Konkursregulering af arbejdsvederlag

Resumé

Konkursregulering af arbejdsvederlag, godtgørelse m.v. godkendt uanset, at ansættelse var ophørt næsten halvanden år før konkurs.

Dom i sagen P-39-11

Peter Flintsø
(advokat Nicholas Liebach)

mod

SMS Kviklån A/S under konkurs
v/kurator Jakob Tingskov
(advokat Line Lundorff Brokholm)

Indledning

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, Peter Flintsøs krav mod sagsøgte, SMS Kviklån A/S under konkurs (herefter kaldet boet), skal anerkendes som et fortrinsstillet krav efter konkurslovens § 95, eller om der kan ske konkursregulering af kravet.

Påstande

Peter Flintsø har nedlagt påstand om, at boet tilpligtes at anerkende hans krav på 453.563,85 kr. som et privilegeret krav i henhold til konkurslovens § 95.

Boet har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Peter Flintsø blev ved ansættelseskontrakt af 16. maj 2007 ansat som direktør i SMS Kviklån A/S, men blev bortvist den 1. oktober 2008. Den 17. april 2009 anlagde han voldgiftssag mod SMS Kviklån A/S ved The Danish Institute of Arbitration.

Af voldgiftsafgørelsen af 7. januar 2010 fremgår følgende:

"…

The Arbitral Tribunal recognises the following:

Salary and benefits  DKK 173,750

Holiday allowance DKK   56,218

Severance pay  DKK 432,000

In total DKK 661,968

This amount carries usual interest from the filing of the complaint on 17 April 2009.The Respondent is ordered to pay the cost of the arbitration. The costs payable to the Danish Institute of Arbitration amount to the Arbitral Tribunal´s fee of DKK 44,886 and administration fee and registration charge to the Danish Institute of Arbitration of DKK 29,614, in total DKK 74,500.

In accordance with the Rules of Procedure of the Danish Institute of Arbitration, Article 47, Par. 2, the parties are jointly and severally liable for the cost of the arbitration case.

In accordance with the above rules, Article 43, Par. 4, the cost are fixed according to the principles used by the Danish courts.

The Arbitral Tribunal further orders the Respondent to pay to the Claimant costs of DKK 87,500.

IT IS ORDERED THAT

SMS Kviklån A/S shall pay to Peter Flintsø DKK 661,968 with the addition of usual interest from 17 April 2009 and until payment is effected.

In relation to costs, the Arbitral Tribunal orders the Respondent to pay to the Claimant DKK 87.500.

…"

Den 19. januar 2010 blev der afsagt konkursdekret over SMS Kviklån A/S på baggrund af selskabets egen konkursbegæring. Advokat Jakob Tingskov blev udpeget som kurator. Peter Flintsøs advokat anmeldte krav over for Lønmodtagernes Garantifond og boet. Af anmeldelsen dateret den 3. februar 2010 til boet fremgår blandt andet:

"… Som advokat for Peter Flintsø, tidligere direktør i SMS Kviklån A/S, skal jeg hermed på vegne af min klient anmelde følgende krav i konkursboet:

Kompensation i henhold til Voldgiftskendelse af 7. januar 2010 kr. 661.968,00, Renter for perioden 17. april 2009 indtil dekretdagen den 19. januar 2010 kr.  45.640,85, Sagsomkostninger i henhold til voldgiftskendelsen af 7. januar 2010 kr.  87.500,00, omkostninger klager har betalt  kr.  44.500,00, I alt kr. 839.608,85.

...

Ovennævnte krav anmeldes som et § 95-krav, idet min klient, uanset sin stillingsbetegnelse som direktør, de facto var uden indflydelse på selskabets daglige drift, idet denne blev dikteret direkte af det finske moderselskab og bestyrelsen i SMS kvik lån A/S, hvilket fremgår af vedlagte voldgiftskendelses faktumfremstilling pag. 9-15, min klients forklaring pag. 15-22 og voldgiftsrettens konklusioner pag. 31-34 ...".

Af Lønmodtagernes Garantifonds svar af 5. maj 2010 fremgår det blandt andet:

"... På grundlag af redegørelsen under voldgiftssagen har vi besluttet at anerkende lønmodtagerstatus, trods hans registrering som det danske selskabs direktør.

...

