Konkurrenceret - piratkopierede computermus

Resumé

Importør af piratkopierede computermus havde ikke handlet forsætligt eller groft uagtsomt, men skulle betale udgifterne til opbevaring og tilintetgørelse af varerne.

Dom i sagen V-126-01 


Logitech Europe SA
(Advokat Enver E. M. Hansen)
mod
Nordic Trading Group AB
c/o Euro/Trade ApS
(Advokat Michael Knop)


Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte, Nordic Trading Group AB (herefter Nordic Trading), ved import af 5.000 stk. computer-mus burde have været bekendt med, at disse produkter var piratkopierede produkter påført sagsøger, Logitech Euro-
pes (herefter Logitech), varemærke.


Påstande:


- 2 -


Logitech har nedlagt følgende påstande:
1. Nordic Trading tilpligtes at anerkende, at Logitechs rettigheder til varemær-
ket Logitech og til logoet som vist i bilag 1-2 er blevet krænket af Nordic
Trading ved dennes forsøg på import af det parti computer-mus, som den 1.
november 2001 blev tilbageholdt af Toldcenter København.
2. Nordic Trading tilpligtes at anerkende, at Logitech er berettiget til at forbyde
Nordic Trading at få udleveret det tilbageholdte parti computer-mus, som er
forsynet med Logitechs varemærke og logo.
3. Nordic Trading tilpligtes at anerkende, at Toldcenter København retmæssigt
har tilbageholdt de importerede computer-mus.
4. Nordic Trading tilpligtes at anerkende, at de importerede computer-mus på-
ført Logitechs varemærke opbevares og tilintetgøres for Nordic Tradings
regning.
5. Nordic Trading pålægges
-
bøde stor 50.000,00 kr., subsidiært et beløb fastsat efter rettens
skøn, i henhold til varemærkelovens § 42, jf. § 4, og
-
bøde stor 50.000,00 kr. i henhold lov nr.1091 af 20.december
1995, § 7, subsidiært et beløb fastsat efter rettens skøn.

Nordic Trading har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling:
Logitech designer, producerer og sælger computertilbehør, herunder computer-mus.
Logitech er indehaver af navnet og logoet "Logitech", som er varemærkeregistreret
under Madrid konventionen. Logitech producerede i perioden juli 1999 til oktober
2000 en computer-mus model M ­ S 48a gennem et af Logitech 100 % ejet kinesisk
selskab.

Nordic Trading driver virksomhed ved køb og salg af computerudstyr og tilbehør til
computere. Virksomheden er en en gros virksomhed, der køber varer overalt i ver-
den, hvor den bedste pris kan opnås. Varen importeres til Nordic Tradings lager og
videresælges derfra.


- 3 -

Tirsdag den 30. oktober 2001 ankom 5.000 stk. computer-mus til Københavns Luft-
havn, og forsendelsen blev udtaget af ToldSkat til kontrol på baggrund af de oplys-
ninger, som speditøren havde opgivet til toldbehandlingen i formularen "Oplysninger
om angivelse".

Af disse oplysninger følger bl.a., at forsendelsen indeholder "5000 enheder compu-
terudstyr", og valideringsdato er angivet til "20011030 kl. 09.07". Det fremgår lige-
ledes under punktet "Validering", at "Angivelsen er udtaget til kontrol.".

Ved skrivelse af 1. november 2001 blev Logitech af ToldSkat underrettet om tilbage-
holdelsen af 5.000 stk. computer-mus, påført varemærket Logitech. Tilbageholdelsen
skete i medfør af rådets forordning (EF) nr. 3295/94 af 22. december 1994 jf. artikel
4.

Ved skrivelse af 6. november 2001 anmodede advokat Enver Hansen på vegne Lo-
gitech om suspension af varernes frigivelse, hvilken anmodning ved skrivelse af 7.
november 2001 blev imødekommet af ToldSkat.

ToldSkat arrangerede herefter flytning af sendingen fra lufthavnen til et lager, ejet af
Mammen & Drescher i Frihavnen, hvor computer-musene fortsat er opbevaret.

Ved skrivelse af 8. november 2001 til Nordic Trading meddelte ToldSkat, at 5.000
stk. computer-mus var tilbageholdt i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 3295/94
af 22. december 1994.

Logitech anlagde den 15. november 2001 sag ved Sø- og Handelsretten.

