Selskabsadvokaterne kort

kendetegnene BECKMANN

Resumé

Sagerne, der behandles sammen, drejer sig om retten til at bruge kendetegnene BECKMANN i forbindelse med salg af maling og tapet mv.

Dom i sagen V 47 10

Beckmann A/S
(Advokat Janne Glæsel)

mod

JP Farver ApS
(Advokat Tommy Olesen)

og mod

V 31 09 Jørgen Beckmann

J. Beckmanns Farve og Tapet ApS
(advokat Mikkel Transø Schultz)

V 13 11 JP Farver ApS
(Advokat Tommy Olesen)

mod

J. Beckmanns Farve og Tapet ApS
(advokat Mikkel Transø Schultz)

Indledning

Sagerne, der behandles sammen, drejer sig navnlig om retten til at bruge kendetegnene

BECKMANN i forbindelse med salg af maling og tapet mv.

Påstande

Beckmann A/S har nedlagt følgende påstande og samtidig anmodet om, at det i dommen bestemmes, at dommen kan fuldbyrdes, selv om den ankes inden fuldbyrdelsesfristens udløb:

1. Jørgen Beckmann skal anerkende, at rettighederne til betegnelsen BECKMANN for varer og tjenesteydelser i relation til farve- og tapetforretninger med den begrænsning, som fremgår af påstand 2, tilhører Beckmann A/S.

2. Jørgen Beckmann skal anerkende, at han i relation til betegnelsen BECKMANN alene har en personlig og uoverdragelig brugsret til selskabsnavnet J. Beckmanns Farve og Tapet ApS samt butiksnavnet J. Beckmanns Lagersalg Farve og Tapet, butiksnavnet dog begrænset til forretningen beliggende Amagerbrogade 11, 2300 København S.

3. Jørgen Beckmann og J. Beckmanns Farve og Tapet ApS skal ophøre med brug af betegnelsen BECKMANN for varer og tjenesteydelser i relation til farve- og tapetforretninger, herunder betegnelsen "Den rigtige Beckmann" som det fremgår af sagens bilag 10, bortset fra brug af selskabsnavnet J. Beckmanns Farve og Tapet ApS samt butiksnavnet J. Beckmanns Lagersalg Farve og Tapet, butiksnavnet dog begrænset til forretningen beliggende Amagerbrogade 11, 2300 København S.

4. Jørgen Beckmann og J. Beckmanns Farve og Tapet ApS skal anerkende, at den ved sagens bilag B skete overdragelse af navne- og varemærkerettigheder indeholdende betegnelsen BECKMANN til JP Farver ApS er ugyldig og i strid med Beckmann A/S' rettigheder.

5. J. Beckmanns Farve og Tapet ApS skal tilbagetage foreløbig dansk varemærkeregistrering VR 2010 01014 Jørgen Beckmann's Lagersalg <W> for klasse 35.

6. Jørgen Beckmann og J. Beckmanns Farve og Tapet ApS skal som solidarisk hæftende med JP Farver ApS betale Beckmann A/S vederlag og erstatning for de i påstand 1-5 nævnte krænkelser, på det foreliggende grundlag skønsmæssigt ansat til 500.000 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, med procesrente fra den 10. juni 2010. - 3 -

7. JP Farver ApS skal anerkende siden den 1. februar 2008 at have været uberettiget til at

anvende navne, kendetegn, domænenavne og betegnelser bestående af eller indeholdende ordet/navnet BECKMANN.

8.  JP Farver ApS skal ophøre med at anvende ordet BECKMANN som en del af sit firmanavn, varemærke og domænenavn samt i al anden markedsføringsmæssig sammenhæng samt slette enhver registrering heraf i de relevante registre, herunder CVR registeret, Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register og varemærkeregistret.

9. JP Farver ApS skal overdrage domænenavnene  www.beckmannlagersalg.dk og www.beck-mannslagersalg.dk samt øvrige domænenavne, herunder .dk, hvori navnet BECKMANN indgår, til Beckmann A/S.

10. JP Farver ApS skal betale Beckmann A/S vederlag og erstatning for de i påstand 7 nævnte krænkelser, skønsmæssigt ansat til 850.000 kr., subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn, med procesrente fra den 1. april 2009.

JP Farver ApS har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb, og har nedlagt følgende selvstændige påstande:

11. J. Beckmanns Farve og Tapet ApS skal betale JP Farver ApS erstatning, skønsmæssigt fastsat til 1 mio. kr., for så vidt Beckmann A/S måtte få medhold i sine påstande 8 og 9 over for JP Farver ApS.

12. J. Beckmanns Farve og Tapet ApS skal friholde JP Farver ApS for ethvert beløb inklusive renter og sagsomkostninger, som JP Farver ApS måtte blive dømt til at betale Beckmann A/S efter påstand 10.

Jørgen Beckmann og J. Beckmanns Farve og Tapet ApS har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Jørgen Beckmann, som siden 1964 som havde drevet forretningen Beckmanns Farve og Tapet i Slagelsesgade 6, 2100 København Ø, indskød ved stiftelsen den 16. maj 1993 af Beckmanns Farve og Tapet ApS denne forretning i selskabet.

Sønnen, Martin Beckmann, blev pr. 1. maj 1994 ansat som salgsdirektør og fik i løbet af 1994-95 udvidet forretningen med 3 yderligere butikker, beliggende i Lyngby, på Frederiksberg og på Amagerbrogade.

Den 5. juli 1995 gennemførtes 1. led af et generationsskifte i form af en gaveoverdragelse fra Jørgen til Martin Beckmann af 50 % af anparterne i Beckmanns Farve og Tapet ApS efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 11 om familiesuccession. Martin Beckmann bar gaveafgiften efter SKATs ansættelse af anparternes værdi. Advokat Marianna Bækkel, der bistod i forbindelse med generationsskiftet, udarbejdede endvidere et udkast til anpartshaveroverenskomst mellem Jørgen og Martin Beckmann.

Efter at der var blevet åbnet yderligere 3 butikker i Hillerød, i Holbæk og på Nørrebro, således forretningen nu omfattede 7 butikker, blev Beckmanns Farve og Tapet ApS ved vedtægtsændring af 4. december 1996, i forbindelse med en kapitalforhøjelse med 300.000 kr. ved indskud af overførte reserver / overskud til kurs 100, omdannet til et aktieselskab under navnet Beckmanns Farve og Tapet A/S og med binavnene, Beckmanns Lagersalg A/S, Beckmanns Lagersalg - Maling og Tapet A/S og Beckmanns Maling og Tapet A/S. Jørgen Beckmann fortsatte som direktør og blev tillige formand for den nye bestyrelse, hvori bl.a. Martin Beckmann indtrådte. Inden disse ændringer den 8. april 1997 blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, havde selskabet den 12. marts 1997 hos DK Hostmaster A/S registreret domænenavnet www.beckmann.dk.

Generationsskiftets 2. led blev gennemført i sommeren og efteråret 1998. Direktør og bestyrelsesformand Jørgen Beckmann udtrådte af bestyrelsen den 8. juni 1998, hvor Martin Beckmann blev formand for og advokat Marianna Bækkel medlem af bestyrelsen. Jørgen Beckmann fratrådte og Martin Beckmann indtrådte den 3. september 1998 som direktør for Beckmanns Farve og Tapet A/S, samtidig med, at advokat Marianna Bækkel blev formand i stedet for Martin Beckmann, der forblev menigt medlem af bestyrelsen. Samtidig indtrådte direktør Jørgen Bro Petersen fra Color A/S, som var Beckmann A/S' leverandør af maling, i bestyrelsen, af hvilken han i øvrigt forblev medlem indtil den 11. september 2000, hvor han udtrådte, samtidig med, at Beckmanns Farve og Tapet A/S skiftede leverandør af maling.

På tilsvarende måde som i forbindelse med generationsskiftets 1. led overdrog Jørgen Beckmann den 17. september 1998 som gave sin resterende halvdel af aktiekapitalen i Beckmanns Farve og Tapet A/S til Martin Beckmann efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 11 om familiesuccession.

Som led i generationsskiftet, og efter det oplyste uden skriftlig overdragelsesaftale, overtog J. Beckmanns Farve og Tapet ApS - et selskab, som Jørgen Beckmann den 9. juli 1998 havde stiftet med det formål at drive handel og hermed beslægtet virksomhed - i september 1998 butikken på Amagerbrogade 11, 2300 København S, fra Beckmanns Farve og Tapet A/S.

Der blev endvidere indgået to udaterede, såkaldte konsulentaftaler mellem Beckmanns Farve og Tapet A/S og Jørgen, henholdsvis Karin Beckmann, der som vederlag for at "formidle og fremme afsætningen af Beckmanns Farve og Tapet A/S' produkter" hver skulle have udbetalt 25.000 kr. månedlig af Beckmanns Farve og Tapet A/S fra den 1. januar 1999 og til den 30. april 2003 med forfaldsdag ved hver måneds udgang, dvs. en samlet udbetaling på 2,64 mio. kr. over aftalernes løbetid på 4 ¼ år. Aftalerne indeholdt i § 2 følgende bestemmelse:

"§ 2.

Parterne skal under udøvelsen af deres hverv handle loyalt og redeligt over for hinanden og over for tredjemand. De skal opfylde deres pligter i overensstemmelse med god forretningsskik.

Parterne er ubeføjet til at viderebringe eller benytte erhvervshemmeligheder, som de har fået kendskab til såvel før som under aftaleperioden.

