Kapitalforhøjelse i strid med aktionæroverenskomsten

Resumé

Kapitalforhøjelse ej gyldigt vedtaget.

Dom i sagen H-57-05


Henning Wilstrup ApS
(advokat Torben Storm Nielsen)

mod

Direktør Arne L. Jensen
og Advokat Steen Hvidt
(begge advokat Steen Hvidt)

afsagt sålydende dom:

Indledning og påstande
Henning Wilstrup ApS ejes af Poul Schou Andersen. Sammen med bl.a. Arne Laurits Jensen ejer Henning Wilstrup ApS selskabet Skandi Bo Holding A/S (herefter Skandi Bo Holding). Sagen vedrører navnlig spørgsmålet om en kapitalforhøjelse i selskabet Skandi Bo Holding er gyldigt vedtaget, og om Arne Jensens og advokat Steen Hvidts ansvar i den forbindelse.

Henning Wilstrup ApS har nedlagt følgende påstande:

1. Arne Jensen skal anerkende at Arne Jensen eller Skandi Bo Holding har pligt til at erhverve de Henning Wilstrup ApS tilhørende aktier i Skandi Bo Holding, nom. kr. 200.000,00, til indre værdi pr. 1. oktober 2003, opgjort efter § 4.2, i selskabets vedtægter, subsidiært efter § 8.6 og § 9 samt påtegning side 11 i aktionæroverenskomsten af 31. oktober 1995 med senere ændringer.

2. Alternativt skal Arne Jensen anerkende at § 9 i aktionæroverenskomsten af 31. oktober 1995 med senere ændringer er uvirksom ved overdragelse af aktier i Skandi Bo Holding.

3. Arne Jensen skal anerkende at den pr. 1. oktober 2003 foretagne kapitalforhøjelse er i strid med § 11 i aktionæroverens-komsten og uvirksom i forhold til Henning Wilstrup ApS ved beregning af Skandi Bo Holdings indre værdi på de Henning Wilstrup ApS tilhørende aktier i Skandi Bo Holding.

4. Arne Jensen skal anerkende at den af Skandi Bo Holding over for BG Bank påtagne selvskyldnerkaution ikke skal medtages ved beregning af Skandi Bo Holdings indre værdi på de Henning Wilstrup ApS tilhørende aktier i Skandi Bo Holding.

5. Arne Jensen skal anerkende at effekten af den i 2003 foretagne huslejenedsættelse på kr. 100.000,00 for udlejer af ejendommen, Industrivej 1, 4490 Jerslev, ikke skal medregnes ved beregning af indre værdi for de Henning Wilstrup ApS tilhørende aktier i Skandi Bo Holding.

6. Steen Hvidt skal anerkende at den af ham som advokat for Skandi Bo Holding den 1. oktober 2003 udarbejdede ekstraordinære generalforsamling indeholdende kapitalforhøjelse og anmeldelsen heraf til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
urigtigt angav tilstedeværelse af Poul Schou Andersen i mødet.

7. Steen Hvidt skal anerkende at den af ham som advokat for Skandi Bo Holding den 1. oktober 2003 udarbejdede ekstraordinære generalforsamling indeholdende kapitalforhøjelse skete i strid med § 11 i aktionæroverenskomsten og uden at
han havde fuldmagt fra Henning Wilstrup ApS til at gennemføre kapitalforhøjelsen ved generalforsamling.

8. Steen Hvidt skal anerkende at han er erstatningsansvarlig over for Henning Wilstrup ApS for den af ham som advokat for Skandi Bo Holding den 1. oktober 2003 udarbejdede ekstraordinære generalforsamling indeholdende kapitalforhøjelse i det omfang virkningen af denne medfører tab for Henning Wilstrup ApS.

9. Arne Jensen og Steen Hvidt skal anerkende at kapitalforhøjelsen den 1. oktober 2003 i Skandi Bo Holding er i strid med aktionæroverenskomsten og derfor uden virkning i forhold til Henning Wilstrup ApS, idet forhøjelsen uden samtykke fra Henning Wilstrup ApS er foretaget af en uvedkommende tredjemand, Arne Laurits Jensen Holding ApS.

De sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, dog har Steen Hvidt taget bekræftende genmæle for så vidt angår påstand 6.

Sagens omstændigheder

1. Koncernstrukturen mv.

I begyndelsen af 1990'erne havde Arne Jensen økonomiske problemer. Hans gode bekendte, Poul Schou Andersen, hjalp ham da ved gennem sit selskab Henning Wilstrup ApS at indskyde et beløb i Arne Jensens selskab, Skandi Bo A/S. Skandi Bo A/S beskæftigede sig med fremstilling af konstruktioner af aluminium mv. til bygninger.

I 1998 blev Arne Jensens og Henning Wilstrups ApS' aktier i Skandi Bo A/S ombyttet til aktier i Skandi Bo Holding, der herefter blev ejer af driftsselskabet Skandi Bo A/S. En i 1995 oprettet aktionæroverenskomst mellem parterne blev samtidig overført til parternes aktiebesiddelser i holdingselskabet.

På grund af økonomiske problemer i driftsselskabet stiftede Skandi Bo Holding i 2003 et nyt 100% ejet datterselskab, Skandi Bo Indoor A/S hvortil visse af aktiverne og passiverne i Skandi Bo A/S blev overdraget. Skandi Bo A/S skiftede senere navn til Ubby A/S og er i dag under konkurs. Konkursboet ventes afsluttet efter konkurslovens § 143.

Aktiviteterne i Skandi Bo Indoor A/S er senere solgt ud af koncernen for 200.000 kr. Skandi Bo Holding ejer i dag en ejendom, Industrivej 1, Jerslev Sjælland, men har i øvrigt ingen drift og ejer ingen datterselskaber.

For at gennemføre stiftelsen af Skandi Bo Indoor A/S gennemførtes en kapitaludvidelse i Skandi Bo Holding. Før kapitaludvid-elsen ejede Henning Wilstrup ApS for 200.000 kr. aktier, nominelt, mens Arne Jensen ejede for 400.000 kr., nominelt. Ved kapitaludvidelsen tegnede Arne Jensens selskab Arne Laurits Jensen Holding ApS aktier for 750.000 kr. Henning Wilstrup ApS' ejerandel udgjorde således før kapitaludvidelsen en tredjedel af aktiekapitalen, mens den i dag udgør knap 15%.

