Daniel - Stort mødelokale 2

Ingen forvekslingsrisiko - IDÉ House of Brands

Resumé

IDÉ House of Brands ikke forveksleligt med id huset. Branchesammenfald.

Dom i sagen V-98-08

id huset A/S
(Advokat Claus Barrett Christiansen)
mod
Idé House of Brands Denmark A/S
(Advokat Niels Anker Michaelsen)

Sagsøgeren, id huset a/s, har overfor sagsøgte, Idé House of Brands Denmark A/S, nedlagt følgende

Påstande
1. Sagsøgte forbydes at benytte betegnelsen IDÈ HOUSE OF BRANDS for serviceydelser omfattet af sagsøgerens varemærkeregistrering VR 2005 03854, jf. bilag 1.
2. Sagsøgte forbydes at benytte betegnelsen IDÈ for serviceydelser omfattet af sagsøgerens varemærkeregistrering VR 2005 03854, jf. bilag 1.
3. Sagsøgte forbydes at benytte betegnelsen IDÈ HOUSE for serviceydelser omfattet af sagsøgerens varemærkeregistrering VR 2005 03854, jf. bilag 1. 
4. Sagsøgte tilpligtes at betale til sagsøgeren 50.000 kr. med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, subsidiært et efter rettens skøn fastsat mindre beløb. 

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse over for alle sagsøgerens påstande.

Sagsfremstilling
Sagsøgeren er med registreringsdato den 6. oktober 2005 indehaver af figurmærket id huset for vareklasse 35 (reklamevirksomhed, en gros- og detailhandel) og vareklasse 42 (designvirksomhed). Sagsøgeren har endvidere figurmærket registreret som EU-varemærke inden
for en række vareklasser. Det registrerede figurmærke ser ud som følger:

Sagsøgte er et dansk selskab, der er en del af en norsk koncern. Det er ubestridt, at sagsøgte
startede sin virksomhed den 1. august 2008. Forud for virksomheden i dette regi havde kon-
cernen haft en filial i Brøndby, ifølge en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med
navnet "ID FILIAL AF ID AS NORGE" som drev virksomhed med "køb og salg mar-
kedsføring af reklame og gaveartikler ..." Startdatoen for filialens drift var registreret til
den 13. december 2006.

Sagsøgtes benyttede logomærke ser således ud:


- 3 -
Af norsk brochuremateriale fremgår under overskriften "Litt historikk" bl a

"1987
IDÈ AS i Drøbak etableres av Morten Pedersen og Lasse Lauritzen.

1988-1993
11 ansatte og eget IDÈ-kontor i Oslo.
...
1995-2000
...
2001
30 ansatte ... ID -huset er en realitet med eget lager og trykkeri. Vi oppretter avde-
lingskontorer i Stavanger og Trondheim.

2002
Vi oppretter avdelingskontor i Bergen og etablerer samtidig et datterselskab i Sverige.
...
2004
45 ansatte Nytt avdelingskontor på Lillehammer ...Tirsdag 16 des rundet vi 100 mill
i omsetning.

2005
48 ansatte ... Morten Pedersen selger sin del av ID til Lasse Lauritzen og Lasse eier
nå 100 prosent av aksjene i ID ...

2006
Sommeren 2006 kjøper IDÉ 80% av aksjene i det svenske firmaet House of Brands, og
bliver IDÉ House of Brands. Dette fører til en sterkere forankring i det svenske marke-
det ...
Vi fortsetter etableringen av en nordisk plattform med egen avdeling i Danmark, i
Brøndby rett utenfor Købenahvn. Samtidig fusjoneres norske IdèNova AS inn i IDÉ AS.
Vi er i ferd med å gjøre Norge til ett "ID -rike" med 7 avdelingskontorer rundt om i
landet Året 2006 bliver "best ever" igjen, vi omsetter for 170 mill. i Norge og 20 mill. i
Sverige.


- 4 -

2007
75 ansatte ...Vi forventer å passere 200 mill i omsetning dette året ..."

I en mail-korrespondance den 1. september 2008 mellem sagsøgerens Annette Friese og en
medarbejder, Jeanette Leonthin, hos en af sagsøgerens leverandører, Menu A/S, forespurgte
Annette Friese om Jeanette Leonthin "var ved at tage fejl af id house of Brands og id huset
da du talte med mig i telefonen lige før, og skulle have min mail adresse, jeg er nemlig stødt
på forvekslingen et par gange her på det seneste?" hvortil Jeanette Leonthin svarede "Ja jeg
hørte nemlig ikke helt hvad du sagde da du ringede og da du gav mig email adressen, troede
jeg lige et øjeblik at det var idé house of Brands ..."

