ISS skulle ikke betale ferieløn

Resumé

ISS ikke forpligtet til at refundere Darenkos udgifter til ferieløn, efter at Darenko havde overtaget en rengøringsopgave, der tidligere havde været udliciteret til ISS.

Dom i sagen H 91/03 


Dansk Rengørings Kompagni A/S
(Advokat Anders Worsøe)

mod 

ISS Facility Services A/S
(Advokat Elise Ross-Hansen)

Indledning og Påstande

Dansk Rengøringskompagni (i det følgende: Darenko) overtog efter udbud en rengørings-
opgave for Frederiksberg Kommune. Tidligere havde ISS Facility Services A/S (i det følgen-
de: ISS) haft opgaven. De rengøringsfolk, ISS havde anvendt i forbindelse med rengøringen,
blev samtidig overtaget af Darenko, der i forhold til Frederiksberg Kommune forpligtede sig
til at lade dem holde ferie med løn. Sagen drejer sig om, hvorvidt ISS, der selv udstedte fe-
riekort til de tidligere ansatte, skal refundere Darenko en andel af udgiften til ferie med løn.2

Darenko har nedlagt påstand om, at ISS skal betale 115.629 kr. med tillæg af 1,5 % i rente pr.
måned fra den 1. juli 2002.

ISS har påstået frifindelse.

Sagens baggrund

I efteråret 1999 udliciterede Frederiksberg Kommune rengøringen på Ny Hollænderskole til
Jydsk Rengøring A/S (i det følgende: Jydsk Rengøring), som samtidig blev arbejdsgiver for
de tidligere kommunalt ansatte rengøringsassistenter. Efterfølgende fusionerede Jydsk Ren-
gøring og ISS med ISS som forsættende selskab.
Kontrakten
mellem
Frederiksberg
Kommune
og ISS ophørte pr. 30. april 2001. Efter
offentligt udbud indgik Frederiksberg Kommune kontrakt om rengøringsopgaven med Da-
renko, der overtog medarbejderne, som ISS hidtil havde haft ansat, herunder Marga Nau-
movski, Yayw Sarr, Ninita Casilagan, Teresa Iversen, Olivia Sadian og Marita Batil Chri-
stensen. Kontrakten fastsatte i den forbindelse bl.a. følgende:

"...
13. Personale

...

Kontrahenten bærer fra overtagelsesdagen (1. maj 2001) forpligtelserne over for samtlige
medarbejdere, der er forudsat overtaget. Kontrahenten bærer således også ekstraordinæ-
re omkostninger til fratrædende medarbejdere i forbindelse med deres fratræden, f.eks.
fratrædelsesgodtgørelse, godtgørelse for urimelig opsigelse m.m.

For så vidt angår feriegodtgørelse, forudsættes dette forhold reguleret således, at kon-
trahenten udbetaler fuld løn under ferie til de medarbejdere, der har krav herpå, når der
afholdes ferie, og udstedes feriekort til medarbejdere, der måtte afgå. Det forudsættes, at
ISS på anfordring af kontrahenten godtgør andel heraf, idet som nævnt ISS alene hæfter
for optjening af feriepenge til overdragelsestidspunktet.

Kontrahenten er forpligtet til de første 3 år af aftalens løbetid at sikre, at de virksom-
hedsoverdragede medarbejdere som minimum får uændrede løn- og ansættelsesforhold
i forhold til de til enhver tid gældende overenskomster, som kommunen har på de re-
spektive områder..."3
Efter § 6, stk. 1, i "Aftale om ferie for (amtskommunalt) ansat personale pr. 2. maj 1998" hol-
der de ansatte ferie med løn.

I begyndelsen af maj måned 2000 rettede Darenko telefonisk henvendelse til ISS og
anmodede ISS om ikke at udstede feriekort til de tidligere ISS-ansatte, som Darenko havde
overtaget, under henvisning til, at Darenko efter aftalen med Frederiksberg Kommune var
forpligtet til at udbetale løn under ferie.

