Jakob -Banner 3

Krænkelse af retsforlig

Resumé

Krænkelse af et retsforlig, der ikke indeholdt en erkendelse af overtrædelse af markedsføringsloven, var en overtrædelse af markedsføringslovens § 1, hvorfor sagsøgte ikke blev pålagt informationspålæg i medfør af retsplejelovens § 306.

 

Dom i sagen  V-154-05

Flex Trim A/S
(advokat Jakob Krag Nielsen)

mod

SlipCon ApS
og
Poul Lundum
(advokat Claes Wildfang)

Indledning
Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt SlipCon ApS(herefter SlipCon) og Poul Lundum har krænket et mellem parterne i 2001 indgået retsforlig og har overtrådt markedsføringslovens § 1ved produktion, markedsføring og salg af slibestrips.

- 2 -


Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en krænkelse er udskilt til særskilt behandling i
medfør af retsplejelovens § 254, da Flex Trim A/S(herefter Flex Trim) har anmodet om, at der
meddeles SlipCon og Lundum informationspålæg i medfør af retsplejelovens § 306.


Påstande
Flex Trim har under delhovedforhandlingen nedlagt følgende påstande:

45. SlipCon tilpligtes at anerkende, at SlipCon produktion, markedsføring, salg og eks-
port af strips svarende til bilag 1-20 og 40-42 indebærer en ulovlig produktefterlig-
ning i strid med markedsføringslovens § 1.

46. SlipCon og Poul Lundum forbydes at producere, markedsføre, sælge og eksportere
slibestrips svarende til de som bilag 90 fremlagte slibestrips.

47. SlipCon tilpligtes at anerkende, at SlipCon produktion, markedsføring, salg og eks-
port af strips svarende til de som bilag 90 fremlagte slibestrips indebærer en ulovlig
produktefterligning i strid med markedsføringslovens § 1.

48. Principalt: SlipCon og Poul Lundum tilpligtes at anerkende, at SlipCon er uberettiget
til at producere, markedsføre, sælge og eksportere slibestrips, hvis dimensioner D, E
og F ikke er større end eller lige med de minimumsmål, der er fastlagt i punkt 3 i rets-
forliget (bilag 26), hvortil bemærkes, at dimensionen D i det horisontale plan udgør
det smalleste breddemål mellem strippens bund (E) og strippens top, og at dimensio-
nen F i det vertikale plan udgør afstanden mellem de to horisontale linier, som tegnes
mellem målepunkterne for afstanden E og målepunkterne for afstanden D.

Subsidiært: SlipCon og Poul Lundum tilpligtes at anerkende, at SlipCon er uberetti-
get til at producere, markedsføre, sælge og eksportere slibestrips, hvis dimensioner
D, E og F ikke er større end eller lige med de minimumsmål, der er fastlagt i punkt 3 i


- 3 -

retsforliget (bilag 26), hvortil bemærkes, at dimensionen D i det horisontale plan ud-
gør det smalleste breddemål mellem strippens bund (E) og strippens top.

49. I relation til slibestrips, jf. eksempelvis bilag 1-9, 17-20 og 40-42, som SlipCon har
produceret i samarbejde med Mink-Bürsten ApS eller Primo Danmark A/S, og som
på salgstidspunktet ikke var indstøbt i slibehoveder, pålægges SlipCon, for så vidt
angår perioden efter den 7. april 2005, skriftligt at oplyse Flex Trim om den omsæt-
ning i stk. og i kr., som SlipCon i relevante kalenderår har indvundet ved salg af så-
danne slibestrips.

50. I relation til slibestrips, jf. eksempelvis bilag 1-9, 17-20 og 40-42, som SlipCon har
produceret i samarbejde med Mink-Bürsten ApS eller Primo Danmark A/S, og som
på salgstidspunktet ikke var indstøbt i slibehoveder, pålægges Poul Lundum, for så
vidt angår perioden efter den 7. april 2005, skriftligt at oplyse Flex Trim om den om-
sætning i stk. og i kr., som SlipCon i relevante kalenderår har indvundet ved salg af
sådanne slibestrips.

51. I relation til slibestrips, jf. eksempelvis bilag 90, som SlipCon har produceret i samar-
bejde med Lynddahl Plast A/S, og som på salgstidspunktet ikke var indstøbt i slibe-
hoveder, pålægges SlipCon, for så vidt angår perioden efter den 7. april 2005, skrift-
ligt at oplyse Flex Trim om den omsætning i stk. og i kr., som SlipCon i relevante ka-
lenderår har indvundet ved salg af sådanne slibestrips.

52. I relation til slibestrips, jf. eksempelvis bilag 90, som SlipCon har produceret i samar-
bejde med Lynddahl Plast A/S, og som på salgstidspunktet ikke var indstøbt i slibe-
hoveder, pålægges Poul Lundum, for så vidt angår perioden efter den 7. april 2005,
skriftligt at oplyse Flex Trim om den omsætning i stk. og i kr., som SlipCon i relevan-
te kalenderår har indvundet ved salg af sådanne slibestrips.

53. I relation til dobbeltbørstede strips, jf. eksempelvis bilag 10-14 og 16, som på salgs-
tidspunktet ikke var indstøbt i slibehoveder, pålægges SlipCon, for så vidt angår pe-


- 4 -

rioden efter den 7. april 2005, skriftligt at oplyse Flex Trim om den omsætning i stk.
og i kr., som SlipCon i relevante kalenderår har indvundet ved salg af sådanne dob-
beltbørstede strips.

54. I relation til dobbeltbørstede strips, jf. eksempelvis bilag 10-14 og 16, som på salgs-
tidspunktet ikke var indstøbt i slibehoveder, pålægges Poul Lundum, for så vidt an-
går perioden efter den 7. april 2005, skriftligt at oplyse Flex Trim om den omsætning i
stk. og i kr., som SlipCon i relevante kalenderår har indvundet ved salg af sådanne
dobbeltbørstede strips.

55. I relation til modholdsbørster, jf. eksempelvis bilag 15, som på salgstidspunktet ikke
var indstøbt i slibehoveder, pålægges SlipCon, for så vidt angår perioden efter den
23. maj 2003, skriftligt at oplyse Flex Trim om den omsætning i stk. og i kr., som Slip-
Con i relevante kalenderår har indvundet ved salg af sådanne dobbeltbørstede mod-
holdsbørster.

56. I relation til modholdsbørster, jf. eksempelvis bilag 15, som på salgstidspunktet ikke
var indstøbt i slibehoveder, pålægges Poul Lundum, for så vidt angår perioden efter
den 23. maj 2003, skriftligt at oplyse Flex Trim om den omsætning i stk. og i kr., som
SlipCon i relevante kalenderår har indvundet ved salg af sådanne dobbeltbørstede
modholdsbørster.

57. SlipCon pålægges, for så vidt angår perioden efter den 7. april 2005, til Flex Trim at
udlevere alle dokumenter, der indeholder oplysninger om SlipCon produktion, mar-
kedsføring, salg eller eksport af slibestrips, jf. eksempelvis bilag 1-9, 17-20 og 40-42,
der er produceret i samarbejde med Mink-Bürsten ApS eller Primo Danmark A/S, og
som på salgstidspunktet ikke var indstøbt i slibehoveder.

58. Poul Lundum pålægges, for så vidt angår perioden efter den 7. april 2005, til Flex
Trim at udlevere alle dokumenter, der indeholder oplysninger om SlipCon's produk-
tion, markedsføring, salg eller eksport af slibestrips, jf. eksempelvis bilag 1-9, 17-20 og


- 5 -

40-42, der er produceret i samarbejde med Mink-Bürsten ApS eller Primo Danmark
A/S, og som på salgstidspunktet ikke var indstøbt i slibehoveder.

59. SlipCon pålægges, for så vidt angår perioden efter den 7. april 2005, til Flex Trim at
udlevere alle dokumenter, der indeholder oplysninger om SlipCon's produktion,
markedsføring, salg eller eksport af slibestrips, jf. eksempelvis bilag 90, der er produ-
ceret i samarbejde med Lynddahl Plast A/S, og som på salgstidspunktet ikke var ind-
støbt i slibehoveder.

60. Poul Lundum pålægges for så vidt angår perioden efter den 7. april 2005 til Flex Trim
at udlevere alle dokumenter, der indeholder oplysninger om SlipCon produktion,
markedsføring, salg eller eksport af slibestrips, jf. eksempelvis bilag 90, der er produ-
ceret i samarbejde med Lynddahl Plast A/S, og som på salgstidspunktet ikke var ind-
støbt i slibehoveder.

61. SlipCon pålægges, for så vidt angår perioden efter den 7. april 2005, til Flex Trim at
udlevere alle dokumenter, der indeholder oplysninger om SlipCon produktion, mar-
kedsføring, salg eller eksport af dobbeltbørstede strips, jf. eksempelvis bilag 10-14 og
16, som på salgstidspunktet ikke var indstøbt i slibehoveder.

62. Poul Lundum pålægges, for så vidt angår perioden efter den 7. april 2005, til Flex
Trim at udlevere alle dokumenter, der indeholder oplysninger om SlipCon produkti-
on, markedsføring, salg eller eksport af dobbeltbørstede strips, jf. eksempelvis bilag
10-14 og 16, som på salgstidspunktet ikke var indstøbt i slibehoveder.

