Daniel - Kontor
Jakob - TDO kontor 2
Sagsmappe & logo 11

Konkursbegæring

Resumé

Skifteretten fandt, at skyldneren ikke var insolvent, men at rekvirenten ikke havde handlet ansvarspådragende efter konkurslovens § 28, stk. 1, ved at have indgivet en konkursbegæring. Ved vurderingen af ansvaret skulle kreditor identificeres med sine juridiske rådgivere.

Dom i sagen P-24-05

JBJ Invest A/S
(Advokat Søren Dines Larsen)
mod
Leroy Translations v/Christian Leroy
(Advokat Søren Hessellund Klausen)

Under denne sag har sagsøgeren, JBJ Invest A/S, nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte, Leroy Translations v/ Christian Leroy, England,
dømmes til at betale 205.188,44 kr. med procesrente af 188.750 kr. fra sagens anlæg den 26. august 2005 og af 16.438,44 kr. fra den 18.
februar 2008.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgte bør betale erstatning og godtgørelse for tort, jf. konkurslovens § 28, stk. 1, og herunder om sagsøgte har begæret sagsøgeren erklæret konkurs, uden at betingelserne herfor var opfyldt, og om dette kunne være undgået ved fornøden agtpågivenhed. 


Sagsøgeren har opgjort sit tab således:

1. Skønsmæssig godtgørelse for tort 50.000,00 kr.
2. Kreditspilde 36.438,44 kr.
3. Omkostninger til revisor inkl. moms 73.750,00 kr.
4. Omkostninger til advokat inkl. moms 45.000,00 kr.
I alt 205.188,44 kr.

===============

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Under behandlingen af nærværende sag indgav sagsøgeren en klage til
Advokatnævnet over sagsøgtes advokat Jens Rysgaard. Den pågældende
sag vedrørte advokatens adfærd i forbindelse med indgivelse af den
samme konkursbegæring mod sagsøgeren. Dette hedder i nævnets
afgørelse fra den 14. december 2006 bl.a.:

"... Som advokat for Leroy Translation v/ C. Leroy, ..., England,
rettede advokat Jens Rysgaard den 11. marts 2005
henvendelse til JBJ Invest A/S. Baggrunden for henvendelsen
var manglende betaling af "Cost Order" afsagt den 21. januar
2005 af High Courts of Justice i London, hvor JBJ Invest A/S
blev dømt til at betale foreløbige sagsomkostninger med GBP
33.000 ... til Christian Kirkman-Møller. På retsmødet blev det
dokumenteret og denuncieret over for JBJ Invest A/S, at
kravet var transporteret til Leroy Translation. Da fristen for
betaling udløb den 4. februar 2005, anmodede advokat Jens
Rysgaard JBJ Invest A/S om indbetaling af beløbet inden 3
dage, idet retslige skridt herefter ville blive iværksat mod JBJ
Invest A/S.

Advokat Søren Dines Larsen, som repræsenterede JBJ Invest
A/S, rettede den 15. marts 2005 henvendelse til advokat Jens
Rysgaard, idet han anførte, at hans klient havde et retskraftigt
modkrav, hvorom der bl.a. verserede en retssag ved Retten i
Hillerød, og at der var indsigelser mod kravet, hvorfor det
anførte beløb ikke ville blive indbetalt til advokat Jens
Rysgaard. Brevet blev sendt med fax den 15. marts 2005 kl.
18.48 til advokat Jens Rysgaard.

Den 16. marts 2005 sendte advokat Jens Rysgaard en telefax
til advokat Søren Dines Larsen. Han oplyste bl.a., at


- 3 -

omkostningsafgørelsen fra High Courts of Justice var eksigibel i
Danmark uden forudgående domserhvervelse, og at hvis hans
klient havde været uenig i omkostningsafgørelsen, ville appel i
England af afgørelsen derfor være det eneste mulige
retsskridt. Han anmodede i den forbindelse om dokumentation
for, at afgørelsen var appelleret, og at appellen var accepteret.

Han anførte endvidere, at ham bekendt havde advokat Søren
Dines Larsens klient ikke noget modkrav mod Leroy
Translation, men at han var informeret om eksistensen af en
sag, hvor modkravet blev bestridt. Slutteligt anførte advokat
Jens Rysgaard:

"Jeg beder Dem om at vende tilbage inden
udgangen af i morgen, torsdag den 17. marts 2005
kl. 16.00, idet de varslede retsskridt ellers vil blive
foretaget uden varsel."

Advokat Jens Rysgaard har i sagen fremlagt en faxkvittering
for afsendelse og modtagelse af fax den 16. marts 2005,
hvoraf det fremgår, at faxen blev afsendt kl. 13.24 fra hans
kontor og modtaget hos advokat Søren Dines Larsen 33
sekunder senere.

Advokat Søren Dines Larsen har i sagen oplyst, at han først
modtog den pågældende fax på sit kontor den 17. marts 2005.

