Bogreol
Danske_Lov
Danske_Lov_Moerk
Danske_Lov_Moerk_Rav
Danske_Lov_Rav
Norske_Lov
Retssager_Reol

Klagenævnet for Udbud, kendelse af 6. september 2006: Sahva A/S mod Københavns Kommune

Resumé

Særligt om rammeaftaler (art. 32) Udtalt at udbyderen skal sammenligne tilbudspriserne for hver enkelt af de udbudte ydelser på grundlag af en saglig forhåndsvurdering af den forventede mængde anskaffelse af hver ydelse, og at udbyderen herefter skal foretage en egentlig beregning af, hvilket tilbud, der har den lavest samlede tilbudspris. Udbyders vurdering af et underkriterium om pris skal således ske ved en eksakt beregning i det omfang, det er muligt, og må ikke ske ved et rent skøn.

Kendelse J.nr.: 2005-0003582

Sahva A/S
(advokat Gitte Holtsø, København)

mod

Københavns Kommune
(advokat Andreas Christensen, København)

Ved udbudsbekendtgørelse af 20. maj 2005 udbød Københavns Kommune som offentligt udbud efter direktiv 2004/18/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUudbudsdirektivet) en rammeaftale  vedrørende levering i Københavns

Kommune og Frederiksberg Kommune  af ortopædisk fodtøj, særligt fabriksfremstillet fodtøj med ortopædiske tilretninger og ortopædiske fodindlæg.

Ifølge udbudsbetingelserne kunne der afgives tilbud vedrørende tre delaftaler, dvs. ortopædisk fodtøj (delaftale  1), særligt fabriksfremstillet fodtøj (delaftale 2) og ortopædiske indlæg (delaftale 3).

Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 13. juli 2005 var der indkommet tilbud fra følgende virksomheder:

1. Sahva A/S (vedrørende alle delaftaler)

2. Holger Hansen ApS (vedrørende alle delaftaler)

3. Danske Håndskomagere ApS (vedrørende alle delaftaler)

4. Konsortiet v/ Bandagist Jan Nielsen (vedrørende delaftale 3)

Den 26. juli 2005 besluttede indklagede at indgå kontrakt med 3. Danske Håndskomagere ApS vedrørende delaftalerne 1 og 2 og med 4. Konsortiet 2. v/ Bandagist Jan Nielsen vedrørende delaftale 3, og kontrakter blev herefter indgået. Kontrakten med Danske Håndskomagere ApS er dateret den 24. august og 30. august 2005.

Den 21. september 2005 indgav klageren, Sahva A/S, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Københavns Kommune. Klageren fremsatte den 22. november 2005 anmodning om, at Klagenævnet i medfør af lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skal have opsættende virkning. Den 23. november 2005 besluttede Klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagen har været behandlet på et møde den 13. januar 2006. Klagenævnet har efter den mundtlige forhandling haft en omfattende korrespondance med parterne om udformningen af klagerens påstande m.m.

Klageren har nedlagt følgende påstande:

Påstand 1

Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med EU's udbudsregler og EU-udbudsdirektivets artikel 2 om ligebehandling ved at tage tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS i betragtning, a. selvom Danske Håndskomagere ApS ikke råder over håndskomagermestre,

b. selvom tilbudet ikke opfyldte udbudsbetingelsernes krav om dokumentation for, at tilbudsgiveren rådede over faglærte håndskomagere, og c. selvom tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS indeholdt en urigtig oplysning om, at tilbudsgiveren rådede over håndskomagermestre.

Påstand 2

Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med EU's udbudsregler og EU-udbudsdirektivets artikel 2 om ligebehandling ved at tage tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS i betragtning, selvom tilbudet ikke opfyldte udbudsbetingelsernes krav om dokumentation for, at tilbudsgiveren rådede over udleveringslokaler.

Påstand 3

Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med EU's udbudsregler og EU-udbudsdirektivets artikel 2 om ligebehandling og gennemsigtighed ved at udforme udbudsbetingelserne på en måde, der gjorde dem uegnede til at danne grundlag for et udbud, idet

a. udbudsbetingelserne opstillede dokumentation for kundepolitik som et minimumskrav, uagtet dette krav ikke er egnet til at udgøre et minimumskrav,

b. udbudsbetingelserne ikke indeholdt udkast til kontrakt eller kontrakter,

c. udbudsbetingelserne ikke opstillede angivelserne om følgende emner systematisk og hver for sig: Den procedure, der ville blive fulgt, hvad tilbuddene skulle indeholde, kravspecifikationer, udvælgelseskriterier, tildelingskriterier og kontraktsvilkår,

d. udbudsbetingelserne angav, at tilbudsgiverne skulle fremlægge serviceattest eller underskrive tro- og love erklæringer om ubetalt forfalden gæld til det offentlige, uagtet en serviceattest i modsætning til de omtalte tro- og love-erklæringer indeholder dokumentation vedrørende de i EUudbudsdirektivet artikel 45, stk. 2, litra a-d nævnte forhold.

Påstand 4

Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med EU's udbudsregler og EU-udbudsdirektivets artikel 2 om ligebehandling og gennemsigtighed ved

a. ved at have udformet udbudsbetingelserne uklart med hensyn til, om let ortopædisk fodtøj/FIA-fodtøj var omfattet af det udbudte, og

b. i udbudsbekendtgørelsen at angive, at det udbudte angik »1. ortopædisk fodtøj med tilretninger og reparationer heraf, 2. særligt fabriksfremstillet fodtøj med ortopædiske tilretninger og reparationer og 3. ortopædiske fodindlæg« og i udbudsbetingelserne at angive, at det udbudte angik »1. ortopædisk fodtøj med  reparationer heraf, 2. særligt fabriksfremstillet fodtøj, som kan tilrettes, samt reparationer heraf, tilretninger af borgerens egne sko. Samt  fodtøj til chrom og limallergi, og 3. individuelt fremstillede ortopædiske fodindlæg.«

Påstand 5

Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med EU's udbudsregler og EU-udbudsdirektivets artikel 2 om ligebehandling og gennemsigtighed ved at beslutte at tildele ordren til Danske Håndskomagere ApS, selvom Danske Håndskomagere ApS' tilbud ikke omfattede håndsyede ortopædiske sko. 4.

