Konkurrencerådets afgørelse

Resumé

Konkurrencerådets afgørelse om at nægte hotel-, konference- og restaurationsvirksomhed aktindsigt i interne arbejdsdokumenter stadfæstet af retten, der samtidig pålagde Konkurrencerådet at give virksomheden aktindsigt i de oplysninger om konkurrerende virksomheders omsætning og leje- og forpagtningsafgift, som Konkurrencerådet havde indhentet som grundlag for en påtænkt afgørelse efter konkurrencelovens § 11 a, men i anonymiseret form, således at det ikke fremgår, hvilken virksomhed der har givet de pågældende oplysninger.

Dom i sagen  U 08/07 

FC Nordsjælland A/S
(Advokat Thomas Berg)
mod
Konkurrencerådet ved Konkurrencestyrelsen
(Kammeradvokaten ved Advokat Jacob Pindborg)


Indledning og påstande

Furesø (tidligere Farum) Kommune (i det følgende: Kommunen) har fremlejet Farum Park Idræts og Kulturcenter (i det følgende Farum Park) til FC Nordsjælland A/S (i det følgende: FC Nordsjælland) til brug for hotel, konference og restaurationsvirksomhed. Statsamtet København (nu Statsforvaltningen Hovedstaden) har som tilsynsmyndighed fundet, at lejen for Farum Park er under den normale markedsleje, og pålagt Kommunen at bringe den ulovlige kommunalstøtte til ophør og at genforhandle lejekontrakten med henblik på at bringe lejen i overensstemmelse med markedslejen. 

Tilsynsmyndigheden har endvidere anmodet Konkurrencestyrelsen om at vurdere, om
der er grundlag for at anvende konkurrencelovens § 11a, hvorefter støtte, som til fordel for
bestemte former for erhvervsvirksomhed er ydet ved hjælp af offentlige midler, og som ikke
er lovlig i henhold til offentligretlig regulering, kan påbydes bragt til ophør eller
tilbagebetalt, hvis støtten direkte eller indirekte har til formål eller som følge at forvride
konkurrencen.
Konkurrencestyrelsen har partshørt FC Nordsjælland over et udkast af 2. marts 2007 til
afgørelse i sagen, hvorefter FC Nordsjælland har modtaget konkurrenceforvridende støtte på
3,5 mio. kr. fra Kommunen ved at have betalt en leje væsentligt under markedslejen. I
udkastet indstiller Konkurrencestyrelsen til Konkurrencerådet, at FC Nordsjælland efter
konkurrencelovens § 11a pålægges at tilbagebetale beløbet med renter til Kommunen.
I forbindelse med partshøringen over det nævnte udkast til afgørelse har FC
Nordsjælland anmodet om fuldstændig aktindsigt i sagen. Konkurrencestyrelsen og
Konkurrencerådet har imidlertid truffet afgørelse om, at visse dokumenter eller dele heraf
undtages fra aktindsigt, fordi de er interne arbejdsdokumenter eller fordi FC Nordsjællands
interesse i at kunne benytte sit kendskab til dem findes at burde vige for afgørende hensyn
til andre private interesser, idet de indeholder drifts eller forretningshemmeligheder.
Afgørelsen om at nægte FC Nordsjælland fuld aktindsigt er stadfæstet af
Konkurrenceankenævnet.
Under sagen har FC Nordsjælland nedlagt påstand om, at Konkurrencerådet skal give
FC Nordsjælland fuld aktindsigt i det materiale, herunder interne arbejdsdokumenter, som
er i Konkurrencerådets besiddelse i forbindelse med den sag, som Konkurrencerådet har
indledt mod FC Nordsjælland.
Konkurrencerådet har påstået frifindelse.

Konkurrencestyrelsens høring af FC Nordsjælland

I det ovenfor nævnte udkast til afgørelse af 2. marts 2007 skrev Konkurrencestyrelsen, at FC
Nordsjælland havde modtaget konkurrenceforvridende støtte på 3,5 mio. kr. fra Kommunen


- 3 -

ved at have betalt en leje væsentligt under markedslejen, og indstillede til Konkurrencerådet,
at FC Nordsjælland efter konkurrencelovens § 11a blev pålagt at tilbagebetale beløbet med
renter til Kommunen. Konkurrencestyrelsen havde beregnet kravet på grundlag af materiale,
som HORESTA (hotel, restaurant og turisterhvervets brancheorganisation) havde
indsamlet om en række 4stjernede konferencecentre, og som oprindelig var anvendt i en
sagkyndig udtalelse, som Kommunen havde bestilt hos HORESTA med henblik på at
vurdere, om fremlejevilkårene mellem Kommunen og FC Nordsjælland afveg fra
markedsvilkårene for sammenlignelige lejemål. HORESTA havde på basis af en
undersøgelse af 30 konferencehotellers svar vurderet, at en lejeafgift på 12,5 % af
omsætningen ville være markedskonform, og Konkurrencestyrelsen fandt efter en
frasortering af de medlemmer, der kun havde 3 stjerner, således at beregningen skete på
grundlag af svar fra de resterende 14 medlemmer, at den gennemsnitlige lejeafgift var på
14,79 % af omsætningen. I modsætning hertil havde Farum Park haft en gennemsnitlig
lejeafgift på 8,6 % af omsætningen, og idet Konkurrencestyrelsen i sit udkast lagde de 12,5 %
til grund, beregnedes fordelen ved for lav leje til de ovenfor anførte 3,5 mio. kr.
Dette udkast til afgørelse blev den 2. marts 2007 er sendt i partshøring hos FC
Nordsjælland, der herefter anmodede om fuldstændig aktindsigt og om, at afgørelsen i
sagen blev udsat, indtil FC Nordsjælland efter at have fået fuldstændig aktindsigt havde
afgivet sin udtalelse i sagen.
Konkurrencestyrelsen gav den 20. marts 2007 FC Nordsjælland aktindsigt i sagen som
part, men undtog fra aktindsigten en række dokumenter, som efter Styrelsens opfattelse var
interne arbejdsdokumenter. Endvidere anonymiserede Konkurrencestyrelsen de kursus og
konferencecentre, der indgik i HORESTAs undersøgelse, og i sin egen markedsundersøgelse
foretog Konkurrencestyrelsen anonymisering af oplysninger om omsætningstal mv. fra de
adspurgte virksomheder.

Akterne i sagen

Der er i alt 93 akter i sagen ifølge den liste, som er udarbejdet af Konkurrencerådet og
Konkurrencestyrelsen. De akter, som Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet helt
eller delvis har undtaget fra aktindsigt, er følgende:


- 4 -


"...
14.
Internt notat: af 22/906, undtaget fra aktindsigt, jf. fvl. § 12
...
16.
Internt notat: af 27/906, undtaget fra aktindsigt, jf. fvl. § 12
...
25.
Internt notat: Telefonnotat ifm. samtale med Benedikte Rosenbrinck af 9. januar 2007, Tal
for typisk lejeafgift for hotel og konferencecentre, delvist undtaget fra aktindsigt, jf. fvl.
§ 12
...
39.
Internt notat: af 13/207, undtaget fra aktindsigt, jf. fvl. § 12
40.
Internt notat: af 19/207, undtaget fra aktindsigt, jf. fvl. § 12
...
44.
Internt notat: af 1/307, undtaget fra aktindsigt, jf. fvl. § 12
45.
Indgående: Mail fra Benedikte Rosenbrinck, HORESTA, af 1/307 Lejeafgiftsprocenter
for konferencecentre, vedhæftet regneark
...
49.
Internt notat: af 2/307, undtaget fra aktindsigt, jf. fvl. § 12
...
54.
Indgående: Brev fra Quality Hotel Marina, Markedsundersøgelse af konferencecentres
leje/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. § 15, stk. 1,
55.
Indgående: Brev fra Hotel Maribo Søpark, Markedsundersøgelse af konferencecentres
leje/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. § 15, stk. 1,
56.
Indgående: Brev fra Konferencecenter Klarskovgaard, Markedsundersøgelse af
konferencecentres leje/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf.
fvl. § 15, stk. 1,
57.
Indgående: Brev fra Hotel Fjordgården, Markedsundersøgelse af konferencecentres leje
/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. § 15, stk. 1,
58.
Indgående: Brev fra Hotel Frederik d. II, Markedsundersøgelse af konferencecentres leje
/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. § 15, stk. 1,
59.
Indgående:
Brev
fra
KolleKolle
Konferencehotel,
Markedsundersøgelse
af
konferencecentres leje/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf.
fvl. § 15, stk. 1,
60.
Indgående: Brev fra Vilcon Hotel og Konferencegaard, Markedsundersøgelse af
konferencecentres leje/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf.
fvl. § 15, stk. 1,
61.
Indgående: Brev fra Odder Parkhotel, Markedsundersøgelse af konferencecentres leje
/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. § 15, stk. 1,
62.
Indgående: Brev fra Toruplund Hotel og Konferencecenter, Markedsundersøgelse af
konferencecentres leje/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf.
fvl. § 15, stk. 1,
...
66.
Indgående: Brev fra Byggecentrum, Markedsundersøgelse af konferencecentres leje
/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. § 15, stk. 1,
67.
Indgående: Brev fra Sørup Herregaard, Markedsundersøgelse af konferencecentres leje
/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. § 15, stk. 1,
68.
Indgående: Brev fra Aarslev Kro & Hotel, Markedsundersøgelse af konferencecentres
leje/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. § 15, stk. 1,
69.
Indgående: Brev fra Fuglesangcentret, Markedsundersøgelse af konferencecentres leje
/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. § 15, stk. 1,


- 5 -

70.
Indgående: Brev fra Kongebrogaarden, Markedsundersøgelse af konferencecentres leje
/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. § 15, stk. 1,
71.
Indgående: Brev fra Quality Hotel Høje Taastrup, Markedsundersøgelse af
konferencecentres leje/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf.
fvl. § 15, stk. 1,
72.
Indgående: Brev fra Radisson SAS Limfjord Hotel, Markedsundersøgelse af
konferencecentres leje/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf
fvl. § 15, stk. 1,
73.
Indgående: Brev fra Sophienberg Slot, Markedsundersøgelse af konferencecentres leje
/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. § 15, stk. 1,
...
78.
Indgående: Mail fra Best Western Torvehallerne A/S, af 23. marts 2007,
Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse. Besvarelse er vedhæftet, svar på spm. 16
undtaget for aktindsigt, jf. fvl. § 15, stk. 1,
79.
Indgående: Mail fra Karlslunde Strand FerieCenter, af 23. marts 2007, Brev til Karlslunde
Strand FerieCenter. Besvarelse er vedhæftet, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf.
fvl. § 15, stk. 1,
80.
Indgående: Fax fra Best Western Hotel Schaumburg, Markedsundersøgelse af
konferencecentres leje/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf.
fvl. § 15, stk. 1,
81.
Indgående: Mail fra Best Western Torvehallerne A/S, af 23. marts 2007,
Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse. Besvarelse er vedhæftet, svar på spm. 16
undtaget for aktindsigt, jf. fvl. § 15, stk. 1, (dobbeltjournalisering ­ svarer til akt 78)
82.
Indgående: Fax fra Hotel Ebeltoft Strand, Markedsundersøgelse af konferencecentres
leje/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. § 15, stk. 1,
83.
Indgående: Mail fra Best Western Torvehallerne A/S, af 23. marts 2007,
Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse. Besvarelse er vedhæftet, svar på spm. 16
undtaget fra aktindsigt, jf. fvl. § 15, stk. 1, (dobbeltjournalisering ­ svarer til akt 78)
...
85.
Indgående: Brev fra Hotel Brøndby Park, Markedsundersøgelse af konferencecentres
leje/forpagtningsafgift, svar på spm. 16 undtaget for aktindsigt, jf. fvl. § 15, stk. 1,
...
93.
Internt notat: af 19/42007, undtaget fra aktindsigt, jf. fvl. § 12."


Konkurrencestyrelsens afslag på aktindsigt

Efter at FC Nordsjælland den 11. april 2007 havde anmodet om at modtage samtlige
udeladte oplysninger, udleverede Konkurrencestyrelsen navnene på de kursus og
konferencecentre, som HORESTA havde anvendt som sammenligningsgrundlag, men
afviste at udlevere de resterende oplysninger.
Det hedder herom i Konkurrencestyrelsens afslag af 19. april 2007:

"Undtagelse fra aktindsigt for så vidt angår interne arbejdsdokumenter:
Som anført i styrelsens brev af 20. marts 2007 er akterne 14, 16, 39, 40, 44 og 49 interne
arbejdsdokumenter udfærdiget af styrelsen til eget brug i forbindelse med behandlingen


- 6 -

af den aktuelle sag. Akt 25 er ligeledes et internt arbejdsdokument indeholdende dels et
referat af en telefonsamtale, dels sagsbehandlernes interne og foreløbige overvejelser
vedrørende sagen.
Efter forvaltningslovens § 12 stk. 1, omfatter retten til aktindsigt ikke interne
arbejdsdokumenter af ovenstående karakter. Efter § 12 stk. 2, kan interne
arbejdsdokumenter dog ikke undtages aktindsigt, hvis de indeholder oplysninger
vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagens
afgørelse, og som alene indeholdes i interne arbejdsdokumenter.
Ingen af de ovennævnte akter indeholder oplysninger af en sådan karakter, at det
berettiger til aktindsigt med hjemmel i § 12 stk. 2.
Efter lovens § 13 har parter i en sag, uanset bestemmelserne i § 12, ret til aktindsigt i
interne arbejdsdokumenter, som foreligger i endelig form, når
1.
dokumenterne alene gengiver indholdet af myndighedens endelige beslutning vedrørende en
sags afgørelse
2.
dokumenterne alene indeholder en gengivelse af oplysninger, som myndigheden har pligt til
at notere efter lov om offentlighed i forvaltningen, eller
3.
dokumenterne er selvstændige dokumenter, der er udarbejdet af en myndighed for at
tilvejebringe bevismæssigt eller anden tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske
omstændigheder.
Bortset fra akt 25 er ingen af de nævnte akter interne dokumenter af en sådan karakter, at
aktindsigt kan gives med hjemmel i § 13. For så vidt angår akt 25 er der givet aktindsigt i
den del af dokumentet, der indeholder referatet af telefonsamtalen, jf. § 13, nr. 2,
hvorimod sagsbehandlerens interne, foreløbige overvejelser anført i fortsættelse heraf er
undtaget med hjemmel i § 12, stk. 1, nr. 1.
Styrelsen fastholder derfor, at akterne 14, 16, 39, 40, 44 og 49 samt den del af akt 25,
der indeholder sagsbehandlerens overvejelser, ikke er undergivet aktindsigt i medfør af
forvaltningsloven.

