Kendelse om værneting

Resumé

Engelsk undertransportør i transportkæde med dansk bestemmelsessted kunne sagsøges i Danmark.

Kendelse i sagen H7907

Topdanmark Forsikring A/S
(Advokat Henrik Thal Jantzen)
mod
1) Leman International System Transport A/S
(Advokat Henrik Frandsen)
2) Davis European Distribution Services Ltd.
(Advokat Jes Anker Mikkelsen ved advokat Birgitte GjølTrønning)


mellem parterne Leman International System Transport A/S og Davis European Distribution Services Ltd.

Sagen vedrører tyveri fra en transport af 8 paller med pcspil fra England til Danmark. Køberen i Danmark, K.E. Mathiasen A/S, rettede henvendelse til Leman International System Transport A/S (herefter Leman) der fik til opgave at sørge for transporten fra sælgeren i
Rugby i England til K.E. Mathiasen A/S i Brabrand. Leman anmodede gennem sit engelske datterselskab, Leman Ltd., Davis European Distribution Services Ltd. (herefter Davis) der har indgået aftale med Leman Ltd., om at sørge for landevejstransport fra sælgeren i Rugby til Immingham. Denne opgave påtog CPC Transport Ltd. sig over for Davis. På vejen mod Immingham fik chaufføren besked om at hente yderligere gods hvilket han gjorde. På grund af hviletidsbestemmelserne måtte chaufføren afbryde transporten. Han tog natophold i vejsiden på en hovedvej; da han vågnede om morgenen, var trailerens presenning skåret op, og en del af lasten var fjernet. 

Tabet ved tyveriet blev opgjort til 269.661,50 . K.E. Mathiasen A/S' vareforsikrer, Topdanmark Forsikring A/S, har i denne sag
sagsøgt Leman med påstand om erstatning for tabet med rente fra den 26. juli 2007, og Leman har sagsøgt bl.a. Davis med påstand om friholdelse. Leman Ltd. har transporteret sine krav mod Davis til Leman. Davis har påstået sagen afvist for sit vedkommende da der efter selskabets opfattelse ikke var værneting i Danmark for Lemans krav mod Davis. Davis har endvidere gjort gældende at retsforholdet mellem Leman og Davis skal bedømmes efter engelsk ret. Leman har påstået sagen fremmet. Spørgsmålet om der er værneting i Danmark for Lemans krav mod Davis, er udskilt til særskilt forhandling, jf. retsplejelovens § 253.

Sagens øvrige oplysninger
Retsforholdet mellem Leman og Davis er reguleret af en operating agreement mellem Leman
Ltd. og Simon Distribution Ltd. der nu er fusioneret med Davis. Om aftalen foreligger et
brev af 8. marts 2006 hvormed Leman Ltd. sendte sin Standard Haulage Agreement til Simon
Distribution Ltd. Under Conditions er anført:

"As agreement all movements must be made under CMR and with full cover in place
at all times."

I brevfoden er anført:

"LEMAN Limited ­ for full address ­ please turn over
All business undertaken is subject to the standard trading conditions of the British International Freight Association


- 3 -

A copy of which is available on application"

Af den anførte Standard Haulage Agreement (Operating Agreement/ Haulage) fremgår:

"Agreement is reached Simon Distribution Ltd and Leman Limited to provide
Traction Services under the following agreed rates and broad outline Operating
Requirements. This Agreement is also subject to the conditions contained in the
"Approved Haulier Requirements" document.

The Haulier will provide traction services to Leman (LUK) subject to the following:
...
3. THE HAULIER HEREBY AGREES TO:

e)
Ensure that all goods transported on or off Leman trailers, will be carried
out in accordance with CMR Trading Conditions. All claims will be
settled in accordance with CMR levels of liability and time scales.

f)
Ensure they insure their CMR liability and provide LUK with a copy of
their policy ..."