Advokat Michael Knop fremsendte på vegne Nordic Trading den 14. november 2001
skrivelse til ToldSkat med anmodning om frigivelse af de tilbageholdte computer-
mus under henvisning til, at suspensionsfristen på 3 dage var udløbet, før anmodnin-
gen om suspension af varernes frigivelse blev indgivet.

Ved skrivelse af 20. november 2001 besvarede ToldSkat anmodningen. Af skrivelsen
fremgår følgende:


- 4 -

"De har med henvisning til toldcentrets skrivelse af 12. no-
vember 2001 anmodet toldcentret om at bekræfte, at suspensio-
nen af frigivelsen af de omhandlede varer var udløbet den 5.
november 2001, idet toldcentret den 30. oktober suspenderede
frigivelsen, og at suspensionen af frigivelsen således alle-
rede var ophørt ved toldcentrets meddelelse til rettighedsin-
dehaveren den 6. november 2001 om suspensionen.

De har herved henvist til artikel 4 i Rådets forordning (EF)
nr. 3295/94, hvorefter toldmyndighederne kan suspendere frigi-
velsen af varer i 3 arbejdsdage for at give rettighedsindeha-
veren mulighed for at indgive anmodning om indgriben.

Toldcentret skal hertil meddele, at man ikke suspenderede fri-
givelsen af varerne den 30.oktober 2001, men alene udtog angi-
velsen til kontrol, jf. afsnittet "Validering" i den tidligere
fremsendte "Oplysning om angivelse". Suspensionen fandt først
sted den 1. november 2001 ved meddelelsen til rettighedsinde-
haveren, og at suspensionsfristen på 3 arbejdsdage derfor
først udløb den 6. november 2001. Rettighedshaveren har såle-
des ved sin skrivelse af 6. november 2001 fremsat anmodningen
om toldmyndighedernes indgriben rettidigt, og toldcentret kan
derfor ikke frigive varerne.

For så vidt angår spørgsmålet om sikkerhedsstillelse skal man
oplyse, at bestemmelsen i artikel 3, nr. 6, i forordning
3295/94 giver toldmyndighederne mulighed for at kræve, at ret-
tighedsindehaveren stiller sikkerhed; toldcentret har i det
foreliggende tilfælde ikke gjort brug af denne mulighed."

Af Logitechs prisliste fra 15. september 2001, benævnt "Logitech Black Label Pro-
ducts, Regonial OEM: Strategic Distributor Price List" fremgår bl.a., at model nr.
"S48" med produktbeskrivelse "3 button PS/2 only-Scroll Wheel mouse with Black
Logitech Logo (incl. driver on cd)" sælges til $6.25. Der er bl.a. knyttet følgende
betingelser til prisen:

"...
Shipping Terms: FCA Exel ­ Tilburg, The Netherlands
Order Conditions:
(i)
minimum order quantity 5'000 units per month (mixed
products)
...


- 5 -

(iii) All Logitech OEM products must be sold to end user
bundled with a new PC.
(iv) No stand-alone procucts sales to end user by distribu
tor, nor by distributor's reseller, nor by reseller's
customers.
..."

Af faktura af 25. oktober 2001, fremlagt af Nordic Trading i anonymiseret form,
fremgår, at 5.000 stk., "OEM MICE Model S48 3 bottom wheel mouse OEM PS/2
(Black label OEM), bulk packing" afsendtes fra Hong Kong til København den 25.
oktober 2001. Prisen for 1 stk. mus er angivet til US$ 3,95 eller totalt US$ 19.750,00
for hele sendingen.

Af faktura af 29. oktober 2001, fremlagt af Nordic Trading i anonymiseret form,
fremgår, at prisen på "Air Freight" fra Hong Kong til København var USD 3.654,00.

Der har været afholdt syn og skøn, og af skønsmand René Pihl's skønserklæring af 4.
november 2002 fremgår følgende bl.a.:
"
BESVARELSE AF SKØNSTEMAET
Oprindelige spørgsmål:
1. Skønsmanden bedes foretage en stikprøvevis undersøgelse af
computer-musene i det vareparti, der er i forvaring, og på
grundlag af undersøgelse oplyse, om de udtagne computer-mus er
identiske, for så vidt angår udseende og elektronik.

Hvis de undersøgte computer-mus ikke er identiske, bedes
skønsmanden oplyse om de forskelle, han har konstateret.

Svar: Ved besigtigelsen var der enighed om kun at undersøge
computer-musenes ydre ved dette spørgsmål. Computer-musene i
stikprøven er undersøgt og sammenlignet mht. farve og glans i
plasten, størrelse og udførelsen, størrelse og udførelsen af
mærkningen.

