Krænkelse af ophavsret - Arne Jacobsen

Resumé

Om hvorvidt Vola A/S har ophavsret til nogle indbygningsarmaturer, som er designet af Arne Jacobsen, og om Børma A/S i givet fald har krænket denne ret.

Dom i sagen V 03/01

Vola A/S
(advokat Vagn Søndergaard)

mod

Børma A/S
(advokat Christian L. Bardenfleth)

Sagen drejer sig om, hvorvidt Vola A/S (i det følgende: Vola) har ophavsret til nogle indbygnings-armaturer, som er designet af Arne Jacobsen, og om Børma A/S (i det følgende: Børma) i givet fald har krænket denne ret.

Vola

Vola har siden begyndelsen af 1960'erne i henhold til en licensaftale med Arne Jacobsen og
hans arvinger haft eneret til at fremstille og producere armaturer, designet af Arne Jacobsen (i
det følgende: Vola-armaturerne). Vola-armaturerne fik i 1969 ID-prisen for fremragende de-
sign, og de blev fra midten af 1970'erne udstillet på bl.a. Museum of Modern Art i New York.
De mest kendte Vola-armaturer ser således ud:


- 2 -

Volas indbygnings-armaturer er kendetegnede ved, at betjeningsgreb, tude mv. hver for sig er
fæstnet på en rektangulær dækplade. De er modulopbyggede og har bl.a. følgende fremtræ-
delsesformer:


Børma

Børma ansøgte i 1983 om at få disse to blandingsbatterier fra deres Lux A2-serie (med 2 be-
tjeningsgreb) mønsterregistreret:

Vola fremkom med indsigelser mod registreringen, idet Vola mente, at de to Børma-armaturer
krænkede Volas forretningskendetegn (det cylindriske betjeningsgreb) og ophavsret til Vola-


- 3 -

armaturerne. Armaturerne blev på trods af indsigelserne registreret i 1990, idet Patentanke-
nævnet udtalte, at spørgsmålet om, hvorvidt Volas armaturer var ophavsretligt beskyttede,
måtte afgøres af domstolene, førend registreringsmyndighederne kunne tage ophavsretten i
betragtning som hindring for mønsterregistrering.

I 1998 introduceredes Lux A1-serien (med 1 betjeningsgreb), der så således ud:


Efter at Vola havde begæret fogedforbud nedlagt mod denne serie, indgik parterne forlig om,
at Børma skulle ophøre med at markedsføre og sælge det armatur, som er vist som nr. 3.
Børma erkendte i aftalen, at dette armatur var en nærgående efterligning af bl.a. det første
ovenfor viste Vola-armatur. Børma betalte Vola 25.000 kr. i erstatning og 25.000 kr. i advo-
katomkostninger. Vola ville til gengæld ikke forfølge de andre armaturer i serien.

Den aktuelle tvist

Den 9. marts 2000 var repræsentanter for Vola til et møde hos Børma for at se to nye armatur-
serier, som Børma ønskede at præsentere for Vola med henblik på at undgå tvist om Børmas
ret til at markedsføre disse. Vola repræsentanterne gav på mødet udtryk for, at den ene arma-
tur-serie var en meget nærgående efterligning, og Børma har herefter intet gjort ved denne
serie.
Den 7. april 2000 kom Vola med indsigelser mod den anden armatur-serie (i det følgen-
de: Børmas indbygnings-serie). Den så således ud:


- 4 -
Børma fik den 23. maj 2000 efter ansøgning af den 3. februar 2000 sin indbygnings-serie
mønsterregistreret. Børma har efter anlægget af denne retssag fået registreringerne udslettet.

Påstande

Vola har nedlagt følgende påstande:
1. Børma skal anerkende, at salg og markedsføring af Børmas indbygnings-serie inde-
bærer en krænkelse af Volas ophavsret til sine armaturer.
2. Børma forbydes at fremstille, lade fremstille, distribuere, eksportere og markedsføre
Børmas indbygnings-serie.
3. Børma skal lade et eventuelt varelager destruere og tilbagekalde alt markedsførings-
materiale og alle tilbud i Danmark og udlandet vedrørende Børmas indbygnings-serie.
4. Børma skal betale 1,2 mio. kr. i vederlag og erstatning med tillæg af procesrente af
200.000 kr. fra den 1. december 2001 og af 1 mio. kr. fra den 29. maj 2001.

