Konkursskyldners pantegæld-

Resumé

Konkursskyldners pantegæld, udstedt for lån til samleveren, var udlignet i forbindelse med dennes overtagelse af den pantsatte ejendom på tvangsauktion. Pantsætningen havde karakter af en proformaretshandel og kravet kunne ikke gørels gældende i boet

Dom i sagen P-0003-00

(navn anonymiseret) 
(Advokat Erik Korpela-Andersen e.o.) 

mod 

Konkursboet (navn anonymiseret) 
(Advokat Henrik Andersen) 

afsagt sålydende 


Dom:

Under denne sag har (navn anonymiseret) (i det følgende benævnt anmelderen) nedlagt påstand om, at (navn anonymiseret) under konkurs ved kurator advokat Henrik Andersen (i det følgende benævnt boet) tilpligtes at anerkende 1.569.225,60 kr. som særligt sikret krav i boet.

Boet har principalt påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod, at en mindre del af fordringen anerkendes som særligt sikret krav i boet. 

Der er meddelt anmelderen fri proces. 

Sagen drejer sig om, hvorvidt (navn anonymiseret)s udstedelse af to pantebreve til anmelderen er en ugyldig proformaretshandel, herunder om der til grund for udstedelsen har været et mellemværende mellem parterne, og om dette er indfriet i forbindelse med anmelderens overtagelse af (navn anonymiseret)s ejendom beliggende Skovshovedvej 21 C i Charlottenlund på en tvangsauktion. 

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Den 26. juli 1993 underskrev (navn anonymiseret) som debitor to pantebreve begge med pant i en ideel anpart af ejendommen matr. nr. 1 a m. fl., Hindemae Hovedgaard m. fl., beliggende Hindemaevej 86 og 97 og Pårupvej 26 A i Skellerup. Pantebrevenes størrelse var henholdsvis 1.955.505 kr. og 694.500 kr. Begge pantebreve er tinglyst, og (navn anonymiseret) er anført som kreditor. Den Danske Bank A/S har på vegne af anmelderen i juni/juli 1996 rykket for manglende betaling af terminsydelser. 

Ved dekret af 24. marts 1998 blev (navn anonymiseret)s bo taget under konkursbehandling, og samme dag blev advokat Henrik Andersen udpeget som kurator. 

I en skrivelse af 29. april 1998 opgjorde anmelderen de skyldige terminsydelser i henhold til de to pantebreve til samlet 1.569.225,60 kr. og anmeldte kravet i boet. 

I en skrivelse af 26. maj 1998 til anmelderens advokat anerkendte kurator at have modtaget anmeldelsen. I skrivelsen hedder det bl.a.: 

"... Jeg skal ... anmode om at modtage dokumentation for, at der i forbindelse med pantebrevenes udstedelse som modydelse er indrømmet (navn anonymiseret) de i pantebrevene nævnte lån. ..." 

Anmelderen forsøgte herefter at fremskaffe nærmere dokumentation for mellemværenderne, men da hun alene var i stand til at fremsende et begrænset antal bilag til bo et, indstillede kurator ved en skrivelse af 20. oktober 1999 anmelderens krav til afvisning. Under et fordringsprøvelsesmøde den 2. november 1999 fastholdt kurator denne indstilling. 

Anmelderen har herefter indbragt sagen for skifteretten den 1. februar 2000 og har herunder opgjort de mellemværender, som hun har indfriet for (navn anonymiseret), således: 

Vedrørende ejendommen Skovshovedvej 21 C i Charlottenlund: 
Forstædernes Bank A/S 
1.405.036 kr. 
Jyske Bank A/S 
610.000 kr. 

Andre gældsposter: 
International Business Executive I/S 
373.000 kr. 
Jyske Bank A/S 
350.000 kr. 
Rederi- & Handelsaktieselskabet 
Mercandia Enterprise 
80.955 kr. 
Husholdning mv. 
1.050.000 kr. 
I alt 3.868.991 kr. 