Påstand 6

Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med EU's udbudsregler og EU-udbudsdirektivets artikel 53, stk. 1, a, ved ikke i udbudsbetingelserne at give en klar beskrivelse af, hvad der sigtedes til med underkriterierne pris, service, kvalitet og leveringstid.

Påstand 7

Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med EU's udbudsreglers ligebehandlingsprincip og EU-udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 2, ved at undlade at oplyse om vægtningen af underkriterierne.

Påstand 8

Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med EU's udbudsreglers ligebehandlingsprincip og EU-udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, a, ved i udbudsbetingelserne at fastsætte et underkriterium om »service, herved forstås kundevenligt personale, lyse og venlige lokaler«, selvom dette underkriterium ikke var egnet til at danne grundlag for valg af det økonomisk mest fordelagtige bud.

Påstand 9

Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med EU's udbudsreglers ligebehandlingsprincip og EU-udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 1, a, ved at vurdere tilbudene ud fra disses overholdelse af internationale kvalitetssystemer, selvom det i udbudsbetingelserne var angivet, at underkriteriet om kvalitet bl.a. vedrørte de tilbudte fabrikater og produkternes holdbarhed, kvalitet og styrke.

Påstand 10

Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med EU's udbudsreglers ligebehandlingsprincip og EU-udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 44 ved at vurdere tilbudsgivernes egnethed på grundlag af nogle ikke nærmere oplyste formelle krav.

Påstand 11

Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med EU's udbudsreglers ligebehandlingsprincip og EU-udbudsdirektivets artikel 2 ved at vurdere tilbuddene med hensyn til delaftale 1 og delaftale 2 under ét. 5.

Påstand 12

Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med EU's udbudsreglers ligebehandlingsprincip og EU-udbudsdirektivets artikel 2 ved i forbindelse med sin vurdering af tilbudene at have tildelt tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS maksimumpoints

a. med hensyn til pris, selvom tilbudet ikke havde laveste pris på alle positioner, og idet klager var billigst på nogle positioner, og

b. med hensyn til service, selvom tilbudet ikke indeholdt dokumentation for eller oplysning om, at Danske Håndskomagere ApS rådede over lyse og venlige lokaler.

Påstand 13

Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med EU's udbudsreglers ligebehandlingsprincip, EU-udbuds-direktivets artikel 2 og det EU-retlige forhandlingsforbud ved efter tilbudenes modtagelse at forhandle med tilbudsgiveren Danske Håndskomagere ApS om følgende spørgsmål:

a. erstatning af bevilgede ortopædiske sko med særligt fabriksfremstillet fodtøj,

b. ventetid og leveringstid,

c. afhjælpning af mangler,

d. holdbarhed og reparationer og

e. om prisen for FIA light og Full var inklusive alle former for tilretninger.

Påstand 14

Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning om at indgå kontrakt med Danske Håndskomagere ApS.

Påstand 15

Klagenævnet skal pålægge indklagede til klageren at betale 4.671.415 kr., subsidiært 71.415 kr., med procesrente fra 21. september 2005.

Påstand 16

Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med EUudbudsreglerne ved at indgå kontrakt med Danske Håndskomagere ApS samtidig med beslutningen om at tildele denne tilbudsgiver kontrakten.

Påstand 17

Klagenævnet skal pålægge indklagede at lovliggøre udbudet ved at ophæve kontrakten med Danske Håndskomagere ApS.

Indklagede har erkendt at have begået der overtrædelser, der angives i påstand 7 og påstand 11. Indklagede har nedlagt påstand om, at klagen i øvrigt ikke tages til følge. Indklagede har vedrørende påstand 15 nedlagt påstand om frifindelse.

Klagenævnet har besluttet at udsætte behandlingen af påstand 15, indtil Klagenævnet har taget stilling til de øvrige påstande.

Tildelingskriteriet var fastsat til »det økonomisk mest fordelagtige bud«.

Udbudsbetingelserne bestod af et dokument med beskrivelse af udbuddet, erklæringer til tilbudsgivernes underskrift om gæld til det offentlige og tilbudsskemaer for hver delaftale til angivelse af priser for en række forskellige ydelser. Det omtalte dokument var inddelt i en række afsnit under forskellige overskrifter, bl.a. »Minimumskrav«, »Service og kundebetjening«, »Kvalitet« og »Tildelingskriterier.«

I udbudsbetingelserne var angivet, at der med tilbuddet skulle vedlægges en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller de underskrevne erklæringer om gæld til det offentlige, der indgik i udbudsbetingelserne.

I udbudsbetingelserne var under overskriften »Minimumskrav« angivet, at der med tilbuddene skulle vedlægges bl.a. dokumentation for, at tilbudsgiveren rådede over faglærte håndskomagere, tilbudsgivers bekræftelse på, at der, såfremt tilbudsgiveren valgtes som leverandør, ville blive etableret minimum ét udleveringssted i Københavns og Frederiksberg Kommuner, og en beskrivelse af tilbudsgiverens kundepolitik.

Om tildelingskriteriet var i udbudsbetingelserne angivet:

»Ved udvælgelse af leverandør/konsortie vil Hjælpemiddelcentret indgå aftaler med de tilbudsgivere der afgiver de økonomisk mest fordelagtige tilbud. I vurderingen vil indgå nedenstående kriterier der er anført i prioriteret orden.

1. Pris 7.

2. Service, herved forstås kundevenligt personale, lyse og venlige lokaler

3. Kvalitet

4.  Leveringstid

I udbudsbetingelserne var endvidere bl.a. angivet:

»05 Service og kundebetjening

Der bedes oplyst, eksisterende eller planlagte udleveringssteder.

Intern og ekstern billeddokumentation på eksisterende udleveringssteder sk al vedlægges.

Såfremt leverandøren har 'værktøjer' til kundetilfredshed, bedes dette oplyst.

06.Kvalitet

der skal vedlægges produktblade på dansk på de enkelte tilbudte fabrikater en redegørelse for de tilbudte produkters holdbarhed, kvalitet og slidstyrke

07 Tilbudsskemaer

Ved afgivelse af tilbud, skal vedlagte tilbudsskema benyttes og vedlægges de øvrige oplysninger.

08 Priser og regulering

Tilbudsgiver skal oplyse, hvilken pct.vis reduktion/rabat i priserne, der tilbydes såfremt alle delaftaler tildeles en enkelt leverandør eller et konsortie.

