Interesseforsikring - transportrisiko

Resumé

Interesseforsikring for Fællesskabs-eksporttilskud dækkede sælgerens mistede eksporttilskud som følge af transportskade på gods, selv om køberen havde transportrisikoen.

Dom i sagen S-25-04 


Nordex Food A/S
(Advokat Mads Balsby Wilkens)
mod
Gerling Danmark A/S
(Advokat Jes Anker Mikkelsen
v/ advokat Anne Buhl Bjelke)


Indledning og påstande

Sagen vedrører spørgsmålet, om en interesseforsikring vedrørende fællesskabs-
eksporttilskud dækker et eksporttilskud, der blev mistet som følge af, at et parti ost
blev beskadiget under transporten til køberen, der havde transportrisikoen, og derfor
blev destrueret inden indførsel i tredjeland.


- 2 -

Nordex Food A/S (herefter Nordex) har nedlagt påstand om, at Gerling Danmark
A/S tilpligtes at betale 838.573,59 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den
4. oktober 2004.

Gerling Danmark A/S (herefter Gerling) har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens omstændigheder

Nordex er en dansk virksomhed, som producerer mejeriprodukter med henblik på
eksport til hele verden. Gerling er den danske afdeling af det tyske forsikringsselskab
Gerling-Konzern Allgemeine Versicherung AG.

Nordex har siden 1998 tegnet 1-årige forsikringsaftaler hos Gerling, som dækkede
Nordex' forsendelser af fødevarer. Forsikringsbetingelserne bestod af Gerlings al-
mindelige betingelser for pauschalpolicer og af nogle særligt aftalte vilkår. Ifølge de
almindelige betingelser var Dansk Søforsikring-Konvention af 2. april 1934 og aner-
kendt praksis gældende.

Jens Hatting, der var Nordex' forsikringsmægler, udarbejdede i august 1998 en risi-
kovurdering af Nordex. Det fremgik af Jens Hattings analyse under "Øvrige be-
mærkninger", at der skulle tilbydes subsidiær forsikring på varer, som ikke blev
holdt forsikret af Nordex, og at forsikringen endvidere skulle omfatte interesseforsik-
ring for fællesskabs-eksporttilskud (restitutionsbeløb), samt dække garantistillelse,
hvis der skete en dækningsberettiget skade. Jens Hatting korresponderede i efteråret
2002 med Gerling om udformningen af forsikringsbetingelserne.

Af forsikringspolice for perioden 1/10 2003 til 30/9 2004 fremgik blandt andet:

"...

Risiko:
Handel med frossede og ferske fødevarer som mejeriprodukter, kød,
fisk, margarine, konserves, vin, læskedrikke og lignende produkter.

Dækning: 1.
Vareforsikring af enhver forsendelse, som falder ind under
forsikringstagerens import, eksport, indenlandske transporter samt
fortransport og returvarer. Risiko under transporten i.h.t. INCO-
Terms 2000.

...

5. Subsidiær forsikring af varer, som ikke holdes forsikret af
virksomheden.


- 3 -

6. Interesseforsikring for fællesskabs eksporttilskud, såfremt der
sker en dækningsberettiget skade.
..."


I forsikringsbetingelserne var dækningen nærmere defineret. Subsidiær forsikring var
blandt andet beskrevet således:

"
Subsidiær forsikring:

Uanset bestemmelsen i policen vedr. forsikringsdækning ifølge INCO-Terms 2000 om
fatter policen tillige forsendelser, hvor forsikringstageren i henhold til købs- eller salgs-
fakturaen ikke har forsikringsrådighed.

For sådanne forsendelser gælder følgende særlige vilkår:

Denne forsikring dækker kun det tab (max. vareskadebeløbet) som forsikringstageren i
sin egenskab af sælger/køber lider, ved en af forsikringen i øvrigt omfattet skade, fordi
der for denne bevisligt ikke kan opnås dækning hos køber/sælger gennem salgs- eller
købekontraktens opfyldelse eller gennem en af køber/sælger tegnet forsikring.

Såfremt der af køber/sælger er tegnet forsikring, er nærværende forsikring at betragte
som subsidiær.
..."

