Konkursret - separatiststilling i forhold til et aktiedepot

Resumé

Sagsøgers separatiststilling i forhold til et aktiedepot og en bankkonto, oprettet i den senere konkursramte skyldner navn. Sammenblanding af økonomi.

Dom i sagen P-89-10

Kommanderiet Absalon
(Advokat Henrik Mansfeldt Witt)

mod

Jesper Henrik Jørgensen under konkurs
v/ kurator Pernille Bigaard
(advokatfuldmægtig Victoria Grevit Eriksen)

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, Kommanderiet Absalon, har separatiststilling i forhold til et aktiedepot og et bankindestående, der begge var oprettet i den senere konkursramte skyldners navn.

Parternes påstande:

Kommanderiet Absalon (herefter kaldet Absalon) har nedlagt påstand om, at

1) Jesper Henrik Jørgensen under konkurs (herefter kaldet boet) tilpligtes at anerkende, at Absalon på dekretdagen den 23. juni 2009 var ejer af 1.100 Norwegian Shuttle Air AS aktier, der befandt sig i depot nr. 5042 36083-9 i Jyske Bank og derfor i henhold til konkurslovens § 82 har separatiststilling til salgssummen på 145.542,73 kr., som skal udbetales til Absalon, og

2) boet tilpligtes at anerkende, at Absalon på dekretdagen den 23. juni 2009 var ejer af et indestående på 1.153,50 kr. på konto nr. 5043 101594-5 i Jyske Bank og derfor i henhold til konkurslovens § 82 har separatiststilling til beløbet, som skal udbetales til Absalon.

Boet har nedlagt påstand om frifindelse over for begge påstande.

Sagens nærmere omstændigheder:

Jesper Henrik Jørgensen var fra 2000 kasserer i Absalon, som dengang hed Den Danske Malteserordenen. Ordenen betegnede sig i sine love som "en filantropisk, filosofisk og fremskridtsvenlig institution (der) har til opgave at forske efter sandheden, at studere verdensmoralen, videnskab og kunst, og at øve velgørenhed, retfærdighed og barmhjertighed under devisen: FOR GUD OG MIN ÆRE".  Af samme love fremgår det af § 26, at ordenen blev tegnet af "prior og skatmester eller af 4 medlemmer af kapitlet. Prokura kan meddeles prior og skatmester til hver for sig at tegne ordenen".

I 2001 købte ordenen en erhvervsejerlejlighed beliggende Godsbanegade 31, kld., København V. I skødet stod som køber anført "DEN DANSKE MALTESERORDEN v/ prioer David Svarre". Underskriver for køber var "David Svarre", "Johan Johansen" og "Jesper Jørgensen".

Af et referat fra et såkaldt "Kapitelmøde" afholdt den 3. januar 2005 fremgår blandt andet følgende:

"… Det besluttes på kapitelmødet, at skatmester Jesper Jørgensen hæver kr. 20.000 til delvis udligning af udlæg. Det besluttes endvidere, at der indsættes kr. 300.000 på special konto hos skatmester der kan anvendes til ordenens rejse til Malta og forventet erstatning i forbindelse med det ej gennemførte salg af Godsbanegade. Skattemester forhandler med advokat om erstatning. Overskydende beløb tilbageføres til Dan Danske Malteserorden …"

Referatet var skrevet af David Svarre med angivelse af titlen "Prior", af Johan Johansen med angivelse af titlen "Kansler" og af Jesper Jørgensen med angivelse af titlen "Skatmester".

Lejligheden i Godsbanegade blev i 2006 videresolgt til overtagelse 3. maj 2006. I købsaftalen er som sælger angivet "Den Danske Malteserorden v/ Jesper Jørgensen Gl. Kongevej 33, 1610 København V". Købesummen var fastsat til 1 mio. kr., hvoraf 50.000 kr. skulle deponeres hos ejendomsmægleren, mens 950.000 kr. enten skulle deponeres i sælgers pengeinstitut, eller der skulle stilles bankgaranti for samme beløb. Køberen stillede bankgaranti, og som garantikreditor på garantien fra købers bank var anført "Den Danske Malteserorden v/ Jesper Jørgensen".