2. Aktionæroverenskomsten

Af aktionæroverenskomst af 3. oktober 1995 mellem Henning Wilstrup ApS og Arne Jensen fremgår bl.a. følgende:

"3. Disponeringer

3.1. Parterne er enige om at tilstræbe, at alle dispositioner i selskabet træffes ved fuldstændig enighed. Dette skal være tilfældet, uanset om der er tale om beslutninger, der træffes på selskabets generalforsamling eller beslutninger, som træffes i selskabets bestyrelse, hvor begge parter er repræsenteret.
...

8. Ophør

8.1. Såfremt en af parterne ønsker at bringe nærværende aktionæroverenskomst til ophør, skal dette ske skriftligt og med et varsel på 30 dage.

8.2. Opsigelsen er alene gyldig, såfremt opsigelsen samtidig indeholder en angivelse af, hvorledes den opsigende part ønsker, at der skal forholdes med aktierne i forbindelse med ophøret af samarbejdet.
...

8.5. Såfremt opsigelsen indeholder et købstilbud, kan den opsagte aktionær vælge at acceptere dette på de anførte vilkår eller forlange, at den opsigende aktionær sælger den opsigende aktionærs aktiepost til den købskurs, hvortil den opsigende aktionær har tilbudt at erhverve aktieposten.

8.6. Det er særligt aftalt, at aktionæren Arne Jensen eller dennes successorer ikke må fremsætte tilbud om køb til en kurs, der er lavere end den kurs, der svarer til selskabets aktuelle indre værdi på tidspunktet for tilbuddets fremsættelse. Fremsætter Arne Jensen således et tilbud om køb af aktier, vil kursen som minimum være at fastsætte til den kurs, der svarer til selskabets indre værdi.
...

9. Regulering af aktieværdien

9.1. Når værdien af en aktiepost i h.t. ovenstående er fastsat, skal der foretages en regulering, der i særlig grad tilgodeser Arne Jensen.

9.2. Fra værdien af den samlede aktiepost kursfastsat i henhold til ovenstående bestemmelser, skal forlods fradrages et beløb på kr. 381.000. Dette beløb forhøjes...

11. Kapitaludvidelse

11.1. Kapitaludvidelse kan kun vedtages, såfremt der foreligger enighed herom blandt aktionærerne, både med hensyn til størrelsen af kapitaludvidelsen og med hensyn til den kurs, til hvilken udvidelsen skal finde sted."

Ved påtegning, der er udateret og uunderskrevet fremgår følgende:

"Såfremt Skandi Bo A/S afhænder den af selskabet drevne virksomhed til tredjemand, skal det af Poul Schou Andersen dominerede holding-selskab, Henning Wilstrup ApS, være forpligtet til at afhænde sine aktier i Skandi Bo Holding A/S, og Skandi Bo Holding A/S eller ordre skal være forpligtet til at erhverve de af Henning Wilstrup ApS ejede aktier."

3. Bestyrelsesmødereferater i Skandi Bo A/S

Poul Schou Andersen, Arne Jensen og advokat Steen Hvidt var medlemmer af såvel Skandi Bo Holdings som Skandi Bo A/S' bestyrelser. Derudover var også projektchef Jens Eger medlem af Skandi Bo A/S' bestyrelse. Revisor Søren Stampe deltog fast i bestyrelsesmøderne.

Af referat for Skandi Bo A/S' bestyrelsesmøde den 11. februar 2000 fremgår bl.a. følgende om det udaterede og uunderskrevne tillæg til aktionæroverenskomsten:

"Ad 10 - Aktionæroverenskomst:

Aktionæroverenskomsten blev drøftet. På baggrund af denne drøftelse var der enighed mellem aktionærerne om, at det vil være hensigts-mæssigt, at der til det nuværende tillæg til aktionæroverenskomsten i holdingselskabet laves en tilføjelse, således at der i tilfælde af frasalg af driftsselskabet eller frasalg af driftsselskabets aktiviteter opstår en forpligtelse fra Poul Schou Andersens holdingselskab til at sælge aktierne i holdingselskabet til Arne Jensen. Den særlige kursregulering, som Arne Jensen skal modtage i kraft af, at der foretages indefrysning af bonusen, tilgår således Arne Jensen i denne situation.
..."

Spørgsmålet om tillægget til aktionæroverenskomsten blev på ny drøftet på bestyrelsesmødet den 23. februar 2001:


"Ad 3 - Aktionæroverenskomst:
Aktionæroverenskomsten imellem det af Poul Schou Andersen ejede selskab og Arne Jensens holdingselskab blev drøftet.

Der var enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at lave ... en tilføjelse ... hvorefter Poul Schou Andersen forpligter sig til at afhænde den ham tilhørende aktiepost i Skandi Bo A/S' holdingselskab på det tidspunkt, hvor Skandi Bo har afhændet sin samlede virksomhed, og på tilsvarende måde skal Arne Jensen være forpligtet til at erhverve den pågældende aktiepost. Denne tilføjelse til aktionæroverenskomsten skal primært have til formål at sikre, at den bonusordning, som tilkommer Arne Jensen, ikke vil være indefrosset i selskabet på ube-
stemt tid.
...
"

I løbet af 2002 fik Skandi Bo A/S alvorlige økonomiske problemer. Af referatet fra bestyrelsesmødet den 16. december 2002 fremgår at selskabets likviditet var meget stram, og at situationen for selskabet var "kritisk". Af referatet fremgik endvidere at bestyrelsen enstemmigt vedtog at gennemføre besparelser på ca. 1,25 mio. kr., herunder en reduktion af huslejen til Skandi Bo Holding vedrørende Industrivej 1 med 200.000 kr. For så vidt angår den af driftsselskabets ejede ejendom Industrivej 5 fremgik følgende af referatet:

"Ad 7 - Salg af Industrivej 5:
Arne Jensen oplyste, at han havde fået et tilbud fra den nuværende lejer af Industrivej 5 på kr. 1,5 mill., men har tilkendegivet, at han ikke vil sælge under kr. 1,7 mill. Efter en drøftelse var der enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre et salg så hurtigt som muligt for kr. 1,6 mill."

