Daniel - Stort mødelokale 2

Krænkelse af ophavsret - EuroForm - Jetmobile

Resumé

Uberettiget kopiering af manual hvortil andre har rettighederne og uberettiget anvendelse af det registrerede og ibrugtagne varemærke JetCAPS.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

 

Dom afsat den 14. november 2008 af Sø- og Handelsretten i sag 

V707

Jetmobile S.A.S.
(Advokat Lisbet Andersen)

mod

EuroForm A/S
(Advokat Jakob Plesner Mathiasen)

Indledning og påstande
Denne sag drejer sig om, hvorvidt EuroForm A/S har krænket Jetmobile S.A.S' ophavsret til henholdsvis en manual vedrørende produktet BarDIMM/BarSIMM og varemærket JetCAPS i forbindelse med, at EuroForm A/S lancerede produktet Barcode 100 med en tilhørende manual, og om fogedforretningen til bevissikring er foretaget med rette.

Jetmobile S.A.S har nedlagt følgende endelige påstande:

1. EuroForm tilpligtes at anerkende, at EuroForm er uberettiget til at foretage kopiering af hele og/eller dele af den manual, hvortil Jetmobile har rettighederne, herunder kopiering i form af brugermanualer til EuroForms produkt "EuroForm Barcode 100" som vist i bilag 7 og bilag 11.

2. EuroForm tilpligtes at anerkende, at EuroForm er uberettiget til at anvende varemærket JetCAPS i forbindelse med computerhardware og software samt tilhørende manualer, der ikke stammer fra Jetmobile.

3. EuroForm tilpligtes at godtgøre de med bevissikringsforretningens gennemførelse forbundne omkostninger med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 15. januar 2007.

4. EuroForm tilpligtes til Jetmobile at betale 100.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 15. januar 2007 samt 112.000 euro med tillæg af procesrente fra 12. august 2008.

5. Jetmobile frifindes for EuroForms påstand 2.

6. Sagen fremmes.

EuroForm A/S har nedlagt påstand om:
1 Principalt: Afvisning.
Subsidiært: Frifindelse.
2. Jetmobile dømmes til at anerkende, at den gennemførte bevissikring ikke er lovlig gjort og forfulgt.

Sagsfremstilling
Jetmobile (tidligere JetCAPS Europe S.A.) er et fransk selskab, der er ejet af JeanFrancois d'Estalenx. Selskabet udvikler og markedsfører software­ og hardwareprodukter. Jetmobile har bl.a. udviklet produktet "BarSIMM/BarDIMM, der indeholder et edbprogram, som benyttes i forbindelse med påføring af stregkoder til identifikation af varer m.v. Jetmobiles produkt gør det muligt for almindelige printere at kommunikere med edbprogrammer via en særlig kommunikationsprotokol, der er udviklet af Jetmobile. Jetmobile ejer alle rettigheder til produktet og det edbprogram, der er indeholdt i produktet. Jetmobile har registreret ordmærket JetCAPS i en række lande, herunder Danmark, for bl.a. databehandlingsudstyr, edb, printere og software i klasse 9 samt programmering af computere i klasse 42. Jetmobile har også registreret EUordmærket BarDIMM for bl.a. samme kategorier som nævnt i forbindelse med registreringen af JetCAPS.

EuroForm er et dansk selskab, der blev grundlagt i 1993 af Kim Niebling, som er selskabets direktør. Dette selskab udvikler løsninger til forbedring af virksomheders dokumenthåndtering, herunder stregkodeløsninger. EuroForm er en del af Hewlett Packard Solution Business Program, som er et forum for virksomheder, der medvirker til udvikling af produkter, som er kompatible med Hewlett Packards (herefter HP) produkter. JeanFrancois d'Estalanx gav i brev af 15. maj 1994 til JetCAPS program manager Steffen Papke, HP Tyskland, en ikkeeksklusiv ret for HP til at anvende navnet JetCAPS for HP JetCAPS program. Af brevet fremgår, at JetCAPS er registreret i Frankrig den 21. december 1993 og ti andre lande den 14. marts 1994. Den 5. december 1994 indgik HP og Jetmobile distributionslicensaftale, der bl.a. gav HP ret til at bruge softwareprogrammerne BarDIMM og Freescape. I brev af 1. februar 1997 gav Steffen Papke Jetmobile ret til at benytte data fra manualen til HPs hardwareprodukt i Jetmobiles manual til Jetmobiles produkt.

Under samarbejdet korresponderede HP og Jetmobile om produktudvikling, ligesom Jetmobile og EuroForm korresponderede herom. I august 1998 sendte Jetmobile en kopi af manualen til BarSIMM til EuroForm, men da det viste sig, at manualen var skrivebeskyttet, bad EuroForm om en ny kopi.
Jetmobile og EuroForm har samarbejdet siden 1993. Ved den distribution license agreement, der blev indgået mellem parterne den 7. september 1999, fik EuroForm licens til at kopiere og sælge "the Software" i en række nærmere angivne lande. Softwaren er i bilag 1 til aftalen defineret "BarSIMM/BarDIMM", der kun må sælges under varemærket JetCAPS Europe. I aftalen er følgende værnetings og lovvalgsaftale: "The validity and performance of this agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of France. All disputes arising out or in connection with this agreement shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce ...".
Aftalen er stadig gældende mellem parterne.
JetCAPS blev anvendt af HP og HP JetCAPS partnere i forbindelse med JetCAPS programmet. EuroForm var JetCAPS partner. I brev fra januar 2005 opsagde programmanager hos HP, Marzio Gobbato, der havde afløst Steffen Papke, over for EuroForm aftalen om at kunne agere som og kalde sig JetCAPS partner. En del JetCAPS partnere var utilfredse med ikke længere at kunne bruge navnet JetCAPS, jf. herom i forklaringerne. I en pressemeddelelse af 15. juni 2006 meddelte HP sine tidligere JetCAPS
partnere, at et nyt progran havde erstattet JetCAPS programmet.

I sommeren 2005 lancerede EuroForm softwareprogrammet BarCode 100. Dette produkt er et delvis konkurrerende produkt med Jetmobiles produkt BarDIMM Pro. I december 2005 købte Jetmobile et eksemplar af Barcode 100. Jetmobile sendte BarCode 100 til Frankrig for at få foretaget en analyse, og på grundlag af en rapport indhentet af Jetmobile hos Constat D'Agent Assermenté, Procésverbale de Constat (APP), mente Jetmobile, at der forelå en krænkelse af Jetmobiles rettigheder til varemærkerne JetCAPS og BarDIMM, idet det på æsken var anført JetCAPS, og idet ordet BarDIMM fandtes i kildekoden, ligesom passager i manualerne til henholdsvis BarDIMM og Barcode 100 var ens.

Den 10. februar 2006 sendte Kim Niebling til Steffen Papke en mail, hvori det bl.a. hedder:
" HP has i 1994 received a license to use the name JetCAPS in a number of European countries (...) HP was allowed to use the name in its JetCAPSprogram and did grant the partners to use the name as well.
...
HP did even call it HP JetCAPS for many years ­ but I'm not sure if you know ­ but today HP will not allow us to use the HP in front of the JetCAPS any more.
..."