63. SlipCon pålægges, for så vidt angår perioden efter den 23. maj 2003, til Flex Trim at
udlevere alle dokumenter, der indeholder oplysninger om SlipCon produktion, mar-
kedsføring, salg eller eksport af modholdsbørster, jf. eksempelvis bilag 15, som på
salgstidspunktet ikke var indstøbt i slibehoveder.


- 6 -

64. Poul Lundum pålægges, for så vidt angår perioden efter den 23. maj 2003, til Flex
Trim at udlevere alle dokumenter, der indeholder oplysninger om SlipCon produkti-
on, markedsføring, salg eller eksport af modholdsbørster, jf. eksempelvis bilag 15,
som på salgstidspunktet ikke var indstøbt i slibehoveder.

SlipCon og Poul Lundum har påstået frifindelse


Sagsfremstilling
Parterne
Flex Trim blev grundlagt i 1989 af Poul Erik Jespersen og beskæftiger sig overvejende med
udvikling, produktion og salg af slibe- og polerinstrumenter, der anvendes inden for indu-
striel overfladebearbejdning. Flere af Flex Trims produkter er designet med henblik på an-
vendelse af udskiftelige slibe- og polerdele.

Den af SlipCon udøvede virksomhed blev grundlagt af Poul og Jette Lundum i 1990, og akti-
viteterne blev i 1998 overdraget til SlipCon, hvori Poul Lundum er direktør. Selskabet ejes
gennem et holdingselskab af Jette og Poul Lundum. SlipCon fremstiller og sælger slibeværk-
tøjer til møbel-, stål- og plastindustrien. I 1990'erne påbegyndte SlipCon en produktion af
slibestrips, der var substituerbare med Flex Trims. SlipCon producerer enkeltbørster, dob-
beltbørster og modholdsbørster. Slibestrips, der er indstøbt i SlipCons slibehoveder, er ikke
omfattet af sagen.

De tidligere sager og retsforliget
Den 23. marts 2001 indgav Flex Trim stævning til Sø- og Handelsretten mod SlipCon og en af
Flex Trims tidligere medarbejdere, P.C. Sagen vedrørte spørgsmålet, om markedsføringen af
SlipCons slibestrips indebar en krænkelse af markedsføringslovens § 1, idet Flex Trim gjorde
gældende, at der var tale om en serieefterligning, og at der forelå et retsstridigt samarbejde
mellem SlipCon og P.C. Derimod blev det ikke gjort gældende, at der forelå en produkt-
krænkelse efter markedsføringslovens § 1.


- 7 -

Den 30. april 2001 indgav Flex Trim fogedrekvisition til fogedretten i Randers, idet Flex
Trim mente, at der forelå en patentkrænkelse. Den 7. maj 2001 nedlagde fogedretten forbud
mod SlipCons produktion, markedsføring og salg af modholdsbørster(denne sags bilag 15).
Flex Trim anlagde herefter justifikationssag ved Sø- og Handelsretten.
Den 27. februar 2003 indgik Flex Trim og SlipCon følgende retsforlig, uden at sagen
havde været hovedforhandlet:
"
Forlig mellem Flex Trim A/S ("sagsøger") og SlipCon ApS ("sagsøgte 2") i Sø- og Handelsret-
tens j.nr. V-0034-01 og V-0055-01

1. Sagsøgte 2 og Poul Lundum forpligter sig til ikke at anvende slibehoveder af plast og metalpro-
filer på strips til de i bilag 1 og bilag AK2 afbillede produkter, sålænge sagsøger anvender slibe-
hoveder af plast og metalprofiler på strips til sine Flex-slibebørster, jf. bilag 6.

2. Sagsøgte 2 og Poul Lundum forpligter sig til ikke til de i bilag 1 og AK2 afbillede produkter ak-
tivt, hverken skriftligt eller mundtligt, at markedsføre strips, der er kortere end 45 mm, bortset
fra de i sagsøgte 2's nuværende brochure bilag AK2 omtalte højder på 45 mm 40 mm og 34
mm.

3. Sagsøgte 2 og Poul Lundum forpligter sig inden 3 måneder fra forligets indgåelse til de i bilag 1
og AK2 afbildede produkter udelukkende at producere spor og stripsbunde, som opfylder føl-
gende minimumsmål:


Stri
Spor
psbund


D

A

C
F


B
E
A: 5,3 mm (+)

B: 7,8 mm (+)

C: 6,7 mm (+)

D: 5,1 mm (+)

E: 7,4 mm (+)
F: 7,0 mm (+)


- 8 -

4. Sagsøgte 2 og Poul Lundum trækker alle ugyldighedsindsigelser rettet mod sagsøgers patent-
portefølje tilbage.

5. Sagsøgte 2 meddeles en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, uoverdragelig, vederlagsfri li-
cens til enhver udnyttelse af dansk patent nr. 173187 samt derfra videreførte eller afledte patent-
eller brugsmodelrettigheder i Danmark og udlandet til slibeværktøjer med modholdsbørster
med afrundet børsteprofil.

6. Sagsøger hæver begge retssager som led i nærværende retsforlig, som tilføres retsbogen.

7. Det på sagsøgers foranledning af Retten i Randers i j.nr. FS 1254/2001 nedlagte fogedforbud
mod sagsøgte 2 ophæves på sagsøgers foranledning.

8. Sagsøger frafalder at gøre erstatningskrav gældende mod sagsøgte 2 og Poul Lundum i relation
til nærværende retssager og de frafalder i samme relation at gøre erstatningskrav gældende
mod sagsøger.

9. Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

10. Parterne er forpligtet til at hemmeligholde sagens akter "

Minimumsmålene skulle træde i kraft den 24. maj 2003

Formålet med forliget var at opnå en situation, hvor SlipCons slibestrips ikke passede til Flex
Trims slibehoveder.
Den 17. marts 2004 forligtes sagen mellem Flex Trim og P.C, som erkendte at have
krænket Flex Trims rettigheder.

Perioden efter retsforliget
Umiddelbart efter forliget havde SlipCon et møde med sin leverandør, Mink-BürstenApS
(herefter Mink-Bürsten), af profiler til slibestrips. Den 4. marts 2003 bekræftede Mink-Bür-
sten over for SlipCon kalibrering af ekstruderværktøj til produktion af slipestrips, hvorefter
bundmålet kalibreres til minimum 7,4 mm med tolerancer ifølge DIN 16491.
Flex Trim mente efter den 24. maj 2003 at have konstateret, at SlipCon på sin stand på
en messe i Tyskland viste slibestrips og slibehoveder, der ikke overholdt minimumsmålene. I
den anledning udspandt der sig en korrespondance mellem parternes advokater. I mail af 27.
juni 2003 meddelte SlipCons advokat til Flex Trims advokat at SlipCon "har ikke markeds-


- 9 -

ført strips i strid med forliget, men har loyalt erkendt, at noget udstillingsmateriale uden mu-
lig skadevirkning ikke var opdateret hvilket ikke vil gentage sig"
Den 3. oktober 2003 modtog Poul Erik Jespersen en e-mail fra Olaf Honningdal, hvoraf
fremgår, at han havde talt med Poul Lundum, der havde bekræftet, at hans strips passede
perfekt til Flex Trims hoveder, samt at Poul Lundum havde opgivet navnene på to forhand-
lede i Norge.
Under en messe i Canada i november 2003 konstaterede Flex Trim, at SlipCon viste
strips, som efter Flex Trims opfattelse ikke overholdt minimumsmålene. Under et besøg hos
et italiensk firma, Costa, konstaterede Flex Trim, at SlipCon havde leveret strips, som Flex
Trim mente, ikke overholdt minimumsmålene. Disse strips blev sendt til opmåling, og af
opmålingsrapporten fremgår, at dimension D var 4,84 mm og dimension E 6,85 mm (begge
mål +/- 0,1 mm). Opmålingsrapporten blev den 2. januar 2004 sendt til SlipCons advokat. I
brev af 9. marts 2004 svarede SlipCons advokat under henvisning til brevet af 4. marts 2003
til Mink-Bürsten, at hans klient havde været i god tro og nu havde taget skridt til overholdel-
se af retsforliget og vedlagde kopi af et brev til Mink-Bürsten om nedbringelse af tolerancen
til +/- 0,1 mm. SlipCon ville endvidere, indtil de nye strips var leveret, kontrollere bundmå-
let, således at der ikke blev leveret strips i undermål til eventuelle indehavere af Flex Trims
slibehoveder.
Den 23. marts 2004 sendte SlipCons advokat en kopi af en ordrebekræftelse fra SlipCon
til Mink-Bürsten, hvoraf fremgår, at tolerancen på bundmålet øges til 7,4 (-0 + 2), således at
mål under 7,4 mm ikke forekommer. Den 5. april 2004 modtog Flex Trim en mail fra en finsk
samarbejdspartner, der meddelte, at SlipCons finske forhandler reklamerede med, at Slip-
Cons strips passede i Flex Trims slibehoveder. Dette foranledigede, at Flex Trims advokat i
brev af 28. april 2004 til SlipCons advokat opridsede forløbet fra retsforligets indgåelse, her-
under de krænkelser af retsforliget, der havde fundet sted, og anmodede om en redegørelse
fra SlipCon om nogle nærmere angivne punkter. SlipCons advokat svarede den 17. maj 2004,
at SlipCon siden marts 2004 havde foretaget kontrolmålinger, og at i det omfang, der var
konstateret undermål, var dette materiale ikke anvendt til strips, men til børster indstøbt i
polyrethan. SlipCon ønskede ikke at besvare de af Flex Trim stillede spørgsmål, men tilbød
at lade deres profilmateriale underkaste en stikprøvevis kontrol hos f.eks. Teknologisk Insti-
tut og med rapportering til Flex Trim. Derimod ville SlipCon ikke ændre dimensionerne på