Af et kontoudtog fra Jyske Bank vedrørende kontonummer 5043 101594-5, dateret 22. februar 2011, men omhandlende årene 2006 til 2011 og stilet til "Direktør Jesper Jørgensen u/konkurs c/o Plesner v/ Pernille Bigaard" fremgår blandt andet følgende:

"…  MALTESERORDEN

DATO POSTERINGER PÅ KONTOEN  VALØR UDBETALING/INDBETALING

16.12.04 Ref.5347452378 Godsbanegade 31  16.12 335.000,00

02.08.06 Overført 5043 119345-2 02.08 951.184,13 …"

Af en e-mail af 19. december 2008 afsendt fra "Kompetencefabrikken" til Jesper Jørgensen og David Svarre fremgår blandt andet følgende:

"… hej Jesper Vi kunne desværre ikke bruge dit Mastercard i Føtex, så jeg måtte lægge i alt 33.963,60 ud. Kan du overføre pengene til min konto på mandag? Min konto er: Sydbank, Randers Reg.nr.: 7116 Kontonr.: 1022760 … Hans Beyer …".

Den udskrevne e-mail er med håndskrift påtegnet "mellemreg med Den danske Malteserorden" og påført en underskrift og ved siden af denne "(Jesper)".

Af posteringsoversigt fra Forstædernes Bank vedrørende konto i ADR nr. 1904 ApS' navn for perioden den 1. januar 2009 til den 30. november 2009 fremgår blandt andet følgende:

"…

Dato Tekst Valør     Indsat/Hævet Saldo i DKK

05.01.2009 Hans Beyer, Kompetencefabrikken 05.01.        33.963,60- 20.631.114,69-

…"

I Jesper Henrik Jørgensens R 75 (skatteoplysninger) fra 2008 er angivet både det omhandlede aktiedepot og den omhandlede bankkonto. For bankkontoen er angivet et indestående på 227 kr. og en renteindtægt på 15 kr., og for aktiedepotet er angivet en aktiebeholdning bestående af 1.100 aktier betegnet som "NO0010196140" med en angivet kursværdi på 30.734 kr.  I årsopgørelsen, dateret 31. december 2008, fra Jyske Bank stilet til "Direktør Jesper Jørgensen" på dennes privatadresse Jægersborg Alle 247, 1.th. 2820 Gentofte, fremgår blandt andet følgende:

"…Årsopgørelse fonds/depot … Depotnr. 5043 36083-9 …

Fondshandler

Norwegian Shuttle AS T-ret

Deres salg   Nominelt/stk. Kurs Kursværdi                                        606- 3,60

Valutakurs NOK      94,08 2.052,45 *

Depotet indeholder

Aktier Kursværdi Udbytte

Norwegian Air Shuttle AS

Stk. 1.100 Kurs 36,90            0,00

Valutakurs NOK 75,72 30.734,75*

Totaler

Noterede aktier i alt Kursværdi 30.734,75- 5 -

Beløb markeret med * er indberettet til skattemyndighederne..."

I en totaloversigt fra Jyske Bank, dateret 30. december 2008 og stilet til Jesper Jørgensen

på dennes hjemadresse, fremgår blandt andet følgende:

"…

Opsparing og lån

5043 101594-5 Totalkonto Malteserorden 227,67 kr.

5043 106145-1 Totalkonto 600,46 kr.

5043 117997-2 Anfordring    0,00 EUR

5043 118034-3 Ratepension    0,00 kr.

