Stempler

Konkurrenceklausul

Resumé

Sagsøgte, der havde overtrådt en konkurrenceklausul i forbindelse med salg af et selskab, blev pålagt at betale konventionalbod.

Dom i sagen H-72-09

1) Materielhuset A/S

2) Unihak AB
(advokat Torsten Pedersen)

mod

Harry Sneitz-Karlsson
(advokat Lars Karnøe
v/advokatfuldmægtig Mikkel Kleis)

Indledning

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Harry Sneitz-Karlsson har overtrådt en mellem parterne indgået konkurrenceklausul til indenfor en periode af to års varighed ikke at være interesseret i et foretagende, som udfører tilsvarende virksomhed som det overdragne selskab, og om der i bekræftende fald skal betales en konventionalbod.

Påstande

Materielhuset A/S (herefter Materielhuset) og Unihak AB (herefter Unihak) har nedlagt påstand om, at Harry Sneitz-Karlsson tilpligtes at anerkende, at henvendelsen den 18. maj 2009 til Rajinder Singh Hanspal er en overtrædelse af den mellem parterne indgåede konkurrenceklausul af 31. august 2007, og at Harry Sneitz-Karlsson skal betale 177.775,00 kr. med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg den 25. august 2009.

Harry Sneitz-Karlsson har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse imod betaling af et mindre beløb.

Sagsfremstilling

Harry Sneitz-Karlsson var tidligere medejer af og direktør i Unihak, som beskæftigede sig med import og salg af stilladsdele. Ved aktieoverdragelsesaftale af 31. august 2007 solgte Harry Sneitz-Karlsson sin ejerandel af selskabet til Materielhuset. De øvrige ejere af Unihak, Eva Horstmann, Annette Plejdrup samt Christina Plejdrup, solgte samtidig deres ejerandele af selskabet til Materielhuset, der herved erhvervede den samlede aktiekapital i Unihak. Parterne var enige om, at det overdragne selskab på overdragelsesdagen skulle indeholde nærmere oplistede produkter og rettigheder. Overdragelsen skete pr. 1. september 2007. Af aftalen fremgår bl.a.:

…"

Købesummen og dens berigtigelse

Vedrørende indkøb, videresalg mv. oplyser sælger følgende pr. 16. august 2007:

Af de samlede i ordreværende varer, er der for Euro 77.765,00, som endnu ikke er videresolgt.

Sælger vurderer at ca. halvdelen af disse varer vil være solgt ved ankomsten. Inkluderet i ovennævnte er salg af Super9 stilladser til Verner Nielsen i container med en indkøbspris på Euro 40.143,00 og videresalg Euro 52.445,00.

8.

Konkurrenceklausul.

I forbindelse med overdragelse af virksomheden, påtager Harry Sneitz sig følgende konkurrenceklausul:

8.1. Sælgerne forpligter sig i 2 år fra overdragelsen til ikke at være interesseret - direkte eller indirekte - i et foretagne, eventuelt gennem tredjemand - som udfører tilsvarende virksomhed og handler med samme varesortiment som det overdragne selskab. d.v.s. handel med stilladser og andre tilbehør til byggebranchen. Konkurrenceklausulen skal gælde globalt.

8.2. Som interesse i sådan konkurrerende foretagende anses:

A. Direkte eller indirekte ejerskab eller medejerskab af foretagendet.

B. Interesse i foretagendets omsætning eller resultat.

C. Deltagelse i konsortium, joint ventures, eller andre samarbejdsaftaler med foretagendet.

D. Udførelse af konsulentopgaver eller lignende for foretagendet.

E. Ansættelsesforhold og hverv som kommitteret eller bestyrelsesmedlem i foretagendet.

F. Interesser der efter deres karakter må sidestilles med de nævnte.

G. Interesser af nævnte art i et selskab der direkte eller indirekte har sådanne interesser i foretagendet.

8.3. Overtrædelse af konkurrenceklausulen medfører pligt til at betale en konventionalbod stor Sek. 250.000,00,- for hver overtrædelse. Boden erlægges til Unihak AB.