============= 
Om (navn anonymiseret)s mellemværende med Forstædernes Bank A/S, der var sikret ved ejerpantebrev i ejendommen Skovshovedvej 21 C i Charlottenlund, fremgår det af et kontoudtog dateret den 29. december 1989, at han den 31. december 1989 havde en gæld til banken på 1.405.036,80 kr., og i en skrivelsen af 20. februar 1992 fra anmelderens advokat til banken hedder det bl.a.: 

"... Med henblik på at afværge den igangværende begæring om tvangsauktion over ejendommen Skovshovedvej 21 C, Charlottenlund, tilbyder (navn anonymiseret) at købe den Forstædernes Bank A/S tilhørende fordring på (navn anonymiseret). Købesummen for fordringen med hertil hørende sikkerhedsrettigheder andrager kr. 800.000 ..., der vil blive betalt kontant, ..." 
Af en obligationsafregning dateret den 5. marts 1992 fremgår, at anmelderen solgte en obligationsbeholdning, og at hun fik indsat 801.703,54 kr. på sin konto. Af afregningen fra anmelderens bank fremgår tillige, at der den 9. marts 1992 blev overført 800.000 kr. til Forstædernes Bank A/S. 

Ifølge en salgsopstilling fra den 2. juni 1993 vedrørende ejendommen beliggende Skovshovedvej 21 C i Charlottenlund fremgår det, at denne var begæret solgt på en tvangsauktion den 1. juli samme år. Om ejendomsoplysningerne hedder det bl.a: 

"... 
Ejendomsværdi pr. 1.1.1992 kr. 1.900.000,00 ... 

Beskrivelse ...: 
Huset er opført i 1918. Væsentlig ombygning i 1970. Ydervægge er rødmalede mursten. Tagdækningen er tegl. Bebygget areal andrager 168 m2. Samlet boligareal i bygningen andrager 306 m2. Udnyttet tagetage på 138 m2. Kælders areal andrager 164 m2. Indeholder: 8 værelser, 3 toiletter, 1 badeværelse og køkken. Ejendommen opvarmes fra eget centralvarmeanlæg med 
naturgas. ..." 

Det fremgik endvidere, at der ikke var foretaget vurdering i henhold til retsplejelovens § 562. I prioritetsopgørelsen var hæftelse 1-11 samlet opgjort til 562.487,96 kr. Som hæftelse 12 og 13 var anført to ejerpantebreve med meddelelse til Jyske Bank A/S opgjort til henholdsvis 400.000 kr. og 216.726,47 kr., og som hæftelse 14 var anført et ejerpantebrev på 1,1 mio. kr. med meddelelse til Forstædernes Bank A/S. Kravet var opgjort til 1.265.000 kr., og det fremgik, at ejerpantebrevet var indfriet og udleveret. I rubrikken var tillige anført "nu (anmelderen - navn anonymiseret)". 

Under tvangsauktionsmødet blev det oplyst, at omkostningerne udenfor budsummen ikke ville overstige 85.000 kr. + moms af visse poster, og efter at ejendommen var opråbt til salg, blev anmelderen højestbydende med et bud på 610.000 kr., hvorved der blev delvis dækning til Jyske Bank A/S. Af auktionsbogen fremgår, at Jyske Bank A/S begærede ny auktion. Det hedder 
herefter i en skrivelse af 12. juli 1993 fra anmelderens advokat til Jyske Bank A/S's advokat bl.a.: 

"... Under henvisning til Jyske Bank's skrivelser ... skal jeg således hermed indestå for, at De modtager kr. 610.000 til fuld og endelig afgørelse af Deres mellemværende med (navn anonymiseret). 

Beløbet på kr. 610.000 vil blive fremsendt via mit kontor, når jeg har modtaget accept fra Dem om at 2. auktion - for Jyske bank's vedkommende - kan tilbagekaldes, og når 2. auktionen og dermed hele auktionssagen helt konkret er blevet tilbagekaldt. ..." 

Af auktionsbogen fremgår, at der herefter den 19. juli 1993 blev meddelt hammerslag til anmelderen. 

Af en statistik over ejendomssalg for 2. halvår 1993 udarbejdet af Told og Skat fremgår bl.a., at den gennemsnitlige købesum for ejendomme i Ordrup androg 1.565.700, og at handelsværdierne gennemsnitlig lå 11 % over den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 1992.