Forsikringssummen var anført til "CIF"-prisen med 10 % avance og havde varieren-
de maksimale forsikringssummer for forskellige transportformer. Herefter var det til-
føjet: "Ovennævnte summer er inklusive restitutionsbeløb". Selvrisikoen var aftalt
til 10.000 kr., og Nordex har nedlagt påstand i overensstemmelse hermed.

I oktober 2003 solgte Nordex et parti fetaost til 2 yemenitiske købere. Osten skulle
leveres "CFR" Yemen, hvorfor køberne havde transportrisikoen og tegnede forsik-
ringer i Yemen herfor. Købesummen blev betalt. Ved ankomsten til Yemen var osten
beskadiget, formentligt som følge af frost. Sundhedsmyndighederne erklærede osten
for uegnet til menneskeføde. Osten blev destrueret, og køberne modtog erstatning
under de af dem tegnede forsikringer. Parterne er enige om hændelsesforløbet vedrø-
rende beskadigelsen af osten og opgørelsen af erstatningskravet.

Nordex havde forud for levering af osten modtaget fællesskabs-eksporttilskud fra
Fødevareministeriet. Da udbetaling af restitution anses for uberettiget, hvis det siden
konstateres, at varen er blevet beskadiget, inden den er bragt på markedet i et tredje-
land, tilbagebetalte Nordex tilskuddet med tillæg af 10 % i overensstemmelse med
EUs regler og Eksportørvejledningen. Dette beløb er opgjort til 848.573,59 kr.


- 4 -

Nordex anmeldte skaden til Gerling, som i skrivelse af 11. marts 2004 afviste at dæk-
ke eksporttilskuddet med den begrundelse, at det var en betingelse for dækning af re-
stitutionsbeløbet, at der var sket en erstatningsberettiget skade i henhold til den med
Gerling tegnede police.

Nordex' advokat fastholdt i skrivelse af 19. april 2004 kravet og tilkendegav, at hans
forståelse af policen var, at det for at udløse interesseforsikringen var tilstrækkeligt,
at der forelå en dækningsberettiget skade under en hvilken som helst anden forsik-
ring, f.eks. en af køber tegnet vareforsikring.

Forklaringer

Egon Sørensen har forklaret, at han er logistikchef hos Nordex. Nordex blev stiftet i
1984 af 5 medarbejdere fra Mejeriselskabet Danmark. Nordex producerer og sælger
mejeriprodukter, især fetaost, og den årlige omsætning er ca. 675 mio. kr., hvoraf 95
% udgør eksportandelen. I 2004 udgjorde restitutionsbeløbene ca. 75 mio. kr. Resti-
tution er afgørende for salget, og Nordex fortæller altid virksomhedens gæster om
denne vigtige ordning. Varerne sælges CFR, da køberne typisk ikke må lægge forsik-
ringspenge i udlandet. CIF-salget udgør 10-15 %.

I 1998 skiftede Nordex forsikringsselskab. Da virksomheden var vokset, gjorde Nor-
dex brug af en forsikringsmægler for at opnå den rigtige dækning. Jens Hatting ana-
lyserede Nordex' produktion, eksport og risici og indhentede tilbud fra tre forsik-
ringsselskaber. Nordex holdt kun møde med Gerling, hvor Nordex blev præsenteret,
herunder virksomhedens salgsbetingelser. Han erindrer dog ikke, om størrelsen af
CIF-salget blev oplyst under mødet. Han kan ikke huske, om de drøftede restituti-
onsbeløb, men køberlandene blev nøje gennemgået, især Rusland, hvortil der ydes
restitution. Han erindrer ikke, om policens pkt. 6 blev gennemgået, men det er Ger-
ling, der har formuleret bestemmelsen. Det var hans indtryk, at Gerling var klar over,
hvad restitution var.

Gerling dækkede anmeldte transportskader frem til 2003, men der havde ikke været
anmeldelser vedrørende restitutionsforsikringen. I slutningen af 1980'erne havde
Nordex en skade omfattet af en transportforsikring, hvor der blev udbetalt restituti-


- 5 -

onsbeløb med ca. 40.000 kr. for et salg på CFR-betingelser ("ab fabrik"). Der har ik-
ke været andre tilfælde af mistet restitutionsbeløb.

