Konkursbo erstatningsansvarlig

Resumé

Konkursbo erstatningsansvarlig overfor anmelder af separatistkrav på aktier for kurstab som følge af at konkursboet først efter Østre Landsrets dom udleverede aktierne.

Dom i sagen P-9-04 


Christian Pedersen
(Advokat John Petersen)
mod
Dubesco Broker A/S under konkurs
(advokat Ulrik Holsted-Sandgreen)

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Dubesco Broker A/S un-
der konkurs (herefter benævnt boet) er erstatningsansvar-
lig over for sagsøgeren, Christian Pedersen, for kurstab
på hans aktier som følge af, at boet først efter dom i
Østre Landsret den 11. november 2002 udleverede aktierne
til ham. Christian Pedersens krav udgør forskellen mellem
den samlede kursværdi den 7. marts 2000, hvor kursen var
højst, og værdien ved udleveringen af aktierne efter
landsrettens dom.


- 2 -

Christian Pedersen har nedlagt påstand om, at boet til-
pligtes at anerkende hans fordring efter konkurslovens §
93, nr. 3, på USD 413.364 med tillæg af procesrente fra
den 13. december 2003.

Boet har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens nærmere omstændigheder:

Christian Pedersen havde den 18. oktober 1996 oprettet en
konto hos investeringsaktieselskabet Options Invest Dan-
mark A/S. I perioden maj til juni 1997 købte han gennem
Options Invest Danmark A/S 200 stk. Citrix Systems akti-
er, 5.000 stk. Socket Communications aktier, 200 stk. Zo-
ran Corporation aktier, 150 stk. 3-com Corporation aktier
og 4.500 stk. Current Computer Corporation aktier til en
samlet anskaffelsessum af ca. 200.000 kr.

Options Invest Danmark A/S havde et søsterselskab ved
navn Dubesco Broker A/S. Den interne arbejdsdeling mellem
disse to selskaber var således, at Options Invest Danmark
A/S modtog ordrer fra kunder, mens Dubesco Broker A/S
indkøbte aktierne og indlagde disse på depot hos Nordiska
Fondskommision AB. Købesummen for aktierne blev mellem
selskaberne posteret på en mellemregningskonto. Christian
Pedersens aktier blev således købt af Dubesco Broker A/S
og henlagt på samledepot hos Nordiska Fondkommision AB.

Options Invest Danmark A/S og Dubesco Broker A/S blev den
11. juli 1997 taget under konkursbehandling med et kura-
tel bestående af advokat Pernille Bigaard og advokat Karl
Stephensen.

I Dubesco Broker A/S´ samledepot hos Nordiska Fondkommis-
sion AB var på konkurstidspunktet blandt andet registre-
ret en aktiebeholdning på 300 stk. Citrix Systems aktier,


- 3 -

5.000 stk. Socket Communications aktier, 200 stk. Zoran
Corporation aktier, 150 stk. 3-Com Corporation aktier og
4.500 stk. Current Computer Corporation aktier.

Christian Pedersen gjorde krav på udlevering af disse ak-
tier over for Options Invest Danmark A/S under konkurs.

Ved brev af den 7. december 1998 blev kravet afvist af
Options Invest Danmark A/S under konkurs under henvisning
til manglende identifikationsbevis. Kurator afviste end-
videre muligheden for at indgå forlig i sagen og henviste
Christian Pedersen til at udtage stævning.

Den 20. december 1998 var aktiernes kursværdi USD 53.857.

Den 15. januar 1999 anlagde Christian Pedersen sag mod
Options Invest Danmark A/S under konkurs ved Sø- og Han-
delsrettens skifteret i henhold til konkurslovens § 133,
stk. 1, med påstand om udlevering af aktierne og udbyttet
af disse.

