Konkursbo - lønkrav og bonus

Resumé

Tidligere ansat i nu konkursramt selskab havde ikke krav på betaling af bonus. Derimod havde han krav på betaling af en aftalt godtgørelse i forbindelse med sin fratræden. Kravet fandtes imidlertid ikke søgt gennemført uden ugrundet ophold, jf. konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 5.

Dom i sagen P-9-09

A
(advokat Asaf M. Fazal)

mod

Outbox ApS under konkurs
(Kurator, advokat Ole Larsen v/advokat Charlotte Møller Larsen)

Indledning

Denne sag drejer sig om, hvorvidt A under sin ansættelse hos Outbox ApS havde krav på betaling af bonus eller anden godtgørelse i forbindelse med sin fratræden, og i så fald om disse krav er søgt gennemført uden ugrundet ophold med den virkning, at de har fortrinsstilling efter konkurslovens § 95 i konkursboet efter Outbox ApS.

Påstande

A har nedlagt følgende påstande:

Principalt: Sagsøgte skal anerkende sagsøgerens krav på 178.744,36 kr. med tillæg af renter af 80.400,96 kr. fra den 30. juni 2006 eller fra et efter skifterettens skøn fastsat senere tidspunkt og renter af 98.343,40 kr. fra den 30. juni 2007 eller fra et efter skifterettens skøn fastsat senere tidspunkt frem til 12. januar 2009 som fortrinsstillet efter konkurslovens § 95.

Subsidiært: Sagsøgte skal anerkende sagsøgerens krav på 178.744,36 kr. med tillæg af renter af 80.400,96 kr. fra den 30. juni 2006 eller fra et efter skifterettens skøn fastsat senere tidspunkt og renter af 98.343,40 kr. fra den 30. juni 2007 eller fra et efter skifterettens skøn fastsat senere tidspunkt frem til 12. januar 2009 som et simpelt krav efter konkurslovens § 97.

Kurator har nedlagt følgende påstande: Principalt: Frifindelse.

Subsidiært: Frifindelse mod at sagsøgte anerkender et efter skifterettens skøn mindre beløb som simpelt krav efter konkurslovens § 97.

Mere subsidiært: Frifindelse mod at sagsøgte anerkender et efter skifterettens skøn mindre beløb som fortrinsstillet efter konkurslovens § 95.

Oplysningerne i sagen

Den 25. januar 2002 blev A ansat hos Outbox ApS som account manager. I henhold til ansættelseskontrakten blev det aftalt, at A fik et fast månedligt vederlag på 25.000 kr. Derudover fik han mulighed for at opnå en resultatafhængig provision på 10.000 kr./måned, samt efter tre måneders ansættelse at indgå i en resultatafhængig bonusordning på 4 % af selskabets nettooverskud efter skat. Der blev ikke i forbindelse med indgåelsen af ansættelsesforholdet aftalt en kunde- eller konkurrenceklausul.

Kort tid efter ansættelsesforholdets start indledte A og Outbox ApS drøftelser om en ny ansættelseskontrakt. Den 1. marts 2003 fremsendte Outbox ApS et udkast til en ny aftale til A. Ifølge det nye aftaleudkast ændredes As titel fra account manager til project leader. Samtidig ændredes lønnen til 35.000 kr./måned, og der indsattes en kundeklausul. Aftaleudkastet indeholdt ikke nogen bestemmelser om betaling af provision eller bonus. Aftaleudkastet blev aldrig underskrevet af A.

Den 10. juni 2003 fremsendte Outbox ApS et revideret udkast til ansættelseskontrakt. Ifølge det reviderede udkast var As titel accountmanager. Endvidere var lønnen fastsat til 35.000 kr./måned, som skulle betales med tilbagevirkende kraft fra ansættelsesforholdets start. Det reviderede udkast indeholdt fortsat en kundeklausul. Derudover var der nu indsat en bestemmelse om bonus. Det reviderede aftaleudkast blev hverken underskrevet af A eller af Outbox ApS. A fortsatte herefter som ansat hos Outbox ApS.

I efteråret 2007 ønskede A at fratræde sin stilling. I den forbindelse blev der udarbejdet et udkast til en fratrædelsesaftale, som A modtog i starten af september 2007.

Den 12. september 2007, kl. 21:21, skrev A pr. e-mail til direktør i Outbox ApS, B, at det var en "ok aftale", men at han gerne ville have bonussen med. Han foreslog i den forbindelse, at det i aftalen anførtes: "A vil ifølge aftale modtage årsbonus for 2006 pr kr. 50.000 inden opsigelses- periodens udløb og senest den 31. december 2007".

