Krænkelse af rettigheder - Burberry - Føtex

Resumé

Sagen drejer sig om hvorvidt det tern (med bl.a. fire sorte streger i ternet) som findes på paraplyer solgt af sagsøgte, indebærer en krænkelse af sagsøgerens rettigheder til "Burberry-ternet" (med tre sorte streger i ternet).

Dom i sagen V 55/02 

Burberry Limited
(advokat Per Håkon Schmidt) 

mod

Føtex A/S
(advokat Vagn Søndergaard)


Denne sag drejer sig om, hvorvidt Burberry Limited (i det følgende Burberry) kan forbyde Føtex A/S (i det følgende Føtex) at sælge paraplyer under henvisning til, at paraplyerne krænker Burberrys varemærkeret, eller om Føtex har været berettiget til at sælge sådanne paraplyer.

Sagsfremstilling

Den 21. juni 1999 fik Burberry med virkning fra 8. oktober 1996 registreret følgende tern i farverne sort, hvid, beige, lys brun og rød (i det følgende Burberry-ternet) som EF-varemærke i klasse 18, 24 og 25:


- 2 -


Burberrys paraply ser i opslået stand således ud:I februar 2000 blev Burberry opmærksom på, at Føtex i januar 2000 havde solgt følgende paraply i sine butikker:Ved kendelse af 18. marts 2002 forbød Fogedretten i København Føtex at importere, eksportere, sælge, distribuere eller på anden måde markedsføre de solgte paraplyer.

Retten har fået forelagt en række artikler fra diverse aviser og modeblade om Burberry og den
opblomstring, de moderniserede Burberry produkter med det ca. 150 år gamle Burberry-tern har
haft siden 1999. Endvidere har retten fået forevist en række Burberry-produkter, der har et andet
mønster eller er i andre farver end Burberry-ternet og en række kopiprodukter i Burberry-lignende
tern. Burberry har fremlagt en række advarselsbreve, som er sendt til de firmaer, Burberry har haft
kendskab til, solgte kopiprodukter. Det fremgår af disse firmaers svar, at de krænkende produkter
er blevet trukket ud af markedet efter henvendelsen fra Burberry.


- 3 -Forklaringer

Generalagent for Burberry i Skandinavien, Jan Eppers, har forklaret, at Burberry har solgt para-
plyer i Danmark siden 1970'erne. Oprindeligt var det imprægneret bomuldsfoer fra frakken, der
var anvendt på paraplyerne. Det er hans opfattelse, at Burberry og Burberry-ternet har været al-
ment kendt af folk i alle aldre i Danmark siden 1970, hvor Burberry især var kendt for sit overtøj.
I dag er mærket efter en periode ude i kulden lige så kendt som i 1970'erne, men nu er Burberry
tillige kendt for sit tilbehør og modetøj. Burberry-ternet er meget indarbejdet og velkendt og sig-
nalerer en særlig værdi og prestige.
Burberrys kollektioner følger selvfølgelig med moden, hvorfor visse tern og deres farver va-
rierer efter tidens trends. Disse andre varianter af tern søger man ikke at beskytte mod kopiering.
Burberry-ternet findes i en eller anden form på alle Burberrys produkter, da det er Burberry-
ternet, som er sjælen i produktet, og som bliver identificeret med Burberry.

I forbindelse med forbudssagen har indkøber for Dansk Supermarked Indkøb, Rikke Vejgaard,
blandt andet forklaret, at det var hende, som havde indkøbt paraplyerne, men at det var hendes
klare opfattelse, at stoffet til paraplyerne ikke var en krænkelse af Burberry-ternet, da paraplyen
solgt igennem Føtex havde fire sorte streger i ternet i stedet for tre, og den røde stribe var anderle-
des. Derudover var paraply-posen og håndtaget i plastic.