Det er dog aftalt mellem parterne, at konsulenten er berettiget til at drive tilsvarende virksomhed p.t. gennem J. Beckmanns Farve og Tapet ApS."

Jørgen Beckmann registrerede den 21. maj 2002 domænenavnet www.j-beckmann.dk hos DK

Hostmaster A/S.

Beckmanns Farve og Tapet A/S skiftede den 15. januar 2003 navn til Beckmann A/S, idet det hidtidige navn Beckmanns Farve og Tapet A/S sammen med Beckmanns Farver A/S antoges som binavne. I forvejen havde selskabet de binavne, som var vedtaget ved vedtægtsændringen af 4. december 1996 og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 8. april 1997, nemlig Beckmanns Lagersalg A/S, Beckmanns Lagersalg - Maling og Tapet A/S og Beckmanns Maling og Tapet A/S.

I forbindelse med, at Jørgen og Karin Beckmann havde købt hus i Tappernøje, havde de gennem deres selskab J. Beckmanns Farve og Tapet ApS åbnet og ved siden af butikken på Amagerbrogade 11, 2300 København S, drevet en butik i Næstved. Martin Beckmann var ikke enig i, at Jørgen og Karin Beckmann havde ret til gennem J. Beckmanns Farve og Tapet ApS at åbne og drive også denne butik. Jørgen og Martin Beckmann lod deres selskaber bytte butikker. Beckmann A/S overtog således pr. 2. marts 2003 den butik i Næstved, som Jørgen og Karin Beckmann hidtil havde drevet gennem J. Beckmanns Farve og Tapet ApS, der til gengæld overtog Beckmann A/S' butik Slagelsesgade 6, 2100 København Ø. Det blev i købekontrakten af 21. januar 2003 vedrørende butikken i Slagelsesgade præciseret, at J. Beckmanns Farve og Tapet ApS ikke var berettiget til at anvende markedsføringsmateriale eller skiltning, som Beckmann A/S havde anvendt eller fortsat anvendte i den pågældende eller andre forretninger.

Med virkning fra den 10. marts 2003 har Beckmann A/S under VR 2003 01074 registreret BECKMANN <W> som varemærke for klasse 35: Detailhandelsvirksomhed.

I sommeren 2008 blev Beckmann A/S opmærksom på, at forretningen i Slagelsesgade 6, 2100 København Ø, den 28. januar 2008 var overtaget af JP Farver ApS, hvis indehaver og direktør var Jørgen Bro Petersen, der i 1998-2000 havde været medlem af bestyrelsen for Beckmanns Farve og Tapet A/S, nu Beckmann A/S. Sælger angaves i overdragelsesaftalen af 28.

januar 2008 med JP Farver ApS som: Beckmann's Lagersalg Maling & Tapet ApS, hvilket selskab ikke eksisterer, idet dog Beckmann A/S har registreret binavnet Beckmanns Lagersalg -Maling og Tapet A/S. Sælgers cvr.nr. var imidlertid samtidig angivet som 21 01 68 88, hvilket cvr.nr. tilhører J. Beckmanns Farve og Tapet ApS, og aftalen var for sælger underskrevet af Jørgen Beckmann. Genstand for overdragelse var ifølge overdragelsesaftalen "den sælger tilhørende virksomhed med detailhandel med maling, farve og deslige, beliggende Slagelsesgade 6, 2100 København Ø, og efter overdragelsesaftalens pkt. 3.1 omfattede overdragelsen samtlige de til butikken Slagelsesgade 6 hørende aktiver, herunder goodwill og andre med driften forbundne rettigheder. En bestemmelse i pkt 3..1.(iii), hvorefter retten til at benytte det nuværende navn "Beckmann's Lagersalg Farve & Tapet skal bortfalde, såfremt køber sælger …" er udstreget og hertil er anført: "Bortfalder. J. Beckmann ok 28/1 2008". Aftalens pkt. 9 fastsatte følgende:

"9. Immaterielle rettigheder

9.1. I overdragelsen medfølger … ejendomsretten til de til virksomheden knyttede immaterielle rettigheder. Retten til anvendelse af navnet gælder tillige for købers nuværende butik i Brønshøj. …"

JP Farver ApS ved Jørgen Bro har den 9. januar 2008 registreret www.beckmannlagersalg.dk, www.beckmannslagersalg.dk som domænenavne hos DK Hostmaster. Endvidere har "J.

Beckmann Lagersalg, Slagelsesgade 6, 2100 København Ø," den 27. november 2008 registreret www.j-beckmannlagersalg og www.j-beckmannslagersalg.dk som domænenavne hos DK Hostmaster.

Beckmann A/S' advokat havde den 29. august 2008 under henvisning bl.a. til Beckmann A/S' varemærkeret protesteret mod JP Farver ApS' anvendelse af navnet Beckmann i forretningsmæssig sammenhæng og pålagde JP Farver ApS at ophøre hermed i virksomhedsnavnene J. Beckmanns Lagersalg ApS, Beckmanns Lagersalg og i domænenavne, herunder www.beckmannlagersalg.dk. Advokaten fremhævede samtidig, at JP Farver ApS, hvis indehaver, Jørgen Bro Petersen, havde været bestyrelsesmedlem i Beckmann A/S, umuligt kunne være i god tro. Samtidig påpegede advokaten, at JP Farver ApS havde pligt til ikke at anvende selskabsnavne, der ikke var registrerede.

Beckmann A/S har i retten fremlagt billeder optaget i april 2012 af facaderne på de forretninger, som JP Farver ApS driver i Slagelsesgade 6, 2100 København Ø, og på Frederikssundsvej 184, 2700 Brønshøj, og kopi af annoncer for disse butikker i Idé-Nyt og Søndagsavisen i årene 2008-2009. Det fremgår heraf, at JP Farver ApS anvendte følgende kendetegn og udsagn:  Lagersalg  - J. Beckmann's Maling & Tapet,  Den Rigtige Beckmann,  44 års erfaring, J. Beckmann Lagersalg Maling & Tapet, J. Beckmann Lagersalg, J. Beckmanns Lagersalg  og J. Beckmann's Lagersalg.  I annoncerne henvistes til hjemmesiden  www.beckmannlagersalg.dk og undertiden til www.j-beckmannlagersalg.dk

Beckmann A/S blev i øvrigt via en henvisning i JP Farver ApS' annonce for "Lagersalg - J. Beckmann's Maling & Tapet" i Søndagsavisen for den 10. august 2008 opmærksom på, at der ligeledes fra adressen Løven 17, 8000 Aalborg, blev solgt maling og tapet mv. under betegnelsen Beckmann og under anvendelse af domænenavnet www.j-beckmann.dk. Under henvisning til, at dette var i strid med Beckmann A/S' rettigheder pålagde Beckmann A/S' advokat den forretningsdrivende, MKS-Holding ApS, at ophøre hermed og at anvende sit korrekte selskabsnavn i forbindelse med salg fra virksomheden, hvilket skete i forbindelse med det pågældende selskabs konkurs.

J. Beckmanns Farve og Tapet ApS har efter ansøgning af 30. november 2009 under VR 2010 01014 foreløbig fået registreret  Jørgen Beckmann's Lagersalg <W> som varemærke for klasse 35. Herimod har Beckmann A/S rejst gyldighedsindsigelse, der ifølge varemærkeregistret er under realitetsbehandling, hvilket dækker over, at den er genstand for tvist i denne sag, jf. påstand 5.

Endvidere har  "J. Beckmanns lagersalg og tapet ApS, Amagerbrogade 11, 2300 København S", den 6. marts 2009 hos DK Hostmaster A/S registreret domænenavnene  www.jbeckmannlagersalg-malervarer.dk,  www.j-beckmannlagersalg-maling.dk og  www.jbeckmannlagersalg-persienner.dk. Det angivne selskab kan ikke findes ved opslag i CVRregistret, men der må efter adresseangivelsen gå ud fra, at der henvises til J. Beckmanns Farve og Tapet ApS eller Jørgen Beckmann selv.

Ved opslag på www.j-beckmann.dk den 12. august 2008, 3. februar 2009, 11. marts 2009 og 30. september 2009 fremkom teksten "Den ægte Beckmann - Kom ind og se, hvad den rigtige Beckmann har at byde på. Her finder du os: Amagerbrogade 11 - j-beckmanns Lagersalg …".

Ved fornyet opslag den 23. december 2012 (under denne sag) står der blot: "Beckmann - Kom ind og se, hvad Beckmann har at byde på. Her finder du os: Amagerbrogade 11  - jbeckmanns Lagersalg …" Der er endvidere fremlagt annoncer i Søndagsavisen for den 17. august 2008 og 1.-3. maj 2009 for "Lagersalg J. Beckmann's Maling & Tapet", Amagerbrogade 11, 2300 København S, bl.a. med teksten "Den rigtige Beckmann - 44 års erfaring og "J. Beckmanns's Lagersalg" og henvisning til www.j-beckmann.dk.

Der er under sagen fremlagt fotos af forretningen Amagerbrogade 11, optaget i april 2012. På facadeskiltene står "Beckmann's Lagersalg Maling & Tapet" og J. Beckmann Lagersalg Træpersienner & Rullegardiner".

Forklaringer

Martin Beckmann har bl.a. forklaret, at han blev uddannet elektriker som tyveårig og arbejdede som sådan, indtil han var 30 år gammel.