Den 13. september 2007, kl. 7:37, skrev direktør B pr. e-mail til A, at bonussen ikke kom med, da den ikke indgik i As kontrakt.

Samme dag, kl. 11:05, skrev A pr. e-mail til direktør B og forespurgte, hvilke garantier han så havde for at få de lovede 50.000 kr.

Den 4. og 8. oktober 2007 underskrev henholdsvis A og Outbox ApS en fratrædelsesaftale. Fratrædelsesaftalen indeholdt ingen bestemmelser om bonus. Derimod fremgik det af aftalen, at den var til fuld og endelig afgørelse af parternes mellemværende i forbindelse med samarbejdets ophør, og at parterne herefter ikke havde yderligere krav mod hinanden. Der- udover fremgik det, at såfremt A rejste krav, udover hvad der fulgte af fratrædelsesaftalen, ville aftalen bortfalde i sin helhed.

Den 7. november 2007, kl. 16:33, rettede A pr. e-mail henvendelse til direktør B, hvori han gjorde gældende, at han havde krav på bonus for 2005 og 2006 samt for 1. januar til 5. oktober 2007. Han anmodede samtidig om at få en hurtig afklaring på, hvornår han ville modtage bonusbetalingen.

Samme dag, kl. 17:32, skrev direktør B pr. e-mail til A, at A ikke havde nogen bonusaftale med Outbox ApS. Derudover anførte han: "Du og jeg er blevet enige om et beløb på 50K... den bonusaftale du referere til var i den gl. kontrakt men du valgte at gå over på fast løn!".

Den 14. november 2007, kl. 17:12, rettede A pr. e-mail på ny henvendelse til direktør B, hvori han fastholdt sit krav på bonus.

Den 31. december 2007 fratrådte A endeligt sin stilling hos Outbox ApS.

Den 5. marts 2008 anlagde A sag mod Outbox ApS med påstand om, at Outbox ApS var forpligtede til at betale bonus for 2005 og 2006. Der blev i sagen afgivet svarskrift og replik. Den 12. januar 2009 blev Outbox ApS erklæret konkurs, hvorefter sagen blev henvist til Sø- og Handelsretten.

Outbox ApS' årsresultat var ifølge selskabets årsrapporter for 2002: 266.940 kr.; for 2003: 354.484 kr.; for 2004: ÷1.267.865 kr.; for 2005: 2.010.199 kr.; for 2006: 2.458.585 kr.; og for 2007: ÷2.288.133.

Forklaringer

A har forklaret, at han er uddannet cand.merc., og at han nu arbejder som selvstændig inden for reklamebranchen. I januar 2002 blev han ansat som accountmanager i Outbox ApS. På det tidspunkt blev selskabet drevet af stifterne B og C. Han var den første ansatte i selskabet. B og C stod for det opsøgende kunderelaterede arbejde, mens han stod for det mere projekt- orienterede arbejde i form af udformning af kampagner og events samt konceptudvikling. De havde et meget kammeratligt samarbejde.

I forbindelse med ansættelsen blev hans løn drøftet indgående. Han havde brug for en løn på mindst 35.000 kr./måned, men likviditeten i selskabet var meget stram. Derfor, og fordi han troede på virksomhedens potentiale, gik han med til at modtage en grundløn på 25.000 kr. samt provision på maksimalt 10.000 kr./måned. Det foregik på den måde, at han forlods fik udbetalt 35.000 kr./måned, og hvis resultatet så ikke var som forventet, skulle han betale en del af lønnen tilbage. Han fik derfor 35.000 kr./måned fra første færd. Derudover indgik han en bonusaftale, og der blev lavet en hensigtserklæring om partnerskab. Det gav mere mening for ham med en bonusaftale beregnet på baggrund af det samlede resultat end med en pro- visionsaftale, idet det ikke var ham, der skaffede nye kunder til virksomheden, men i stedet supporterede de eksisterende kunder. Den første ansættelseskontrakt blev udformet af Outbox ApS' advokat, Linea Conforti.

Senere blev der udarbejdet et nyt udkast til ansættelseskontrakt. I udkastet var hans stillingsbetegnelse "project leader". Dette var en konsekvens af, at de nu var enige om ansvars- fordelingen. B og C bragte kunderne ind, mens han stod for det projektorienterede arbejde. Derudover blev hans faste løn hævet fra 25.000 kr./måned til 35.000 kr./måned. Dette var dog blot en cementering af det, der allerede var gældende. I det nye udkast var bonussen ude- ladt. Han gik ud fra, at dette var en fejl, hvilket han gjorde advokat Linea Conforti, der stod for udarbejdelsen af udkastet, opmærksom på. Han underskrev aldrig udkastet.