- 10 -

deres slibehoveder, idet de mente, at det ikke var en del af forliget. SlipCon kunne heller ikke
anerkende rigtigheden af måleresultaterne, der var fremsendt den 2. januar 2004. Efter yder-
ligere korrespondance meddelte SlipCons advokat i brev af 9. juli 2004, at sporene i SlipCons
slibehoveder havde følgende dimensioner: Top 5,4 mm, bund 7,9 mm og dybde 7,0 mm,
samt at SlipCon nu selv forestod en maskinel bearbejdning af deres strips og påså overhol-
delsen af de i forligsaftalen anførte minimumsmål. I brevet anførtes endvidere, at SlipCon i
retsforliget har forpligtet sig til at overholde nærmere angivne minimumsmål på spor og
strips, men at manglende kompatibilitet med Flex Trims produkt afhænger af dimensionerne
på Flex Trims spor og stripsbunde.
I forbindelse med et markedsfremstød i USA fik Flex Trim kontakt til en amerikansk
virksomhed, Quality Machinery Corporation, der den 9. september 2004 havde afgivet en
ordre på 2 slibehoveder og 72 slibestrips direkte til SlipCon. Flex Trim købte denne ordre.
Med henblik på opmåling af stripsene afholdtes den 25. november 2004 et møde mel-
lem Flex Trim og Jens Bo Toftegaard og Tommy Mikkelsen, begge fra Teknologisk Institut.
Toftegaard og Mikkelsen udtog to strips til opmåling. Af Teknologisk Instituts prøvnings-
rapport fremgår, at stripsene ikke overholdt målene i retsforliget. Af prøvningsrapporten
fremgår følgende mål:

Mål
Minimumsmål Bilag X34
Bilag X35
[Angiver måleintervallet]
[Angiver måleintervallet]
D
5,1 mm (+)
4,737
5,080
[4,717; 4,757]
[5,060; 5,100]
E
7,4 mm (+)
7,349
7,314
[7,339; 7,359]
[7,304; 7,324]
F
7,0 mm (+)
6,151
6,164
[6,141; 6,161]
[6,154; 6,174]

Den 17. februar 2005 indgav Flex Trim til fogedretten i Randers anmodning om bevis-
sikringsforretning hos SlipCon med henblik på bl.a. at beslaglægge mindst 3 eksemplarer af
slibestrips, der ikke opfylder de i retsforliget fastsatte minimumsmål. Den 7. april 2005 be-
sluttede fogedretten at foretage bevissikringsforretning på SlipCons forretningsadresse uden
forudgående underretning. Under bevissikringsforretningen assisterede de sagkyndige,
statsautoriseret revisor Chris Iversen, KMPG, og it-ekspert Carsten Jørgensen. Ved kendelse
samme dag bestemte fogedretten, at bevissikringssagen skulle fremmes, og der blev beslag-


- 11 -

lagt slibestrips, ligesom de tilkaldte sagkyndige blev anmodet om at udarbejde en rapport
omfattende SlipCons lagerhold, omsætning, ordrebeholdning samt dækningsbidrag i relati-
on til de relevante slibestrips i perioden den 24. maj 2003 og frem. De beslaglagte slibestrips
svarer til de i påstandene nævnte bilag 1-20.
Den 29. april 2005 skrev SlipCons advokat til Flex Trims advokat, at SlipCon umiddel-
bart efter bevissikringsforretningen havde taget skridt til sikring mod gentagelse ved at be-
stille en ændring af sine ekstruderingsværktøjer hos Primo Danmark A/S (herefter Primo),
således at produktionsmålene på profilerne forøges til D=6,0( i 7,0 mm's højde), E=8,1 mm og
F=7,5 mm. Endvidere ville SlipCon sikre sig mod undermål ved at foretage opmåling.
Den 9. maj 2005 forelå rapporten fra KPMG om omsætning, afsætning, vareforbrug, le-
verandører og dækningsbidrag. Rapporten omfattede kun enkelt- og dobbeltbørster, men ik-
ke modholdsbørster.
Efter at have modtaget rapport skrev SlipCons advokat den 31.maj 2005 til Flex Trims
advokat, at SlipCon vedstod retsforliget og skrivelsen af 29. april 2005, hvorfor han fandt, at
der ikke var anledning til at nedlægge et fogedforbud.
Den 31. august 2005 fremsendte Flex Trims advokat et udkast en fogedforbudsbegæ-
ring og udkast til stævning til SlipCons advokat og oplyste, at hans klient havde modtaget
oplysninger om, at SlipCon på en messe i Hannover i maj 2005 havde tilbudt strips, der pas-
sede til Flex Trims slibehoveder. I såvel fogedforbudsbegæringen som stævningen er gengi-
vet dels resultaterne fra den ovenfor refererede prøvningsrapport samt de nedenfor viste
måleresultater af de under bevissikringsforretningen beslaglagte strips (sagens bilag 1-20):

Reference
Børstemål D
Børstemål E
Børstemål F
Bilagsnr.
5,1 mm (+)

7,4 mm (+)
7,0 mm (+)

la-1b-lc
5,0 - 5,0 - 4,9
7,3 - 7,2 - 7,1
7,1 - 7,1 - 7,0
X1
2a-2b-2c
4,8 - 4,8 - 5,0
7,2 - 7,35 - 7,4
7,05 - 7,05 - 7,1
X2
3a-3b-3c
5,1 - 5,05 - 5,1
7,25 - 7,3 - 7,3
7,0 - 7,05 - 6,95
X3
4a-4b-4c
5,0 - 5,0 - 5,0
7,25 - 7,2 - 7,2
7,05 - 7,1 - 7,5
X4
5a-5b-5c
4,8 - 5,0 - 5,0
7,2 - 7,3 - 7,25
7,0 - 7,2 - 7,2
X5
6a-6b-6c
4,9 - 4,9 - 4,9
7,1 - 7,1 - 7,1
7,05 - 7,1 - 7,0
X6
7e-75-7c
4,9 - 5,0 - 4,9
7,2 - 7,2 - 7,2
7,1 - 7,0 - 7,05
X7
8a-8b-8c
5,0 - 5,0 - 5,0
7,25 - 7,3 - 7,35
7,0 - 7,05 - 7,1
X8
9a-9b-9c
4,8 - 4,9 - 4,9
7,3 - 7,25 - 7,25
7,0 - 7,1 - 7,1
X9
10a-10b-10c rød
4,5 - 4,4 - 4,5
7,25 - 7,2 - 7,3
6,5 - 6,5 - 6,6
X10


- 12 -

10a-10b-10c blå
4,4 - 4,3 - 4,3
6,8 - 6,85 - 65,7
6,35 - 6,5 - 6,45
XII
11a-11b-11c
4,4 - 4,4 - 4,7
7,2 - 7,2 - 7,2
6,7 - 6,7 - 6,7
X12
12a-12b-12c
4,4 - 4,2 - 4,5
7,0 - 6,9 - 6,9
6,8 - 6,8 - 6,8
X13
13a-13b-13c
4,55 - 4,5 - 4,6
7,25 - 7,25 - 7,3
6,6 - 6,65 - 6,6
X14
14a-14b-14c
4,5 - 4,5 - 4,5
7,1- 7,1- 7,1
5,5 - 5,5 - 5,5
X15
15a-15b-15c
4,5 - 4,6 - 4,35
7,7 - 7,8 - 7,5
6,1 - 6,2 - 6,2
X16
16a
5,2
7,3
6,8
X17
17a
4,8
6,95
6,1
X18
18a
5,0
7.3
6,4
X19
19a
5,15
7,25
6,8
X20