Under sagen blev det oplyst, at det var boet, som var i
besiddelse af aktierne og ikke Options Invest Danmark A/S
under konkurs. Kravet på udlevering og udbetaling af ud-
bytte blev herefter anmeldt i boet ved brev af den 17.
maj 1999. I brev af den 26. oktober 1999 fra en af boets
kuratorer til Christian Pedersens advokat blev det op-
lyst, at kravet ville blive indstillet til afvisning med
følgende begrundelse:

"... at Dubesco Broker A/S under konkurs ikke har noget
kontraktforhold til Deres klient, hvorfor Dubesco
Broker A/S under konkurs ikke er forpligtet til at
udlevere aktierne samt afgive vedhængende udbytte.
Endvidere skal jeg henvise til, at Dubesco Broker A/S
under konkurs er berettiget til at udøve tilbage-


- 4 -

holdsret i aktierne til sikkerhed for dette konkurs-
bo's tilgodehavende hos Options Invest Denmark A/S,
samt at ejendomsretten til aktierne ikke er overgået
til Deres klient, jf. dansk rets almindelige regler
...".

Aktiernes kursværdi var på dette tidspunkt USD 95.578.

Ved brev af den 24. november 1999 til en af kuratorerne
fremsatte Christian Pedersens advokat et forligsforslag.
Det anføres blandt andet i brevet:

"... Min klient oplyser, at der siden hans erhvervelse
af aktierne er sket en positiv kursudvikling. Min
klient tilbyder derfor at forlige sagen med Dubesco
Broker A/S, således at min klient til konkursboet
indbetaler et beløb, svarende til kursværdien af ak-
tierne på de tidspunkter, hvor min klient erhvervede
dem, mod at få udleveret aktierne ...".

Aktiernes kursværdi var på dette tidspunkt USD 153.348.

Forligsforslaget blev afvist ved brev af den 4. januar
2000.

Den 5. januar 2000 blev boet adciteret under den verse-
rende sag.

Aktiernes kursværdi var på dette tidspunkt USD 209.413.

Den 7. marts 2000 var aktiernes kursværdi steget til USD
480.729. Herefter begyndte kurserne at falde.

Konkursboerne nedlagde påstand om frifindelse og gjorde
blandt andet gældende, at Christian Pedersen ikke havde
et separatistkrav i forhold til boerne, og at det var be-


- 5 -

rettiget at udøve standsningsret eller tilbageholdsret.
Endvidere gjorde konkursboerne gældende, at betingelserne
for, at der forelå individualisering af aktierne, ikke
var opfyldt.

Ved Sø- og Handelsrettens skifterets dom af 3. september
2001 fik Christian Pedersen fuldt medhold i sin påstand.
I henhold til dommen skulle aktierne og udbyttet udleve-
res til Christian Pedersen.

Af dommens præmisser fremgår blandt andet:

"... Det er ikke bestridt, at der blev foretaget en po-
stering på mellemregningskontoen mellem Dubesco Bro-
kers A/S og Options Invest Danmark A/S i anledning
af, at Dubesco Brokers A/S indkøbte aktierne. Spørgs-
målet er, om posteringerne udgjorde betaling i for-
holdet mellem de to selskaber.

Efter sagens oplysninger og den afgivne vidneforkla-
ring må retten lægge til grund, at de to selskaber i
koncernen havde indrettet sig således, at en række
transaktioner mellem dem blev endeligt afregnet gen-
nem posteringer på mellemregningskontoen. Der må på
baggrund heraf antages at være sket betaling mellem
selskaberne.

Options Invest Danmark A/S var derfor i forhold til
Dubesco Brokers A/S berettiget til aktierne. Endvide-
re vil Options Invest Danmark A/S's konkursbo være
berettiget hertil i forhold til Dubesco Brokers A/S'
konkursbo, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er
til stede.

Forudsat den fornødne individualisering vil Options
Invest Danmark A/S under konkurs således kunne for-


- 6 -

lange aktierne udleveret fra Dubesco Brokers A/S kon-
kursbo, medens Christian Pedersen vil kunne forlange
aktierne udleveret fra sin umiddelbare medkontrahent.

Det er efter de foreliggende oplysninger utvivlsomt,
at de aktier, Christian Pedersen kræver udleveret, og
som befinder sig i Dubesco Brokers A/S depot hos
Nordiska Fondkommission AB, er aktier, som er indkøbt
på baggrund af Christian Pedersens henvendelse til
Options Invest Danmark A/S. Der er således en entydig
identitet på baggrund af aktiernes navn, købstids-
punktet og i det væsentlige med hensyn til antallet
af købte aktier. ...