I mail af 13. februar 2006 bekræftede Steffen Papke, at indholdet af Kim Nieblings mail var korrekt.
Jetmobile indgav den 26. marts 2006 forbuds og bevissikringsbegæring mod EuroForm med på stand om, at der nedlægges forbud, hvorved det forbydes EuroForm i strid med ophavsretslovens § 2, jf. § 36, at kopiere og/eller distribuere hele eller dele af
Jetmobiles edbprogram, herunder også trykte manualer samt forbud mod benyttelsen af Jetmobiles varemærker BarSIMM og/eller BarDIMM og JetCABS samt gennem en undersøgelse af EuroForms lokaler at sikre bevis for disse krænkelser. Den 30. marts 2006 blev bevissikringsforretningen foretaget. Fogedretten udmeldte en særlig regnskabskyndig, registreret revisor Erik Rasmussen, og en ITsagkyndig, Mikkel Heisterberg, der begge var til stede. Fogedretten afsagde samme dag kendelse om, at Jetmobiles anmodning om at fremme bevissikringen vedrørende benyttelse af Jetmobiles rettigheder vedrørende BarDIMM/
BarSIMM samt JetCAPS fremmes på betingelse af, at Jetmobile stillede sikkerhed.

Kendelsen var begrundet med den af APP udarbejdede erklæring samt det betydelige sammenfald i manualerne til henholdsvis BarDIMM/BarSIMM og Barcode 100. Begæringen om forbud er senere blevet frafaldet.

Den 7. november 2006 afgav den ITsagkyndige Mikkel Heisterberg sin erklæring, hvoraf fremgår følgende konklusion: "Der er ingen tvivl om, at kode fra rekvirentens (Jetmobile) kildekodedatabase refererer til teksten "BarDIMM", "BarSIMM" og "JetCAPS".
Der er ingen referencer i teksten til "Jetmobile". Den regnskabskyndige, registreret revisor Erik Rasmussen, afgav erklæring den 16. oktober 2006, hvoraf fremgår, at omsætningen af Barcode 100 i 2005 var 5 stk., og i perioden 1. januar til 3. marts 2006 var 4 stk. EuroForm har senere oplyst, at der indtil 1. juli 2008 er solgt 38 Barcode 100 på DIMM/SIMM memory cards, og at der i alt er solgt ca. 1000 stk., heraf 63 % i Danmark, af Barcode 100.

Jetmobile har fremlagt en opgørelse over salget i perioden 2004 og 2005 for henholdsvis Skandinavien og det øvrige Europa. Denne oversigt viser, at salget i Skandinavien i årene 20052007 faldt med henholdsvis 38, 14 og 11 %, mens det i de samme år i det øvrige Europa faldt i 2005 med 2 % og i 2006 og 2007 steg med henholdsvis 5 og 1 %. Såfremt udviklingen i
Skan-dinavien havde været den samme som i det øvrige Europa, ville Jetmobile havde solgt yderligere 1267 produkter.
I sagen er fremlagt HPs manual fra 1999 omfattende alle HP produkter. Såvel Jetmobile som EuroForms softwareprogrammer anvendes sammen med HPs printere. Som anført af fogedretten indeholdt EuroForms manual visse passager, der var enslydende med passager i Jetmobiles manual. Umiddelbart efter bevissikringsforretningen ophørte EuroForm med at
bruge den manual, der blev fundet under bevissikringsforretningen. Parterne har udarbejdet et støttebilag, hvori teksterne i Jetmobiles manual sammenholdes med EuroForms oprindelige manual og den ændrede manual. Af denne oversigt fremgår 33 eksempler, hvoraf der efter ændring af manualen er 22 eksempler, på enslydende eller næsten enslydende tekst. Eksempler herpå er vist nedenfor:

Bilag 8: Sagsøgers manual
Bilag 7: Sagsøgtes manual
Bilag 18: Sagsøgtes nye
Using the Bar
BarCode 100 User Guide
manual EuroForm Barcode
DIMM/BarSIMM® Barcodes English, 2005
100 User Guide, 2006
Printing System, April 2000
Side 8:
Side 11

...follow theses instructions
...follow theses instructions
Side 12:
Side 8:
Side 6:
If data is invalid (incorrect
If data is invalid (incorrect
If data is invalid (incorrect
size or invalid characters), an
size or invalid characters), an size or invalid characters), an
error message describing the
X is printed on bars and an
X is printed on the bars and
problem is systematically
error message describing the
an error message describing
printed below the bars,
problem is systematically
the problem is systematically
preventing the user from
added below the bars,
added below the bars,
blindly printing invalid bar 
preventing the user from

preventing the user from
codes.
blindly printing invalid
blindly printing invalid
barcodes.
barcodes.
Side 13:
Side 9:
Side 6:
As BarSIMM is algorithms
As the EuroForm Barcoe100
As the EuroForm
only, the user can apply the
is algorithmsonly, the user
Barcode100 is based on
scaling independently in the
can apply the scaling
algorithms only, the user can
X and Y axis.
independently in the X and Y apply the scaling
axis for the ID barcodes.
independently in the X and
Y axis for the ID barcodes.
Side 13:
Side 9:
Side 7:
9. If another bar code then
8. If another car code then
8. If another barcode needs
needs to be printed, just
needs to be printed, just
to be printed, locate the
locate the cursor to a new
locate the cursor to a new
cursor to a new position and
position and send the
position and send the
send the barcode data. It will
barcode data. The Bar code
barcode data. It will be
be printed using the current
fontlike PCL sequence does
printed using the current
barcode environment.
not need to be sent again.
barcode environment.
Side 14:
Side 12:
Side 10:
FREE+SCAPE feature
FREESCAPE Feature
Freescape Feature.
...
...
Freescape is smart enough to
FREESCAPE is smart enough
ignore the EAC if it is found
to ignore the AEC if it is
as pure data. You can mix
found as pure data. You can
regular Escape Codes and
mix regular the escape
Alternate Escape Codes. The
characters and with the
AEC can be one of 10
Alternate Escape Characters.
characters.
Side 27:
Side 27:
Side 24:
The real name is "3 of 9 bar
The real name is "3 of 9
"The real name is "3 of 9
code". It is probably the most barcode". It is probably the
barcode". It is probably the
commonly used bar code as it commonly used barcode as it most commonly used

encodes not only digits, but
encodes not only digits, but
barcode as it encodes not
also uppercase letters and
also uppercase letters and
only digits, but also upper
punctuation. Spaces are
punctuation. Spaces are
case letters and punctuation.
encoded as bars
encodes as bars.
Spaces are encoded as bars.
Side 28:
Side 28:
Side 25:
Based on the standard 3 of 9,
Based on the standard 3 of 9
This barcode is based on the
it encodes all the ASCII
barcode. It encodes all the
standard 3 of 9 barcode. It
characters by generating two
ASCII characters by
encodes all the ASCII
characters for each character
generating two characters for characters by generating two
in the string to encode.
each character in the string to characters for each character

encode.
in the string to encode.
Supports all ASCII codes


from 0 to 126. Bar code
Supports all ASCII codes
It supports all ASCII codes
pattern is quite large.
from 0 to 126. Barcode
from 0 to 126. The barcode
pattern is quite large.
pattern is quite large.
Side 32 ­ 33:
Side 29:

Formatting the German Post
Formatting the German Post

barcode:
barcode
To print the code with correct To print the code with layout, use 124 for the pcorrect layout, use 124 for the parameter and 300 for the h p parameter and 300 for the h parameter:
parameter:
<Esc> (s124p300h...T
<Esc> (s124p300h24642T

Jetmobile har anlagt voldgiftssag ved ICC i Paris og gjort gældende, at Barcode 100 er et kopiprogram af Jetmobiles software, og at det er markedsført under navnet JetCAPS. Voldgiftsretten har i terms of reference anført, at Jetmobile har gjort gældende, at EuroForm har kopieret Jetmobiles manual. Parterne er uenige om, hvorvidt voldgiftssagen omfatter spørgsmålet om kopiering af manualen. Sagen omfatter derimod ikke spørgsmål om brug af varemærker. Jetmobile har endvidere anlagt sag mod EuroForm i Tyskland.