I en mailkorrespondance den 29. september 2008 mellem Annette Friese og en medarbejder,
Jesper Rønn Larsen, hos en anden af sagsøgerens leverandører, Georg Jensen, anførte An-
nette Friese at sagsøgte "går ud med billigere erhvervspriser i deres nye katalog end I/vi
gør" og spurgte om der var tale om en "specialaftale" hvortil Jesper Rønne svarede at der
ikke var aftaler om specielle priser "med ID "

I et kundeinformationsbrev fra februar 2009 varslede sagsøgeren, at der den 27. og 28. maj
ville blive afholdt et arrangement hos sagsøgeren i Silkeborg med deltagelse af en række le-
verandører, herunder bl.a. Georg Jensen, Menu, Rosendahl, Eva Solo, Stelton, Gazzel (Jacob
Herskind) ... Spa Supply (Ole Henriksen produkter) ..."

I en invitation fra 30. april 2009 med overskriften "Velkommen til foråret hos ID House of
Brands" inviterede sagsøgte til deltagelse i "vores gave- og inspirationsmesse" som for
Vestdanmarks vedkommende ville finde sted den 27. og 28. maj i Kolding og for Østdan-
mark den 3. og 4. juni i Brøndby.

Af dansksproget information på internettet vedr. temadage i efteråret 2009 hos sagsøgte i
Kolding var anført den norske postadresse, telefonnummer samt hjemmeside,
ide@idegroup.no.


- 5 -

Sagsøgeren har fremlagt en række udskrifter fra den norske hjemmeside www.idegroup.no
med norsk tekst hvor ID House of Brands præsenteres som "Nordens ledende leverandør
av profil og gaver til næringslivet" med muligheder for udover norsk at klikke på engelsk
svensk og dansk udgave. I flere sammenhænge omtales IDÈ House of Brands blot som
"ID " f eks "Gå ikke glipp av høstmesse hos ID " "ID har åpnet kontor i Kolding" "ID i
Birkebeinerrennet" "Pressemelding Norges største leverandør av profilartikler ID House
of Brands (IDÉ), har mer enn doplet omsetningen de siste fire årene "

Sagsøgeren
har
endvidere
fremlagt
udskrifter
fra
den
svenske
hjemmeside
www idegroup se ligeledes med benyttelse af betegnelsen ID f eks "ID producerar och
leverar till ca 4000 kunder varje år" "ID har nytt kontor i Danmark" og under overskriften
"Nytt kontor i Malmö" "ID -familjen växer och vi söker hela tiden efter nya platser att
utveckla"

Af en side i sagsøgtes tilbudskatalog med fremhævelse af logomærket "ID HOUSE OF
BRANDS" fremgår under overskriften "Tøj til enhver smag ­ og til enhver anledning" i tek-
stens andet afsnit: Der er i dag bred enighed om at tage vare på miljøet ved at satse på miljø-
venlige produkter og tjenester. IDÉ er ISO-certificeret på miljø ..."

Af sagsøgtes engelsksprogede præsentationskatalog, som er fremlagt som en udskrift fra
hjemmesiden www idegroup eu og hvor koncernen præsenteres og markedsføres som "ID
House og Brands" ses koncernen i nogle sammenhænge betegnet som "ID " f eks "our
clients are assisted by an ID team ..." "ID can put together a tailor-made reward pro-
gramme for your sales personnel ..." "ID offers beautiful gift boxes and bags ..." "ID is
also a culinary expert ..." og "All branded articles offered by ID feature excellent quality
and popular designs" På katalogets sidste side er trykt et kort med angivelse af de byer,
hvor koncernen opererer. Af teksten på denne side fremgår bl.a.:

"ID House of Brands is a total supplier of advertising and gift items for the business
community. Our ultimate goal is to supply ideas that stimulate relationships between
individuals in the business sector.


- 6 -

ID currently operates in Norway Sweden Denmark and Finland ...