På bestyrelsesmødet den 17. februar 2003 blev det vedtaget at oprette en krydskaution mellem holdingselskabet og driftssel-skabet i forhold til Nordea Bank. Krydskautionen blev underskrevet 12. juni 2003.

På mødet den 2. april 2003 blev spørgsmålet om salg af Industrivej 5 drøftet på ny. Det blev foreslået at sælge ejendommen til et af Arne Jensen ejet anpartsselskab for 1,5 mio. kr. Det blev samtidig anført at salget kun ville medføre en forbedring af likviditeten, hvis Nordea Bank accepterede at relaksere pantet uden samtidig at forlange nedskrivning af engagementet, ligesom planen forudsatte at der kunne opnås realkreditlån.

På bestyrelsesmødet den 12. juni 2003 besluttede bestyrelsen at nedjustere selskabets budget fra en omsætning på 24 mio. kr. til 16 mio. kr.

4. Handlingsplan 2003/04 for Skandi Bo A/S

Søren Stampe havde i forbindelse med Skandi Bo A/S' økonomiske situation udarbejdet en handlingsplan 2003/04 dateret 29. april 2003. I planen foreslås det at Industrivej 5 skal sælges til et selskab ejet af Arne Jensen for 1,5 mio. kr. Det angives endvidere at der primo januar 2003 er foretaget en reduktion af huslejen (vedrørende Industrivej 1) med 200.000 kr. årligt.

5. Mødet den 28. august 2003

Den 28. august 2003 afholdtes møde på Poul Schou Andersens private bopæl i Vejen. Ud over Poul Schou Andersen deltog Arne Jensen, Søren Hvidt og Søren Stampe. Temaet for mødet var koncernens økonomiske situation. Søren Stampe og Arne Jensen havde udarbejdet et udkast til en ny handlingsplan. Planen gik ud på at der skulle stiftes et nyt datterselskab, og at visse af Skandi Bo A/S' aktiver og passiver blev løftet over i det nye selskab. Det var et led i planen at gælden til Nordea blev løftet over i det nye selskab, mens gælden til BG Bank skulle forblive i Skandi Bo A/S. Af planen fremgik videre at der skulle indskydes
"1.000 t.kr. kontant som ny aktiekapital" i holdingselskabet, og at egenkapitalen i det gamle datterselskab derefter ville være positiv med 91.000 kr.

Forløbet af mødet fremgår af forklaringerne.

6. Ekstraordinær generalforsamling i Skandi Bo Holding den 1. oktober 2003

Den 1. oktober 2003 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Skandi Bo Holding. Referatet fra generalforsamling angav urigtigt at Poul Schou Andersen havde været til stede. Det var endvidere anført at hele kapitalen var repræsenteret, og at bl.a. følgende blev vedtaget:

"at aktiekapitalen på kr. 600.000,00 forhøjes med kr. 750.000,00 til kr. 1.350.000,00, at de nye aktier tegnes af Arne Laurits Jensen Holding ApS ved kontant indskud af aktiekapitalen, .. at tegningskursen er 100 %

..."

Samme dag stiftede Skandi Bo Holding datterselskabet Skandi Bo Indoor A/S hvis formål var det samme som Skandi Bo A/S', og hvortil visse af Skandi Bo A/S' aktiver og passiver blev overdraget. Herunder blev Industrivej 5 overdraget til Skandi Bo Indoor A/S for 1.150.000 kr.

7. Det følgende forløb

Da Poul Schou Andersen efter noget tid henvendte sig til advokat Steen Hvidt, fik han oplysning om vedtagelserne på den ekstraordinære generalforsamling. Den 24. november 2003 skrev han herefter bl.a. følgende til Arne Jensen:

"Skandi Bo A/S - Skandi Bo Indoor A/S og Skandi Bo Holding A/S
...
Jeg må på det kraftigste frasige mig ethvert kendskab og ansvar for hvad der er foregået i ovennævnte tre selskaber siden et kort møde i Vejen den 28.08.2003.
...
6. Jeg har ikke været til stede ved den ekstraordinære generalforsamling i Skan
di Bo Holding A/S den 01.10.2003 trods det at det fremgår af referatet og jeg vil protestere over følgende vedtagelser:
a. Det blev aftalt på mødet i Vejen i august at der indskydes kr. 1 mill. kon
tant ny aktiekapital i Holdingselskabet og ikke kr. 750.000,00.
b. Jeg har aldrig og vil ikke godkende en aktieudvidelse og til en tegningskurs på 100 se par. 11.1. i aktionæroverenskomsten.
...
8. På bestyrelsesmødet den 02.04.2003 blev det foreslået at afhænde Industrivej 5 til et af Arne Jensen ejet anpartsselskab til en pris af kr. 1,5 mill. og på bestyrelsesmødet den 12.06.2003 blev det igen drøftet, så hvorfor gjorde man ikke det.
..."

Brevet førte til bl.a. til at der blev afholdt et møde den 8. december 2003 på advokat Steen Hvidts kontor. I et brev af 9. december 2003 konstaterede Steen Hvidt at aktionærerne ikke kunne nå til enighed. Steen Hvidt anførte endvidere at det ville være hensigtsmæssigt at behandle BG Bank således at banken ikke blev ringere stillet end Nordea Bank, men at der på grund af aktionærernes uenighed ikke burde underskrives en kautionserklæring over for BG Bank på nuværende tidspunkt.

Poul Schou Andersen indklagede senere advokat Steen Hvidt for Advokatnævnet. Den 20. juni 2005 pålagde nævnet advokat Steen Hvidt en bøde på 15.000 kr. for groft at have tilsidesat god advokatskik. Afgørelsen er indbragt for Østre Landsret.

8. Indre værdi

Søren Stampe har i brev af 8. december 2003 beregnet indre værdi af aktierne i Skandi Bo Holding pr. 30. juni 2003 med udgangspunkt i årsrapporten for 2002/03 henholdsvis før og efter kapitalforhøjelsen:

Før kapitalforhøjelsen Aktiekapital t.kr.
Indre værdi t.kr.
Arne Jensen, 66,7%
400
872
Regulering efter aktio-
479
næroverenskomst pkt. 9.
Arne Jensen i alt
400
1.351
Henning Wilstrup 33,3 %
200
436
I alt
600
1.787
Efter forhøjelsen
Aktiekapital t.kr.
Indre værdi t.kr.
Arne Jensen, 85,2 %
1.150
1.733
Regulering efter aktio-
479
næroverenskomst pkt. 9.
Arne Jensen i alt
1.150
2.232
Henning Wilstrup 14,8 %
200
305
I alt
1.350
2.537

Forklaringer
Poul Schou Andersen har forklaret at han driver en møbelfabrik i Vejen.

