Initialer som varemærke

Resumé

Om retten til at bruge egne initialer som kendetegn i forbindelse med markedsføring

Dom i sagen V1708 

TLTToftlund Logistik & Transport A/S
(Advokat Erik Dreyer)
mod
TBL Trailer A/S
(Advokat Claes Simon Wildfang)

Sagen vedrører retten til at anvende egne initialer som varemærke.

Påstande

TLTToftlund Logistik & Transport A/S (i det følgende: TLT) har nedlagt påstand om, at TBL
Trailer A/S (i det følgende: TBL) skal:
1.
anerkende at være uberettiget til at anvende TLT som forretningskendetegn, herunder
som varemærke, i forbindelse med markedsføring, udlejning og salg af
lastvognstrailere,


- 2 -

2.
anerkende at have krænket TLTs rettigheder til varemærket og forretningskendetegnet
TLT ved brug af betegnelsen TLT som en del af sit forretningskendetegn på sine
lastvognstrailere i forbindelse med udlejning og salg af lastvognstrailere,
3.
ophøre med at benytte kendetegnene TLT som led i sin drift af virksomhed, herunder
på lastvognstrailere i forbindelse med udlejning og salg af lastvognstrailere,
4.
betale TLT 11.250 kr. med tillæg af moms for hver påbegyndt måned fra den 1. januar
2007, subsidiært fra den 1. oktober 2007, og indtil TBL ophører med at benytte
kendetegnene TLT som led i drift af sin virksomhed, med procesrente fra den 11.
februar 2008.

TBL har påstået frifindelse, subsidiært mod et mindre beløb.

Oplysningerne i sagen
TLT hed KI Transport A/S indtil den 1. oktober 2006, hvor selskabet skiftede navn til TLT ­
Toftlund Logistik & Transport A/S. Navneskiftet blev omtalt i Transporttidende og
Lastbilmagasinet. TLT er en transport og speditionsvirksomhed, som udfører opgaver for
kunder i Danmark og bl.a. Sverige, Østrig, Schweiz og Italien. TLT har omkring 90 vogntog,
bestående af trækkere og trailere, hvorpå der med store hvide bogstaver er skrevet TLT ved
siden af en cirkel med stjerner (ligesom den Europæiske Unions flag) og med angivelsen
Toftlund Logistik & Transport A/S nedenunder.

TBL blev stiftet den 6. november 2006 under navnet Thomas Lehrmann Trailer A/S.
Thomas Christian Borregaard Lehrmann er direktør for og stifter og medejer af selskabet,
som udlejer trailere, og som samarbejder med og medejes af PNO, som er et internationalt
trailerudlejningsfirma. Nogle trailere lejes ud påført lejernes egne forretningskendetegn.
Andre udlejes påført kendetegnene TLT skrevet med store hvide bogstaver i en rød trekant
med teksten Thomas Lehrmann Trailer påført nederst uden angivelsen A/S, svarende til
PNOs kendetegn, der består af samme røde trekant med tre store hvide bogstaver indeni.

Efter at TLT den 26. september 2007 havde anmodet TBL om at ophøre med at bruge
kendetegnene TLT, har TBL den 26. oktober 2007 ændret navn fra Thomas Lehrmann Trailer
A/S til: TBL Trailer A/S og er begyndt at bruge initialerne TBL på trailere.


- 3 -


Forklaringer

Jens Mortensen har forklaret, at han overtog KI Transport A/S i 2005. Selskabet kører for 1112
store danske firmaer og for nogle svenske og tyske kunder. De har datterselskaber i
Tyskland og Tjekkiet og i alt omkring 100 medarbejdere. Antallet af vogntog svinger efter
sæson., men er typisk mellem 60 og 90.

Firmaet hed tidligere KI Transport efter den tidligere ejer Knud Iversen. Da det ikke
skulle virke, som om der blev lavet et helt nyt firma ved ejerskiftet, besluttede han sammen
med bestyrelsen at udskyde en navneændring indtil starten af 2006.