…«

Udbudsbetingelserne indeholdt ikke udkast til kontrakt.

Betegnelserne »ortopædisk fodtøj« (delaftale 1) og »særligt fabriksfremstillet fodtøj« (delaftale 2) er kendte, traditionelle begreber inden for den ortopædiske fodtøjsbranche. Ortopædisk fodtøj er fodtøj, der er fremstillet til den enkelte patient efter mål. Særligt  fabriksfremstillet fodtøj er fabriksfremstillet fodtøj med særlige egenskaber i forhold til almindeligt fodtøj, fx større bredde m.m. Begge typer fodtøj  anvendes til ortopædiske patienter, således at ortopædisk fodtøj anvendes til patienter med mere omfattende lidelser, medens særligt fabriksfremstillet fodtøj anvendes til patienter med mindre lidelser.

I de senere år er der fremkommet en ny type fodtøj til ortopædiske patienter, i klagerens tilbud benævnt »Let ortopædisk fodtøj«, i tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS benævnt »FIA« og i tilbuddet fra Holger Hansen Sko ApS benævnt »FF sko«. Denne type fodtøj er fabriksfremstillet med henblik på patienter med mere omfattende lidelser end de patienter, der kan benytte traditionelt »særligt fabriksfremstillet fodtøj«, og er desuden fremstillet med henblik på at kunne tilrettes  af en ortopædisk skomager efter brugerens behov.

I udbudsbekendtgørelsen var udbudsgenstanden beskrevet således:

»Delaftale nr.: 1 Ortopædisk fodtøj med tilretninger og reparationer heraf samt tilretninger af eget fodtøj

Området omfatter ortopædisk fodtøj med tilretninger og reparationer heraf samt tilretninger af borgerens eget fodtøj…

Delaftale nr.: 2 Særligt fabriksfremstillet fodtøj med tilretninger og reparationer heraf samt tilretninger af borgerens eget fodtøj …

Området omfatter særligt fabriksfremstillet fodtøj, som kan gøre det ud for ortopædisk fodtøj, når dette tilrettes, samt reparationer heraf…

Ligeledes omfatter området tilretninger af borgerens eget fodtøj og fodtøj fremstillet til allergikere med chrom- og/eller limallergi…

Delaftale nr.: 3 Ortopædiske fodindlæg

Ortopædiske fodindlæg individuelt fremstillet til borgere…»

I udbudsbetingelserne var udbudsgenstanden beskrevet således:

»

1.  ortopædisk fodtøj med reparationer heraf

2.  særligt fabriksfremstillet fodtøj som kan tilrettes samt reparationer heraf, tilretninger af borgerens egne sko. Samt fodtøj til chrom og limallergi

3.  Individuelt fremstillede ortopædiske fodindlæg«

Udbudsbetingelserne indeholdt ikke beskrivelser af, hvad skulle forstås ved begreberne »ortopædisk fodtøj« og »særligt fabriksfremstillet fodtøj«

I udbudsbetingelserne var bl.a. anført:

»Som tilbudsgiver skal De være opmærksom på:

at stillede spørgsmål vil blive besvaret senest den…«

Alle tilbuddene omfattede tilbudspriser for let ortopædisk fodtøj/FIA/FF sko. I klagerens tilbud var disse priser angivet i et særligt bilag til tilbuddet.

I tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS var de pågældende priser angivet i den tilbudsblanket vedrørende delaftale 2, der indgik i udbudsbetingelserne, hvilket også i hvert fald delvis var tilfældet i tilbuddet fra Holger Hansen Sko ApS.

I tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS var angivet, at virksomheden havde seks ortopædiske håndskomagere, der ud over mesterlæren havde omfattende efteruddannelse. Tilbuddet var vedlagt et brochuremateriale vedrørende ortopædisk fodtøj og angav, at virksomheden samarbejdede med en række nærmere angivne kommuner. Desuden var i tilbuddet nævnt to nærmere angivne ortopædiske håndskomagere som kontaktpersoner. I tilbuddet fra Danske Håndskomagermestre ApS var desuden angivet:

»Kundebetjeninger sker i dag via klinikker i Ubby, Kalundborg, Holbæk og Høng, Slagelse, Dianalund, Ringsted, Tranebjerg, Samsø, Tåstrup, Skovlunde, Ringsted, Ballerup, samt Torshavn og Kaunas (Litauen). I Albertslund, Roskilde og Skovlunde har vi egne butikker med præsentation af en del af vores modeller. Danske Håndskomagere Aps. etablerer naturligvis lokaler i Kbh's kommune hvis kommunen vælger os som leverandør.«

Tilbuddet var ikke vedlagt billeddokumentation vedrørende eksisterende udleveringssteder.

I tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS var endvidere angivet, at »FIA«-fodtøj i mange tilfælde kunne erstatte traditionelt håndsyet fodtøj. I fortsættelse heraf var i tilbuddet angivet:

»I særligt vanskelige tilfælde vil traditionel tilpasning i hånden stadig være påkrævet, men også i de tilfælde vil vi kunne trække på moderne produktionsformer.

Produktionen af læster foregår hos os efter den nyeste CAD-principper, og skæring og syning af overlæderet  foregår på ISO 9001 certificeret virksomhed i Litauen og Portugal i tæt samarbejde med vores modellører. Vores håndskomager fremstiller  derefter bunden, forsyner skoen med kappe, sål og hæl og foretager den endelige tilpasning til kundens fod.

Ved i fremtiden at vælge disse produktionsformer kan kommunerne spare millionbeløb. Det vil dog altid være speciallægens afgørelse, om borgeren skal have håndsyet fodtøj eller fabriksfremstillet fodtøj med individuelle tilpasninger.

Danske Håndskomagere arbejder også på at kunne gøre håndsyede ortopædiske sko billigere. Ved hjælp af nytænkning  og især også via vort kompagniskab med Ortho Baltic [en fabrik i Litauen], vil vi på sigt kunne skabe nye produktionsformer, som vil være medvirkende til en nedsættelse af priserne.«

Tilbuddene fra klageren og Holger Hansen Sko ApS indeholdt ikke tilsvarende angivelser, og det fremgår af disse tilbud, at disse virksomheder fuldt ud fremstiller »ortopædisk fodtøj« (delaftale 1) i hånden.

