Daniel - Stort mødelokale 2

Konkurs - privilegerede krav

Resumé

Hvorvidt et lønkrav mod et konkursbo fra en medarbejder, betegnet som "salgsdirektør" kunne have fortrinsret efter konkurslovens § 95.

Dom i sagen P-67-10

Poul Stitz
(Advokat Rune Bredtoft)

mod

Stico A/S u/konkurs
(Kurator, advokat Per Hald)

Denne dag drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, Poul Stitz' krav mod sagsøgte, Stico A/S under konkurs, skal anerkendes som et fortrinsstillet krav efter konkurslovens § 95.

Parternes påstande:

Poul Stitz har nedlagt påstand om, at Stico A/S under konkurs tilpligtes at anerkende, at hans krav mod Stico A/S under konkurs på 305.835 kr. nyder privilegium og er omfattet af konkurslovens § 95.

Stico A/S under konkurs har nedlagt påstand om frifindelse.

Der er ikke tvist om kravet størrelse.

Sagen nærmere omstændigheder:

Poul Stitz ejede og drev frem til juni 2008 rådgivnings- og entreprenørvirksomheden Stima ApS fra adressen Sofienlystvej 13, 8340 Malling. Selskabets aktiviteter blev ved købsaftale af 20. juni 2008 overtaget af Stico A/S, som var et datterselskab af NNV International A/S.

Poul Stitz blev samtidigt ansat i Stico A/S med titel af "salgsdirektør".  Stico A/S blev i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registreret på adressen Erhvervsvej 19, 2600 Glostrup, men der er mellem sagens parter enighed om, at Poul Stitz' daglige arbejde blev udført fra adressen Sofienlystvej 13, 8340 Malling. I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen var montør Mogens Hansen, som er medejer af NNV International A/S, registret som Stico A/S' direktør, og som medlemmer af bestyrelsen var endvidere registret chefingeniør Jørgen Gjørlund og ingeniør Niels Mandrup Christophersen.

Af Poul Stitz' ansættelseskontrakt fremgår blandt andet:

"… § 1 TILTRÆDELSE: 1.1. med virkning fra den 1. juni 2008 blev Poul Stitz ansat som "Salgsdirektør" hos Selskabet. Arbejds-stedet er Sofienlystvej 13, 8340 Malling, samt i fornødent omfang hos Selskabets kunder og leverandører.

§ 2 STILLINGSBESKRIVELSE: 2.1 Salgsdirektøren, der refererer til Selskabets bestyrelse, er forpligtet til samvittighedsfuldt at udføre sit arbejde i overensstemmelse med de almindelige og specielle retningslinier, der måtte blive anvist. Salgsdirektørens nærmere arbejdsopgaver fastlægges efter aftale med Selskabets bestyrelse. …

§ 3 ARBEJDSTIDEN:  3.1 Den normale arbejdstid er 37 timer ugentligt eksklusive frokost. Arbejdstiden tilrettelægges efter nærmere aftale med bestyrelsen. …

§ 4 VEDERLAG: 4.1 Som vederlag oppebærer Salgsdirektøren en fast gage, der er aftalt til kr. 44.000,00. Lønnen erlægges månedvis bagud. … 4.3 Udover ovennævnte faste månedlige gage oppebærer Salgsdirektøren bonus som nedenfor anført under § 12.

§ 6 FERIE: 6.1 Salgsdirektøren har i hvert kalenderår ret til ferie af samme længde, som følger af den til enhver tid gældende ferielov. Salgsdirektøren er i øvrigt ikke omfattet af ferielovens og bestemmer selv tidspunktet for feriens afholdelse under hensyn til Selskabets interesser. Salgsdirektøren informerer Selskabets ledelse. …

§ 12 BONUSORDNING:  12.1 Udover ovennævnte faste månedlige gage, jfr. § 4 modtager Salgsdirektøren bonus, der relaterer sig til de opgaver, som Salgsdirektøren tilfører Selskabet. 12.2 Bonussen udgør 10% af det efterkalkulerede dækningsbidrag på den enkelte ordre og udbetales a´conto i takt med kundens ratebetalinger til Selskabet. …"

I forbindelse med købsaftalen af 20. juni 2008 blev der udfærdiget et udkast til en aktieoverdragelsesaftale mellem NNV International A/S og et anpartsselskab på vegne Poul Stitz, hvorefter Pouls Stitz selskabet skulle overtage 49 % af Stico A/S. Aftalen blev aldrig indgået.