Ved undersøgelsen af stikprøven har det ikke været muligt at
konstatere forskelle de enkelte computer-mus imellem.

2. På baggrund af stikprøveundersøgelsen og en sammenlignende
undersøgelse af en computer-mus Logitech M-S48a bedes skøns-


- 6 -

manden oplyse om forskelle og ligheder, for så vidt angår com-
puter-musenes
a. Udseende
b. Elektronik (komponenter og layout)
c. Optisk System
d. Hjul

Svar: Følgende forskelle er konstateret
a. Udseende:
Logitechs computer-mus er mere grå i farven end den forvarede
computer-mus, som har et mere hvidligt skær. Logitechs compu-
ter-mus' overflade er mindre mat end den forvarede mus.

Kablet på den forvarede computer-mus er hvidt mens kablet på
Logitechs computer-mus er gråt.

Stikkene på kablerne er forsynet med forskellige piktogrammer
for computer-mus. Stikket på den forvarede mus er desuden mere
mørkegrønt end Logitechs computer-mus.

Dataskiltet på undersiden af den forvarede computer-mus er ud-
ført som et stort plastskilt med tryk, som er fældet ned i
plastoverfladen på musen. Omvendt har Logitechs computer-mus
dataskiltet som en inskription støbt direkte i formen og blot
med en lille papirmærkat placeret midt i skiltet.

b. Elektronik:
Mikroprocessoren i den forvarede computermus er en standard
chip til computer-mus med scroll-funktion af fabrikatet SMC,
hvis specifikationer umiddelbart kan opsøges på internettet.
Logitechs mikroprocessor er mærket med Logitechs logo og er
fabrikatet LSC og er tilsyneladende specielt fremstillet til
Logitech, da den ikke umiddelbart kan findes i LSC's katalog.

Tasterne på printet er af forskellige fabrikater. Dette er
konstateret ved at de er forsynet med forskellige logoer på
toppen af tasterne. Tasterne på den forvarede computer-mus er
hårdere at trykke ned end tasterne på Logitechs computer-mus.

Printlayoutet for de to computer-mus er meget forskellige. De
to kredsløb har forskellige antal modstande og kondensatorer.
Logitechs printkort er mærket med revision B, mens den forva-
rede computer-mus' printkort er forsynet med revision A.


- 7 -


Materialet til printkortene er forskelligt. Logitechs print er
lavet af glasfiber mens den forvarede computermuses printkort
sandsynligvis er lavet af Pertinax eller lignende. Logitechs
printkort er forsynet med Logitech-logo på den lakerede side,
mens den forvarede mus blot er lakeret.

På Logitechs computer-mus er ledningen monteret vha. af et
stik, mens ledningen på forvarede mus er loddet direkte i
printpladen.

c. Optik:
På Logitechs computer-mus er senderdioderne i de optiske sy-
stemer større og forsynet større linser end den forvarede mus.
Specielt senderdioden ved scroll-hjulet er meget større på Lo-
gitechs computer-mus end den forvarede mus.

Opløsningen på samtlige optiske hjul er finere på Logitechs
computer-mus end på den forvarede mus. Specielt er opløsningen
for scroll-hjulet næsten dobbelt så fin på Logitechs mus som
på den forvarede mus.

d. Hjul:
Scroll-hjulets drejebevægelse: Den forvarede computer-mus har
en finere indeksering af hjulets drejebevægelse end Logitechs
computer-mus. På Logitechs computer-mus er de enkelte positio-
ner for hjulet mere markante end for den forvarede mus.

Farve: Logitechs scroll-hjul er mere mørkegråt end den forva-
rede computer-mus scroll-hjul.

Trykke-bevægelse: Logitechs scroll-hjul skal trykke mindre ned
for at opnå et klik end den forvarede computer-mus skal.

3. Skønsmanden bedes oplyse, om computeren-musene er forsynet
med oplysninger om navn og adresse på fremstiller, fremstil-
lingssted og fremstillingstidspunkt.

Spørgsmålet gælder både for de computer-mus, som er udtaget
fra det vareparti, der er taget i forvaring, som for den com-
puter-mus, der er stillet til rådighed.


- 8 -

Svar: Ingen af computer-musene er forsynet med de forespurgte
oplysninger. Computer-musene er kun forsynet med patentnumre
og tekniske specifikationer samt navne på standard og godken-
delsesinstanser.