Retten finder derfor, at aktierne er individualiseret
i fornødent omfang.

Da der i forholdet mellem Options Invest Danmark A/S
og Dubesco Brokers A/S som ovenfor nævnt er foretaget
betaling af købesummen for aktierne, har sidstnævnte
selskabs konkursbo ikke grundlag for at udøve nogen
standsningsret i forhold til det købte. Dubesco Bro-
kers A/S under konkurs har heller ikke nogen for-
dring, på grundlag af hvilken dette bo kan udøve til-
bageholdsret".

Dommen blev anket af kuratorerne.

Ved Østre landsrets dom af 11. november 2002 blev skifte-
rettens dom stadfæstet i henhold til de grunde, der var
anført af skifteretten.

Kursværdien af aktierne var på dette tidspunkt faldet til
USD 33.468.

Aktierne blev herefter udleveret til Christian Pedersen.


- 7 -


Den 12. december 2003 anmeldte Christian Pedersens advo-
kat et krav i boet i medfør af konkurslovens § 93 på mod-
værdien af USD 480.000 med renter fra anmeldelsen. Anmel-
delsen skete under henvisning til, at boet skulle have
pådraget sig et erstatningssvar for det tab, som Christi-
an Pedersen havde lidt som følge af den manglende udleve-
ring af aktierne.

Ved fordringsprøvelse af 27. januar 2004 blev kravet af-
vist.

Der er mellem parterne enighed om, at det er uden betyd-
ning for denne sag, at de omhandlede aktier under sags-
forløbet ved en fejl fra en af kuratorernes side har væ-
ret solgt og måttet genkøbes, ligesom nogle af aktierne
som følge af opsplitning er blevet udskiftet med andre.

Der er den 28. august 2005 blevet beskikket en yderligere
kurator i boet med henblik på varetagelse af boets inter-
esser i relation til et eventuelt regreskrav over for ku-
ratorerne i forbindelse med sagen.

Forklaring:

Christian Pedersen har forklaret, at han var ansat hos
Time Management, da han i sommeren og efteråret 1996 ud-
førte noget freelance arbejde for et selskab ved navn
BusinessNet. Han købte i denne forbindelse en lille post
aktier i dette selskab, som havde adresse i kælderetagen
hos Dubesco Broker A/S. Han var selv i IT-branchen og var
meget entusiastisk omkring udviklingen i branchen. Før
han købte yderligere aktier, brugte han tre til fire må-
neder på at sætte sig ind i de forskellige selskaber og
deres teknologier. Hans formål med aktiekøbene var at op-
nå et forholdsvis hurtigt afkast og ikke en langvarig in-


- 8 -

vestering. Han var dengang 30-31 år gammel og havde alle-
rede en pensionsopsparing, som bestod af mere "konserva-
tive" papirer og ikke af aktier. Han var bekendt med ri-
sikoen ved investering i aktier. Det var derfor, at han
havde sat sig grundigt ind i selskaberne og deres for-
hold, før han foretog investeringerne. Han har ikke ejet
andre aktier end dem, som sagen omhandler, og aktierne i
BusinessNet.

Det var en pinefuld oplevelse for ham at følge kursstig-
ningerne uden at have rådighed over aktierne og dermed
mulighed for at sælge. Han fulgte nøje aktiekurserne og
selskabernes teknologier og udvikling, og det var derfor,
at han i december 1999 fremsatte forligsforslaget. Han
meddelte ikke direkte, at han ville sælge aktierne, men
tilkendegav, at han vil have dem udleveret på grund af
den attraktive kurs. Forligstilbuddet skyldtes dels selve
kursstigningerne og dels, at 3-Com, som havde udviklet de
såkaldte Palm Pilots, ville udskille denne teknologi i et
nyt børsnoteret selskab. Dette var en stor fordel for al-
lerede eksisterende aktionærerne, som ville få en pulje
af disse aktier. Han var ikke interesseret i denne tekno-
logi og ville derfor have afhændet disse aktier på første
noteringsdag i marts 2000. Han formoder, at han ville ha-
ve afhændet de øvrige aktier i februar eller marts 2000.
Han kan ikke sige nøjagtigt, på hvilket tidspunkt han
ville have solgt aktierne, hvis han havde haft rådighed
over dem. Han havde sikkert ikke solgt dem alle på den
samme dag eller nødvendigvis den dag, hvor værdien var
480.000 USD. Han kan ikke huske, hvad han nærmere foretog
sig den 6. eller 7. marts 2000, men formoder, at han var
på arbejde.


