Jakob - Stort mødelokale 3
Daniel - Stort mødelokale 2

Konkurs - sekundært massekrav

Resumé

Sagsøgeren påstod sit krav tillagt status som sekundært massekrav. Da kravet fandtes stiftet før, fallenten var trådt i betalingsstandsning, var kravet et simpelt krav.

Dom i sagen P-33-11

Erling Randers
(advokat H. Bo Andersen)

mod

Neergårds Camping A/S under konkurs
(Kurator, advokat Jesper Trommer Volf)

Indledning

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Erling Randers' krav mod Neergårds Camping A/S under konkurs er et simpelt krav, jf. konkurslovens § 97, eller et massekrav, jf. konkurslovens § 94, stk. 2.

Påstande

Erling Randers, har nedlagt påstand om, at  Neergårds Camping A/S under konkurs skal dømmes til at anerkende, at Erling Randers' krav på salgsprovenuet ved salg af Erling Randers' autocamper, 103.789 kr., anerkendes som sekundært massekrav i konkursboet, jf. konkurslovens § 94, stk. 1.

Neergårds Camping A/S under konkurs, har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Ved slutseddel af 23. oktober 2006 købte Erling Randers en autocamper af mrk. Chausson Allegro 68 GA af Neergårds Camping A/S. Købesummen udgjorde 361.498 kr. Som en del af betalingen gav Erling Randers sin autocamper af mrk. Hymer 65 i bytte for 180.000 kr. Det fremgår af slutsedlen, at restkøbesummen herefter var 181.498 kr., som skulle betales ved leveringen. Leveringen var aftalt til ca. 1. maj 2007.

Nederst på slutsedlen fremgår følgende:

"…

Denne handel er indgået på oven- og omstående betingelser.

NB. Særaftaler skal noteres på bagsiden af nærværende slutseddel.

…"

På bagsiden af slutsedlen var optrykt Neergårds Camping A/S' salgsbetingelser, hvoraf

det blandt andet fremgår:

"…

1.   Ejendomsretten til køretøjet med alt tilbehør forbliver hos sælgeren, indtil hele restkøbesummen plus påløbne omkostninger er skadesløst betalt til sælgeren, eller til hvem han har transporteret sin ret.

…"

Da autocamperen i henhold til slutsedlen skulle leveres i maj 2007, kunne Erling Randers ikke erlægge restkøbesummen.

Ved brev af 6. december 2007 skrev Neergårds Camping A/S følgende til Erling Randers:

"…

Ifølge ovennævnte slutseddel skulle vi til Dem levere Deres nye autocamper: Chausson Allegro 68GA den 1. maj 2007.

Autocamperen har siden denne dag stået klar til Dem.

De har imidlertid meddelt os, at De på dette tidspunkt ønskede at udsætte leveringen af den nye

vogn i en mindre periode.

Det er vor opfattelse at denne mindre periode nu er gået, idet autocamperen nu har stået og ventet på Dem i ca. 7 måneder. Derfor skal vi anmode om, at De nu træffer en aftale med os om endelig levering af autocamperen, således at vi kan få denne handel gjort færdig

..."

Ved brev af 5. februar 2008 skrev Neergårds Camping A/S følgende til Erling Randers:

"…

Idet vi refererer til ovennævnte slutseddel på autocamper, som skulle være leveret til Dem den 1. maj 2007.

De har nu meddelt os, at De ikke kan aftage den pågældende autocamper. Derfor har vi sat autocamperen til salg. Vi vender tilbage til Dem igen, når vi har solgt autocamperen. Når autocamperen er solgt kan vi opgøre hvilket tab vi har haft ved at have den stående i næsten et år.

…"

Neergårds Camping A/S anmeldte den 3. marts 2009 betalingsstandsning  til Sø- og Handelsretten, som beskikkede advokat Jesper Trommer Volf som tilsyn.

Den 29. maj 2009 solgte Neergårds Camping A/S autocamperen.

Den 3. september 2009 blev Neergårds Camping A/S taget under konkursbehandling.

Erling Randers blev først i en telefonsamtale med Poul Neergård i december 2009 underrettet om betalingsstandsningen, salget af autocamperen og konkursen.

Ved brev af 18. december 2009 anmeldte Erling Randers sit krav over for Neergårds Camping A/S under konkurs. Det fremgår blandt andet af brevet:

"Anmeldelse af økonomisk krav fra Neergård camping.