Påstande

Burberry har nedlagt følgende påstande:
1. Det fogedforbud, der blev nedlagt af Københavns Byret den 18. marts 2002, stadfæstes.
2. Det forbydes Føtex at importere, eksportere, sælge, distribuere eller på anden markedsføre
produkter omfattet af varefortegnelsen i Burberrys EF-varemærkeregistrering med samme
Burberry-lignende tern som anvendt på paraplyerne, der er omfattet af fogedforbuddet.
3. Føtex tilpligtes at anerkende, at markedsføring af paraplyer og andre varer, der er omfattet af
varefortegnelsen i sagsøgers EF-varemærkeregistrering med samme Burberry-lignende tern,
som er anvendt på paraplyerne, der omfattet af fogedforbuddet, udgør en krænkelse af Burber-
rys varemærkeret.
4. Føtex tilpligtes at udlevere til Burberry samtlige paraplyer, der er omfattet af fogedforbuddet
til destruktion.


- 4 -

5. Føtex tilpligtes at betale Burberry 50.000 kr.
6. Den sikkerhed på 100.000 kr., der blev stillet til sikkerhed for fogedforbuddet, frigives.

Føtex har over for påstand 1 nedlagt påstand om, at fogedforbuddet nedlagt den 18. marts 2002 af
Københavns Byret ophæves som nedlagt med urette, over for påstand 2-4 og 8 nedlagt påstand
om frifindelse og over for påstand 5 nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod
betaling af et mindre beløb.

Anbringender

Burberrys advokat har gjort gældende, at Burberry-ternet blev registreret af Harmoniseringskon-
toret i 1999, uden at der fremkom indsigelser herimod, og uden at Burberry i den forbindelse
gjorde den årelange og intensive indarbejdelse af ternet gældende.
Varemærket nærmer sig et verdensmærke og må prestigemæssigt sidestilles med blandt an-
det Chanel, Gucci og Louis Vuitton. Samtlige Burberrys produkter har Burberry-ternet på deres
mærkater, og Burberrys variationer af tern og farver på sine produkter som følge af modens ten-
denser kan ikke betyde, at varemærkets eksklusivitet er mistet eller er blevet udvandet.
Burberry gør meget for at segmentere sin varemærkeret i annoncer, og Burberry slår hårdt
ned over for markedsføringen af kopiprodukter. Burberry har fra slutningen af 1999 og frem til
oktober 2002 ført 56 sager i Danmark. Føtex har ikke løftet bevisbyrden for, at ternene på grund
af antallet af kopiprodukter er blevet en almen betegnelse inden for branchen, og at dette skyldes
Burberry manglende indgriben. Derudover er det simpelthen ikke muligt, at Burberry-ternet skulle
kunne have mistet sit særpræg 3 år efter, det er blevet registreret.
At Burberry ikke greb ind overfor brochurer, som de ikke havde kendskab til, er ikke nok til
at statuere passivitet. Passivitet forudsætter kendskab til krænkelsen og en efterladende holdning
hos den, der bliver krænket. Derudover er der gået under 1 år, fra de pågældende brochurer blev
udsendt, og til Burberry reagerede, og passivitet kræver manglende reaktion i fem år eller mere.
Der er ikke gjort forsøg på at gøre Føtex' paraply anderledes end Burberrys, snarere er der
tilstræbt en lighed, der med et udvisket erindringsbillede gør paraplyerne nærmest identiske. Fø-
tex har derfor med salget af paraplyerne krænket Burberrys varemærkeret i henhold til Rådets
forordning om EF-varemærker nr. 40/94 (herefter Varemærkeforordningen) og samtidig overtrådt
markedsføringslovens §§ 1 og 5.
Paraplyerne skal derfor udleveres til Burberry til destruktion, og Burberry skal tilkendes ve-
derlag og erstatning for krænkelsen, jf. Varemærkeforordningens artikel 14, sammenholdt med
varemærkelovens §§ 43 og 44.