Den 29. marts 2005 indgav advokat Jens Rysgaard på vegne
Leroy Translation konkursbegæring mod JBJ Invest A/S til Sø-
og Handelsretten. Han oplyste, at kravet var overdraget til
Leroy Translation som følge af, at Leroy Translation bistod
advokat Christian Kirkman-Møller med oversættelsesarbejde i
en konkurssag. Han oplyste endvidere, at JBJ Invest A/S
havde afvist at betale kravet, dels på grund af modregning
med advokat Christian Kirkman-Møller, dels på grund af
indsigelser mod Leroy Translations arbejde.

Vedrørende JBJ Invest A/S' økonomiske forhold oplyste
advokat Jens Rysgaard, at Leroy Translation havde oplyst, at
et søsterselskab til JBJ Invest A/S, 4 JBJ Invest A/S, var taget
under konkursbehandling ved Sø- og Handelsretten i 2005, og
at der efter det for ham oplyste havde været krydshæftelser
for gæld mellem disse selskaber. Endvidere gjorde han
opmærksom på, at der ved Gentofte Fogedret i foråret 2005
var foretaget fogedforretning for et mindre beløb på 27.500 kr.

Den 8. april 2005 meddelte Sø- og Handelsretten advokat
Søren Dines Larsen, at der var blevet indgivet
konkursbegæring mod JBJ Invest A/S. Sø- og Handelsretten
meddelte endvidere, at der skulle afholdes skifteretsmøde den
13. april 2005.

Den 11. april 2005 rettede advokat Søren Dines Larsen
henvendelse til Sø- og Handelsretten, idet han oplyste, at
advokat Jens Rysgaard havde undladt at sende ham kopi af


- 4 -

konkursbegæringen, da den blev indgivet. Advokat Søren
Dines Larsen anmodede endvidere om udsættelse af det
berammede retsmøde den 13. april 2005 i en uge. Til støtte
for advokat Søren Dines Larsens begæring om afvisning af
konkursbegæringen anførte han bl.a., at betingelserne for
insolvens i konkurslovens § 17 ikke var opfyldt, ligesom der
ikke forelå forhold anført i konkurslovens § 18 til støtte for
sådan insolvens. Han anførte endvidere, at advokat Jens
Rysgaard intet havde foretaget sig med henblik på at
undersøge spørgsmålet om insolvens nærmere. Advokat Søren
Dines Larsen meddelte endvidere, at det ikke var korrekt, at
der skulle være krydshæftelser mellem et konkursramt selskab
og JBJ Invest A/S, og at advokat Jens Rysgaard i øvrigt ikke
havde søgt at skaffe dokumentation for denne oplysning.

For så vidt angik påstanden om fogedforretning oplyste
advokat Søren Dines Larsen, at det fulde beløb var blevet
indbetalt på en særskilt klientkonto hos ham.

Den 13. april 2005 blev der afholdt skifteretsmøde, hvor
skifteretten udsatte sagen og berammede procedure til
foretagelse den 8. juni 2005.

Der blev herefter udvekslet processkrifter, og i processkrift A
af 27. april 2005 oplyste advokat Søren Dines Larsen, at der
ikke forelå dokumentation for, at der skulle eksistere
krydshæftelser mellem JBJ Invest A/S og søsterselskabet, og
at det i øvrigt var JBJ Invest A/S' opfattelse, at advokat Jens
Rysgaard kun kunne have modtaget den ukorrekte oplysning
om krydshæftelse fra en person, nemlig advokat Christian
Kirkman-Møller.

Ved processkrift I af 1. juni 2005 fremlagde advokat Jens
Rysgaard årsrapport for 2003 for JBJ Invest A/S. Advokat Jens
Rysgaard anførte, at der i seneste aflagte årsregnskab for
indkomståret 2003 blev opgjort en egenkapital til 33.987.458
kr., medens likviditetsbeholdningen ultimo året var på 0 kr.

I processkrift 2 af 6. juni 2005 anførte advokat Jens Rysgaard
endvidere, at det af årsrapport for 2003 fremgik, at
bruttoresultatet før finansielle poster og skat var -6.298.428
kr. ...

I retsmødet i Sø- og Handelsretten den 8. juni 2005 blev
sagen udsat på JBJ Invest A/S' stillelse af sikkerhed for kravet
til den 15. juni 2005.

Den 4. juli 2005 meddelte advokat Jens Rysgaard Sø- og
Handelsretten, at JBJ Invest A/S havde stillet sikkerhed over
for Leroy Translation, og at Leroy Translation på den baggrund
tilbagekaldte sin anmodning om afsigelse af konkursdekret.

Den 15. juli 2005 bestemte skifteretten, at Leroy Translation
betalte sagens omkostninger med 6.000 kr. ..."


- 5 -

Det hedder videre i selve Advokatnævntes afgørelse bl.a.:

"... Under den foreliggende sags konkrete omstændigheder,
herunder at advokat Jens Rysgaard ikke fik noget svar på sit
brev af 16. marts 2005, finder Advokatnævnet, at advokat
Jens Rysgaard i relevant omfang havde undersøgt, om
konkursbetingelserne var opfyldt, inden han indgav
konkursbegæringen. Advokat Jens Rysgaard har derfor ikke
tilsidesat god advokatskik i den forbindelse.