Den 18. oktober 2005 indgav Flex Trim såvel fogedforbudsbegæring som stævningen i denne
sag.
I mail af 24. november 2005 meddelte SlipCons advokat, at SlipCon ikke bestred de
opmålingsresultater, der fremgik af fogedforbudsbegæringen, vedrørende de under bevis-
sikringsforretningen beslaglagte strips.
I slutningen af november havde Flex Trim konstateret, at SlipCon havde solgt slibe-
strips til Papenbroock Holztechnik. Den 16. december 2005 fremsendte Flex Trims advokat til
SlipCons advokat kopi af ordrebekræftelse og billeder vedrørende strips leveret til Papen-
brook Holztechnik samt følgende måleresultater af tre strips (sagens bilag 40-42).
Under fogedsagen tog SlipCon den 20. december 2005 bekræftende til genmæle over
for Flex Trims påstande om forbud mod produktion, markedsføring, salg og eksport af de
som bilag 1-20 og 40-42 fremlagte stripsbunde.
I december 2005 indledte SlipCon samarbejde med en ny leverandør, Lynddahl Plast
A/S(herefter Lynddahl). Af et mødereferat fra et møde den 10. januar 2006 mellem Poul
Lundum og Rasmus Lynddahl fremgår, at der i første omgang skulle arbejdes med såvel en-
keltrækket som dobbeltrækket profil med målene: 7,4 x 5,1 x 7,0 mm, og at målene ikke må
være under det angivne, men gerne i overmål. Af en tegning, dateret den 9. januar 2006 og
med stempler fra såvel Lynddahl som SlipCon, fremgår målene: 7,5 x 5,2 x 7,3 mm. At måle-
ne ikke måtte være i undermål, blev gentaget i såvel ordrebekræftelser af 12. januar (prøve-
ordre) og 9. marts 2006 fra SlipCon samt på et møde den 26. februar 2006 hos SlipCon. Slip-
Con skulle efter modtagelsen af slibestripsene selv forestå en fræsning af disse, når børsterne
var standset i. Til brug for fræsningen blev der den 13. juni 2006 indkøbt en profilfræser. Af
tegningen til profilfræseren fremgår målene: 7.5 x 5,2 x 7,2. Endvidere fremgår af teksten føl-


- 13 -

gende: Ikke tolerancesatte mål +/- 0,1 mm. Det er uoplyst, om disse mål refererer sig til ma-
skinen eller emnerne.
På Dilers Balticas stand på en messe i Lithauen i uge 12 i 2006 så Flex Trim slibestrips
fremstillet af SlipCon. Dette foranledigede, at SlipCon indhentede en erklæring fra deres
svenske forhandler Naxo Flex, hvoraf fremgår, at Naxo Flex til deres forhandler i Lihauen,
Dilers Baltica, uden SlipCons vidende havde udlånt udstillingssættet, som hidrørte fra en
messe, som fandt sted i august 2002.
I februar 2007 indkøbte Flex Trim et af SlipCons slibehoved isat slibestrips. Disse strips
(sagens bilag 90), der er produceret af Lynddahl, blev sendt til Teknologisk Institut til opmå-
ling.
Den 8. januar 2009 solgte SlipCon slibestrips til Uffe Odgaard. Disse slibestrips(sagens
bilag 98) er af samme type, som stripsene omfattet af bilag 90.

Teknologisk Instituts rapport
Parterne har i fællesskab ladet Teknologisk Institut opmåle et antal af Teknologisk Institut
udtagne stikprøver fra bilag 90 (E 204) og 98 (E542).
Den 20. oktober 2009 afgav Teknologisk Institut sin rapport. Teknologisk Institut har i
relation til hver strip udvalgt 6 tilfældige tværsnit, hvor følgende dimensioner dernæst er
fastlagt:

D3
D2
D1
D5
7,0
D4
D6


- 14 -


D1: Korteste bredde på strippen (mål D)
D2: Bredde målt 7,0 mm fra bunden
D3: Bredde målt helt i top (smalle ende)
D4: Afstand fra bund til mål D1 (mål F)
D5: Total højde af emnet
D6: Største bredde af emnet (brede ende) (mål E)

Teknologisk Instituts mål D1 korresponderer med retsforligets mål D 5 1 mm
Teknologisk Instituts mål D6 korresponderer med retsforligets mål E 7 4 mm
Teknologisk Instituts mål D4 korresponderer med retsforligets mål F 7 0 mm

Af oversigten over opmålingerne fremgår bl.a. følgende resultater:
M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6
Bilag 100 (bilag 98)

D 1
4,97 5,12 5,13 5,18 5,13 5,12
D 4
6,9
6,89 6,89 6,97 6,92 6,88
D 5
7,19 7,11 7,15 7,1
7,1
7,09
D 6
7,6
7,63 7,6
7,55 7,49 7,56
Bilag 101(bilag 98)


D 1
5,2
5,08 5,1
5,22 5,1
5,11
D 4
6,88 6,91 6,82 6,87 6,88 6,88
D 5
7,02 7,05 7,02 7,05 7,04 7,05
D 6
7,65 7,63 7,53 7,56 7,59 7,59
Bilag 102(bilag 98)


D 1
4,91 5,07 5,09 5,18 5,16 5,19
D 4
6,96 6,93 6,87 6,86 6,94 6,89
D 5
7,13 7,02 7,05 7,05 7,05 7,09
D 6
7,48 7,62 7,62 7,54 7,57 7,59
Bilag 103(bilag 90)


D 1
4,99 4,99 5,13 4,94 4,98 4,9
D 4
6,88 6,88 6,33 6,78 6,77 6,86
D 5
7,14 7,11 7,09 7,07 7,12 7,14
D 6
7,61 7,61 7,61 7,66 7,72 7,67


- 15 -

Bilag 104(bilag 90)


D 1
5,01 5
5,12 5,12 4,96 4,95
D 4
6,74 6,68 6,72 6,72 6,78 6,81
D 5
6,98 7,01 6,98 6,98 7
7,02
D 6
7,78 7,7
7,64 7,64 7,7
7,67


Bilag 105(bilag 90)


D 1
5,78 5,77 5,67 5,67 5,82 5,81
D 4
6,74 6,88 7,03 7,03 7
6,75
D 5
7,06 7,09 7,12 7,12 7,15 7,12
D 6
7,28 7,29 7,33 7,33 7,37 7,41

Bilag 106(bilag 75)


D 1
4,6
4,65 4,68 4,54 4,56 4,51
D 4
6,38 6,62 6,55 6,46 6,62 6,61
D 5
6,72 6,81 7,14 6,73 6,76 6,86
D 6
7,12 7,12 7,57 7,35 7,14 7,53

Bilag 107(bilag 78)


D 1
4,51 4,48 4,59 4,62 4,52 4,58
D 4
6,55 6,54 6,65 6,5
6,61 6,49
D 5
6,92 6,77 6,78 6,78 6,84 6,78
D 6
7,35 7,28 7,34 7,14 7,8
7,22

Bilag 108(bilag 81)


D 1
4,66 4,55 4,75 4,5
4,61 4,48
D 4
5,59 5,77 5,79 5,84 5,78 5,81
D 5
5,98 5,91 5,9
5,93 5,86 5,91
D 6
7,31 7,25 7,18 7,25 7,38 7,32Bilag 109(bilag 85)


D 1
4,68 4,59 4,7
4,68 4,39 4,45
D 4
5,82 5,85 5,69 5,77 5,84 5,86
D 5
6,11 5,97 5,91 5,93 5,84 5,91
D 6
7,2
7,43 7,17 7,23 7,11 7,45

Bilag 100


(modholdsbørste)


D 1
5,11 5,16 5,01 4,96 4,97 4,95
D 4
6,84 6,99 6,77 6,84 6,81 6,76
D 5
7,08 7,12 7,11 7,13 7,14 7,1
D 6
7,6
7,58 7,57 7,57 7,57 7,56


Bilag 100-105 hidrører fra Lynddahl, bilag 106-107 fra Primo og bilag 108-109 fra Mink-Bür-
sten. Bilag 100 er en modholdsbørste.


- 16 -


Erklæringer om SlipCons samhandel
Flex Trim har i processkrift af 4. januar 2006 oplyst navnene på en række kunder, som Flex
Trim har leveret slibemateriel til, herunder Fritz Hansen A/S, til hvem der skulle være leve-
ret første gang den 22. december 1997.
På foranledning af SlipCon har Fritz Hansen A/S afgivet en erklæring af 7. september
2006, hvoraf fremgår, at Fritz Hansen A/S aldrig har benyttet slibestrips fra SlipCon til slibe-
hoveder fra Flex Trim eller omvendt, at Fritz Hansen kun benytter slibehoveder og slibe-
strips fra SlipCon, at Fritz Hansen siden opstart af slibeceller ultimo 1999 har fået leveret sli-
behoveder fra SlipCon.
Ligeledes har DanSam Revision på SlipCon foranledning afgivet erklæring om, at Slip-
Con ikke i årene 2003-2006 har haft samhandel med Hanbjerg Møbelfabrik, samt at ledelsen
har oplyst, at der aldrig har været nogen samhandel.

Forklaringer
Poul Erik Jespersen har forklaret, at han er uddannet møbelsnedker og har arbejdet på mø-
belfabrikker, herunder som produktionschef. Han arbejdede i et firma, hvor man håndpud-
sede møblerne. Dette satte tanker i gang hos ham om pudsehoveder med udskiftelige slibe-
børster.
Han startede egen virksomhed i 1999 og sælger i dag over hele verden. I 1999 var der
ikke andre, der producerede kompatible slibehoveder. Sidste gang han var på Hannover-
messen var der mange efterligninger. Hans største konkurrent er SlipCon.
Baggrunden for den første sag var, at en medarbejder forlod virksomheden i december
1999, og samtidig begyndte SlipCon at producere det samme som Flex Trim. Tidligere havde
SlipCon produceret engangshoveder. SlipCon lagde sig tæt op af Flex Trim, samtidig med at
kundekartoteket "var lukket op" SlipCon kopierede hele produktionen for derefter at levere,
når Flex Trim havde sat det hele op. Kunder forsvandt, men heraf kom nogle igen. Formålet
med retsforliget var, at SlipCons børster ikke skulle kunne passe i Flex Trims slibehoveder,
hvis målene blev overholdt. SlipCon skulle ændre sine slibehoveder og var tvunget til at lave
større spor. Flex Trims tidligere kunder ville så vende tilbage. SlipCon havde oprindeligt
samme spor som Flex Trim.