Jeg, Erling Randers retter hermed henvendelse til jer ang. Manglende betaling af en autocamper

fra Neergård camping af 180.000 kr.

Vi aftalte at han skulle sælge min autocamper og jeg bestilte en Chausson Allegro som skulle leveres på grænseplader til en pris af 361.498 kr. Min autocamper havde en værdi af 180.000 kr. som

skulle fratrækkes de 361.498 kr. og restbeløbet 181.498 kr. skulle jeg betale når jeg fik den leveret,

den skulle leveres i maj 2007.

Jeg kom dog i økonomisk krise pga. fejl investeringer og kunne godt se, at jeg ikke ville have mulighed for at forfølge min drøm om en ny autocamper, så jeg rettede igen henvendelse til Poul Neergård i eftersommeren 2007 og fortalte ham om min situation og at jeg gerne ville have ophævet

kontrakten. Kontrakten kunne dog ikke ophæves selvom jeg foreslog at han kunne fratrække x antal kr. for at have haft den nye autocamper stående, vi aftalte så følgende, at den nye autocamper som var bestilt skulle sælges og når den var solgt skulle han rette henvendelse til mig så kunne vi afregne vores mellemværende. Jeg ringede til ham i foråret 2008 for at høre om den var solgt, det var den dog ikke, så jeg tog derned et par måneder senere og der var den stadigvæk ikke solgt, så derfor beslut- tede jeg mig for at give det mere tid også grundet finanskrisen, jeg vil erkende at jeg ikke har været meget opsøgende det sidste år, da jeg godt vidste at den ville være svær at sælge og havde også en forventning om, Poul Neergård ville kontakte mig hvis den var solgt.

Jeg undre mig derfor over at jeg ikke har fået en henvendelse fra Neergård camping da de gik konkurs, da jeg ville mene at når Neergård camping er solgt er min nye autocamper også solgt og derfor burde jeg have nogle penge til gode fra salget af min autocamper af mærket Hymer.

…"

Erling Randers' advokat anmeldte ved brev af 28. marts 2011 Erling Randers' krav som et massekrav i boet i henhold til kon- kurslovens § 94, stk. 2.

Ved brev af 5. juli 2011 meddelte kurator, advokat Jesper Trommer Volf, Erling Randers' advokat, at kurator indstillede det af Erling Randers anmeldte § 94-krav til afvisning.

Kurator meddelte videre, at kurator ved fordringsprøvelsen den 23. december 2010 havde godkendt Erling Randers' krav som § 97-krav med 103.789 kr.

Forklaringer

Erling Randers har forklaret, at han i oktober 2006 kørte ned til Neergårds Camping A/S, fordi han ville sælge sin gamle auto- camper af mærket Hymer. Neergårds Camping A/S ville have, at han købte en ny autocamper hos dem. Han fandt en autocam- per af mrk. Chausson Allegro i deres udstilling. Det var en demomodel. De lavede en slutseddel, hvoraf det fremgik, at Neergårds Camping A/S tog hans autocamper i bytte for 180.000 kr. Den nye autocamper skulle leveres ca. 1. maj 2007 med grænseplader. Efter handlens indgåelse fjernede Neergårds Camping A/S den autocamper, han købte, fra udstillingen. Den blev vist kørt på depot i Roskilde. Han så senere, at hans gamle autocamper blev sat til salg for 225.000 kr. Neergårds Camping A/S solgte hans gamle autocamper i sommeren 2007, men han fik ingen kreditnota eller besked herom. Han fik økonomiske problemer, hvorfor han i maj 2007 ikke kunne betale restkøbesummen på 181.498 kr. Han kontaktede Neergårds Camping A/S og talte med Poul Neergård. Han foreslog Poul Neergård, at handlen blev hæ-

vet, og at Neergårds Camping A/S kun tilbagebetalte ham omkring 130.000 kr. af hans forudbetaling på 180.000 kr. Poul Neergård ville imidlertid ikke acceptere, at handlen blev hævet. De blev derfor enige om, at Neergårds Camping A/S satte autocamperen til salg. Den blev sat til salg i ca. september 2007 for en pris af 598.000 kr. inkl. afgifter. Han var ikke med til at fastsætte prisen. I december 2007 fik han en rykker fra Neergårds Camping A/S. Han kontaktede Poul Neergård pr. telefon og oplyste, at han stadig ikke havde mulighed for at betale restkøbesummen. Han foreslog igen at lade handlen gå tilbage, og at Neergårds Camping A/S kun tilbagebetalte 130.000 kr., men det afslog Poul Neergård. I februar 2008 fik han endnu et brev fra Neergårds Camping A/S. Det fremgik af brevet, at Neergårds Camping A/S nu ville sætte autocamperen til salg. Han kontaktede Poul Neergård pr. telefon og gav sin accept til, at autocamperen blev sat til salg.