Erstatning

Vi kan godt anerkende et opsigelsesvarsel på 3 måneder. Vi er klar over, at der er aftalt et opsigelsesvarsel på 6 måneder med arbejdsgiveren, men når virksomheden går konkurs eller ophører, har medarbejderne kun krav på et varsel, som svarer til det, der er sædvanligt eller rimelig for ansættelsen (jf. konkurslovens § 61).

...

Godtgørelse

Vi kan anerkende et krav på godtgørelse efter funktionærlovens § 2b svarende til 3 måneders løn.

...

Sagsomkostninger

Vi kan kun dække omkostninger i forhold til det beløb, som LG kan dække som privilegeret krav og efter de mellem Advokatrådet og LG aftalte retningslinier herfor ...".

I et brev afsendt den 18. juni 2010 til Peter Flintsøs advokat fastholdt Lønmodtagernes Garantifond afgørelsen. Af brevet fremgår blandt andet:

"... Vi overfører 186.569 kr. til dækning af løn mv. til konto...

Afkortning af opsigelsesvarsel

Vi må fastholde kun at godkende et opsigelsesvarsel på 3 måneder, regnet fra udløbet af den måned hvor Deres klient bortvises, jf. konkurslovens § 61.

Med hensyn til tidspunktet hvorfra konkursregulering kan finde sted, så kan konkursregulering finde sted, selv om konkursen ligger efter opsigelse/bortvisning. Dette fremgår bl.a. af Bo Lauritzens artikel i U2000B 504, hvor det tillægges vægt om lønmodtager har udført arbejde efter opsigelsen, og om der er udbetalt løn/erstatning fra arbejdsgiveren derefter. I denne sag er Deres klient bortvist 1. oktober 2008 og har efter denne dato hverken udført arbejde eller modtaget løn.

...

Sagsomkostninger

Vi kan kun betale 40.250,00 kr. I sagsomkostninger, svarende til en forholdsmæssig andel af tilkendte beløb, hvor LG´s udbetalte beløb sættes i forhold til sagens samlede krav ...".

Den 20. september 2010 anmeldte Peter Flintsøs advokat herefter den resterende fordring i boet med et revideret krav på 507.312,85 kr.

Kurator indkaldte ved brev af 14. juli 2011 Peter Flintsø til fordringsprøvelse, som skulle afholdes den 18. august 2011. Af indkaldelsen fremgår blandt andet:

"... Du har anmeldt et krav i henhold til konkurslovens § 95 stort kr. 507.312,8. Til det af dig anmeldte krav har jeg afgivet følgende indstilling:

Kravet indstilles til godkendelse med kr. 53.749,00. Den resterende del af kravet, kr. 453.573,85 afvises ...".

Ved fordringsprøvelsen den 18. august 2011 godkendte kurator som varslet Peter Flintsøs krav med 53.749 kr. og afviste den resterende del af kravet.

Efter suspension af fristen for sagsanlæg anlagde Peter Flintsø den 22. september 2011sag mod boet. Peter Flintsø har fri proces under sagen.

Der er ikke tvist om kravets størrelse.

Parternes argumenter:

Peter Flintsø har gjort gældende, at konkurslovens § 61 hverken direkte eller analogt hjemler konkursregulering af kontrakts- eller ansættelsesforhold, som er endeligt ophævet forud for konkursdekretets afsigelse. Da hans lønkrav hidrører fra et ansættelsesforhold, som ophørte ved en uberettiget bortvisning næsten halvanden år før dekretets afsigelse, er der således ikke er adgang til at konkursregulere hans lønkrav efter konkurslovens § 61.

Såfremt skifteretten måtte finde, at der er hjemmel til konkursregulering med tilbagevirkende kraft, har Peter Flintsø subsidiært gjort gældende, at hans kontraktmæssige opsigelsesvarsel hverken er usædvanligt eller urimeligt for typen af hans ansættelsesforhold, hvorfor der ikke kan ske konkursregulering af lønkravet.

For så vidt angår Peter Flintsøs godtgørelseskrav, har Peter Flintsø gjort de samme principale og subsidiære anbringender gældende til støtte for godtgørelseskravet som for lønkravet.

Endelig har Peter Flintsø med hensyn til procesrenter, sagsomkostninger og omkostninger ved oldgiftsretten gjort gældende, at der heller ikke her er hjemmel, hverken direkte eller analogt, til konkursregulering med tilbagevirkende kraft. Disse poster har ikke karakter af en på forhånd aftalt økonomisk kompensation, men er alene opstået eller blevet tilkendt som følge af Peter Flintsøs nødvendige forfølgelse af sin ret i forbindelse med den uberettigede bortvisning.