Undtagelse fra aktindsigt for så vidt angår anonymiserede oplysninger:
Efter forvaltningslovens § 15 kan retten til aktindsigt bl.a. begrænses, i det omfang partens
interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at
burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige
interesser ... .
...
Konkurrencestyrelsen har ved fremsendelsen af sagens akter den 20. marts 2007 efter en
konkret vurdering undtaget oplysninger om driftsforhold, leje/forpagtningsforhold, leje
/forpagtningsafgifter og omsætningstal for konferencecentre. Hertil kommer navnene på
de kursus og konferencecentre, som indberetter oplysninger til HORESTAs
normtalsanalyse. Oplysningerne er undtaget med henvisning til forvaltningslovens § 15,
stk. 1. Oplysningerne indgik i akterne 1824, 27, 45, 5462 og 6670 og er undtaget
specifikt ­ dvs. således at Deres klient i overensstemmelse med § 15, stk. 2, blevet
meddelt aktindsigt i den øvrige del af disse akter.
Efter en fornyet vurdering finder styrelsen dog, at der kan meddeles aktindsigt i
navnene på kursus og konferencecentrene, som indberetter oplysninger til HORESTAs
normtalsanalyse, og som af styrelsen anvendes som sammenligningsgrundlag for Farum
Park idræts og kulturcenter. I overensstemmelse hermed vedlægges akterne 1824, 27 og
45 uden overstregning af navnene på listen over kursus og konferencecentre.
For så vidt angår oplysninger om driftsforhold, leje/forpagtningsforhold, leje
/forpagtningsafgifter og omsætningstal for konferencecentre indeholdt i akterne 45, 5462
og 6670, er det derimod fortsat styrelsens opfattelse, at der efter en konkret vurdering er
nærliggende risiko for, at indrømmelse af aktindsigt i disse oplysninger vil kunne skade


- 7 -

de konferencecentre, som oplysningerne angår. Der er tale om ikkeoffentligt
tilgængelige oplysninger om de enkelte konferencecentres omkostningsstruktur og
omsætningsforhold, der blandt andet kan bruges til at opnå indsigt i konferencecentrenes
prissætningsmuligheder. Styrelsen skønner, at disse oplysninger er af en sådan karakter,
at de vil kunne misbruges i konkurrencemæssig sammenhæng.
Styrelsen har samtidig lagt vægt på, at Deres klient -- uagtet det manglende
kendskab til disse specifikke oplysninger -- fortsat er i stand til at varetage sine
interesser under sagen på betryggende vis. For det første vil Deres klient med
udgangspunkt i de nu udleverede navne på de omhandlende kursus og
konferencecentre kunne vurdere sammenligningsgrundlaget for den i sagen fastsatte
markedslejeafgiftsprocent.
Hertil
kommer,
at
styrelsen
alene
lægger
en
gennemsnitsbetragtning til grund for fastsættelsen af lejeafgiftsprocenten.
Styrelsen fastholder derfor, at oplysningerne i akterne 45, 5462 og 6670 om
driftsforhold, leje/forpagtningsforhold, leje/forpagtningsafgifter og omsætningstal er
undtaget fra aktindsigt.


Klagen til Konkurrenceankenævnet og Konkurrencerådets fremsendelse af akterne

FC Nordsjælland indbragte afgørelsen af 19. april 2007 for Konkurrenceankenævnet med
påstand om aktindsigt i samtlige udeladte oplysninger.
Konkurrencerådet,
der
påstod
sin
afgørelse
stadfæstet,
sendte
Konkurrenceankenævnet en liste over akterne i Konkurrencerådets sag indtil den 20. marts
2007 (akterne 170) og gav under ankenævnsbehandlingen FC Nordsjælland aktindsigt i
akter tilgået Konkurrencestyrelsen efter den 20. marts 2007 (akterne 7193), idet
Konkurrencestyrelsen dog under henvisning til forvaltningslovens § 12, stk. 1, og 15, stk. 1,
undtog interne arbejdsdokumenter og foretog anonymisering af omsætningstal mv. i kursus
og konferencecentres svar på spørgsmål i forbindelse med Styrelsens markedsundersøgelse.
Det anførtes herom i Konkurrencerådets brev af 14. maj 2007 nærmere:

"... Konkret drejer det sig om følgende:

Interne arbejdsdokumenter: Akt 93 er undtaget med henvisning til
forvaltningslovens § 13.

Drifts og forretningshemmeligheder: Undtaget i akterne 7173, 7883 og 85.
Oplysningerne er undtaget med henvisning til forvaltningsloven § 15, stk. 1. De
undtagne oplysninger er af samme art, som de oplysninger, styrelsen allerede har
undtaget i akterne 5462 og 6670. Begrundelserne er tilsvarende de samme. ...


- 8 -

... Herudover vedlægges en oversigt indeholdende to tabeller1 vedrørende indholdet af
henholdsvis akt 45 og akterne 5462, 6673, 7883 samt 85.
Tabel 1 i bilaget vedrører HORESTAs beregnede af leje/forpagtningsafgiftspro
center på basis af indhentede regnskabsdata for 30 konferencecentre (jf. akt 45) og
angiver, hvor mange af de listede konferencecentre, der har en leje/forpagtningsafgifts
procent i 3 definerede intervaller.
Tabel 2 i bilaget vedrører styrelsens markedsundersøgelse (jf. akterne 5462, 6673,
7883 samt 85) og angiver antallet af centre, der har besvaret bekræftende eller
benægtende på spørgsmål 1, 2 og 6 i undersøgelsen.
De to tabeller giver Dem mulighed for at vurdere spredningen i leje/forpagt
ningsafgiftsprocenterne, som opgjort af HORESTA i akt 45, samt mulighed for at vurdere
spredningen i besvarelserne af styrelsens markedsundersøgelse for så vidt angår
spørgsmål 1, 2 og 6."


FC Nordsjællands argumentation over for Konkurrenceankenævnet

Konkurrenceankenævnets kendelse gengav FC Nordsjællands argumentation for påstanden
om fuld aktindsigt således:

"... FC Nordsjælland har anført, at for så vidt angår aktindsigt i interne
arbejdsdokumenter har FC Nordsjælland ingen mulighed for at verificere, hvorvidt
nægtelse af aktindsigt er i overensstemmelse med reglerne eller ej, idet FC Nordsjælland
ikke har mulighed for at se akterne. Det overlades derfor til ankenævnet at vurdere, om
afslag på aktindsigt heri er berettiget.
... For så vidt angår manglende aktindsigt vedrørende de 29 hoteller og
konferencecentre, herunder oplysninger om driftsforhold, leje og forpagtningsforhold,
leje og forpagtningsafgifter og omsætningstallene for konferencecentrene, bemærkes at
der alene kan nægtes aktindsigt, såfremt oplysningerne om virksomhedernes drifts og
forretningsforhold afgørende vil kunne skade disse virksomheders konkurrenceevne
eller i øvrigt kunne medføre væsentlige økonomiske skadevirkninger for disse, jf.
afgørende hensyn i forvaltningslovens § 15. Det er således alene i tilfælde af, at der vil
ske afgørende økonomiske skadevirkninger, at der kan nægtes aktindsigt.
FC Nordsjælland har svært ved at se, og det er ej heller på nogen som helst måde
dokumenteret, at der kan ske afgørende skadevirkninger for de 29 hoteller og
konferencecentre, som er medtaget i statistikken i forbindelse med udarbejdelse af
normtalsanalysen.
Det er blandt andet nødvendigt for FC Nordsjælland at konstatere, hvem der
udlejer/bortforpagter til de 29 konkurrerende hoteller og konferencecentre, da det
selvfølgelig har betydning, såfremt det er koncernforbundne parter. FC Nordsjælland er
bekendt med, at dette forhold gør sig gældende for i hvert fald to af de i analysen
medtagne hoteller og konferencecentre.

1 Tabellerne er gengivet nedenfor i forbindelse med gengivelsen af de bemærkninger fra Konkurrencerådet, som
Konkurrenceankenævnet tiltrådte i sin afgørelse i sagen af 6. september 2007.