Om mellemværendet med International Business Executives I/S fremgår det af et regnskab for 1990 for interessentskabet, at dette havde en samlet gæld til Custos Finans på 2.478.978 kr., og at (navn anonymiseret) havde en negativ kapitalkonto på 746.344 kr. 

Om mellemværendet med Jyske Bank A/S hedder det i et håndskrevet notat, der efter det oplyste er en opgørelse over (navn anonymiseret) bankgæld pr. 31. december 1991, bl.a.: "Gæld Jyske Bank 478.129 kr.". 

Om mellemværendet med Rederi- & Handelsaktieselskabet Mercandia Enterprises hedder det i en skrivelse af 16. august 1993 fra Dansk Erhvervshjælp ved Peter Ørbæk på vegne af (navn anonymiseret) til rederiets advokat bl.a.: 
"... Direktør (navn anonymiseret) ... har pr. 16. juli 1993 standset sin virksomhed uden mulighed for at betale sine kreditorer. ... 
Direktør (navn anonymiseret) tilbyder Dem herved ... 80.955,19 kr. kontant til fuld og endelig afgørelse af skyldforholdet til betaling senest den 1/7-1994. ..." 

I henhold til et frivilligt forlig af 14. oktober 1993 mellem (navn anonymiseret) som debitor og Rederi- & Handelsaktieselskabet Mercandia Enterprise som kreditor anerkendte debitor at skylde 80.955,19 kr., som forfaldt til betaling senest den 1. juli 1994, og af en check udstedt af anmelderen den 29. juni 1994 fremgår, at denne betalte 80.955,19 kr. til rederiets advokat. 

Af anmelderens og (navn anonymiseret)s formue- og årsopgørelser for 1990 til 1994 fremgår bl.a.: 

(navn anonymiseret: 
anmelderen: anmelderen: 


Obligations- Skattepligtig 
Bankgæld: 
beholdning: formue: 
1990 
1.519.181 1.314.503 2.362.456 
1991 
1.872.974 2.318.001 2.353.669 
1992 
622.676 
1.580.300 
2.623.280 
1993 
85.462 
678.613 
4.467.345 
1994 
81.917 
499.731 
4.084.913 

Af anmelderens formueopgørelse for 1992 fremgår, at hun udover obligationsbeholdningen bl.a. havde et bankindestående på ca. 238.000 kr. samt et tilgodehavende hos (navn anonymiseret) på 800.000 kr. De samlede passiver androg ca. 21.000 kr. 

Af anmelderens formueopgørelse for 1993 fremgår, at hun udover obligationsbeholdningen bl.a. havde et bankindestående på ca. 40.000 kr., at ejendommen Skovshovedvej 21 C var medtaget med 1.900.000 kr., og at anmelderen ejede pantebreve for nominelt 2.660.005, der var opgjort til kurs 84 med 2.224.637 kr. De samlede passiver androg knap 410.000 kr. hvoraf ca. 362.000 var prioritetsgæld. 

Af anmelderens årsopgørelser for 1991 og 1994 fremgår, at hun har haft en årsindkomst, herunder i form af bidrag, på henholdsvis 279.987 kr. og 130.609 kr. Indkomsten for de mellemliggende år er uoplyst. 

Der er under domsforhandlingen afgivet forklaring af anmelderen samt (navn anonymiseret). 