Hans far, Jørgen Beckmann, spurgte ham nogle gange, om ikke virksomheden var noget for ham. Han fandt et egnet lokale ude på Amagerbrogade til at starte en forretning, og her blev han bestyrer og passede butikken. Jørgen Beckmann forsatte med at drive forretningen i Slagelsesgade. Han indrettede hele butikken.

Samarbejdet med faren var præget af, at de ville have tingene hver på sin måde. Han ville for eksempel gerne have mere system i, hvor varerne skulle stå, modsat sin far. De havde ikke drøftelser om det rent administrative i forretningen eller om, hvordan butikken skulle udvikle sig. Han kørte også forretningen på Frederiksberg, og det gik godt for selskabet i 1994. Hans far syntes, at det var fint, at der nu var flere forretninger. Der blev også åbnet en forretning i Lyngby, som hans onkel Henning Beckmann stod for. De havde gode resultater og god omsætning med et overskud i forretningerne på mellem 500.000 kr. og 2.000.000 kr. før skat.

Da det kom på tale, at han skulle overtage forretningen på Amagerbrogade, foreslog, advokat Marianna Bækkel dem at påbegynde et generationsskifte.

Faren foreslog ham at få 50 % af aktierne. Han synes, at det var en stor andel at få. Ved den første overdragelse var de enige om, at hans opgave var, at han skulle forsætte med at åbne nye butikker. Han ville selv gerne have mere styring ved brug af lagerstyring, stregkoder, kontrol for svind mv. Faren syntes imidlertid, at hans øgede styring tog en opgave fra ham.

De havde ved udgangen af 1997 forretninger på Amager, Frederiksberg, Lyngby, Østerbro og Nørreport og i Lyngby Hillerød og Holbæk. De markedsførte butikkerne i lokalaviser og Søndagsavisen og under navnene Beckmanns Farver og Tapet og Beckmanns Lagersalg i forskellige kombinationer. Annoncerne var typisk i sort/hvid og med mange varer i kolonnerne. I 1997 brugte de 1 million kroner på tv-reklamer, og generelt brugte de mange penge på markedsføring. Beckmann-navnet var kendt, og de markedsførte sig især i forhold til forretninger som Røverkøb og byggemarkederne.

I 1998 havde de forsat syv butikker, og hans far foreslog en opdeling af butikkerne i to, da han ikke kunne klare driften. Han foreslog selv, at de i stedet delte arbejdsopgaverne mere hårdt op mellem sig med statusmøder hver 14 dag. Det kørte en 5-6 måneder, men der opstod konflikter mellem dem. Da de blev enige om, at han skulle overtage 50 % af firmaet, talte de stille og roligt om tingene. De skrev ikke noget ned. Anpartshaveroverenskomsten kom på bordet efter farens ønske, hvorfor ved han ikke. De underskrev aftalen, der blev lavet i samarbejde med Marianna Bækkel. Han følte, at aftalen fik tingene til at fungere bedre.

I foråret 1998 fik han besøg af sin mor og af sin far, der ikke længere ønskede at drive virksomhed sammen med ham. Han savnede en butik som den på Østerbro, hvor han kunne snakke med kunder og leverandører. Han ville gerne overtage butikken på Amagerbrogade, der havde den største omsætning af alle butikkerne. Faren fortsatte derfor i forretningen på Amagerbrogade. De sidste 50 % af selskabet blev overdraget. De var enige om prisfastsættelsen fra revisoren.

Han mødtes derefter med moren, hvor  også hans hustru var til stede, og de aftalte sammen alt det praktiske. Faren ønskede ikke at deltage i mødet om overdragelsen. Han mener, at forretningen på Amagerbrogade blev overdraget til en pris på omkring 1 million, hvilket var en lav pris, idet goodwill var cirka halvdelen. På et møde, hvor de alle deltog, talte de om, hvad forretningen på Amagerbrogade skulle hedde. Han syntes, at der skulle være en adskillelse mellem denne butik og de øvrige. Faren ville kalde den J. Beckmann. Han havde selv foretrukket Jørgen Beckmann, men de blev enige om, at Jørgen Beckmann skulle bruge navnet "J. Beckmann" for denne forretning.

Han så overdragelsen af butikken på Amagerbrogade som en aftægtsordning faren, der da var 57 år gammel. Idéen var, at faren kun skulle drive virksomhed derude, til han ville gå på pension. Han selv skulle endvidere over en periode på godt 4 år betale godt 2,6 mio. kr. til Karin og Jørgen Beckmann mod en konsulentbistand, som dog aldrig kom fra hans far. Han blev dog ved med at betale vederlaget, der i realiteten var en del af betalingen for hans overtagelse af forretningerne i forbindelse med generationsskiftet.

De talte ikke om, hvad der skulle ske med firmanavnet "J. Beckmann", men det lå i kortene, at han til sin tid skulle have butikken tilbage fra faren. De drøftede ikke, hvordan butikkerne hver for sig skulle markedsføres. Han selv forestillede sig, at faren alene ville markedsføre sig lokalt på Amager, og han forestillede sig ikke, at annonceringen skulle brede sig, som det skete. Da internettet startede, var han til møde med Krak, hvor han blev introduceret for internetannoncering, og hvor han registrerede domænenavnet www.beckmann.dk.

Jørgen Bro Petersen kom ind i bestyrelsen samtidig med, at hans forældre trådte ud.

Faren syntes, det var en god idé at tage ham ind i bestyrelsen. De drøftede i bestyrelsen forskellige steder, hvor Beckmann A/S kunne åbne nye forretninger, bl.a. Køge, Næstved, Roskilde, Frederikssund og andre store byer på Sjælland.

Kort tid senere åbnede faren en butik i Frederikssund under navnet J. Beckmanns Lagersalg. Han sagde klart fra over for sine forældre, for det var ikke en del af deres aftale. Han fik blot at vide, at han ikke skulle blande sig. Han gik dog ikke til advokat på det tidspunkt, idet han ønskede at bevare sit gode forhold til moderen. Forretningen i Frederikssund blev drevet under to år af faren.

I 2000 flyttede hans forældre til Tappernøje, og han fik at vide, at faren var ved at åbne en butik i Næstved. I forbindelse hermed sagde han telefonisk til forældrene, at det ikke var aftalen, at der blev åbnet endnu en butik. Han påtalte ikke brugen af navnet J. Beckmann og accepterede, at faren brugte navnet J. Beckmann uden for Amager.

Faren forklarede, at han vil koncentrere sig om Næstved og aftrappe forretningen på Amager. De diskuterede i bestyrelsen, at det ikke var det, der var aftalt. Der var dog ikke noget på skrift herom. Butikken i Næstved hed J. Beckmanns Lagersalg. Det gjorde ikke deres forhold bedre. Den daglige drift i butikken i Næstved blev håndteret af faren.

Han havde investeret 1 mio. kr. i forretningen på Østerbro og overvejede, om han kunne bytte forretning med faren, der vist var træt af at skulle køre til Næstved. Efter at have talt med advokat Marianna Bækkel byttede de forretning, således at faren overtog forretningen på Østerbro, som blev fortsat under navnet J. Beckmann.

Fra 2003 markedsførte Beckmann A/S sig på internettet, hvor han bl.a. havde en hjemmeside med en butiksoversigt. Dengang markedsførte faren sig ikke under de slogans , der kom senere, og han havde ikke problemer med farens daværende markedsføring.

Fra 2007-2008 begyndte faren at gøre brug af slogans som "Den ægte Beckmann", "44 års erfaring" mv. Han synes det var dårlig markedsføringsskik, at faren i forhold til ham og de forretninger, faren havde solgt til ham, fremhævede sig selv som den ægte. Der var ingen grund til at lave den form for markedsføring.

Samarbejdet med Jørgen Bro Petersen ophørte i 2000, efter at Beckmann A/S havde takket nej til et nyt malingskoncept fra Color A/S. Han informerede Jørgen Bro Petersen herom, idet han håbede, at de fortsat kunne handle med Color A/S, hvor de købte for 17 mio. kr. om året. Deres kontrakt løb frem til den 31. december 2000. Han opsagde kontrakten med virkning fra 1. januar 2001. Samme dag, som han havde opsagt kontrakten, fik han opringninger fra Jørgen Bro Petersen, der krævede alt forretningsinventar fra Color A/S returneret inden 14 dage.

Han afleverede det og købte selv nyt. De fortsatte med at have Color A/S maling resten af året.

I juni eller juli 2008 blev han opmærksom på, at butikken på Østerbro var blevet solgt, og at der var åbnet en ny J. Beckmann forretning i Aalborg. Han fik at vide, at forretningen på Østerbro var solgt til Jørgen Bro Petersen. Han sagde, at det ikke duede, at forretningerne hed det samme. Derefter bemærkede han en markedsføring i Søndagsavisen, der lagde sig meget tæt op af Beckmann A/S' markedsføring. Der blev brugt slogans som "Den ægte Beckmann", "44 års erfaring" mv. Der kom også kunder i hans butikker, som spurgte til tilbud, som de havde set i J. Beckmanns annoncer. De spurgte til Color produkter fra disse annoncer, som han ikke førte.

Han kontaktede sin advokat, som skrev til Jørgen Beckmann og Jørgen Bro Petersen, der svarede, at han ikke havde tænkt sig at skifte navn på forretningerne. Forretningen i Aalborg blev også kontaktet, og den skiftede navn til Aalborg Farvehandel.