Tilbuddene blev vurderet i et notat  udarbejdet af indklagede den 26. juli 2005. I dette notat anførtes bl.a.:

»De indkomne tilbud vurderes i forhold til hhv.

formelle krav

minimumskrav

tildelingskriterier.

Formelle krav: Samlet vurdering af delaftale 1 og 2

Tilbudsfrist…

Vedståelsesfrist…

Pris i DKK

Tro- og love erklæring

Anvendt tilbudsskema

Tilbudsgiver 1 [dvs. klageren] har ikke udfyldt indikationer på delaftale 2 på alle produkter…

[Indklagede] er dog bekendt med, at tilbudsgiver 1 gennem mange år har leveret fabriksfremstillet fodtøj…og det må derfor antages at tilbudsgiver 1 er bekendt med de gældende indikationer.

Alle tilbudsgivere opfylder herefter de formelle krav.«

Bemærkningen om, at klageren ikke havde udfyldt indikationer på delaftale 2 på alle produkter, sigtede til, at klagerens tilbud vedrørende »let ortopædisk fodtøj« som ovenfor nævnt var indeholdt i et særligt bilag til tilbuddet og ikke var angivet i nogen af de tilbudsskemaer, der indgik i udbudsbetingelserne. Som følge af forholdet lagde indklagede ved vurderingen af tilbuddene til grund, at klagerens tilbud ikke omfattede let ortopædisk fodtøj/FIA/FF sko.

Om tilbuddenes opfyldelse af underkriterierne til tildelingskriteriet blev i tilbudsvurderingen angivet:

»Tildelingskriterier: Samlet vurdering af delaftale 1 og 2…

Ved bedømmelsen af de 3 tilbudsgiveres opfyldelse af de fastsatte tildelingskriterier, er der fastsat vægtning og anført point på de 4 parametre.

Der er anvendt point ud fra en skønsmæssig vurdering med en skala fra 1-10, hvor 10 er det højeste.

Vægtning:

Pris: 50 %

Service: 25 %

Kvalitet: 15 %

Leveringstid: 10 %

Pris

Tilbudsgiver 1 [dvs. klageren] er billigst på enkelte positioner…

Tilbudsgiver 2 [dvs. Holger Hansen Sko ApS] er dyrest på alle angivne

positioner, med undtagelse af én enkelt position…

Tilbudsgiver 3 [dvs. Danske Håndskomagere ApS] er billigst på næsten

alle positioner…

Tilbudsgiver 1 tildeles 7x0,50=3,5

Tilbudsgiver 2 tildeles 5 x 0,50 = 2,5

Tilbudsgiver 3 tildeles 10 x 0,50=5,0

Service

Tilbudsgiver 1 og 2 [klageren og Holger Hansen] vedlægger den i udbudsmaterialet ønskede dokumentation.

Tilbudsgiver 3 [Danske Håndskomagere ApS] vil etablere sig inden aftalens ikrafttræden i Frederiksbergs-Københavns Kommuner- og udleverer tillige spørgeskema til hver enkelt borger for herved, at kunne tilrette konceptet. Foretager hjemmebesøg uden beregning.

Tilbudsgiver 1 tildeles 7x0,25=1,75

Tilbudsgiver 2 tildeles 7x0,25=1,75

Tilbudsgiver 3 tildeles 7x0,25=1,75

Kvalitet

Tilbudsgiver 1 [dvs. klageren] har i efteråret 2000 implementeret kvalitetssystemet CODE OF PRACTICE, svarende til den internationale standard EN-ISO 13485, som anvendes i  en lang række ortopædiske værksteder i Skandinavien.

Tilbudsgiver 2 [dvs. Holger Hansen Sko Aps] oplyser at have et kvalitetssystem der sikrer kvaliteten.

Tilbudsgiver 3 [dvs. Danske Håndskomagere ApS] har egen afdeling for design og modellering af fodtøj. Ort. Fodtøj fremstilles jfr. ISO9001 normen, der foretages kontrol før udlevering og følges jfr. tidligere op med spørgeskema til borgeren. CD modtaget over hele fremstillingsproceduren, har flere end 500 håndsyede skomodeller

Tilbudsgiver 1 tildeles 8 x 0,15= 1,20

Tilbudsgiver 2 tildeles 6 x 0,15 = 0,90

Tilbudsgiver 3 tildeles 8 x 0,15 = 1,20

Levering

Tilbudsgiver 1 tildeles 7x 0,10 = 0,70

Tilbudsgiver 2 tildeles 6 x 0,10 = 0,60

Tilbudsgiver 3 tildeles 6 x 0,10 = 0,60

Samlet konklusion

Delaftale 1 og 2…

...

Pointfordelingen ser således ud:

Tilbudsgiver 1 [klageren] i alt 7,15

Tilbudsgiver 2 [Holger Hansen Sko ApS] i alt 5,75

Tilbudsgiver 3 [Danske Håndskomagere ApS] 8,55

På baggrund af ovenstående besluttes, at indgå aftale med tilbudsgiver

3…

«

I et brev af 28. juli 2005 til klageren udtalte indklagede bl.a.:

»Resultatet…er blevet, at Hjælpemiddelcentret påtænker, at indgå kontrakt med Danske Håndskomagere  ApS…på området ortopædisk- og særligt fabriksfremstillet fodtøj samt med et konsortium v/ bandagist Jan Nielsen på området ortopædiske fodindlæg.

Hjælpemiddelcentret vil snarest indlede drøftelser med de berørte parter om indgåelse af aftalerne.

De vil naturligvis høre nærmere om resultatet af disse aftaledrøftelser.

For god ordens skyld skal Hjælpemiddelcentret gøre opmærksom på, at udbudet ikke anses for afsluttet, før rammeaftalerne er underskrevet.

…«

Tilsvarende breve blev ifølge indklages oplysning sendt til alle tilbudsgivere.

Indklagedes kontrakt med Danske Håndskomagere ApS blev som ovenfor nævnt indgået 24. og 30. august 2005.

I et brev af 31. august 2005 til klageren udtalte indklagede bl.a.:

»…

Med henvisning til Hjælpemiddelcentrets skrivelse af 28. juli 2005, kan det oplyses, at drøftelserne med  henholdsvis Danske Håndskomagere ApS og konsortiet v/ bandagist Jan Nielsen nu er afsluttet.