Nordex fik besked om, at de yemenitiske købere ikke var tilfredse med osten, fordi
den smuldrede. Skaden skyldtes frost under transporten. Nordex kontaktede Gerling
for at aftale den videre procedure, men Gerling var noget tilbageholdende, og Nordex
måtte sende dokumenterne flere gange til Gerling. Køberne fik erstatning fra deres
forsikringsselskaber, og købesummen blev betalt til Nordex. Køberne var klar over,
at der var et restitutionsbeløb, men beløbet fremgik ikke af fakturaerne.

Gerling gjorde ikke meget andet end at afvise at dække restitutionsbeløbet. Gerling
mente, at policen skulle ændres, hvis der skulle være dækning. Nordex har siden teg-
net forsikring inklusiv restitutionsbeløb i et andet selskab med nogenlunde samme
formulering, og det nye forsikringsselskab dækker, uanset hvem der har transportri-
sikoen.

Jens Hatting har forklaret, at han har været forsikringsmægler siden 1989. Han ud-
arbejdede en risikoanalyse for Nordex i 1998. Under "Øvrige bemærkninger" var de
forhold beskrevet, som udgjorde specielle risici, og som krævede særskilte vilkår i
policen. Den subsidiære forsikring var for det tilfælde, at køberen ikke havde tegnet
den forsikring, han var forpligtet til, og dækkede Nordex' økonomiske risiko i den si-
tuation. De forskellige dækningstyper er selvstændige. Analysen blev gennemgået
med Nordex, og han indhentede tilbud fra tre forsikringsselskaber. Klausulen om re-
stitutionsrisiko var gængs for branchen, og interesseforsikringer har eksisteret i man-
ge år. Under mødet med Gerling blev de lande, som Nordex handlede mest med,
nævnt, herunder vilkårene for handlerne. Præmien bliver lavere desto flere handler,
som er uden risiko. Formuleringen af den subsidiære forsikring kom til senere, da
han anmodede Gerling om dobbeltforsikring. Restitution blev ikke drøftet i den an-
ledning.

Policens pkt. 6 svarer til analysens beskrivelse, men han kan ikke huske, om Gerling
anvendte samme formulering i sit tilbud. Formuleringen "såfremt der sker en dæk-
ningsberettiget skade" var vigtig for forsikringsselskabernes vurdering. Fortolknin-
gen af pkt. 6 blev ikke drøftet med Alf Burman hos Gerling forud for indgåelsen af
forsikringsaftalen, for det var klart, at der var tale om at dække Nordex' risici. Betin-


- 6 -

gelsen henviser til en forsikringsbegivenhed indenfor policen, altså de betingelser,
som forsikringen er tegnet på. Når der indtræffer en skade, vurderes det, om skaden
er omfattet af betingelserne. Pkt. 6 dækker kun skader omfattet af forsikringen. Nor-
dex ønskede at have forsikringsdækning, hvis der opstod en skade på de betingelser,
som forsikringen var tegnet på. Dette betyder, at hvis skaden ville have været dækket
af transportforsikringen, så var der dækning under interesseforsikringen. Hvis købers
vareforsikring dækkede skaden, var der dækning til Nordex efter pkt. 6. Branchen
ved, hvad en dækningsberettiget skade er, og formuleringen er fyldestgørende. Alf
Burman har ikke nævnt, at restitutionsbeløbet kun var dækket, såfremt skaden skulle
dækkes af transportforsikringen. Den subsidiære forsikring dækkede uden denne be-
tingelse, men denne havde intet med interesseforsikringen at gøre. Andre ville ikke
kunne tegne selvstændig forsikring af Nordex interesse i restitutionsbeløbet.

Han blev ikke straks involveret i skadesanmeldelsen, men talte med Alf Burman om
den flere gange. Alf Burman skiftede begrundelse for afvisning af kravet, men han
kan ikke huske det nærmere. Efter skaden drøftede parterne genforhandling af poli-
cen, og da en stor del af omsætningen er restitution, ville Nordex have penge tilbage,
idet Gerling ikke dækkede det, der stod i policen. Nordex indgik i stedet en aftale
med et andet selskab med en lignende klausul om restitutionsbeløb. Dette selskab til-
kendegav, at de ville have dækket skaden i denne sag.