Learn more about us at WWW idegroup eu "

Som bilag er fremlagt en søgningsrapport fra Det centrale virksomhedsregister over juridiske
enheder hvori indgår "idé" Resultatet gav mere end 250 resultater f eks "Idé Huset" Idé
Design" "Idé Byg" "Idé og Design (3 stk ) ID SHOPPEN" "Idé Håndværk og Handel"
"ID -BUTIKKEN" ID -HUSET" "Idé-Gruppen" og "ID -SIGN"

Et bilag illustrerer, at virksomheden REXHOLM A/S, som ifølge egne oplysninger på hjem-
mesiden har 30 års erfaring med profilbeklædning, benytter et kvadratisk, rødt logo med
indskrevne hvide store bogstaver "ID" og nedenunder med mindre bogstaver "IDENTITY"
Virksomhedens hjemmesideadresse er www.id.dk.

Et andet bilag er en kopi af virksomheden IDéHuset Aps's hjemmside www idehuset dk
Virksomheden beskæftiger sig ifølge hjemmesiden med markedsføring og reklamevirksom-
hed.


Forklaringer
Annette Friese har forklaret, at hun er direktør i og eneejer af sagsøgeren, som hun driver
sammen med sin mand Peter Friese. Virksomheden blev startet som personligt drevet den 5.
april 2005. id står for ideer, inspiration og identifikation. Sagsøgeren har p.t. tre ansatte, men
normalt fem, og den årlige omsætning er 9 mio. kr., men har været oppe på 11 mio. kr. Sag-
søgeren er leverandør af reklame- og designgaver til virksomheders kommercielle profile-
ring og til medarbejdergaver, give aways etc. Sagsøgeren har kun lange forretningsrelationer
og er et respekteret navn i branchen. Lige fra starten har sagsøgeren brugt mange ressourcer
på markedsføring, som er helårlig og ikke sæsonrelateret. Den består i udsendelse af katalo-
ger, kampagnemateriale mv. samt vareprøver. Sagsøgeren er også sponsor inden for hånd-
bold og superligafodbold. Det er særdeles vigtigt med genkendelighed, idet der er tusindvis
af aktører indenfor reklamegaver. Man må skille sig ud; ellers risikerer man at forsvinde i
mængden. Reklamemateriale udsendes til de 1.400 største virksomheder i Danmark, hvilket


- 7 -

er en udvidelse i forhold til de tidligere 1.200. Sagsøgeren har fået mange nye kunder det
sidste år. Det drejer sig om virksomheder med minimum 300 ansatte, f.eks. Danske Bank.
FLSchmidt, TDC mv. Sagsøgeren har et stort set-up i Kina, hvilket kræver store aftaler. Sag-
søgeren har udviklet sit eget design, produktlinien id-living. Vedholdenhed er en del af
markedsføringsstrategien. Der kan let gå 1 ­ 1,5 år, før man får foden inden for hos en ny
kunde.

Hun kendte ikke Idé House of Brands i forvejen. Straks de sendte materiale ud i august 2008,
fik sagsøgeren reaktion fra sine kunder, der bad om en forklaring. Vareprøver blev sendt
forkert, og sådanne forvekslinger gider kunderne ikke. Der var mange dialoger med kun-
derne herom, men da det kom dertil, at sagsøgeren havde brug for deres forklaringer, ind-
trådte akut hukommelsestab. Det skyldes sikkert, at sagsøgte er store i Norge. Sagsøgeren
har tilbudt sagsøgte den løsning at sagsøgte fjernede "ID " så de kun benyttede "House of
Brands" idet mange kunder især de yngre kun hører de første stavelser Sagsøgerens leve-
randører har oplyst at sagsøgte præsenterer sig som "ID House" eller blot "ID " Det er te-
lefonen, der er det vigtigste kommunikationsmiddel. Det er dér, aftalerne indgås. Hun har
ikke selv ringet på sagsøgtes telefon. Hun tager for gode varer, hvad kunder og leverandører
fortæller.

Sagsøgte søger bevidst at lægge sig op ad sagsøgerens markedsføring og høste, hvad sagsø-
geren har sået. Det gav problemer, at sagsøgte lagde sit arrangement de samme dage i maj
2009 som sagsøgeren. Flere kunder hævdede f.eks., at de havde meldt sig til sagsøgerens ar-
rangement, hvilket de ikke havde. Man kan kun gisne om forklaringen herpå.