Forslaget til det uunderskrevne tillæg til aktionæroverenskomst kom fra Søren Stampe. Han ved ikke hvorfor han ikke skrev det under. Han vil gerne tiltræde tillægget.

I løbet af 2002 og 2003 blev han orienteret om at likviditeten var stram, og at situationen var kritisk for driftsselskabet, idet man bl.a. ikke længere kunne opnå arbejdsgarantier fra Dansk Kaution. Han havde dog ikke indtryk af at selskabet ikke kunne fortsætte.

Handlingsplanen af 29. april 2003 skulle føres ud i livet samlet. Den midlertidige huslejenedsættelse på 200.000 kr. forudsatte således at Industrivej nr. 5 blev solgt.

På mødet i Vejen den 28. august 2003 blev han præsenteret for Søren Stampes nye handlingsplan. Der var meget snak frem og tilbage, og Poul Schou Andersen forstod at planen gik ud på, at man løftede aktiver ud af Skandi Bo A/S. Det var en form for skraldespandsløsning. Som et led i planen skulle der indskydes 1 mio. kr. i kapital som skulle overføres til det nye selskab. Arne Jensen eller et af hans selskaber ville skyde penge ind, og man så også gerne at Poul Schou Andersen også skød penge ind. Et beløb på 250.000 kr. har formentlig være nævnt. Kursen drøftedes ikke og man talte heller ikke om at der kunne være et
problem i forhold til de eksisterende aktier. Poul Schou Andersen gav udtryk for betænkeligheder ved skraldespandsløsningen, men fik at vide at man godt kunne gøre sådan. Poul Schou Andersen og Steen Hvidt var imod at BG Bank fik en ringere stilling som følge af kautionen til Nordea. Poul Schou Andersen har dog aldrig accepteret at der skulle gives en tilsvarende kaution til BG Bank, fordi det ville forringe hans egen situation.

Mødet sluttede med at hvis man skulle gennemføre planen, skulle man først tage kontakt til de finansielle parter, FIH og Dansk Kaution, for at høre hvad de sagde. Det er forkert når han i brevet af 24. november 2003 har anført at det blev aftalt at der skulle indskydes 1 mill. kr. i selskabet. Aftalen var at man skulle hjem og snakke med kreditinstitutterne.

Efter mødet spurgte han Steen Hvidt om han syntes det var en god idé at skyde flere penge i selskabet. Steen Hvidt gav udtryk for at det ville være en dårlig investering. Han ringede derfor til Arne Jensen og sagde at han ikke ville være med. Arne Jensen sagde at det var der ikke noget at gøre ved.

Da han ikke hørte mere om sagen, troede han at det ikke blev til noget. Han blev derfor meget overrasket da han fandt ud af at planen var gennemført. Han blev endvidere fortørnet over at han ikke fik en post i bestyrelsen i det nye selskab.

Han har ikke givet Steen Hvidt anledning til at tro at denne havde fuldmagt til at repræsentere ham på den ekstraordinære generalforsamling den 1. oktober 2003.

Søren Stampe har forklaret at han er statsautoriseret revisor og har fungeret som sådan for selskaberne i koncernen. Han deltog normalt i bestyrelsesmøderne i Skandi Bo A/S.

Det uunderskrevne tillæg til aktionæroverenskomsten gør op med en bonus som tilkommer Arne Jensen, og som skal udbetales ved afståelse af aktierne. Det var kun aktuelt ved salg af virksomheden til en ekstern køber.

Der var i foråret 2003 blevet udarbejdet et oplæg med henblik på at rekonstruere Skandi Bo A/S. I takt med at man nåede hen til regnskabsårets afslutning, var der to sager, Midtland-sagen og NCC-sagen, der medførte at rekonstruktion af det bestående selskab ville indebære for store risici. Man nåede derfor frem til at det bedste ville være at overdrage aktiviteterne til et nyt selskab. Skandi Bo A/S ville samtidig komme ud med en positiv, om end mindre egenkapital.

Mødet hos Poul Schou Andersen i Vejen gik ud på at informere Poul Schou Andersen om planerne med henblik på at give ham et beslutningsgrundlag med hensyn til at deltage i den kapitaludvidelse som skulle finde sted. På mødet gennemgik man den nye handlingsplan og udkastet til balance for det gamle og det nye driftsselskab.

Kapitalforhøjelsen på 1 mio. kr. skulle tilvejebringes ved at Poul Schou Andersen skulle komme med 250.000 kr. og Arne Jensen med resten. Indskuddet var det egentlige tema for mødet. Han husker ikke at kursen blev drøftet. Det var åbenbart for enhver at det skulle ske til pari. Der står da også i planen "indskydes 1.000 t.kr. kontant." Hvis kursen var en anden end 100, skulle der have stået fx 500.000 kr. til kurs 200. Søren Stampe havde ikke tænkt over at der ville blive tale om en mindre forrykning af ejerforholdet, hvis aktionærerne indskød 250.000 kr. henholdsvis 750.000 kr.

Konklusionen blev at Poul Schou Andersen senere skulle meddele om han ville indskyde penge. Arne Jensen nævnte at det var vigtigt for ham at føre virksom heden videre, og at hvis Poul Schou Andersen ikke ville tegne de 250.000 kr., ville han selv gøre det. Det endte med at Arne Jensens holdingselskab tegnede for 750.000 kr.

Hvis man ikke havde indskudt yderligere kapital, var Skandi Bo A/S formentlig gået i betalingsstandsning og senere konkurs. De to sager med Midtland og NCC faldt ikke positivt ud for selskabet.