De valgte det nye navn i forsommeren 2006 efter en konkurrence mellem
medarbejderne. Det blev kontrolleret hos Patent og Varemærkestyrelsen, at der ikke var
andre, som hed det samme. Herefter blev samarbejdspartnere og leverandører informeret
om det nye navn, og de sendte en informationsskrivelse til omkring 1000 af de 4000 kunder i
deres kundekartotek.

Firmaets hjemmeside blev ændret den 1. oktober 2006 og navneændringen blev også
omtalt i Lastbilmagasinet, der er meget udbredt i branchen. Det tog mellem 14 dage og tre
uger at skiftet navnet på deres 7075 lastbiler. Herudover fik de leveret 23 trailere med
navnet. Navnet er ikke registreret i Patent og Varemærkestyrelsen. I daglig tale hedder
firmaet TLT.

Vidnet blev opmærksomt på TBL og dennes brug af TLT ved, at en af TLTs
medarbejdere havde set en trailer med navnet TLT ved TBLs forretning, der ligger lige ud til
motorvejen i Padborg, hvor der er en masse forretninger med lastbiler og trailere.

Herudover rettede en bekendt henvendelse til ham og spurgte, om de var begyndt at
køre for Hydro igen. Hydro var en stor kunde, de tidligere havde mistet til en konkurrent.
Den bekendte havde set biler med navnet "TLT", som kørte for Hydro, men det viste sig ikke
at være TLTs biler.

Andre trafikanter ringer tit og brokker sig over såkaldte elefantoverhalinger, men TLTs
biler kan ikke lave sådanne overhalinger, idet de er droslet ned til 85 km/t, og det er
fyringsgrund, hvis man generer andre trafikanter. Alle TLTbiler er forsynet med et Comlog
anlæg, så man hele tiden kan se, hvor bilerne er, og hvor hurtigt de kører.


- 4 -


Thomas Borggaard Lehrmann har forklaret, at han har været i transportbranchen siden 1997.
Igennem de seneste 10 år har han samarbejdet en del med PNO. I november 2006 stiftede
han TBL, hvoraf PNO ejer 50 %. En tidligere kollega havde gjort det samme i et andet land
kort forinden.

Thomas Lehrmann Trailer var et nærliggende navn for selskabet, og da både PNO og
det andet firma bruger en rød trekant med tre bogstaver, gav brugen af initialerne TLT
nærmest sig selv, idet de tre firmaer viser samhørighed ved samme opbygning af
kendetegnene.

Vidnet kendte godt KI Transport, der er et gammelt firma, som han også i sin tidligere
ansættelse havde handlet med. Han var ikke bekendt med navneændringen fra KI til TLT og
havde ikke set artikler herom. Han havde set biler med kendetegnene TLT, som var
indregistreret i Tyskland.
Han har ingen trækkere, men kun trailere/sættevogne, som han handler med og lejer ud
for en dag/uge/måned/år. I starten havde han på en pplads 30 stående til salg. Det var først,
da han flyttede til Padborg, han begyndte at udleje. Langt de fleste udlejningsvogne kom fra
PNO.

Selskabet valgte pr. 1. januar 2008 at foretage navneændring til TBL, som er hans
initialer, for at undgå konflikt med TLT. Der er stadig 5758 trailere, hvorpå der står TLT. På
30 trailere står der nu TBL. Selskabet har i dag omkring 700 trailere kørende.

Han lejede før jul 34 køletrailere ud til et andet firma i Toftlund. Der stod TBL på nogle
af dem og TLT på andre. Der findes andre firmaer i branchen med lignende navne. I Åbenrå
ligger der således firmaet LT Rental, som udlejer sættevogne, og i Padborg findes der et
andet firma, som også lejer sættevogne ud, som hedder TTL.

Lisbeth Kristiansen har forklaret, at hun er bogholder hos Frode Laursen A/S, og nu har været
det i 29 år. Det er et stort traditionelt vognmandsfirma.