Lasse Lauritzen har forklaret, at sagsøgtes udvikling er som beskrevet på hjemmesiden. Sag-
søgte har heddet IDÉ House of Brands, siden det svenske firma House of Brands blev købt i
2006, og det er under dette navn, at sagsøgte blev etableret i Danmark. Det er også under
dette navn, virksomheden drives i alle fire nordiske lande, inkl. Finland. Allerede fra 2000-
2001 var det norske hovedselskab nordisk aktør, også i Danmark, hvor en selvstændig filial
blev etableret i 2006 "ID " bruges som en del af domænenavnet "ID Group som gælder for


- 8 -

hele koncernen og i hovedbygningen i Oslo "ID -Huset" Når man tager telefonen siges
der "ID House of Brands"

Søger man på internettet, kommer man på den norske hjemmeside. Norge har en indkøbsaf-
deling, en markedsføringsafdeling og en designafdeling. Sådanne afdelinger findes ikke i de
øvrige lande. Markedsføring planlægges overordnet fra Norge, men der kan ske lokale til-
pasninger. Aktivitetsplaner udarbejdes ½-1 år forud for aktiviteterne. Han er så godt som
sikker på, at arrangementsdatoerne den 27. og 28. maj 2009 var planlagt fra Norge, og det er
et tilfældigt sammentræf, at datoerne faldt sammen med sagsøgerens datoer. Invitationerne
sendes ud 1 ­ 2 uger før arrangementet.

Det fremlagte præsentationsmateriale benyttes i alle landene. Aftaler indgås med Norge. Idé
House of Brands har p.t. 94 ansatte og en årlig omsætning i Norge på 245 mio. NOK. og i
Danmark på 4 mio. NOK.

Han kendte ikke sagsøgeren før denne sags opstart. Sagsøgte har ikke oplevet forvekslinger i
forhold til sagsøgeren.

Henrik Rosenlund har forklaret, at han har været direktør hos sagsøgte siden 1. august 2008.
Aftaler indgås med hovedselskabet i Norge, der har en central indkøbsafdeling. Sagsøgte har
ikke samhandel med firmaet RexHolm. Han kendte ikke sagsøgeren forud for nærværende
sag. Ingen leverandører eller kunder har oplyst om forvekslingsproblemer. Aktivitetsdatoer
bestemmes fra Norge. Han har ikke selv haft med datoerne den 27. og 28. maj 2009 at gøre.
Han er ikke bekendt med andre firmaers aktivitetsdatoer. Under alle omstændigheder ville
det være smartere at lægge sine egne datoer før og ikke samtidig med andres. Han mener, at
der var fire leverandører med til sagsøgtes maj-arrangement. Det er det normale antal.

Jesper Rønn Larsen har forklaret, at han er business manager i Georg Jensen, der handler
med begge parter. Han var i kontakt med sagsøgte fra starten af sin ansættelse for ca. 3 år si-
den. Når man ringede, blev der sagt IDÉ House of Brands. Ham bekendt har Georg Jensen
handlet med Idé House of Brands i 5 ½ år. Aftaler indgås med det norske selskab. Han har


- 9 -

aldrig selv forvekslet parterne og heller ikke hørt om, at andre har gjort det. Han mener, at
det norske selskab for 2 - 3 år siden sagde "ID " når man ringede til dem

Jesper Cortzen har forklaret, at han er direktør i både TekstilBasen ApS og i Camus A/S, der
beskæftiger sig med næsten det samme, nemlig salg af profilbeklædning. Selskabernes sam-
handel med sagsøgte startede, da sagsøgte startede i Danmark for godt et år siden. Før da
havde selskaberne handlet med det norske selskab. De har en overordnet aftale med det nor-
ske selskab, men de har også en separat aftale med sagsøgte. I 2008 solgte de for 3.000 kr. til
sagsøgeren, og her i 2009 for 1.500 kr. RexHolm er den største leverandør indenfor profilar-
tikler, det svenske Newwave Group er nummer 2, hvorefter kommer 3-4 mellemstore leve-
randører hvoraf vidnets virksomhed er den ene RexHolm brandede "id collection" - eller
bare "id" som de kalder sig - som et overordnet varemærke for nogle år siden. Han kender
naturligvis RexHolms domæne www.id.dk, da RexHolm er en af hans største konkurrenter.

Maybritt Arpe-Sørensen har forklaret, at hun er fortoldningskonsulent i speditionsvirksom-
heden Prime Cargo A/S, hvor hun har været i 11 ½ år. Hun har fungeret som vejleder for
sagsøgeren i spørgsmål om import og eksport gennem 5-6 år. Hun troede, at det var sagsøge-
ren, der var ved at starte op i Kolding, da hun sidste år så en artikel i avisen om sagsøgtes
opstart i Kolding. Hun ringede til sagsøgeren og gav udtryk for at det var "fedt" at de nu
startede i Kolding, men sådan var det jo ikke.