BG Bank havde i modsætning til Nordea Bank ikke sikkerhed for sit lån. Søren Stampes oplæg gik derfor ud på at BG Bank blev i det gamle Skandi Bo A/S. Steen Hvidt talte for at BG Bank skulle have sikkerhed, og der blev derfor også etableret en kaution til BG Bank for at undgå at banken indgav konkursbegæring. Kautionen blev vistnok etableret i december 2003. Det er en fejl at kautionen ikke er nævnt i Skandi Bo A/S' regnskab for 2003/2004. Kautionen medførte et tab på 517.000 kr. Gælden blev overført til holdingselskabet.

Handlingsplanen dateret den 29. april 2003 er blot en blandt flere planer. Planen blev ikke til noget fordi estimaterne for resultatet pr. 30. juni ikke holdt stik. Selskabet fik et langt større underskud end ventet.

Ejendommen Industrivej 5 har haft mange forskellige værdiansættelser, hoved sageligt rettet mod lejeren i ejendommen. Lejeren havde ikke havde økonomisk formåen til at overtage ejendommen til 1,5 mio. kr. Arne Jensen og Søren Stampe skønnede at 1.150.000 kr. var en rimelig værdi af ejendommen.

Arne Jensen har forklaret at Poul Schou Andersen indskød kapital i Skandi Bo A/S som en vennetjeneste. Det var dog klart at Poul Schou Andersen gerne ville have udbytte.

Arne Jensen er ikke i tvivl om at tillægget til aktionæroverenskomsten var til fordel for ham. Det er en forglemmelse at tillægget ikke er underskrevet. Bestemmelsen dækker ikke koncerninterne transaktioner. Der står i tillægget at det kun gælder ved salg til tredjemand.

På bestyrelsesmødet den 16. december 2002 blev der vedtaget en handlings plan. Planen blev gennemført i løbet af foråret 2003. Huslejenedsættelsen var et led i planen. Nedsættelsen kunne gennemføres fordi man lagde lånene om og derved fik en væsentlig lavere ydelse. Besparelserne var dog ikke nok, og derfor blev man nødt til at vedtage en afviklingsplan på mødet den 28. august 2003. Industrivej 1 giver i dag et mindre overskud på 10-20.000 kr. om året.

På bestyrelsesmødet den 12. juni 2003 var underskuddet meget større end budgetteret. Budgettet blev således skåret ned fra 24 mio. kr. til 16 mio. kr. Det var en meget alvorlig situation. Fra juni til august blev likviditeten mere og mere stram. Det var navnlig retssagen mod NCC der tærede på likviditeten. Arne Jensen var klar over at det var nødvendigt med yderligere indskud. Da man ikke kendte udfaldet retssagerne, besluttede man at stifte nyt selskab og køre aktiviteterne over i det.

Mødet den 28. august 2003 var et ekstraordinært møde der gik ud på at enten skulle der skydes nye penge ind, eller også skulle virksomheden lukke. Det var der er ingen tvivl om på mødet. Arne Jensen gav klart udtryk for at han ville skyde penge i selskabet. Poul Schou Andersen ringede dagen efter og sagde at han ikke ville deltage. Arne Jensen gentog ved den lejlighed at han selv ville skyde penge i selskabet. Det var den eneste mulighed for at komme videre.

Kursen for indskuddet blev ikke diskuteret direkte. Man drøftede heller ikke spørgsmål om værdiforrykkelse, men da Poul Schou Andersen ikke indskød penge, kunne han ikke forvente at have samme ejerandel.

På mødet drøftedes også situationen med BG Bank. Poul Schou Andersen og Steen Hvidt var imod at BG Bank skulle køres ud på et sidespor. Man skulle derfor tage en snak med BG Bank. Da det senere viste sig at banken ville indgive konkursbegæring, valgte man at lade holdingselskabet kautionere. Poul Schou Andersen havde selv sagt at han ikke ville have at BG Bank blev koblet af. Kautionen blev oprettet i begyndelsen af 2004.

Det er rigtigt at han gerne ville købe Industrivej 5, men det var under forudsætning af at han kunne belåne ejendommen, og at Nordea Bank lod deres pant stå. Et salg ville under disse vilkår ikke øge selskabets likviditet som det ellers tidligere havde været på tale. Det endte med at Nordea Bank fik deres penge da ejendommen blev solgt. Prisen på 1.150.000 kr. blev fastsat for at få tallene til at gå op. Der skulle være en lille positiv egenkapital tilbage i Skandi Bo A/S. Hvis man havde betalt mere, ville det kun være kommet kreditorerne til gode.

Advokat Steen Hvidt har forklaret at han var medlem af Skandi Bo Holdings bestyrelse. Hans opgave var at strukturere bestyrelsesarbejdet, udarbejde referater og få fulgt op på tingene. Typisk blev generalforsamlinger afholdt i forbindelse med et bestyrelsesmøde, ofte som papirgeneralforsamlinger.

Frem til foråret 2003 havde selskabet haft svingende resultater. I 2003 kunne alle se, at ordretilgangen var stærkt vigende. Henover sommeren var situationen så alvorlig at fortsat drift ikke ville være forsvarlig. Dansk Kaution ville ikke fort-
sætte med at stille arbejdsgarantier.

Mødet i august blev afholdt fordi det var udelukket at lade det gamle selskabfortsætte. Bestyrelsen vidste at Nordea ikke ville relaksere deres pant. Salg af ejendommen Industrivej 5 var derfor ikke en mulighed. Dette kom frem allerede på bestyrelsesmødet den 12. juni 2003. Steen Hvidt protesterede imod at man ville efterlade BG Bank i en ugunstig situation. Poul Schou Andersen støttede Steen Hvidt. Planen forudsatte at der skulle indskydes 1 mio. kr. Det blev vistnok nævnt at Arne Jensen skulle indskyde 750.000 kr. og Poul Schou Andersen 250.000 kr. Arne Jensen sagde meget markant at det var hans levebrød, og at han under alle omstændigheder ville indskyde 750.000 kr. Der blev truffet beslutning om at aktionærerne skulle indskyde 1 mio. kr. sammen, eller også skulle Arne Jensen indskyde et beløb alene.

Efter mødet i Vejen blev der forhandlet med BG Bank. Først da der var kommet en afklaring med banken, blev papirarbejdet vedrørende kapitaludvidelsen sat i gang. Det kom som en overraskelse for Steen Hvidt at Poul Schou Andersen ikke
løbende var blevet orienteret af Arne Jensen.