I december 2009 spurgte hans datter ham, hvordan det gik med salget af autocamperen. Han ringede til Poul Neergård, der modvilligt oplyste, at Neergårds Camping A/S havde været i betalingsstandsning og nu var under konkurs. Han ringede til kurator, der bad ham om at anmelde sit krav i boet. Han blev hverken oplyst om betalingsstandsningen den 3. marts 2009 eller den efterfølgende konkurs. Han blev heller ikke oplyst om, at Neergårds Camping A/S solgte autocamperen i maj 2009. Han var af den opfattelse, at hans krav mod boet var beløbet på 103.789 kr. Beløbet på 180.000 kr., som han anfører i sin anmeldelse til konkursboet, udgjorde hans forudbetaling i forbindelse med, at han gav sin gamle autocamper i bytte.

Poul Neergård har forklaret, at han har været i campingbranchen i 49 år. Det ikke var ham, der lavede slutsedlen med Erling Randers, men han godkendte den. Slutsedlen blev underskrevet den 23. oktober 2006. Autocamperen blev ikke solgt på kredit til Erling Randers. Allerede fordi, at Erling Randers havde bopæl på Gran Canaria, ville det ikke have været muligt at lave et kre-ditsalg. Omkring den 1. maj 2007, hvor leveringen af den af Erling Randers købte autocamper skulle ske, talte han flere gange med Erling Randers, idet Erling Randers ikke kunne erlægge restkøbesummen. Han var i starten af den opfattelse, at Erling Randers efter en kortere periode ville være i stand til at erlægge restkøbesummen. De aftalte derfor, at leveringen af autocamperen skulle udsættes. På det tidspunkt var det ikke svært at sælge autocampere. Det er ikke korrekt, at Erling Randers i sommeren 2007 forsøgte at hæve handlen. Den 6. december 2007 skrev han til Erling Randers om, at handlen skulle effektueres. Erling Randers var stadig interesseret i at overtage autocamperen. Erling Randers meddelte senere, at Erling Randers ikke havde mulighed for at erlægge restkøbesummen. Han har mundtlig og skriftlig oplyst Erling Randers, at Neergårds Camping A/S ville holde Erling Randers erstatningsansvarlig for et eventuelt tab i forbindelse med, at handlen ikke blev til noget. Ved brev af 5. februar 2008 ophævede han handlen over for Erling Randers og meddelte, at autocamperen ville blive sat til salg. Autocamperen blev herefter sat til salg i Neergårds Camping A/S's navn. Autocamperen var hele tiden omfattet af Neergårds Camping A/S' forsikring og fremgik også af Neergårds Camping A/S's lagerliste. Der blev ikke indgået en kommissionsaftale med Erling Randers om salget af autocamperen, idet ejendomsretten til autocamperen på intet tidspunkt var overgået til Erling Randers. Neergårds Camping A/S har før solgt autocampere på kommission, og der blev altid indgået en skriftlig kommis-sionsaftale. En autocamper, der sælges på kommission, skal altid være forsikret af ejeren. Det er korrekt, at han ikke meddelte Erling Randers, at autocamperen blev solgt i 2009. Den blev solgt under betalingsstandsningsperioden. Advokat Anders Melballe havde alle Neergårds Camping A/S' dokumenter og gav tilladelse til salget. Han husker ikke, om han gav advokat Anders Melballe Erling Randers' navn og adresse i forbindelse med betalingsstandsningen.

Der blev lavet en lageroptælling, da Neergårds Camping A/S blev taget under betalingsstandsning. Han har ikke drøftet den konkrete sag med advokat Anders Melballe. Kreditnotaen på 180.000 kr. dateret 22. juni 2007 vedrører salget af Erling Randers gamle autocamper,

der blev solgt den 20. juni 2007.

Parternes synspunkter

Erling Randers har til støtte for den nedlagte påstand i sit påstandsdokument anført følgende:

1.   Det gøres gældende, at det omhandlede køb af autocamperen er et forbrugerkøb på kredit, jf. bilag A, slutseddel af 23. oktober 2006, hvorefter der skal betales ca. den 1. maj 2007 ved levering.