Består overtrædelsen af opretholdelsen af en i strid med konkurrenceklausulen værende tilstand anses der at foreligge en overtrædelse pr. påbegyndt kalendermåned, hvori overtrædelsen finder sted. Må det antages at købers direkte eller indirekte tab ved overtrædelsen, eller det konkurrerende foretagendes berigelse herved overstiger den anførte konventionalbod, skal tabet erstattes eller hvis denne overstiger tabet berigelsen afgives. Ved vurdering af berigelsen skal der ikke ske fradrag for den derpå hvilende skat.

8.5. Parterne aftaler at Harry Sneitz kan udføre konsulentopgaver for tredjemand i Unihak regi. De konsulentopgaver som Harry Sneitz ønsker at påtage sig, skal godkendes af ledelsen i Unihak AB. Kan opgaven godkendes, udarbejder Unihak AB en aftale med opdragsgiveren om udførelsen af det pågældende arbejde. Unihak AB fakturerer arbejdet, og aflønner Harry Sneitz. Såvel prisen i relation til tredjemand, som aflønningen af Harry Sneitz, aftales fra opgave til opgave."

Harry Sneitz-Karlsson sendte den 18. maj 2009 en e-mail til Hr. Hanspal, hvoraf fremgik:

"Nice to see you again last week.

On behalf of Verner I send you drawings of a number of standard items. Verner want you to examin these and see if you will be able to copie them under the trade mark Alhak.

Following is important with a new set drawings: All steel quality should exclude Q 235-Q255 and Q 345. Those numbers should be replased with S275JR for Base Jack, Standard with spigot and Standard with Bajonet. All other items in steel should be steel S235JR alternative S235JRG2.

All items must be issued with the marking Ah-09

General all drawings must have following: Drawing number, initial of drafts man, item no, item name, steel no, marking, sizes, all horizontal items to show c/c size standard. "

Efter at Unihak var blevet bekendt med mailen af 18. maj 2009, skrev advokat Torsten Pedersen på vegne af Materielhuset den 28. maj 2009  til Harry Sneitz-Karlsson under overskriften: "Vedr.: Brud på konkurrenceklausul", at sidstnævntes adfærd var en klar overtrædelse af konkurrenceklausulen, og at der følgelig ville blive rejst krav om betaling af konventionalboden på 250.000 SEK med forbehold for yderligere kompensation for det tab, som Materielhuset havde lidt.

I brev af 5. juni 2009 til advokat Torsten Pedersen bestred advokat Per Nilsson på vegne af Harry Sneitz-Karlsson, at denne havde handlet i strid med konkurrenceklausulen.

I sagen  er  fremlagt  et  certifikat  udstedt af SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) med typekontrol nr. SC0352-09 dateret den 3. februar 2010 med Alhak AB som indehaver/producent/leverandør samt Alhak modulstillads som produktnavn. Certifikatet indeholder en nærmere produktbeskrivelse. Endeligt er der fremlagt en monteringsvejledning til Alhak modulstillads med Frövi Blästern AB, Solrød Stilladser A/S og Materialhuset A/S (Norge) som afsendere.

Forklaringer

Tommy Ulrich har forklaret, at han er direktør i samt medejer af Materielhuset, som blev stiftet i 2004. Materielhuset handler med stilladser og stiger, som importeres fra Holland og Tyskland og videresælges til trælaster. Markedet var oprindeligt geografisk begrænset til Danmark, men ambitionen var at opnå markedsandele i det øvrige Skandinavien.

I foråret 2005  hørte han første gang gennem en af sine sælgere om  Harry SneitzKarlsson, som solgte produkter i Sverige af mærket Unihak, som Harry Sneitz-Karlsson selv havde været med til at udvikle. De begyndte derefter at handle sammen. Det umiddelbare indtryk var godt, og produkterne var interessante. Harry Sneitz-Karlsson havde gode erfaringer med Unihak samt øvrige biprodukter og kunne noget inden for branchen, som andre ikke kunne. Derudover havde Harry Sneitz-Karlsson kontakter til produktionssteder i Kina.

Import fra Kina ville medføre cirka en halvering af prisen, så på trods af de ekstra transportomkostninger ville der være en god avance herved. Materielhuset indgik herefter en aftale med Harry Sneitz-Karlsson om at forhandle disse produkter, som derefter bestiltes hjem fra Kina. Omsætningen steg ganske voldsomt. Årsagen hertil var dels udviklingen i byggebranchen på daværende tidspunkt, dels primært priserne.