På dataskiltet på Logitech's computer-mus er skrevet "Logi-
tech" under Logitech-logoet. På den forvarede computer-mus
står der "Logitech OEM" under Logitech-logoet.

Tillægsspørgsmål fra Advokat Enver Hansen:
4. På baggrund af stikprøveundersøgelsen og en sammenlignende
undersøgelse af en computer-mus mrk. Logitech M S48a bedes
skønsmanden oplyse om følgende:

a. Medfølger der til hver af de forvarede computermus en CD-
rom med software.
b. Skønsmanden bedes besigtige plasticindpakningen af hen-
holdsvis Logitechs computer-mus og den forvarede computermus
og oplyse om begge indpakninger er forsynet med en påklistret
mærkat med følgende tekst på seks forskellige sprog: "For sale
with a new PC only"

c. Er såvel Logitechs computer-mus som de forvarede computer
mus forsynet med følgende tekst: "Certificate of Authenti-
city"?

Svar: Følgende forskelle er konstateret:

a. Software: Til de forvarede computer-mus medfølger der ikke
software på CD-rom.

b. Mærkat på pose: På poserne til de forvarede computer-mus er
der ingen mærkat af nogen art.

c. Mærkat med "Certificate of Authenticity": På ledningerne på
de forvarede computer-mus er der ikke påklæbet mærkater med
teksten "Certificate of Authenticity". I en af kasserne med de
forvarede computer-mus blev der fundet 5000 selvklæbende mær-
kater med teksten "Certificate of Authenticity" beregnet til
at påklæbe ledningerne. Disse mærkater har stor lighed med
mærkaten på Logitechs computer-mus, men skiller sig ud ved at
"fingeraftryksmønstret" har lidt større huller og den røde


- 9 -

farveklat under "Certificate of Authenticity" teksten ikke er
så udflydende som på Logitechs computer-mus.

Samlet vurdering: Umiddelbart ser de to computer-mus meget ens
ud og har ikke større forskelle end man kunne forvente hvis
samme computer-mus f.eks. blev fremstillet hos forskellige le-
verandører til Logitech. Nærmere undersøgelse viser som be-
skrevet store forskelle, som er mere end blot kosmetiske for-
skelle mellem to leverandørers produkter: Der er tale om to
forskellige computer-mus, som er forskellige i opbygning,
funktionalitet og kvalitet. Desuden er leverancens omfang også
forskellig idet Logitechs computer-mus leveres med software.
...".

Forklaringer:

Jan Armand, har forklaret, at han er country manager i Logitech Danmark, hvor han
varetager Logitechs funktioner i Danmark og det overordnede salg. Hans løn udbeta-
les fra Logitech Schweiz.

Logitech begyndte med at udvikle, producere og sælge computer-mus for 22 år si-
den, og uanset at virksomheden også sælger andre varegrupper, er det fortsat com-
puter-musen, der giver virksomheden den største indtjening. Logitechs markedsandel
indenfor computer-mus udgør ca. 50 % på verdensplan.

Black Label er et OEM produkt ­ Original Equipment Manufact. Black Label pro-
dukterne har sort logo og sælges aldrig alene, men altid sammen med en PC.

Produkter, der sælges til detailhandlen, har et farvet logo på. Disse produkter må sæl-
ges enkeltvis.

Mange ønsker deres eget logo på musen bl.a. Compaq HP, hvor Logitechs logo her-
efter kun er på bagsiden af musen, som en garanti for, at det er en original Logitech
mus.

"Strategic Distributor Price List" er en prisliste henvendt til specielt udvalgte impor-
tører, som de gerne vil have som samarbejdspartnere. De i listen angivne priser kan
kun tilbydes, hvis de af Logitech fastsatte betingelser opfyldes, fx minimum køb af


- 10 -

5.000 stk. pr. måned. Hvis man fx kun vil købe et parti på 5.000 stk. som et en-
gangskøb, vil dette parti skulle købes hos distributøren, hvorfor køber tillige må be-
tale dennes avance, som typisk vil være på 12-14 %. Logitech solgte 85 millioner
produkter i 2002, hvorfor et engangskøb på 5.000 stk. ikke vil udløse nogen rabat.
Hvis distributøren indkøber produkter fra en 3. part, vil Logitech øjeblikkelig ophæ-
ve alle aftaler med denne distributør.