Derimod har advokat Jens Rysgaard tilsidesat god advokatskik
ved ikke at have sendt en kopi af konkursbegæringen til
advokat Søren Dines Larsen samtidig med, at han indgav den
til retten. ..."

Til yderligere belysning af handlingsforløbet i perioden umiddelbart inden
indgivelsen af konkursbegæringen den 29. marts 2005 og frem til
tilbagekaldelsen heraf den 4. juli 2005 er der under hovedforhandlingen
dokumenteret en række breve og processkrifter mellem parterne. Den i
afgørelsen nævnte betalingsfrist på 3 dage er således fastsat i et brev af
11. marts 2005 fra sagsøgtes advokat og er sendt direkte til JBJ Invest
A/S. I brevet af 15. marts 2005 bekræftede sagsøgerens advokat, at han
havde modtaget kopi af brevet fra den 11. marts 2005 til sagsøgeren.

Det hedder endvidere i sagsøgerens processkrift fra den 27. april 2005
bl.a.:

"... Det bemærkes ... at rekvisitus ikke i forbindelse med den
pågældende fogedforretning ved Retten i Gentofte afgav en ...
"insolvenserklæring".

Rekvisitus indbetalte ... samme dag som iværksættelsen af
fogedforretningen ... det pågældende sagsomkostningsbeløb
på en særskilt klientkonto hos undertegnede i rekvisiti´ navn,
på hvilken klientkonto det pågældende beløb fortsat henstår.

Det var således ... ikke aktuelt at drøfte udlæg i rekvisiti´
øvrige aktiver, da rekvisitus var i stand til at påvise et aktiv ­
som efter Fogedrettens opfattelse var "betryggende" ­ som
genstand for udlæg, nemlig indeståendet på klientkontoen. ..."

Det hedder herefter i et processkrift af 11. maj 2005 fra sagsøgte bl.a.:

"... Såfremt Rekvisitus fortsat måtte være af den opfattelse, at
de for Rekvirenten foreliggende oplysninger ... er forkerte, og
der således i strid med disse oplysninger ikke eksisterer eller


- 6 -

tidligere har eksisteret krydshæftelser, opfordres ... Rekvisitus
til at dokumentere dette ved en erklæring fra selskabets
revisor, eller alternativt give revisor tilladelse til at udtale sig
til mig om forholdene, idet jeg så vil udbede mig den nævnte
bekræftelse fra revisor. ..."

Sagsøgeren besvarede denne opfordring i et processkrift af 19. maj
2005, hvori det bl.a. hedder:

" ... For så vidt angår rekvirentens "processuelle opfordring ..."
om fremlæggelse af revisorerklæring mv., skal det bemærkes,
at manglende opfyldelse af en sådan processuel opfordring
vedrørende insolvensbetingelsen i en konkurssag, hvor
rekvirenten for så vidt angår de forhold, der ikke er omfattet
af konkurslovens § 18, utvivlsomt har bevisbyrden, naturligvis
ikke kan tillægges processuel skadevirkning. ..."

Det fremgår af sagsøgerens årsrapport for 2003 fra den 21. maj 2004,
der er udarbejdet af Statsautoriserede Revisionsaktieselskab Grant
Thornton, at denne er forsynet med en blank revisionspåtegning, og at
årets resultat andrager 18.155.127 kr. I balancen er der om aktiverne
anført, at de i det væsentlige vedrører kapitalinteresser i tilknyttede og
associerede virksomheder med 31.779. 701 kr. Det hedder om den
likvide beholdning: "-" Selskabets gældsforpligtelser er i balancen opgjort
til 18.692.599 kr.

I et processkrift af 1. juni 2005 fra sagsøgeren tilføjede denne bl.a.:

" ... Med hensyn til den fremlagte årsrapport ... så undlader
rekvirenten ... bekvemt at omtale det oplagte forhold, at årets
resultat i regnskabet udgjorde kr. 18.155.000,00 ­ et
overskud, der ifølge rekvisitus ikke forventes at være mindre i
regnskabsåret 2004. ..."

Årsregnskabet for 2003 blev atter omtalt i et processkrift af 6. juni 2005
fra sagsøgte, hvori det bl.a. hedder:

"... Til rekvisiti bemærkninger til årsrapport for 2003 skal
anføres, at bruttoresultatet før finansielle poster og skat er kr.
-6.298.428, og dermed en negativ drift.

Under opgørelsen af de finansielle poster indtægtsføres blandt
andet resultatet af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
med kr. 31.812.546, fremkommet blandt andet ved


- 7 -

opskrivning af aktiver i datterselskaberne ... med kr. 22 mio.
og i ... med kr. 3 mio.

Resultatet for rekvisitus kan herefter opgøres til kr. 18.155.12,
men dette medfører ikke likviditet til rekvisitus, idet
opskrivningerne i datterselskaberne ikke kan udloddes til
rekvisitus, hvorfor det af rekvisitus fremhævede resultat ikke
udtrykker noget om rekvisitus betalingsevne. ..."