- 9 -

Dernæst er der i forbindelse med udlejning/bortforpagtning store individuelle
forskelle alt afhængig af beliggenhed, målgruppe, faciliteter, bygningernes alder m.v.
Endvidere siger det jo sig selv, at lejefastsættelsen i allerhøjeste grad er afhængig
af, hvorvidt lejeren indtræder i en allerede eksisterende drift af restauration, hotel og
konferencecenter, eller hvorvidt der er tale om nyetablering af en sådan virksomhed.
Det er således ganske umuligt at vurdere korrektheden af HORESTAs og dermed
Konkurrencestyrelsens såkaldte normtal, medmindre FC Nordsjælland har mulighed
for at se beregningerne efter i sømmene. Det er ganske urimeligt, at en afgørelse skal
baseres på et normtal, hvis beregning FC Nordsjælland ikke har mulighed for at
efterprøve.
I det hele taget er der så mange individuelle forskelle, at det er ganske og aldeles
urimeligt, såfremt oplysninger herom tilbageholdes overfor FC Nordsjælland. Hertil
kommer det faktum, at FC Nordsjælland på ingen måde forretningsmæssigt kan drage
nytte af oplysningerne om de påståede konkurrerende virksomheder. Virksomhederne er
simpelthen så forskellige.
Det følger af forvaltningslovens § 13, nr. 3, at FC Nordsjælland har ret til
aktindsigt. Denne bestemmelse er netop medtaget som specialbestemmelse (lex specialis)
i modsætning til forvaltningslovens § 15, som er lex generalis i denne forbindelse.
Ligeledes er forvaltningslovens § 12, stk. 2, lex specialis i denne sammenhæng således, at
FC Nordsjælland i henhold til forvaltningslovens § 12, stk. 2, § 13, nr. 3, og § 15 er
berettiget til og Konkurrencestyrelsen forpligtet til at meddele de ønskede oplysninger.
Hertil kommer, at såfremt det bliver nødvendigt for FC Nordsjælland at indbringe
sagen for domstolene, så vil de nu tilbageholdte oplysninger kunne kræves fremlagt, og
domstolene vil utvivlsomt give pålæg herom, jf. retsplejelovens regler herom.
Det burde være indlysende klart, at FC Nordsjælland ikke kan dømmes på
baggrund af et materiale, som FC Nordsjælland ikke har kendskab til. Det følger af såvel
retsplejelovens regler herom samt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og
deri indeholdte principper, som tillige gælder indenfor den civile lovgivning.
Fortsat nægtelse af fuld aktindsigt vil blot medføre, at denne sag vil blive indbragt
for domstolene i tilfælde af, at afgørelserne vil gå FC Nordsjælland imod.
Det bemærkes i øvrigt, at ingen af de 29 hoteller og konferencecentre på nogen som
helst måde er at betragte som konkurrenter til FC Nordsjællands restaurations og
hoteldrift i Farum Park. Hvordan kan man eksempelvis sammenligne Hotel Legoland og
FC Nordsjællands virksomhed? Der er tale om helt forskellige varer og udbud, som ikke
kan sammenlignes. I den forbindelse bemærkes, at ingen af FC Nordsjællands såkaldte
29 konkurrenter har klaget.
Til det af Konkurrencerådet anførte under sagen for Konkurrenceankenævnet
bemærkes, at det er usædvanlig mange ord, hvormed man fra Konkurrencerådets side
finder det nødvendigt at forsvare sine synspunkter om hemmeligholdelse af det
materiale, hvorpå Konkurrencestyrelsen har udarbejdet sit udkast til en afgørelse.
Det strider mod alle retsprincipper, at den tiltalte ikke har adgang til selv at
gennemgå det materiale, som ligger til grund for tiltalen og en eventuel afgørelse."

Konkurrencerådets argumentation over for Konkurrenceankenævnet


Konkurrenceankenævnets kendelse gengav Konkurrencerådets argumentation for
påstanden om stadfæstelse af afgørelsen således:


- 10 -


"... Konkurrencestyrelsen har med henvisning til forvaltningslovens § 12, stk. 1, undtaget
akterne 14, 16, 39, 40, 44 og 49 samt en del af akt 25 med henvisning til, at der er tale om
interne arbejdsdokumenter, der er udfærdiget af styrelsen til eget brug i forbindelse med
behandlingen af den aktuelle sag. Som ankenævnet kan konstatere, er der tale om akter
med interne og i visse tilfælde foreløbige notater samt interne mails og skabeloner. Akt 25
er ligeledes et internt arbejdsdokument indeholdende dels et referat af en telefonsamtale,
dels sagsbehandlernes egne foreløbige overvejelser vedrørende sagen.
Ingen af disse dokumenter, bortset fra akt 25, indeholder oplysninger af en sådan
karakter, at det berettiger til aktindsigt med hjemmel i § 12, stk. 2, eller § 13. For så vidt
angår akt 25 er der givet aktindsigt i den del af dokumentet. der indeholder referatet af
telefonsamtalen, jf. § 13, nr. 2, hvorimod sagsbehandlerens foreløbige overvejelser anført i
fortsættelse heraf er undtaget med hjemmel i § 12, stk. 1, nr. 1. Dette er meddelt FC
Nordsjælland i brevet af 19. april 2007.
Rådet fastholder derfor, at akterne 14, 16, 39, 40, 44 og 49 samt den del af akt 25,
der indeholder sagsbehandlerens overvejelser, ikke er undergivet aktindsigt i medfør af
forvaltningsloven.
For

vidt
de
undtagne
oplysninger
vedrørende
drifts
og
forretningshemmeligheder bemærkes, at Konkurrencestyrelsen efter en konkret
vurdering har undtaget oplysninger om driftsforhold, leje/forpagtningsforhold, leje
/forpagtningsafgifter og omsætningstal for de enkelte konferencecentre. Oplysningerne,
der er indeholdt i akterne 45, 5462 og 6670, er undtaget med henvisning til
forvaltningslovens § 15, stk. 1. Det er specifikke, enkeltstående oplysninger, der er
undtaget, således at klager i overensstemmelse med § 15, stk. 2, har fået aktindsigt i den
resterende del af de pågældende akter.
Oplysningerne undtaget i akterne 5462 og 6670 er svar på i alt seks spørgsmål
indhentet af Konkurrencestyrelsen i forbindelse med en markedsundersøgelse af
konferencecentres leje/forpagtningsafgift. Spørgsmålene drejer sig om, hvorvidt de
adspurgte konferencehoteller har indgået leje eller forpagtningsaftale. De adspurgte har
tillige oplyst omsætningen i 2005 for drift af konferencecenter, størrelse af
lejeafgift/forpagtningsafgift, om leje eller forpagtningsafgift er et fast årligt beløb eller en
procentsats af omsætningen samt evt. sammenfald mellem ejerskab og driften af
konferencehotellet. Svarene på alle seks spørgsmål er undtaget.
I akt 45 indgår leje og forpagtningsafgifter for 2005 opgjort som procent af
omsætningen for de hoteller, som HORESTA har indsamlet regnskabsdata for, og som
indgår i HORESTAs beregning af en gennemsnitlig lejeafgiftsprocent. Styrelsen har
modtaget tallene fra HORESTA, men alene i anonymiseret form (hotel A, B, C osv.).
Styrelsen har fundet, at de pågældende leje og forpagtningsafgifter i akt 45 var omfattet
af § 15, stk. 1.
Konkurrencerådet fastholder under henvisning til begrundelsen i styrelsens
afgørelse af 19. april 2007, at oplysningerne vedrørende driftsforhold, leje/forpagtnings
forhold, leje/forpagtningsafgifter og omsætningstal med rette er undtaget fra aktindsigt.
Efter forvaltningslovens § 15 skal der foretages en afvejning af partens interesse i at
kunne benytte kendskab til dokumenterne til varetagelse af sine interesser over for
afgørende hensyn til andre private eller offentlige interesser.
...
Der er i overensstemmelse med § 15, stk. 1, foretaget en konkret og individuel vurdering
af,
a)
om de oplysninger, som er undtaget, kan rubriceres som oplysninger om drifts og
forretningsforhold,