Baggrunden for, at ordet "Logitech" ikke fremgår af faktura af 25. oktober 2001, må
være at produkterne er kopier. Enhver fagmand indenfor IT branchen ved, at en
computer-mus med betegnelsen S48 og Black Label er en Logitech mus.

Prisen for computer-musen i detailhandlen er kr. 219,- incl. moms. Produktet sælges
dog i en mere eksklusiv indpakning.

På OEM's hjemmeside advares netop mod billige priser, da de ofte vil indikere et
piratkopieret produkt. Prisen i denne sag er uhørt lav.

Logitech har lukket "fabrikker" i bl.a. Tyskland, hvor der foregik fabrikation af fal-
ske computer-mus.

I oktober 2001 fik Logitech udelukkende produceret S 48 computer-mus på en fabrik
i Kina. Det ville aldrig kunne betale sig for Logitech at få produceret en mus af dårli-
gere kvalitet til samtidigt salg på markedet. Den af Nordic Trading indkøbte mus er
derfor ikke produceret af Logitech.

Mette Andersson har forklaret, at hun er ansat i ToldSkat som konsulent på området
for varemærkeforfalskning og piratkopiering, hvor hun varetager kontakten til rettig-
hedshaverne.

Oplysningerne i rubrikken "oplysninger om angivelse" er indtastet af speditøren. Den
faktiske ankomstdato har været 30. oktober 2001. Valideringsdato er en angivelse af,
hvornår varen er udtaget til kontrol.

ToldSkat har en lang række statuskoder, som anvendes i kommunikationen mellem
speditør og ToldSkat. Hun anvender ikke koderne i sit arbejde.


- 11 -


Der er tale om en systemmæssig udtagning til kontrol, hvorefter forsendelsen skal
kontrolleres af et menneske. Computersystemets udtagning til kontrol sker enten, når
ikke alle nødvendige oplysninger er indtastet, eller på baggrund af de oplysninger,
der er indtastet.

Efter computersystemet har udtaget forsendelsen til kontrol, kan modtager af forsen-
delsen ikke få den udleveret. En medarbejder undersøger den, hvorefter en vareprøve
sendes til hendes kontor. Hun undersøgte en computer-mus, og da hun selv har en
Logitech mus på kontoret, som ikke var magen til den udtagne computer-mus, var
hun ikke i tvivl om, at der var tale om et kopiprodukt. I øvrigt var fakturaen fra Hong
Kong, hvor kopivarer oftest kommer fra, hvorfor hun mente, at hun skulle indlede
sag.

Det var første gang, hun havde en sag med et Logitech produkt, men hun formoder,
at hun fandt Logitechs adresse via krak.dk., eller via nummeroplysningen.

Hun handler altid hurtigt, når hun modtager et parti varer, som er udtaget til kontrol.
Men principielt er der ingen frist for hendes arbejde, da tredagesfristen i forordnin-
gen efter hendes opfattelse først løber fra underretningen til rettighedshaveren.

Rasmus Nøttrup har forklaret, at han er direktør i det Nordic Trading. Selskabet
driver virksomhed ved køb og salg af varer indenfor edb-hardware. Nye varer indkø-
bes til en fordelagtig pris og videresælger med avance. De får ofte forespørgsler fra
kunder om en bestemt vare, hvorefter de undersøger markedet for den billigste pris.
Hvis de undtagelsesvis har varen på lager, sælges den herfra. Lageret opbygges i for-
bindelse med, at en vare udbydes til en særlig fordelagtig pris, hvorefter der købes
hjem både til en konkret ordre og til senere salg.

Når man har handlet på markedet for computer-hardware i en årrække, kender man
prisniveauet. Prisen vil altid være under prislisteprisen, da der er tale om markedet
for parallelimport. Fx får købere i Frankrig ofte mængderabatter, hvorfor produktet
købes i Frankrig og videresælges til Tyskland.


- 12 -

Prisen for disse mus er ikke unormalt lav. Det er muligt at indkøbe originale mus til
70 % under listeprisen, hvorfor prisen i sig selv ikke indikerede, at der var tale om
piratkopierede varer.

Han var ikke bekendt med, at forsendelsen i nærværende sag indeholdte piratkopie-
rede varer. Han forventede at få den originale vare, og det fremgår af Nordic Tra-
dings ordrebekræftelse, at det skal være originale varer i uåbnet emballage. Han har
handlet med denne leverandør siden 1996.