Saldo

Konto er udgået pr. 13.03.2008

5043 118990-6 Totalkonto Gl. Kongevej 70 398,38 kr. …"

Der er under sagen fremlagt en opgørelse udfærdiget af Jesper Henrik Jørgensen over dennes mellemværende med Absalon i årene 2004 - 2008. Af opgørelsen fremgår blandt andet følgende:

Tilgodehavende Jesper Jørgensen den 30.12.2004

Tekst Saldo

Saldo pr. 20.12.2004 26.062  26.062

overført til jesper jørgensen 11.01.05 -10.000 16.062

Overført til Jesper Jørgensen 03.05.05 -10.000  6.262

Special Konto

Overført til konto tilhørende skattemester 31.01.05 -300.000

Til brug for tilbage betaling af mægler og købesum i forbindelse med ejendomshandel bliver tilbageført.

Forlid med Købers Advokat 12.12.05 140.000

Difference 160.000

Dette beløb er Jesper Jørgensen skyldig pr. 30.12.05

I Ordnens Regnskab står beløbet som bankindestående

Trods beløbet henstår hos skattemester. Konto i Jyske Bank A/S har saldo kr. 28.056 og ikke 188.056

Betalinger fra skattemester i 2006

Skattemester skylder, idet forlig blev mindre end forventet 160.000

Jvfr. Forlig indgået den 12.12.05 pr. kr. 140.000

Skattemester tilgode -22.809 137.191

Tilbagebetalt skattemester 18.04.06 -40.000  97.191

Udlæg skattemester på Rhodos turen 15.09.06 -13.270  83.921

Rejse Jesper Jørgensen 15.09.06   5.000  88.921

Glogg til uddelingen 16.12.06     -707  88.214

Indbetalt fra Jesper Jørgensen i 2008 regnskab

Indbetalt fra Jesper Jørgensen til juleuddelingen 2008 05.01.09 -33.964  54.250

prior Hans Beyer havde udlagt beløbet fordi der ikke var dækning på Jesper Jørgensens kort

…"

Den 23. juni 2009 blev der afsagt konkursdekret over Jesper Henrik Jørgensen, hvorefter depot og konto i Jyske Bank blev spærret. De omhandlede aktier er efter aftale mellem parterne solgt, og beløbet indestår på konto hos kurator.

Der er i øvrigt under sagen fremlagt en lang række regnskabsbilag og posteringsopgørelser.

Forklaringer:

Flemming Hauge Nielsen har forklaret, at han arbejder som chefkonsulent i Erhvervs-  og Selskabsstyrelsen. Han har været medlem af Absalon siden 2001. Ordenen hører under Johanitter Ordenen. Den var en selvstændig orden, som i 2005 blev fusioneret med andre ordener, men beholdt sin egen selvstændige formue. I 2001 var Jesper Henrik Jørgensen kassemester. Ordenen havde ikke eget cvr nr., og der for stod kassen i Jesper Henrik Jørgensens personlige navn. Kassemesteren havde pligt til at holde ordenens penge adskilt fra sine egne.