I 2008 mistede Beckmann A/S 10 % af sine kunder. Han modtog fakturaer, der var adresseret til Beckmanns Farve og Tapet i Aalborg, som afsenderne troede, var hans forretning. Der var også kunder, der forvekslede forretningerne, og en kammerat spurgte, om han havde fået en ny butik i Brønshøj. En søgning på "Beckmann" på internettet førte til Jørgen Bro Petersens hjemmeside.

Jørgen Bro Petersen kendte udmærket de konflikter, der havde været mellem ham og hans far.

Grunden til, at han først reagerede i 2008, var, at butikkerne da blev overdraget til tredjemand, og der var et sammenfald af navne på hjemmesider mv. Der havde aldrig været hans ønske, at der skulle være to konkurrerende kæder med samme navn. Efter 2008 kom der en øget grad af forveksling pga. Jørgen Bro Petersens markedsføring..

Jørgen Beckmann har forklaret, at samarbejdet ikke fungerede, idet Martin ville bestemme det hele. I forbindelse med 1. led af generationsskiftet i 1995 talte de ikke om, hvordan det fremtidige samarbejde skulle være. Han har ikke set anpartshaver-overenskomsten, der ikke er udarbejdet på hans foranledning, og han mener ikke, at han har underskrevet den. Han kendte ikke advokat Marianna Bækkel, og havde ikke nogen dialog med hende om aftalen. I perioden fra 1995 til 1998 var han stadig medejer af forretningen, men kom der ikke. Han stiftede J. Beckmanns Farve og Tapet ApS med bistand fra advokat Marianna Bækkel. Selskabet blev stiftet under navnet Beckmann Maling og Tapet, og først et par år senere kom J'et foran. Han og Martin har ikke talt om, hvorvidt han frit og uindskrænket måtte bruge navnet Beckmann. Hvis han ikke frit kunne bruge J. Beckmann, ville han ikke have overdraget forretningen. Det var for ham en selvfølge, at han kunne bruge sit eget navn. Han åbnede forretning i Næstved, ikke for at slippe for forretningen på Amager, men fordi han fik hus dernede. Martin sagde absolut ikke noget til, at han brugte sit navn. Forretningen på Amager var ikke tænkt som en aftægtsordning. Han havde hørt fra Jørgen Bro Petersen, at der var en butik ledig i Næstved. Jørgen Bro Petersen kendte til alle de udfordringer overensstemmelser, som han og Martin havde haft. De drøftede det hele.

Han byttede forretning med Martin i 2003, fordi han havde haft forretningen på Østerbro i 45 år og gerne ville tilbage dertil. Da de byttede forretning, havde de ingen drøftelser om navnet J. Beckmann. Han fik lov til at køre butikken videre under navnet J. Beckmann.

Forretningen på Østerbro blev ikke sat offentligt til salg, idet han talte direkte med Jørgen Bro Petersen. Han talte med advokat Valdal én gang, og så strikkede advokaten aftalen sammen, som han læste løseligt igennem. Han så ikke noget problem i, at butiksnavnet blev solgt med, idet Martin ikke var kommet med indsigelser mod hans brug af navnet. Jørgen Bro Petersen fik kopi af forretningens tidligere annoncer, så hans selskab JP Farver ApS kunne lave sine egne annoncer. Han sagde til Jørgen Bro Petersen, at de ikke måtte markedsføre sig i Martins område.

Annoncerne med "den rigtige Beckmann" fik han ideen til, fordi der åbnede en butik i Kastrup. Så skrev han "den rigtige Beckmann" i sine annoncer. Det var også ham, der fandt på at skrive at forretningen havde "44 års erfaring".

Jørgen Bro Petersen har forklaret, at han er HD i afsætning. Han har været hos Colgate og hos Flügger A/S' selskab Color A/S, og nu driver han selv forretning med maling og tapet mv. I Color A/S var han markedschef og skulle udvikle forretningen. Han havde meget salgsfunktion ud til butikkerne, og i den forbindelse kom han i kontakt med først Jørgen og derefter

Martin Beckmann. De har kendt hinanden meget længe. Han har nok kendt Jørgen Beckmann i 20 år. Han har et rent forretningsmæssigt forhold til Jørgen Beckmann.

Som leverandør havde han kontakt til Jørgen hver fjortende dag. Jørgen var en dynamisk mand, der ville en masse ting. Han ville gerne starte en masse forretninger. Det var også i Color A/S' interesse. Han trådte ind i Beckmann A/S' bestyrelse, efter at han var blevet kontaktet af advokat Marianna Bækkel. Han var ikke i bestyrelsen hos andre kunder. Han tror, Jørgen Beckmann trådte ud af bestyrelsen, fordi han og Martin ikke kunne sammen.

Han kendte ikke til alt med Martin og Jørgens forhold. Det var nyt for Martin at lave bestyrelsesarbejde. Han var selv menigt medlem. Hans rolle i bestyrelsen var at hjælpe med at udvikle flere nye forretninger. De var hovedleverandører til Martin, og hvis Martin åbnede flere forretninger, kunne Color A/S sælge flere varer. Martin havde fortalt, at han gerne ville åbne forretninger i bl.a. Glostrup.

Han havde stadig kontakt med Jørgen Beckmann, efter at han var trådt ud af bestyrelsen, og han mødte Jørgen Beckmann i butikken af og til. Under det første bestyrelsesmøde var de ude at se Martins butikker. De drøftede ikke Jørgen Beckmanns butikker i bestyrelsen.

Han fik meget lidt  at vide om generationsskriftet i bestyrelsen. Han vidste ikke konkret, hvordan de gennemførte generationsskiftet. Anpartshaveroverenskomsten, overdragelsesaftalen og konsulentaftalerne har han på intet tidspunkt set. Butikken på Amagerbrogade var ikke tænkt som Jørgen Beckmanns sidste forretning. Jørgen Beckmann udtrykte over for ham ønske om nye butikker, og Color A/S leverede også til disse. Han kendte ikke til Jørgen og Martin Beckmanns indbyrdes konflikt i forbindelse med de nye butikker. Han hørte ikke om begrænsninger i brugen af navnet Beckmann. Han ville aldrig have købt butikken, hvis han ikke kunne bruge navnet.

Han udtrådte af bestyrelsen i år 2000. Bestyrelsesarbejdet var også nyt for ham. Han fik ikke det store ud af det. I 1999 sagde han, at det var hans sidste år. I august 2000 begyndte Martin Beckmann at forhandle med Sigma. Det betød, at han måtte uden for døren til nogle bestyrelsesmøder. Det foregik meget amatøragtigt, så han ville ud af bestyrelsen. Han fik ikke på det tidspunkt bestyrelsesreferater.

Han forstod ikke, hvorfor Martin Beckmann ville skifte til Sigma. Han gjorde krav på butiksinventaret, da aftalen løb ud, muligt i september måned.

I 2007 etablerede han JP Farver ApS. Der var sket strukturændringer i Flügger A/S i 2006, og han var stoppet i Flügger A/S. Han købte Mal og Spar-forretningen på Frederikssundsvej, hvor han primært solgte maling til privatkunder. De adskilte sig fra Beckmannbutikkerne ved at køre på lavpris og discountsalg. De opfattede ikke Martin Beckmanns butikker som konkurrenter. De havde kun Røverkøb som konkurrent. I 2008 overtog han forretningen på Østerbro fra Jørgen Beckmann, da han spurgte om butikken var noget for ham.

Han brugte ikke selv advokat i forbindelse med handlen, da han var vant til at se kontrakter. Han havde aldrig købt forretningen, hvis han ikke havde fået navnet med. Han overvejede at køre med samme koncept og navn, som Martin Beckmann havde på Amagerbrogade. Det var en forudsætning for forretningen, og derfor skulle de ikke annoncere i samme område.

Han overvejede ikke, om hans selskab retmæssigt kunne købe navnet, der var vigtigt for ham, da det var meget velkendt i København. Han lagde stor vægt på at kunne bruge navnet til forretningen på Frederikssundsvej i Brønshøj. De udskiftede facadeskiltene på Frederikssundsvej i juni eller juli 2008. Han bad ikke en advokat undersøge, om han kunne bruge navnet, og han undersøgte ikke, om andre havde ret til at bruge navnet. Det var meningen, at de skulle videreføre navnet til evig tid. Han kunne ikke forestille sig, at det var et problem for Martin, at han brugte navnet Beckmann.

De aftalte ikke noget omkring domænenavne. De annoncerede i lokalaviserne, i Søndagsavisen og på Lyngby egnen. De målrettede sig mod ikke at annoncere i Martins område.

Han har brugt 2 mio. kr. på butikken i de fire år, han nu har haft den. Hjemmesiden www.Beckmannlagersalg.dk var butikkens første hjemmeside. Derefter lavede de domænet www.j-beckmannslagersalg.dk. De oprindelige hjemmesider var passive. Man kan i dag ikke søge siderne frem. De registreringer, der er kommet frem i sagen, hvor søgningerne for Beckmanns lagersalg fører til deres egen hjemmeside, véd han ikke, hvor kommer fra. De blev opmærksomme på, at nogle på nettet henviste forkert til dem. De to hjemmesider leder hen til www.Jbeckmannlagersalg.dk, og det er rigtigt, at man ved at google på ordet BECKMANN kommer til deres hjemmeside.