- 11 -

b)
om der er nærliggende for, at aktindsigt i disse oplysninger vil kunne påføre de
pågældende kursus og konferencecenter skade, samt
c)
hvis interesser de pågældende konferencecentres eller klagers ­ der vejer tungest.
For så vidt angår oplysningerne indhentet i forbindelse med styrelsens
markedsundersøgelse er rådet opmærksom på, at graden af følsomhed varierer. F.eks.
må oplysninger om det enkelte centers omsætning og lejeafgiftsforhold og værdier alle
betegnes som både væsentlige og særdeles fortrolige oplysninger om drifts og
forretningsforhold. Lejeafgiften indgår således som en vigtig og tungtvejende del af de
pågældende konferencecentres omkostninger, og oplysningerne herom bidrager til et
indblik i det enkelte konferencecenters omkostningsstruktur og råderum i forbindelse
med prissætningen af centrets aktiviteter.
Heroverfor står oplysninger om selve driftsformen ­ dvs. om centret indgår i et
lejeforhold, et forpagtningsafgiftsforhold eller om lokaliteterne er ejet af driftsherre selv
m.v. Rådet har under den foreliggende sag vurderet, om kendskab hertil kan udgøre
forretningshemmeligheder. Oplysningerne indgår som svar på spørgsmål 1, 2 og 6 i
styrelsens markedsundersøgelse.
Driftsformen som sådan har betydning i forhold til centrets dispositioner og
dermed for centrets prissætningsmuligheder. F.eks. indebærer en forpagtningsaftale
ifølge HORESTA ofte begrænsninger af centrets driftsmæssige manøvremuligheder, idet
forpagtningsaftaler i modsætning til lejeaftaler ofte indeholder en række krav til
forpagter, der ligger ud over almindelige lejevilkår om vedligeholdelse og lignende. Selv
om det ikke kan udelukkes, at oplysninger om driftsformen for nogle centres
vedkommende er almindeligt kendt ­ især i branchen eller i lokalområdet ­ har rådet
ikke kunnet afvise, at oplysninger herom af visse centre kan anses som en
forretningshemmelighed, fordi det kan give konkurrenter en indikation af centrets
bundethed henholdsvis manøvremuligheder i en konkurrencesituation.
For at imødegå risikoen for, at aktindsigt i oplysninger om driftsformen skader de
pågældende kursus og konferencecentre, finder rådet det derfor rettest fortsat ikke at
oplyse, hvilke besvarelser konkret navngivne kursus og konferencecentre har givet på
spørgsmål 1, 2 og 6. For at stille FC Nordsjælland bedst muligt i forhold til en
bedømmelse af Konkurrencestyrelsens beregningsgrundlag har styrelsen i stedet lavet en
oversigt med en summering af svarene på spørgsmål 1, 2 og 6 (tabel 2 i ankesagens bilag
E).
Hvad angår listerne med leje/forpagtningsafgiftsprocenter fra HORESTA er der
ligeledes tale om væsentlige og dermed følsomme forretningshemmeligheder. Styrelsen
har vurderet, at det ved at kombinere disse oplysninger med listerne med navne på de
deltagende konferencecentre vil være muligt at identificere enkelte konferencecentres
konkrete leje/forpagtningsafgift. Herved vil FC Nordsjælland kunne tilegne sig indblik i
et væsentligt element i konferencecentres omkostningsstruktur.
Netop oplysningernes følsomme karakter er da også baggrunden for, at HORESTA
alene har fremsendt listerne med leje og forpagtningsafgifter i akt 45 i anonymiseret
form, idet HORESTA i videst muligt omfang har ønsket at bevare de deltagende centres
fortrolighed. Styrelsen har accepteret modtagelsen i anonymiseret form, idet denne i sin
indstilling til rådet under alle omstændigheder lægger en gennemsnitbetragtning til
grund og således ikke isoleret set har fundet interesse i de enkelte centres
afgiftsprocenter. Det kan tilføjes, at listen med leje/forpagtningsafgifter alene er anvendt
til vurdering af spredningen mellem de enkelte centres afgiftsprocenter.
Svarende til det foran anførte har styrelsen i stedet lavet en oversigt indeholdende
en intervalinddeling af leje og forpagtningsafgifter beregnet af HORESTA på basis af
regnskabstal for 30 henholdsvis 20 medlemmer (tabel 1 i ankesagens bilag E).
De to nævnte tabeller har følgende indhold:


- 12 -
TABEL 1
Intervalinddeling af leje/forpagtningsafgifter beregnet af HORESTA på basis af
regnskabstal indhentet for 30 medlemmer (jf. akt 45).
Interval:
Centre af liste med 30
Centre af liste med 20
<=10. pct. af omsætningen
10
4
1020 pct. af omsætningen
13
13
>20 pct. omsætningen
7
3

TABEL 2
Summering af besvarelser på spørgsmål 1, 2 og 6 i markedsundersøgelsen af i alt 28
konferencecentre (jf . akt. 5462, 6673, 7883 og 85).
Besvarelser
Centre i liste på 28
Samlet antal besvarelser
22
Centre med lejeaftale (jf. spm. 1)
8
Centre med forpagtningsaftale (jf. spm. 2)
5
Center med hverken eller (jf. spm. 1 og 2)
9
Centre med samme drifts og ejerherre (jf. spm. 6)
13
Centre med forskellig drifts og ejerherre (jf. spm. 6)
8

Sammenfattende gælder for alle oplysninger undtaget efter § 15, stk. 1, at der er tale om
oplysninger, som FC Nordsjælland for langt de flestes vedkommende ikke vil kunne få
på anden måde, ligesom det for de flestes oplysningers vedkommende vil være ulovligt
efter konkurrencelovens § 6 at udveksle disse mellem konkurrenter.
Kendskab til oplysningerne vil kunne misbruges både af konkurrenter samt af
større kunder f.eks. rejsebureauer og større virksomheder under forhandling med
konferencecentrene om priser og rabatter ved aftag af centrenes aktiviteter.
I den forbindelse bør det ved en risikovurdering som den foreliggende tillægges
betydning, at forvaltningsloven ikke opstiller begrænsninger for anvendelsen af
oplysninger modtaget ved aktindsigt. Udover FC Nordsjællands mulighed for at
anvende oplysningerne i konkurrencemæssig sammenhæng vil der ligeledes kunne
påføres de pågældende konferencecentre økonomisk skade, hvis oplysningerne, der
netop ikke er undergivet restriktioner, kommer til andres kendskab; f.eks. konkurrenter
og kunder.
Kendskab til omsætning, lejeafgift, lejeforhold og afregningsform af lejeafgift (dvs.
hvorvidt den f.eks. er omsætningsafhængig) kan bruges til at skabe et indtryk af, hvor
bundet konferencecentret er af sine omkostninger set i forhold til centerets
omsætningsmuligheder. Viden om, at et center har en høj fast (ikke
omsætningsafhængig) lejeafgift, er anvendelig i en konkurrencesituation, idet en
konkurrent, der ønsker at presse centeret ud af markedet, har store fordele ved at kende
centerets prismæssige smertegrænse (dvs. hvor prisen sættes så lavt, at de variable
omkostninger ikke dækkes). Tilsvarende kan større kunder under en forhandling
anvende kendskab til et centers råderum i forbindelse med prissætningen set i forhold til
centerets omkostninger, til at vide, om et center kan presses ned i pris.
Det er derfor rådets opfattelse, at meddelelse af aktindsigt i de i sagen ekstraherede
oplysninger vil medføre en nærliggende risiko for anvendelse til skade for de
pågældende kursus og konferencecentres konkurrenceevne.
Om omfanget af denne risiko skal det uddybende anføres, at FC Nordsjælland
ligesom de øvrige konferencecentre i undersøgelsen driver konference og