Der var ikke noget usædvanligt i, at kassen stod i et privat navn. Sådan foregår det også med personaleforeningen på hans eget arbejde. Det var først engang i 2003, at han opdagede, at konto og depot stod i Jesper Henrik Jørgensens navn. Han gjorde ikke noget i den anledning, da ordenen ikke så det som et problem. Jesper Henrik Jørgensen havde ret til at hæve på ordenens konto til den daglige administration, men store beløb kunne efter fast praksis kun hæves efter forelæggelse for bestyrelsen på et såkaldt kapitelmøde.  Denne procedure var ikke skrevet ned, og der var heller ikke skrevet noget om beløbsstørrelse.  Ordenen ville sælge lejligheden i Godsbanegade, fordi medlemmerne ønskede at kunne opbygge en stabil indtægt. Der var dengang 20-30 medlemmer, og de håbede at få en avance ved salget af ejendommen. Det var Jesper Henrik Jørgensen, der tog sig af salget, da denne i forvejen handlede med ejendomme. Det første salg gik tilbage på grund af køberens forhold, og ordenen fik en erstatning fra køberen. De 335.000 kr., som fremgår af posteringsoversigten fra Jyske Bank, vedrører erstatningen for den mislykkede ejendomshandel. Det var en sædvanlig procedure, som fremgår af referatet af kapitelmødet den 3. januar 2005, når der skulle hæves større beløb. Han var ikke selv med til det pågældende møde. Han har været med til at drøfte bemyndigelse pr. telefon og har også engang selv ringet til Jesper Henrik Jørgensen om en investering, der ikke havde været drøftet på et kapitelmøde. Ellers blev beslutninger truffet på kapitelmøderne. Han har medvirket til at udfærdige regnskaber for ordenen, men tjekkede ikke regnskabstallene nærmere. Han hjalp Jesper Henrik Jørgensen med regnskabet, fordi han er uddannet statsautoriseret revisor. Han har aldrig hørt tale om, at Jesper Henrik Jørgensen skyldte ordenen penge, for i så fald ville det have været vedtaget på et kapitelmøde.

Det var imidlertid ikke usædvanligt, at der var mellemregninger med en kassemester. I forbindelse med det andet salg af Gods-banegade blev der drøftet køb af aktier. Det var Jesper Henrik Jørgensen, der foreslog det. Han lavede opstillingen vedrørende balancen for 2005/2006, men han havde ikke kendskab til de underliggende bilag.

Jesper Henrik Jørgensen har forklaret, at han inden konkursen var direktør i sit eget holdingselskab, som ejede ejendomssel-skaber og teleselskaber. Han har været medlem af Malteser Ordenen siden 1998 eller 1999, men husker ikke nøjagtig, hvornår han blev skatmester. Han skulle som skatmester sikre, at der blev betalt kontingent, og så skulle han få formuen til at udvikle sig positivt. Han lavede også regnskaber. Han oprettede kontoen og senere også depotet i Jyske Bank omkring det tidspunkt, hvor han blev kassemester. Tidligere havde der været et depot i Realkredit Danmark. Han valgte Jyske Bank, fordi han kendte den. Banken var nødt til at have hans cpr. nr., da foreningen ikke havde noget registreringsnummer. Kontoen blev imidlertid oprettet i ordenens navn, selvom det var med hans cpr. nr. Det var klart, at det var ordenens aktier og ordenens konto. Han mener, at den daværende prior var med til mødet i Jyske Bank første gang, han selv var til møde om kontoen. De medbragte ordenens love, som Jyske Bank formentlig fortsat har liggende. Han kunne hæve småbeløb og sætte penge ind, men investe-ringer skulle først besluttes på et kapitelmøde. I vedtægterne står der ikke noget om kassemesterens adgang til at disponere i forhold til større beløb.  Da han blev skatmester, fik han at vide, at der var krav om, at ordenens midler skulle holdes adskilt fra hans egne. Han havde adgang til at disponere, men det ville have været kriminelt, hvis han havde hævet større beløb. Han husker ikke, om han på noget tidspunkt har indgået telefoniske aftaler om køb og salg af noget for ordenen. Bemyndigelsen til at købe aktierne i Norwegian Shuttle Air A/S havde han fra et kapitelmøde. Opgørelsen over hans mellemværende med ordenen har han lavet for ca. halvandet år siden til brug for sagen efter anmodning fra ordenen. Han lavede opgørelsen ud fra regnskab-et, som var blevet godkendt af ordenens interne revisor. Det beløb, der er anført ud for "udlæg skattemester på Rhodos turen", er et beløb, som han personligt havde lagt ud for ordenens tur til Rhodos. I perioden 2006 til 2008 skete der ikke noget vedrør-ende mellemregningen. Han skulle have betalt pengene tilbage, men fik ikke gjort det. Han kan ikke huske tidligere at have set bogføringen for 2005. Der var en regnskabskyndig i hans selskab, som lavede bogføringen for ordenen. Det har senere vist sig, at den pågældende regnskabskyndige byttede om på en hel del tal og måtte afskediges.  Han var ikke selv dygtig til større regnskaber. De 40.000 kr., som blev overført til ordenen den 18. april 2006, blev overført, fordi han skyldte ordenen penge.