Forklaringer
JeanFrancois d´Estalenx har forklaret, at han er ingeniør og bestyrelsesformand i Jetmobile, som han stiftede i 1994. Selskabet hed frem til 2003 JetCAPS Europe, S.A. I begyndelsen var han den eneste ansatte i selskabet, nu er der 20 ansatte, hvoraf 15 sidder i Europa og 5 i Asien.
BarDIMM/BarSIMM er EDBprogrammer, der fungerer sammen med kopimaskiner og printere af mærket Hewlett Packard. Programmet muliggør printning af stregkoder på en enkel måde og udgør i dag en standard på markedet. BarDIMM består af 4 produkter, BarDIMM, BarDIMM pro, BarDIMM box og BarDIMM barston, der fabrikeres af 4 forskellige underleverandører og bruges i forbindelse med printning af stregkoder. Forskellen på BarDIMM og BarDIMM pro er, at BarDIMM bygger på en EuroForm teknologi som programhukommelseskort. Slutkunden af BarDIMM skulle henvende sig til EuroForm med henblik på at få udbedret fejl og mangler. BarDIMM pro, der blev lanceret omkring 2004, er et mere funktionelt program, der bygger på en teknologi fra Oberon, der omkring 2005 er blevet underleverandør heraf til Jetmobile. Med denne teknologi kan slutkunden selv
udbedre fejl og mangler, hvilket er en stor forbedring af produktet, der også giver økonomiske besparelser.
Han har selv skrevet og udviklet manualen til BarDIMM/BarSIMM, hvilket muliggjorde en konstant teknisk ajourføring af produktet. I 1999 blev manualen i beseglet form indleveret til et patentkontor. Produktet BarDIMM indeholder et ældre HP produkt, HP Barcode, fordi nogle kunder både anvendte det gamle HP Barcode system og det nye BarDIMM system. Derfor indeholder manualen til BarDIMM også tekstdele fra HP manualen, hvilket HP har givet skriftlig tilladelse til. Der er tale om delvis gengivelse af ansvarsbegrænsninger, introduktionen til stregkoder og afsnittet vedrørende toner. Ifølge aftale havde HP eksklusivitet over produktet, hvorfor der var pligt til at inkorporere alle de juridiske elementer i manualen, som HP havde indsat i sin tidligere manual. Der findes dog intet i BarDIMM manualen, der omtaler tekniske detaljer fra HPs manual. Det er endvidere angivet i BarDIMM manualen, at dele af denne er kopieret fra HP manualen. Jetmobile har altid været åben herom.

Han har selv opfundet betegnelsen JetCAPS, som blev ansøgt registreret som varemærke i 1993. Jetmobile ejer varemærket, og ingen andre, heller ikke HP, har rettigheder hertil. HP er et stort selskab med en stor juridisk afdeling, der aldrig ville spørge et lille selskab som Jetmobile om hjælp til at ansøge om registrering af et varemærke. Hvis dette havde været tilfældet, ville det ligeledes have fremgået af den efterfølgende licensaftale. Hensigten med navnet JetCAPS var, at det skulle kunne udtales på alle sprog, og at det skulle være nemt at huske. Der var en del forarbejde med at få varemærket JetCAPS registreret. Ordet jet er præfiks for hurtig, hertil kommer CAPS, der er en forkortelse af coorporate account printing solutions. Bogstavernes betydning i CAPS blev først fastlagt efter registreringen af varemærket. Ordet Jet bruges i forskellige sammenhænge, både af HP og andre virksomheder. Jetmobile har på ingen måde fået økonomisk støtte fra HP i forbindelse med registreringen af varemærket JetCAPS. Dette underbygges af, at ansøgningen om registreringen af mærket blev indgivet 3 måneder, før selskabet blev stiftet. Det er korrekt, at HP anvender store summer på markedsføring, og Jetmobile har også modtaget markedsføringstilskud, men disse beløb var ikke relateret til registreringen af varemærket JetCAPS.
Freescape er et produkt, der bygger på en ret udbredt basisteknologi, men den måde den blev iværksat på af Jetmobile var helt ny, og den fik også et nyt navn, nemlig Freescape. I begyndelsen blev der lavet et særskilt produkt, hvilket også er nævnt i kontrakten med HP fra 1994. Produktet har eksisteret i mange år, men i en anden form og med et andet navn. Freescape har i denne relation ingen sammenhæng med videoteknik. Navnet er en sammensætning af free og escape og bruges udelukkende i sammenhæng med printere.

Freescape er en teknik, der muliggør anvendelse af printere sammen med gamle EDB systemer.
JetCAPSpartnerprogrammet var et marketingsprogram, der blev etableret af HP i 1994. Selskaber, der var HPpartnere, skulle fremme HPhardware ved salg og servicering af produkter, der fungerede med dette hardware. Jetmobile har ikke været JetCAPSpartner, men selskabet stod for udviklingen af de produkter, der blev solgt og serviceret af JetCAPS partnerne. Steffen Papke var ansat i HP som programmanager vedrørende markedsføring i perioden 1994 til 2004. I juli 2004 blev Steffen Papke flyttet til en anden stilling.
JetCAPSpartnerprogrammet blev af HP i 2003 besluttet indstillet og blev endeligt indstillet i slutningen af februar 2005. Nogle af partnerne var utilfredse hermed og prøvede selv at få rettighederne til varemærket JetCAPS, hvilket blev afvist af HP. HPs brug af JetCAPS var strengt begrænset til brug i forbindelse med JetCAPSpartnerprogrammet, hvorfor HP efter februar 2005 ikke havde ret til at anvende betegnelsen JetCAPS. HP samtykkede herefter i, at Jetmobile tog kontakt til de tidligere JetCAPS-partnere for derved at sikre, at ingen af disse anvendte mærket. På denne baggrund kontaktede han JetCAPS partnerne og informerede dem om, at de ikke længere måtte anvende JetCAPSmærket. Der blev efterfølgende holdt flere møder om ophør af brugen af JetCAPS med distributørerne, hvor EuroForm deltog. Det første møde i december 2004 deltog han ikke i, da han ikke havde nogen kontrakt med HP i relation til JetCAPSpartnerprogrammet. Det efterfølgende møde blev afholdt i februar 2005 i Barcelona, hvor det på ny tydeligt blev meddelt de tidligere JetCAPSpartnere, at de skulle ophøre med anvendelsen af JetCAPS-mærket. På mødet forsøgte EuroForm at presse HP med henblik på at få retten til at anvende JetCAPSmærket tilbage. Der har aldrig foreligget en kontrakt mellem JetCAPSpartnerne og Jetmobile vedrørende anvendelsen af JetCAPSmærket.
Efterfølgende har både HP og Jetmobile overholdt aftalen om ikke at anvende JetCAPSmærket. Jetmobile ændrede derfor navn i 2003.