Hun blev kontaktet af TLT, som mente at have 4.000 kr. til gode, men dem havde hun
modregnet i en faktura til TBL. Hun kontaktede TBL, som bekræftede at TLT og TBL ikke
var de samme, og bad om at fakturaer blev udstedt til TBL.


- 5 -


Hos Frode Laursen havde de registreret det sagsøgte firma som "Thomas Lehrmann ­
TLT" i deres bogføringssystem.


Parternes synspunkter

TLTs advokat har gjort gældende, at TLT har stiftet varemærkeret ved ibrugtagning.

Begge parter er i transportbranchen, således at der er varelighed. Mærkeligheden er
overvældende, idet TLT og TLT er helt ens. Ved ordmærker er der tilstrækkelig mærke
lighed, når to ud af tre bogstaver er identiske. Her er alle tre bogstaver identiske og i samme
rækkefølge. Lighed mellem mærker skal fastslås ud fra en helhedsbedømmelse. Det visuelle
indtryk er vigtigt. Når man kigger på de to forretningskendetegn, er TLT det første, man ser
ved begge mærker. Da bogstaverne er kraftigt fremhævet, er det uden betydning, at det ene
mærke benytter en cirkel med stjerner og det andet en rød trekant. De to
forretningskendetegn ses oftest i trafikken, hvor man kun får et hurtigt kig på bilerne, og her
vil forretningskendetegnene klart være forvekslelige.

Lisbeth Kristiansens vidneforklaring viser da også, at der ikke alene er risiko for
forveksling, men at forveksling også faktisk er sket.

Varemærkekrænkelsen skal kompenseres med et rimeligt vederlag. TBL har optrådt
uagtsomt ved at tage navnet TLT uden først at undersøge, om dette mærke allerede blev
brugt i branchen. Vederlaget skal svare til en passende licensafgift.

TBLs advokat har gjort gældende, at der ikke foreligger nogen varemærkekrænkelse, idet TBL
har ret til at bruge sit eget navn og herunder sine egne initialer, og idet de to
forretningskendetegn ud fra en helhedsbedømmelse ikke er forvekslelige.

Retten til brug af eget navn og initialer er fastslået i retspraksis, og TBL har markedsført
sig i overensstemmelse med sædvanligpraksis i branchen. TLT er initialerne for
selskabsnavnet Thomas Lehrmann Trailers A/S og forretningskendetegnet adskiller sig
væsentligt fra TLTs. Den røde trekant, som er dominerende, viser tilknytningen til PNO,
hvorfra forretningskendetegnene er afledt. Ud fra en helhedsbedømmelse er de to
forretningskendetegn derfor ikke forvekslelige.


- 6 -


Der er i øvrigt tale om forskellige typer af virksomhed med forskellige kunder og
forskellige varer og tjenesteydelser. TBLs brug af TLT har ikke generet TLT.

Der er intet ansvarsgrundlag og intet grundlag for et vederlag.

Sø og Handelsrettens afgørelse

TLT lader med egne chauffører vogntog bestående af trækkere og trailere foretage transport
af gods for kunder. TBL udlejer trailere uden fører til vognmænd, som med egne chauffører
og trækkere bruger trailerne til transport af gods for kunder. Begge parter driver således
erhvervsvirksomhed ved mod vederlag at stille transportkapacitet til rådighed for transport
af gods ad landevej. På denne baggrund finder retten, at parterne er i samme branche og
leverer samme eller i hvert fald stærkt lignende tjenesteydelser.

TLT lod navnet TLT ­ Toftlund Logistik og Transport A/S registrere den 1. oktober
2006 og tog ifølge Jens Mortensens forklaring navnet og forkortelsen TLT i brug omkring
dette tidspunkt, hvor det over en periode på 14 dage3 uger blev påmalet sagsøgerens vogne,
ligesom der blev sendt en informationsskrivelse til kunderne i kundekartoteket. Det lægges
derfor til grund, at TLT havde taget kendetegnene TLT i brug for sin virksomhed og
herunder på sine vogne forud for, at TBL den 1. november 2006 blev registreret under navnet
Thomas Lehrmann Trailer A/S, og forud for, at TBL begyndte at anvende dette selskabs
initialer TLT som kendetegn. TLT kan derfor som udgangspunkt modsætte sig, at TBL uden
TLTs samtykke anvender kendetegnene TLT erhvervsmæssigt for de samme eller lignende
tjenesteydelser, jf. varemærkelovens § 4.