Omkring den 8. juni 2005 udleverede sagsøgeren en række dokumenter
til sagsøgte. I en e-mail af 7. juni 2005 fra statsautoriserede
Revisionsaktieselskab Grant Thornton hedder det bl.a.:

"... Vedhæftet følger:

Årsregnskab i udkast for JBJ Invest. I udkastet fremgår en
note med eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser. Denne
note er ikke endelig i regnskabsudkastet. Jeg kan derfor
bekræfte, at vi ikke er bekendt med at JBJ Invest har stillet
andre sikkerheder over for Amagerbanken end de som
Amagerbanken selv nævner i deres bekræftelse pr. 31/12
2004 ...

Bekræftelse pr. 31/12 2004 fra Amagerbanken på det
engagement og sikkerheder, som JBJ Invest A/S har med
Amagerbanken. Som det fremgår af denne bekræftelse
kautionerer JBJ Invest alene for bankgæld vedrørende
Familiebolig ApS. ..."

I et brev af 8. juni 2005 fra Amagerbanken A/S hedder det endvidere
bl.a.:

"... På given foranledning skal vi herved oplyse, at selskabet
JBJ Invest A/S ... ikke hæfter som kautionist for [4 JBJ Invest]
A/S under konkurs´... påhvilende gæld overfor Amagerbanken
..."

Der er dokumenteret en kontooversigt af den 20. juni 2005 fra
Amagerbanken A/S, hvoraf det bl.a. fremgår, at sagsøgeren havde en
kredit, hvor der var adgang til at trække 6,5 mio. kr., og hvor der alene
var trukket 946.728,94 kr.

Der er endelig under hovedforhandlingen dokumenteret en række bilag til
belysning af sagsøgerens tab.


- 8 -

Joacim Bruus-Jensen har forklaret, at han er direktør i og eneejer af
JBJ Invest A/S, der beskæftiger sig med investering i og udvikling af
ejendomme og selskaber. JBJ Invest A/S er stiftet i 1989 og er et
holdingselskab. Det har ikke været nødvendigt at indskyde kapital i
selskabet siden dettes stiftelse, og der har på intet tidspunkt været
problemer med likviditeten i forhold til den daglige drift. Det er korrekt,
at selskabet ikke havde en likvid beholdning i foråret 2005, hvor
konkursbegæringen blev indgivet mod selskabet, men selskabet havde da
betydelige uudnyttede kreditfaciliteter i Amagerbanken A/S. Den
begrænsede likviditet er en naturlig følge af, at der er tale om et
holdingselskab, hvis formål er at foretage investeringer. Selskabets
manglende behov for likviditet afspejler sig derfor i balanceopgørelsen i
årsregnskabet for 2003 for perioden 1. januar ­ 31. december 2003.
Likviditeten i koncernen ligger derimod i datterselskaberne, hvilket
fremgår af oplysningerne i regnskabet omkring kapitalandelene i de til
selskabet tilknyttede virksomheder. JBJ Invest A/S opnår således
indtægter i form af udbytte i forbindelse med den løbende realisering af
datterselskabernes aktiver. En del af disse midler geninvesteres, mens en
del anvendes til dækning af udgifter forbundet med selskabets daglige
drift. Den regnskabsmæssige værdiansættelse af ejendomme sker til
værdien i handel og vandel. Selskabets revisor anlægger en konservativ
vurdering, og ejendommene er derfor værdiansat til væsentlig mindre
end disses reelle værdi. Værdiansættelserne af ejendommene reguleres
løbende, og der er ikke tale om en opskrivning af ejendommenes værdi.

Sagsøgeren havde på et tidspunkt som aktionær investeret i Giantcode
A/S sammen med en række andre investorer, herunder advokat Christian
Kirkman-Møller. I forbindelse hermed havde bl.a. JBJ Invest A/S
kautioneret for et lån, som Christian Kirkman-Møller havde optaget i
Amagerbanken A/S. Da låneforpligtelsen blev misligholdt, havde
sagsøgeren efter indfrielsen af kautionen et krav mod Christian Kirkman-
Møller. Vidnet var derfor af den opfattelse, at JBJ Invest A/S ikke skyldte
den pågældende noget.

Han er ikke bekendt med, at der skulle have eksisteret krydshæftelser i
relation til sagsøgeren. Der har derimod verseret en udlægsforretning
ved Retten i Gentofte i foråret 2005. Sagsøgeren var ved Vestre


- 9 -

Landsrets kendelse af 8. oktober 2004 pålagt at betale omkostninger
med 25.000 kr. Beløbet med efterfølgende omkostninger er indbetalt til
advokat Søren Dines Larsen, og der er således ikke foretaget forgæves
udlæg hos sagsøgeren. Der har hverken før eller siden været afholdt
fogedforretninger mod JBJ Invest A/S.