Jetmobile og EuroForm samarbejdede i perioden fra 1994 til 1996 om EuroForms salg af Jetmobiles produkter som JetCAPSpartner. I 1996 foreslog EuroForm, at de skulle være underleverandør til Jetmobile som et supplement til rollen som distributør. Det blev herefter tilføjet i distributionsaftalen, at EuroForm var underleverandør, hvorfor Jetmobile skulle bestille relevante produkter hos dem. EuroForm er fortsat distributør af Jetmobiles produkter, men EuroForm har ikke deltaget i udviklingen af BarDIMM eller den tilhørende manual. I samarbejdet med EuroForm har der været en løbende dialog, hvor både Jetmobile og EuroForm har besvaret spørgsmål fra klienter på en intern hjemmeside, der blev administreret af en supportgruppe i Jetmobile.

I marts/april 2005 gik der rygter om, at EuroForm havde udviklet et Barcode 100 produkt. Jetmobile modtog herefter mails fra kunder, der ville vide, hvad det var for noget.

De havde en række spørgsmål relateret til forholdet mellem Barcode 100 og Jetmobiles produkt. Jetmobile holdt et møde med distributørerne, hvor han oplyste, at alle nødvendige skridt for at få standset Barcode 100 ville blive taget. Barcode 100 er en kopi af BarDIMM.

Efter EuroForm lancerede Barcode 100, kunne der konstateres et kraftigt fald i Jetmobiles salgstal i Skandinavien. Der blev foretaget en sammenligning af salgstallene fra de 2 underleverandører i Skandinavien med salget i resten af Europa for at se, om der var sket en forrykkelse af salget fra en underleverandør til en anden. Sammenligningen viste, at salgstallene i Skandinavien var konstante, mens salgstallene i det øvrige Europa var steget. Det manglende salg er på 1267 produkter, når der foretages en forholdsmæssig beregning. EuroForm havde i denne periode en omsætning på 35 millioner kr., hvilken omsætning Jetmobile er gået glip af. EuroForm har altså flyttet markedet, så det er rettet mod deres produkt. EuroForm har overtaget det distributionsnetværk, der før var Jetmobiles. Opgørelsen af Jetmobiles salgstal for 20062007 omfatter produkterne BarDIMM og BarDIMM pro og BarSIMM.

EuroForms produkt Barcode 100 konkurrerer med alle Jetmobiles produkter til brug for printning af stregkoder. Alle Jetmobiles produkter er kendt af kunderne som JetCAPS løsninger. Da produkterne nu har skiftet navn, vil det tage lidt tid, før kunderne har vænnet sig til det nye navn. Derfor har lanceringen af EuroForms produkt Barcode 100 haft indvirkning på Jetmobiles salgstal. Konkurrencen mellem BarDIMM og Barcode 100 skyldes en række forhold, både mærket, manualen og det forhold, at EuroForm besøgte en række af Jetmobiles tidligere kunder og foreslog, at Barcode 100 kunne afløse Jetmobiles produkt. Samar-bejdsaftalen med EuroForm er ikke opsagt, idet der verserer en voldgiftssag i Frankrig mellem parterne, og EuroForm betaler fortsat afgifter til Jetmobile. Voldgiftssagen omhandler bl.a. spørgsmålet om, hvorvidt Jetmobile har erkendt, at der ikke er ført bevis før, at BarDIMM er blevet kopieret af EuroForm. Han kan ikke bekræfte, at han i den franske voldgiftssag har sagt, at der ikke er tekniske indikationer på kopiering af programmet. Han har derimod sagt, at objektkoderne for produkterne er sammenlignelige.

Kim Niebling har forklaret at han gennem mange år har arbejdet med laserprintere, og at han var ansat 3 år i HP, før han begyndte egen virksomhed den 1. december 1993. Han har haft et samarbejde med JeanFrancois d'Estalenx før 1993, mens han arbejdede for HP.

EuroForm har en distributionsaftale med Jetmobile vedrørende BarDIMM, hvorimod BarDIMM pro ikke har været distribueret af EuroForm. EuroForm A/S har kun en mundtlig aftale om brug af Jetmobiles BarSIMM/BarDIMM manual.
Barcode 100 er et produkt, der printer stregkoder. Det er en ret simpel ISO standard, Der er ikke tale om samme produkt som BarDIMM, men produkterne tilhører samme niche.

Barcode 100 er ikke kopieret fra noget andet produkt.

JetCAPSsamarbejdet fik han kendskab til, fordi han havde været ansat hos HP.
Gennem 1990'erne søgte Jean Francois d'Estalenx og han at hjælpe HP med at opfinde "den dybe tallerken". HP oprettede på dette tidspunkt en række kompetencecentre, der fik økonomisk støtte fra HP af Jean Francois d'Estalenx kaldet markedsføringstilskud.

EuroForm er eksperter i flash og blev sponseret af HP under navnet JetCAPS. JetCAPS samarbejdet voksede stille og roligt. Partnerne var små enkelt eller to mandsvirksomheder, der hjalp hinanden og fungerede som en stor familie. JetCAPS var et brand skabt af HP.

Brandet blev en succeshistorie. Der blev designet en JetCAPS manual med grafiske elementer og JetCAPS logoet; der blev ansat tekstforfattere til JetCAPS' datablad; der blev oprettet en JetCAPS internetstruktur og hjemmeside; der blev holdt ugentlige telefonmøder mellem partnerne om alle sager, idet de ikke konkurrerede indbyrdes. JetCAPS manualen blev trykt i tusindvis af eksemplarer og sendt til alle større europæiske virksomheder. Alt blev betalt af HP. Steffen Papke bestemte, om et produkt skulle ind i JetCAPSsamarbejdet. JeanFrancois d'Estalenx deltog i alle møder, hvorfor Jetmobile fremstod som JetCAPSpartner på lige fod med de andre.

EuroForm har aldrig fået en egentlig tilladelse til at bruge mærket JetCAPS, men det var bare en naturlig del af samarbejdet, at der var adgang til at bruge dette. I 2005 modtog JetCAPS partnerne et brev fra HP, hvoraf fremgik, at de ikke længere måtte bruge betegnelsen JetCAPS. Der blev herefter nedsat en styregruppe blandt partnerne, der anmodede HP om, at partnerne fortsat kunne anvende JetCAPS mærket. Gobbato ønskede ikke at svare på dette brev, hvilket af partnerne blev tolket som en stiltiende accept af, at de fortsat kunne anvende JetCAPS mærket. På møderne i Barcelona har han ikke hørt noget om, at partnerne ikke måtte bruge JetCAPS mærket. Han hørte først noget ved bevissikringen, hvor det kom frem, at der var tvivl om, hvorvidt JetCAPSmærket kunne bruges af EuroForm. Han havde ikke tænkt over, at det kunne være et problem. Han vidste ikke på det tidspunkt, at JetCAPSmærket var omfattet af den opsagte aftale.

Partnerprogrammet blev lukket, fordi HP ønskede en skarpere opdeling på verdensplan, da HP uden held havde forsøgt at integrere JetCAPSprogrammet i USA. På denne baggrund forsvandt det økonomiske grundlag for partnerne, der ikke længere
modtog markedsføringstilskud fra HP.

Han deltog ikke ved bevissikringen, idet han kom først senere. EuroForm havde intet at skjule, hvorfor der blev udleveret en kopi af administrationssystemet. Kildematerialet blev først udleveret dagen efter, da den medarbejder, der havde kendskab til koden, ikke var til stede ved bevissikringen. Det drejer sig om kildemateriale til både BarDIMM/BarSIMM og Barcode 100.