- 13 -

kursusaktiviteter her i landet og herunder hotel og restaurationsdrift inden for
kategorien 4 stjerner. FC Nordsjælland vil med de pågældende oplysninger f.eks. kunne
indrette sin forretnings og prisstrategi i forhold til de pågældende 4stjernede
konferencecentre ud fra sin viden om, hvorvidt de må antages at være
omkostningsmæssigt presset eller ej. FC Nordsjælland vil f.eks. kunne lade sin viden
indgå i overvejelser om eventuelle driftsudvidelser eller målrettede markedsføringstiltag.
Det bemærkes for god ordens skyld, at Farum Park idræts og kulturcenter ikke længere
drives formelt af FC Nordsjælland selv men af Farum Park Sports og Konferencecenter.
FC Nordsjælland indgår dog i koncernfællesskab med Farum Park Sports og
Konferencecenter og har stor interesse i centrets drift, idet klager står bag alle øvrige
aktiviteter på Farum Park.

De skadelige virkninger ved en aktindsigt skal afvejes overfor klagers interesse i at
få indsigt i oplysningerne. Formålet med adgangen til aktindsigt er at give parten
mulighed for at gøre sig bekendt med det materiale og de oplysninger, der findes i sagen,
og hermed mulighed for at korrigere eller supplere disse oplysninger, inden afgørelse
træffes.
Som anført er oplysninger om konkrete økonomiske forhold ­ omsætning,
lejeafgiftsværdier m.v. ­ som udgangspunkt af mere følsom art for det enkelte kursus og
konferencecenter end oplysninger om f.eks. driftsformen. Imidlertid fastholder rådet
efter en sådan interesseafvejning, at FC Nordsjælland med de oplysninger, som selskabet
er i besiddelse af, har behørig mulighed for at varetage sine interesser og dermed ikke
bør gives indsigt i yderligere oplysninger i sagen.
Det skyldes, at styrelsen i sin afgørelse alene lægger en gennemsnitsbetragtning til
grund for opgørelsen af markedslejeafgiften og dermed støtten fra Farum kommune til
FC Nordsjælland. FC Nordsjælland har med den givne aktindsigt fuldt kendskab til,
hvilke
konferencecentres
leje/forpagtningsafgifter
der ligger
til
grund
for
gennemsnitsbetragtningen og hvordan disse er udvalgt, ligesom FC Nordsjælland har
mulighed for at bedømme spredningen i leje/lejeforpagtningsprocenterne samt mulighed
for at vurdere spredningen i besvarelserne af styrelsens markedsundersøgelse for så vidt
angår spørgsmål 1, 2 og 6. Set i denne sammenhæng har FC Nordsjælland f.eks. ingen
reel interesse i at vide, hvilke konkrete konferencecentre der har en leje eller en
forpagtningsaftale.
FC Nordsjælland har dermed mulighed for at udtale sig om, hvorvidt selskabet
finder sammenligningsgrundlaget rimeligt og herunder komme med bemærkninger til
dette samt øvrige forhold vedrørende styrelsens beregningsgrundlag. Sådanne eventuelle
bemærkninger fra FC Nordsjælland, herunder om hvorvidt den af styrelsen udregnede
gennemsnitlige lejeafgiftsprocent måtte være repræsentativ eller andre forhold
vedrørende styrelsens udregninger eller beregningsgrundlag, bør herefter bedømmes i
tilknytning til behandlingen af hovedsagen.
Med henvisning til ovenstående finder rådet, at FC Nordsjælland trods de
konkret omhandlede begrænsninger i adgangen til aktindsigt er i stand til at varetage
sine interesser i hovedsagen. En afvejning af FC Nordsjællands interesse i at få kendskab
til de pågældende oplysninger over for den risiko for skadevirkning, som aktindsigt i
oplysningerne vil påføre de pågældende kursus og konferencecentre, bør derfor falde ud
til fordel for kursus og konferencecentrene.
Rådet fastholder sammenfattende, at oplysningerne i akterne 45, 5462 og 6670 om
driftsforhold, leje/forpagtningsforhold, leje/forpagtningsafgifter og omsætningstal med
rette er undtaget fra aktindsigt."
Konkurrenceankenævnets afgørelse


- 14 -


Konkurrenceankenævnet stadfæstede ved kendelse af 6. september 2007 den påklagede
afgørelse med følgende bemærkninger:
"Ankenævnet har gennemgået samtlige akter i sagen. Af de grunde, der er anført af
Konkurrencerådet, tiltræder ankenævnet, at FC Nordsjælland ikke har krav på yderligere
aktindsigt. Ankenævnet stadfæster derfor de gjorte indskrænkninger i FC Nordsjællands
ret til aktindsigt."


Forklaringer

Direktør Allan K. Pedersen har forklaret, at han er bestyrelsesformand for FC Nordsjælland.
Lejen ifølge lejeaftalen fra 2002 afspejlede, at der var lavkonjunktur, og at der ikke tidligere
havde ligget noget lignende i Farum. Det kan man se af resultaterne for de første år, og i dag
er det en forretning, der lige løber rundt, de tidligere år var der væsentligt underskud.
Tanken var at tilbyde et center for sportsverdenen, dvs. svømmere, vægtløftere,
håndboldforbundet, grupper fra Team Danmark og DBU, og som stiller andre krav end en
typisk konferencegæst, idet de skal have sportsfaciliteter, særlig forplejning i store portioner,
da de har høj forbrænding. Derfor står priserne ikke i forhold til udgifterne. Typisk
indlogerer sportsudøverne sig 4 personer på et almindeligt værelse, og det giver stor slitage,
ligesom det også medfører øgede udgifter, at sportsfolk bader flere gange om dagen. Det er
også et larmende klientel, så det er ikke så spændende for andre gæster at bo sammen med.

Lejeaftalen skal genforhandles i 2011. Da man i 2000 aftalte lejens størrelse, skete det
efter undersøgelse af prisniveauet på dette tidspunkt, og man havde bl.a. den daværende
formand for HORESTA med til at foretage vurderingen, hvorefter man aftalte en trappeleje.
Det har ikke megen relevans at sammenligne Farum Park med Kongebrogården eller
Kollekolle, idet Farum Park er så særegent, at der ikke findes tilsvarende andetsteds i landet.
Farum Park er medlem af HORESTA, og han finder det underligt at opleve, at
HORESTA udtaler sig uden at tale med dem. Han driver selv sammen med en anden Hotel
Ebeltoft Strand, som han købte i januar 2000. Han tror ikke, at de selv kan få oplysningerne
fra HORESTA, højst i anonymiseret form.


- 15 -

Farum Park har ikke kørt særlig godt, og man har for tiden ikke midler til at
genopbygge stedet, der efterhånden er lidt nedslidt.
Han kan ikke forestille sig, at de vil eller overhovedet kan misbruge de oplysninger,
som de ønsker at få gennem begæringen om aktindsigt. Farum Park er en helt anden
forretning end de andre centre, som indgår i undersøgelsen. Ca. 20 % af landets hoteller og
konferencecentre, især uden for de større byer, er i øvrigt ikke medlemmer af HORESTA.