Harry Sneitz-Karlsson oplyste Materielhuset om, at stilladstypen Unihak var godkendt i Sverige. I Danmark skal man blot opfylde nogle generelle krav, mens man i Sverige stiller større krav, herunder en typegodkendelse ved en test foretaget gennem SP. Foreligger sådan godkendelse ikke, skal man igennem  en  godkendelsesprocedure, som tager 6-12 måneder.

Der produceres stilladser af mange forskellige mærker, men de forskellige dele passer sammen, hvorfor man sagtens kan skifte mærke undervejs. Der er 5-6 konkurrenter, som arbejder med mærket Unihak.

I foråret 2007 nævnte Harry Sneitz-Karlsson, at han ville trække sig tilbage, formentlig grundet pensionsalderen. Harry Sneitz-Karlsson nævnte, at han havde en køber i Sverige, og spurgte, om Materielhuset var interesseret. Under forhandlingerne om køb fik Materielhuset omsætningstal mv. for perioden 1. januar 2007 - medio oktober 2007. Ligeledes oplyste Harry Sneitz-Karlsson om en større ordre, afgivet af Verner Nielsen, direktør i Solrød Stilladser A/S, som er et større udlejningsfirma i Københavns-området. Omsætningen i 2007 med Solrød Stilladser var ca. 1 mio. kr. En anden stor kunde var Frövi Blästern AB med en omsætning på 7 mio. kr. årligt. Materielhuset  købte Unihak dels grundet den store omsætning af Unihak produkter, dels grundet ønsket om at opnå adgang til det svenske marked. I perioden op til dette køb var der et fortrinligt samarbejde med Harry Sneitz-Karlsson. De var bl.a. rundt  at besøge kunder i Norge og Finland, ligesom  Harry Sneitz-Karlsson fremlagde alt, hvad han blev bedt om. Men da købesummen var blevet betalt, faldt Harry Sneitz-Karlssons loyalitet og samarbejdsvillighed. Dette viste sig f.eks. ved en tvist med en kunde i Norge, som skyldte Materielhuset 370.000 kr. og ikke ville betale, idet Harry Sneitz-Karlsson havde lovet kunden en eneforhandlingsret på produktet i Norge. Her burde Harry Sneitz-Karlssonhave støttet Materielhuset og ikke kunden. Tilsvarende gjorde sig gældende i relation til et svensk selskab.

På det danske marked udviklede salget sig støt og roligt i 2007 og også til dels i 2008.

På det svenske marked forsvandt omsætningen næsten helt efter 31. december 2007. Omsætningen til Solrød Stilladser A/S faldt også kraftigt i 2008 og forsvandt helt i 2009 og 2010. Dette fald skete i løbet af meget få måneder.

Materielhuset har et samarbejde med Rajinder Singh Hanspal, som samarbejder lidt med nogle indiske fabrikker og skaffer stilladsdele hjem. På et tidspunkt rykkede Materielhuset Rajinder Singh Hanspal for et svar. Rajinder Singh Hanspal fik - formentlig ved en fejl - flettet mailen af. 18. maj 2009 ind, som herved kom til deres kendskab. Han studsede meget over den, idet den indeholdt en særdeles  tydelig opskrift på, hvordan man kopierer et stillads. På daværende tidspunkt kendte han intet til Alhak. Det er nu blevet til et varemærke i stil med Unihak i Norge, Sverige og Danmark. Alhak kan bygges direkte sammen med Unihak og omvendt. Der er således ingen forskel på de to stilladstyper. Monteringsinstruktionen til Alhak viser til sidst tre navne, nemlig Materialhuset A/S, Norge, Frövi Blästern AB og Solrød Stilladser A/S.  Materialhuset A/S forhandler de samme produkter som Materielhuset.