På tidspunktet for bevissikringen havde EuroForm solgt omkring 50 stk. af Barcode 100 produktet. De 50 solgte produkter var alle emballeret i en pakke med JetCAPSlogoet påtrykt på omslaget. Hertil kommer salg af yderligere 6 produkter, der ikke havde påtrykt JetCAPSlogoet på emballagen. EuroForm har ikke forsøgt at markedsføre Barcode 100 som et JetCAPSprodukt. EuroForm har ikke anvendt JetCAPSlogoet efter bevissikringssagen.

Alle filer blev fjernet indenfor 1 uge efter bevissikringen. Han vil ikke udelukke, at JetCAPS logoet stadig kan findes enkelte steder på EuroForms hjemmeside, selvom der har været gjort en stor indsats for at fjerne dette. Oberon anvendte en ny teknologi, der ikke var opfundet af dem. Teknologien lå på HPs printer, og Oberon distribuerede via et USB stick. Oberon er leverandør af hardware i hele Europa.

Produkterne Barcode 100 og BarDIMM/BarSIMM er alle designet til brug i forbindelse med en HPlaserprinter, men de er ikke designet til "at tale sammen". De har hver deres nummer og er ikke udviklet sammen.

Den oprindelige manual til Barcode 100 blev skrevet af Theis Olsen. Han husker ikke, hvorfor han bad Jetmobile om at få adgang til at redigere i deres manual, eller om EuroForm rent faktisk fik adgang hertil. Han kender ikke indholdet af manualerne. Han har hørt om German Postcode, men ved ikke, om EuroForm understøtter denne. Han ved ikke, hvorfor
German Postcode findes i teksten i manualen til BarCode 100 under troubleshooting. Barcode 100 produktet er solgt i Spanien, Sverige, Island, Norge, Finland og USA. Der er ikke solgt mere end lidt over 1000 stk. med en salgspris på 2.400 kr. Desuden ydes der en rabat på 40 % til kendte kunder, hvorefter EuroForm tjener omkring 500 kr. pr. solgt enhed.

I objektkoden til Barcode 100 står "is BarDIMM", men det er tilfældigt at det eranvendt. Det er udelukkende et udtryk for programmørens tanker.

Theis Olsen har forklaret, at han var ansat i EuroForm indtil 1. juli 2007, hvor han havde det overordnede tekniske ansvar og stod for kundekontakten. Han er stadig aktionær i selskabet. Han udviklede og samlede manualen til Barcode 100, mens andre skrev den. Han er ikke bekendt med, at noget skulle være kopieret fra Jetmobiles BarDIMM manual. I forbindelse med input til Jetmobiles manual gik dette begge veje, idet der blev udvekslet informationer mellem kunderne. Hvis kunderne stillede mange ens spørgsmål, blev de lagt ud på hjemmesiden, således at kunderne selv kunne orientere sig og få rettet fejl på denne måde. EuroForm kommenterede løbende på Jetmobiles manual via email og telefon. Disse informationer er ikke gemt. Jetmobile sendte den færdige manual, som EuroForm alene leverede input til, men ikke var ansvarlig for. Dagen efter bevissikringen blev alle punkter, der var enslydende med Jetmobiles manual, i EuroForms manual ændret. Herved genfandt han tekst fra en gammel HP manual.

Opbygningen af henholdsvis Jetmobiles og EuroForms manualer er ens. Barcode typer er internationale standarder, hvorfor beskrivelserne går igen, da det er svært at formulere disse meget forskelligt.

Han er ikke bekendt med, om EuroForm havde ikke skrivebeskyttede manualer liggende. Han kan ikke forklare, hvorfor en stavefejl i forbindelse med ordet these/theses går igen i begge manualer. Han ved heller ikke, hvorfor oversættelserne i manualens afsnit om freescape minder meget om hinanden, men det kan være, fordi EuroForm har givet feedback til Jetmobile på et tidspunkt. Han har ikke kendskab til, om EuroForm understøtter German Post. At visse id nr. går igen i begge manualer, kan skyldes, at EuroForms' eget id nr. evt. kan erstattes af et andet id. nr., der således er identisk med Jetmobiles id. nr. Freescape er en metode til at ombytte en ikke printbar karakter med en printbar karakter. Han mener, også andre bruger begrebet freescape. Ved bevissikringen fik den ITsagkyndige adgang til alle EuroForms filer og kildekoder. I kildekoden findes "Is BarDIMM". Kildekoden er en objektkode, der aflæser instruktionskoden i et maskinsprog, der ikke umiddelbart er tilgængeligt for andre. Det er almindeligt, at man i forbindelse med kildekoden anvender labels med sigende navne, det er tilfældigt, at "Is BarDIMM" er anvendt her.

 

EuroForm har hverken kopieret Jetmobiles manual, kildekode eller materiale i øvrigt.

Der er ikke efterfølgende foretaget undersøgelser med sammenligning af Jetmobiles kildekoder, hvilket EuroForm tilbød at betale for.

BarDIMM og Barcode 100 skal ikke kunne arbejde sammen, men de kan erstatte
hinanden.

Steffen Papke har forklaret, at han i 20 år har arbejdet i HPs tyske organisation, heraf 7½ år som manager på JetCAPSpartnerprogrammet, hvor han bl.a. havde ansvar for udvælgelse og rekruttering af partnerne, budget, marketing, visioner og produktudvikling. JeanFrancois dEstalenx, Frants Sachs og han designede JetCAPSpartnerprogrammet. JetCAPS blev registreret af et af JeanFrancois dEstalenx' selskaber for ca. 14 år siden. Navnet var JeanFrancois dEstalenx' idé. HP er et meget stort firma, og det ville have været kompliceret for HP at registrere JetCAPS, Det var derfor nemmere at få JeanFrancois 
dEstalenx til at gøre det. JeanFrancois dEstalenx fik herudover stillet i udsigt, at hans selskab skulle udvikle printløsninger til HP. HP havde ingen forretningsmæssige grunde til selv at stå for registreringen. Der har for ham aldrig været tvivl om, at registreringen af JetCAPS skete på vegne af HP, således at det var HP, der havde rettighederne til mærket JetCAPS og en aftale med JeanFrancois d'Estalenx om at kunne bruge det. Dette underbygges af, at HP betalte omkring 600 USD i kvartalet til Jetmobile for at sætte selskabet i stand til at sælge produkter i partnerprojektet. Han ved ikke, hvem der betalte for registreringen af mærket JetCAPS. Han var ikke involveret i tvisten omkring JetCAPS varemærket, da partnerprogrammet ophørte.

HP betalte op til 1 mio. USD pr. år til markedsføring af JetCAPSpartnerprogrammet. HP ville ikke have brugt så mange penge på projektet, hvis de ikke havde haft de fulde rettigheder til projektet. JetCAPSmærket var meget vigtigt for partnerne. Hvis HP havde vidst, at registreringen var blevet et problem, havde HP selv registreret JetCAPS. Han valgte produkterne til partnerprogrammet, men hans beslutninger hvilede altid på drøftelser med partnerne. Der var nogle produkter, som JeanFrancois dEstalenx ikke kunne lide, men på trods heraf blev disse produkter valgt til partnerprogrammet. Herefter lancerede JeanFrancois dEstalenx et nyt produkt, hvilket gav uro blandt partnerne, og man måtte se sig om efter andre producenter.
Både Jetmobile og EuroForm var en del af JetCAPSpartnerprogrammet, men Jetmobile havde ikke partnerstatus, da selskabet hverken havde landeansvar eller solgte løsninger.