Generalforsamlingen den 1. oktober 2003 adskilte sig fra andre generalforsamlinger derved at der ikke blev afholdt noget forudgående bestyrelsesmøde. I stedet blev der afholdt et aktionærmøde.

Steen Hvidt var ikke et sekund i tvivl om at Poul Schou Andersen ikke kunne bevare den samme ejerandel, og at Poul Schou Andersen indså dette. Hans værdi skulle også ses i forhold til at hvis der ikke blev gjort noget, ville alternativet være en værdi på 0 kr. Poul Schou Andersen fik ikke at vide at det var et holdingselskab der skulle tegne den nye kapital.

Det kom som en overraskelse for Steen Hvidt at Poul Schou Andersen ikke ville have at man skrev under på kautionen til BG Bank. Det blev undersøgt om der var alternative muligheder, men da dette ikke var tilfældet, skrev man under på kautionen alligevel. Poul Schou Andersen er blevet underrettet herom af sin tidligere advokat.

Huslejen kan hæves igen hvis driftsforholdene hos lejeren tilsiger det.

Der er under sagen endvidere afgivet forklaring af Poul Schou Andersens ægtefælle, Birthe Schou Andersen.

Procedure

Henning Wilstrup ApS har anført at værdien af selskabets aktiepost blev udhuletved kapitaludvidelsen den 1. oktober 2003, og at Poul Schou Andersen blev satuden for indflydelse. Kapitaludvidelsen blev tegnet af et selskab, som ikke var omfattet af aktionæroverenskomsten. Henning Wilstrup ApS har dermed retlig interesse i de nedlagte påstande. Det bestrides endvidere at Henning Wilstrup ApS ikke har lidt et tab.

Ad påstand 1: Det er bevist at der med det uunderskrevne tillæg til aktionæroverenskomsten er indgået en aftale om salgs- og købspligt til indre værdi. Men der er tvist om hvordan aftalen skal forstås. Ved "tredjemand" må forstås en part der hverken er Arne Jensen eller Henning Wilstrup ApS. Aktiviteterne blev solgt til et nystiftet datterselskab som er et selvstændigt retssubjekt. Der er derfor tale om afhændelse til tredjemand. Tillægget havde primært til formål at sikre at Arne Jensen kunne få sin bonus udbetalt, men skulle tillige sikre gensidighed i parternes forhold. Aftalen skal derfor forstås efter sin ordlyd og ikke som enkelte af parterne måtte forstå den. Henning Wilstrup ApS har derfor med rette forlangt at blive afkøbt sin aktiepost.

Aktionæraftalens § 9 henviser til de situationer der er nævnt i § 8, og ikke til tillægget. Der skal derfor ikke ske regulering efter § 9. Under alle omstændigheder må uklarheden komme den der vil påberåbe sig bestemmelsen, til skade.

At den indre værdi skal opgøres pr. 1. oktober 2003 skyldes at det er denne dag, det nye selskab stiftes. Den nøjagtige kurs kendes ikke på dette tidspunkt, men den vil kunne beregnes senere.

Ad påstand 2: Hvis der ikke er en aftale om salgs- og købspligt for de pågældende aktier, så er der heller ikke nogen aftale der tilgodeser Arne Jensen. Man må da helt se bort fra bestemmelsen om bonus.

Ad påstand 3: Beslutningen om at gennemføres en kapitalforhøjelse indebærer bl.a. en overtrædelse af aktionæroverenskomstens § 11 der foreskriver enighed. Det er ikke dokumenteret at der har foreligget en fuldmagt. Papirgeneralforsamlinger er aldrig tidligere blevet afholdt uden at der har været et bestyrelsesmøde der i referatet angav hvad der skulle ske.

Det var ikke sikkert at selskabet ville have været gået konkurs hvis der ikke blev gennemført en kapitalforhøjelse. Kapitalforhøjelsen der forrykkede Poul Schou Andersens ejerandel, måtte forudsætte et klart og ubetinget samtykke. Hverken
Arne Jensen, Steen Hvidt eller Søren Stampe forklarede at Poul Schou Andersen gav et sådant samtykke. Såvel Steen Hvidts som Arne Jensens vidneforklaringer svækkes i øvrigt af at de har personlige interesser i sagen. De har bevisbyrden for at der forelå en fuldmagt. Søren Stampe har også noget i klemme idet han har ansat værdien af ejendommen til 1.150.000 kr., selv om det fremgår af bestyrelsesmødereferaterne at den var 1,5 mio. kr. værd, og at Arne Jensen ville købe den. Ansættelsen har forværret kreditorernes stilling i konkursboet.

Kapitalforhøjelsen kan derfor ikke gøres gældende over for Henning Wilstrup ApS ved beregning af indre værdi af Henning Wilstrups aktiepost nu eller senere.

Ad påstand 4: Der blev påtaget en kautionsforpligtelse over for Nordea Bank, men pr. 1. oktober 2003 var der ikke givet BG Bank nogen kaution. Det havde været drøftet, men selv om Poul Schou Andersen nok syntes at det var ubehageligt at lade BG Bank stå ude i kulden, ønskede han ikke, at hans position skulle forringes yderligere.

Steen Hvidts brev af 9. december 2004 må forstås således at det er et tilsagn om at der ikke vil blive påtaget en selvskyldnerkaution medmindre der opnås enighed. Som følge af kautionen faldt selskabets indre værdi med 517.000 kr.

Ad påstand 5: Det gøres ikke gældende at huslejenedsættelsen var i strid med handlingsplanen, men at nedsættelsen var et led i en større plan som ikke blev til noget. Indtægten mangler år for år til skade for Henning Wilstrup ApS' aktiebesiddelse.

Ad påstand 6: Steen Hvidt har taget bekræftende til genmæle over for påstanden.

Ad påstand 7: Steen Hvidt skal personligt anerkende at han ikke havde fuldmagt til at gennemføre kapitalforhøjelsen. Dermed foreligger der et ansvarsgrundlag. Det er ikke oplyst i noget bestyrelsesmødereferat at salgsbestræbelserne vedrø rende Industrivej 5 var faldet til jorden, tværtimod fremgår det at Nordea Bank fik yderligere sikkerhed.