2.   Ejendomsretten til den omhandlede autocamper overgik til sagsøger ved underskrivelsen af slutsedlen den 23. oktober 2006, jf. bilag A.

3.   Erling Randers havde et separatistkrav med hensyn til den omhandlede autocamper, både i forhold til fallenten under betalingsstandsningen og i forhold til det senere konkursbo. Ved det retsstridige salg af autocamperen af fallenten i betalingsstandsningsperioden blev separatistkravet konverteret til det kontante provenu af handlen.

Fallenten orienterede ikke Erling Randers om betalingsstandsningen eller salget, og Erling Randers kunne have stoppet salget.

4.   Erling Randers' krav vedrører ikke, som anført af Neergårds Camping A/S under konkurs, en del af den erlagte udbetaling på 180.000 kr., jf. bilag, men provenuet fra videresalget af Erling Randers' autocamper, som blev solgt den 22. maj 2009 til Jan T. Christensen, jf. bilag 4. På tidspunktet for videresalget af autocamperen må Erling Randers' krav anses for stiftet.

5.   Det er ubestridt, at det beskikkede tilsyn tillod, at Neergårds Camping A/S videreførte sin virksomhed som hidtil under betalingsstandsningen.

Vedrørende Neergårds Camping A/S under konkurs' bemærkninger:

a)   Neergårds Camping A/S ønskede ikke at hæve handlen, hvilket havde bevirket, at der skulle ske kontant afregning til sagsøger med hensyn til Erling Randers' ydelse på 180.000 kr. Erling Randers accepterede dette, og parterne indgik aftale om, at Neergårds Camping A/S skulle sælge autocamperen, jf. bilag C, som ikke opfylder kravene til en ophævelse i relation til købeloven, herunder forbrugerkøb.

b)   Påberåbelse af konkurslovens § 32 konstituerer ikke, at den resterende del af salgsprisen for autocamperen, jf. bilag 4, endeligt skulle tilhøre Neergårds Camping A/S under konkurs.

c)   Bemærkningerne i processkrift af 7. december, hvorefter Erling Randers opfordres til at dokumentere, at det var hans autocamper, der blev solgt til Jan T. Christensen, jf. bilag 4, må forekomme uforståeligt. Bilaget er udleveret af Neergårds Camping A/S under konkurs til Erling Randers, og beregningen af Erling Randers' krav er foretaget på grundlag af bilaget.

d) Neergårds Camping A/S under konkurs er opfordret til at dokumentere kredit- og kommissionsaftale med Neergårds Camping A/S. Sådanne aftaler foreligger ikke skriftligt, men der er som anført indgået en mundtlig aftale om salg af autocamperen.

 

e)   Neergårds Camping A/S under konkurs gør gældende, at Erling Randers skulle have indgået aftaler om pladsleje, rengøring mv. med hensyn til autocamperen, hvis han skulle have haft ejendomsret til denne. Synspunktet giver ingen mening. Neergårds Camping A/S udøvede tilbageholdsret i autocamperen til sikkerhed for sit resttilgodehavende.

f)   Det gøres gældende af Erling Randers, at der skulle udvises en særlig adfærd fra Erling Randers' side i relation til ejendomsretten. Erling Randers' ejendomsret til autocamperen skyldes den almindelige obligationsregel, at ejendomsretten overgår til erhververen af en genstand ved indgåelsen af aftalen herom.

g)   Med støtte i Neergårds Camping A/S' manglende bogføring gør Neergårds Camping A/S under konkurs gældende, at der ville være sket bogføring, hvis ejendomsretten var hos Erling Randers. Neergårds Camping A/S overholdt ikke bogføringslovens bestemmelser om, at alle transaktioner skal registreres - det vil sige bogføres - snarest muligt efter de forhold, der foreligger, der er grund til registreringen. Kontoudtoget med hensyn til Erling Randers' kontoudtog, bilag 1, er ikke udtryk for behørig bogføring, idet salget til Erling Randers ikke er bogført. Formentlig har det været således, at Neergårds Camping A/S kun bogførte, når der var en kontant indbetaling, hvilket naturligvis ikke er retvisende - eller for dens sags skyld lovligt. Neergårds Camping A/S under konkurs' anbringende bestrides, og den manglende bogføring kan naturligvis ikke tages som udtryk for, at ejendomsretten til autocamperen efter sagsøgers køb stadig var hos Neergårds Camping A/S.