Økonomidirektør Carsten Pedersen har forklaret, at han har været ansat i FC Nordsjælland
siden 2000. De første par år havde man underskud på driften på op til ca. 4 mio. kr., men
efter at Allan K. Petersen kom til i 2002, kom der balance på driften, der i de seneste par år
har givet et overskud på mellem 200.000 og 500.000 kr. årligt. Der er dagligt ca. 50 spisende
sportsfolk, ligesom udenlandske sportshold kommer i træningslejr. Det er sportsfaciliteterne,
der trækker kunder til, idet hotellet ligger midt i et industri og parcelhuskvarter, således at
det i øvrigt kun er sælgere til virksomheder i området mellem Farum og Allerød, der bor der.

Parternes synspunkter for Sø og Handelsretten

Parterne har for Sø og Handelsretten med rettens indforståelse indgået en procesaftale om,
at retten til brug for sin afgørelse i sagen får samtlige dokumenter stillet til rådighed i deres
fulde ordlyd, men at FC Nordsjælland er indforstået med kun at få aktindsigt i disse
dokumenter, i det omfang hvori der træffes bestemmelse herom ved den endelige afgørelse i
sagen. Procesaftalen indebærer således, at det forhold, at sagen behandles ved retten i den
borgerlige retsplejes former, ikke indebærer nogen udvidelse af FC Nordsjællands adgang til
at gøre sig bekendt med sagens dokumenter ud over den adgang til aktindsigt, som FC
Nordsjælland efter rettens dom i sagen vil have krav på efter reglerne i Forvaltningsloven.

FC Nordsjællands advokat har gentaget sine synspunkter for Konkurrenceankenævnet og har
særlig fremhævet, at FC Nordsjælland efter Forvaltningslovens §§ 910 som udgangspunkt
har krav på fuldstændig aktindsigt i alle sagens akter, og at bestemmelserne i §§ 1215 som
undtagelser fra en hovedregel skal undergives en indskrænkende fortolkning.


- 16 -


FC Nordsjælland har uden at have set de pågældende dokumenter ingen mulighed for
at vurdere, i hvilket omfang de akter, som Konkurrencerådet har undtaget fra aktindsigt
under henvisning til, at de er interne arbejdsdokumenter, indeholder oplysninger om
faktiske forhold, som er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, og som FC
Nordsjælland derfor har krav på at få aktindsigt i efter Forvaltningslovens § 12, stk. 2.
På tilsvarende måde kan FC Nordsjælland ikke uden selv at have gennemset de
pågældende dokumenter vide, om FC Nordsjælland har krav på aktindsigt i de såkaldt
interne arbejdsdokumenter efter Forvaltningslovens § 13, nr. 3, fordi der er tale om
selvstændige dokumenter, der er udarbejdet for at tilvejebringe bevismæssig eller anden
tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder, således at FC
Nordsjælland efter denne bestemmelse har krav på aktindsigt, selv om dokumentet er et
internt arbejdspapir.
Formodningen må imidlertid være for, at interne overvejelser alene skrives på såkaldte
referatark eller lignende. I det omfang interne arbejdspapirer indgår i sagen som akter, må
formodningen være for, at de skal undergives aktindsigt.

De oplysninger, som Konkurrencerådet og Konkurrencestyrelsen især har undtaget fra
FC Nordsjællands adgang til aktindsigt, er de dokumenter, som danner grundlaget for den
opgørelse
af
lejeniveauet
for
såkaldt
sammenlignelige
virksomheder,
som
Konkurrencemyndighederne baserer deres udkast til afgørelse på. Det er de oplysninger,
som fremgår bl.a. af akt nr. 45, og som FC Nordsjælland ingen som helst mulighed har for at
tage til genmæle overfor, medmindre FC Nordsjælland får adgang til minutiøst at gennemgå
grundlaget for opgørelserne for at se, om der er reel sammenlignelighed mellem forholdene
for de enkelte andre hotel og konferencecentre og for FC Nordsjælland og Farum Park.

Det er FC Nordsjællands klare opfattelse, at Farum Park er et helt unikt sted, som ikke
kan sammenlignes med andre hotel og konferencecentre, navnlig fordi Farum Park har et
klientel, som stiller ganske andre krav end de krav, som de andre hotel og konferencecentre
mødes med af deres kunder, ligesom Farum Park er udsat for meget mere slid og må servere
meget større portioner end de andre centre. For at komme til bunds i disse sammenligninger
er FC Nordsjælland imidlertid nødt til at have adgang til spørgeskemaerne og de heri
indeholdte besvarelser i deres helhed.


- 17 -


Det er velkendt, at statistikker kan opstilles på mange måder, og at man ikke bør stole
på en statistik, som man ikke selv grundigt har undersøgt grundlaget for. Det kan ikke være
rimeligt, at Konkurrencerådet i en konkurrencesag som den foreliggende, der drejer sig om,
hvor vidt FC Nordsjælland har betalt for lav leje, har fuld adgang til alle oplysninger i det
talmæssige materiale, som skal danne grundlag for afgørelsen, mens FC Nordsjælland
nægtes adgang hertil og alene kan få adgang til at se visse tabelmæssige oplysninger
udarbejdet af konkurrencemyndighederne uden selv at have mulighed for at efterprøve
grundlaget herfor. Det strider mod det krav til Equality of Arms, som efter
Menneskeretsdomstolens praksis indeholdes i EMRK artikel 6.

FC Nordsjælland har en særegen position i markedet, fordi Farum Park henvender sig
til et helt specielt sportsklientel, hvorimod de andre hotel og konkurrencecentre, som er
undersøgt, henvender sig til et helt andet og meget mere bredt klientel. FC Nordsjælland kan
derfor ikke misbruge oplysningerne fra undersøgelserne, og frygten herfor kan derfor ikke
begrunde, at FC Nordsjælland afskæres fra den fuldstændige aktindsigt i sagen, som bør
være en selvfølge også i konkurrencesager.

Konkurrencerådets advokat har foruden de synspunkter, som blev gjort gældende for
Konkurrenceankenævnet,
henvist
til,
at
såvel
Konkurrencerådet
som
Konkurrenceankenævnet, som har særlige forudsætninger herfor og særlig erfaring hermed,
har foretaget en grundig vurdering af, i hvilket omfang FC Nordsjællands ret til aktindsigt
bør vige for afgørende hensyn til private interesser i, at de følsomme oplysninger, som
danner grundlag for undersøgelserne, som er refereret i akt nr. 45, beskyttes mod, at FC
Nordsjælland misbruger dem.

Efter konkurrencelovens § 13 er sager efter konkurrenceloven undtaget fra
offentlighedslovens område, og herved har lovgiver samtidig tilkendegivet, at også i
aktindsigtssager
efter
Forvaltningsloven
skal
tages
særligt
hensyn
til,
at
konkurrencemyndighederne i forbindelse med deres sagsbehandling kommer i besiddelse af
meget følsomme oplysninger.

Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet har gennemgået hver enkelt akt for at
se, om der var noget, der måtte undtages fra aktindsigt af hensyn til myndighedernes egen
sagsbehandling, idet der var tale om interne arbejdsdokumenter, eller af hensyn til


- 18 -

afgørende private interesser i hemmeligholdelse af oplysninger, der er særligt følsomme for
de virksomheder, som har afgivet dem til brug for konkurrencemyndighedernes
sagsbehandling.

For at give FC Nordsjælland det bedst mulige grundlag for at varetage sine interesser
har Konkurrencerådet i anonymiseret og aggregeret form givet FC Nordsjælland de
oplysninger, som har måttet undtages fra aktindsigt.

Der kan ikke gives videre aktindsigt i grundlaget for de statistiske oplysninger, heller
ikke i anonymiseret form, idet FC Nordsjælland, selv om afsenderen af de enkelte svar er
anonymiseret, let vil kunne gætte, hvem der har afgivet de pågældende svar.