(navn anonymiseret) har forklaret, at hun ikke er gift med (navn anonymiseret), men at hun flyttede sammen med ham den 1. februar 1990 i hans hus på Skovshovedvej 21 C i Charlottenlund. Hun medbragte to børn, mens han havde 3 børn, hvoraf dog kun den yngste var hjemmeboende. De 2 øvrige børn kom dog tit på besøg. Hun var ansat hos Christies 
Kunstauktioner på deltid. I begyndelsen var de fælles om udgifterne, men allerede i slutningen af 1990 fik (navn anonymiseret) økonomiske problemer, hvorefter hun i de følgende år betalte mellem 350.000 kr. og 400.000 kr. mere om året end samleveren til det almindelig daglige forbrug. De drøftede sammen med revisor Lau Lauritzen og advokaterne Steen Christensen og Christian Bojsen-Møller, hvorledes de skulle forholde sig rent økonomisk, og hun blev i den forbindelse rådet til at indfri samleverens gæld, således at han kunne starte egen forretning og herefter tilbagebetale sin gæld til hende. Hun har ikke deltaget i forhandlingerne med Forstædernes Bank A/S, der udelukkende blev varetaget af rådgiverne. Hun er sikker på, at for
dringen blev købt for 800.000 kr. men således, at hun fortsat kunne gøre hele fordringen på ca. 1,4 mio. kr. gældende over for samleveren. Hun ved ikke, hvorfor fordringen alene er optaget med 800.000 kr. i formueopgørelsen for 1992. Hun har forsøgt at fremskaffe nærmere dokumentation for mellemværendet. Om mellemværendet med International Business Executives 
I/S har hun ingen erindring, men hun er sikker på, at hun har indfriet gælden. Mellemværendet med Jyske Bank A/S indfriede hun i slutningen af 1992 eller i begyndelsen af 1993. Det har ikke været muligt at fremskaffe nærmere dokumentation. Hun har i 1994 betalt ca. 81.000 til Rederi& Handelsaktieselskabet Mercandia Enterprise. Hun har intet nærmere kendskab til forholdene omkring tvangsauktionen over ejendommen på Skovshovedvej, idet hun overlod dette til sin revisor og advokat Erik Korpela-Andersen. På et tidspunkt udarbejdede Peter Ørbæk fra Dansk Erhvervshjælp en opgørelse over hendes og (navn anonymiseret's) mellemværender. Dette blev oprindelig opgjort til ca. 1,9 mio. kr., og til udligning af denne gæld blev der i juli 1993 underskrevet et pantebrev. Da opgørelsen efterfølgende var blevet korrigeret med knap 700.000 kr., blev der samtidig underskrevet et pantebrev på 694.500 kr. Hun har aldrig modtaget betalinger på pantebrevene, da samleveren ikke har haft midler hertil. I de første år rykkede hun ham mundtligt den 11/6 og 11/12, men fra 1996 blev sagen overgivet til banken, der formelt rykkede for betalingen. Samleveren havde dog fortsat ikke mulighed for at betale. Efter en positiv økonomisk udvikling i 1998 blev samleveren erklæret konkurs efter begæring af Told og Skat i 1998. 