Baggrunden for, at faktura af 29. oktober 2001 er anonymiseret er, at han ikke ønsker
at angive sin leverandør. Fakturaen er udstedt til Nordic Trading.

Computer-musene var videresolgt til en kunde i Holland. Efter tilbageholdelsen af
denne forsendelse blev et andet parti varer indkøbt og videresolgt til kunden i Hol-
land.

Hvis de tilbageholdte varer var blevet udleveret, og hvis han havde opdaget, at der
var tale om piratkopierede varer, ville han have returneret partiet til leverandøren,
som så havde udstedt en kreditnota. Leverandøren er underrettet om sagen, men har
fastholdt, at der er tale om originale varer.

Det er ikke muligt at handle direkte med virksomheder i Kina, men han er sikker på,
at computer-musene er produceret i Kina. Det er muligt, at leverandøren også er pro-
ducent, men i givet fald kun på memory.

Procedure:

Logitech har anført, at det følger af præamblen til Rådets forordning 3295/94, at
handlen med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer skader lovlydige fabri-
kanter og handlende, og det fremgår derfor også af artikel 2, at sådanne varer ikke
kan udleveres til fri omsætning.

Der må derfor stilles strenge subjektive krav til de virksomheder, der lever af at købe
varer billigt i Østen med henblik på videresalg med avance til Vesten. Kravene til


- 13 -

god og ond tro må derfor skærpes, og køber må være grundig i sine undersøgelser af
leverandører og af varer.

I denne sag er der tale om forfalskede varer, hvilket klart fremgår af skønsmandens
rapport. En producent har efterlignet Logitechs design og layout, men har produceret
en mus af langt dårligere kvalitet.

Logitech har ikke givet samtykke til en sådan produktion, og Nordic Trading har
ikke ført bevis for sin teori om, at musen kunne være fremstillet på Logitechs fabrik i
Kina.

Ved vurdering af, om Nordic Trading var i god tro, indgår de enkelte elementer i
forbindelse med købet af computer-musene. Der er tale om en pris, der ligger ca. 40
% under Logitechs listepris til særligt udvalgte distributører. Det fremgår ikke af
fakturaen, at der er tale om en original Logitech computer-mus, hvilket bestyrker
mistanken om, at der er tale om en uoriginal computer-mus. Rasmus Nøttrup har
forklaret, at han i ordrebekræftelsen anførte, at det skulle være originale computer-
mus i uåbnet emballage, men undersøgte alligevel ikke den afgivne ordre nærmere,
hvilket må anses som groft uagtsomt. Rasmus Nøttrup synes at have holdt sig i for-
sætlig uvidenhed.

Til støtte for påstand 1 har Logitech anført, at forsøg på import af en vare, der er på-
ført Logitechs varemærke i strid med Logitechs rettigheder, er en krænkelse af Logi-
techs varemærkeret jf. varemærkelovens § 4.

De øvrige påstande omhandler de konsekvenser, et køb af det omhandlede vareparti
computer-mus bør få for Nordic Trading.

Logitech ønsker ikke kun at beskytte sit varemærke i henhold til varemærkelovens §
4 overfor andres krænkelse, men Logitech og ToldSkat vil ved en udlevering af va-
rerne selv overtræde art. 2 i forordning 3295/94.

ToldSkat har foretaget en retsmæssig tilbageholdelse af forsendelsen, idet forordnin-
gen netop omhandler forsendelser, hvor der er mistanke om, at der er tale om vare-
mærkeforfalskede varer, hvorefter frigivelse kan suspenderes. Toldmyndighedernes


- 14 -

administrative afgørelse er skønsmæssig, men der skal være en vis sandsynlighed for,
at varerne er forfalskede. Mette Andersson var ikke i tvivl herom.

Nordic Trading har anmodet retten om at tage stilling til, om de formelle regler er
overholdt. Der er utvivlsomt ikke fastsat en frist for, hvornår toldmyndighedernes
undersøgelse af en forsendelse skal være afsluttet. Den frist, der er angivet i forord-
ning 3295/94, må løbe fra meddelelse til rettighedshaveren.

Uanset om de formelle regler for tilbageholdelsen blev overholdt eller ej, vil en frigi-
velse i øvrigt være stridende mod forbudet i art. 2 forordning 3295/94.