- 5 -


Føtex' advokat har gjort gældende, at Burberry-ternet allerede på tidspunktet for registreringen
som varemærke manglede særpræg på grund af det store omfang af kopiprodukter, der på dette
tidspunkt fandtes på markedet. Registreringen er derfor sket med urette.
Såfremt retten finder, at Burberry-ternet er registreret med rette, bestrides det, at varemær-
ket er omfattet af Kodak-doktrinen. Burberrys egne variationer af Burberry-ternets mønster og
farver har bevirket, at Burberry-ternet ikke længere er et entydigt begreb, og at der dermed er sket
en udvanding af varemærket. Derudover har Burberrys indsats mod syndfloden af kopiprodukter
ikke været tilstrækkelig, og kopiprodukternes antal har bevirket, at Burberry-ternet er blevet et
almindeligt tern indenfor branchen.
Endvidere har Burberry udvist retsfortabende passivitet ved ikke at have reageret på, at Fø-
tex i 2000 og 2001 har solgt præcis de samme paraplyer som i denne sag. Salget burde have været
Burberry bekendt, og det må være en skærpende omstændighed, at der er tale om de samme pro-
dukter. Passivitet skal vurderes konkret ud fra forholdets nærmere karakter og er ikke defineret ud
fra et bestemt antal år.
Ternene på de paraplyer, der er solgt hos Føtex, er hverken identiske med eller en nærgåen-
de efterligning af Burberry-ternet, men "fair followers". Der er selvfølgelig en vis form for lighed,
men der er ikke tale om en slavisk efterligning, og inspiration fra et varemærke er tilladt. Det er
helhedsindtrykket af de to produkter, der er afgørende ved en vurdering af en varemærkekrænkel-
se, og der kan ikke herske nogen tvivl om, at Burberrys paraply er en Mercedes, sammenlignet
med Føtex' 2CV. Føtex har ikke gennem markedsføringen af paraplyerne søgt at skabe tilknyt-
ning til Burberry.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Siden 1999 og med virkning fra 1996 har Burberry haft Burberry-ternet registreret som EF-
varemærke. Burberrys ansøgning om registreringen af Burberry-ternet blev i forbindelse med
Harmoniseringskontorets behandling heraf bekendtgjort, og Føtex havde da mulighed for, men
fremkom ikke med indsigelser mod varemærket, herunder mod varemærkets manglende særpræg.
Uden at der var fremkommet indsigelser, fandt Harmoniseringskontoret, at Burberry-ternet havde
det fornødne særpræg.
Retten finder ikke grundlag for at kritisere, at Harmoniseringskontoret har fundet, at mærket
har det fornødne særpræg til at kunne registreres, jf. Varemærkeforordningens artikel 51 (1)(a), jf.
artikel 7(b).


- 6 -

Den omstændighed, at Burberry har varieret mønstret og/eller farverne i Burberrys forskel-
lige tern afhængig af modetendenser, har ikke bevirket, at Burberry-ternet er blevet almindeligt
inden for handlen for en vare eller en tjenesteydelse, jf. Varemærkeforordningens artikel 50(1)(b).
Retten finder, at Burberry-ternet er et velkendt mærke, der nyder beskyttelse efter Vare-
mærkeforordningens artikel 9 (1)(c), jf. artikel 95.
Denne beskyttelse har Burberry ikke fortabt ved passivitet, idet Burberry ikke har tålt brug
af Burberry-ternet i fem på hinanden følgende år, jf. Varemærkeforordningens artikel 53.
Ved at anvende tern i samme farver og yderst forveksleligt mønster på paraplyer har Føtex
utilbørligt udnyttet Burberry-ternets særpræg og renommé.
Der er således tale om en klar krænkelse af Burberrys varemærkeret til Burberry-ternet.
Burberry kan derfor forbyde, at samme eller lignende mærke anvendes for samme eller lignende
varer, jf. Varemærkeforordningens artikel 9 (2)(b), og Burberry er berettiget til vederlag og erstat-
ning, som efter et samlet skøn fastsættes til 50.000 kr., jf. Varemærkelovens § 43, jf. Varemærke-
forordningens artikel 14. Burberrys påstande tages derfor i det hele til følge.
Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne er der taget hensyn til Burberrys omkostninger
ved forbudssagen for Fogedretten i København