 

JeanFrancois dEstalenx havde måske landeansvar i Frankrig gennem andre selskaber.

EuroForm var en vigtig partner, der spillede en stor rolle for både JetCAPS partnerprogrammet og Jetmobile.
Jetmobile havde et produkt, der arbejdede sammen med HPs printere, men ved fejlrettelser på dette produkt skulle der ske fysisk udskiftning på printeren. EuroForm udviklede derfor et program med remotefunktion, som både HP, EuroForm, Jetmobile og kunderne profiterede af. JetCAPSpartnerne så sig selv som et team, der bestod af små virksomheder, der arbejdede godt sammen indbyrdes og med HP. Der var 1 partner i hvert land, og de hjalp hinanden og delte viden. Gobbato skrev til partnerne, at JetCAPSprogrammet skulle ophøre. Det var ikke intentionen, at partnerne ikke længere måtte kalde sig JetCAPSpartnere. De fleste af partnerne kaldte sig fortsat JetCAPSpartnere, ligesom der i kredse relateret til JetCAPS programmet fortsat blev refereret hertil. I februar eller marts 2005 blev der holdt et møde i Barcelona med JetCAPSpartnerne. Det var det første møde, der blev holdt med partnerne, efter det var blevet offentliggjort, at partnerprogrammet ophørte. Han deltog i mødet, selvom han ikke længere havde en aktiv rolle i programmet. På mødet blev der ikke talt om, at partnerne ikke længere måtte bruge navnet JetCAPS. 
Flere af partnerne fik tilladelse til at bruge HPs gamle manual i forbindelse med Barcode. Manualen havde ikke stor værdi for HP, men det havde den til gengæld for partnerne og kunderne. HP havde interesse i at tillade partnerne at anvende manualen.
Kim Niebling er hans "businessven", og han har ved besøg i Danmark overnattet hos Niebling, men han vil ikke kalde det et personligt venskab.

Mikkel Heisterberg har forklaret, at han er ITkonsulent. Han blev tilkaldt som sagkyndig i forbindelse med bevissikringssagen. Hans opgave var at finde ud af, om navnene Jetmobile og JetCAPS indgik i filer eller dokumenter på en server, der tilhørte EuroForm, hvilket de gjorde en række steder. Han kunne ikke se, om der var tale om en direkte kopi, idet dette krævede, at han havde Jetmobiles kildekode, hvilket han oplyste under bevissikringssagen. Han mener ikke, at han modtog kildekoden fra Jetmobile, der fastholdt, at når evolutionskoden kunne printes, var dette også tilfældet for kildekoden, og at dette var bevis
for, at EuroForm kunne printe stregkoder og dermed også kunne printe Jetmobiles produkt. Han fik adgang til hele EuroForms kildedatabase. Der var en henvisning til "Is BarDIMM " som kildekode. Computeren er simpel i sig selv, men når den programmeres kan man søge efter ord på hjemmesider ved at søge et enkelt ord, nemlig kildekoden. Kildekoden er altså det, der indsættes, for at programmet kan udføre de tilsigtede handlinger. Kildekoderne er typisk hemmelige. Objektkoden er et mellemtrin mellem programmørens værk på tastaturet, og det, der kommer ud af computeren. Det kan "almindelige menne-sker" ikke læse.

Bevissikringsmaterialet er bortkommet, idet det blev destrueret i forbindelse med en oprydning.

Parternes argumenter
Jetmobile har anført, at selskabet er indehaver af ophavsretten til manualen til BarDIMM/BarSIMM, hvor enkelte passager er hentet fra en gammel HP manual, hvilket HP har givet tilladelse til. Herudover er teksten alene udarbejdet af Jetmobile. EuroForm har ikke bidraget hertil.

EuroForms manual til Barcode 100 er systematisk kopieret fra Jetmobiles manual til BarDIMM/BarSIMM. Manualerne indeholder helt identiske passager f.eks. i afsnittet om troubleshooting, derudover er visse Barcodenumre og idnumre identiske, ligesom
henvisninger til German Post er gengivet, uanset at EuroForm ikke understøtter denne type af stregkode, og samme fejl i Jetmobiles manual går igen. Det har ikke været svært for EuroForm at kopiere Jetmobiles manual, da EuroForm løbende som en del af parternes samarbejde fik tekstmateriale tilsendt elektronisk fra Jetmobile. Den manual, EuroForm udarbejdede efter bevissikringsforretningen, var en light udgave af den første manual, idet visse fejl og unøjagtigheder går igen. Jean Francois d'Estalenx har, bortset fra de passager, der er hidrører fra HPs manual, selv skrevet Jetmobiles manual. Det er ikke godtgjort, at
EuroForm har ydet bidrag til manualen. Dernæst har EuroForm ikke kunnet oplyse, hvorledes deres egen manual er blevet til. På denne baggrund må det lægges til grund, at EuroForm har handlet i strid med ophavsretslovens § 2. Jetmobile er registreret som indehaver af såvel ord som figurmærket JetCAPS i Danmark og udlandet. EuroForm har ikke løftet bevisbyrden for, at det reelt skulle være HP, der er indehaver af varemærket JetCAPS. Der må herved lægges vægt på, at betegnelsen JetCAPS går igen i det oprindelig navn, JetCAPS EURO S.A, som selskabet hed på tidspunktet for varemærkeregistreringen, og at Jetmobile ikke var JetCAPSpartner. Varemærket blev først registreret i Frankrig, hvor Jetmobile er hjemmehørende, mens varemærket aldrig har været anvendt i USA, hvor HP er hjemmehørende. HP har alene haft en begrænset ret til at anvende varemærket JetCAPS i forbindelse med JetCAPS partnerprogrammet. EuroForm har alene en fra HP afledt ret til at bruge navnet JetCAPS.

Denne ret ophørte ved opsigelsen af partnerprogrammet i februar 2005. Hvis HP havde haft interesse i at opnå rettigheder til mærket JetCAPS, kunne HP have registreret JetCAPS i eget navn eller efterfølgende have fået dette overdraget fra Jetmobile. EuroForms brug af varemærket JetCAPS er fortsat, efter JetCAPS partnerprogrammet blev opsagt i februar 2005. På emballagen til Barcode 100, der blev lanceret i maj 2005, er anvendt JetCAPS.

EuroForm har anvendt kodenavnet "Is BarDIMM", men der kunne efter forklaringerne lige så godt være valgt et andet ord. Anvendelsen af Is BarDIMM viser, at EuroForm har ønsket af kopiere Jetmobiles produkt.

EuroForm har således krænket Jetmobiles rettigheder til varemærkerne JetCAPS og BarDIMM, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1 og 2.
Jetmobile har krav på vederlag og erstatning, idet EuroForm har krænket Jetmobiles rettigheder, jf. ophavsretsloven og varemærkeloven. En manual er en vigtig del af et produkt, og EuroForm har opnået en besparelse ved at kopiere Jetmobiles manual.
Vederlaget skal afspejle en rimelig licensafgift. EuroForm har ikke dokumenteret, hvad de faktisk har solgt, men Jetmobile har ved faktura af 22. marts 2006 dokumenteret, at der har været solgt Barcode 100 produkter efter bevissikringsforretningen, hvilket må komme EuroForm til skade. Det fremgår af Jetmobiles erstatningsopgørelse af august 2008, at der i hele perioden er solgt ca. 1400 enheder. Det fremgår af distributionsaftalen mellem parterne af 7. september 1999, at licensafgiften er 80euro. EuroForm har derfor krav på en licensafgift på 112.000 euro. Af JeanFrancois dEstalenx' forklaring fremgik det, at Barcode 100
forstyrrede markedet, idet mange kunder rettede henvendelse til Jetmobile og udtrykte forvirring over, at EuroForm anvendte JetCAPS navnet i forbindelse med lanceringen af Barcode 100. På denne baggrund har EuroForm allerede opnået en fordel ved at anvende JetCAPS mærket, selvom de ikke længere må anvende dette. Jetmobile har derfor krav på erstatning for markedsforstyrrelse.