Konkursbegæringen har medført, at sagsøgeren har måttet optage
bemærkninger herom i selskabets årsregnskab. Dette har belastet
selskabet og ført til møder med revisor og banken. Revisor Mads Myrthue
Thomsen og advokat Søren Dines Larsen har ligeledes haft en
omfattende korrespondance herom. Han er ikke bekendt med, at advokat
Jens Rysgaard skulle have sendt påkravsskrivelsen af 11. marts 2005 til
JBJ Invest A/S. Havde selskabet modtaget et sådant brev, ville dette
være blevet videresendt til advokaten.

Mads Myrthue Thomsen har forklaret, at han er revisor for JBJ Invest
A/S, og at han har revideret selskabets regnskaber, siden han lærte
Joacim Bruus-Jensen at kende i 2000. Han har forsynet sagsøgerens
regnskaber i 2003 og 2004 med blanke revisionspåtegninger. JBJ Invest
A/S er et holdingselskab for en række ejendoms- og driftsselskaber, og
likviditeten i koncernen ligger derfor i driftsselskaberne. Når man skal
bedømme JBJ Invest A/S' økonomiske forhold, er det nødvendigt at se på
hele koncernregnskabet, og det fremgår heraf, at selskabet da ikke
manglede kapital. Udgifterne i holdingselskabet vedrørte primært løn til
Joacim Bruus-Jensen, der er den eneste ansatte i JBJ Invest A/S.
Sådanne udgifter finansieres typisk via udbytte fra datterselskaberne.
Hvis der havde været likviditetsmæssige problemer, ville dette også have
fremgået af en revisionspåtegning på årsregnskaberne for 2003 og 2004.
Regnskabsmæssigt er ejendommene fastsat til den værdi, som
ejendommene med sikkerhed er værd, men Joacim Bruus-Jensen har den
opfattelse, at ejendommene reelt er mere værd end det fremgår af
regnskaberne. Datterselskaberne opgøres til den indre værdi. Da
sagsøgte i marts 2005 indgav en konkursbegæring, var årsregnskabet for
2004 endnu ikke aflagt. Konkursbegæringen førte til, at JBJ-koncernens
forhold blev gennemgået i overensstemmelse med revisionsselskabet
Grant Thorntons interne retningslinjer. Dette sker med henblik på at
konstatere, om der er begået fejl i forbindelse med revisionen. Der blev


- 10 -

ved denne gennemgang dog ikke konstateret fejl. Der var endvidere
omfattende drøftelser imellem revisionsfirmaet og advokat Søren Dines
Larsen. Amagerbanken A/S, der var selskabets bankforbindelse, var
endvidere blevet nervøs over konkursbegæringen, og han var derfor også
i dialog med banken. Denne erkendte dog på baggrund af oplysningerne i
de seneste regnskabsudkast for 2004, at selskabet var likvidt. Han er
ikke bekendt med, at der skulle have været krydshæftelser mellem JBJ
Invest A/S og 4 JBJ Invest A/S. Sidstnævnte selskab er taget under
konkursbehandling på begæring af Amagerbanken A/S, og der er ikke i
den anledning rejst krav mod sagsøgeren. Han henvendte sig på et
tidspunkt til banken med henblik på at få nærmere oplysninger om
krydshæftelser, og denne afkræftede da eksistensen af sådanne
hæftelser.

Advokat Jens Rysgaard har forklaret, at han har været advokat for
sagsøgte, og at der også verserer en erstatningssag mod ham personligt i
anledning af den indgivne konkursbegæring. Der har endvidere verseret
en adfærdsklage mod ham ved Advokatnævnet, der i det væsentlige er
identisk med nærværende sag.

Han har kendt advokat Christian Kirkman-Møller i mange år, og i marts
2005 blev han kontaktet af denne og fik udleveret en kopi af den
afgørelse, der var truffet af High Court of Justice i London. Han drøftede
domskonventionen og eksigibilitet med Christian Kirkman-Møller og
sendte herefter et brev direkte til JBJ Invest A/S den 11. marts 2005.
Han modtog tillige oplysninger om, at kravet var overdraget til sagsøgte,
og at der var foretaget denuntiation. Advokat Søren Dines Larsen afviste
kravet i et brev fra den 15. marts og henviste til, at der var modkrav i
forhold til Christian Kirkman-Møller, og at der ikke var sket transport af
kravet til sagsøgte. Han skrev derfor på ny til advokat Søren Dines
Larsen den 16. marts 2005 og afventede herefter svar, før han indgav
konkursbegæringen den 29. marts 2005. Inden han sendte en
konkursbegæring til skifteretten, modtog han kopier af JBJ Invest A/S'
regnskaber fra Christian Kirkman-Møller, og han trak også selv selskabets
regnskaber hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Han var klar over, at JBJ
Invest A/S er et holdingselskab, og at 4 JBJ Invest ApS, der var et
datterselskab, var taget under konkursbehandling få måneder tidligere.