Neergårds Camping A/S under konkurs har til støtte for den nedlagte påstand i sit påstandsdokument anført følgende:

 at Erling Randers med sin manglende betaling af restkøbesummen misligholdte sine forpligtelser i henhold til købsaftalen af 23. oktober 2006,

 at Neergårds Camping A/S var berettiget til at hæve aftalen,

 at Neergårds Camping A/S hævede handlen,

 at Neergårds Camping A/S under konkurs har krav på erstatning for Erling Randers' misligholdelse af aftalen,

 at Erling Randers var berettiget til at få sin forudbetaling tilbage med fradrag af Neergårds Camping A/S under konkurs' erstatningskrav,

 at Neergårds Camping A/S var berettiget til at tilbageholde den af Erling Randers erlagte forudbetaling, indtil erstatningskravet kunne opgøres,

 at størrelsen af Erling Randers' krav alene kan opgøres efter et forsvarligt foretaget dækningssalg af autocamperen, jf. princippet i købelovens § 34,

 at autocamperen blev forsøgt solgt hurtigst muligt og til den bedst mulige pris efter princippet i købelovens § 30, skt. 2,

 at Erling Randers' krav er stiftet allerede på tidspunktet for købsaftalens underskrift, idet de erlagte 180.000 kr. er at betragte som forudbetaling,

 at Erling Randers' krav ikke har separatiststilling i konkursboet, idet autocamperen ikke tilhørte Erling Randers, men derimod Neergårds Camping A/S, jf. konkurslovens § 32,

 at den solgte autocamper ikke var individualiseret i forhold til de øvrige autocampere af samme fabrikat, model og årgang,

 at Neergårds Camping A/S ikke har solgt autocamperen til Erling Randers på kredit, og at Erling Randers' postulat herom i øvrigt er udokumenteret, samt

 at Neergårds Camping A/S ikke har indgået en kommissionsaftale med Erling Randers, og at Erling Randers' postulat herom i øvrigt er udokumenteret.

Skifterettens skal udtale:

Det lægges som ubestridt til grund, at Erling Randers ved slutseddel af 23. oktober 2006 købte en autocamper af mrk. Chausson Allegro 68 GA af Neergårds Camping A/S. Erling Randers gav i den forbindelse sin autocamper af mrk. Hymer 65 i bytte til en værdi af 180.000 kr.

Efter bevisførelsen finder skifteretten ikke, at Erling Randers har godtgjort, at Erling Randers' køb af autocamperen af mrk. Chausson Allegro 68 GA var et kreditkøb, og at ejendomsretten til autocamperen overgik til Erling Randers ved underskrivelsen af slutsedlen.

Skifteretten har herved lagt vægt på, at der intet fremgår af slutsedlen om, at der skulle være tale om et kreditkøb. Tværtimod fremgår det af salgsbetingelserne pkt. 6, at ejendomsretten til autocamperen først overgår til køberen, når hele restkøbesummen er betalt. Dette støttes desuden af Poul Neergårds vidneforklaring.

Da det ikke er godtgjort, at ejendomsretten til autocamperen overgik til Erling Randers ved underskrivelsen af slutsedlen, finder skifteretten ikke, at Erling Randers' krav mod Neergårds Camping A/S under konkurs opstod i forbindelse med Neergårds Camping A/S under betalingsstandsning's salg af autocamperen af mrk. Chausson Allegro 68 GA den 29. maj 2009. Derimod finder skifteretten, at Erling Randers' krav mod Neergårds Camping A/S under konkurs relaterer sig til den forudbetaling, som Erling Randers betalte i forbindelse med, at Erling Randers gav sin autocamper i bytte ved underskrivelsen af slutsedlen den 23. oktober 2006.

Da Erling Randers' krav mod Neergårds Camping A/S under konkurs således er stiftet før, at Neergårds Camping A/S trådte i betalingsstandsning, er Erling Randers' krav et § 97-krav, hvorfor Neergårds Camping A/S under konkurs' påstand om frifindelse tages til følge.

Sagsomkostningerne fastsættes således, at 20.000 kr. dækker udgifter til advokatbistand. Retten har ved fastsættelsen af sagsomkostningerne lagt vægt på sagens karakter, kompleksitet, og at domsforhandlingen varede ca. en halv retsdag.

Thi kendes for ret:

Neergårds Camping A/S under konkurs frifindes.

Inden 14 dage betaler Erling Randers til Neergårds Camping A/S under konkurs sagsomkostninger med 20.000 kr.

Thomas F. Andersen

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 16. marts 2012

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»