Ved bevissikringsforretningen fandt Jetmobile manualen til BarCode 100, ligesom der fremkom oplysninger om omfanget af EuroForms salg, hvilket viser, at bevissikringsforretningen blev foretaget med rette, hvorfor EuroForm skal betale omkost-ningerne i forbindelse hermed.

Det gøres gældende, at påstanden om afvisning er prækluderet. EuroForm har allerede forud for indgivelse af svarskrift været bekendt med voldgiftsklausulen.

 

Afvisningspåstanden blev først nedlagt et år efter indlevering af svarskriftet, og dette kan ikke anses for undskyldeligt. Jetmobile har ikke tilstrækkelig mulighed for at varetage sine interesser uden udsættelse af hovedforhandlingen. Voldgiftsagen vedrører desuden ikke de spørgsmål, der skal tages under påkendelse i denne sag. Subsidiært gøres det gældende, at EuroForm har frafaldet kravet om voldgift, idet kravet ikke var fremsat i svarskriftet.

EuroForm har ifølge terms of reference begæret voldgiftssagen udsat på denne sag. Voldgiftsklausulen omfatter alene tvister i forbindelse med den af parterne indgåede licensaftale, og spørgsmålet om varemærkekrænkelse er eksplicit undtaget fra de emner, voldgiftssagen omhandler. Såfremt retten måtte finde, at voldgiftssagen vedrører samme genstand, kan dette alene medføre udsættelse af voldgiftssagen, da nærværende sag blev anlagt før voldgiftssagen.

EuroForm A/S har anført, at denne sag skal afvises, idet parterne har indgået en voldgiftsaftale, hvorefter sagen skal afgøres ved en ICCvoldgift i Paris, og at der allerede verserer en voldgiftssag. Voldgiftssagen omfatter spørgsmålet om, hvorvidt EuroForm har kopieret Jetmobiles manual og Jetmobiles edbprogram. Også spørgsmålet om krænkelse af varemærket JetCAPS kan inddrages under voldgiftssagen. Parterne har haft en løbende dialog, og det er derfor undskyldeligt, at afvisningspåstanden ikke blev fremsat i svarskriftet. Jetmobile har desuden haft mulighed for at varetage sine interesser. Vedrørende spørgsmålet om krænkelse af ophavsretten til manualen gøres det gældende, at størstedelen af manualerne er standardtekst, som findes i en række tekniske manualer, hvorfor der ikke er de store valgmuligheder. Dernæst har parterne haft et nært samarbejde, hvor man har anvendt samme begrebssfære. Da en stor del af teksten i Jetmobiles manual hidrører fra HPs manual fra 1999, kan Jetmobile ikke påberåbe sig ophavsretlig beskyttelse af sin manual. EuroForm bestrider, at der som af Jetmobile hævdet er kopieret 79 linjer. EuroForm mener, at det er i mindre omfang, men under alle omstændigheder er det en mindre del tekstmængde set i forhold til manualernes størrelse.

Det bestrides, at der er tale om et værk, idet manualen ikke kan anses for at være frembragt ved en selvstændig skabende indsats. Dernæst foreligger der i et vist omfang dobbeltfrembringelse. Det forhold, at EuroForm efter bevissikringsforretningen ændrede manualen, er ikke et udtryk for en anerkendelse af, at der har foreligget en krænkelse. Vedrørende spørgsmålet om krænkelse af varemærket JetCAPS gøres det gældende, at parterne i denne sag begge var HP JetCAPSpartnere. I 1994 besluttede HP, at et af samarbejdsprogrammer skulle markedsføres under titlen JetCAPS. Det beroede på en tilfældighed, at det blev Jetmobile, der registrerede varemærket. Jetmobile var i forbindelse med registreringen alene HPs forlængede arm, og det har aldrig været hensigten, at Jetmobile skulle kunne påtale krænkelser af JetCAPSvaremærket. EuroForm havde under dette samarbejde ret til at bruge navnet HP JetCAPS, og da HP opsagde HPsamarbejdet, indebar det ikke, at EuroForm ikke måtte bruge ordet JetCAPS. Dette støttes af Steffen Papkes forklaring om årsagen til, at det var Jetmobile, som foretog registreringen. Parterne har desuden i 12 år været samarbejdspartnere i JetCAPSprogrammet og har mødtes jævnligt til partnermøder, ligesom EuroForm gennem 1112 år har distribueret Jetmobiles produkter.

Jetmobile har således været bekendt med, at EuroForm gjorde brug af JetCAPS navnet. Jetmobile har derfor udvist passivitet ved ikke at have påtalt det, heller ikke i forbindelse med ophør af JetCAPSprogrammet i 2005. Endelig ophørte EuroForm brugen af JetCAPS i forbindelse med salget af Barcode 100 umiddelbart efter bevissikringsforretningen, og der er herefter ikke solgt eksemplarer påtrykt JetCAPS.

Vedrørende erstatnings og vederlagspåstanden:
Det gøres det gældende, at krav baseret på krænkelse af varemærket Bar/SIMM er irrelevant, da dette ikke er brugt som varemærke. For så vist angår Jetmobiles manual er denne delvist kopieret fra HPs manual. I det omfang retten finder, at der er ophavsret til hele eller dele af Jetmobiles manual, og at EuroForm har kopieret i strid med ophavsretslovens § 2, er et vederlagskrav nærmest ikke eksisterende, idet et rimeligt vederlag skal svare til ophavsmandens sædvanlige honorar. En
manual til et edbprogram repræsenterer en meget lav økonomisk værdi, hvis overhovedet nogen, idet den er et biprodukt til hovedproduktet. En erstatning efter ophavsretslovens § 83, stk. 1, nr. 2, kan alene tilkendes, hvis der er lidt et tab. Dette har Jetmobile på ingen måde godtgjort. EuroForm har heller ikke haft en uberettiget fortjeneste, idet kunderne ikke tillægger manualen vægt ved valg af produkt. Manualen er ukendt for kunden, indtil produktet er købt. Dernæst er det kun ganske få linjer, der påstås kopieret, hvorfor en erstatning også af denne grund må være minimal.

Såfremt retten finder, at der foreligger en varemærkekrænkelse, er den meget beskeden. Det fremgår af bevissikringsrapporten, at der indtil den 30. marts 2007 alene var solgt 9 eksemplarer, hvor der på emballagen var påtrykt JetCAPS. Efter denne dato har EuroForm ikke anvendt ordet JetCAPS på emballagen.