- 9 -

Procedure:

Advokat John Petersen har på vegne Christian Pedersen
gjort gældende, at boet ved den uberettigede tilbagehol-
delse af aktierne har pådraget sig et erstatningsansvar
over for Christian Pedersen. I henhold til Østre Lands-
rets dom af 11. november 2002 er det uomtvisteligt, at
boets tilbageholdelse af Christian Pedersens aktier var
ulovlig og uberettiget. Kuratorerne vidste eller burde
fra et tidligt tidspunkt i sagsforløbet have vidst, at
aktierne tilhørte Christian Pedersen. Fra december 1998
var aktierne i hvert fald tilstrækkeligt identificerede
og burde have været udleveret. Ved at have afskåret Chri-
stian Pedersen råderetten over aktierne og derved forhin-
dret ham i at sælge dem på et gunstigt tidspunkt har boet
pådraget sig et erstatningsansvar.

Videre har advokat John Petersen gjort gældende, at boet
tillige har pådraget sig et erstatningsansvar ved at und-
lade at varetage Christian Pedersens interesser, f.eks.
ved at have solgt aktierne på et gunstigt tidspunkt og
derefter have reserveret provenuet med henblik på afkla-
ring af ejerforholdet. Boet var bekendt med den positive
kursudvikling, som Christian Pedersen blandt andet i for-
bindelse med forligstilbudet af 24. november 1999 havde
gjort opmærksom på.

Henset til boets uberettigede tilbageholdelse af aktier-
ne, er det boet, der har bevisbyrden for, at Christian
Pedersen ikke ville have solgt aktierne på netop den dag,
hvor den samlede kursværdi var højst. Christian Pedersen
var afskåret fra at sælge aktierne på et gunstigt tids-
punkt, og boet er derfor pligtigt at anerkende hans er-
statningskrav i medfør af konkurslovens § 93 for kursta-
bet.


- 10 -

Advokat Ulrik Holsted-Sandgren har på vegne boet gjort
gældende, at der ikke består et ansvarsgrundlag, dels
fordi udøvelsen af tilbageholdsretten i aktierne skete i
berettiget varetagelse af kreditorernes interesse, og
dels fordi boet som følge af Christian Pedersens separa-
tistkrav var forpligtet til ikke at sælge eller realisere
de omhandlede aktier, før spørgsmålet om separatistretten
var endelig afgjort ved dom. Boet har ikke handlet cul-
pøst eller tilsidesat en handlepligt derved.

Hertil kommer, at Christian Pedersen ikke havde tilkende-
givet, at han ønskede at sælge aktierne, men derimod at
han ønskede dem udleveret. Herved tilkendegav han en hen-
sigt om at ville beholde dem. Christian Pedersens for-
ligstilbud af 24. november 1999 kan ikke tages som udtryk
for en hensigt om at ville sælge aktierne på noget givet
tidspunkt.

Derudover har boet gjort gældende, at Christian Pedersen
ikke har lidt et erstatningsberettiget tab, idet værdien
på udleveringstidspunktet oversteg anskaffelsesværdien.
Christian Pedersen har ikke bevist, eller på anden måde
sandsynliggjort, at han ville have solgt aktierne på net-
op den dag, hvor kursværdien var højest, ligesom der ikke
er noget, der tyder på, at han i øvrigt ville have reali-
seret aktierne under sagsforløbet. Det opgjorte tab byg-
ger på en efterrationalisering, og såfremt Christian Pe-
dersen stilles, som om aktierne var blevet solgt, da
kursværdien var højst, vil han opnå en uberettiget beri-
gelse. Aktierne var anskaffet i spekulationsøjemed, og
Christian Pedersen bærer selv risikoen for kurstabet.