Alf Burman har forklaret, at han er ansvarlig for transportforsikring hos Gerling. Af-
talen med Nordex blev indgået i 1998 efter, at Gerling havde afgivet tilbud svarende
til udbudsmaterialet. Pkt. 6 var hentet fra udbudsmaterialet og blev anvendt ordret i
Gerlings tilbud. Der var ingen drøftelse af, hvad restitutionsdækningen skulle omfat-
te. Han opfattede udbudsmaterialet som et ønske om at samle transportforsikringerne
i en police. Der skulle være indtruffet en skade, som var dækket af forsikringen, før
der kunne betales erstatning for restitution. Erstatningen herfor var indeholdt i mak-
simeringen af forsikringssummerne for vareskade. En restitutionsforsikring tegnes
ikke som alene-forsikring uden at have egne betingelser.

Gerling fik oplysninger om Nordex' salg og omsætning fordelt på lande, men uden
restitutionsbeløb. Han kendte til restitutionsbegrebet, men ikke de detaljerede og
praktiske procedurer.


- 7 -

Han drøftede fortolkningen af policen med Jens Hatting efter anmeldelsen fra Nor-
dex. Han sagde til Jens Hatting, at der ikke var tale om en dækningsberettiget skade
under policen, fordi skaden var dækket af købers forsikring. Dette har han ment hele
tiden. Jens Hatting mente derimod, at uanset hvordan en erstatningsberettiget skade
opstod, ville den udløse dækning efter pkt. 6.

Hvis Nordex havde haft transportrisikoen (CIF), ville forsikringen have dækket resti-
tutionsbeløbet. En CFR-klausul medfører, at der ikke er dækning af restitution under
denne forsikring, men det har ikke været drøftet. Hvis købers forsikring ikke havde
dækket, ville den subsidiære forsikring have dækket Nordex, dog ikke restitutionsbe-
løbet. Den subsidiære dækning er maksimeret til vareskadebeløbet = fakturabeløbet.
Hvis købers forsikring dækkede halvdelen, ville Gerling formentlig dække den reste-
rende del op til vareskadebeløbet, men den ikke udbetalte første del af beløbet ville
nok ikke kunne overføres til interessedækningen.

Under revision af policen i 2002 blev den subsidiære forsikring drøftet og formuleret,
men pkt. 6 blev ikke drøftet i den forbindelse.

Den almindelige opfattelse af "en dækningsberettiget skade" er, at der skal være tale
om dækning i henhold til denne konkrete police.

Parternes argumenter

Nordex har gjort gældende, at Gerling skal erstatte det mistede restitutionsbeløb fra-
trukket selvrisikoen. Nordex opstillede nogle selvstændige interesser og ønskede
dem forsikret. Gerling accepterede at forsikre interesserne og tilbød en police omfat-
tende blandt andet pkt. 1, 5 og 6. Når den forsikrede interesse skades, skal forsikrin-
gen dække, og tab af restitutionsbeløb - pkt. 6 ­ er utvivlsomt en lidt skade. Det kan
ikke kræves, at der er sket udbetaling fra vareforsikringen - pkt. 1. Hvis udbetaling af
forsikringssummen under vareforsikringen var en betingelse for dækning under inte-
resseforsikringen, burde Gerling have præciseret dette.

Nordex er den eneste, der har forsikringsrådighed over restitutionsbeløbet og måtte
forvente, at Gerling var bekendt hermed, da Gerling tilbød at forsikre interessen. Re-
stitutionsbeløbet er uafhængigt af, hvem der bærer transportrisikoen. Gerling fortol-


- 8 -

ker forsikringsbetingelserne således, at restitutionsbeløbet kun skal erstattes, hvis
Nordex har transportrisikoen i stedet for køberen. Dette skal ses i forhold til, at Ger-
lings risiko for den øvrige del af dækningen mindskes, når køberen påtager sig trans-
portrisikoen. Gerlings fortolkning kan ikke tiltrædes, og det må have formodningen
imod sig, at pkt. 6 kun dækker CIF-leverancer, der alene udgør 10-15 % af ekspor-
ten. Gerlings fortolkning vil medføre, at der ikke er dækning for 85-90 % af restituti-
onsbeløbene.

