Kathrine - Portræt 1
Mark - Kontor

Krænkelse af domænet wwwjubii.dk

Resumé

Domænet wwwjubii.dk krænkede Jubii A/S´varemærke. Vederlag skønsmæssigt fastsat til 30.000 kr

Dom i sagen V208 


JUBII A/S
(Advokat Niels Bo Jørgensen)
mod
Webdoxa.com v/Johannes Davidson
(Selv)

Indledning og påstande
Sagens spørgsmål er om Webdoxa.com ved Johannes Davidson (Webdoxa) i forhold til Jubii A/S (Jubii) der er indehaver af domænet www.jubii.dk og varemærket JUBII, er uberettiget til at anvende domænet wwwjubii.dk.Jubii har nedlagt følgende påstande:
1. Webdoxa skal anerkende med urette og i strid med Jubiis rettigheder at have
registreret og anvendt domænenavnet wwwjubii.dk i kommercielt øjemed.


- 2 -

2. Webdoxa skal til Jubii overdrage domænenavnet wwwjubii.dk.
3. Webdoxa skal til Jubii betale erstatning skønsmæssigt opgjort til 50.000 kr. med
procesrente fra sagens modtagelse i Sø og Handelsretten, subsidiært et mindre
beløb.

Webdoxa har påstået frifindelse.

Sagen er anlagt ved Retten i Odense den 21. marts 2007. Den 2. august 2007 blev der afsagt
udeblivelsesdom, men sagen blev genoptaget, og den 10. januar 2008 blev sagen henvist til
Sø og Handelsretten, jf. retsplejelovens § 225, stk. 3. Sagen blev registreret i Sø og
Handelsretten den 14. januar 2008.

Oplysningerne i sagen
www.jubii.dk er en søgeportal og besøges dagligt af ca. 300.000 brugere. Den har et
omfattende søgeindex og bl.a. en række underholdningstjenester, herunder dating. Jubii blev
stiftet i 1995 og har registreret ordmærket JUBII som dansk og EFvaremærke. Varemærket
er registreret i klasserne 35 (annonce og reklamevirksomhed) og klasse 41
(underholdningsvirksomhed). Jubii har registreret domænet jubii.dk fra den 3. august 1995,
og registreringen bliver løbende fornyet.

Webdoxa.com ved Johannes Davidson registrerede den 16. august 2002
domænenavnet wwwjubii.dk.

Jubii opdagede dette domænenavn i 2007 og printede et øjebliksbillede af wwwjubii.dk
hvor der øverst stod: "Internet Explorer returns an error on the address you just enteret or
clicked". Længere nede af siden står: "You can either click Go to try the web address again,
or correct the address if it is misspelled and the click go". Nederst på siden står der med
store fremhævede typer: "10 Sek. Og du bliver viderestilet til Date4me.dk. Har du set den
side?". Herefter blev man automatisk viderestillet til www.date4me.dk.


- 3 -

Parternes argumenter
Jubii A/S
Jubii har varemærkeretten til JUBII, og alle der taster dette navn, ønsker at komme til Jubiis
hjemmeside, uanset om de glemmer at taste et punktum mellem www og jubii. Jubiis
varemærke er almindelig kendt og beskyttet efter varemærkelovens § 4, stk. 2. Både Jubiis og
Webdoxas hjemmesider indeholder dating og er dermed i konkurrence. Der er en klar
mulighed for at den almindelige bruger af internettet forveksler www.jubii.dk og
wwwjubii.dk. Webdoxa har taget hjemmesiden i brug for at fange brugere der laver
fejltastning. Webdoxas hjemmeside er i strid med varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, og stk. 2.
Webdoxas domænenavn er endvidere i strid med markedsføringslovens § 18, da Webdoxa
bruger et kendetegn (JUBII) som Webdoxa ikke har retten til. Herudover overtræder
Webdoxa internetdomænelovens § 12 ved at foretage den såkaldte typosquatting.
Jubiis hjemmeside var i 2007 Danmarks ottende mest besøgte side. Webdoxa har
krænket varemærket siden 16. august 2002 og har påført Jubii et tab. Webdoxa skal betale et
rimeligt vederlag og erstatning for Jubiis tab, jf. varemærkelovens § 43. Det samlede beløb
skal være mindst 50.000 kr. Webdoxa har selv tilbudt at sælge domænet for 25.000 kr. som
Webdoxa oplyste var et symbolsk beløb. Jubii finder på denne baggrund at en skønsmæssig
erstatning på 50.000 kr. er rimelig.