Med hensyn til sagsomkostningerne har advokat Ulrik Hol-
sted-Sandgren særligt gjort gældende, at der ud over sæd-
vanlige sagsomkostninger skal tillægges 5.500 kr. vedrø-
rende udgifter til dokumentation af kursværdien.


- 11 -

Skifterettens bemærkninger:

Ved skifterettens dom af 3. september 2001 blev der taget
stilling til ejerforholdet til aktierne, men i øvrigt ik-
ke til om boet faktisk havde været uberettiget til i en
given periode at nægte at udlevere aktierne. Efter ordly-
den af præmisserne i denne dom, og da den øvrige bevisfø-
relse, herunder dokumentation af parternes korrespondance
forud for den 7. marts 2000, ikke kan føre til et andet
resultat, lægger skifteretten derfor til grund, at der
var en sådan tvivl om eksistensen af en eventuel tilbage-
holdsret, at boet i hvert fald på det grundlag ikke har
handlet culpøst ved at nægte at udlevere aktierne til
Christian Pedersen.

Selvom boet således måtte have været berettiget til ikke
at udlevere aktierne til Christian Pedersen før dommen,
finder skifteretten, at der påhvilede boet en generel
pligt til at sikre aktiernes værdi i muligt omfang, hvad
enten dette skulle ske i forhold til den eventuelle sepa-
ratist eller af hensyn til varetagelse af boets øvrige
kreditorers interesser.

Boet var orienteret om kursstigningerne ved brevet af 24.
november 1999, men gjorde intet for at sikre aktiernes
værdi, uanset at aktiekurserne var markant stigende i pe-
rioden frem til marts 2000 for siden at falde næsten til-
svarende.

Boet findes således at have tilsidesat en handlepligt og
dermed at have pådraget sig et erstatningsansvar over for
Christian Pedersen.

Der er enighed mellem parterne om, at kursværdien af ak-
tierne den 7. marts 2000 var USD 480.729.


- 12 -

Efter Christian Pedersens forklaring lægger skifteretten
til grund, at han havde et indgående kendskab til IT-
branchen og de selskaber, han havde aktier i. Skifteret-
ten lægger ligeledes efter Christian Pedersens forkla-
ring, der støttes af forligstilbuddet i brevet af 24. no-
vember 1999, til grund, at hans hensigt var at sælge ak-
tierne på et gunstigt tidspunkt i den nærmeste fremtid
for at opnå et hurtigt afkast.

Efter Christian Pedersens forklaring om 3-Com Corporation
aktierne finder skifteretten det endvidere sandsynlig-
gjort, at han ville have solgt disse aktier på noterings-
tidspunktet i marts 2000, og for så vidt angår de øvrige
aktier, finder skifteretten det efter hans forklaring
tilsvarende sandsynliggjort, at disse ville være blevet
solgt i februar eller marts 2000, hvor kurserne var mest
gunstige.

Da det imidlertid ikke kan fastslås nøjagtigt, hvornår et
salg faktisk ville have fundet sted, findes erstatningen
skønsmæssigt at burde fastsættes til USD 400.000. Boet
tilpligtes derfor at anerkende Christian Pedersens krav
med USD 400.000 som massekrav, jf. konkurslovens § 93,
nr. 3.

For så vidt angår sagsomkostninger, fastsættes disse un-
der hensyn til sagens omfang, værdi og den medgåede tid
til 150.000 kr. incl. retsafgift på 52.130 kr.


Thi kendes for ret:


Dubesco Broker A/S under konkurs tilpligtes at anerkende
Christian Pedersens fordring efter konkurslovens § 93,


- 13 -

nr. 3, på USD 400.000 med tillæg af procesrente fra den
13. december 2003.