- 17 -

Han fik lavet "dummy" så han kunne kontrollere minimumsmålene Målene blev in-
den forliget drøftet mellem parterne, idet han have haft målene med hjemmefra. Han fore-
slog større mål end i forliget. Meningen var, at SlipCon skulle gå hjem og ændre hoved og
stripbunde. Han husker ikke, om Poul Lundum var ude at ringe under forhandlingerne. Eks-
truderingstolerancen er +/- 0,2 mm, og fræsningstolerancen er +/- 0,1mm afhængig af værktø-
jet.
Flex Trim ændrede i 2006 slibehoved, således at det fik runde hjørner, hvilket skete,
bl.a. fordi Flex Trim havde problemer med SlipCon. Ca. 40-50 % af hans kunder har de gamle
slibehoveder, men de nye strips kan anvendes både såvel i gamle som i nye slibehoveder. At
ændre mål på hoved og strip var næsten som at starte forfra, og Flex Trim mistede herved
kunder. Han har hørt, at SlipCon leverer både til Flex Trims gamle som nye hoveder. Nogle
kunder har af SlipCon fået at vide, at de blot skal slibe spidsen i bunden af slibestrippen af.
SlipCons slibestrips er ca. 40 % billigere end Flex Trims.
Han besøgte på et tidspunkt den italienske kunde Costa, som i 2007 havde købt slibe-
strips fra SlipCon. Disse strips har han skåret over for at måle dem. På et tidspunkt havde
den amerikanske kunde Quality handlet med Flex Trim. Han og hans salgschef var i kontakt
med Quality, som indvilgede i at afgive bestilling til SlipCon. Ligeledes havde hans salgschef
kontakt til Papenbroock og Dilers Baltica. Sagens bilag 90 har han købt i Danmark.
Han har ikke Fritz Hansen A/S som kunde, og parterne har heller ikke direkte flere fæl-
les kunder. Han har fælleskunder med en anden producent, hvis slibestrips passer til Flex
Trims slibehoved. Han regnede med efter forliget at få et øget salg, fordi Flex Trim nu kunne
sælge slibestrips til kunder med SlipCons gamle slibehoved.

Poul Lundum har forklaret, at han er uddannet i trælastbranchen og har arbejdet som sælger
og udvikler i mange år, inden han begyndte at udvikle en særlig slibestrip. Han spurgte sin
daværende arbejdsgiver, om denne var interesseret, men det var ikke tilfældet. Han fik tilla-
delse til at lave slibestrips mod at give eneforhandlingsret til sin arbejdsgiver.

Da han i 1997 efter aftale fratrådte, kom han til et andet firma, som købte børster hos
Mink-Bürsten. I 1999/2000 præsenterede Claus Dall fra Mink-Bürsten ham for en slibestrip.
Det var rimelig nemt at udvikle en slibestrip. Produktet, som var færdigt i sidste halvdel af
2001, bestod af en børste med sandpapir og et plastrør. Han havde fået lavet værktøj, der


- 18 -

passede hertil. Med plastrørene kunne man lave spiralformede slibekerner, som kan angribe
kanterne bedre. I møbelbranchen er der faste mål, der giver dimensionerne.

Han kendte kun Flex Trim gennem Flex Trims forhandler Lennart Bjørn, som han hav-
de solgt andre produkter til, og Flex Trims tidligere medarbejder P.C., som han havde mødt
på en møbelfabrik, og som i 2001 havde rettet henvendelse til ham. Han kendte ikke Flex
Trim som firma, men kun deres produkter. Han ville ikke have P.C. i produktionen, fordi
han havde været hos Flex Trim. P.C. ville med ham drøfte en idé om at sælge slibeværktøj til
tyske trappemestre. P.C. blev forhandler for Tyskland og solgte og sælger i dag kun spiral-
formede kerner.

Henvendelsen fra Flex Trim i 2001 kom uden forvarsel. Han mente ikke, at SlipCon
havde plagieret Flex Trims produkt, og han havde ikke kendskab til Flex Trims kunder.
SlipCon havde samhandel med Quality, og de danske kunder kom af sig selv.

Under forligsforhandlingerne kom Poul Erik Jespersen med noget materiale, som han
protesterede mod. Han ville sikre sig, inden forliget blev indgået, at Mink-Bürsten kunne le-
ve på til kravene, hvorfor han ringede til Dall. Han tænkte ikke da på tolerancer. Han kan ik-
ke forestille sig at have solgt til Flex Trims kunder efter forliget, men muligvis har Lennart
Bjørn gjort det. Ved forliget skulle han ikke anerkende noget. Man drøftede heller ikke, at
SlipCon skulle skifte slibehoveder.
Slibestrips fra Mink-Bürsten og Primo er ikke helt trapezformede, men de sidstnævnte
blev bearbejdet med vacuum og faldt sammen i siden. Slibestrips fra Lynddahl er trapezfor-
met, men bearbejdes.
Ved skift til Primo bad han om, at målene måtte blive overholdt. Det er hans håndskrift
på den tegning, der blev sendt til Primo. Samarbejdet var kortvarigt, da virksomhederne ik-
ke passede sammen. Lynddahl er en meget fleksibel virksomhed, som de passede bedre sam-
men med. Da det er meget svært at aftale tolerancer, er SlipCon gået over til at producere
selv. De fræser profilerne selv og overvåger tolerancen for hver 200 meter, og de eneste mål,
der er vigtige, er 5,1 x 7,4 x 7 mm. Fræsemaskinen kan fræse i bredden, men ikke i højden af
slibebunden. Han har ikke bevist produceret slipestrips i strid med forliget.
Ved bevissikringen var det første gang, han så strips med "undermål" Under bevissik-
ringen blev alt beslaglagt. Efter bevissikringen lavede han hyppigere målinger, og undermå-
lere sendte han ikke ud på markedet.


- 19 -

Om de af Flex Trim påståede krænkelse har Poul Lundum forklaret, at SlipCon på
messen i Tyskland i maj 2003 havde en 2½ m høj slibekerne med slibestrips med, som var
"gammel" mens alt andet var nyt Den italienske kunde Costa har et datterselskab i USA
som bad om, at SlipCon leverede en slibekerne med strips til Italien. Ordren til Quality inde-
holdt både kerne og strips, og han mener, at den blev monteret i Danmark. Papenbroock var
en ikke eksisterende kunde, som kun købte slibestrips. Efter forliget har han kun solgt til
kunder, der har købt kerner hos SlipCon. Han sælger ikke til en kunde, hvis han ikke ved,
hvad kunden har. Han havde ikke kendskab til messen i Lithauen, inden den blev afholdt.
Han har heller ikke kendskab til den annonce, som deres finske forhandler har indrykket.
Han har en forhandler i Danmark, der er bekendt med forliget, og varerne bliver sendt ud af
ham. Han har ikke solgt Lynddahl strips til Flex Trims kunder.

Claus Dall har forklaret, at han er direktør i Mink-Bürsten og har arbejdet med børster siden
1994. Virksomheden er tysk ejet og har 6 ansatte. De har ca. 100.000 standardprodukter og
150.000 specialprodukter. Mink-Bürsten har leveret børster til SlipCon indtil 2005, hvorefter
SlipCon selv har udviklet dem. De leverer også til andre producenter. Der er 4 aktører på det
danske marked, hvoraf parterne er de største.
Han blev af SlipCon under en telefonsamtale i marts 2003 konfronteret med de mål,
som skulle overholdes. Han husker ikke, om der var diskussion om målene. I marts 2004 fik
han to mails om målene og om, hvilke tolerancer de skulle ligge indenfor. Set i bakspejlet er
det ikke realistisk at overholde disse tolerancer, når der arbejdes med polyethylen. Det kræ-
ver en del overvågning at holde en tolerance på +/- 0,2 mm, og plastik giver sig ved varme-
påvirkning. På et tidspunkt ændrede de til et materiale, der var mere målfast, men til gen-
gæld var det sværere at bearbejde.