Ejeren af Alhak er de tre nævnte selskaber, som således gik sammen om at lave en kopi af Unihak. Verner Nielsen var - udover at være ejer af Solrød Stilladser A/S - ligeledes ejer af Materialhuset A/S. Når Harry Sneitz-Karlsson skrev på vegne af Verner Nielsen, må han derfor have indtaget en yderst central rolle i dette forløb. De tre nævnte selskaber har ikke organisation eller erfaring nok til at opnå stilladstypegodkendelse.  Harry Sneitz-Karlsson taler desuden svensk, hvilket er et krav i relation til SP. Idet godkendelsesproceduren hos SP tager 6-12 måneder, må Harry Sneitz-Karlsson have været tidligt i gang. Han ved ikke, hvor Alhak  bliver produceret, men ifølge de seneste oplysninger sker det i Kina.

Materielhusets tab som følge af dette har været hele omsætningen til Solrød Stilladser  A/S og til Frövi Blästern AB. Et års omsætning til de to nævnte kunder beløb sig til ca. 7 - 7,5 mio. kr. Materielhuset ønskede at pålægge Harry Sneitz-Karlsson en konkurrenceklausul for at beskytte markedsandele og for at forhindre Harry Sneitz-Karlsson i at bruge sin ekspertise til  at starte konkurrerende virksomhed op. Han, Tommy Ulrich, kendte Verner Nielsen særdeles godt, men relationerne blev primært holdt på det professionelle plan. Han ved ikke, om Harry Sneitz-Karlsson og Verner Nielsen havde et personligt venskab.

Harry Sneitz-Karlsson har forklaret, at han siden salget af Unihak og indtil december 2007 udførte lidt ulønnet arbejdet for Unihak. Han blev pensionist i oktober 2007 og er ikke aktiv i branchen mere.

Unihaks stillads Haki er en 50 år gammel stilladstype. Der findes to originale stilladstyper af denne model, som bliver produceret i Sverige, hhv. Tjekkiet. Stilladsdelene hertil er i høj grad ens, og man sætter typisk sit eget navn på. Variationsmulighederne er få. Han har ikke medvirket til at få typegodkendt og certificeret Alhak hos SP, men alene ved tilretning af monteringsvejled-ningen, som er et krav i Sverige. Dette gjorde han på opdrag fra SP ved Gunnar Söderlind i december 2009 - januar 2010. Den fysiske test af produktet var færdig i efteråret 2009. Han sagde ja hertil, idet konkurrenceklausulen var udløbet på dette tidspunkt.

Han havde intet haft med Alhak at gøre i øvrigt indtil da, hverken salg eller produktion heraf. Han har heller ikke haft noget at gøre med Alhak efterfølgende.

Han har skrevet mailen til Hanspal, men det handlede alene om nogle tegninger, som han videresendte som en vennetjeneste for Verner Nielsen, der grundet en forretningsrejse til USA ikke selv havde mulighed herfor. Han burde ikke have videresendt mailen, men gjorde det alligevel for at hjælpe en god  ven. Verner Nielsen havde brug for hans hjælp til at få skabt sit eget stilladssystem.  Verner Nielsen sendte ham  derfor nogle standardtegninger, som Verner Nielsen bad ham ændre lidt i for at undgå at kopiere. Med tanke på sin konkurrenceklausul afstod han herfra. Han videresendte derfor tegningerne til Hanspal. Årsagen til, at han ikke blot videresendte mailen, men tilføjede noget tekst hertil, var, at alle ikke kender de standardmål, som beskrives i mailen. Desuden kendte han ikke Hanspal så godt. Han modtog ingen honorering herfor. Han ved ikke, hvad Hanspal herefter gjorde med tegningerne. Nogle af de tal og betegnelser, han skrev i mailen til Hanspal, svarer til SP's betegnelser og er internationale standarder.

Verner Nielsen var særdeles velkendt i stilladsbranchen og gik under navnet: "Mr. Stillads". Manglede man noget, kunne man altid gå til ham. Verner Nielsen og han har rejst meget sammen og været gode venner igennem 9-10 år. Verner Nielsen solgte sin andel i Solrød Stilladser A/S i 2009 og var herefter alene ejer af sit holdingselskab og Materialhuset A/S i Norge  Han lærte Hanspal at kende igennem  Verner Nielsen i 2006 i forbindelse med noget arbejde, som Verner Nielsen havde fået lavet i Indien, men han har kun truffet Hanspal 4-5 gange. Hanspal blev betragtet som ekspert indenfor branchen i Indien.