Hjælpemiddelcentret har med virkning fra den 1. september 2005 indgået en 2-årig aftale med Danske Håndskomagere ApS…

Ligeledes med virkning fra 1. september 2005 er der indgået en 2-årig aftale om levering af fodindlæg med konsortiet bestående af…

…«

Kontrakten mellem indklagede og Danske Håndskomagere ApS består af forskellige angivelser om kontraktsgenstanden og levering m.m. Som bilag til kontrakten er vedhæftet nogle skemaer med prisangivelser, svarende til de tilbudsskemaer vedrørende delaftale 1 og delaftale 2, der var en del af tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS.

Kim Adamsen, der er direktør for klageren, har bl.a. forklaret: En håndskomagersvend har en officielt anerkendt faglig uddannelse. Uddannelsen som håndskomagermester, der er mere vidtgående, varetages her i landet af Foreningen af ortopædiske håndskomagermestre, hvor Kim Adamsen er konstitueret formand. Denne uddannelse har ikke en officiel anerkendelse, men håndskomagermestre er de eneste, der er fagligt kvalificerede til at stå for fremstillingen af ortopædisk fodtøj. Klageren har ikke haft tilfredsstillende resultater i praksis med en produktion i udlandet efter mål.

Håndskomagermester Peter Raknin og tidligere ortopædkirurg Bent Ebskov har forklaret om forskellige ortopædiske spørgsmål.

Birgitte Østergaard, der er chef for indklagedes hjælpemiddelcenter har forklaret om forskellige spørgsmål og har herunder bl.a. forklaret: Indklagede har ved tidligere udbud stillet krav om,  at tilbudsgiverne skulle råde over håndskomagermestre, men gjorde det ikke ved det udbud, som sagen angår.

Dette skyldes dels, at indklagede forstår en afgørelse fra Den sociale Ankestyrelse sådan, at der ikke må stilles krav om en ikke autoriseret uddannelse, dels at indklagede ønskede mere konkurrence. Indklagede har haft en vigende omsætning på klageren, hvilket efter indklagedes vurdering skyldes utilfredshed hos borgerne med klagerens produkter. Indklagede var ikke i tvivl om, at Danske Håndskomagere ApS rådede over håndskomagersvende. Danske Håndskomagere ApS, der er fusioneret af en række værksteder, har eksisteret i en årrække og har leverancer til andre kommuner. Delaftale 1 omfattede håndsyet ortopædisk fodtøj og delaftale 2 særligt fabriksfremstillet fodtøj. Herudover er der en mellemgruppe bestående af fabriksfremstillet fodtøj, der kan tilrettes. Der er ikke tvivl om begreberne, som også har været anvendt ved tidligere udbud. Meningen med indklagedes breve af 28. juli 2005 var at give de ikke valgte tilbudsgivere mulighed for at protestere over tildelingsbeslutningen. Efter  brevet fremsendte klageren et forslag om en abonnementsaftale, hvilket indklagede valgte at se bort fra. Før indgåelsen af kontrakten med Danske Håndskomagere ApS havde indklagede behov for oplysning om placering af en butik og for at få præciseret, at aftalen omfattede de fodindlæg, der fulgte med en sko.

Parternes anbringender

Ad påstand 1

Klageren har gjort gældende: Udbudsbetingelsernes krav om dokumentation for, at tilbudsgiverne rådede over faglærte håndskomagere, må forstås som sigtende til håndskomagermestre, idet kun håndskomagermestre er tilstrækkeligt kvalificerede til at stå for fremstillingen af håndsyet ortopædisk fodtøj. Danske Håndskomagere ApS har imidlertid ikke håndskomagermestre, og tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS var heller ikke som krævet i udbudsbetingelserne vedlagt dokumentation på dette punkt. Klageren har ikke bestridt, at Danske Håndskomagere ApS råder over faglærte håndskomagere.

Indklagede har gjort gældende: Danske Håndskomagere ApS opfyldte kravet om råden over faglærte håndskomagere, og angivelserne i tilbuddet var tilstrækkelig dokumentation.

Ad påstand 2

Klageren har gjort gældende: Tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS opfyldte ikke det omhandlede krav i udbudsbeting-elserne. Bl.a. kunne indklagede ikke vurdere tilbuddet i relation til underkriteriet om service, da tilbuddet ikke var vedlagt den krævede billeddokumentation vedrørende eksisterende udleveringssteder. Indklagede var derfor forpligtet til ikke at tage tilbuddet i betragtning.

Indklagede har gjort gældende: Tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS opfyldte det omhandlede krav i udbudsbetingelserne.

Ad påstand 3

Klageren har gjort gældende: De forhold, der er nævnt i påstanden, bevirkede, at udbudsbetingelserne var  uigennemskuelige og uigennemsigtige med deraf følgende risiko for overtrædelse af ligebehandlingsprincippet.

Indklagede har bestridt, at de forhold, som påstanden angår, er udtryk for overtrædelse af udbudsreglerne.

Ad påstand 4

Klageren har vedrørende påstand 4, a. gjort gældende: Udbudsbetingelserne bærer præg af, at indklagede ikke har forstået, hvad de forskellige begreber dækker over. Det var således uklart, om let ortopædisk fodtøj/FIA/FF sko var omfattet af udbuddet, og i så fald, om denne type fodtøj var omfattet af delaftale 1 eller delaftale 2.

Indklagede har vedrørende påstand 4, a. gjort gældende: Indklagede var fuldt bekendt med de forskellige typer fodtøj. Let ortopædisk fodtøj/FIA/FF sko var omfattet af delaftale 2.

Klageren har vedrørende påstand 4, b. gjort gældende: Det var i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, at udbudsgenstanden var angivet forskelligt i udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne. Indklagede har vedrørende påstand 4, b. gjort gældende: Udbudsgenstanden var reelt angivet ens i udbudsbetingelserne og udbudsbekendtgørelsen.

Ad påstand 5

Klageren har gjort gældende: Ortopædisk fodtøj (delaftale 1) er fodtøj, der fuldt ud fremstilles i hånden. Danske Håndskomagere ApS får imidlertid fodtøj under delaftale 1 delvis fremstillet på fabrikker i udlandet, hvilket fremgår af tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS. Indklagede måtte derfor ikke tage tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS i betragtning. Indklagede har vedrørende påstand 5 gjort gældende: Udbudsbetingelserne skulle ikke forstås sådan, at tilbud under delaftale 1 ikke måtte omfatte fodtøj, der delvis fabriksfremstilles efter mål. Det var derfor ikke i strid med udbudsbetingelserne, at tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS omfattede fodtøj fremstillet på den angivne måde.