De varemærkeforfalskede computer-mus er under hele sagen blevet opbevaret på et
lager. Det er Nordic Tradings bestilling af varerne, der er årsag til, at varerne nu er i
forvaring, hvorfor omkostningerne herfor må betales af Nordic Trading. Samtidig må
Nordic Trading tillige betale for omkostningerne til tilintetgørelse af varerne i med-
før af art. 8 i forordning 3295/94, hvilket dels er hovedreglen i forordningen, og dels
bør følge af den grove krænkelse.

Nordic Trading bør idømmes en bøde i medfør af varemærkelovens § 42, jf. § 4, idet
der er tale om en grov overtrædelse, hvor avancen ville have været omkring 100.000
kr. Hvis Nordic Trading reelt havde solgt til detailbutikker, ville avancen være endnu
højere. Nordic Trading har i det mindste handlet i bevist uvidenhed, hvorfor forhol-
det i hvert fald er groft uagtsomt eller eventuelt forsætligt.

Som moment ved udmåling af bødens størrelse kan der tages hensyn til den tiltænkte
fortjeneste, jf. bemærkningerne i betænkning nr. 681 om markedsføringsloven.

Nordic Trading har anført, at formålet med virksomheden er at opnå avance ved at
købe billigt og sælge dyrt. Varerne kan under handlen befinde sig forskellige steder i
verden. At varerne i denne sag er fra Hong Kong er tilfældigt, og man kan ikke af-
vise Rasmus Nøttrups forklaring om, at der som standard i Nordic Tradings ordrebe-
kræftelser er anført, at kun originale varer købes. Der er ingen, der handler med pirat-
kopierede varer blot for avancens skyld.


- 15 -

Den typiske handel foregår, uden at Norcdic Tradings medarbejder ser de købte va-
rer, inden de videresælges. Varerne købes og fragtes med fly til København, hvorfra
de videresendes til køber.

Det er almindeligt at betegne Logitechs computer-mus med S48. Det er netop en
standard betegnelse for netop denne mus.

Logitech har muligvis ved skønsmandens rapport bevist, at der er tale om uoriginale
produkter, uanset at Nordic Trading oprindeligt havde en anden opfattelse. Men det
fremgår tillige af skønsmandens rapport, at det er vanskeligt umiddelbart at se, at der
er tale om en forfalskning. Ved en umiddelbar, visuel sammenligning kan man ikke
nå til et sådant resultat, men kun ved en sammenligning af de indvendige komponen-
ter. Derfor har Nordic Trading ikke været bekendt med, at produkterne var falske, og
selskabet har ikke forsøgt at bringe produkterne i omsætning.

Logitechs S48 mus udgik af produktion i 2000. Man kunne derfor tænke sig, at der
var opbygget et større lager et sted, og dette lager ville Nordic Trading gerne indkøbe
fra.

Nordic Trading har ikke haft ressourcer til at undersøge, hvem producenten til den
tilbageholdte computer-mus var. Man kunne forestille sig, at den fabrik i Kina, der
oprindeligt producerede musen, er fortsat hermed, efter Logitech har ophørt med pro-
duktion. Det kunne også være en tidligere udgave af Logitechs S48 mus, som nu var
sat til salg.

Baggrunden for, at der er indsat en tredages-regel i forordning 3295/94, er, at man
har ønsket at sikre lovlig handel mest muligt, hvorfor der er sat en grænse for, hvor
længe toldmyndighederne må være om at foretage kontrollen. Der er tale om en mis-
forståelse af reglerne, når toldmyndighederne fortolker dem således, at tiden for selve
kontrollen er ubegrænset, og tredages-reglen først gælder fra underretning af rettig-
hedsindehaveren.

Fristen må regnes fra det tidspunkt, hvor varemodtager ikke længere har rådighed
over varen. I denne sag udtog toldmyndighederne varerne til kontrol tirsdag den 30.
oktober 2001, og tredages fristen udløb derfor senest fredag den 2. november 2001.


- 16 -

Først ved skrivelse af 6. november 2001 anmodede Logitech om suspension af varer-
nes frigivelse, hvilken anmodning ToldSkat imødekom. Denne afgørelse er en ugyl-
dig forvaltningsakt, hvilket bevirker, at varerne nu må frigives. En sådan frigivelse
vil ikke være stridende mod art. 2 i forordning 3295/94, idet varerne vil blive retur-
neret til afsender, hvorefter denne kan udstede en kreditnota.

ToldSkat har også negligeret kravet om sikkerhed, da det følger af bekendtgørelse nr.
1134 af 21. december 1995, at der skal stilles sikkerhed.