De har fra 2008 maksimalt oplevet 10 tilfælde af forveksling med Martin Beckmanns forretninger. Det tager cirka 6 år at starte en ny forretning, og det er ikke navnene, det drejer sig om, ved butikkers indbyrdes konkurrence. Beckmann var og er et kendt navn i København. De annoncerede med lave priser, idet prisen er afgørende. Beckmann var synonym med, at varerne var billige, hvilket Jørgen Beckmann stod for. Han véd ikke, hvad Martin tog for sine varer. Da han overtog butikken, var lokalerne i rimeligt fin stand, og han kan ikke forestille sig, at kunderne tror, at hans forretning er et lagersalg i forhold til Martins forretning. Han kalder forretningen lagersalg, men i realiteten er det detailsalg, hvor de stiller varerne på paller med gule skilte.

Advokat Marianna Bækkel har forklaret, at hun medio 1994 blev kontaktet af Jørgen Beckmann

i forbindelse med afståelse af en butik i Lyngby. Der var god kemi mellem dem og hun blev spurgt, om hun kunne repræsentere dem fremover. På dette tidspunkt begyndte Martin at glide ind i selskabet. I 1995 var der forretninger på Østerbro, Amager, hvor Jørgen Beckmann primært havde sin gang, og i Lyngby. Der var stor uenighed om, hvordan tingene skulle gribes an. Martin Beckmann var kommet ind i forretningen på Jørgen Beckmanns foranledning for at gøre forretningen større. Det var svært for Jørgen Beckmann, der gerne ville være nytænkende, at give slip, idet han også ville bevare den gamle enkle måde at drive forretningen på.

I 1994 tog Jørgen Beckmann initiativ til generationsskifte, idet han ville overdrage halvdelen af forretningen til Martin Beckmann. Hun blev bedt om at stå for dokumenterne. I forbindelse med overdragelsen underskrev parterne også en anpartshaveroverenskomst, som hun havde skrevet udkast til, idet der var megen diskussion om bemyndigelserne. I 1998 skulle resten af selskabet overføres til Martin Beckmann, og hun indkaldte til ekstraordinær generalforsamling i juni 1998 med henblik på at fastlægge resten af generationsskiftet.

Det var en form for tretrinsraket.  Jørgen Beckmann ville så meget ud af det, at han kun fik én egen butik som en slags pensionistbutik, hvor han kunne trappe ned. Det var en del af dagsordenen på mødet. Hun handlede med fuldmagt fra Jørgen Beckmann, og på generalforsamlingen udtrådte Jørgen og Karin Beckmann af bestyrelsen. Hun trådte selv ind som menigt medlem og Martin Beckmann blev bestyrelsesformand. Resten af overdragelsen af aktierne skete i form af en gaveoverdragelse med en tilknyttet forpligtelse for Jørgen og Karin Beckmann til at være konsulenter, hvilket de vist i praksis ikke var i særligt omfang.

Jørgen Beckmann fik ikke nogen ret til at sælge navnet videre. Når han ikke længere havde lyst til forretningen, var meningen, at den skulle gå tilbage til Martin Beckmann.

Der skete samtidig omdannelse til et aktieselskab, således at der skulle flere i bestyrelsen. Martin Beckmann meddelte i juni 1998, at hans far havde foreslået, at de skulle have en professionel ind i firmaet. Det var Jørgen Bro Petersen, der  var kommet i forslag. Jørgen Beckmann synes det var godt at få sådan en fin mand som Jørgen Bro Petersen ind, men hun var lidt bekymret for, hvordan det ville komme til at fungere, hvilket hun sagde til Martin Beckmann. Jørgen Bro Petersen kom imidlertid ind i bestyrelsen, hvor han ikke bidrog med særligt meget. Han fik alle papirerne at se, herunder aktieoverdragelsen, anpartshaveroverenskomsten og konsulentaftalerne. Hun mener i dag, at Jørgen Bro Petersens intention primært var at få et mersalg for Color A/S, hvor han var direktør. På et tidspunkt havde hun med Martin Beckmann drøftelser om at undersøge markedet. Det gjorde de hen over 1999 og 2000, hvor de fik et bedre tilbud fra Sigma. Sideløbende var der overvejelser om udvidelse med nye butikker, bl.a. i Næstved, Frederikssund, Roskilde mv., hvilket blev drøftet på bestyrelsesmøderne. I juni 1999 talte de på et bestyrelsesmøde om etablering af butikker i Helsingør og Næstved, hvor de etablerede sig i 2000-2001.

Jørgen Beckmann åbnede butik i Frederikssund, og det drøftede de i bestyrelsen, mens Jørgen Bro Petersen var medlem heraf, og han havde ikke mange kommentarer til Jørgen Beckmanns etablering i Frederikssund. De drøftede i den forbindelse, at der var et problem med navnet. Vedrørende Jørgen Beckmanns etablering af butik på Frederikssundsvej sagde hun, mens Jørgen Bro Petersen var til stede, at det ikke gik, da det ikke var aftalt, at Jørgen Beckmann åbnede flere butikker. Det endte med, at Martin resignerede og lod Jørgen Beckmann være.

Jørgen Bro Petersen omtalte i bestyrelsen de nye muligheder i Næstved. De gik i gang med at undersøge disser muligheder, men det gjorde Jørgen Beckmann også, for han åbnede en ny forretning i Næstved. For at holde fred og med Jørgen Bro Petersen som mellemmand endte Martin og Jørgen Beckmann med at bytte butikker. Hun lavede aftalerne som modsatrettede købsaftaler. Jørgen Beckmann overtog forretningen på Østerbro og Martin forretningen i Næstved. Jørgen Bro udtrådte af bestyrelsen i efteråret 2000 pga. forholdene omkring leverandørskiftet til Sigma. Jørgen Bro Petersen blev vred og modarbejdede generationsskiftet. Han reagerede ved at beordre alt driftsmateriel i alle butikker hjemkaldt. Dette kunne Color A/S ikke efter kontrakten.

Set i bakspejlet må hun sige, at hun er rystet og føler, at hendes bekymring, da Jørgen Bro Petersen kom ind i bestyrelsen, var rigtig. Hans adfærd havde efter hendes opfattelse karakter af industrispionage. Man kan også se det af referaterne fra bestyrelsesmøderne. Straks der er kommet ideer op omkring byer, hvortil Martin kunne tænke sig at udvide, kom Jørgen Beckmann dem i forkøbet eller åbnede butik samtidig med Martin. Hun fandt Jørgen Bro Petersens adfærd meget uheldig og et misbrug af den viste tillid, idet man i bestyrelsen skal varetage selskabets interesse.

Parternes synspunkter

Beckmann A/S har gjort gældende, at Beckmann A/S har retten til varemærket BECKMANN for maling og tapet mv. og for klasse 35: Detailhandelsvirksomhed. Jørgen Beckmann havde således taget mærket i brug i 1964, da han påbegyndte sin virksomhed i forretningen Beckmann's Farve og Tapet på Østerbro. Den dominerende del af forretningsnavnet er BECKMANN, og det er uden betydning, at kendetegnene i forretningsnavnet står i genitiv og efterfølges af angivelsen af forretningens varer ved ordene Farve og Tapet. De immaterielle rettigheder og herunder retten til varemærket fulgte med, da Jørgen Beckmann i 1993 omdannede forretningen til en anpartsselskab ved at indskyde den i Beckmann's Farve og Tapet ApS, hvis navn blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved omdannelsen til aktieselskab i 1996 beholdt selskabet sit navn, idet ApS blev erstattet af A/S. I 1997 registrerede aktieselskabet domænenavnet  www.beckmann.dk. I 2003 skiftede aktieselskabet navn til Beckmann A/S, hvilket ligeledes blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ligesom selskabet med virkning fra den 10. marts 2003 under VR 2003 01074 tillige registrerede BECKMANN som varemærke for klasse 35: Detailhandelsvirksomhed. BECKMANN har særpræg og er gennem indarbejdelsen siden 1964 blevet et velkendt varemærke.

Generationsskiftet medførte ingen begrænsninger i Beckmann A/S' ret til varemærket BECKMANN. Ved 1. Led af generationsskiftet blev halvdelen af anparterne overdraget til Martin Beckmann, og ved 2. Led de resterende anparter, men rettighederne til varemærket BECKMANN forblev sammen med de øvrige aktiver i selskabet, jf. herved den almindelige regel i varemærkelovens § 38, stk. 2. Ved konsulentaftalerne fik Jørgen og Karin Beckmann en personlig ret, en licens, til at drive forretningen Amagerbrogade 11, 2300 København S, som Jørgen Beckmann udtog, gennem J. Beckmanns Farve og Tapet ApS, og forudsætningsvis til at drive forretningen på Amagerbrogade under dette navn. Der er imidlertid alene tale om en personlig brugsret og ikke en ret til at bruge varemærket BECKMANN for maling og tapet mv., som Jørgen Beckmann jo allerede én gang havde overdraget til Beckmann A/S i forbindelse med stiftelsen af selskabets forgænger, Beckmann's Farve og Tapet ApS. Advokat Marianna Bækkel forklarede da også, at Jørgen Beckmann ikke ved generationsskiftet fik nogen ejendomsret til varemærket BECKMANN, endsige nogen ret til at videresælge eller i øvrigt overdrage det til tredjemand.