Ad påstand 8: Påstanden har den praktiske betydning at hvis Henning Wilstrup ApS ikke kan få den pris for aktierne som man havde ret til forud for generalforsamlingen den 1. oktober 2003, så er Steen Hvidt erstatningsansvarlig for dette tab. Der kan i den forbindelse ikke gøres andet tab gældende end det der følger af den fejl, Steen Hvidt har begået.

Ad påstand 9: Kapitalforhøjelsen blev tegnet af et uvedkommende selskab, i strid med aktionæroverenskomsten. Der er ikke hjemmel til, at Arne Jensen kan overdrage aktierne i Skandi Bo Holding til et selskab. Poul Schou Andersen har som mindretalsaktionær en interesse i, at aktierne bliver holdt på én hånd, men nu er de på to hænder, hvoraf den nyeste aktionær ikke er omfattet af aktionæroverenskomsten. Henning Wilstrup ApS har derfor en væsentlig interesse i at få fastslået påstand 9.


De sagsøgte har anført, at hovedproblemet i sagen er, om man gyldigt har gennemført en kapitalforhøjelse.

Parternes adfærd må ses i forhold til at der bestod et personligt venskab mellemPoul Schou Andersen og Arne Jensen. Poul Schou Andersen er godt bekendt medforretningsmæssige forhold. Han blev imidlertid skuffet da han af sin ven Arne Jensen blev fravalgt som bestyrelsesmedlem i Skandi Bo Indoor. Den reaktion har ikke lagt sig siden. Han har afslået et tilbud om indløsning mod betaling af 250.000 kr.

Situationen i foråret og sommeren 2003 var den at holdingselskabet ejede en ejendom der blev udlejet til driftsselskabet som imidlertid var underskudsgivende og ikke kunne fortsætte. Værdien var nul i begge selskaber. Hvis ingen ville indskyde penge, ville selskaberne gå konkurs.

Ad påstand 1: Tillægget til aktionæroverenskomst er hverken tiltrådt af Poul Schou Andersen eller Arne Jensen. Man har sagt at man ville gøre det, men det er ikke det samme som at man har gjort det. Der er endvidere ikke tale om salg til tredjemand, men til et helejet datterselskab. Sagsøgerne skal derfor frifindes for denne påstand.

Henning Wilstrup ApS kan i øvrigt komme af med aktierne ved at følge bestemmelserne herom i aktionæroverenskomsten.

Ad påstand 2: Der er ikke holdepunkter i aktionæroverenskomsten for påstanden. Begge parter kan bringe samarbejdet til ophør.

Ad påstandene 3 og 7: Det kan ikke have undgået Poul Schou Andersens opmærksomhed at selskabet var i en ganske alvorlig situation. Oprindelig regnede man med at krisen kunne løses ved at sælge Industrivej 5. Det fremgår imidlertid af bestyrelses-mødereferatet for den 2. april 2003 at et salg bl.a. forudsatte at Nordea Bank accepterede at relaksere for pantet. Dette viste sig ikke muligt.

På mødet den 28. august 2003 blev der drøftet og aftalt et kapitalindskud på 1 mio. kr. Poul Schou Andersen anfører da også i sit brev af 24. november 2003 at der indgået en aftale. Poul Schou Andersen vidste godt at det drejede sig om yderligere ind-skud. Han gav da også Arne Jensen besked om at han ikke ville skyde yderligere penge ind. Men det betyder ikke at handlings-planen ikke blev vedtaget. Planen var den eneste mulighed.

Kursspørgsmålet må ses i lyset af at virksomheden var lukningstruet, og at kun den ene aktionær indskød penge. Efter over-dragelsen af aktiviteterne var virksomheden fortsat lukningstruet. For nylig blev den overdraget for 200.000 kr.

Ad påstand 4: Poul Schou Andersen havde givet udtryk for at det var uholdbart at efterlade BG Bank i ugunstig situation. Kautionen skabte ligevægt blandt kreditorerne. Det ville have været ulovligt ikke at give kaution.

Arne Jensen er ikke ved Steen Hvidts brev af 9. december 2003 blevet forpligtet til ikke at skrive under på en kaution over for BG Bank. Hvis der ikke var givet kaution, havde BG Bank indgivet konkursbegæring.

Ad påstand 5: Beslutning om huslejenedsættelse blev truffet den 16. december 2002, længe før krisen blev åbenbar. Holdingsel-skabet kunne lægge sine lån om, så man havde fornøden likviditet. Der er ikke tale om at det er noget man senere har fundet på til skade for Poul Schou Andersen, og han kan ikke komme bagefter og sige at det vil han ikke være med til.

Ad påstand 8: Hvis påstanden tages til følge, vil den udstyre Henning Wilstrup ApS med en blankocheck, idet Steen Hvidt vil kunne gøres ansvarlig, uanset hvilken adfærd Henning Wilstrup ApS udviser. Allerede af denne grund må der ske frifindelse.

Ad påstand 9: Påstanden burde have været anført som et anbringende. Der foreligger en aftale om at fravige aktionæroverens-komsten.

Rettens begrundelse og resultat

Påstand 1:
Den af sagsøgeren påberåbte, udaterede og uunderskrevne bestemmelse i påtegningen til aktionæroverenskomsten vedrører det tilfælde at Skandi Bo A/S afhænder den af selskabet drevne virksomhed til tredjemand.

Overdragelse til tredjemand omfatter efter en sædvanlig sproglig fortolkning ikke overdragelse af aktiviteterne i det af Skandi Bo Holding helejede datterselskab Skandi Bo A/S til det af samme holdingselskab helejede Skandi Bo Indoor A/S hvilken overdragelse fandt sted som led i en rekonstruktion af koncernen.

Dette støttes af de forklaringer der er afgivet af Søren Stampe og Arne Jensen, og af referat af bestyrelsesmøderne den 11. februar 2000, pkt. 10, og den 23. februar 2001, pkt. 3.

Påstand 1 kan derfor ikke tages til følge.

Påstand 2:
Det under sagen fremkomne om Arne Jensens dispositioner mv. giver ikke grundlag for at fastsætte at den gyldigt vedtagne bestemmelse i aktionæroverenskomstens pkt. 9 skal være uvirksom.