Det er ham, der har skrevet under i hånden på Hans Beyers e-mail af 19. december 2008 vedrørende overførslen af de 33. 963,60 kr. På det tidspunkt var hans egen økonomi sammenblandet med ordenens, og der skete ofte overførsler fra andre. Han har fortalt advokat Allan Fisher på et tidligt tidspunkt af konkursen, at han skylder ordenen penge. I slutningen af 2004 havde han derimod 22.809 kr. til gode. De omtalte 300.000 kr. vedrører salget af Godsbanegade. Beløbet blev overført til hans personlige konto. Han fik bemyndigelse fra kapitlets tre medlemmer skriftligt. Han forhandlede med modparten, som kun skulle have 140.000 kr. retur, hvorfor de 160.000 kr. stod hos ham. For så vidt angår balancen for 2005/2006, skulle der egentlig have stået, at han skyldte ordenen penge, men det ville ordenen ikke have fremgik af balancen. Frem til konkursen skyldte han ordenen 54.250 kr., hvoraf han senere har betalt en del, men stadig skylder nogle. Han har ikke lånt ordenen 412.000 kr. på noget tidspunkt. Hævningen af 200.000 kr. den 29. juli 2005 som overført til CBC byg ApS fra Jyske Bank var et ulovligt træk på ordenens konto, men skyldtes en fejl fra banken og den ansatte regnskabskyndige hos ham. Det blev tilbageført. Han har aldrig selv ejet aktier i Norwegian Shuttle Air A/S. Da han og hans selskaber blev erklæret konkurs, var der heller ingen af selskaberne, der ejede sådanne aktier. Han kan ikke huske, om der var netbankkonto tilknyttet ordenens bankkonto. Han gik som regel selv i banken eller sendte en mail eller fax til banken vedrørende hævninger, for han kan slet ikke finde ud af netbank. For så vidt angår det beløb på 372.571 kr., som er nævnt i regnskabsoversigten fra 2005 til 2006, må der være glemt en postering, for han har aldrig haft så mange penge til gode hos ordenen.

Morten Krogsgaard har forklaret, at han har været erhvervsrådgiver hos Jyske Bank i 32 år. Jesper Henrik Jørgensen var kunde fra engang i 2004 og ca. fem år frem. Han havde oprindeligt selv et møde med Jesper Henrik Jørgensen og en yderligere person om ordenens konto.  De fremviste nogle dokumenter, men ikke dokumenter om hvem, der egentlig tegnede Malteser Ordenen. Derfor besluttede banken, at kontoen ikke kunne stå i Malteser Ordenens navn, hvilket Jesper Henrik Jørgensen og den anden også fik besked om. Den blev oprettet i Jesper Henrik Jørgensens navn med mærket "Malteser Ordenen", og senere blev der oprettet et depot med Norwegian Shuttle Air aktier og andre aktier eller obligationer. Han er ikke bekendt med interne aftaler med Jesper Jørgensen og Malteser Ordenen. Selvom Jesper Henrik Jørgensen frit kunne hæve beløb fra kontoen , har han har altid vidst, at det var Malteser Ordenens konto. Mærket var en service fra bankens side af hensyn til Jesper Henrik Jørgensen, så denne kunne holde styr på indestående. Der var ikke aftalt noget omkring modregning, men der var nok i virkeligheden almindelig modregningsadgang i forhold til Jesper Henrik Jørgensen. Da denne blev erklæret konkurs kunne banken formentlig have lavet modregning på kontoen og i depotet. Han husker ikke størrelsen af bankens krav mod Jesper Henrik Jørgensen personligt, men der er anmeldt et krav i dennes konkursbo.