Dækning af restitutionsbeløbet er endvidere omfattet af den subsidiære forsikring,
pkt. 5, idet det gøres gældende, at et mistet restitutionsbeløb er en dækningsberettiget
skade, idet Nordex ikke har forsikringsrådigheden i henhold til salgsfakturaen.

Gerling har gjort gældende, at policens pkt. 6 ikke giver forsikringsdækning under
de konkrete omstændigheder. Den fælles vilje ved aftaleindgåelsen er afgørende, og
det gøres gældende, at pkt. 6 er ment som en forhøjelse af skadebeløbet ved en skade
omfattet af transportforsikringen.

At dækningen er betinget af, at der sker en dækningsberettiget skade, betyder, at der
skal være indtruffet en konkret skade, som er omfattet af policen. Nordex' fortolk-
ning i brevet af 19. april 2004 vil medføre uendelige fortolkningsdiskussioner, og
Nordex har da også ændret opfattelse under sagen. Ved fortolkningen af pkt. 6 må
der lægges vægt på, at Nordex havde egen forsikringsmægler, og at det var Nordex,
der formulerede dækningsomfanget i udbudsmaterialet. Nordex fik den dækning,
Nordex bad om, og er derfor nærmest til at bære risikoen for eventuel tvivl om ind-
holdet. Det er ikke Gerlings risiko, at eventuel viden eller ønsker om dækningsom-
fang ikke blev videregivet eller formuleret rigtigt. Nordex kunne have anvendt andre
formuleringer, ligesom dækningsomfanget kunne være præciseret overfor Gerling,
men formuleringen af dækningen under pkt. 6 har været uændret i alle policer. Det er
Nordex' bevisbyrde, at der skulle være aftalt en udvidet dækning. Restitutionsbeløb
kan næppe være et væsentligt dækningsområde under transportforsikringen, da der
kun har været to tilfælde.

Det ville have krævet særlige vilkår at opnå dækning af restitution i enhver situation,
og Gerling tilbød ikke en selvstændig forsikringsaftale herom. Gerlings fortolkning
er den mindst vidtgående og bør derfor lægges til grund.


- 9 -


Det afvises, at pkt. 5 kan finde anvendelse. Dækningsomfanget af denne bestemmel-
se har heller ikke været drøftet mellem parterne.

Rettens begrundelse og resultat

Af bevisførelsen fremgår ikke, hvilke drøftelser parterne har haft ved indgåelsen af
aftalen i 1998 om forsikring af fællesskabs-eksporttilskud. Dækningen af eksporttil-
skuddet skal vurderes på grundlag af risikoanalysen, udbudsmaterialet og policetek-
sten samt formålet med tegningen af forsikringen.

Nordex var den eneste, der kunne have interesse i og kunne tegne forsikringsdækning
af eksporttilskuddet, idet købere af Nordex' produkter hverken havde interesse i eller
mulighed for at få andel i eksporttilskuddet. Nordex' samhandelsforhold medfører, at
køberen har transportrisikoen for langt størstedelen af leverancerne. Retten finder det
godtgjort, at Gerling var bekendt med disse forhold. Gerlings fortolkning vil medfø-
re, at der alene skulle udbetales erstatning for mistet eksporttilskud, hvis der samtidig
sker udbetaling under vareforsikringen, hvilket kun vil omfatte 10-15 % af transpor-
terne.

På denne baggrund findes forsikringsbetingelserne pkt. 6 at måtte fortolkes således,
at der skal ske udbetaling, såfremt der er sket en skade, der ville have været dæk-
ningsberettiget under policen med Gerling, såfremt Nordex havde båret transportrisi-
koen.

Da det er ubestridt, at den skete skade ville have været dækket, tages Nordex' på-
stand til følge.