Nordic Trading har ikke importeret varemærkeforfalskede varer med forsæt eller
under grov uagtsomhed, og det følger tillige af bekendtgørelse nr. 1134, at Danmark
ikke har fastsat nogen særlige sanktioner, hvilket ville have været muligt i medfør af
art. 11 i forordning 3295/94.

For idømmelse af bøde i medfør af varemærkelovens § 42 kræves, at Nordic Trading
har haft forsæt til en varemærkekrænkelse, hvilket ikke er bevist. I medfør af lov nr.
1091 af 20. december 1995 kan der tillige idømmes bøde ved groft uagtsomme over-
trædelser. Nordic Tradings handling kan hverken betegnes som forsætlig eller groft
uagtsomt. Hvis der alligevel skal idømmes en bøde, kan de markedsføringsretlige
overvejelser ikke anvendes ved udmålingen heraf.

Rettens bemærkninger:

Efter de afgivne forklaringer og særligt den af skønsmanden udarbejde rapport læg-
ger retten til grund, at de 5.000 stk. computer-mus, der ankom til Københavns Luft-
havn den 30. oktober 2001, er varemærkeforfalskede. Det findes ikke sandsynlig-
gjort, at computer-musene er produceret på Logitechs fabrik i Kina eller et andet sted
med Logitechs samtykke, hvorfor Nordic Tradings anbringende herom må afvises.
Påstand 1 tages herefter til følge.

Om end prisen på computer-musene har været lav i forhold til de priser, som Logi-
tech tilbyder særligt udvalgte distributører, er der tale om en computer-mus, der blev
udtaget af produktion i 2000, og ud fra Rasmus Nøttrups forklaring kan prisen på
produktet i forhold til Logitechs listepris variere i langt højere grad end i nærværende
sag, hvorfor prisen på computer-musene ikke alene kan bevirke, at Nordic Trading


- 17 -

har handlet forsætligt eller groft uagtsomt ved køb af dette vareparti. Heller ikke det
forhold, at varen kommer fra Kina, godtgør i sig selv eller sammen med varens pris,
at Nordic Trading har været i ond tro. Nordic Trading frifindes herefter for Logi-
techs påstand 5.

Under hensyn til, at det tilbageholdte varepartiet består af varemærkeforfalskede pro-
dukter, kan disse i medfør af Rådets forordning nr. 3295/94 art. 2, ikke udleveres til
Nordic Trading uanset ToldSkats formelle behandling af sagen. Efter ordlyden i art.
4 i Rådets Forordning nr. 3295/94 kan toldmyndighederne underrette rettighedsha-
veren, hvis de ved, hvem denne er, og herefter suspendere frigivelse af varerne i 3
arbejdsdage for at give rettighedshaveren mulighed for at indgive en anmodning i
henhold til art. 3. Efter ordlyden af og formålet med bestemmelsen løber fristen først
fra meddelelsen om suspension. Fristen i denne sag løb derfor fra den 1. november
2002 og udløb den 6. november. Påstand 2 og 3 tages herefter til følge.

Da de indførte varer er forfalskede, skal Nordic Trading betale omkostningerne til
opbevaring og destruktion af varerne. Påstand 4 tages herefter til følge.

T H I K E N D E S F O R R E T:

Sagsøgte, Nordic Trading Group AB, skal anerkende, at sagsøger, Logitech Europe
SA's, rettigheder til varemærket Logitech og til logoet som vist i bilag 1-2 er blevet
krænket af Nordic Trading ved dennes forsøg på import af det parti computer-mus,
som den 1. november 2001 blev tilbageholdt af Toldcenter København.

Nordic Trading Group AB skal anerkende, at Logitech Europe SA er berettiget til at
forbyde Nordic Trading at få udleveret det tilbageholdte parti computer-mus, som er
forsynet med Logitechs varemærke og logo.

Nordic Trading Group AB skal anerkende, at Toldcenter København retmæssigt har
tilbageholdt de importerede computer-mus.

Nordic Trading Group AB skal anerkende, at de importerede computer-mus påført
Logitechs varemærke opbevares og tilintetgøres for Nordic Tradings regning.


- 18 -

Nordic Trading Group AB frifindes for Logitech Europe SA's påstand om bøde.

Nordic Trading Group AB skal inden 14 dage betale sagens omkostninger med kr.
14.000 til Logitech Europe SA samt omkostningerne til syn og skøn med kr.
14.594,80 excl. moms.


Mette Christensen


Claus Jepsen Jørgen Andersen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»