Børma har påstået frifindelse.

Forklaringer

Salgs- og markedschef i Vola, Poul Overgaard, har forklaret, at Vola systematisk bliver kon-
taktet af bygherrer og entreprenører, når der skal opføres eksklusive ejendomme i ind- og ud-
land. Vola betaler 5% i royalty af alle Vola-produkter til Arne Jacobsens arvinger.
Vola og Børma har et godt forhold til hinanden. Sagen vedrørende mønsterregistrerin-
gen af Lux A2 blev varetaget af hans far, som var tekniker. For så vidt angår Lux A1 regnede
Vola med, at Børma ville ophøre med at kopiere Volas produkter, hvis de indgik forliget, der
tillod Børma at markedsføre de tre af armaturerne.


- 5 -

Efter mødet den 9. marts 2000 gjorde Vola efter råd fra sin advokat skriftligt Børma
opmærksom på, at Børmas indbygnings-serie var en tæt kopi af nogle af Volas produkter.
Børma havde ikke nævnt på mødet den 9. marts 2000, at Børma havde ansøgt om at få sin
indbygnings-serie mønsterregistreret.
Der gik omkring dette tidspunkt rygter om, at der var kopiprodukter af Volas armaturer
i omløb. Vola havde samtidig svært ved at få sine indbygnings-armaturer afsat ude i verden.
Han fik tegningerne af Børmas indbygnings-serie af Børmas agent i Singapore, Wan Tai, som
havde fået tegningerne fra Børma til brug for et stort prestigebyggeri i Singapore, som Vola
også havde budt på. Vola fik ikke ordren, selv om Volas muligheder for at få ordren uden
Børmas indblanding ville have været store.
Vola har på grundlag af Arne Jacobsens armaturdesigns udviklet et elektronisk armatur,
som Vola har forsøgt at få mønsterregistreret. Mønsterregistreringen er imidlertid blevet af-
slået på grund af Børmas tidligere registrering af indbygnings-serien. Det har sat Vola 2 år
bagud i USA, idet armaturerne efter dette afslag ikke kan beskyttes i USA.
Baggrunden for, at Vola ikke ville forlige denne sag med Børma, var, at Børma på trods
af alle aftaler blev ved med at lægge sig tættere og tættere på Volas design.

Direktør i Børma, Ole Madsen, har forklaret, at Børma besluttede at fokusere på design-
produkter, da han kom til firmaet som direktør i 1996 med den opgave at gøre firmaet over-
skudsgivende.
Ved udviklingen af Børmas indbygnings-serie var det naturligt at tage allerede eksiste-
rende elementer fra andre allerede eksisterende armatur-serier og modificere designet, således
at helheden i designet blev bevaret. Det var naturligt at bruge en plade til at dække teknikken i
væggen. Pladens størrelse og udformning afhang af, hvor stort et hul pladen skulle dække, og
samtidig af, at armaturet som helhed skulle fremtræde harmonisk.
Baggrunden for, at Børma havde inviteret Vola til et godkendelsesmøde, var, at Børma
gerne ville bibeholde det gode indbyrdes forhold. Han var sikker på, at Vola ville acceptere
Børmas indbygnings-serie. Det var først, da han en måned efter mødet modtog et brev fra
Volas advokat, at Vola kom med indsigelser mod Børmas indbygnings-serie.
Eftersom Børma ikke ønskede flere konflikter med Vola, sendte Børma et nyt tilbud til
byggeriet i Singapore, som byggede på Børmas Contrast-serie.
Agenten Wan Tai havde ingen fuldmagt til at markedsføre Børmas indbygnings-serie.
Wan Tai havde alene fået designskitser hertil.