- 11 -

Han havde også kendskab til, at Giantcode A/S, som sagsøgeren var
aktionær i, var taget under konkursbehandling ca. et år tidligere. Han
bemærkede endelig i JBJ Invest A/S' regnskab for 2003, at der var anført
"en blank streg" ved likviditeten, og at der var en samlet gæld på ca. 19
mio. kr.
Han modtog tillige oplysninger fra advokat Christian Kirkman-Møller om
mulige krydshæftelser og en fogedforretning mod sagsøgeren. Han fandt
ikke, at han var i en position, hvor han kunne skrive direkte til
Amagerbanken A/S for at få be- eller afkræftet eksistensen af disse
hæftelser. Han fandt det endvidere besynderligt, at sagsøgeren ikke
havde likviditet til at betale 25.000 kr. Den 27. april 2005 fik han dog
oplysninger om, at dette beløb var deponeret hos advokat Søren Dines
Larsen. Det er korrekt, at han ikke, forinden han indgav
konkursbegæringen, har spurgt advokat Søren Dines Larsen, om der
forelå krydshæftelser eller om de nærmere omstændigheder omkring
fogedforretningen.

Da JBJ Invest A/S havde en betydelig kortsigtet gæld, og da der forelå en
række foruroligede momenter, herunder navnlig oplysningerne om
krydshæftelser og den afholdte udlægsforretning, skønnede han, at JBJ
Invest A/S havde likviditetsmæssige problemer. Han forsøgte ikke først
at inddrive kravet via fogedretten, idet han anså det for hensigtsmæssigt
at sikre en ligelig behandling af kreditorerne. Han har under den
efterfølgende skriftveksling i skifteretten forgæves opfordret sagsøgeren
til at afkræfte mistanken. Under et møde den 8. juni 2005 i skifteretten
manglede der fortsat dokumentation for krydshæftelserne, og selvom
sagsøgeren tilbød at deponere et beløb, fandt han ikke grundlag for
straks at tilbagekalde konkursbegæringen. De blev derimod enige om at
udsætte mødet. Han mener, at han først modtog dokumentation fra
Amagerbanken A/S om manglende krydshæftelse efter dette møde, og at
dette skete enten den 10. eller 14. juni 2005. På mødet var der
endvidere fastsat en frist for deponering til den 15. juni 2005. Da dette
ikke skete, skrev han den 15. juni 2005 til skifteretten og gjorde
opmærksom på den manglende sikkerhedsstillelse. Den 29. juni 2005
udstedte sagsøgeren en deponeringserklæring, som han modtog nogle
dage senere. Konkursbegæringen blev herefter tilbagekaldt. Det skyldige
beløb er forsat deponeret.


- 12 -


Advokat Christian Kirkman-Møller har forklaret, at JBJ Invest A/S
oprindelig indgav konkursbegæring imod ham personligt - først ved Sø-
og Handelsretten og senere i England. Da han skulle aflevere et
processkrift med bilag til brug for sagen i England, og da denne havde et
omfang på ca. 500 sider, havde han behov for bistand til oversættelse af
dokumenterne. Han fik derfor Christian Leroy til at oversætte disse.
Under hovedforhandlingen var der intense drøftelser vedrørende
sagsomkostningerne og udgifterne i forbindelse med det udførte
oversættelsesarbejde. Han overdrog straks alle sine krav ifølge dommen
til Christian Leroy som led i betalingen af dennes krav. Den engelske
dommer ville dog ikke notere overdragelsen i retsbogen. Da afgørelsen
skulle gennemtvinges i Danmark, indledte han drøftelser med advokat
Jens Rysgaard om, hvordan sagen skulle gribes an. De drøftede blandt
andet den fogedsag, som havde verseret ved Retten i Gentofte, og at 4
JBJ Invest A/S var erklæret konkurs. Der var i samme periode nogle
avisskriverier om bestyrelsesmæssig uro hos sagsøgeren, og der
verserede rygter om økonomiske vanskeligheder herunder om, at
Amagerbanken A/S var ved at trække sig ud af engagementer på i alt ca.
60 mio. kr. med koncernen. Han havde indhentet selskabets
årsregnskaber, hvoraf fremgik, at der manglede likviditet. De grundløse
indsigelser i fogedretten gjorde desuden, at de ikke vurderede, at der var
udsigt til at opnå betaling hos selskabet.

Parternes procedurer:

Sagsøgeren har gjort gældende, at sagsøgte er ansvarlig for
sagsøgerens tab i medfør af konkurslovens § 28, stk. 1. Sagsøgeren var
ikke insolvent, hverken da sagsøgte indleverede konkursbegæringen til
skifteretten den 29. marts 2005 eller på et senere tidspunkt, og sagsøgte
har ikke udvist den fornødne agtpågivenhed i den anledning. Sagsøgte
har således ikke foretaget tilstrækkelige undersøgelser omkring
sagsøgerens økonomi. Sagsøgte har udelukkende støttet begæringen på
løse rygter om krydshæftelser og en verserende fogedsag og først senere
på oplysninger fra sagsøgerens årsrapport for 2003. Udover at denne
ikke dokumenterer insolvens, indeholder den heller ingen oplysninger om
krydshæftelser, og en fremskaffelse og kontrol af regnskabet ville således