Jørgen Beckmann og J. Beckmanns Farve og Tapet ApS har derfor ikke haft adkomst til at overdrage forretningen Slagelsesgade 6, 2100 København Ø, til JP Farver ApS, endsige til at give køberen ret til at anvende navnet for en anden forretning end den overdragne.

Beckmann A/S har ikke blot retten til det velkendte varemærke BECKMANN for maling og tapet m.v., men tillige gennem registreringen med virkning fra den 10. marts 2003 af dette varemærke for klasse 35: Detailhandelsvirksomhed.

Det gøres gældende, at konsulentaftalerne og hele pakken omkring generationsskriftet gør, at der ikke kan støttes ret på varemærkelovens § 5. Naturlige varemærker så som et personligt navn, kan Jørgen Beckmann bruge personligt, men han er afskåret fra at bruge mærket for et selskab og således det i forbindelse med drift af malerforretninger i selskabsform. § 5 giver ikke ret til at videreoverdrage den personlige ret.

Markedsføringen af "den rigtige Beckmann" og "den ægte Beckmann" får Beckmann A/S til at fremstå som en uægte forretning - som en pirat. Dette er ikke blot objektivt urigtigt, men i strid med god markedsføringsskik, hvortil kommer de udtrykkelige loyalitetsforpligtelser i konsulentaftalerne og overdragelsesaftalerne.

JP Farver ApS har handlet med forsæt til,  at Jørgen Beckmann ikke havde ret til at overdrage varemærket som sket. Jørgen Bro Petersen kendte udmærket forholdene i Beckmann A/S og udfordringerne i samarbejdet mellem Jørgen og Martin Beckmann. Det var således blevet drøftet i bestyrelsen under Jørgen Bro Petersens tilstedeværelse, at det var et problem, at J. Beckmanns Farve og Tapet ApS åbnede butik under navnet J. Beckmanns Lagersalg i Næstved og Frederikssund. Tilføjelsen af ordet Lagersalg og forbogstavet J. ændrede således ikke noget ved, at det dominerende element i navnet var Beckmann. Der foreligger vanhjemmel, uanset om man skriver J. Beckmann eller Beckmann eller Beckmann eller Beckmanns eller Beckmann's, og uanset om man tilføjer Maling og Tapet eller Lagersalg, eller mærket står alene. Der er vareidentitet, og krænkelsen af varemærket er derfor åbenbar.

Alt, hvad der er kommet frem i sagen, viser dårlig opførsel. Man forvirrer forbrugeren ved at kalde noget lagersalg, som ikke er lagersalg, hvilket er i strid med god markedsføringsskik. Man har udnyttet Jørgen Beckmann til at lave en parallelkæde til Beckmann A/S' kæde af forretninger. Jørgen Bro Petersen var fuldt på det rene med, hvad han begav sig ud i.

Beckmann A/S har udvist skånsomt mådehold. Man udtog ikke stævning, da man håbede at brugen af navnet ville stoppe, men det tog til. Det er dokumenteret, at der opstod et stort fald i omsætning, og selv om noget af faldet kan skyldes finanskrisen, må en væsentlig del skyldes annonceringen fra de andre butikkers side.

Det er således ubetænkeligt at tilkende vederlag og erstatning som påstået. Under sagen er der handlet særlig illoyalt ved, at JP Farver har beholdt søgeordene på internettet, således at søgeordet Beckmann fortsat leder til www.j-beckmann.dk, og domænenavnsadresserne  www.beckmannslagersalg og  www.beckmannlagersalg til domænenavnet  www.jbeckmannslagersalg.

Det vil kunne trække ud at afvente en eventuel dom fra højesteret, hvorfor anke ikke bør tillægges opsættende virkning, således at en anke inden fuldbyrdelsesfristens udløb ikke benyttes til på illoyal måde at fortsætte krænkelserne, der skader Beckmann A/S.

JP Farver ApS anerkender grundlæggende, at Beckmann A/S har retten til BECKMANN. Jørgen Beckmann har imidlertid retten til at anvende sit eget navn, jf. varemærkelovens § 5, nr. 1. Han har derfor fri adgang til at bruge sit familienavn med de forskellige kombinationer og endelser, der kan tænkes. På den måde, det er blevet brugt med forbogstavet "J." er der opstået et eget mærke og eget navn, som kan eksistere uafhængigt af varemærket BECKMANN. Jørgen Beckmann fik i forbindelse med generationsskiftet ret til at drive tilsvarende virksomhed, og der var ikke faste rammer for, hvordan det kunne gøres. Jørgen Beckmann kan derfor drive sin kæde, som han gør på Amagerbrogade, på Frederikssundsvej og i Næstved.

Det bestrides, at Jørgen Beckmann alene skulle have en begrænset personlig ret til det ene firmanavn "J. Beckmann". Tværtimod havde og har Jørgen Beckmann adgang til frit at bruge sit eget navn alene med det forbehold for overholdelse af god markedsføringsskik, som er nævnt i varemærkelovens § 5. Dette navn kunne han udnytte alene eller i fællesskab med andre. Han kunne således efter JP Farver ApS' opfattelse bruge sit navn alene eller i partnerskab med andre eller ved at tillade andre at bruge navnet. JP Farver ApS fik således ved aftalen en rettighed, som var afledt af Jørgen Beckmanns ret, og som forklaret af Jørgen Bro Petersen var retten til navnet en væsentlig del af handlen.

De overdragne rettigheder tilhørte således overdrageren J. Beckmann Farver og Tapet ApS, og JP Farver ApS' anvendelse af navnet er ikke i strid med markedsføringslovens regler om god skik. Forbogstavet J. tydeliggør forbindelsen til J. Beckmann og differentierer JP Farver ApS' virksomhedsnavn tilstrækkeligt fra BECKMANN, og JP Farver ApS anvender i øvrigt ved sin markedsføring en anden stil end Beckmann A/S og et andet layout, således at annoncer o.l. ikke peger i retning af Beckmann A/S. Den geografiske spredning af butikkerne gør også, at der er mindre risiko for forveksling.

Beckmann A/S har udvist passivitet ved ikke inden rimelig tid at tage de nødvendige skridt for at hindre brugen, der derfor kan tillades efter varemærkelovens § 9. Der er ingen grund til at betvivle JP Farvers gode tro. Jørgen Bro Petersen vidste nok, at der var en konflikt mellem far og søn. Han havde dog ikke viden om nogen navnekonflikt. JP Farver købte således i 2008 en i gangværende virksomhed fra en person, der havde drevet denne i 5 år og med en garanti fra denne for retten til at overdrage forretningsnavnet. Jørgen Bro Petersen og JP Farver ApS måtte kunne gå ud fra, at der ikke var "urent trav" fra sælgers side, når det var sælgers advokat, der udfærdigede papirerne. Der må ses bort fra advokat Marianna Bækkels vidneudsagn om, at der var udleveret papirer til bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med generationsskiftet. I stedet burde Beckmann A/S have fremlagt bestyrelsesreferater og lignende til nærmere dokumentation for anbringendet om, at Jørgen Bro Petersen havde kendskab til problemet med navnet fra arbejdet i Beckmann A/S' bestyrelse.

JP Farver ApS er enig i, at domænenavnet www.beckmannlagersalg.dk ikke kan opretholdes. Skulle JP Farver ApS blive dømt, gøres det gældende, at der ikke er godtgjort noget tab i sagen. Jørgen Beckmann og J. Beckmanns Farve og Tapet ApS bør dømmes til at betale 1 mio. kr. i erstatning til JP Farver ApS, svarende til 2/3 af prisen for goodwill, ligesom de bør dømmes til at friholde JP Farver ApS, idet omfang JP Farver ApS dømmes til at betale noget til Beckmann A/S.

Jørgen Beckmann og J. Beckmanns Farve og Tapet ApS har gjort gældende, at de har ret til frit at anvende navnet J. Beckmann Farve og Tapet uden indskrænkninger, og at de efter varemærkelovens § 5, nr. 1, har været berettiget til at gøre brug af eget navn, herunder ved at lde, den virksomhed, Jørgen Beckmann driver, bruge navnet, blot dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik, hvilket er sket igennem 10 og fortsat upåtalt af Beckmann A/S.

Jørgen Beckmann ville ikke have overdraget Beckmann A/S til Martin Beckmann, hvis han ikke kunne forsætte virksomheden med flere forretninger under navnet J. Beckmann Farve og Tapet ApS.

Bevisbyrden for, at retten alene tilkommer Jørgen Beckmann, og at retten ikke kan overdrages, påhviler Beckmann A/S, der som koncipist af aftalerne vedrørende generationsskiftet må bære risikoen for uklarheder i aftalen.

Beckmann A/S har vist passivitet ved i en årrække ikke at have reageret over for Jørgen Beckmann og J. Beckmanns Farve og Tapet ApS' brug af navnene, Jørgen Beckmann har stoppet sin markedsføring af "den rigtige Beckmann".

Jørgen Bro Petersen har ikke været i god tro, idet han var fuldt ud bekendt med konflikten vedrørende rettighederne til navnet fra sit arbejde i bestyrelsen for Beckmann A/S.