- 6 -

Eksportchef hos Børma, Carsten Petersen, har forklaret, at han besøgte Wan Tai i Singapore
den 4. april 2000. Han havde fået et par designskitser med hjemmefra og viste Wan Tai skit-
serne i forbindelse med, at han informerede om nye tiltag i Danmark. Wan Tai må have kopi-
eret tegningerne, mens han var på toilettet. Han havde bestemt ikke selv givet ham dem. Han
ved ikke, hvad Wan Tai har brugt tegningerne til, men det kan ikke udelukkes, at de er brugt
til markedsføring.

Syn og Skøn

Industriel designer Anders Geert-Jensen har afgivet syns- og skønserklæring af 2. december
2002.
Til spørgsmålet om, hvorvidt armaturerne designet af Arne Jacobsen, som blandt andet
er afbildet øverst på side 2, er et resultat af en selvstændig skabende åndsindsats præget af
ophavsmandens individualitet, har syns- og skønsmanden udtalt følgende:

"...De [afbildede Vola-armaturer] af Arne Jacobsen, Teit Weyland (medarbejder
på Arne Jacobsens tegnestue) og Verner Overgaard fra I.P.Lunds Eftf. A/S (nu
Vola)... er klart et resultat af en selvstændig skabende åndsindsats præget af op-
havsmændenes individualiteter og samarbejde. De havde en original ide om at
skjule rørføringen i væggen og kun lade greb og tud være fremme, dette var nyt i
slutningen af tresserne. Endvidere var det også nyt at lade greb, tud, glasholder,
sæbeholder mm. være separate modulære elementer kun sammenholdt af en bag-
plade der ligeledes modulært passede til indpasningen med én, to eller tre gængse
vægfliser...
Formsproget var originalt og det første af sin art, der var udformet meget stramt
cylindrisk og geometrisk inspireret af Bauhaus' meget rene og geometriske linjer
og renset for enhver form for svungne linier og pynt. Linierne var plane flader og
cylindre med rette, vertikale og horisontale med stramme kvarte og halve cirkel-
slag."

Indbygnings-armaturserierne afbildet på side 2 næst-øverst, mente syns- og skønsmanden, er
klare eksponenter for den originale designserie, og at disse således også klart fremstår som et
resultat af en selvstændig skabende åndsindsats.
På spørgsmålet om, hvorvidt Børmas indbygnings-serie ud fra en helhedsbetragtning
fremtræder som en efterligning af Volas indbygnings-armaturer har syns- og skønsmanden
udtalt:


- 7 -


"...Som helhedsbetragtning fremtræder[Børmas indbygnings-serie]...som en mu-
lig del af VOLA-armaturserien og betragtes af syns- og skønsmanden som en ef-
terligning. Der skelnes her mellem inspiration og kopi da de pågældende produk-
ter deler VOLA-armatuseriens grundidé, silhuet, komposition, formsprog, ud-
formning, proportioner og detaljer, der ligger for tæt på VOLA-armaturserien.

Syns- og skønsmanden fremhævede samtidig, at der er detaljer på Volas og Børmas de-
sign, som er forskellige. Hjørnerne på Børmas dækplade er afrundede, hvor de på Volas dæk-
plade er vinkelrette, og hvælvingen på betjeningsgrebets pind er rundere på Børmas indbyg-
nings-serie. Endvidere har Børma-bruseren et indhak og et andet bruser-udløb, og bruserhol-
deren er udformet og koblet til dækpladen på en anden måde. Dertil bemærkede syns- og
skønsmanden:

"...Disse afvigelser ændrer dog ikke ved det store slægtskab, der får [Børmas ind-
bygnings-serie] til at fremstå som efterligninger frem for produkter der er inspire-
ret af VOLA-armaturserien, da disse efter syns- og skønsmandens opfattelse ikke
adskiller sig fra originalerne på nok og væsentlige områder...