Parternes argumenter:

Absalon har gjort gældende, at ordenen på dekretdagen var ejer af de omhandlede aktier og indeståendet på bankkontoen i Jyske Bank. Aktierne var behørigt og tilstrækkeligt identificeret og individualiseret, allerede fordi der ikke befandt sig andre aktier i depotet end de omhandlede Norwegian Air Shuttle AS aktier. Indestående på bankkontoen hidrørte fra Absalon, og der er aldrig sket en sammenblanding af Jesper Henrik Jørgensens og Absalons midler og var heller ingen risiko for sammenblanding. Hertil kommer, at boet ikke kan ekstinkvere Absalons ejendomsret, da reglerne om legitimationsekstinktion ikke kan påberåbes af kreditorer. Betingelserne for udlevering efter § 82 er derfor opfyldt.

For så vidt angår boets anbringender om at have et tilgodehavende hos Absalon, bestrides dette som udokumenteret. De fremlagte regnskabsbilag er uden bevisværdi, da de er ureviderede.

Boet har gjort gældende, at bankkontoen var oprettet og registreret i Jesper Henrik Jørgensens navn som tilhørende denne personligt. Tilsvarende gjaldt depotet, som end ikke havde en mærkning med ordenens navn. Begge var indberettet til SKAT som tilhørende Jesper Henrik Jørgensen, som havde fuld råderet over både konto og depot, hvorimod Absalon hverken havde adgang til konto eller depot. Jyske Bank opfattede konto og depot som Jesper Henrik Jørgensens og var heller ikke bekendt med aftaler, som begrænsede Jesper Henrik Jørgensens frie råderet. Absalon kan heller ikke anses at have ført tilstrækkelig kontrol med Jesper Henrik Jørgensens råden over kontoen og depotets midler, og hverken konto eller depot kan anses for at være unddraget retsforfølgende kreditorer. Absalon kan derfor heller ikke tillægges separatiststilling efter konkurslovens § 82 i konkursboet til beløbet på kontoen og indholdet af depotet.

Måtte skifteretten nå frem til, at Absalon har separatiststilling i boet, gøres det gældende, at boet efter regnskabsbilagene har et modregningskrav mod Absalon på 446.541,13 kr. som følge af Jesper Henrik Jørgensens krav mod Absalon. Dette krav gøres således gældende til kompensation.

Skifterettens afgørelse:

Efter bevisførelsen, herunder særligt de afgivne forklaringer, som støttes af de fremlagte bankkontoudtog og årsopgørelser, lægger skifteretten til grund, at Jesper Henrik Jørgensen har haft ubegrænset adgang til at råde over såvel depot som bank-konto. Det må ligeledes lægges til grund, at der løbende er sket en sammenblanding af hans og Absalons økonomi.

Hertil kommer, at der tilsyneladende ikke har været noget opsyn med Jesper Henrik Jørgensens råden over bankkonto og depotet. Herefter finder skifteretten, at Jesper Henrik Jørgensen har haft en sådan rådighed over både indestående på bankkonto og i depot, at der ikke kan tillægges Absalon separatiststilling i forhold til bankkontoen eller depotet. Absalons bemærkninger om ekstinktion kan ikke føre til andet resultat.

For så vidt angår sagsomkostninger, fastsættes disse under hensyn til sagens omfang og resultat til 25.000 kr.

Thi kendes for ret:

Jesper Henrik Jørgensen under konkurs frifindes for Kommanderiet Absalons påstand.

I sagsomkostninger betaler Kommanderiet Absalon inder 14 dage 25.000 kr. til Jesper Henrik Jørgensen under konkurs v/ kurator, advokat Pernille Bigaard. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Jeanette Melchior

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 27. februar 2012

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»