Udkastet indeholdt også en kundeklausul. Det var en standard-kundeklausul, og han bekymrede sig ikke nærmere over det. Kundeklausulen havde intet med lønfastsættelsen at gøre.

Idet han ikke kunne acceptere det første udkast, blev der udarbejdet et nyt udkast til ansættelseskontrakt. Udkastet fik han først i juni 2003. Han kunne ikke acceptere den bonusaftale, der var indeholdt i det nye udkast. Bonusaftalen var alt for vagt formuleret og afhang af de enkelte medarbejderes omsætning. Han sad hovedsageligt med det projektorienterede arbejde, og han var derfor sikker på, at bonusaftalen ville stille ham ringere. Han var interesseret i en kontrakt med en fast løn på 35.000 kr./måned, men han ville ikke acceptere en forringelse af den tidligere bonusordning. Han accepterede aldrig aftalen, og han har aldrig skrevet den under.

Han har tidligere modtaget bonus fra Outbox ApS. Han modtog således en samlet bonus på ca. 17.000 kr. for årene 2002 og 2003. Der var ikke nogen aftale om, hvornår bonusserne præcist skulle udbetales, og bonusserne for 2002 og 2003 blev først udbetalt i 2005, hvor selskabets likviditet var bedre. Betalingen af bonusserne for 2002 og 2003 skete først, efter at han jævnligt havde rykket for dem.

Han har også rykket for betaling af bonus for 2005 og 2006. Han nævnte spørgsmålet om bo- nus i ny og næ for B og C, men han gjorde ikke yderligere. Hvis han havde taget sagen til advokat, ville dette have været det samme som en opsigelse, idet tilliden dermed ville være brudt. Han var klar over, at selskabets likviditet var anstrengt, og han mente ikke, at den manglende betaling skyldtes, at man fra selskabets side mente, at han ikke var berettiget her- til. Han fik også at vide af B og C, at den manglende betaling skyldtes manglende likviditet.

I 2007 ønskede han at fratræde sin stilling. Han havde på det tidspunkt en dialog med B og C om at etablere et nyt samarbejde. Det var derfor vigtigt for ham ikke at ødelægge den gode stemning i forbindelse med forhandlingerne om fratrædelsen.

Forud for fratrædelsen blev der udarbejdet et udkast til en fratrædelsesaftale. Han modtog et udkast til aftalen i september 2007. Derudover havde han nogle drøftelser med B. Under dis- se drøftelser blev spørgsmålet om bonus berørt. B kom i den forbindelse med et udspil på 50.000 kr. Han fik imidlertid ikke noget svar på sin mail af 13. september 2007. Forhandlingerne om bonus endte derfor uden resultat.

I den endelige fratrædelsesaftale blev spørgsmålet om bonus ikke nævnt. Dette skyldtes, at spørgsmålet om bonus ikke var en del af aftalen. Han ville gerne have, at det havde været en del af aftalen, men man kunne ikke blive enige herom. Hvis han havde bragt forhandlingerne om bonus ind i billedet, ville han ikke have fået den fratrædelsesaftale, han fik. Han ind- gik på fratrædelsesaftalen, idet han gerne ville forlade arbejdspladsen i mindelighed. Han drøftede ikke det nærmere indhold af aftalen med en rådgiver, inden han skrev under. Han mener, det ville være naivt, hvis han bare havde afskrevet to års bonus uden videre. Han tænkte ikke på at indføre et forbehold i aftalen.

Den 7. november 2007 rettede han henvendelse pr. mail til B og gjorde krav på betaling af bonus for 2005, 2006 og 2007. Grunden til, at der gik en måned fra underskrivelsen af fratrædelsesaftalen frem til henvendelsen den 7. november 2007, var, at B i den periode var sygemeldt, og han ønskede ikke at forstyrre unødigt. Han modtog samme dag et svar fra B pr. mail, men han forstod ikke indholdet heraf, idet han mente, at han havde krav på bonus i henhold til den gældende kontrakt. Det var ikke korrekt, som anført i Bs mail, at der var op- nået enighed om en betaling af 50.000 kr.

