 1 og krænkelsen af de nævnte vare-
mærker har medført.

Efter et samlet skøn over Bestsellers omsætning af JJ Slick og JJ Stan, New Balances tab-
te fortjeneste og Bestsellers uberettigede fortjeneste fastsættes vederlag og erstatning til et
samlet beløb på 2,5 mio. kr., hvoraf 300.000 kr. er vederlag for udnyttelsen af GROUNDER
HI og NUMBER 5 og af CHEVRON mærket, og 200.000 kr. vederlag for brugen af vare-
mærket PF FLYERS på www.jackjones.com og i magasinet "Reportage Winter 2006" mens
resten er til dækning af skønnet afsætningstab og markedsforstyrrelse. Ved beregningen af
erstatning og vederlag er der taget udgangspunkt i oplysningerne ovenfor om den omsæt-
ning eksklusive moms, som Bestseller har haft ved at sælge JJ Slick og JJ Stan i Danmark og
til udlandet.

I sagsomkostninger skal Bestseller til New Balance betale 203.100 kr., heraf til dækning
af retsafgift 66.100 kr., af ekstrakt og materialesamling 12.000 kr. og resten til advokat.19

T H I K E N D E S F O R R E T:

Bestseller A/S skal anerkende, at Bestseller A/S' sko af modellerne JJ Slick og JJ Stan udgør
ulovlige efterligninger af New Balance Athletic Shoe Inc 's sko af modellerne GROUNDER
HI og NUMBER 5 og at Bestseller A/S' anvendelse af New Balance Athletic Shoe Inc 's va-
remærker i Bestseller A/S' markedsføringsmateriale udgør en krænkelse af New Balance
Athletic Shoe Inc 's varemærkerettigheder.

Bestseller A/S forbydes at producere, importere, markedsføre, sælge og/eller på anden
måde overdrage eller disponere over sko af modellerne JJ Slick og JJ Stan og at anvende New
Balance Athletic Shoe Inc 's varemærker og varemærker, som er forvekslelige hermed.

Bestseller A/S skal overgive sko af modellerne JJ Slick og JJ Stan, som henstår på Best-
seller A/S' lager, til New Balance Athletic Shoe Inc. med henblik på destruktion og betale de
hermed forbundne omkostninger, herunder til transport, opbevaring og destruktion fra
produkternes overgivelse og frem til, at destruktion har fundet sted.

Bestseller A/S skal inden 14 dage til New Balance Athletic Shoe Inc. betale 2,5 mio. kr.
med rente fra den 30. juli 2007 og 203.100 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet
forrentes efter rentelovens § 8a.


Lisbet Friis
Michael B. Elmer
Christian Hvidt

(retsformand)

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 15. april 2010

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»