Bevissikringsforretningen

Det gøres gældende, at bevissikringsforretningen ikke er lovlig gjort og forfulgt, idet Jetmobile ikke har godtgjort, at EuroForm har gjort sig skyldig i den krænkelse, som dannede grundlag for bevissikringen. Den ITsagkyndiges rapport omhandler udelukkende EuroForms edbprogram, men Jetmobile har ikke forfulgt denne problemstilling. Bevissikringsforretningen blev udelukkende gennemført, fordi det lykkedes at overbevise fogeden om, at der var kopieret dele af manualen, men disse tekststykker stammede fra en gammel HP manual. Desuden har EuroForms manual hele tiden ligget på internettet, hvorfor en bevissikringsforretning var uproportional. Heller ikke en krænkelse af varemærket BarDIMM ses inddraget i denne sag. EuroForm erkender, at navnet Is BarDIMM findes i objektkoden, der ikke er læsbar for et menneske. En krænkelse af et varemærke
forudsætter, at varemærket anvendes i forbindelse med markedsføring eller salg på en sådan måde, at mærket fremtræder for kundekredsen, og dette er ikke tilfældet.


Rettens begrundelse og resultat
Afvisningspåstanden
EuroForms afvisningspåstand blev først nedlagt ca. et år efter afgivelse af svarskrift, selvom EuroForm måtte være bekendt med voldgiftsklausulen i parternes aftale. Da påstand om afvisning skal nedlægges i svarskriftet, og da det ikke findes at være undskyldeligt, at påstanden først nedlægges senere, tages EuroForms afvisningspåstand ikke til følge.

Krænkelse af ophavsretloven
Jetmobile har solgt produktet BarSIMM/BarDIMM med tilhørende manual fra april 2000. Indledning og ansvarsfraskrivelser er gengivet fra en ældre HPmanual fra 1980érne, hvilket Jetmobile har fået tilladelse til af HP. EuroForm har solgt produktet EuroForm Barcode 100 med tilhørende manual i 2 udgaver af henholdsvis 2005 og 2006. Retten skal herefter vurdere, hvorvidt EuroForm ved frembringelsen af EuroForm Barcode 100 har krænket Jetmobiles rettigheder i medfør af ophavsretslovens § 2.
Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at adskillige passager i manualen af 2005 til EuroForm Barcode 100 fremstår som direkte afskrift af manualen til BarSIMM/BarDIMM, og at en del af disse går igen i den nye manual, der blev udarbejdet efter
bevissikringsforretningen.

 

EuroForm gav løbende tilbagemeldinger til Jetmobile om den feed back, der kom fra kunderne. Det forekommer naturligt, om dette input har influeret på indholdet i manualen til BarSIMM/BarDIMM. Retten finder dog ikke, at dette input har haft en sådan karakter, at BarSIMM/BarDIMM manualen på denne baggrund kan karakteriseres som et fælles værk med deraf følgende rettigheder for EuroForm.

Retten finder heller ikke, at der er tale om en dobbeltfrembringelse, idet der gået flere år mellem frembringelserne af manualen til BarSIMM/BarDIMM og manualen til EuroForm Barcode 100. Endvidere ses sådanne dobbeltfrembringelser sjældent i forbindelse med skriftlige værker. På denne baggrund finder retten, at EuroForm har krænket Jetmobiles ophavsret, jf. ophavsretslovens § 2, hvorfor Jetmobile får medhold i påstand 1.

Krænkelse af varemærket JetCAPS
EuroForm har under HP JetCAPSpartnerprogrammet brugt varemærket JetCAPS og fortsatte hermed, efter at HP JetCAPSprogrammet blev indstillet i februar 2005. Varemærket JetCAPS er registreret af et selskab tilhørende JeanFrancois dEstalenx i tiden forud for iværksættelsen af JetCAPSpartnerprogrammet. Det findes ikke godtgjort alene ved forklaring af Steffen Papke, at registreringen skete på vegne af HP. Det stemmer heller ikke overens med den mellem HP og Jetmobile indgået licensaftale og Steffen Papkes mail af 13. februar 2006 til Kim Niebling. I forbindelse med HPs tilbagekaldelse af JetCAPS samarbejdet meddelte HP, at deres ret og dermed også JetCAPSpartnernes afledte ret til at bruge JetCAPS varemærket ophørte samtidig hermed. Retten finder herefter, at Jetmobile har registreret varemærke JetCAPS på egne vegne, og at HP alene har haft en licens til at bruge varemærket. EuroForms fortsatte brug af varemærke JetCAPS, efter JetCAPS partnerprogrammet var ophørt, er en krænkelse af Jetmobiles varemærkerettigheder og dermed i strid med varemærkelovens § 4, stk.1 nr. 1 og 2, hvorfor Jetmobile får medhold i påstand 2.

Erstatning og vederlag
Efter det ovenfor anførte har Jetmobile krav på vederlag, jf. varemærkelovens § 43 og ophavsretslovens § 83.
Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at EuroForm ophørte med brugen af JetCAPS umiddelbart efter bevissikringen, og at der på det tidspunkt kun var solgt få eksemplarer af BarCode 100 på trykt JetCAPS. EuroForms manual blev ligeledes ændretumiddelbart efter bevissikringsforretningen, således at en række af krænkelser udgik. Under hensyn til krænkelsernes art og omfang findes det samlede vederlag for begge overtrædelser at kunne fastsættes til 6.000 euro.

Det findes ikke godtgjort, at Jetmobiles stagnerende salg skyldes EuroForms krænkelse af Jetmobiles varemærket til JETCAPS og ophavsret til manualen, idet bemærkes, at en køber af manualen ikke ser denne før efter købets afslutning. Jetmobiles har således ikke godtgjort at have lidt et tab, der skyldes disse krænkelser. Jetmobile har derfor ikke krav på erstatning.

Bevissikringsforretningen
Bevissikringsforretningen havde til formål at sikre bevis for kopiering af Jetmobiles edb program, krænkelse af Jetmobiles varemærkerettigheder og ophavsrettigheder. Under denne sag er der ikke nedlagt påstand om krænkelse af Jetmobiles edbprogram, men alene krænkelse af Jetmobiles ophavsrettigheder til manualen og krænkelse af varemærket JetCAPS. Disse forhold var det muligt at konstatere ved køb af EuroForms produkt Barcode 100, idet der på emballagen var påtrykt JetCAPS, og den vedlagte manual. Bevissikring til at afdækning af disse forhold skønnes at være uproportional, hvorfor bevissikringen ikke
skønnes lovlig gjort og forfulgt. EuroForm frifindes derfor for Jetmobiles påstand 3. 

Thi kendes for ret:

Euroform A/S tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at foretage kopiering af hele og/eller dele af den manual, hvortil Jetmobil S.A.S. har rettighederne, herunder kopiering i form af brugermanualer til sagsøgtes produkt "EuroForm A/S Barcode 100" som vist i bilag 7 og bilag 11.

Euroform A/S tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende varemærket "JetCAPS" i forbindelse med computer hardware og software samt tilhørende manualer, der ikke stammer fra Jetmobile S.A.S.

EuroForm A/S betaler til Jetmobile S.A.S. 6.000 euro med tillæg af procesrente fra den 12. august 2008.

Jetmobile S.A.S. dømmes til at anerkende, at den gennemførte bevissikring ikke er lovlig gjort og forfulgt.

EuroForm A/S betaler i sagsomkostninger 40.000 kr. i salær og 6.300 kr. til dækning af retsafgift samt udgifter til dækning af Jetmobile S.A.S.' indkøb af EuroForm A/S' produkt med 3.173, 50 kr. samt dokumenterede udlæg til tolk ved domsforhandlingen.

Willy Goldby Mette Christensen Claus Thorsgaard

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»