Sø og Handelsrettens afgørelse

Retten har gennemgået de dokumenter, hvori der ved Konkurrencerådets og
Konkurrenceankenævnets afgørelser er meddelt FC Nordsjælland A/S afslag på aktindsigt
under henvisning til, at de pågældende dokumenter mv. er interne arbejdsdokumenter. Der
er tale om mails og notater mv., hvorved medarbejdere i Konkurrencestyrelsen på sagens
forskellige stadier har forelagt sagen for Styrelsens direktion og for Konkurrencerådet og
dets sekretariat. Retten finder, at FC Nordsjælland A/S for at kunne varetage sit tarv i
forbindelse med sagen ikke har nogen rimelig interesse i at gøre sig bekendt med disse
interne arbejdsdokumenter, som i vidt omfang blot er forarbejder til det udkast til afgørelse,
over hvilket FC Nordsjælland A/S er blevet hørt ved fremsendelsen af notatet fra Rådsmødet
den 2. marts 2007, og den interesse, som FC Nordsjælland A/S måtte have i at gøre sig
bekendt med disse dokumenter, må efter rettens opfattelse under alle omstændigheder vige
for
afgørende
hensyn
til
beskyttelse
af
konkurrencemyndighedernes
interne
beslutningsproces.
Det nævnte udkast til afgørelse bygger i væsentlig grad på oplysninger, som
konkurrencemyndighederne har modtaget fra HORESTA, og som i udkastet til afgørelse
præsenteres i en bearbejdet form. Disse oplysninger fremgår af akt nr. 45, hvori FC
Nordsjælland A/S har fået aktindsigt, men med udstregning af to tabellers talmæssige
oplysninger om det procentvise forhold mellem omsætning og husleje eller
forpagtningsafgift for de kursus og konferencecentre, som er omfattet af undersøgelsen, og


- 19 -

som i de pågældende tabeller blot er angivet med et bogstav eller et tal, der ikke henviser til
de lister over kursus og konferencecentre, hvori FC Nordsjælland har fået aktindsigt. I
forhold til den påtænkte afgørelse, over hvilken partshøringen af FC Nordsjælland er
foretaget, er det væsentlige i bilag 45 ifølge rettens gennemgang af dette bilag ikke så meget
oplysningerne om, hvilke hoteller og konferencecentre som har svaret på henvendelsen, som
de talmæssige oplysninger, som de har givet, og som er gengivet i bilag 45. Efter at have
gennemgået de talmæssige oplysninger og den måde, hvorpå de er anvendt i udkastet til
afgørelse, finder retten, at FC Nordsjælland A/S som følge af den manglende modtagelse af
de talmæssige oplysninger i tabellerne ikke har nogen reel mulighed for at imødegå den
måde, hvorpå Konkurrencerådet i sit udkast til afgørelse har anvendt de pågældende
talmæssige oplysninger, medmindre også FC Nordsjælland A/S får mulighed for selv at
bearbejde disse talmæssige oplysninger, hvilket forudsætter, at FC Nordsjælland A/S får
aktindsigt også i disse talmæssige oplysninger om det procentuelle forhold mellem
omsætning og husleje eller forpagtningsafgift for de 30, henholdsvis 20 virksomheder, der
indgår i de to tabeller i dokumentet.
Det er således rettens opfattelse, at FC Nordsjælland A/S for at have reel mulighed for
at imødegå et helt centralt punkt i analyserne og beregningerne i udkastet til
Konkurrencerådets afgørelse er nødt til at være i besiddelse af de talmæssige oplysninger,
således at FC Nordsjælland A/S selv kan foretage den bearbejdelse af tallene, som er
nødvendig for at imødegå Konkurrencerådets analyser og beregninger. Det bemærkes
herved, at aktindsigt i de talmæssige oplysninger ikke vil give FC Nordsjælland A/S nogen
oplysning om det enkelte kursus eller konferencecenters forhold mellem omsætning og
husleje eller forpagtningsafgift, endsige deres konkrete omsætning og husleje eller
forpagtningsafgift. I de pågældende tabeller angives de enkelte hoteller således som nævnt
ovenfor alene med et tal eller bogstav, og der gives ikke nogen oplysning om, hvilket kursus
eller konferencecenter der gemmer sig bag det enkelte bogstav eller tal.
FC Nordsjælland A/S har modtaget kopi af de spørgeskemaer, som
Konkurrencestyrelsen har udsendt i forbindelse med sin "Markedsundersøgelse af
konferencecentres leje/forpagtningsafgift", men har ikke fået aktindsigt i svarene på
spørgeskemaerne, idet der er foretaget udstregning af samtlige svar på spørgeskemaerne.
Undersøgelsen er efter det oplyste foretaget efter udsendelsen af udkastet af 2. marts 2007 til


- 20 -

Konkurrencerådets afgørelse, således at resultaterne fra undersøgelsen vel ikke er indgået i
det udkast til afgørelse fra Konkurrencerådet, som FC Nordsjælland A/S er blevet partshørt
over, men det er oplyst, at resultaterne af markedsundersøgelsen vil indgå i sagens fortsatte
behandling.
Retten har gennemgået besvarelserne af spørgeskemaerne og finder, at FC
Nordsjælland
A/S
ikke
har
rimelig
mulighed
for
at
forsvare
sig
mod
konkurrencemyndighedernes anvendelse af de oplysninger, der vil kunne udledes af
besvarelserne, medmindre FC Nordsjælland A/S får adgang til alle de oplysninger, der
fremgår af besvarelserne, dog bortset fra oplysningen om, hvilken virksomhed der har
afgivet det pågældende svar. En gennemgang af svarene viser således en betydelig variation
mellem virksomhedernes lejeforhold, som vil være af afgørende betydning for den nærmere
vurdering af forholdet mellem omsætning og husleje eller forpagtningsafgift.
For at kunne varetage sine interesser under sagen er FC Nordsjælland A/S derfor nødt
til at have disse oplysninger, således at FC Nordsjælland A/S kan bearbejde dem og angive
sine synspunkter på deres anvendelighed som led i konkurrencemyndighedernes analyser
og beregninger i forhold til FC Nordsjælland A/S' virksomhed. Det bemærkes herved, at
retten i mangel af oplysninger om det modsatte må gå ud fra, at oplysningerne i svarene på
spørgeskemaerne, herunder de regnskabsmæssige oplysninger, i forvejen i vidt omfang er
offentligt tilgængelige, herunder via cvr.dk.
Retten finder på denne baggrund, at FC Nordsjælland A/S skal have aktindsigt i
svarene på spørgeskemaerne i anonymiseret form, således at FC Nordsjælland A/S ikke får
oplysning om, hvilken virksomhed der har afgivet det pågældende svar.
Efter sagens resultat skal hver part bære egne omkostninger.

T H I K E N D E S F O R R E T

Konkurrencerådet ved Konkurrencestyrelsen skal give FC Nordsjælland A/S aktindsigt i:

de talmæssige oplysninger om det procentvise forhold mellem omsætning og husleje eller forpagtningsafgift for 30, henholdsvis 20 kursus og
konferencecentre, som fremgår af de to tabeller i akt nr. 45, side 45, og i besvarelserne af de spørgeskemaer, som Konkurrencestyrelsen har udsendt i forbindelse med sin "Markedsundersøgelse af konferencecentres leje/forpagtningsafgift" (akt. nr. 5462, 6673, 7883 og 85), i anonymiseret form, således at det ikke fremgår, hvilken virksomhed der har afgivet det pågældende svar. 

I øvrigt frifindes Konkurrencerådet ved Konkurrencestyrelsen for FC Nordsjælland A/S' påstand.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Jørgen Gawinetski
Michael B. Elmer
John Tyrrestrup
(retsformand)


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»