Navnet VDN Holding fremgik af de nye stilladstegninger, som er fremstillet i Ukraine eller Indien.

Parternes synspunkter

Materielhuset og Unihak  har gjort gældende, at Harry Sneitz-Karlsson ved sin adfærd  har handlet i strid med konkurrence-klausulen i aktieoverdragelsesaftalens punkt 8. Konkurrenceklausulen er ikke indgået for at hindre Harry Sneitz-Karlsson i at udfolde sine erhvervsmuligheder, men for at han ikke skulle skade Materielhusets stilling på markedet. Konkurrenceklausulen er helt sædvanlig. Konkurrenceklausulens pkt. 8.2 litra F finder anvendelse på denne sag, idet Harry Sneitz-Knudsen har varetaget interesser for et konkurrerende foretagende, som ganske må sidestilles med udførelse af konsulentopgaver eller lignende som nævnt i aftalens pkt. 8.2, litra D.

Harry Sneitz-Karlsson afgav instrukser vedrørende Alhak i e-mailen af 18. maj 2009 til Hanspal.  Harry Sneitz-Karlsson sendte e-mailen på vegne af en af Materielhusets største kunder. Der er ikke blot tale om en videresendelse, men der er foretaget en egentlig behandling og afgivet nærmere instrukser, idet e-mailen indeholdt de oplysninger, som sædvanligvis skrives på en tegning.  Herved har Harry Sneitz-Karlsson ydet rådgivning og vejledning.

Det er i den forbindelse uden betydning, om rådgivningen er ydet til VDN Holding eller til Solrød Stilladser A/S. Der er ikke tale om samme funktion som et buds, idet Harry SneitzKarlsson tydeligt angiver en lang række oplysninger om stålkvalitet, mærk-ning o.l. Harry Sneitz-Karlsson burde have afstået herfra eller alternativt blot have videresendt e-mailen, som han modtog den.  Dette er formentlig ikke det eneste, som er foretaget, idet  Harry Sneitz-Karlsson netop skrev, at de havde haft et møde ugen forinden. Selv hvis denne e-mail er det eneste, som Harry Sneitz-Karlsson har foretaget sig, er skadevirkningen stadig enorm for Materielhuset, idet det er de samme kunder, som fravristes. Harry Sneitz-Karlsson var vidende om, hvad klausulen indebar, idet han har forklaret, at han ikke gjorde mere end videresendelse af e-mailen, idet han ikke måtte.

Vedrørende kravet gøres det gældende, at dette i mangel af anden opgørelse må fastsættes til den i aftalen fastsatte konven-tionalbod. Der er ikke grundlag for en nedsættelse af dette beløb, idet det er underordnet,  at handlingen er foretaget tæt på konkurrenceklausulens udløb. Tabet er væsentligt højere end konventionalboden, men det er umuligt at godtgøre det faktiske beløb, idet også øvrige omstændigheder i form af f. eks. finanskrisen har gjort sig gældende på samme tidspunkt. Ganske vist var omsætningen dalende i tiden forud for den omtalte handling fra Harry Sneitz-Karlsson, men dette var planlagt lang tid i forvejen som led i at få tømt lagerne og få egne varer ind i stedet for.

Harry Sneitz-Karlsson har gjort gældende, at e-mailen af 18. maj 2009 blev afsendt i Verner Nielsens interesse. Netop interessen er afgørende for, om konkurrenceklausulens pkt. 8.1 er overtrådt. Harry Sneitz-Karlsson udførte blot en vennetjeneste for Verner Nielsen, idet han ikke selv kunne lave det grundet konkurrenceklausulen. Kontakten mellem Verner Nielsen og Hanspal eksisterede således allerede på det pågældende tidspunkt.