Da han efterfølgende ved e-mail af 14. november 2007 fastholdt sit krav på betaling af bonus, blev han ringet op af B. Telefonsamtalen var farverig. B var uforstående over for kravet, og han ville ikke indgå en aftale om bonus. Kommunikationen mellem ham og B sluttede definitivt den 14. november 2007, hvor han overlod sagen til sin advokat. Der har efterfølgende været en henvendelse til advokat Linea Conforti, men det svar, der kom, kunne ikke bruges til noget.

B, der er tidligere direktør i Outbox ApS, forklarede, at han var med til at stifte selskabet. Det startede med, at han udførte events for en kunde, og det udviklede sig først til et kommunikationsbureau og senere til et egentligt reklamebureau. Han kendte A, inden han blev ansat, og de havde et godt forhold.

Inden A blev ansat drøftede de ansættelsesvilkårene gennemgående. Outbox ApS var på det tidspunkt en virksomhed i vækst, og han og C ønskede en medarbejder til en lav løn. A var den første ansatte i virksomheden. Lønnen, de kunne tilbyde, var lavere end As hidtidige løn, og der blev derfor også indgået en aftale om provision og bonus. Ansættelsesaftalen blev udfærdiget af advokat Linea Conforti.

A fandt på et tidspunkt ud af, at den indgåede ansættelsesaftale ikke var tilfredsstillende, idet han ikke ville kunne opnå en høj nok løn. A gav derfor udtryk for, at han ville have løn- forhøjelse. Han kan ikke huske, om A allerede fra starten af ansættelsesforholdet fik udbetalt 35.000 kr./måned. A var formentlig berettiget til fuld provision på 10.000 kr./måned frem til udarbejdelsen af en ny kontrakt, og han mindes ikke, at der blev rejst krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt provision. Der var på dette tidspunkt også gået så kort tid, at det ikke ville være muligt at foretage en beregning af provisionen.

Outbox ApS var interesseret i at beholde A, og han og C besluttede sig derfor for at udforme en ny ansættelseskontrakt med en fast løn på 35.000 kr. Samtidig indføjedes en konkurrence- klausul, og provisions- og bonusaftalerne blev ophævet. Endvidere blev As stillingsbetegnelse ændret fra "account manager" til "project leader". På daværende tidspunkt var der ikke nogen væsentlig forskel på de to titler. Ansættelseskontrakten blev udformet af advokat Linea Conforti. A gav udtryk for, at kontrakten overordnet set var i orden, men at han ikke ville skrive under på en kunde- og konkurrenceklausul. A nævnte på intet tidspunkt, at han ikke ville skrive under på grund af den manglende bonusaftale. Ansættelseskontrakten blev aldrig underskrevet.

Outbox ApS udfærdigede derfor endnu en ansættelseskontrakt. Denne kontrakt indeholdt en bonusaftale. Baggrunden for, at der nu var medtaget en bonusaftale, var, at der var sket en udvikling i antallet af kunder i virksomheden. A ville dog fortsat ikke skrive under på den nye kontrakt. I stedet ønskede A at fortsætte på de ansættelsesvilkår, der fulgte af ansæt- Telses aftale nummer to. Han forsøgte at presse A til at skrive under, men han fik blot et laissezfaire svar tilbage.

Ansættelseskontrakten blev aldrig underskrevet eller accepteret. A fortsatte med en fast løn på 35.000 kr.

Udover de konkrete kontraktforhandlinger drøftede han også ansættelsesforholdene og muligheden for et partnerskab løbende med A. Der blev på et tidspunkt også fremlagt en egent- lig anpartshaveroverenskomst. Man opnåede dog ikke enighed om partnerskab, og til sidst erkendte man, at man ikke kunne blive enige.

A modtog ikke på noget tidspunkt bonus i forbindelse med sin ansættelse. Derimod fik han udbetalt "erkendtligheder", hvilket alle de ansatte medarbejdere fik. Erkendtlighederne kunne bestå af penge eller af andre ydelser. Kontante udbetalinger skete alene, når der var likviditet til det. Udbetalingerne skete derfor på forskellige tider på året. Der kunne fx være tale om udbetalinger på 20.000 kr. eller 50.000 kr. De 17.000 kr. A fik udbetalt på et tidspunkt, var ikke en bonus. Der var heller ingen andre medarbejdere, der modtog provision eller bonus.

A kom ofte og spurgte til de økonomiske forhold i virksomheden. Derudover holdtes der år- ligt en personlig udviklingssamtale. A bad ofte om lønforhøjelse, og kontraktproblemerne var et tilbagevendende emne. Derimod gjorde A ikke krav på betaling af bonus efter de første kontraktforhandlinger.