(navn anonymiseret) har forklaret, at han havde erhvervet ejendommen på Skovshovedvej i 1974 sammen med en tidligere ægtefælle. Han bor nu sammen med anmelderen, der flyttede ind hos ham den 1. februar 1990. De er ikke gift. De har tilsammen 5 børn. Han var på daværende tidspunkt beskæftiget i et EDB-firma, men efter at et samarbejde med en væsentlig 
handelspartner var ophørt, blev hans økonomi betydeligt forringet. Anmelderen betalte derfor en væsentlig del af de samlede husholdningsudgifter og terminsydelser, og han vil anslå, at hun fra slutningen af 1990 og i de følgende år betalte mellem 200.000 kr. og 300.000 kr. mere om året til de fælles udgifter. Det var tanken, at han senere skulle overtage betalingerne, men der forelå ingen konkret aftale herom. Efter drøftelse med revisor Lau Lauritzen og advokaterne Steen Christensen og Christian Bojsen-Møller, blev de rådet til, at anmelderen skulle indfri hans gæld, som på dette tidspunkt androg ca. 3,9 mio. kr. Hun har sammenlagt indfriet gæld for ca. 2,8 mio. kr. og reelt frigjort ham for yderligere 1,1 mio. kr. Gælden til Forstædernes Bank A/S var på ca. 1,4 mio. kr., og det blev aftalt, at hun skulle betale 800.000 kr. mod saldokvittering. Han havde 
endvidere en gæld til International Business Executives I/S på knap 750.000 kr. Interessentskabet, som havde 3 interessenter, havde bl.a. drevet en ålefarm, der blev finansieret af Custos Finans. Det lykkedes i begyndelsen af 1993 at få forhandlet mellemværendet ned til ca. 373.000 kr., der blev betalt af anmelderen. Han har forsøgt at skaffe yderligere dokumentation, men den ene interessent er afgået ved døden, mens den anden ikke er i besiddelse af yderligere bilag. Han har udfærdiget et håndskrevet notat vedrørende gælden til Jyske Bank A/S. Denne gæld var i begyndelsen af 1993 opgjort til 478.129 kr., men efter forhandling med banken fik han saldokvittering, mod at anmelderen betalte 350.000 kr. Herefter var der gjort endeligt op med bankens tilgodehavende. Det har ikke været muligt at fremskaffe nærmere dokumentation for mellemværendet. Foreholdt, at det af salgsopstillingen i forbindelse med tvangsauktionen den 1. juli 1993 over ejendommen Skovshovedvej 21 C i Charlottenlund fremgår, at ca. 616.000 kr. var sikret ved to ejerpantebreve, forklarede han, at så har forhandlingerne med banken i begyndelsen af 1993 alene omfattet en del af gælden, idet anmelderen tillige betalte 610.000 kr. til Jyske Bank A/S i juli 1993 som betingelse for bankens tilbagekaldelse af 2. auktion. Anmelderen har endelig i 1994 betalt ca. 81.000 kr. til Rederi- & Handelsaktieselskabet Mercandia Enterprise i henhold til et frivilligt forlig fra oktober 1993. Der blev på et tidspunkt 
udarbejdet en opgørelse over den samlede gæld, som anmelderen havde indfriet for ham, og i den anledning udstedte han den 26. juli 1993 to pantebreve på ca. 2,7 mio. kr. Den første beregning viste et mellemværende på ca. 1,9 mio. kr., men da senere beregninger viste, at mellemværendet var større, blev der oprettet yderligere et pantebrev. I mellemværendet indgik 
dels indfriet gæld dels gæld i form af husholdningsudgifter. Det er hans opfattelse, at størrelsen af de to pantebreve var for lavt sat, bl.a. fordi anmelderen har betalt en væsentlig del af de daglige udgifter. Da ejendommen blev solgt på tvangsauktion den 1. juli 1993, var den ikke særlig vedligeholdt, da han ikke havde haft midler hertil. Han var til stede under tvangsauk-tionen, men havde intet med denne at gøre. Arbejdet blev udført af advokat Erik Korpela-Andersen. Han ved ikke, hvad ejendomsværdien androg i 1993, men han mener, at den var lavere end i 1992. Han blev erklæret konkurs den 24. marts 1998. Dette skete på grundlag af et uberettiget momskrav. 

Anmelderen har gjort gældende, at de to pantebreve med et samlet pålydende på 2.650.005 kr. er gyldigt oprettet og tinglyst, hvorfor de samlede restancer opgjort til 1.569.225,60 kr. kan anmeldes som et særligt pantesikret krav i boet. Begge pantebreve indeholder en udtrykkelig skylderklæring fra (navn anonymiseret), og de er begge udstedt på baggrund af et reelt skyldforhold mellem anmelderen og (navn anonymiseret). Deres samlede mellemværende er opgjort til ca. 3,9 mio. kr. og overstiger således pantebrevenes kursværdi i 1993 på 2.226.004 kr. Anmelderen har indfriet gæld til Forstædernes Bank A/S og herved overtaget en fordring på ca. 1,4 mio. kr., ligesom anmelderen har indfriet gæld til Jyske Bank A/S med 610.000 kr. i forbindelse med tvangsauktionen over ejendommen Skovshovedvej 21 C i Charlottenlund. Anmelderen har endvidere indfriet gæld over for International Business Executive I/S, Jyske Bank A/S og Rederi- & Handelsaktieselskabet Mercandia Enterprise med sammenlagt ca. 804.000 kr. Der har endelig været en skævdeling i forhold til privatforbruget, hvorved anmelderen har afholdt den væsentligste del af disse udgifter. Det fremgår også klart af parternes skattemæssige 
opgørelser, at anmelderen har indfriet gæld for (navn anonymiseret), idet hans bankgæld i perioden 31. december 1991 til 31. december 1993 er formindsket med 1.787.512 kr., mens anmelderens obligationsbeholdning tilsvarende er reduceret med 1.639.388 kr. Det påhviler boet at godtgøre, at der ikke foreligger et reelt skyldforhold, og det må komme boet til skade, at der først nu rejses en sådan indsigelse, efter at alt materiale er makuleret. 