Da Webdoxa har krænket Jubiis domæne er Webdoxa pligtig til at overdrage
domænenavnet til Jubii, jf. § 11 i de generelle vilkår for tildeling, registrering og
administration af domænenavne.

Webdoxa.com ved Johannes Davidson
Webdoxa har ejet domænet wwwjubii.dk siden 2002 som sin private ejendom. Jubii har
udvist passivitet. Webdoxa har hele tiden være interesseret i at sælge domænenavnet. Det
var i en meget kort periode hjemmesiden wwwjubii.dk viderestillede til www.date4me.dk.
Jubii har ikke bevist hvor længe domænet viderestillede til www.date4me.dk

10 sekunder er meget lang tid på internettet, og brugeren vil sagtens kunne nå at rette
tastefejlen, hvis man ikke ønsker at blive viderestillet til den anden side. Det tager maksimalt
to sekunder at sætte det manglende punktum.
Jubii kan ikke få ret til wwwjubii.dk. Det er ikke et ordmærke, for det kan ikke udtales.


- 4 -

Det er Jubii A/S' eget ansvar at beskytte deres navn, og det har de ikke gjort, når
domænet wwwjubii.dk kunne købes i fri handel. Jubii bør selv købe disse "fejlnavne".
Webdoxa ejer stadig domænet og forlænger registreringen en gang om året, men bruger det
ikke længere. Jubii.dk er ikke længere en meget brugt søgemaskine. Alle bruger google nu.

Sø og Handelsrettens afgørelse
Jubii er indehaver af varemærket JUBII og domænenavnet www.jubii.dk. Webdoxa har
oprettet domænet wwwjubii.dk der er taget i brug i kommercielt øjemed og med kendskab
til Jubiis varemærke og domæne. Webdoxas wwwjubii er forveksleligt med Jubiis allerede
registrerede mærke og domænenavn, og der var delvis overlapning mellem de tjenester som
parterne udbød. Webdoxa skal derfor anerkende at Webdoxa med urette og i strid med
Jubiis rettigheder har registreret og i en periode anvendt domænenavnet wwwjubii.dk, jf.
varemærkeloven § 4, stk. 1, nr. 2 og internetdomænelovens § 12, stk. 1, og skal overdrage
domænenavnet til Jubii A/S.

Jubii har ikke dokumenteret at selskabet har lidt et tab, men Jubii skal have et vederlag
for den uberettigede udnyttelse af selskabets varemærke, jf. varemærkelovens § 43.
Vederlaget fastsættes skønsmæssigt til 30.000 kr.

Webdoxa skal inden 14 dage betale 21.740 kr. til Jubii til dækning af sagsomkostninger
herunder retsafgiften. Der er ved afgørelsen heraf lagt vægt på sagen udfald og omfang.


Thi kendes for ret:

Webdoxa.com ved Johannes Davidson skal anerkende at have registreret og anvendt
domænenavnet wwwjubii.dk i kommercielt øjemed med urette og i strid med Jubii A/S'
rettigheder.

Webdoxa.com ved Johannes Davidson skal overdrage domænenavnet wwwjubii.dk til Jubii
A/S.


- 5 -

Webdoxa.com ved Johannes Davidson skal inden 14 dage til Jubii A/S betale 30.000 kr. med procesrente fra den 14. januar 2008 og 21.740 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.


Bjarne Egedal
Jens Feilberg
Ole Lundsgaard Andersen


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


i 2007 Danmarks ottende mest besøgte side. Webdoxa har <b

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af ...»