Dette afslog ISS ved brev af 9. maj 2001 og udstedte den 31. maj 2001 og den 12. og 26.
marts 2002 feriekort til de ansatte, mens Darenko i perioden udbetalte i alt 115.629 kr. i ferie-
løn til de ansatte.


Den 30. april 2002 gav de tidligere ISS-ansatte Marga Naumovski, Yayw Sarr, Ninita
Casilagan, Teresa Iversen og Olivia Sadian fuldmagt til Darenko til at hæve de feriepenge,
de havde optjent i 2000 og i 2001, fordi de havde modtaget fuld løn under ferie.

Efter at nogle af de ansatte havde hævet deres feriepenge for 2000 og for 2001, blev re-
sten af de uafhentede feriepenge efter afregning af skat overført til ISS' Feriefond den 19. ju-
ni 2002 og den 30. juni 2003.

Forklaringer

Adm. direktør for Darenko, John Mulvad, har forklaret, at han ringede og bad ISS' regn-
skabschef Jette Panduro om at undlade at udstede feriekort til de tidligere ISS-ansatte, som
Darenko efterfølgende havde ansat. Jette Panduro svarede ham, at "det var imod ISS' poli-
tik". Han anså det for en provokation. Han fremsatte krav om refusion af ferielønnen i juli
2002, hvor han kunne opgøre kravet.

Regnskabschef hos ISS, Jette Panduro, har forklaret, at ISS altid udsteder feriekort til ansatte,
som afskediges i forbindelse med ophør af sine kontrakter. Hun sagde til John Mulvad, at
han blot skulle udbetale rengøringsassistenterne lønnen med fradrag af de udbetalte ferie-
penge for den ferie, der faktisk blev afholdt.

Direktør for Darenko, Susanne Mulvad, har forklaret, at hun med Marga Naumovski aftalte,
at de ansatte skulle aflevere deres feriekort til hende som betingelse for, at de fik ferieløn.4
Hun var godt klar over, at feriekortene på et tidspunkt mister deres værdi, og at de ikke ud-
betalte feriepenge bliver overført til ISS' Feriefond, hvilket da også skete for de ansatte, som
havde afleveret deres feriekort.

Rengøringsassistent Marga Naumovski har forklaret, at de ansatte rengøringsassistenter efter
Darenkos overtagelse af rengøringskontrakten ikke ville acceptere, at Darenko modregnede
feriepengene ifølge feriekortene i deres almindelige løn, og at de insisterede på at modtage
løn under ferie, således som de havde krav på efter deres overenskomst. Da hun konstate-
rede, at ISS udstedte feriekortene, sagde hun til de andre ansatte, at de skulle give hende de-
res feriekort, så hun kunne give dem til Darenko.

Parternes synspunkter

Der er mellem parterne enighed om, at Darenkos overtagelse af rengøringskontakten med
Frederiksberg Kommune er omfattet af virksomhedsoverdragelseslovens § 2.

Darenkos advokat har gjort gældende, at Darenko efter overtagelsen af rengøringskontrakten
var forpligtet til at opretholde samme løn- og ansættelsesvilkår, som da ISS havde kontrak-
ten, jf. virksomhedsoverdragelseslovens § 2. Darenko var således bundet af den tidligere
overenskomst og forpligtet til at udbetale de ansatte løn under ferie. Darenko kunne ikke
modregne de udbetalte feriepenge i de ansattes løn, jf. ferielovens § 39, stk. 1, ligesom de
heller ikke kunne få transport på disse, jf. ferielovens § 4, stk. 1, 2. pkt. Til trods heraf ud-
stedte ISS feriekort til de ansatte i stedet for at refundere Darenko beløbene.