I sagsomkostninger betaler Dubesco Broker A/S under kon-
kurs inden 14 dage til Christian Pedersen 150.000 kr.


Jeanette Melchior


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


n bærer selv risikoen for kurstabet.

Med hensyn til sagsomkostningerne har advokat Ulrik Hol-
sted-Sandgren særligt gjort gældende, at der ud over sæd-
vanlige sagsomkostninger skal tillægges 5.500 kr. vedrø-
rende udgifter til dokumentation af kursværdien.


- 11 -

Skifterettens bemærkninger:

Ved skifterettens dom af 3. september 2001 blev der taget
stilling til ejerforholdet til aktierne, men i øvrigt ik-
ke til om boet faktisk havde været uberettiget til i en
given periode at nægte at udlevere aktierne. Efter ordly-
den af præmisserne i denne dom, og da den øvrige bevisfø-
relse, herunder dokumentation af parternes korrespondance
forud for den 7. marts 2000, ikke kan føre til et andet
resultat, lægger skifteretten derfor til grund, at der
var en sådan tvivl om eksistensen af en eventuel tilbage-
holdsret, at boet i hvert fald på det grundlag ikke har
handlet culpøst ved at nægte at udlevere aktierne til
Christian Pedersen.

Selvom boet således måtte have været berettiget til ikke
at udlevere aktierne til Christian Pedersen før dommen,
finder skifteretten, at der påhvilede boet en generel
pligt til at sikre aktiernes værdi i muligt omfang, hvad
enten dette skulle ske i forhold til den eventuelle sepa-
ratist eller af hensyn til varetagelse af boets øvrige
kreditorers interesser.

Boet var orienteret om kursstigningerne ved brevet af 24.
november 1999, men gjorde intet for at sikre aktiernes
værdi, uanset at aktiekurserne var markant stigende i pe-
rioden frem til marts 2000 for siden at falde næsten til-
svarende.

Boet findes således at have tilsidesat en handlepligt og
dermed at have pådraget sig et erstatningsansvar over for
Christian Pedersen.

Der er enighed mellem parterne om, at kursværdien af ak-
tierne den 7. marts 2000 var USD 480.729.


- 12 -

Efter Christian Pedersens forklaring lægger skifteretten
til grund, at han havde et indgående kendskab til IT-
branchen og de selskaber, han havde aktier i. Skifteret-
ten lægger ligeledes efter Christian Pedersens forkla-
ring, der støttes af forligstilbuddet i brevet af 24. no-
vember 1999, til grund, at hans hensigt var at sælge ak-
tierne på et gunstigt tidspunkt i den nærmeste fremtid
for at opnå et hurtigt afkast.

Efter Christian Pedersens forklaring om 3-Com Corporation
aktierne finder skifteretten det endvidere sandsynlig-
gjort, at han ville have solgt disse aktier på noterings-
tidspunktet i marts 2000, og for så vidt angår de øvrige
aktier, finder skifteretten det efter hans forklaring
tilsvarende sandsynliggjort, at disse ville være blevet
solgt i februar eller marts 2000, hvor kurserne var mest
gunstige.

Da det imidlertid ikke kan fastslås nøjagtigt, hvornår et
salg faktisk ville have fundet sted, findes erstatningen
skønsmæssigt at burde fastsættes til USD 400.000. Boet
tilpligtes derfor at anerkende Christian Pedersens krav
med USD 400.000 som massekrav, jf. konkurslovens § 93,
nr. 3.

For så vidt angår sagsomkostninger, fastsættes disse un-
der hensyn til sagens omfang, værdi og den medgåede tid
til 150.000 kr. incl. retsafgift på 52.130 kr.


Thi kendes for ret:


Dubesco Broker A/S under konkurs tilpligtes at anerkende
Christian Pedersens fordring efter konkurslovens § 93,


- 13 -

nr. 3, på USD 400.000 med tillæg af procesrente fra den
13. december 2003.

I sagsomkostninger betaler Dubesco Broker A/S under kon-
kurs inden 14 dage til Christian Pedersen 150.000 kr.


Jeanette Melchior


<

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»