Ad påstand 6

Klageren har vedrørende påstand 6 gjort gældende: Det kan ikke af udbudsbetingelserne ses, hvad der ville blive lagt vægt på ved vurderingen af tilbuddene i henhold til underkriterierne. Det kan således ikke ses, hvilken betydning, der ville blive tillagt en mængderabat, og hvilke fabrikater, der

ville blive anset som god kvalitet. Det kan heller ikke ses, hvad der sigtes til med angivelserne om holdbarhed og kundevenligt personale.

Indklagede har gjort gældende, at underkriterierne og udbudsbetingelserne er udformet efter indklagedes bedste skøn med det formål at oplyse tilbudsgiverne om, hvad indklagede ville lægge vægt på. Der var da heller ingen af tilbudsgiverne, der var i tvivl herom, idet ingen af dem stillede spørgsmål om, hvorledes underkriterierne skulle forstås.

Ad påstand 7

Som ovenfor anført har indklagede erkendt påstandens rigtighed.

Ad påstand 8

Klageren har gjort gældende, at underkriteriet om service er uegnet, da det som følge af formuleringen har givet  indklagede mulighed for et frit og ukontrollabelt skøn ved vurderingen af tilbuddenes opfyldelse af underkriteriet.

Indklagede har gjort gældende: Det omhandlede underkriterium bygger på et ønske hos indklagede om at sikre bedst mulig service for de ortopædiske patienter, der typisk har et særligt behov for service. Underkriteriet er derfor velegnet.

Ad påstand 9

Klageren har gjort gældende: Det fremgik ikke af udbudsbetingelserne, at indklagede ville vurdere de tilbudte produkter på grundlag af internationale kvalitetssystemer. Indklagede har gjort gældende: Indklagede har foretaget en saglig vurdering af de tilbudte produkters kvalitet i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.

Ad påstand 10

Klageren har gjort gældende: Det fremgår af indklagedes tilbudsvurdering, at indklagede bl.a. vurderet tilbuddene ud fra nogle formelle krav. Det var ikke oplyst i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne, at indklagede ville gøre dette, og indklagede har sammenblandet vurderingen af tilbudsgivernes egnethed og tilbuddenes opfyldelse af minimumskrav.

Indklagede har bestridt, at indklagede har overtrådt udbudsreglerne som angivet i påstanden.

Ad påstand 11

Som ovenfor anført har indklagede erkendt påstandens rigtighed.

Ad påstand 12

Ad påstand 12, a.:

Klageren har gjort gældende: Det er i strid med de regler, der er nævnt i påstanden, at indklagede tildelte Danske Håndskomagere ApS maksimumpoints med hensyn til pris, selvom denne tilbudsgivers tilbud ikke var billigst med hensyn til alle positioner.

Indklagede har gjort gældende, at tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS var billigst vedrørende skønsmæssigt 95 % af alle produkter, i tilbudsvurderingen benævnt positioner, og at indklagede derfor skulle tildele dette tilbud maksimumpoints med hensyn til underkriteriet pris.

Ad påstand 12, b.:

Klageren har gjort gældende: Da Danske Håndskomagere ApS ikke havde

vedlagt tilbuddet billeddokumentation vedrørende lokaler, havde indklagede ikke mulighed for at vurdere tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS med hensyn til underkriteriet om service. Det er derfor i strid med de regler, der er nævnt i påstanden, at indklagede tildelte dette tilbud samme antal points som de øvrige tilbud.

Indklagede har gjort gældende: Indklagede har foretaget en saglig vurdering af tilbuddene med hensyn til deres opfyldelse af underkriteriet om service. Indklagede har herved lagt vægt på, at Danske Håndskomagere ApS var indstillet på at aflægge gratis hjemmebesøg hos kunder, hvilket hidtil har været ukendt i København.

Ad påstand 13

Klageren har gjort gældende: Indklagedes kontrakt med Danske Håndskomagere ApS afviger fra denne virksomheds tilbud på de punkter, der er angivet i påstanden. Disse afvigelser hænger sammen med, at indklagede har forhandlet med Danske Håndskomagere ApS, hvilket fremgår af, at indklagede i sit brev af 28. juli 2005 oplyste, at indklagede ville indlede drøftelser med Danske Håndskomagere ApS, og i sit brev af 31. august 2005 oplyste, at drøftelserne nu var afsluttet. Indklagede har således overtrådt forhandlingsforbuddet.

Indklagede har gjort gældende: Indklagede har ikke haft forhandlinger med Danske Håndskomagere ApS, og kontrakten med Danske Håndskomagere ApS er fastsat ensidigt af indklagede.

Ad påstand 16

Klageren har gjort gældende: Indklagedes beslutning om tildeling af kontrakten til Danske Håndskomagere ApS var først endelig efter indklagedes kontraktsforhandlinger med denne virksomhed, og indklagede gav først klageren underretning om kontraktsforhandlingernes afslutning efter kontraktens indgåelse. Indklagede har således tilsidesat den EU-retlige forpligtelse, der følger af EF-domstolens praksis, til at give tilbudsgiverne underretning om tildelingsbeslutningen en passende tid før indgåelse af kontrakt med den valgte tilbudsgiver.

Indklagede har gjort gældende: Indklagede gav ved breve af 28. juli 2005 tilbudsgiverne underretning  om beslutningen om at tildele kontrakten til Danske Håndskomagere ApS, og kontrakt blev først indgået den 30. august 2005. Indklagede har således ikke overtrådt den af klageren omtalte EUretlig forpligtelse.

Ad påstand 17

Klageren har gjort gældende:

Selvom Klagenævnet ikke måtte have kompetence til at erklære en kontrakt ugyldig, må Klagenævnet have kompetence til at påbyde en ordregiver at ophæve en kontrakt, der er indgået i strid med udbudsreglerne.