ISS' advokat har gjort gældende, at Darenko ikke har noget retligt grundlag for at kræve den
udbetalte ferieløn refunderet. ISS var ikke part i aftalen mellem Frederiksberg Kommune og
Darenko, og ISS har heller ikke efterfølgende truffet aftale med Darenko om refusion af den
løn, som blev udbetalt til de ansatte. ISS' udstedelse af feriekort til de opsagte rengøringsas-
sistenter var i overensstemmelse med ferielovens § 23, stk. 6 og ISS' faste praksis. Denne af-
regningsmetode er mindst byrdefuld for ISS, idet den muliggør en endelig opgørelse af de5
ansattes krav og ikke fordrer særskilt administration af feriepengetilgodehavende, og for
Darenko, idet den heller ikke fordrer kontakt til den tidligere arbejdsgiver.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Darenko var efter kontrakten mellem Frederiksberg Kommune og Darenko af 8. juni forplig-
tet til at udbetale de overtagne medarbejdere fuld løn under ferie og til at udstede feriekort
til de medarbejdere, der fratrådte. Efter kontrakten var det herved forudsat, at ISS på anfor-
dring skulle godtgøre Darenko sin andel af den optjente feriegodtgørelse.

Herved blev det udtrykkeligt forudsat i det privatretlige forhold mellem Darenko og
Frederiksberg Kommune, at Darenko af ISS fik refunderet ISS' del af den optjente feriegodt-
gørelse. Denne forudsætning i kontrakten mellem Darenko og Frederiksberg Kommune var
imidlertid ikke tiltrådt af ISS, og Darenko må derfor henvises til i givet fald at lade tabet
ved, at denne kontraktforudsætning svigtede, indkræve hos sin kontraktpart, Frederiksberg
Kommune.

I det privatretlige forhold mellem Darenko og de pågældende ansatte er Darenko selv
indgået på (i overensstemmelse med det, som Darenko havde lovet Frederiksberg Kommu-
ne) at give de ansatte løn under ferie.

Darenko var efter ferielovens § 39, stk. 1, udelukket fra at modregne de udbetalte fe-
riepenge i de ansattes løn, da disse hverken ved at modtage og anvende ISS' feriekort eller
ved, at uafhentede feriepenge blev indbetalt til ISS' feriefond, begik noget retsstridigt for-
hold over for Darenko.

Darenko kunne heller ikke få gyldig transport på medarbejdernes feriekort, jf. ferielo-
vens § 4, stk. 1, 2. pkt.

Det forhold, at ISS afviste at indgå aftale med Darenko om refusion, kan ikke pådrage
ISS erstatningsansvar i forhold til Darenko. ISS havde efter sin aftale med Frederiksberg
Kommune ingen forpligtelse hertil. Hertil kommer, at ISS fralagde sig en eventuel berigelse
ved at udstede feriekort til de pågældende medarbejdere.

Darenko har således ikke noget retsgrundlag hverken i eller uden for kontrakt for at
rejse refusionskravet over for ISS, men må henvises til at rejse refusionskravet over for sin6
kontraktpart, Frederiksberg Kommune, under henvisning til den ovenfor nævnte bestem-
melse i kontrakten mellem Darenko og Frederiksberg Kommune.

T H I K E N D E S F O R R E T

ISS Facility Services A/S frifindes.

Inden 14 dage skal Dansk Rengørings Kompagni A/S betale 25.000 kr. i sagsomkost-
ninger til ISS Facility Services A/S.

Aksel Gybel


Michael B. Elmer

John Tyrrestrup
(Retsformand)(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


2. Darenko var således bundet af den tidligere
overenskomst og forpligtet til at udbetale de ansatte løn under ferie. Darenko kunne ikke
modregne de udbetalte feriepenge i de ansattes løn, jf. ferielovens § 39, stk. 1, ligesom de
heller ikke kunne få transport på disse, jf. ferielovens § 4, stk. 1, 2. pkt. Til trods heraf ud-
stedte ISS feriekort til de ansatte i stedet for at refundere Darenko beløbene.

ISS' advokat har gjort gældende, at Darenko ikke har noget retligt grundlag for at kræve den
udbetalte ferieløn refunderet. ISS var ikke part i aftalen mellem Frederiksberg Kommune og
Darenko, og ISS har heller ikke efterfølgende truffet aftale med Darenko om refusion af den
løn, som blev udbetalt til de ansatte. ISS' udstedelse af feriekort til de opsagte rengøringsas-
sistenter var i overensstemmelse med ferielovens § 23, stk. 6 og ISS' faste praksis. Denne af-
regningsmetode er mindst byrdefuld for ISS, idet den muliggør en endelig o

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»