Også på denne aftale er i brevfoden angivet:

"LEMAN Limited ­ for full address ­ please turn over"
All business undertaken is subject to the standard trading conditions of the British International Freight Association
A copy of which is available on application"

Af British International Freight Associations (BIFA) betingelser fremgår at de kun må
benyttes af medlemmer af BIFA. Davis er efter det oplyste ikke medlem af BIFA. I
betingelserne hedder det under pkt. 2 (B):

"If any legislation ... is compulsory applicable to any business undertaken, these
conditions shall, as regards such business, be read as subject to such legislation, and
nothing in these conditions shall be construed as a surrender by the Company [the BIFA
member trading under these conditions] of any of its rights or immunities or as an


- 4 -

increase of any of its responsibilities or liabilities under such legislation, and if any part of
these conditions be repugnant to such legislation to any extent, such part shall as regards
such business be overridden to that extent and no further."

I pkt. 28 i BIFAbetingelserne er anført at betingelserne og en hvilken som helst handling
eller aftale på hvilke de anvendes, skal afgøres efter engelsk ret og udelukkende skal afgøres
af de engelske domstole.

Argumenter
Leman
Sagen skal afgøres efter dansk ret. Det følger af parternes aftale med henvisning til CMR
reglerne. Det må efter ordlyden af og formålet med parternes Haulage Agreement forstås
som en henvisning til CMRreglerne i deres helhed. Der er ikke holdepunkter for at
henvisningen alene skal omfatte regler om erstatningsansvar eller ansvarsbegrænsning eller
tilsvarende. Henvisningen må således også omfatte den til CMRlovens § 39 svarende
bestemmelse i CMRkonventionen eller den til CMRloven svarende engelske lovgivning i
henhold til konventionen. Efter denne kan søgsmål bl.a. anlægges i den stat hvor
bestemmelsesstedet er beliggende. I det foreliggende tilfælde var bestemmelsesstedet
Danmark hvilket var klart også for Davis, og danske domstole er derfor kompetente.
Formålet med parternes aftale var at sikre at Leman Ltd. fik samme retsstilling i
forhold til Davis som Leman Ltd. havde i forhold til sine ordregivere ("back to back"). Den
af Davis anlagte fortolkning af bestemmelsen fratager den praktisk betydning.
Henvisningen i brevfoden skulle nok have været fjernet fra aftalen. Det er imidlertid
klart at denne henvisning ikke kan få betydning over for den mellem parterne indgåede,
individuelle aftale. Henvisningen i Leman Ltd.'s brevfod har betydning i forholdet til de
kunder over for hvem Leman Ltd. påtager sig transportopgaver, altså hvor Leman Ltd.
påtager sig en forpligtelse til at transportere, jf. udtrykket "All business undertaken ...", og
den kan ikke få betydning i forhold til en undertransportør som Davis der over for Leman
Ltd. har påtaget sig en transportforpligtelse.
Det kan yderligere anføres at Davis ikke er medlem af BIFA. Det må derfor henstå
som tvivlsomt med hvilken ret selskabet påberåber sig BIFA's bestemmelser. Under alle


- 5 -

omstændigheder kan BIFA's bestemmelser ikke få betydning i det foreliggende tilfælde hvor
en undertransportør har påtaget sig en forpligtelse over for hovedtransportøren.
Hertil kommer at BIFA's regler må være subsidiære i forhold til de tvingende regler i
CMRkonventionen og ­lovgivningen, jf. de ovenfor citerede bestemmelser under pkt. 2 (B ) i
BIFA.
Det er således uden for enhver tvivl at CMRbestemmelserne må finde anvendelse.
Da der ikke er tvivl om fortolkningen, kommer koncipistreglen ikke i betragtning.
Da CMRbestemmelserne skal anvendes i deres helhed, kan sagen med rette
anlægges ved bestemmelsesstedets ret i Danmark. Det er kunstigt og uhjemlet hvis man som
Davis vil søge at gøre gældende at Immingham var bestemmelsesstedet. Det er blot et sted
hvor der sker omladning fra landevej til skib. Det ville for afviklingen af transportforhold
være særdeles uhensigtsmæssigt og uden støtte i bestemmelsen i CMRlovens § 9, hvis man
kom frem til at ethvert omladested i forhold til en undertransportør skulle være
bestemmelsesstedet. Bestemmelsesstedet er altså hos K.E. Mathiasen A/S i Brabrand, jf. hertil
Malcom A. Clarke, "International carriage of goods by road: CMR", side 144.