...Både med hensyn til grundidé silhuet, komposition, formsprog, udformning,
proportioner og detaljer er store dele af [Børmas indbygnings-serie] stærkt forvek-
selbare med VOLA-armaturserien. Både når de skal beskrives, når de ses sammen
og især når de ikke ses samtidig er de forvekselbare for både [folk] i design-
branchen og for forbrugeren i almindelighed. Begge serier deler samme samlende
bagplade, hvorpå greb og tud kommer ud enkeltvis i samme modulære rytme og
opbygning"

Det er syns- og skønsmandens opfattelse, at Børmas indbygnings-serie indeholder kom-
ponenter fra Børmas Lux A1- og A2-serier og fra et tidligere indbygnings-armatur, men at
indbygnings-serien adskiller sig fra Børmas tidligere serier ved, at de enkelte elementer er
opdelt og samlet på en dækplade og at:

"...[d]et er nærliggende og normalt indenfor designbranchen at udvide en serie
som en fortsættelse af en eksisterende. Og at anvende komponenter af samme de-
sign fra de fritstående armaturer for så vidt angår betjeningsgreb, tude og bruser
m.v. til brug for indbygnings-armaturserier.


- 8 -

Dette 'genbrug' kan imidlertid gøres på mange måder, hvoraf nogle af måderne
kan nærme sig kon[k]urrenternes produkter og øge forvekselbarhed og origi-
nal/kopi problematikken.
Børma har valgt at lægge sig meget tæt op ad VOLA med hensyn til greb, tud,
bruser og andre karakteristika og har hidtil anvendt disse i delvis anderledes kom-
positioner. Med [Børmas indbygnings-serie] er disse greb og andre karakteristika
imidlertid ligeledes anvendt i samme modulære kompositioner på en samlende
bagplade som VOLA-armaturserien anvender og nærmer sig herved VOLA-
armaturserien."

Parternes synspunkter

Volas advokat har gjort gældende, at Volas armaturserier er ophavsretligt beskyttet, jf. op-
havsretslovens § 1.
Børmas indbygnings-serie er en nærgående efterligning af Volas indbygnings-
armaturer, og Børma har med sine handlinger, udarbejdelse af designskitser og mønsterregi-
streringen, krænket den ophavsret, som er knyttet til Volas indbygnings-armaturer, jf. ophavs-
retslovens § 2. Børma var allerede på tidspunktet for udarbejdelsen af designskitserne og an-
søgningen om mønsterregistreringen af disse armaturer bevidst om, at indbygnings-serien lå
for tæt op ad Volas.
Vola har ikke på nogen måde accepteret, at Børma har lagt sig tættere og tættere op ad
Volas design. De tidligere sager endte med mindelige løsninger for at opretholde det gode
forhold, der var og stadig er mellem parterne.
For så vidt angår tabets størrelse ville projektet i Singapore have givet et dækningsbi-
drag på 5-7 mio. kr. Der er ganske få konkurrenter på markedet, og sandsynligheden for, at
Vola ville have fået ordren, var stor, hvilket kan være grunden til, at Børma valgte at lægge
sin indbygnings-serie så tæt som muligt på Volas design. Derudover har Børmas uretmæssige
mønsterregistrering af indbygnings-serien bevirket, at Vola er forhindret i at få sine produkter
mønsterregistreret i ind- og udland og derfor ikke kan sælge dem på det amerikanske marked.
Børmas handlinger har i det hele taget været markedsforstyrrende for Vola.

Børmas advokat har gjort gældende, at udformningen af Volas indbygnings-armaturer, hvortil
ophavsretten ikke bestrides, er funktionsbestemt, således at den ophavsretlige beskyttelse af
armaturerne må være begrænset.