Enhver har imidlertid ret til at benytte sit navn som forretningskendetegn, når det sker
i overensstemmelse med god markedsføringsskik, jf. varemærkelovens § 5, nr. 1, og denne
grundsætning antages også at omfatte initialer. Thomas Lehrmann Trailer A/S havde således
ret til at anvende sine initialer TLT som kendetegn for sin virksomhed og sine tjenesteydelser
i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Idet Thomas Lehrmann Trailer A/S angav
sit fulde firmanavn og sit logo i forbindelse med sine initialer TLT, blev kendetegnene TLT
anvendt i overensstemmelse med god markedsføringsskik, og Thomas Lehrmann Trailer
A/S' brug heraf var således berettiget efter den nævnte bestemmelse i varemærkelovens § 5,


- 7 -

nr. 1. Det samme må antages at gælde anvendelsen af initialerne TLT foran på
bilerne/trailerne, hvor der ikke er plads til at angive firmanavn og logo ved siden af TLT.

Det lægges i overensstemmelse med Thomas Borggaard Lehrmanns forklaring til
grund, at TBL ikke ønskede at blive forvekslet med TLT, og at TLT derfor, da Thomas
Borggaard Lehrmann af TLT blev gjort opmærksom på problemet med brugen af de samme
initialer, valgte at ændre sit selskabsnavn og initialerne herfor til TBL Trailer A/S,
henholdsvis TBL, ligesom TBL i forlængelse af navneændringen har mærket alle nye trailere
med initialerne TBL. Idet TBL ikke kan forveksles med TLT, og idet Thomas Lehrmann
Trailer A/S' brug af TLT var berettiget, jf. ovenfor, frifindes TBL for TLTs påstand 2 og 4.

Efter navneændringen er efter det oplyste knap 60 trailere fortsat forsynet med
kendetegnene TLT sammen med TBLs tidligere selskabsnavn og logo. På det tidspunkt, hvor
disse trailere blev forsynet hermed, var TBL som nævnt ovenfor berettiget hertil. Ved den 26.
oktober 2007 at ændre navn fra Thomas Lehrmann Trailer A/S til TBL Trailer A/S har TBL
imidlertid samtidig fjernet grundlaget for sin ret til at anvende initialerne TLT som
kendetegn, og TBLs fortsatte brug af disse kendetegn på udlejede trailere strider derfor efter
navneændringen mod TLTs ret hertil.

Det lægges til grund, at TBL ændrede sit navn som udslag af et ønske om at undgå
forveksling med TLT og af velvilje over for TLT, men at TBL ikke var opmærksom på de
varemærkeretlige konsekvenser af denne navneændring. Der gives derfor TBL frist som
nedenfor anført til at få ændret angivelserne af kendetegn på de nævnte knap 60 trailere,
som efter det oplyste alle er udlejet. Påstand 1 og 3 tages med denne ændring til følge.

Hver part må efter sagens resultat og omstændigheder bære sine egne omkostninger.

T H I K E N D E S F O R R E T

TBL Trailer A/S skal anerkende at være uberettiget til at anvende TLT som
forretningskendetegn, herunder som varemærke, i forbindelse med markedsføring,
udlejning og salg af lastvognstrailere og skal ophøre med at benytte kendetegnene TLT som
led i sådan virksomhed og herunder sørge for, at disse kendetegn senest den 1. juli 2009 er
fjernet fra alle TBL Trailer A/S' lastvognstrailere.

I øvrigt frifindes TBL Trailer A/S.


- 8 -


Hver part bærer sine egne sagsomkostninger.


Jens Zimmer Christensen
Michael B. Elmer 
Aksel Gybel 

(retsformand)


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»