- 13 -

kunne have afkræftet sagsøgtes mistanke allerede på et tidligt tidspunkt.
Sagsøgeren er dernæst et holdingselskab, og det er derfor uden
betydning, at selskabet i 2003 var uden egentlig likviditet, idet denne
genereres i datterselskaberne. Dertil kommer, at selskabet på dette
tidspunkt havde uudnyttede kreditfaciliteter på ca. 5,5 mio. kr. i
Amagerbanken. Advokat Christian Kirkman-Møller havde dernæst via sit
engagement omkring Giantcode A/S kendskab til sagsøgerens
økonomiske forhold og var således klar over, at betalingen kun udeblev
som følge af manglende vilje fra sagsøgerens side og ikke på grund af
manglende evne. Sagsøgte kunne endelig have tilvejebragt disse
oplysninger ved at have indledt en fogedsag mod sagsøgeren.

Betingelserne i konkurslovens § 18 har endvidere ikke været opfyldt, idet
der ikke er foretaget en forgæves fogedforretning mod sagsøgeren.
Udlægshaveren fik således tilstrækkelig sikkerhed i indestående hos
sagsøgerens advokat. Den omstændighed, at sagsøgeren nægtede
betaling skaber ikke i sig selv en formodning for insolvens. Endelig har
sagsøgte indgivet konkursbegæringen uden at orientere sagsøgeren
herom, og sagsøgte har ikke givet sagsøgeren mulighed for at
dokumentere sin solvens eller at afkræfte de omstændigheder, som
sagsøgte støttede sin formodning om insolvens på.

Sagsøgte har dernæst opretholdt konkursbegæringen frem til det
tidspunkt, hvor sagsøgerens stillede sikkerhed for kravet, uagtet
sagsøgeren på dette tidspunkt havde bestridt oplysningerne om
insolvens. Sagsøgte burde derfor have tilbagekaldt begæringen. Sagsøgte
kan endelig ikke have haft en berettiget forventning om, at sagsøgeren
var insolvent efter den 8. juni 2005. Sagsøgeren tilbød på dette tidspunkt
at undersøge mulighederne for at stille sikkerhed for konkursfordringen.
En sådan sikkerhedsstillelse ville have været omstødelig i tilfælde af
insolvens og konkurs, og sagsøgte ville da næppe have accepteret en
sådan sikkerhed, medmindre sagsøgeren netop havde vished for
manglende insolvens.

Sagsøgte kan endelig ikke opnå ansvarsfrihed under henvisning til, at
han alene var bistået af advokater med de praktiske forhold vedrørende
sagen, idet han skal identificeres med sine rådgivere.


- 14 -


Sagsøgeren har dokumenteret sit tab og har navnlig om udgifterne til
revisor og advokat anført, at der er tale om merarbejde afledt af
konkursbegæringen, og at der er tale om ekstraarbejder i forhold til det
af skifteretten tidligere tilkendte omkostningsbeløb. Da der endvidere
ikke kan afløftes moms af udgifterne, kan disse beløb tillige kræves
erstattet. Sagsøgeren har endvidere krav på erstatning for kreditspilde,
da der er lidt et rentetab, ligesom der kan kræves godtgørelse for tort, da
konkursbegæringen har haft betydning for sagsøgerens omdømme
navnlig i forhold til banken.

Sagsøgte har principalt gjort gældende, at denne ikke selv har handlet
ansvarspådragende, jf. konkurslovens § 28, stk. 1, og at der ikke er
grundlag for at identificere ham med sine advokater. Sagsøgte er
bosiddende i England og har alene overladt de praktiske forhold
vedrørende inkassationen af konkursfordringen, dels til advokat Jens
Rysgaard, der er bosiddende i Danmark, dels til advokat Christian
Kirkmann-Møller, der er bosiddende i England.

Sagsøgte har subsidiært gjort gældende, at rådgiverne ej heller har
udvist manglende agtpågivenhed. Inden indleveringen af
konkursbegæringen undersøgte advokat Jens Rysgaard og advokat
Christian Kirkman-Møller sagsøgerens økonomi og konstaterede, at 4 JBJ
Invest A/S, der var et søsterselskab til sagsøgeren, var taget under
konkursbehandling, og at der muligvis forelå krydshæftelser i form af
kautionsforpligtelser eller lignende mellem disse selskaber. Sagsøgeren
forsøgte ikke at afkræfte denne formodning. Der forelå endvidere
oplysninger om, at sagsøgeren trods en udlægskendelse havde undladt at
betale et skyldigt beløb, og at der derfor var iværksat en udkørende
fogedforretning hos sagsøgerens advokat med henblik på at inddrive
beløbet. Endelig havde advokaten tilvejebragt sagsøgerens regnskab for
2003, hvoraf bl.a. fremgik, at kontantbeholdningen var 0 kr., at aktiverne
var bundne i ejendomme i datterselskaber, at den primære drift var
negativ med 6 mio. kr., og at den positive egenkapital skyldtes en ikke-
likviditetsmæssig opskrivning af ejendomme. Advokaten har gentagne
gange forgæves forsøgt at få sagsøgeren til at betale, og denne undlod
helt at besvare en henvendelse fra den 16. marts 2005. Sagsøgeren


- 15 -

fortsatte frem til den 8. juni 2005 med at nægte at fremlægge
dokumentation for sin solvens og tilbød samtidig at undersøge
mulighederne for at afværge en konkurs ved sikkerhedsstillelse.