I en e-mail af 24. september 2008 anmodede Poul Stitz Mogens Hansen om følgende:

"… Hej Mogens. Vil du bestille 2 stk. mobiltelefoner Nokia 6220 Classic farve sort hos: telecomshop.dk Prisen er inklusive moms kr. 2.242,00 pr. stk. På forhånd tak for hjælpen. Hilsen Poul"

Af en e-mail af samme dato fra Poul Stitz til Susanne Degn, som arbejdede på selskabets hjemadresse i Glostrup med en mailadresse tilknyttet et selskab på samme adresse ved navn NCN Project A/S, fremgår det blandt andet:

"… Du har tidligere lovet mig en kopi eller en sammentælling af de bilag som jeg tidligere afleverede til Mogens og som blev lagt ind i jeres bankboks. Vil du sende dette til mig ved lejlighed? Tak

Jerzy har rykket mig for blanketter til post erhvervspakker. jeg vil gerne bestille kaffe, og te breve, samt kvadreret skrive blokke. Håber du vil du hjælpe med dette? På forhånd tak. Hilsen STIMA drengen"

I en e-mail af 30. september 2008 til Poul Stitz skrev Susanne Degn blandt andet følgende:-

"… Som du ved, er vi ved at finde en ny kopimaskine med scanner. Derfor opsiger vi serviceabonnementet hos BB kommunikation! Da der er 3 måneders opsigelse vil det blive pr. 31/12-2008. Inden da har I fået ny maskine. Dette til info …"

I en e-mail af samme dato anmodede Poul Stitz Mogens Hansen om følgende:

"… vil du være sød og bestille 2 stk. Sensor for free chlorine, part nr. AAC4807 pris.: 146 Euro pr. stk. Sendes direkte til: Ringsted Svømmehal, att.  Peder Rasmussen, Teglovnsvej 46, DK-41 Ringsted. Tak for hjælpen …"

I en e-mail af 6. januar 2009 til Poul Stitz anmodede Mogens Hansen under overskriften "Manglende faktura oplæg" om følgende:

"… Vil i være så venlige at sørge for at fremsende oplæg til faktura indeholdende montør timer hvis der er forbrug, km. samt køb og salgspriser på leveret dele til disse sager, til Ditte/Susanne NU:( så vi kan få nogle penge i kassen, hvis der skulle være flere, så skal i ikke holde jer tilbage med at fremsende dem.:) ..."

E-mailen er underskrevet "NNV International A/S Mogens P Hansen"

Under sagen er fremlagt et såkaldt acceptbrev, dateret 3. marts 2009 og stilet til Stima A/S, att. Poul Stitz. Ved dette acceptbrev overdrog Kirkebjerg A/S en entreprise på udførelsen af nogle installationer til Stima A/S.  Aftalen er på vegne Stima A/S under-skrevet af henholdsvis Poul Stitz og Mogens Hansen. Som Stima A/S' adresse er angivet Sofienlystvej 13, 8340 Malling.

Endvidere er der fremlagt en uddannelsesaftale indgået mellem Stima ApS og en studerende med henblik på dennes afslut-tende praktikophold. I uddannelsesaftalen er der under betegnelsen "Virksomhed" angivet "Att.: Poul Stitz, adm. direktør Stima ApS, Sofienlystvej 13, 8340 Malling". Aftalen er angivet som underskrevet den 15. juni 2009 af Poul Stitz med stemplet "Stima A/S Sofienlystvej 13, 8340 Mailling …" henover underskriften. En attestation for gennemførelsen af praktikopholdet er under-skrevet af en ansat ved navn Jerzy ligeledes med angivelse af navnet "Stima A/S". Attestationen er dateret 9. oktober 2009.

Stico A/S blev erklæret konkurs den 1. september 2009 på grundlag af en konkursbegæring, modtaget i skifteretten den 30. juli 2009 fra selskabet. Advokat Per Hald blev udpeget som kurator.

Forklaringer:

Poul Stitz har forklaret, at han er uddannet maskinarbejder og ingeniør. Han var tidligere direktør for Stima ApS, hvis anparter han også ejede 100 %. Ved Stico A/S' overtagelse af Stima ApS' aktiviteter var det meningen, at han skulle være salgsdirektør og stå for salg af NNV International A/S' produkter. Han skulle også eje 49 % af Stico A/S. Advokaterne kunne ikke blive enige, så overtagelsen kom ikke på plads. Han havde titel af salgsdirektør, men stod ikke for ledelsen af selskabet. Det havde han troet, at han skulle, men han fik ikke mulighed for at disponere i selskabet. Han havde ikke noget at gøre med selskabets bogføring og fik heller ikke oplysninger om selskabets økonomi. Han havde ikke bemyndigelse til at ansætte eller afskedige medarbejdere. Han mener, at de i alt var tre ansatte i selskabet, han selv og Jerzy Philip Howitz og en montør, som dog muligvis var ansat i moderselskabet. Det var Jerzy Philip Howitz, der styrede montørerne. Det var to piger på hovedkontoret i NNV International A/S i Glostrup, der tog sig af økonomien. Det var nogle gange ham, der udfærdigede kundetilbud, men ikke altid.  Han lavede opsøgende kundearbejde, men som følge af problemerne med selskabsnavnet gjorde han det i starten under et andet selskabsnavn. Han har ikke skrevet under på andre aftaler end acceptbrevet af 3. marts 2009, som Mogens Hansen sagde, at han skulle skrive under på. Den fejlagtige angivelse af navnet som "Stima A/S" skyldes brug af et forkert stempel.  Efter han havde underskrevet brevet, sendte han det til NNV International A/S, så Mogens Hansen også kunne underskrive det.

Han havde ikke lov til at købe ind for selskabet. Da selskabet skulle bruge to mobiltelefoner, bad han Mogens Hansen om lov til at købe dem og fik nej. Han endte derfor med selv at betale for mobiltelefonerne. Han lagde også ud for rejseudgifter i stedet for at få forskud. Han havde ikke lov til at indkøbe mindre ting som kaffe og the uden om NNV International A/S.

Han havde heller ingen indflydelse på indkøb af for eksempel kopimaskinen og indkøb af materiale til arbejdsopgaver. Disse indkøb foregik for over 90 % 's vedkommende gennem NNV International A/S. Han deltog aldrig i bestyrelsesmøder og fik heller ikke referater fra sådanne. Han vidste ikke før modtagelsen af et brev af 7. september 2009 fra kurator, at der havde været indgivet konkursbegæring mod selskabet.

Mogens Hansen har forklaret, at han er direktør i NNV International A/S, som laver ventilatorer og køleanlæg. Han var formentlig noteret som administrerende direktør i Stico A/S, fordi NNV International A/S havde økonomiske interesser i det selskab. Han havde ingen direktørkontrakt med Stico A/S og fik ikke løn. Derimod havde man ansat Poul Stitz som direktør i Jylland for at styre selskabet. Bogholderiet i Glostrup styrede Stico A/S' økonomi og bankkonto. Poul Stitz havde ikke fuldmagt til kontoen og heller ikke kreditkort. Selv besøgte han nok selskabets driftssted i Malling fire eller fem gange i den tid, selskabets eksisterede. Han havde ikke noget kontor derovre, for han var jo ikke daglig leder. Ejendommen på Sofienlystvej blev købt fra Stitz Holding, og indretningen blev ikke ændret udover udskiftning af IT, som blev tilkoblet hovedkontoret i København. Nogle af kunderne opdagede overtagelsen, mens andre ikke opfattede den.  Det var meningen, at selskabet skulle have kørt videre med sammen navn som det oprindelige selskab, men som følge af kurators langsommelighed lykkedes det ikke. Grunden til, at Poul Stitz skulle bede hovedkontoret om at indkøbe f.eks. telefoner og kaffe, var den, at der var en fælles indkøbsaftale med en rabat-ordning i NNV International A/S. Denne aftale gjaldt også for indkøb hos TDC og for den nye kopimaskine. Det var Susanne, som var ansat i NCM i forbindelse med hovedkontoret i Glostrup, der forestod indkøb og teknik vedrørende kontorartikler.

Bogholderifunktionen lå hos hovedkontoret i Glostrup, hvorfra bankkontoen også blev styret. Poul Stitz havde ikke fuldmagt til selskabets bankkonto eller adgang til kreditkort. Når han blev bedt af Poul Stitz om at foretage indkøbet til Ringsted Svømmehal, så skyldtes det, at sælgeren som følge af den tidligere konkurs havde tabt penge som leverandør og derfor ikke ville handle med Poul Stitz. Da han rykkede Pouls Stitz for at oversende nogle oplæg til fakturaer, var det fordi, at han i godt fire måneder ikke havde set et eneste oplæg fra Poul Stitz. Fakturaer blev udskrevet fra hovedkontorets bogholderi efter oplæg fra Stico A/S. Brugen af navnet Stima A/S i acceptbrevet af 3. marts 2009 skyldes, at de fejlagtigt dengang troede, at de havde retten til det navn. For så vidt angår uddannelsesaftalen, så var han blevet ringet op af Poul Stitz om denne, efter den var på plads og havde ikke ment, at der var noget i vejen for, at Poul Stitz underskrev den. Den oprindelige aktionæroverenskomst blev ikke til noget, fordi Poul Stitz ikke havde økonomi til at købe.