Det fremgår da også af købsaftalen vedrørende butikken i Slagelsesgade 6, 2100 København Ø, at parterne har drøftet konflikten vedrørende varemærket, jf. udstregningen af bestemmelsen i aftalens pkt. 3.1.(iii). De krav, JP Farver ApS har rejst over for J. Beckmanns Farve og Tapet ApS, er ganske udokumenterede, og JP Farver ApS' har udvist egen skyld eller accept af risiko ved sin markedsføring og adfærd i øvrigt.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

I mangel af oplysning om det modsatte lægges det til grund, at de rettigheder til varemærket BECKMANN for maling og tapet mv., som Jørgen Beckmann havde erhvervet ved ibrugtagning og indarbejdelse heraf i næsten 30 år gennem sin drift af forretningen Beckmanns Farve og Tapet, Slagelsesgade 6, 2100 København Ø, som en del af forretningen og sammen med forretningens øvrige immaterielle rettigheder blev indskudt i Beckmanns Farve og Tapet ApS ved stiftelsen heraf den 16. maj 1993. Beckmanns Farve og Tapet ApS, nu Beckmann A/S, fik endvidere i 2003 yderligere registreret BECKMANN <W> som varemærke for klasse 35: Detailhandelsvirksomhed.- 23 -

Martin Beckmann, der pr. 1. maj 1994 var tiltrådt som salgsdirektør, fik i løbet af 1994-95 udvidet forretningen med 3 yderligere butikker, beliggende i Lyngby, på Frederiksberg og på Amagerbrogade. Det lægges i overensstemmelse med advokat Marianna Bækkels forklaring til grund, at Jørgen og Martin Beckmann var meget uenige om, hvordan de skulle drive den hurtigt ekspanderende forretning, herunder med hensyn til styringen af likviditet og varelager, og at Jørgen Beckmann derfor tog initiativ til at påbegynde et generationsskifte.

Det lægges i overensstemmelse med advokat Marianna Bækkels forklaring til grund, at Jørgen og Martin Beckmann i forbindelse med gennemførelsen af første led af generationsskiftet ved gaveoverdragelsen af 5. juli 1995 fra Jørgen til Martin Beckmann af 50 % af anparterne i Beckmanns Farve og Tapet ApS efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 11 om familiesuccession, underskrev og udfyldte det udkast til anpartshaveroverenskomst, som hun havde udarbejdet, og som navnlig indeholdt bestemmelser om, hvilke beslutninger i selskabet der krævede enstemmighed blandt anpartshaverne, og hvilke beslutninger Jørgen Beckmann, som stadig stod registreret som direktør og eneste tegningsberettiget for selskabet, måtte træffe på egen hånd.

I forbindelse med 2. led af generationsskiftet udtog Jørgen Beckmann gennem sit da nystiftede selskab J. Beckmanns Farve og Tapet ApS forretningen på Amagerbrogade 11, 2300 København S, ligesom der blev indgået såkaldte konsulentaftaler mellem Beckmanns Farve og Tapet A/S og Jørgen, henholdsvis Karin Beckmann, som over årene 1999-2003 sikrede dem udbetaling af betydelige beløb fra det generationsskiftede selskab. Bestemmelsen i konsulentaftalernes § 2, stk. 3, hvorefter Jørgen og Karin Beckmann havde ret til at "drive tilsvarende virksomhed p.t. gennem J. Beckmanns Farve og Tapet ApS", må efter rettens opfattelse antages at svare til den almindelige regel i varemærkelovens § 5, nr. 1, hvorefter indehaveren af en varemærkeret for en vare eller tjenesteydelse ikke kan forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af eget navn for samme eller lignende vare eller tjenesteydelse, når det sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Tilføjelsen om drift af den tilsvarende virksomhed "p.t. gennem J. Beckmanns Farve og Tapet ApS", var efter rettens opfattelse en hensigtsmæssig præcisering, som skulle ses i sammenhæng med, at selskabet var ejet af Jørgen Beckmann, der netop havde udtaget forretningen på Amagerbrogade som led i generationsskiftet. Det er således uden selvstændig betydning for sagen, at konsulentaftalerne ophørte den 30. april 2003, hvor den sidste udbetaling fandt sted.

Jørgen og Karin Beckmann havde således ret til gennem J. Beckmanns Farve og Tapet ApS at drive butikken på Amagerbrogade 11, 2300 København S, som de havde fået overdraget fra Beckmanns Farve og Tapet A/S i forbindelse med 2. led af generationsskiftet i 1998. På tilsvarende måde havde de ret til gennem J. Beckmanns Farve og Tapet ApS at drive butikken Slagelsesgade 6, 2100 København Ø, som J. Beckmanns Farve og Tapet ApS bl.a. ved at give butikken i Næstved i bytte havde erhvervet pr. 2. marts 2003 fra Beckmann A/S (indtil den 15. januar 2003: Beckmanns Farve og Tapet A/S).

Varemærkelovens § 5, nr. 1, hvorefter indehaveren af en varemærkeret for en vare eller tjenesteydelse ikke kan forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af eget navn for samme eller lignende vare eller tjenesteydelse, når det sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik, skal som en undtagelse fra hovedreglen om varemærkeindehaverens eneret til erhvervsmæssigt at anvende sit varemærke for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret eller taget i brug, fortolkes indskrænkende og anses som en ret, som alene tilkommer en fysisk person som indehaver af eget personnavn, men ikke andre, heller ikke juridiske personer, som den pågældende fysiske person eller andre måtte have givet det pågældende navn.

Det lægges efter det angivne cvr.nr. 21 01 68 88 til grund, at sælgeren ifølge den overdragelsesaftale vedrørende butikken i Slagelsesgade 6, 2100 København Ø, som den 28. januar 2008 blev indgået mellem "Beckmann's Lagersalg Maling & Tapet ApS" og JP Farver ApS, rettelig var J. Beckmanns Farve og Tapet ApS, som således ikke var omfattet af undtagelsesreglen i varemærkelovens § 5, nr. 1, og således ikke havde nogen selvstændig ret til at gøre erhvervsmæssig brug af navnet Beckmann for samme eller lignende varer eller tjenesteydelser som Beckmann A/S, men alene en ret afledt fra Jørgen og Karin Beckmanns ret til at anvende deres eget personnavn erhvervsmæssigt for sådanne varer eller tjenesteydelser gennem J. Beckmanns Farve og Tapet ApS, alt forudsat at det skete i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Beckmann A/S har med virkning fra den 10. marts 2003 under VR 2003 01074 A/S registreret BECKMANN <W> som varemærke for klasse 35: Detailhandelsvirksomhed J. Beckmanns Farve og Tapet ApS' foreløbige registrering af under VR 2010 01014 af JØRGEN BECKMANN'S LAGERSALG <W> som varemærke for klasse 35 angår samme eller lignende varer eller tjenesteydelser, idet der, som sagen foreligger, ikke er spørgsmål om opretholdelse af denne registrering for så vidt angår klasse 35, bortset fra detailhandelsvirksomhed. Idet det dominerende mærkeelement er BECKMANN, således at mærkerne ligner hinanden, og idet anvendelsen af BECKMANN i genitiv og tilføjelsen af fornavnet Jørgen ikke udelukker den nærliggende forveksling, som det dominerende mærkeelement BECKMANN giver anledning til, findes J. Beckmanns Farve og Tapet ApS' registrering under VR 2010 01014 af JØRGEN BECKMANN'S LAGERSALG <W> at være ugyldig, og påstand 5 tages til følge.

Det bemærkes herved, at J. Beckmanns Farve og Tapet ApS ikke har nedlagt påstand om, at mærket at reglen varemærke-lovens § 5, nr. 1, ikke kan føre til noget andet resultat, idet registranten af mærket er J. Beckmanns Farve og Tapet ApS.

J. Beckmanns Farve og Tapet ApS var endvidere allerede af den ovenfor anførte grund uberettiget til ved overdragelsesaftalen af 28. januar 2008 at overdrage retten til at anvende navnet Beckmann, herunder i ordsammensætninger som Beckmann's Lagersalg Maling & Tapet eller J. Beckmann's Lagersalg Maling & Tapet (med eller uden tilføjelsen ApS) for butikken i Slagelsesgade 6, 2100 København Ø, til JP Farver ApS, ligesom J. Beckmanns Farve og Tapet ApS så meget desto mere var uberettiget til at give JP Farver ApS ret til at anvende dette navn for sin butik i Brønshøj. Idet retten til personnavnet BECKMANN endvidere var en personlig ret for Jørgen og Karin Beckmann, som disse erhvervsmæssigt kunne udøve gennem J. Beckmanns Farve og Tapet ApS, jf. præciseringen heraf i de konsulentaftaler, som blev indgået i forbindelse med 2. led af generationsskiftet i 1998, var også disse afskåret fra at overdrage denne ret til JP Farver ApS. Denne overdragelse af navnet i forbindelse med salget af butikken i Slagelsesgade 6, 2100 København Ø, til JP Farver ApS indebar således en krænkelse af Beckmann A/S' varemærkeret, ligesom J. Beckmanns Farve og Tapet ApS' gentagne anvendelse på hjemmesiden www.j-beckmann.dk og i annoncer af udtrykkene "Den Ægte Beckmann" og "Den rigtige Beckmann" må anses for at indebære en grov overskridelse af god markedsføringsskik, j. markedsføringslovens §§ 1, 3 og 5.

Retten finder, at JP Farver ApS, der må identificeres med sin indehaver og direktør Jørgen Bro Petersen, der havde siddet i bestyrelsen for Beckmann A/S i 1998-2000, må have været fuldt ud bekendt med de faktiske forhold, som ligger til grund for den angivne retlige vurdering, og det kan derfor ikke føre til noget andet resultat, at JP Farver ApS måtte have anlagt en forkert retlig subsumption eller bedømmelse på grundlag af disse forhold.