T H I K E N D E S F O R R E T

Det forbud, som Fogedretten i København har nedlagt den 18. marts 2002, stadfæstes, og
den sikkerhed på 100.000 kr., som Burberry Limited har stillet for fogedforbuddet, frigives.
Det forbydes Føtex A/S at importere, eksportere, sælge, distribuere eller på anden måde
markedsføre produkter omfattet af varefortegnelsen i sagsøgers EF-varemærkeregistrering med
samme tern som anvendt på paraplyerne omfattet af fogedforbuddet af 18. marts 2002.
Føtex A/S tilpligtes at anerkende, at markedsføringen af paraplyerne samt andre produkter
omfattet af varefortegnelsen i Burberry Limited's EF-varemærkeregistrering med samme tern som
anvendt på paraplyerne omfattet af fogedforbuddet af 18. marts 2002, udgør en krænkelse af Bur-
berry Limited's rettigheder.
Føtex A/S tilpligtes til Burberry Limited at udlevere samtlige paraplyer med samme tern
som på paraplyerne omfattet af fogedforbuddet af 18. marts 2002 til destruktion.
Føtex A/S skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse betale 50.000 kr. i vederlag og er-
statning samt 25.000 kr. i sagsomkostninger til Burberry Limited.


Søren Jensen
Elmer.
Mogens Trepka


- 7 -
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


t varemærke er tilladt. Det er
helhedsindtrykket af de to produkter, der er afgørende ved en vurdering af en varemærkekrænkel-
se, og der kan ikke herske nogen tvivl om, at Burberrys paraply er en Mercedes, sammenlignet
med Føtex' 2CV. Føtex har ikke gennem markedsføringen af paraplyerne søgt at skabe tilknyt-
ning til Burberry.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Siden 1999 og med virkning fra 1996 har Burberry haft Burberry-ternet registreret som EF-
varemærke. Burberrys ansøgning om registreringen af Burberry-ternet blev i forbindelse med
Harmoniseringskontorets behandling heraf bekendtgjort, og Føtex havde da mulighed for, men
fremkom ikke med indsigelser mod varemærket, herunder mod varemærkets manglende særpræg.
Uden at der var fremkommet indsigelser, fandt Harmoniseringskontoret, at Burberry-ternet havde
det fornødne særpræg.
Retten finder ikke grundlag for at kritisere, at Harmoniseringskontoret har fundet, at mærket
har det fornødne særpræg til at kunne registreres, jf. Varemærkeforordningens artikel 51 (1)(a), jf.
artikel 7(b).


- 6 -

Den omstændighed, at Burberry har varieret mønstret og/eller farverne i Burberrys forskel-
lige tern afhængig af modetendenser, har ikke bevirket, at Burberry-ternet er blevet almindeligt
inden for handlen for en vare eller en tjenesteydelse, jf. Varemærkeforordningens artikel 50(1)(b).
Retten finder, at Burberry-ternet er et velkendt mærke, der nyder beskyttelse efter Vare-
mærkeforordningens artikel 9 (1)(c), jf. artikel 95.
Denne beskyttelse har Burberry ikke fortabt ved passivitet, idet Burberry ikke har tålt brug
af Burberry-ternet i fem på hinanden følgende år, jf. Varemærkeforordningens artikel 53.
Ved at anvende tern i samme farver og yderst forveksleligt mønster på paraplyer har Føtex
utilbørligt udnyttet Burberry-ternets særpræg og renommé.
Der er således tale om en klar krænkelse af Burberrys varemærkeret til Burberry-ternet.
Burberry kan derfor forbyde, at samme eller lignende mærke anvendes for samme eller lignende
varer, jf. Varemærkeforordningens artikel 9 (2)(b), og Burberry er berettiget til vederlag og erstat-
ning, som efter et samlet skøn fastsættes til 50.000 kr., jf. Varemærkelovens § 43, jf. Varemærke-
forordningens artikel 14. Burberrys påstande tages derfor i det hele til følge.
Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne er der taget hensyn til Burberrys omkostninger
ved forbudssagen for Fogedretten i København

T H I K E N D E S F O R R E T

Det forbud, som Fogedretten i København har nedlagt den 18. marts 2002, stadfæstes, og den sikkerhed på 100.000 kr., som Burberry Limited har stillet for fogedforbuddet, frigives. Det forbydes Føtex A/S at importere, eksportere, sælge, distribuere eller på anden måde markedsføre produkter omfattet af varefortegnelsen i sagsøgers EF-varemærkeregistrering med samme tern som anvendt på paraplyerne omfattet af fogedforbud

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»