Parternes argumentation
Flex Trim har gjort følgende gældende:

Ad påstand 48 - fortolkning af retsforligets punkt 3
Retsforligets punkt 3 fastlægger i relation til såvel almindelige slibestrips som dobbelt-
børstede strips og modholdsbørster, at selve stripsbunden skal have følgende min i-


- 20 -

mumsdimensioner D 5 1 mm det smalleste sted - topmålet E 7 4 mm det bredeste
sted - bundmålet F 7 0 mm den lodrette afstand mellem D og E. Målene må på et
vilkårligt tværsnit ikke være mindre. Minimumsmålene er rettet mod stripsbunden og
ikke strippen som helhed. Stripsbunden er i retsforliget defineret ved at fastlægge 3
minimumsmål for en ligebenet trapez, altså en firkantet geometrisk figur, hvor alene
top og bund er parallelle, og hvor siderne mellem top og bund er lige lange. Trapezen
udgør et vilkårligt tværsnit af stripsbunden.
Det bestrides, at retsforliget skal fortolkes således, at strippens samlede højde skal
være mindst 7 mm, og at det er uden betydning, på hvilket højdeniveau strippen har
sin smalleste talje (D). Dette har hverken støtte i retsforligets tekst, tilknyttede bilag e l-
ler eksisterende forbud. Såvel retsforliget som de eksisterende forbud omfatter de 3
ovenfor nævnte stripstyper. Den samlede højde på SlipCons dobbeltbørstede strips og
modholdsbørster, som er omfattet af såvel retsforliget som forbuddet, er og har altid
været over 7 mm.
Formålet med minimumsmålene var bl.a. at sikre, at SlipCons strips ikke længere
kunne passe i Flex Trims eksisterende slibehoveder. Såfremt SlipCon konsekvent havde
respekteret, at et vilkårligt tværsnit af SlipCons trapezformede stripsbunde overholdt
minimumsmålene, ville SlipCons strips ikke kunne passe ind i Flex Trims hoveder.
Retsforliget indebærer derfor, at SlipCon er uberettiget til at producere, marked s-
føre, sælge og eksportere slibestrips, hvor stripsbundens dimensioner D, E og F på et
vilkårligt tværsnit ikke er større end eller lig med de minimumsmål, der er fastlagt i
retsforligets punkt 3.

Ad påstand 46 - forbud mod Lynddahl-stripsene
Stripsene fremlagt som bilag 1-20/40-42 tilhører SlipCons to første stripsgenerationer, nemlig
strips produceret af Mink-Bürsten eller Primo. SlipCon har erkendt, at disse strips ikke over-
holder et eller flere af de i retsforligets punkt 3 fastlagte minimumsmål, og SlipCon har der-
for taget bekræftende til genmæle over for Flex Trims påstande om, at SlipCon forbydes at
producere, markedsføre, sælge og eksportere disse stripsbunde. At disse strips, der var pro-
duceret af Mink-Bürsten eller Primo, ikke overholdt minimumsmålene er verificeret af Tek-
nologisk Institut. Dette gælder tillige også de senest fremlagte eksempler på strips (bilag 75,


- 21 -

78, 81, 85, 100). Disse har også tværsnitsmål, der ikke overholder minimumsmålene i retsfor-
liget.
I perioden efter den 28. marts 2006 har SlipCon produceret strips som bilag 90 i samar-
bejde med Lynddahl. Lynddahl-stripsene har alle en trompetformet figur, hvor stripsbun-
dens topmål - således som det også er tilfældet for dobbeltrækkede strips og for modholds-
børster - ligger under strippens top.

Teknologisk Instituts tværsnitsopmålinger dokumenterer, at samtlige de opmålte strips
fra bilag 90 og 98 har D, E og/eller F-mål, der ikke overholder minimumsmålene i retsforli-
get.

Ad påstand 45 og 47 - krænkelse af markedsføringsloven § 1 ved ulovlig produktefterligning
SlipCom påstår, at SlipCon skal anerkende, at deres produktion, markedsføring, salg og eks-
port af strips svarende til bilag 1-20/40-42 samt strips svarende til bilag 90 indebærer en ulov-
lig produktefterligning i strid med markedsføringslovens § 1.
Retspraksis med relation til markedsføringsloven § 1 illustrerer, at produktefterlignin-
ger i almindelighed ikke er i strid med god markedsføringsskik, medmindre der foreligger
særlige omstændigheder. Efter retspraksis er kredsen af særlige omstændigheder er mang-
foldig og omfatter markedsfortrængning ved blandet andet markedsføring af nærgående ef-
terligninger, ved serieefterligning, ved misbrug af forretningshemmeligheder, ved rekrutte-
ring af tidligere nøglemedarbejdere og ved brud på særlige loyalitetsforpligtelser, herunder
kontraktuelle loyalitetsforpligtelser.
Flex Trim havde forud for retsforliget oplevet, at SlipCon i samarbejde med en af Flex
Trims tidligere nøglemedarbejdere markedsførte en portefølje af slibestrips, som efter Flex
Trims opfattelse var udtryk for en seriekrænkelse og misbrug af Flex Trims erhvervshemme-
ligheder, og som derfor var udtryk for produktefterligning i strid med markedsføringsloven
§ 1. Retsforliget forligte denne tvist, og Flex Trim forventede at kunne forøge sin omsætning
ved levering af strips til egne hoveder og dermed genvinde en del af sit afsætningstab ved at
levere strips til SlipCons gamle hoveder i den overgangsperiode, hvor SlipCon indfasede si-
ne forstørrede mål.
Retsforligets punkt 3 etablerede en inter-partes eneret for Flex Trim til at producere,
markedsføre, sælge og eksportere produkter med stripsbunde, som lå under et eller flere af


- 22 -

de fastlagte minimumsmål. Som det er antaget af fogedretten i Randers i forbindelse med
bevissikringen samt af Sø- og Handelsretten i forbindelse med udskillelsen af nærværende
deldomsforhandling indebærer Flex Trims produktion, salg, markedsføring og eksport af
stripsbunde, som ikke overholder de i retsforliget fastlagte minimumsmål, en retsstridig for-
trængning af Flex Trim fra dennes markedsposition og er derfor udtryk for en ulovlig pro-
duktefterligning i strid med markedsføringsloven § 1. Retsforliget skabte en særlig loyalitets-
forpligtelse for SlipCon, og det er i denne forbindelse en skærpende omstændighed, at Slip-
Con trods gentagne reklamationer fra Flex Trim forsætligt eller i hvert fald groft uagtsomt
har fortsat sin krænkende virksomhed.

Ad påstand 49-64 ­ informationspålæg
I relation til slibestrips svarende til bilag 1-9, 17-20 og 40-42, og dobbeltbørstede strips har de
under bevissikringen udmeldte sagkyndige allerede klarlagt krænkelsens omfang i perioden
fra den 23. maj 2003 og indtil den 7. april 2005. De i påstand 49-64 nedlagte påstande sigter
generelt mod en opdatering af oplysningerne om krænkelsernes omfang.
De sagkyndige har ikke i deres rapport klarlagt SlipCons retsstridige produktion, mar-
kedsføring, salg og eksport af modholdskoste. Påstandene 55, 56, 63 og 64 sigter derfor speci-
fikt mod en komplet klarlægning af omfanget af denne krænkelse.
I relation til informationspålæggene rettet mod Poul Lundum gøres det specifikt gæl-
dende, at han er et selvstændigt pligtsubjekt under retsforliget, og at han har medvirket til
SlipCons produktion, fremstilling og/eller distribution af de krænkende strips, jf. herved
navnlig retsplejeloven § 306, stk. 1, nr. 4.
Det bestrides, at informationspålægget er uproportionalt, jf. retsplejeloven § 306, stk. 3,
fordi informationspålæggene ville indebære, at sagen trækker urimeligt ud, og fordi de efter-
spurgte oplysninger omfatter SlipCons erhvervshemmeligheder. Det bemærkes, at SlipCons
retsstridige adfærd, som trods adskillige reklamationer har pågået i hvert fald siden maj
2003, og at SlipCon ikke selv har ønsket at klarlægge forholdene. I vurderingen af proportio-
nalitetssynspunktet må der indgå en afvejning af parternes beskyttelsesværdige interesser
over for hinanden.
De efterspurgte oplysninger angår omfanget af SlipCons retsstridige produktion, mar-
kedsføring, salg og eksport af slibestrips. Omfanget af SlipCons salg af strips, der ikke over-


- 23 -

holder minimumsmålene, og som derfor er kompatible med Flex Trims slibehoveder, er
selvsagt af betydning, når skadevirkningerne af den retsstridige konkurrence skal vurderes.
Videre har SlipCons markedsføring af retsstridige strips til egne pudsehoveder medført, at
Flex Trim ikke har opnået det dækningssalg, som Flex Trim havde forventet i forbindelse
med SlipCons indfasning af en ny dimensionering af egne slibehoveder og -strips. Hertil
kommer, at omfanget og karakteren af SlipCons retsstridige handlinger efter dansk rets al-
mindelige regler i sig selv er af betydning for udmålingen af Flex Trims erstatningskrav.
Hertil kommer, at Flex Trim i perioden efter den 1. juli 2006 har krav på rimeligt vederlag, jf.
markedsføringsloven § 20, stk. 3.
De efterspurgte oplysninger forventes navnlig at opdatere omfanget af det skete salg til
aftagere, hvis identitet blev klarlagt i forbindelse med bevissikringen. Disse omsætningsop-
lysninger er ikke offentligt tilgængelige. Flex Trim er enig med SlipCon i, at omsætningsop-
lysningerne har karakter af forretningshemmeligheder. Imidlertid angår oplysningerne om-
fanget af en retsstridig adfærd, hvis klarlægning Flex Trim har en beskyttelsesværdig inte-
resse i for herved at dokumentere sit retmæssige erstatningskrav. SlipCons interesse i at for-
troligholde disse oplysninger for at hindre Flex Trim i at dokumentere sit retmæssige krav er
ikke beskyttelsesværdig, jf. formålet med retshåndhævelsesdirektivet samt retsplejelovens §
306. Udleveringen af oplysningerne vil derfor ikke påføre SlipCon nogen skade eller ulempe,
som står i misforhold til Flex Trims i oplysningerne.