Davis
Parternes aftale om anvendelse af CMRreglerne vedrører reglernes indhold. Aftalen går ud
på at CMRreglerne skal anvendes efter deres indhold, men den omfatter ikke processuelle
bestemmelser i CMRkonventionen eller den tilsvarende engelske lovgivning. Det bestyrkes
af bestemmelsen om at krav skal afgøres "in accordance with CMR levels of liability and
time scales". Med hensyn til værneting gælder henvisningen til BIFA's regler, og disse fører
efter pkt. 28 til engelsk jurisdiktion og engelsk lovvalg. Henvisningen til BIFA's regler er så
meget mere afgørende som det er Leman selv der henviser til bestemmelserne.
Det er også naturligt, for det er en aftale indgået mellem Leman Ltd. og Davis, dvs.
mellem to engelske selskaber. Det er naturligvis uden betydning for spørgsmålet at Leman
Ltd.´s krav er overdraget til Lemans danske selskab; forholdet må bedømmes efter hvad de
engelske parter har aftalt.
Bestemmelsen i CMRlovens § 39 og den dertil svarende konventionsbestemmelse er
byrdefuld for en undertransportør der arbejder nationalt. En vedtagelse om at anvende
CMRreglernes bestemmelser om værneting i et tilfælde som det foreliggende hvor


- 6 -

værneting i Danmark ikke i sig selv følger af transportbestemmelserne, må fortolkes således
at en bestemmelse ikke kommer til at gå ud over hvad der er sikkert grundlag for i aftalen.
Det er naturligvis uden betydning at Davis ikke er medlem af BIFA. Det vedkommer
ikke spørgsmålet om Davis og Leman Ltd. har vedtaget at anvende bestemmelserne.
Hvis henvisningen til CMRreglerne anses for vedtaget, skal danske domstole alligevel
ikke anses for kompetente for Davis udførte en lokal transport med Immingham som
bestemmelsessted. Det er i denne henseende uden betydning om Davis var klar over at det
endelige bestemmelsessted var Brabrand.
Heller ikke domsforordningens art. 6 fører til det af Leman ønskede resultat. Efter
lovvalgskonventionen skal engelsk ret anvendes.

Rettens afgørelse
Efter indholdet af aftalen mellem Leman Ltd. og Davis skal Davis sikre at gods som
selskabet transporterer på Leman Ltd.´s trailere, skal transporteres i overensstemmelse
med "CMR Trading Conditions", og at alle krav skal afgøres i overensstemmelse med
CMRbestemmelserne om ansvar og tidsfrister. Bestemmelsen må som anført af Leman
antages at have til formål at sikre at krav som rejses mod Leman Ltd. som fragtfører i
givet fald kan gøres gældende mod Davis eller en af Davis antaget transportør,
herunder også en af Davis antaget transportør som for sit vedkommende alene udfører
indenlandske transporter i England.

Det må også på den baggrund antages at parterne herved har vedtaget af CMR
reglerne i deres helhed kan anvendes af Leman Ltd., herunder også den bestemmelse i
CMRkonventionen som svarer til den danske CMRlovs § 39. Bestemmelsen er central
i CMRregelsættet og sikrer at søgsmål i vidt omfang kan afgøres ved én og samme
domstol. Der er ikke holdepunkter for at parterne skulle have tilsigtet alene at ville
have dele af CMRreglerne i anvendelse. Dette ville være i strid med Leman Ltd.´s
interesser og fratage aftalen en væsentlig del af dens formål, og der foreligger ikke
tilkendegivelser fra Davis' side i forbindelse med kontraheringen der peger på at
parterne alene ville have deres retsforhold bedømt efter dele af CMRreglerne.

Det må derfor fastslås at aftalen om anvendelse af CMRreglerne skal forstås
således at den omfatter CMRreglerne i deres helhed, herunder også bestemmelsen i


- 7 -

art. 31, stk. 1, litra b, andet led, jf. CMRlovens § 39 hvorefter sag kan anlægges ved
retten på bestemmelsesstedet som i dette tilfælde var Brabrand. Sagen skal derfor ikke
afvises for så vidt angår Davis, men behandlingen af den skal fortsætte.

Thi bestemmes:

Behandlingen af tvisten mellem Leman International System Transport A/S og Davis
European Distribution Services Ltd. fortsættes ved Sø og Handelsretten


Henrik Dam Jens Feilberg Kaj Fl. Nielsen


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»