Påstand 3:
Aktionæroverenskomstens pkt. 11 fastsætter at kapitaludvidelse kun kan vedtages såfremt der foreligger en nærmere beskreven enighed mellem aktionærerne, Henning Wilstrup ApS, og Arne Jensen. Det kan fastslås at der på mødet den 28. august 2003 blev fremsat forslag om kapitaltilførsel til Skandi Bo Holding, og at Poul Schou Andersen, der ikke tilkendegav uenighed i behovet for en kapitaltilførsel, efter mødet afslog at deltage i en sådan.

Kapitaltilførslen blev herefter gennemført som det fremgår af referatet af generalforsamlingen den 1. oktober 2003 uden at Poul Schou Andersens selskab, Henning Wilstrup ApS, fik lejlighed til at tage stilling til de nærmere vilkår for kapitaltilførslen, herunder med hensyn til størrelsen og den kurs til hvilken tilførslen skulle finde sted.

Kapitaltilførslen er således foretaget i strid med bestemmelsen i pkt. 11 i aktionæroverenskomsten. Arne Jensen skal derfor anerkende at den pr. 1. oktober 2003 foretagne kapitalforhøjelse er i strid med bestemmelsen i pkt. 11 i aktionæroverens-komsten.

Der kan derimod ikke gives Henning Wilstrup ApS medhold i påstanden om at kapitaltilførslen er uvirksom i forhold til selskabet ved beregning af Skandi Bo Holdings indre værdi på de af Henning Wilstrup ejede aktier i selskabet. Som det fremgår af påstandsdokumentet under "Ad påstand 3", og som det er tilkendegivet af Henning Wilstrup ApS' advokat under domsforhand-lingen, skal påstanden, således som det også er nærliggende efter formuleringen, forstås således at den påberåbte uvirksomhed skal gælde på tidspunktet for kapitalforhøjelsen og på ethvert senere tidspunkt hvor opgørelse af indre værdi skal finde sted. En bestemmelse i en dom om kapitalforhøjelsens uvirksomhed, hvilket må betyde at der ved opgørelsen på et senere tidspunkt skal bortses fra forhøjelsens negative og positive følger for Henning Wilstrup ApS, vil indebære at retten træffer en afgørelse hvis konsekvenser ikke lader sig overskue. Henning Wilstrup ApS kan derfor ikke få medhold i denne del af påstand 3.

Påstand 4:

Af de grunde der er anført vedrørende anden halvdel af påstand 3, kan der ikke gives Henning Wilstrup ApS medhold i denne påstand.

Påstand 5:
På bestyrelsesmødet den 16. december 2002 med deltagelse af Poul Schou Andersen var der enighed om at gennemføre en række besparelser, herunder en huslejereduktion på 200.000 kr. som også ses af handlingsplanen af 29. april 2003. Henning Wilstrup ApS må derfor have tiltrådt huslejenedsættelsen. Der gives derfor ikke medhold i denne påstand.

Påstand 6:
Efter advokat Steen Hvidts erkendelse gives der Henning Wilstrup ApS medhold i at advokat Steen Hvidt skal anerkende at den af ham som advokat for Skandi Bo Holding den 1. oktober 2003 udarbejdede referat af den ekstraordinære generalforsamling urigtigt angav at Poul Schou Andersen var til stede på generalforsamlingen.

Påstand 7 og påstand 8:
Af de under påstand 3 anførte grunde tages påstand 7 til følge. Påstand 8 indebærer således som den er procederet, alene at advokat Steen Hvidt skal anerkende at han er ansvarlig for et eventuelt tab som følge af den i påstand 7 anførte retsstridige disposition i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler. En sådan påstand er for ubestemt til at kunne tages under påkendelse. Retten afviser derfor påstanden.

Påstand 9:
Anden halvdel af påstand 9 om kapitaltilførslens uvirksomhed i forhold til Henning Wilstrup ApS kan af de grunde der er anført under påstand 3, ikke tages til følge. Da det under behandlingen af påstand 3 allerede er fastslået at Arne Jensen skal anerkende at den pr. 1. oktober 2003 foretagne kapitalforhøjelse i Skandi Bo Holding er i strid med bestemmelsen i pkt. 11 i aktionæroverenskomsten, er der derfor blot tilbage at fastslå at også advokat Steen Hvidt af de under gennemgangen af påstand 3 anførte grunde skal anerkende at den pr. 1. oktober 2003 foretagne kapitalforhøjelse er i strid med bestemmelsen i pkt. 11 i aktionæroverenskomsten.

T h i k e n d e s f o r r e t

1. Arne Laurits Jensen skal anerkende at den pr. 1. oktober 2003 foretagne kapitalforhøjelse i Skandi Bo Holding A/S er i strid med bestemmelsen i pkt. 11 i aktionæroverenskomsten af 31. oktober 1995 og senere mellem Henning Wilstrup ApS og Arne Laurits Jensen.

2. Advokat Steen Hvidt skal anerkende at det af ham som advokat for Skandi Bo Holding A/S den 1. oktober 2003 udarbejdede referat af den ekstraordinære generalforsamling indeholdende kapitalforhøjelse og anmeldelsen heraf til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen urigtigt angav at Poul Schou Andersen var til stede på generalforsamlingen.

3. Advokat Steen Hvidt skal anerkende at det af ham som advokat for Skandi Bo Holding A/S den 1. oktober 2003 udarbejdede referat af den ekstraordinære generalforsamling indeholdende kapitalforhøjelse skete i strid med aktionæroverenskomstens pkt. 11 og uden at han havde fuldmagt fra Henning Wilstrup A/S til at gennemføre kapitalforhøjelsen ved generalforsamling.

4. Advokat Steen Hvidt skal anerkende at den pr. 1. oktober 2003 foretagne kapitalforhøjelse i Skandi Bo Holding A/S er i strid med bestemmelsen i pkt. 11 i aktionæroverenskomsten af 31. oktober 1995 og senere mellem Henning Wilstrup ApS og Arne Laurits Jensen.

5. Henning Wilstrup ApS' påstand 8 afvises.

6. I øvrigt frifindes de sagsøgte.

7. Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.


Jørn Kristian Jensen Jens Feilberg Per Skovsted


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter ...»

Højere bestyrelseshonorar til eksterne bestyrelsesmedlemmer var usagligt begrundet

Det er forudsat i selskabslovgivningen, at der mellem medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og øvrige ...»