I sensommeren 2007 begyndte han og A at drøfte et ophør af ansættelsen. Inden da havde han haft en drøftelse med C, om det var muligt at give A en lønstigning, men det kunne ikke økonomisk lade sig gøre. Han indledte derfor drøftelser med A om en fratrædelse. I den forbindelse tilbød han mundtligt tre måneders løn samt en godtgørelse på 50.000 kr. A havde alene en måneds opsigelse ifølge sin ansættelseskontrakt, så forslaget ville stille ham bedre end ansættelseskontrakten. Derudover fik han lov til at beholde mobiltelefon og computer. Godtgørelsen på 50.000 kr. var tænkt som en betaling for As loyalitet og arbejdsomhed for virksomheden. Derudover drøftede de mulighederne for at opstarte en ny forretning, hvor A skulle være partner. Det var vigtigt for ham, at der ikke efterfølgende opstod tvister i forbindelse med opsigelsen.

I forbindelse med e-mail-korrespondancen den 12. og 13. september 2007 er han ikke enig i, at der var tale om en "bonus", selvom han selv anvendte betegnelsen i sit svar til A. Derimod kan han anerkende, at han lovede A 50.000 kr. som en erkendtlighed.

Den mail han sendte til A den 7. november 2007, sendte han også til sin advokat. Advokaten afviste imidlertid over for ham, at A skulle have krav på 50.000 kr., idet der ikke efter hendes opfattelse var indgået en bonusaftale. A holdt imidlertid fast ved, at det var den første ansæt- telseskontrak, der var gældende.

A ringede ham op på et tidspunkt og sagde, at han ville håndhæve kontrakten. Dette syntes han var for meget, idet A allerede havde fået 3 måneders løn samt var blevet lovet en erkendtlighed på 50.000 kr. Han drøftede spørgsmålet om erkendtligheden med sin advokat, der mente, at pengene skulle tilbageholdes, indtil der var opnået enighed om As krav. De 50.000 kr. er aldrig blevet betalt til A.

Der blev på et tidspunkt afholdt et møde med advokat Linea Conforti og advokat Azaf Fasal, hvor spørgsmålet blev drøftet.

I perioden fra den 14. november 2007, hvor A sendte sin sidste e-mail, og frem til sagen blev anlagt den 5. marts 2008, har der ikke været nogen kommunikation mellem ham og A, idet de var uvenner. Han ved ikke, om advokaterne korresponderede i den periode.

I forbindelse med udarbejdelsen af fratrædelsesaftalen var det væsentligt for ham, at A fra- faldt ethvert krav.

Parternes synspunkter

A har til støtte for sine påstande gjort gældende, at den oprindelige ansættelsesaftale var gældende under hele hans ansættelse hos Outbox ApS. Han har hverken underskrevet eller accepteret de senere aftaleudkast. Bs forklaring om, at han afviste de efterfølgende aftaleudkast kan i den forbindelse lægges til grund. Han har heller ikke ved sin adfærd accepteret ændringer i de oprindelige ansættelsesvilkår. Det er ikke sandsynligt, at han ville have ind- gået en aftale, der stillede ham ringere. Outbox ApS har da også ved at udbetalte bonus for 2002 og 2003 i 2005 givet udtryk for, at han havde krav på bonus. Han er derfor berettiget til en årlig bonus i henhold til bestemmelserne herom i den oprindelige ansættelsesaftale.

Han har ikke ved sin underskrift på fratrædelsesaftalen efterfølgende givet afkald på bonus. Fratrædelsesaftalen var en standardaftale konciperet af Outbox ApS' advokat, og spørgsmålet om bonus var slet ikke en del af denne. Outbox ApS har ikke loyalt oplyst ham om, at af- talen kunne fortolkes som et afkald på bonus. Bonussen blev da også drøftet både før og efter fratrædelsesaftalen blev indgået.

Kravet på bonus for 2005 forfaldt tidligst den 30. juni 2006, og kravet på bonus for 2006 for- faldt tidligst den 30. juni 2007. Han har fra disse tidspunkter løbende drøftet bonusbetalin- gerne med Outbox ApS. Han har handlet kulant ved at acceptere den langsommelige sags- behandling fra Outbox ApS' side. Det ville ikke være rimeligt at stille krav om, at han allerede under ansættelsen skulle have inddraget en advokat og eventuelt rejst kravet ved domstolene. Dette ville i givet fald ville have medført, at han var blevet opsagt fra sin stilling. Det var således rimeligt begrundet, at han ventede til efter ansættelsens ophør den 1. januar 2008 med at anlægge retssag. Han har ved at anlægge sag allerede den 5. marts 2008 forfulgt kravet uden ugrundet ophold.