Netop interessen som anført i aktieoverdragelsesaftalens pkt. 8.2 er afgørende for, om konkurrenceklausulen kan anses for at være overtrådt. Harry Sneitz-Karlssons handling falder ikke ind under nogen af de i litra A-G oplistede tilfælde. Harry Sneitz-Karlsson havde ikke ejerskab eller medejerskab  til Solrød Stilladser A/S. Da tegningerne blev fremsendt, havde Verner Nielsen solgt Solrød Stilladser A/S. Solrød Stilladser A/S havde ej heller ejerskab/medejerskab til VDN Holding. Harry Sneitz-Karlsson besad ej heller aktier eller var ansat i dette selskab. Der var alene tale om en vennetjeneste og ikke en samarbejdskonstruk-tion. Harry Sneitz-Karlsson modtog ikke nogen form for honorering for sin mellemkomst, hvorfor der ikke kan være tale om konsulentbistand.  Hans rolle kan maksimalt sidestilles med et buds og var alene af ren videreformidlende karakter. Denne kan ikke ifølge klausulens pkt. 8.2, litra F, sidestilles med nogen af de øvrige punkter, der forudsætter en eller anden form for økonomisk interesse i et foretagende.

Endvidere gøres det gældende, at Materielhusets  advokat, der har udfærdiget aktieoverdragelsesaftalen, ikke nøje har defineret hvilken given aktivitet der ikke må udøves.

Koncipistreglen  taler således for den forståelse, som er mindst byrdefuld for Harry Sneitz-Karlsson. Denne havde et stort netværk inden for branchen, hvorfor det ikke vil være rimeligt at betragte enhver kontakt som en overtrædelse af konkurrenceklausulen.

Såfremt retten måtte finde, at Harry Sneitz-Karlsson har overtrådt den indgåede konkurrenceklausul, skal der alene betales et mindre beløb end påstået, idet der må tages hensyn til, at der ved afsendelsen af e-mailen fra Harry Sneitz-Karlsson alene var ca. 3½ måned til udløb af konkurrenceklausulen.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det er mellem parterne ubestridt, at der er indgået en konkurrenceklausul som omtalt i aktieoverdragelsesaftalens punkt 8, og at denne var gældende på tidspunktet for e-mailens afsendelse den 18. maj 2009. Efter e-mailens indhold finder retten, at der ikke blot er tale om en videresendelse, idet e-mailen tillige indeholder instrukser, hvilket må antages at have haft betydning for den videre proces med hensyn til udvikling af stilladset af mærket "Alhak".

Retten har lagt vægt på handlingens karakter og ikke på, om arbejdet evt. medførte et honorar for Harry Sneitz-Karlsson. Det måtte have stået Harry Sneitz-Karlsson klart, at der var tale om bistand til en konkurrerende virksomhed. Harry Sneitz-Karlsson var endvidere fuldt bevidst om, at han var bundet af en konkurrenceklausul. Harry Sneitz-Karlsson har således selv forklaret, at han så sig nødsaget til at afstå fra at være behjælpelig i denne situation, idet han havde indgået en konkurrenceklausul.  Retten finder herefter, at mailen er en overtrædelse af konkurrenceklausulen, idet mailen indeholder oplysninger, der kan karakteri-seres som værende af konsulentlignende karakter, som angivet i konkurrenceklausulens pkt. 8.2.D.

Herefter er Harry Sneitz-Karlsson pligtig at betale den i pkt. 8.3 nævnte konventionalbod på 250.000 SEK svarende til 175.775,00 kr. Der er ikke grundlag for nedsættelse af boden som følge af, at overtrædelsen skete i slutningen af klausulens løbetid.

Efter sagens omfang og udfald skal Harry Sneitz-Karlsson betale sagsomkostninger til Materielhuset og Unihak. Disse fastsættes til 35.000 kr. til dækning af advokatsalær og 4.580 kr. til dækning af retsafgift.

Thi kendes for ret:

Harry Sneitz-Karlsson tilpligtes at anerkende, at henvendelsen den 18. maj 2009 til Rajinder  Singh Hanspal er en overtrædelse af den mellem parterne indgåede konkurrenceklausul af 31. august 2007.

Harry Sneitz-Karlsson skal inden 14 dage til  Materielhuset A/S og Unihak AB betale 177.775,00 kr. med tillæg af procesrenter fra den 25. august 2009 samt i sagsomkostninger  39.580 kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Thorkild Juul Jensen         Mette Christensen      Klaus Stampe Tønnes Pedersen

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 19. maj 2011

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»