- 9 -

Vola har accepteret Børmas brug af komponenterne fra Lux A1- og A2-serien, herunder
de cylinderformede betjeningsgreb. Børmas indbygnings-serie, der er et resultat af tidens
trend ­ minimalismen - er bygget op omkring disse komponenter og er en naturlig videreud-
vikling af Lux A1-og A2-serierne.
Indbygnings-serien afviger fra Volas ved bruserens og dækpladens udformning og ved
bruseslangens tilkobling og håndtag. Børma har ganske vist nærmet sig Volas produkter, men
eftersom det kun er dækpladen, som Vola ikke tidligere har accepteret, kan brugen af en sådan
ikke bevirke, at Børmas indbygnings-serie er en nærgående efterligning af Volas.
Vola reagerede først på Børmas indbygnings-serie 1 måned efter den var blevet frem-
vist, og Børma var derfor berettiget til at gå ud fra, at Børma måtte sætte indbygnings-serien i
produktion, indtil man fik brevet fra Vola. Tegningerne af Børmas indbygnings-serie blev vist
til Wan Tai i perioden, inden Vola fremkom med sine indsigelser. Wan Tai havde ikke man-
dat til at markedsføre Børmas indbygnings-serie, og det blev understreget over for ham, at
tegningerne alene var designskitser. Alligevel tog Wan Tai uden Børmas viden kopier af teg-
ningerne. Børma har derfor været i god tro vedrørende udviklingen af Børmas indbygnings-
serie. Derudover har Vola ikke løftet sin bevisbyrde for at have lidt et tab og for, at et eventu-
elt tab skyldtes Børmas handlinger.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Volas indbygnings-armaturer findes på baggrund af syns- og skønserklæringen at være udtryk
for en selvstændig, original og banebrydende skabelse af en hel og sammenhængende serie af
armaturer og tilbehør med den enklest mulige form. Volas indbygnings-armaturer er brugs-
kunst, som er beskyttet efter ophavsretslovens § 1.
Udformningen af Volas indbygnings-armaturer er ikke bestemt af armaturernes tekniske
funktion og er ikke som sådan funktionsbestemt. Uagtet der er enkelte forskelle mellem Bør-
mas indbygnings-serie og Volas indbygnings-armaturer, giver Børmas indbygnings-serie med
sit formsprog og design et sådant helhedsindtryk, at Børmas indbygnings-serie i overens-
stemmelse med syns- og skønserklæringen må anses for at være en efterligning af Volas ind-
bygnings-armaturer, som efter rettens opfattelse må betegnes som meget nærgående.
Børma har ved at udarbejde designskitser til Børmas indbygnings-serie og få disse møn-
sterregistreret krænket ophavsretten til Volas indbygnings-armaturer, jf. ophavsretslovens § 2.
Det findes godtgjort, at betingelserne i ophavsretsloven § 83 for at tilkende Vola erstat-
ning og vederlag er opfyldt. Vola har imidlertid gennem tiden accepteret, at Børma har brugt


- 10 -

formelementer, der ligger endog meget tæt på Volas design, og det er under sagen oplyst, at
der ikke er fremstillet eksemplarer af indbygnings-serien. Volas tab fastsættes herefter
skønsmæssigt til 250.000 kr.
Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne har retten taget hensyn til, at Vola i årevis har
accepteret Børmas lignende armaturserier og til, at Børma under sagen har foreslået en for-
ligsmæssig løsning, der ligger tæt opad denne dom.

T H I K E N D E S R E T

Børma A/S skal anerkende, at salg og markedsføring af Børma A/S' indbygnings-serie inde-
bærer en krænkelse af Vola A/S' ophavsret til sine armaturer.
Børma A/S forbydes at fremstille, lade fremstille, distribuere, eksportere og markedsfø-
re Børma A/S' indbygnings-serie.
Børma A/S skal lade et eventuelt varelager destruere og tilbagekalde alt markedsfø-
ringsmateriale og alle tilbud i Danmark og udlandet vedrørende Børma A/S' indbygnings-
serie.
Børma A/S skal betale 250.000 i vederlag og erstatning med tillæg af procesrente af
200.000 kr. fra den 1. december 2001 og af 50.000 kr. fra den 29. maj 2001.
Hver part bærer sine omkostninger.


Jette Gemzøe
Otto
Raben


Elmer.

Uffe Thustrup

Flemming Skouboe


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


ing af Lux A1-og A2-serierne.
Indbygnings-serien afviger fra Volas ved bruserens og dækpladens udformning og ved
bruseslangens tilkobling og håndtag. Børma har ganske vist nærmet sig Volas produkter, men
eftersom det kun er dækpladen, som Vola ikke tidligere har accepteret, kan brugen af en sådan
ikke bevirke, at Børmas indbygnings-serie er en nærgående efterligning af Volas.
Vola reagerede først på Børmas indbygnings-serie 1 måned efter den var blevet frem-
vist, og Børma var derfor berettiget til at gå ud fra, at Børma måtte sætte indbygnings-serien i
produktion, indtil man fik brevet fra Vola. Tegningerne af Børmas indbygnings-serie bl

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»