Outbox ApS under konkurs har til støtte for sine påstande gjort gældende, at der i forbindelse med indgåelsen af fratrædelsesaftalen er gjort endeligt op med ethvert krav hidrørende fra ansættelsen. Fratrædelsesaftalen er ikke en standardaftale, men et udtryk for de forhandlinger, der var mellem parterne. Såfremt A ønskede at gøre krav på bonus gældende, kunne han have skrevet under med forbehold, hvilket han imidlertid ikke gjorde. Der var ingen andre af de ansatte i Outbox ApS, der modtog bonus. A har ved de mundtlige aftaler og gen- nem sin faktiske adfærd accepteret, at han ikke var berettiget til provision eller bonus. Det er ikke dokumenteret, at der skulle være udbetalt bonus for 2002-2003.

As eventuelle krav forfaldt til betaling allerede den 30. juni 2006 og den 30. juni 2007 og såle- des mere end 6 måneder før fristdagen.

A har ikke forfulgt sit krav uden ugrundet ophold. Kravet gøres først gældende en måned efter fratrædelsesaftalen indgås, og først 4 måneder efter den sidste korrespondance mellem parterne, anlægges der retssag. Det har ikke inden udtagelse af stævning været nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser, og der var således intet til hinder for, at stævning blev indgivet tidligere. Den eneste grund til, at A ikke anlagde retssag tidligere, var, at han havde fået en god fratrædelsesaftale.

A accepterede at modtage 50.000 kr. som en erkendtlighed, idet han samtidig derved accepterede, at han ikke havde krav på bonus.

Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

A blev i 2002 ansat i Outbox ApS, og der blev i den forbindelse indgået en ansættelseskontrakt indeholdende en aftale om bonus. A har ikke efterfølgende underskrevet nogle af de af Outbox ApS foreslåede udkast til ansættelseskontrakt, og har heller ikke ved sin adfærd i øv- rigt accepteret ændringer ansættelsesforholdet i relation til bonusaftalen. Det kan herefter lægges til grund, at A under sin ansættelse havde krav på betaling af bonus for 2005 og 2006.

I forbindelse med As fratræden blev der mellem ham og Outbox ApS indgået en fratrædelsesaftale, som A underskrev. Af fratrædelsesaftalen fremgik det klart, at aftalen var til fuld og endelig afgørelse af parternes mellemværende i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør. A havde forinden underskrift af aftalen rejst krav om, at bonusbetalingerne for 2005 og 2006 blev indført i aftalen, men dette blev afvist. A underskrev herefter aftalen uden for- behold. Skifteretten finder på den baggrund, at A i forbindelse med underskrivelsen af fratrædelsesaftale har fraskrevet sig betaling af bonus for 2005 og 2006.

Inden endelig underskrift af fratrædelsesaftalen afgav B på vegne af Outbox ApS et løfte om betaling af 50.000 kr. Dette løfte blev også bekræftet efterfølgende af B. Skifteretten finder på den baggrund, at A havde krav på betaling af 50.000 kr. i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør.

Det er ikke af konkursboet gjort gældende, at kravet ikke er omfattet af "løn og andet vederlag" i konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1, hvorfor skifteretten lægger dette til grund.

Løftet om betaling af 50.000 kr. blev fremsat af B i starten af september 2007 og bekræftet igen den 7. november 2007. Den 14. november 2007 rykkede A for en afklaring af spørgsmålet om bonus, hvilket blev afvist samme dag af B. Det er ikke dokumenteret, at A herefter foretog sig yderligere med henblik på at aftale, hvornår betalingen forfaldt, eller rykkede Out- box ApS yderligere, førend retssag blev anlagt den 5. marts 2008. Skifteretten finder herefter, at A ikke har søgt kravet gennemført uden ugrundet ophold.

Thi kendes for ret:

Outbox ApS under konkurs skal anerkende As krav på 50.000 kr. med tillæg af renter fra den 5. marts 2008 til den 12. januar 2009 som simpelt krav efter konkurslovens § 97.

I sagsomkostninger skal A inden 14 dage betale 15.000 kr. til Outbox ApS under konkurs. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Jakob A. Ebbensgaard

(Sign.) ___ ___ ___ Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»