Klageren er bekendt med Klagenævnets kendelse af 3. maj 2005, i hvilken Klagenævnet bl.a. udtalte, at det hverken efter dansk ret eller efter EUretten påhviler en ordregiveren at opsige en kontrakt, der er indgået i strid med udbudsreglerne. Den overtrædelse, der var tale om i den pågældende sag, gik imidlertid ud på undladelse  af at foretage et pligtigt EU-udbud, hvorimod overtrædelsen i den foreliggende sag går ud på en kontraktstildeling i strid med udbudsreglerne. Klageren henstiller endvidere til Klagenævnet at genoverveje spørgsmålet om ordregivernes pligt til at ophæve en kontrakt indgået i strid med udbudsreglerne, og klageren henstiller herved

til Klagenævnet at overveje, om Klagenævnets annullation af en tildelingsbeslutning i en situation som den foreliggende er en tilstrækkelig sikring af, at udbudsreglerne håndhæves effektivt.

Indklagede har gjort gældende: Allerede fordi Klagenævnet ikke har kompetence til at udstede et påbud som angivet i påstanden, bør påstanden ikke tages til følge.

Klagenævnet udtaler:

Ad påstand 1

Ad påstand 1, a og 1, b: Danske Håndskomagere ApS opfyldte udbudsbetingelsernes krav om råden over faglærte håndskomagere, og der er ikke grundlag for at forstå dette krav som sigtende til det, som klageren benævner håndskomagermestre. Endvidere må angivelserne i tilbuddet fra Danske

Håndskomagere ApS om virksomhedens håndskomagere og kontaktpersoner sammen med det brochuremateriale, der var vedlagt tilbuddet, anses for at opfylde udbudsbetingelsernes krav om dokumentation på det omhandlede punkt.

Påstand 1, a og 1, b tages herefter ikke til følge.

Ad påstand 1, c: Hvis en oplysning i tilbuddet fra den tilbudsgiver, som udbyderen har indgået kontrakt med, efter kontraktens indgåelse viser sig at være urigtig, er der tale om et kontraktretligt spørgsmål mellem udbyderen og tilbudsgiveren. En udbyder overtræder derimod ikke udbudsreglerne ved at lægge en oplysning i et tilbud til grund for sin vurdering af tilbuddet. 21.

Påstand 1, c afvises herefter.

Ad påstand 2

Angivelserne i tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS om klinikker og butikker opfyldte udbudsbetingelsernes krav om oplysning om eksisterende udleveringssteder og det planlagte udleveringssted i Københavns Kommune og/eller Frederiksberg Kommune i tilfælde af, at Danske Håndskomagere ApS fik tildelt kontrakten.

Det bemærkes herved, at der ikke er grundlag for at forstå udbudsbetingelserne sådan, at tilbudsgiverne ved tilbuddets afgivelse skulle råde over udleveringssteder i Københavns Kommune og/eller Frederiksberg Kommune.

For sådanne tilbudsgivere vedrørte udbudsbetingelsernes krav om vedlæggelse af billeddokumentation for eksisterende udleveringssteder ikke den udbudte ydelse. Dette krav var efter sin placering i udbudsmaterialet heller ikke et kvalifikations-krav. Kravet savnede derfor mening, hvorfor det er uden betydning, at tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS ikke opfyldte kravet

Påstand 2 tages herefter ikke til følge.

Ad påstand 3

Ad påstand 3, a: Det er ikke en overtrædelse af udbudsreglerne, at udbudsbetingelsernes krav om beskrivelse af tilbudsgivernes kundepolitik var angivet under overskriften »Minimumskrav.«

Ad påstand 3, b: Det vil ofte være hensigtsmæssigt, bl.a. for at undgå risiko for overtrædelse af ligebehandlingsprincippet, at udbudsbetingelser indeholder udkast til kontrakt, men et krav herom kan ikke udledes af udbudsreglerne.

Ad påstand 3, c: Efter Klagenævnets vurdering medførte udbudsbetingelsernes struktur ikke uklarhed med hensyn til, hvad udbuddet gik ud på, og hvilke udvælgelseskrav tilbudsgiverne skulle opfylde.

Ad påstand 3, d: En serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indeholder eller kan indeholde oplysning om andre forhold end gæld til det offentlige. Det ses imidlertid ikke, at udbudsbetingelsernes krav om vedlæggelse af enten en serviceattest eller en erklæring om gæld til det offentlige var en overtrædelse af udbudsreglerne.

Påstand 3 tages herefter ikke til følge.

Ad påstand 4

Ad påstand 4, a:

Let ortopædisk fodtøj/FIA/FF sko er sprogligt omfattet af betegnelsen »særligt fabriksfremstillet fodtøj«, og  tilbudsgiverne Danske Håndskomagere ApS og Holger Hansen Sko ApS angav tilbudspriser for denne type fodtøj i tilbudsblanketten vedrørende delaftale 2.  Efter Klagenævnets vurdering fremgik det med tilstrækkelig tydelighed, at let ortopædisk fodtøj/FIA/FF sko var omfattet af udbudsgenstanden under delaftale 2.

Påstand 4, a tages herefter ikke til følge.

Ad påstand 4, b:

Det følger af gennemsigtighedsprincippet og de grundlæggende principper bag Udbudsdirektivet, at udbudsbekendtgørelsens og udbudsbetingelsernes beskrivelse af udbudsgenstanden ikke må afvige fra hinanden. Selvom udbudsgenstanden var beskrevet lidt forskelligt i udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne, var der ingen reel forskel mellem beskrivelserne. Udbudsbekendtgørelsens og udbudsbetingelsernes beskrivelse af udbudsgenstanden afveg således reelt ikke fra hinanden. Påstand 4, b tages herefter ikke til følge.

Ad påstand 5

Som anført ovenfor er »ortopædisk  fodtøj« fodtøj, der fremstilles til den enkelte patient efter mål. Fodtøj af denne type er traditionelt fremstillet fuldt ud i hånden, men det fremgår af tilbuddet fra Danske Håndskomagere ApS, at denne tilbudsgiver ved brug af nye produktionsmetoder delvis får sådant fodtøj fremstillet på en fabrik. Der er ikke grundlag for at forstå udbudsbetingelserne sådan, at tilbuddene med hensyn til delaftale 1 ikke måtte omfatte fodtøj, der delvis er fremstillet på en fabrik som følge af nye produktionsmetoder, og påstand 5 tages herefter ikke til følge.

Ad påstand 6

Efter Klagenævnets vurdering indeholdt udbudsbetingelserne en tydelig beskrivelse af, hvad underkriterierne sigtede til, og Klagenævnet finder ikke grundlag for at tage påstanden til følge.