SlipCon har gjort gældende, at der kun kan gives informationspålæg, jf. retsplejelovens
§ 306, såfremt der foreligger en overtrædelse af markedsføringslovens § 1

Markedsføringslovens § 1.
Ved parternes forlig erkendte SlipCon ikke nogen krænkelser af Flex Trims produkter, her-
under en anerkendelse af, at der forelå en ulovlig produktefterligning efter markedsførings-
lovens § 1.
Flex Trim har tidligere anerkendt, at udformningen af slibestripbunde primært er
funktionsbestemt, og at udformningen af stripbunden derfor i sig selv ikke nyder beskyttelse
efter markedsføringslovens § 1 om ulovlig produktefterligning. Flex Trims slibestrips nyder i
sig selv ikke beskyttelse efter markedsføringslovens § 1 om ulovlig produktefterligning,


- 24 -

hvilket Sø- og Handelsretten kan lægge til grund som ubestridt.
Flex Trims slibestrips er ikke beskyttet efter markedsføringslovens § 1 om ulovlig pro-
duktefterligning, hvilket der ikke kan ændres på ved en aftale eller krænkelse heraf.
Efter Flex Trims anbringender skulle den ulovlige produktefterligning efter markeds-
føringslovens § 1bestå i SlipCons hævdede adfærd ved retsstridigt at fortrænge Flex Trim fra
deres markedsposition og det forhold, at stripbundenes mål efter Flex Trims opfattelse kræn-
ker retsforliget.

Det bestrides, at en mulig overtrædelse af en civilretlig aftale, hvori der ikke er taget
stilling til rettighedsspørgsmålet, kan udgøre en ulovlig produktefterligning efter markeds-
føringslovens § 1.
Bevisbyrden for, at der foreligger markedsfortrængning, påhviler Flex Trim, og denne
er ikke løftet. Forligsaftalen har ikke haft til hensigt at hindre SlipCon i at markedsføre sig
bredt i markedet.
Det bestrides, at SlipCons produktion, markedsføring, salg og eksport af slibestrips,
herunder Lynddahl-generationen, er sket i strid med parternes forlig og markedsføringslo-
vens § 1 om ulovlig produktefterligning. SlipCon har ikke tilsidesat sin kontraktmæssige
loyalitetspligt og har ikke solgt slibestrips til Flex Trims kunder med henblik på brug i Flex
Trims slibehoveder og dermed de facto overtrådt det beskyttelseshensyn, der var formålet
med forliget.

SlipCon har ikke handlet bevist efter omgåelse af en aftale mellem parterne, men
har derimod søgt på bedste vis at efterleve denne.
Det bestrides, at den foretagne sammenkobling af markedsføringslovens § I med mar-
kedsfortrængning og krænkelse af retsforliget udgør en krænkelse af markedsføringslovens
§ l om ulovlig produktefterligning.
Det gøres gældende, at der kun kan foreligge en krænkelse af markedsføringslovens §
1 i form af en ulovlig produktefterligning, såfremt det grundlæggende produkt, slibestrip-
pen/stripbunden, i sig selv nyder en særskilt beskyttelse efter markedsføringslovens § 1,
hvilket parterne er enige om, at slibestrippen ikke gør.
Det gøres på denne baggrund gældende, at ingen af de af Flex Trim fremlagte slibe-
strips, for det tilfælde at de stammer fra SlipCon, udgør en ulovlig produktefterligning efter
markedsføringslovens § 1.


- 25 -


Retsforliget
Parternes forligsaftale er bredt formuleret og indebærer ingen anerkendelse af nogen rettig-
heder i forhold til sagens genstand.
De pågældende mål blev angivet af Flex Trim og angivet som minimumsmål. Forliget
forholder sig ikke nærmere til udformningen af slibestrippene, men alene til minimumsmål.
Forliget forholder sig ligeledes ikke til tolerancer.
Selve formålet med forliget og de fastsatte minimumsmål var at undgå, at SlipCon
solgte slibestrips, der kunne passe, i Flex Trims slibehoveder. Det gøres gældende, at forliget
efter formålet med det må fortolkes indskrænkende.
De af SlipCon producerede slibestrips efter forligets indgåelse skulle overholde de an-
givne mål for minimum et af målenes vedkommende. Blot et af målene var i overmål havde
det ingen betydning, at de øvrige var i undermål. Samtlige af de som bilag 90 og 98 opmålte
stripbunde i bundmålet (mål E) overholder forliget, hvorfor SlipCon har overholdt forliget.
Parternes forlig tager derimod ikke stilling til selve udformningen af stripbunden, og Slip-
Con er som følge heraf fritstillet til at udforme stripbunden.
Ud fra en ordlydsfortolkning af forliget samt de i sagen fremlagte bilag gøres det gæl-
dende, at såfremt blot et af de angivne mål overstiger de angivne i mål, er forliget opfyldt.
Herudover gøres det gældende, at det er det bredeste sted på slibestripsene, der er relevant,
og ikke det smalleste sted ved fortolkning af parternes forlig.
Det gøres tillige gældende, at de få slibestrips, man har fundet i undermål, straks ved
påtale er blevet ændret.
Flex Trim har ladet stripsene opmåle ved Teknologisk Institut. Baggrunden var, at de
tidligere foretagne opmålinger var bestridt, hvilket de nuværende opmålinger fra Teknolo-
gisk Institut har vist sig fuldt berettiget. Opmålingerne viser, at de tidligere af Flex Trim op-
givne mål langt fra har været retvisende.
Efter opmålingen er det formentlig kun stripbundens topmål (mål D), der er genstand
for Sø- og Handelsrettens vurdering. De øvrige mål, bundmål (mål E) og sidemål (mål F), er
fuldt ud iagttaget ved samtlige slibestrips som fremlagt ved bilagene 90 og 98. Der er ikke ud
fra parternes forlig belæg for at anvende mål DI (bilag 113) som topmål.
Det bestrides, at parternes forlig kan fortolkes således, at minimumsmålene skal udgø-


- 26 -

re det smalleste af det horisontale plan mellem strippens bund og strippens top. Der er ikke
belæg for en sådan fortolkning af parternes forlig. Afgørende er fortsat om enten sidemål,
topmål eller bundmål overholder de angivne mimiumsmål over stripbundens længde.
Det bestrides tillige, at der i parternes forlig er belæg for at indfortolke mål F som det
af Teknologisk Institut angivne mål D4 (bilag 113). Mål F er hele stripbundens højde. Flex
Trim har tidligere gengivet i stærkt karikeret form Lyndahl- generationens stripsbund som
trompetformet. Ud fra bilagene 100-112 fremgår det tydeligt, at den nuværende stripsgenera-
tion ikke har udseende heraf, men at dette snarere skyldes en spånforskydning i forbindelse
med fræsningen. Det skal i den forbindelse gøres gældende, at man skal vurdere stripbun-
dens dimension over dens hele længde, da det er et plastmateriale, der varierer. I forhold til
vurderingen af stripbundens topmål gøres det principalt gældende, at dette bør vurderes ud
fra det øverste mål (D3 jfr. bilag 113), subsidiært D2.
Opmålingerne er foretaget med tolerancer, hvilket bør fortolkes til SlipCons fordel. Der
er tale om et industriprodukt, der produceres i mængder. Herudover må der forventes tole-
rancer henover en slibestrips længde af plastmateriale, hvorfor det gøres gældende, at det er
den bredeste del af de målinger, der er foretaget, der må lægges til grund.
Det gøres gældende, at ingen af SlipCons slibestrips er blevet markedsført i strid med
det indgåede forlig, herunder den nuværende Lyndahl-generation.

Særligt i relation til dobbeltrækkede børster
Flex Trim har i nærværende sag tillige ønsket at udvide sagens genstand, idet Flex Trim er af
den opfattelse, at dobbeltbørstede strips og modholdsbørster tillige er omfattet af forliget.
Det gøres gældende, at dobbeltbørstede strips og modholdsbørster ikke fremgår af de bilag,
der henvises til i parternes forlig, idet den måde, disse monteres i slibehoveder på, afviger
fra de enkeltrækkede.
Det bestrides, at der foreligger dokumentation for en krænkelse af Flex Trims rettighe-
der. Forholdet blev afprøvet ved bevissikringsforretningen, hvor det blev konstateret, at in-
gen af de bevissikrede dobbeltrækkede børster og modholdsbørster passede i Flex Trims
kerner.

Informationspålæg


- 27 -

Det gøres gældende, at betingelserne for pålæggelse af informationspålæg efter retsplejelo-
vens § 306 ikke er til stede.
Et informationspålæg efter retsplejelovens § 306 forudsætter, at der foreligger ikke blot
en krænkelse af en aftale mellem parterne, som retsforliget er udtryk for, men at der derimod
foreligger en krænkelse som nærmere gengivet i retsplejelovens § 653, stk. 2, nr. 14.
Overtrædelse af forliget mellem parterne vil ikke i sig selv kunne statuere en ulovlig
produktefterligning eller give Flex Trim adgang og hjemmel til et informationspålæg.