JP Farver ApS har således krænket Beckmann A/S' varemærkerettigheder ved på butiksfacader og i annoncer at have anvendt kendetegnene Lagersalg - J. Beckmann's Maling & Tapet, Den Rigtige Beckmann, J. Beckmann Lagersalg Maling & Tapet, J. Beckmann Lagersalg, J. Beckmanns Lagersalg og J. Beckmann's Lagersalg og ved hos DK Hostmaster A/S at registrere og at anvende domænenavnene www.beckmannlagersalg.dk, www.beckmannslagersalg.dk og www.j-beckmannlagersalg.dk.

Retten finder, at JP Farvers brug af de nævnte kendetegn må være sket med forsæt til, at disse krænkede Beckmann A/S' varemærkerettigheder, og til, at brugen heraf var egnet til at  forstyrre markedet for varemærkeindehaveren og at give JP Farver ApS en uberettiget fordel. Endvidere er brugen af udtrykkene Den Rigtige Beckmann og 44 års erfaring groft vildledende og indebærer en grov overtrædelse af varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 1, 3 og 5.

Beckmann A/S findes ikke at have udvist passivitet. Beckmann A/S' advokat protesterede således den 29. august 2008 under henvisning til sin varemærkeret over for JP Farver ApS mod dennes anvendelse af navnet Beckmann i forretningsmæssig sammenhæng og pålagde JP Farver ApS at ophøre hermed, straks efter at være blevet gjort bekendt med JP Farver ApS' anvendelse af varemærket Beckmann i virksomhedsnavnene J. Beckmanns Lagersalg ApS og Beckmanns Lagersalg og bl.a. domænenavnet www.beckmannlagersalg.dk, idet advokaten samtidig understregede, at JP Farver ApS, hvis indehaver, Jørgen Bro Petersen, havde været bestyrelsesmedlem i Beckmann A/S, umuligt kunne være i god tro. Samtidig påpegede advokaten, at JP Farver ApS havde pligt til ikke at anvende selskabsnavne, der ikke var registrerede.

Retten tager på denne baggrund påstand 1-5 og 7-9 til følge over for Jørgen Beckmann og J. Beckmanns Farve og Tapet ApS, henholdsvis over for JP Farver ApS.

Ved vurderingen af det erstatningskrav, som Beckmann A/S har fremsat over for J. Jørgen Beckmann og Beckmanns Farve og Tapet ApS, jf. påstand 6, må der på den ene side tages hensyn til overtrædelsens grovhed, jf. ovenfor, og på den anden til, at Beckmann A/S i nogen grad har tolereret de skete krænkelser, idet Martin Beckmann gentagne gange søgte at glatte konflikterne med sin far ud ved at søge at finde kompromisløsninger. På denne baggrund findes vederlag og erstatning efter et samlet skøn passende at kunne udmåles til 50.000 kr.

Retten finder omvendt vedrørende påstand 10, at der for så vidt angår JP Farver ApS, der må identificeres med sin indehaver og direktør Jørgen Bro Petersen, ikke foreligger undskyldende omstændigheder. Direktør Jørgen Bro Petersen kendte fra sit medlemskab af bestyrelsen for Beckmann A/S i årene 1998-2000 dette selskabs strategiske overvejelser om mulighederne for etablering af butikker forskellige steder i landet og søgte gennem bevidst anvendelse af varemærket Beckmann at tilegne sig Beckmann A/S' goodwill i den foreliggende kundekreds. Direktøren og dermed selskabet var som fastslået ovenfor ikke i god tro om retten til at erhverve og anvende dette varemærke, og JP Farver ApS' brug af ordmærket Beckmann for maling og tapet mv., hvortil Beckmann A/S gennem ibrugtagning, indarbejdelse og registrering har erhvervet eneretten, har utvivlsomt medført betydelig markedsforstyrrelse for Beckmann A/S. Vederlag og erstatning fastsættes efter et samlet skøn til 350.000 kr.

Der findes ikke grundlag for at pålægge Jørgen Beckmann og J. Beckmanns Farve og Tapet ApS helt eller delvis at hæfte solidarisk med JP Farver ApS for vederlag og erstatning, som JP Farver ApS' skal betale.

Idet JP Farver ApS selvstændigt har pådraget sig ansvaret over for Beckmann A/S' ved de nævnte overtrædelse af varemærke- og markedsføringsloven, findes der ikke grundlag for at pålægge J. Beckmanns Farve og Tapet ApS at betale erstatning til eller at friholde JP Farver ApS, og retten frifinder derfor J. Beckmanns Farve og Tapet ApS for JP Farver ApS' påstande nr. 11 og 12.

Retten finder, at JP Farver ApS, Jørgen Beckmann og J. Beckmanns Farve og Tapet ApS in solidum skal betale 220.000 kr. i sagsomkostninger til Beckmann A/S, heraf til dækning af retsafgift 20.000 kr. og resten til (delvis) dækning af udgift til advokat. JP Farver ApS skal heraf endeligt bære 110.000 kr. og Jørgen Beckmann, henholdsvis J. Beckmanns Farve og Tapet ApS hver endeligt 55.000 kr.

I forholdet mellem J. Beckmanns Farve og Tapet ApS og JP Farver ApS skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til den anden part.

Under hensyn til, at krænkelserne af Beckmann A/S' rettigheder er vedvarende og grove, bestemmer retten i overensstemmelse med Beckmann A/S' begæring herom, at dommen skal kunne fuldbyrdes, selv om den ankes inden fuldbyrdelsesfristens udløb, jf. retsplejelovens § 480, stk 2. - 28 -

T H I   K E N D E S   F O R   R E T

1. Jørgen Beckmann skal anerkende, at rettighederne til betegnelsen BECKMANN for varer og tjenesteydelser i relation til farve- og tapetforretninger med den begrænsning, som fremgår af påstand 2, tilhører Beckmann A/S.

2. Jørgen Beckmann skal anerkende, at han i relation til betegnelsen BECKMANN alene har en personlig og uoverdragelig brugsret til selskabsnavnet J. Beckmanns Farve og Tapet ApS samt butiksnavnet J. Beckmanns Lagersalg Farve og Tapet, butiksnavnet dog begrænset til forretningen beliggende Amagerbrogade 11, 2300 København S.

3. Jørgen Beckmann og J. Beckmanns Farve og Tapet ApS skal ophøre med brug af betegnelsen BECKMANN for varer og tjenesteydelser i relation til farve- og tapetforretninger, herunder betegnelsen "Den rigtige Beckmann" som det fremgår af sagens bilag 10, bortset fra brug af selskabsnavnet J. Beckmanns Farve og Tapet ApS samt butiksnavnet J. Beckmanns Lagersalg Farve og Tapet, butiksnavnet dog begrænset til forretningen beliggende Amagerbrogade 11, 2300 København S.

4. Jørgen Beckmann og J. Beckmanns Farve og Tapet ApS skal anerkende, at den ved sagens bilag B skete overdragelse af navne- og varemærkerettigheder indeholdende betegnelsen BECKMANN til JP Farver ApS er ugyldig og i strid med Beckmann A/S' rettigheder.

5. J. Beckmanns Farve og Tapet ApS skal tilbagetage foreløbig dansk varemærkeregistrering VR 2010 01014 JØRGEN BECKMANN'S LAGERSALG <W> for klasse 35.

6. Jørgen Beckmann og J. Beckmanns Farve og Tapet ApS skal en for begge og begge for en betale Beckmann A/S 50.000 kr. med procesrente fra den 10. juni 2010.

7. JP Farver ApS skal anerkende siden den 1. februar 2008 at have været uberettiget til at anvende navne, kendetegn, domænenavne og betegnelser bestående af eller indeholdende ordet/navnet BECKMANN.

8.  JP Farver ApS skal ophøre med at anvende ordet BECKMANN som en del af sit firmanavn, varemærke og domænenavn samt i al anden markedsføringsmæssig sammenhæng samt slette enhver registrering heraf i de relevante registre, herunder CVR registeret, Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register og varemærkeregistret.

9. JP Farver ApS skal overdrage domænenavnene  www.beckmannlagersalg.dk og www.beckmannslagersalg.dk samt øvrige domænenavne, herunder .dk, hvori navnet BECKMANN indgår, til Beckmann A/S.

10. JP Farver ApS skal betale Beckmann A/S 350.000 kr. med procesrente fra den 1. april 2009.

11. J. Beckmanns Farve og Tapet ApS frifindes for JP Farver ApS' påstande.

12. JP Farver ApS, Jørgen Beckmann og J. Beckmanns Farve og Tapet ApS betaler én for alle og alle for én 220.000 kr. i sagsomkostninger til Beckmann A/S. JP Farver ApS skal heraf endeligt bære 110.000 kr. og Jørgen Beckmann, henholdsvis J. Beckmanns Farve og Tapet ApS hver endeligt 55.000 kr. I forholdet mellem J. Beckmanns Farve og Tapet ApS og JP Farver ApS skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til den anden part. Idømte beløb til sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8 a.

13. Det idømte at erlægge inden 14 dage fra denne doms dato.

14. Dommen kan fuldbyrdes, selv om den måtte blive anket inden fuldbyrdelsesfristens udløb.

Torben Svanberg    Michael B. Elmer Henrik Kirketerp

(retsformand)

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 13. oktober 2012

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af ...»