Boet har gjort gældende, at boet er berettiget til at afvise Peter Flintsøs restkrav på løn i opsigelsesperioden, idet et aftalt opsigelsesvarsel kan konkursreguleres i medfør af konkurslovens § 61, dennes analogi eller almindelige konkursretlige grundsætninger, uanset om ansættelsesforholdet var ophævet forud for konkursens indtræden. Et rimeligt og sædvanligt opsigelsesvarsel skal fastsættes ud fra funktionærlovens opsigelsesvarsler, hvilket i nærværende tilfælde vil udgøre tre måneders varsel. Da Lønmodtagernes Garantifond allerede har udbetalt en erstatning svarende til tre måneders varsel, kan Peter Flintsø ikke gøre yderligere krav gældende angående løn i opsigelsesperioden.

For så vist angår godtgørelseskravet svarende til 12 måneders løn, har boet gjort gældende, at et sådant krav tilsvarende lønkrav kan konkursreguleres i medfør af konkurslovens § 61, dennes analogi eller almindelige konkursretlige grundsætninger, uanset om ansættelsesforholdet er ophævet forud for konkursens indtræden. En anerkendelse af en godtgørelse svarende til 12 måneders løn ville føre til en urimelig fordeling af konkursboets aktiver. En sådan godtgørelse kan i øvrigt hverken anses for sædvanlig eller rimelig, hvorfor en sædvanlig godtgørelse bør fastsættes ud fra funktionærlovens § 2b. En rimelig og sædvanlig godtgørelse kan fastsættes til tre måneders løn. Lønmodtagernes Garantifond og boet har allerede godkendt en godtgørelse svarende til funktionærlovens maksimum. Da Peter Flintsø har fået udbetalt denne godtgørelse fra Lønmodtagernes Garantifond, kan han ikke fremsætte yderligere krav mod boet.

Med hensyn til procesrenter, sagsomkostninger og feriepenge så kan disse kun anerkendes i det samme størrelsesforhold, som Peter Flintsøs krav anerkendes som privilegeret.

Da Lønmodtagernes Garantifond allerede har udbetalt renter, sagsomkostninger og feriepenge af de anerkendte beløb, er der ikke grundlag for, at boet skal udbetale yderligere.

Skifterettens afgørelse

Peter Flintsø blev med udgangspunkt i sin ansættelseskontrakt som direktør for SMS Kviklån A/S ved voldgiftsafgørelsen tilkendt en kompensation for det afbrudte ansættelsesforhold på samlet 661.968 kr. med tillæg af renter og omkostninger. Imidlertid har Peter Flintsø både i forhold til Lønmodtagernes Garantifond og boet opnået anerkendelse af, at han de facto ikke fungerede som direktør og således er omfattet af privilegiet efter konkurslovens § 95. Det aftalte længere opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelsen i Peter Flintsøs ansættelseskontrakt findes således ikke at have haft en sådan berettigelse, at de deraf følgende krav ikke bør vige for hensynet til det konkursretlige lighedsprincip. Hertil kommer, at formålet med konkurslovens § 61, stk. 1, om konkursregule-ring, også i et tilfælde som det foreliggende, hvor ansættelsesforholdet er ophørt før konkursen, tilsiger, at der kan og bør ske konkursregulering. Boet har således været berettiget til at henholde sig til afgørelsen fra Lønmodtagernes Garantifond om konkursregulering af både erstatning for opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse som sket.

For så vidt angår feriepenge, renter og sagsomkostninger, følger disse krav hovedkravet, hvorfor de alene skal anerkendes forholdsmæssigt som privilegerede fordringer.

Herefter tager skifteretten boets påstand om frifindelse til følge.

Med hensyn til sagsomkostninger forholdes som nedenfor bestemt. Der er ved omkostningsfastsættelsen lagt vægt på sagens omfang og resultat.

Thi kendes for ret:

SMS Kviklån A/S under konkurs frifindes for Peter Flintsøs påstand.

I sagsomkostninger betaler statskassen inden 14 dage 50.000 kr. til SMS Kviklån A/S under konkurs v/kurator, advokat Jakob Tingskov.

Jeanette Melchior

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 18. juli 2012

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»