Sagsøgte har om tabet anført, at der i forhold til revisor- og
advokatudgifterne tidligere er tilkendt omkostninger i skifteretten for
behandling af konkursbegæringen, og at sagsøgeren ikke har godtgjort,
at momsen ikke kan afløftes. Da det endvidere er ubestridt, at
sagsøgeren skylder beløbet, kan denne ikke kræve erstatning for
kreditspilde og rentetab som følge af, at beløbet er deponeret. Der er
endelig ikke grundlag for tort, når det er ubestridt, at sagsøgeren skylder
beløbet.

Skifteretten skal udtale:

Indledningsvis bemærkes, at skifteretten ikke finder det godtgjort, at
sagsøgeren i forbindelse med indgivelsen af konkursbegæringen den 29.
marts 2005 eller i tiden frem til den 4. juli 2005, hvor sagsøgte
tilbagekaldte konkursbegæringen, var insolvent.

Dernæst bemærkes, at der ved vurderingen af sagsøgtes ansvar skal ske
identifikation af sagsøgte og dennes juridiske rådgivere.

Skifteretten lægger herefter til grund, at sagsøgte havde fået transport i
et klart og utvetydigt krav fastslået ved en eksigibel afgørelse i England,
og at sagsøgeren trods gentagne opfordringer undlod at betale
fordringen.

Skifteretten lægger endvidere til grund, at sagsøgte først den 29. marts
2005, og efter at sagsøgeren havde undladt at besvare henvendelsen fra
den 16. marts 2005, indgav en konkursbegæring og navnlig støttede
denne på forlydender omkring krydshæftelser med et konkursramt
selskab og oplysninger omkring en verserende fogedsag mod
sagsøgeren. Skifteretten finder heller ikke tilstrækkelig grundlag for at
forkaste forklaringerne om, at sagsøgtes rådgivere på dette tidspunkt
havde kendskab til sagsøgerens årsrapport for 2003.


- 16 -

Uanset at sagsøgte ikke havde tilvejebragt sikkerhed for, at sagsøgeren
var insolvent, finder skifteretten, at sagsøgte på tidspunktet for
konkursbegæringens indgivelse havde tilvejebragt sådanne oplysninger,
der ­ navnlig ved sagsøgerens passive adfærd i forhold til et notorisk
krav ­ skabte en begrundet mistanke om økonomiske problemer, hvorfor
indgivelse af en konkursbegæring på dette tidspunkt ikke kan anses for
ansvarspådragende.

Da sagsøgeren dernæst blot bestred rigtigheden af sagsøgtes oplysninger
og undlod at fremlægge nærmere dokumentation i form af
regnskabsudkast for 2004, budgetter eller andre relevante oplysninger
før i juni 2005 og således undlod i tilstrækkelig omfang at afkræfte
sagsøgtes mistanke om økonomiske problemer, og da sagsøgeren på et
møde i skifteretten den 8. juni 2005 blot fremsatte tilbud om at
undersøge mulighederne for at tilvejebringe en sikkerhedsstillelse for
herigennem at forlige sagen, hvilket først fandt sted den 29. juni 2005,
finder skifteretten, at sagsøgte heller ikke efterfølgende har handlet
ansvarspådragende ved at opretholde konkursbegæringen frem til den 4.
juli 2005.

Sagsøgte vil derfor være at frifinde.

Sagsøgeren har i forbindelse med sagens indledning oprindelig nedlagt
påstand om betaling af 238.750 kr. med nærmere angivne renter og
henvist til konkurslovens § 28, stk. 1 og stk. 2. Sagsøgeren har i et
processkrift modtaget den 18. februar 2008 frafaldet anbringendet om
ansvar efter konkurslovens § 28, stk. 2, og har samtidig reguleret
påstanden. Sagsøgeren har dernæst i en replik fra den 8. februar 2006
nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtedes at anerkende, at sagsøgeren
ikke var denne noget beløb skyldig, ligesom der tillige har været udtaget
stævning mod advokat Jens Rysgaard med påstand om betaling af
238.750 kr. Ved Sø- og Handelsrettens skifterets kendelse af 27. februar
2007 blev sagsøgerens nye påstand i forhold til sagsøgte afvist, mens
sagen mod advokat Jens Rysgaard blev henvist til retten i Lyngby.

Under hensyn til at sagen således har fået et meget betydeligt omfang og
herunder langvarigt forløb, der i vidt omfang skyldes sagsøgerens


- 17 -

forhold, forholdes der med hensyn til sagens omkostninger som nedenfor
anført.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Leroy Translations v/ Christian Leroy, frifindes.

Sagsøgeren, JBJ Invest A/S, skal inden 14 dage betale sagsomkostninger med 50.000 kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8
a.


Torben Kuld Hansen


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»