Anmelderen er hverken helt eller delvist fyldestgjort for sine tilgodehavender via overtagelsen af ejendommen Skovshovedvej 21 C i Charlottenlund. Ejendommen blev overtaget for samlet 695.000 kr., hvilket var prisen på en auktion i 1993, og hvilket således svarede til ejendommens værdi i handel og vandel. Værdien af ejendommen lå på daværende tidspunkt væsentligt under den offentlige ejendomsvurdering. Det påhviler boet at godtgøre, at værdien af ejendommen var højere end auktionssummen. Dette kunne have været dokumenteret via en vurdering i henhold til retsplejelovens § 562 eller i form af et syn og skøn. 

Boet har gjort gældende, at udstedelsen af pantebrevene er udtryk for en proformaretshandel, idet der i juli 1993 ikke forelå et reelt skyldforhold mellem anmelderen og (navn anonymiseret). Anmelderen har således ikke godtgjort, at (navn anonymiseret) har haft en gæld på mere end 800.000 kr. til Forstædernes Bank A/S, og da kravet ifølge anmelderens egen for-mueopgørelse alene er medtaget med dette beløb, kan anmelderen ikke gøre resthæftelsen gældende i forhold til boet. Kravet er endvidere - ligesom eventuelle andre krav - indfriet i forbindelse med overtagelsen af ejendommen på Skovshovedvej. Anmelderen har dog ikke godtgjort, at anmelderen har indfriet anden gæld. Der er således ingen tidsmæssig sammenhæng 
mellem de øvrige gældsposter og udstedelsen af pantebrevene, og mellemværendet med Rederi- & Handelsaktieselskabet Mercandia Enterprise vedrører endog tiden efter udstedelsen af pantebrevene. Det er endelig anmelderens risiko, at der ikke nu kan tilvejebringes nærmere dokumentation for parternes mellemværender, idet boet allerede ved skrivelse af 27. maj 1998 opfordrede anmelderen hertil. 

Anmelderen har endvidere overtaget ejendommen på Skovshovedvej 21 C i Charlottenlund for 610.000 kr. med tillæg af 85.000 kr. svarende til størstebeløbet, der skal betales udover auktionsbuddet, og anmelderen har som ufyldestgjort panthaver i ejendommen fået dækning for lånet på 800.000 kr. samt udlægget til Jyske Bank A/S, idet handelsværdien for ejendommen på auktionstidspunktet var ca. 2,1 mio. kr. Den offentlige vurdering var på daværende tidspunkt 1,9 mio. kr., og ifølge statistikken fra Told og Skat lå handelsværdien ca. 11 % højere. Der foreligger ikke konkrete omstændigheder, der giver grundlag for en lavere ansættelse, idet ejendommen har været vedligeholdt i sædvanligt omfang. Anmelderen er således fuldt indfriet, hvilket også støttes af den omstændighed, at anmelderen ifølge sin egen formueopgørelse for 1993 har opnået en betydelig formueforøgelse. 

Da der således ikke foreligger et reelt låneforhold, og da anmelderen og (navn anonymiseret) er interesseforbundne parter, er det godtgjort, at formålet med pantsætningen alene har været at bringe friværdien i ejendommen beliggende Hindemaevej 86 og 97 og Pårupvej 26 A i Skellerup i ly for kreditorerne. Pantsætningen er derfor ugyldig, hvorfor det anmeldte krav skal 
afvises i boet. 

Skifteretten skal udtale:

Det fremgår af anmelderens formueopgørelse for 1992, at hun da alene havde et tilgodehavende hos (navn anonymiseret) på 800.000 kr. 