Det er en eksplicit betingelse, at alene ulovlige produktefterligninger efter markedsfø-
ringslovens § 1 kan danne grundlag for bevissikring, jfr. retsplejelovens § 653, stk. 2, nr. 14,
og dermed tillige et informationspålæg efter retsplejelovens § 306. Øvrige krænkelser af
markedsføringsloven, herunder § 1, giver ikke adgang til informationspålæg.
Det gøres på denne baggrund gældende, at der kun for de stripstyper - om nogen -
som retten selvstændigt måtte finde at udgøre en ulovlig produktefterligning efter markeds-
føringslovens § 1, kan danne grundlag for et informationspålæg, hvorfor der må sondres
mellem de enkelte påstande.
Flere påstande savner aktualitet, henset til SlipCons samhandelsforhold med de leve-
randører, der ønskes oplysninger fra. Herudover savner Flex Trims begæring om informati-
onspålæg aktualitet, idet Flex Trim efter SlipCons informationer i 2005 skiftede dimensio-
nerne og udformningen af sporprofilen i kernen. Flex Trim kan derfor ikke anses for at have
retlig interesse i at få pålagt SlipCon og Poul Lundum at fremlægge oplysninger som begæ-
ret.

Proportionalitet
Det gøres gældende, at Flex Trims begæring er disproportional i forhold til det, som Flex
Trim eventuelt vil være berettiget til.
Formålet med Flex Trims begæring må være at kunne klarlægge et eventuelt erstat-
ningskrav, hvilket kun tilsiger en begrænset del af de oplysninger, der ønskes. Retten vil ved
påkendelse af spørgsmålet give en konkurrent til SlipCon en ellers ubeføjet indsigt i Slip-
Cons virksomhed. Det, som Flex Trim ønsker information om, må betragtes som erhvervs-
hemmeligheder, hvorfor informationspålægget bør afvises under henvisning til retsplejelo-
vens § 306, stk. 3.


- 28 -

Flex Trim har kun i enkelte få tilfælde fremlagt dokumentation for, at forliget mellem
parterne er blevet krænket. SlipCon og Poul Lundum har i hvert af disse tilfælde bestridt, at
forholdene dokumenterer en krænkelse. Herudover har SlipCon fremlagt revisorattesterede
oplysninger, der tidsmæssigt opfylder Flex Trims oplysningskrav til 27. december 2005.
Den eventuelle krænkelse, som Sø- og Handelsretten måtte statuere i forhold til par-
ternes forlig, er begrænset til ganske få tilfælde, og det gøres gældende, at de eventuelle få
krænkelser, der måtte statueres, ikke står mål med omfanget af de oplysninger, der ønskes,
når henses til, at Flex Trim ikke har dokumenteret, at SlipCon har solgt slibestrips til brug i
Flex Trims slibehoveder.

De pågældende oplysninger synes disproportionale og står ikke i forhold til det even-
tuelle tab, som Flex Trim måtte have lidt, såfremt et sådant tab overhovedet kan konstateres.
Idet der er tale om en eventuel forligsovertrædelse, kan Flex Trims tab alene andrage de til-
fælde, hvor Flex Trim er blevet unddraget muligheden for et salg. Eftersom SlipCon ikke har
solgt slibestrips til Flex Trims slibehoveder og kun i to påviste tilfælde har solgt slibestrips
efter forligsaftalens indgåelse i undermål, fremstår Flex Trims begæring som overflødig og
som disproportional bevisførelse, jfr. retsplejelovens § 306, stk. 3.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Ad påstand 48
Formålet med forliget var bl.a. at sikre, at SlipCons slibestrips ikke længere kunne passe i
Flex Trims eksisterende slibehoveder. Såfremt SlipCon konsekvent respekterede, at et vilkår-
ligt tværsnit af deres trapezformede stripsbunde overholdt minimumsmålene, ville SlipCon
ApS strips ikke kunne passe ind i Flex Trims hoveder, hvorved der ville være skabt en diffe-
rentiering mellem parternes produkter..
Efter retsforliget forpligtede SlipCon ApS og Poul Lundum sig inden 3 måneder fra
forligets indgåelse til udelukkende at producere spor og stripsbunde, som opfylder nærmere
definerede minimumsmål, herunder for så vidt angår stripsbunde, der er omtvistet mellem
parterne, at denne som minimum skal have målene 7,4 mm, 7,0 mm og 5,1 mm.
Retten finder, at der mellem parterne i forbindelse med retsforligets indgåelse i over-
ensstemmelse med dets forudsætninger har været hensigten, at retsforligets punkt 3 fastlæg-


- 29 -

ger i relation til såvel almindelige slibestrips som dobbeltbørstede strips og modholdsbør-
ster, og at målene på tegningen i forliget skal sættes i relation til en ligebenet trapez. Af teg-
ningen fremgår, at selve stripsbunden skal have følgende minimumsdimensioner: 7,4 mm,
7,0 mm og 5,1 mm, hvor minimumsmålene er rettet mod stripsbunden og ikke strippen som
helhed, og hvor stripsbunden er defineret ved at fastlægge 3 minimumsmål for en ligebenet
trapez, hvilket vil sige en firkantet geometrisk figur, hvor alene top og bund er parallelle, og
hvor siderne mellem top og bund er lige lange. Trapezen eller den trapezlignende figur ud-
gør et vilkårligt tværsnit af stripsbunden.
Det smalleste horisontale mål på det i retsforliget viste trapezformede tværsnit er angi-
vet med linjestykket D, og retsforliget fastlægger, at dette smalleste mål på et vilkårligt tra-
pezformet tværsnit skal være mindst 5,1 mm.
Der er ikke i retsforligets tekst, tilknyttede bilag eller eksisterende forbud holdepunkter
for, at det er uden betydning, på hvilket højdeniveau strippen har sin smalleste talje D, når
blot strippens samlede højde mindst udgør 7 mm, idet tillige den samlede højde på SlipCon
ApS' dobbeltbørstede strips og modholdsbørster, der er omfattet af såvel retsforliget som
forbuddet, er og altid har været over 7 mm, og det må derfor lægges til grund, at strippens
smalleste talje på intet sted kan være under 5,1 mm på et minimum F linjestykke på 7 mm.
Herefter tages Flextrims påstand 48 til følge.

Ad påstand 46
De af SlipCon hos Lynddahl producerede slibestrips blev solgt fra 28. marts 2006. De af Tek-
nologisk Institut foretagne opmålinger viser, at kun en af slibestripsene overholder samtlige
mål, der er fastsat i forliget, også når henses til, at der kan være en beskeden måleusikker-
hed. Herefter findes de som bilag 90 fremlagte slibestrips at være produceret, markedsført,
solgt og eksporteret i strid med retsforliget, hvorfor Flextrims påstand 46 tages til følge.

Ad påstand 45 og 47
Det er ubestridt, at ingen af produkterne i denne sag har særpræg. SlipCon har derfor været
berettiget til at producere, markedsføre og sælge produkter med et udseende, der svarer til
Flextrims produkter, når blot ikke SlipCon overtrådte det mellem parterne indgåede retsfor-
lig.


- 30 -

Efter de målinger, der er foretaget har SlipCon erkendt, at slibestrips svarende til bilag
1-20 og bilag 40-42, som SlipCon har produceret, markedsført og solgt, ikke opfylder kravene
i forliget.
Efter det oven for under påstand 46 anførte er produktion, markedsføring, salg og eks-
port af de som bilag 90 fremlagte slibestrips i sket i strid med retsforliget.
Det mellem parterne indgåede retsforlig indeholder ingen anerkendelse af, at der har
foreligget en ulovlig produktefterligning og dermed en overtrædelse af markedsføringslo-
vens § 1
En overtrædelse af et retsforlig er en overtrædelse af en civilretlig aftale, der kan sank-
tioneres efter de almindelige aftaleretlige regler. Da der i øvrigt ikke er godtgjort forhold, der
er i strid med markedsføringslovens § 1, frifindes SlipCon og Poul Lundum for påstand 45.


Ad påstand 49-64
Da SlipCon og Poul Lundum er frifundet for overtrædelse af markedsføringslovens regler, er
der ikke hjemmel til at pålægge SlipCon og Poul Lundum informationspålæg, hvorofr de fri-
findes for påstand 49-64

Thi kendes for ret

SlipCon forbydes at producere, markedsføre, sælge og eksportere slibestrips svarende til de som bilag 90 fremlagte slibestrips.

SlipCon frifindes for påstand 45 og 47

SlipCon tilpligtes at anerkende, at SlipCon er uberettiget til at producere, markedsføre, sælge og eksportere slibestrips, hvis dimensioner D, E og F ikke er større end eller lig med de minimumsmål, der er fastlagt i punkt 3 i retsforliget, hvortil bemærkes, at dimensionen D i det horisontale plan udgør det smalleste breddemål mellem strippens bund (E) og strippens top, og at dimensionen F i det vertikale plan udgør afstanden mellem to horisontale linier, som tegnes mellem målepunkterne for afstanden E og Målepunkterne for afstanden D.

 

SlipCon og Poul Lundum frifindes for påstand 49 ­ 64. 


Bjarne Egedal
Mette Christensen
Søren Rathmann


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 26. april 2010


Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»