Gerling skal betale sagsomkostninger med 55.000 kr., hvoraf 20.560 kr. er retsafgif-
ter.


- 10 -

Thi kendes for ret


Gerling Danmark A/S tilpligtes til Nordex Food A/S inden 14 dage at betale
838.573,59 kr. med tillæg af procesrente fra den 4. oktober 2004 samt 55.000 kr. i
sagsomkostninger.Mette Christensen
Henning HummelmoseEjgil Kromann


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


>
Gerling har gjort gældende, at policens pkt. 6 ikke giver forsikringsdækning under
de konkrete omstændigheder. Den fælles vilje ved aftaleindgåelsen er afgørende, og
det gøres gældende, at pkt. 6 er ment som en forhøjelse af skadebeløbet ved en skade
omfattet af transportforsikringen.

At dækningen er betinget af, at der sker en dækningsberettiget skade, betyder, at der
skal være indtruffet en konkret skade, som er omfattet af policen. Nordex' fortolk-
ning i brevet af 19. april 2004 vil medføre uendelige fortolkningsdiskussioner, og
Nordex har da også ændret opfattelse under sagen. Ved fortolkningen af pkt. 6 må
der lægges vægt på, at Nordex havde egen forsikringsmægler, og at det var Nordex,
der formulerede dækningsomfanget i udbudsmaterialet. Nordex fik den dækning,
Nordex bad om, og er derfor nærmest til at bære risikoen for eventuel tvivl om ind-
holdet. Det er ikke Gerlings risiko, at eventuel viden eller ønsker om dækningsom-
fang ikke blev videregivet eller formuleret rigtigt. Nordex kunne have anvendt andre
formuleringer, ligesom dækningsomfanget kunne være præciseret overfor Gerling,
men formuleringen af dækningen under pkt. 6 har været uændret i alle policer. Det er
Nordex' bevisbyrde, at der skulle være aftalt en udvidet dækning. Restitutionsbeløb
kan næppe være et væsentligt dækningsområde under transportforsikringen, da der
kun har været to tilfælde.

Det ville have krævet særlige vilkår at opnå dækning af restitution i enhver situation,
og Gerling tilbød ikke en selvstændig forsikringsaftale herom. Gerlings fortolkning
er den mindst vidtgående og bør derfor lægges til grund.


- 9 -


Det afvises, at pkt. 5 kan finde anvendelse. Dækningsomfanget af denne bestemmel-
se har heller ikke været drøftet mellem parterne.

Rettens begrundelse og resultat

Af bevisførelsen fremgår ikke, hvilke drøftelser parterne har haft ved indgåelsen af
aftalen i 1998 om forsikring af fællesskabs-eksporttilskud. Dækningen af eksporttil-
skuddet skal vurderes på grundlag af risikoanalysen, udbudsmaterialet og policetek-
sten samt formålet med tegningen af forsikringen.

Nordex var den eneste, der kunne have interesse i og kunne tegne forsikringsdækning
af eksporttilskuddet, idet købere af Nordex' produkter hverken havde interesse i eller
mulighed for at få andel i eksporttilskuddet. Nordex' samhandelsforhold medfører, at
køberen har transportrisikoen for langt størstedelen af leverancerne. Retten finder det
godtgjort, at Gerling var bekendt med disse forhold. Gerlings fortolkning vil medfø-
re, at der alene skulle udbetales erstatning for mistet eksporttilskud, hvis der samtidig
sker udbetaling under vareforsikringen, hvilket kun vil omfatte 10-15 % af transpor-
terne.

På denne baggrund findes forsikringsbetingelserne pkt. 6 at måtte fortolkes således,
at der skal ske udbetaling, såfremt der er sket en skade, der ville have været dæk-
ningsberettiget under policen med Gerling, såfremt Nordex havde båret transportrisi-
koen.

Da det er ubestridt, at den skete skade ville have været dækket, tages Nordex' på-
stand til følge.

Gerling skal betale sagsomkostninger med 55.000 kr., hvoraf 20.560 kr. er retsafgif-
ter.


- 10 -

Thi kendes for ret


Gerling Danmark A/S tilpligtes til Nordex Food A/S inden 14 dage at betale
838.57

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»