Herefter, og sammenholdt med (navn anonymiseret)s forklaring om, at der blev meddelt saldokvittering som led i forhandlingerne med Forstædernes Bank A/S, finder skifteretten det ubetænkeligt at lægge til grund, at anmelderen samme år alene lånte 800.000 kr. til (navn anonymiseret), og at dette beløb blev anvendt til indfrielse af dennes gæld til Forstædernes Bank A/S, dog mod at anmelderen fik sikkerhed i et ejerpantebrev med pant i ejendommen beliggende 
Skovshovedvej 21 C i Charlottenlund. 

Skifteretten lægger endvidere til grund, at da anmelderen overtog ejendommen på en tvangsauktion i juli 1993 som ufyldestgjort panthaver med et samlet bud på ca. 695.000 kr., forblev (navn anonymiseret)s mellemværende med Jyske Bank A/S i det væsentlige udækket, ligesom skifteretten lægger til grund, at banken - som betingelse for at tilbagekalde 2. auktionen 
- modtog 610.000 kr. fra anmelderen til dækning af dette tilgodehavende. 

I mangel af nærmere dokumentation for øvrige gældsposter sammenholdt med oplysningerne om anmelderens indkomst- og formueforhold i perioden, finder skifteretten det ikke godtgjort, at anmelderen på tidspunktet for udstedelsen af pantebrevene havde andre krav mod (navn anonymiseret). 

Herefter findes anmelderens samlede tilgodehavende hos (navn anonymiseret) i juli 1993 at kunne opgøres til 1.410.000 kr. 

Skifteretten finder imidlertid, at anmelder - ved at af give et bud på tvangsauktionen på samlet ca. 695.000 kr., og ved efterfølgende at have indfriet Jyske Bank A/S's efterstående panteret med yderligere 610.000 kr. og ved tidligere at have indfriet Forstædernes Bank A/S's tilgodehavende med 800.000 kr. og samtidig overtaget dennes panteret - herved har accepteret 
at betale i alt ca. 2,1 mio. kr. for ejendommen. 

Under disse omstændigheder sammenholdt med oplysningerne om ejendomsværdien i 1992 og de statistiske oplysninger om ejendommene i samme område, finder skifteretten det tilstrækkelig godtgjort, at denne købesum reelt svarede til ejendommens værdi, og at anmelderens tilgodehavender hos (navn anonymiseret) på henholdsvis 800.000 kr. og 610.000 kr. således reelt blev udlignet i forbindelse med overtagelsen af ejendommen, jf. herved princippet i retsplejelovens § 578. 

Da det fremgår af anmelderens formueopgørelser for 1992 og 1993, at værdien af bankindestående, obligationsbeholdning og tilgodehavende hos (navn anonymiseret) er mindsket med ca. 1,9 mio. kr., hvilket i formueopgørelsen for 1993 modsvares af værdien af ejendommen Skovshovedvej 21 C i Charlottenlund, og da det af formueopgørelsen for 1993 tillige fremgår, at anmelderen har haft en betydelig formueforøgelse, der med tillæg af prioritetsgælden i ejendommen i det væsentlige svarer til kursværdien af pantebrevene, finder skifteretten det godtgjort, at udstedelsen af pantebrevene den 26. juli 1993, hvor anmelderens samlede tilgodehavende hos (navn anonymiseret) var udlignet, alene har haft til formål at bringe (navn anonymiseret)s aktiver i kreditorly. 

Da pantsætningen af ejendommen beliggende Hindemaevej 86 og 97 og Pårupvej 26 A i Skellerup således har haft karakter af en proformaretshandel, finder skifteretten, at anmelderen ikke kan gøre krav gældende i boet, og dette vil herefter være at frifinde. 


Thi kendes for ret:

(navn anonymiseret) under konkurs ved kurator advokat Henrik Andersen frifindes. 

Anmelderen, (navn anonymiseret), betaler inden 14 dage fra dato sagens omkostninger med 77.300 kr. 

Torben Kuld Hansen 

(sign.)


Udskriftens rigtighed bekræftes 
p. j. v. Sø- og Handelsretten, den

Virksomhedspant

Af Selskabsadvokaterne Med virkning fra den 1. januar 2006 er det blevet lettere og mere fleksibelt ...»

Finansiering og kapitaltilførsel

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne rådgiver både etablerede og nystartede virksomheder om forholdene ...»