Ad påstand 7

Klagenævnet konstaterer, at indklagede har overtrådt udbudsreglerne som angivet i påstanden.

Ad påstand 8

Underkriteriet »Service, herved forstås kundevenligt personale og lyse og venlige lokaler« gav efter sin formulering tilbudsgiverne mulighed for konkurrence på de pågældende punkter og var således egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud.

Påstanden tages herefter ikke til følge.

Ad påstand 9

Indklagede har ved sin vurdering af kvaliteten af de tilbudte produkter været berettiget til at lægge vægt på, om produkterne opfyldte internationale kvalitetsnormer, og Klagenævnet finder herefter ikke grundlag for at tage påstanden til følge.

Ad påstand 10

Tilbudsvurderingens henvisning til tilbuddenes overholdelse af »formelle krav« sigtede tydeligvis til, om tilbudsgiverne havde overholdt fristen for indgivelse af tilbud ol. Klagenævnet finder ikke grundlag for at tage påstanden til følge.

Ad påstand 11

Klagenævnet konstaterer, at indklagede har overtrådt udbudsreglerne som angivet i påstanden.

Ad påstand 12

Ad påstand 12, a.:

En udbyders vurdering af tilbuddenes opfyldelse af et tildelingskriterium eller underkriterium om pris skal efter karakteren af et sådant kriterium foretages ved en eksakt beregning, i det omfang dette er muligt.

Det foreliggende tilfælde angår udbud af en rammeaftale om en række forskellige ydelser, hvor udbyderen ikke på forhånd har oplyst, hvorledes tilbuddenes opfyldelse af kriteriet om pris vil blive vurderet. I et sådant tilfælde skal udbyderen sammenligne tilbudspriserne for hver enkelt af de udbudte ydelser på grundlag af en saglig forhåndsvurdering af den forventede mængde anskaffelser af hver ydelse, og udbyderen skal derefter på grundlag af forhåndsvurderingen foretage en egentlig beregning af, hvilket tilbud, der har den laveste samlede tilbudspris.

Derimod er det i strid med ligebehandlingsprincippet, hvis udbyderen vurderer tilbuddenes opfyldelse af et kriterium om pris ved om pris ved et rent skøn, sådan som indklagede har gjort det.

Påstand 12, a. tages herefter til følge ved, at Klagenævnet konstaterer, at indklagede har overtrådt de regler, der nævnes i påstanden, ved at vurdere tilbuddenes opfyldelse af underkriteriet om pris ved et skøn.

Ad påstand 12, b.: 25.

Som følge af det, der er anført ovenfor ad påstand 2, tages påstand 12, b ikke til følge.

Ad påstand 13

Det EU-retlige forhandlingsforbud er ikke til hinder for, at en ordregiver efter tildelingsbeslutningen holder kontraktsforhandlinger med den valgte tilbudsgiver. Forhandlingsforbuddet er heller ikke til hinder for, at der under sådanne forhandlinger sker mindre præciseringer og ændringer i forhold til den valgte tilbudsgivers tilbud og/eller udbudsbetingelserne. De forhold, der nævnes i påstanden, er efter Klagenævnets vurdering alene udtryk for sådanne mindre præciseringer og ændringer, og påstanden tages herefter ikke til følge.

Ad påstand 14

De overtrædelser, som Klagenævnet har konstateret ad påstand 7 og ad påstand 11, kan ikke begrunde en annullation af indklagedes tildelingsbeslutning.

Den overtrædelse, som Klagenævnet har konstateret ad påstand 12, a, kan derimod begrunde en sådan annullation. Klagenævnet har imidlertid ikke grundlag for at gå ud fra, at indklagedes vurdering af tilbuddenes opfyldelse af underkriteriet om pris var reelt forkert, og Klagenævnet finder herefter ikke tilstrækkelig anledning til at annullere tildelingsbeslutningen.

Påstanden tages således ikke til følge.

Ad påstand 16

Indklagede gav ved breve af 28. juli 2005 tilbudsgiverne underretning om, at indklagede ville iværksætte kontraktsforhandlinger med bl.a. Danske Håndskomagere ApS. Disse breve var en underretning om tildelingsbeslutningen, og kontrakten med Danske Håndskomagere ApS blev først indgået sidst i august 2005. Indklagede har således ikke tilsidesat den EU-retlige forpligtelse, som påstanden angår, hvorfor påstanden ikke tages til følge.

Ad påstand 17

Klagenævnet har ikke kompetence til at meddele et pålæg som angivet i påstanden, hvorfor påstanden afvises.

Det pålægges indklagede til klageren at betale sagsomkostninger som nedenfor bestemt. Omkostningsbeløbet er fastsat skønsmæssigt under hensyntagen til, at klageren ikke har fået medhold i en lang række af sine påstande.

Herefter bestemmes:

Påstand 7:

Indklagede Københavns Kommune har handlet i strid med EU's udbudsreglers ligebehandlingsprincip og EU-udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53, stk. 2, ved at undlade at oplyse om vægtningen af underkriterierne.

Påstand 11:

Indklagede har handlet i strid med EU's udbudsreglers ligebehandlingsprincip og EU-udbudsdirektivets artikel 2 ved at vurdere tilbuddene med hensyn til delaftale 1 og delaftale 2 under ét.

Påstand 12, a:

Indklagede Københavns Kommune har handlet i strid med EU's udbudsreglers ligebehandlingsprincip og EU-udbudsdirektivets artikel 2 ved at have vurderet tilbuddenes opfyldelse af underkriteriet om pris ved et skøn.

Påstand 1, c og 17 afvises.

Påstand 1, a, 1, b, 2-6, 8-10, 12, b, 13-14 og 16 tages ikke til følge.

Klagegebyret tilbagebetales.

Indklagede Københavns Kommune skal i sagsomkostninger til klageren, Sahva A/S, betale 25.000 kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse.

H.P. Rosenmeier 27.

Genpartens rigtighed bekræftes.

Joan Bach

kontorfuldmægtig

EU-udbud - Virksomheder

Af Selskabsadvokaterne Vi har stor erfaring med at yde private tilbudsgivere rådgivning om nationale ...»

Udbudsret - Offentlige myndigheder

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har omfattende viden og erfaring med rådgivning af kommuner, ...»