Parternes argumenter:

Poul Stitz' advokat har til gjort gældende, at det afgørende i forhold konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1, er det reelle stillings-indhold og ikke den formelle titel. Uanset betegnelsen "Salgsdirektør" så var Poul Stitz' ansat i en stilling med funktionærstatus uden beslutningsmyndighed. Beslutningsmyndigheden lå hos direktør Mogens Hansen, som også var registreret som direktør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det var faktuelt Mogens Hansen, som traf alle selskabets beslutninger. Poul Stitz derimod havde ikke nogen ledelsesmæssige funktioner eller personaleansvar. Han kunne ikke indgå og indgik heller ikke forpligtende aftaler på selskabets vegne. Poul Stitz blev hverken indkaldt til eller deltog i bestyrelsesmøder. Han underskrev ikke rekvisitioner af nogen art, havde ikke adgang til bankkonti og havde intet med selskabets økonomi at gøre, idet denne funktion lå i Glostrup under Mogens Hansen.

Poul Stitz' lønkrav må derfor være omfattet af konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 1.

Kurator har gjort gældende, at det er uden betydning for bedømmelsen af ansættelsesforholdet i forhold til konkurslovens § 95, stk. 2, at Poul Stitz ikke har været anmeldt som direktør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at Mogens Hansen ikke af gavn fungerede som direktør, og det må således være Poul Stitz, der gjorde dette. Pouls Stitz havde i sin funktion som salgsdirektør for Stico A/S selvstændige ledelsesbeføjelser, var ikke underlagt ferieloven og fungerede reelt som den daglige leder. Det forhold, at indkøb skulle ske via hovedkontoret i Glostrup af hensyn til rabatter og en effektiv drift, ændrer ikke herved.  Dertil kommer, at Stico A/S egentlig var en videreførelse af Stima ApS, som Poul Stitz var eneejer af og direktør for. Stico A/S' anvendelse af Poul Stitz' tidligere driftsmateriel underbygger dette. Endelig viser forhandlingerne om køb af de 49 % af aktierne, at Poul Stitz indtog mere end en funktionærstilling hos Stico A/S.

Skifterettens afgørelse:

Det er uomtvistet, at Poul Stitz ikke var registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som direktør eller medlem af bestyrelsen i Stico A/S. Efter Poul Stitz' forklaring, som på væsentlige punkter har støtte i Mogens Hansens forklaring, lægger skifteretten til grund, at Poul Stitz ikke havde adgang til selskabets konti eller kreditkort, og at selskabets indkøb og fakturering m.v. blev styret af moderselskabet NNV International A/S. Skifteretten lægger efter forklaringerne videre til grund, at Poul Stitz ikke har deltaget i bestyrelsesmøder eller i øvrigt har været inddraget i ledelsesmæssige beslutninger, herunder heller ikke i ansættelse af medarbejdere. I denne forbindelse findes det uden betydning, at der i sommeren 2008 havde været forhandlinger om en aktiepost i Stico A/S, at Poul Stitz i foråret 2009 på vegne selskabet indgik en praktikaftale med en ulønnet erhvervspraktikant, og at han i marts 2009 sammen med Mogens Hansen underskrev et acceptbrev vedrørende en entreprise. Tilsvarende findes det heller ikke at have betydning, at selskabet blev drevet fra Stima ApS' tidligere adresse, eller at Poul Stitz ifølge ansættelses-aftalen selv kunne bestemme tidspunktet for afholdelsen af sin ferie.

Selvom Stico A/S i henhold til de afgivne forklaringer synes at have manglet egentlig ledelse, findes dette forhold henset til ovenstående heller ikke at kunne medføre, at Poul Stitz kan antages at have indtaget en stilling som selskabets ledelse og dermed er undtaget fra lønprivilegium efter konkurslovens § 95, stk. 1.

Skifteretten tager derfor Poul Stitz' påstand til følge.

For så vidt angår sagens omkostninger, fastsættes disse under hensyn til sagens omfang og resultat til 30.000 kr.

Thi kendes for ret:

Stico A/S under konkurs v/ kurator, advokat Per Hald tilpligtes at anerkende Poul Stitz' lønkrav på 305.835 kr. som et krav efter konkurslovens § 95, stk. 1. I sagsomkostninger betaler Stico A/S under konkurs til Poul Stitz 30.000 kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Jeanette Melchior

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 9. marts 2011

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»