Parternes argumenter
Sagsøgeren har anført, at parternes ydelser er overlappende, og at deres mærker er forveks-
lelige. Forvekslelighedsvurderingen skal ske med udgangspunkt i såvel sagsøgerens sel-
skabsnavn som figurmærke hvor den dominerende del af mærket orddelen "id huset" er
afgørende.

Det gøres gældende at sagsøgeren kan forbyde sagsøgte at anvende "ID " i "ID House of
Brands" "ID " er særligt fremhævet med store bogstaver mens "House of Brands" er tilfø-
jet med mindre typer Der er ikke tvivl om at betegnelsen "ID " selvstændigt anvendes af
sagsøgte i Norge, men den anvendes også i flæng i Danmark. Når man er på den danskspro-


- 10 -

gede hjemmeside kan man klikke på "ID " hvorefter man linkes til den norske hjemmeside
"ID " anvendes således som synonym for "ID House of Brands" Det bestrides ikke at be-
tegnelsen "ID " anvendes af mange andre virksomheder men der er ikke dokumentation
for, at nogen af disse overlapper med hensyn til serviceydelser, eller at der i øvrigt foreligger
en konkurrencesituation Problemet i denne sag er at begge parter anvender "ID " i sine
kundekontaker, altså i salgssituationerne.

Ved forveksleligheden mellem mærkerne skal der efter praksis foretages en lydlig, synsmæs-
sig og begrebsmæssig vurdering. Betingelserne er ikke kumulative. Såvel lydligt som syns-
mæssigt er ligheden mellem parternes mærker betydelig "House of Brands" er blot et tillæg
til det fremhævede indledningsord præfixet "ID " og fremstår som en slags kommentar til
hvad der udbydes. Der kan efter praksis sættes lighedstegn mellem "House" og "hus" Også
betydningsmæssigt er mærkerne forvekslelige. Betydningen er identisk. Når vareligheden er
stor, stilles der mindre krav til mærkeligheden.

Det er varemærkeretligt fast antaget, jf. OHIMs og Patent- og Varemærkestyrelsens ret-
ningslinier, at der, når der er tale om længere ordmærker, lægges vægt på mærkernes første
del. Når mærkerne er lange, er omsætningskredsen ofte vant til forkortelser.

Det må erkendes, at der ikke er megen dokumentation for sagsøgtes selvstændige anven-
delse af betegnelserne "ID " og "ID House" (påstand 2 og 3) Tilsvarende må det medgi-
ves, at sagsøgeren ikke har dokumenteret at have lidt noget tab.

Sagsøgte har anført, at der ikke består nogen forvekslingsmulighed mellem mærkerne. Ud
fra en visuel betragtning fremstår "id" i sagsøgerens mærke ikke fremhævet og har samme
typografi som resten af mærket. Omvendt er mærkedelen "ID " i sagsøgtes mærke særligt
fremhævet i forhold til resten af mærket og indeholder i forhold til første del af sagsøgerens
mærke yderligere bogstavet "E" med en apostrof over Det bestrides at der som anført af
sagsøgeren skal lægges afgørende vægt på mærkernes første del med den konsekvens, at
man bortser fra mærkernes øvrige del. Ej heller lydligt er der forvekslingsrisiko. Første del af


- 11 -

sagsøgerens mærke kan udtales på flere forskellige måder mens sagsøgtes betegnelse "ID "
på grund af apostroffen kun har en udtalemulighed.

Sagsøgeren hvis mærke ikke er særligt indarbejdet har ikke nogen eneret til ordet "idé"
Ordet er hyppigt anvendt af andre virksomheder, herunder virksomheder i branchen. Fir-
maet RexHolm, der er en af de største aktører inden for profilbeklædning, anvender domæ-
nenavnet www id dk og benytter mærket "ID" og "ID IDENTITY" og et reklamebureau
kalder sig "IDéHuset" og har domænenavnet www idehuset dk Der er talrige andre eksem-
pler på virksomheders anvendelse af betegnelsen "ID " hvilket fremgår af den fremlagte
udskrift fra Det centrale virksomhedsregister.

Betegnelsen "ID " relaterer sig til den norske hjemmeside Der findes ikke en dansk hjem-
meside der lægger op til at anvende betegnelsen "ID " på dansk

Sagsøgte lægger med anvendelsen af sit mærke ikke op til nogen form for illoyal konkur-
rence. Den norske koncern har eksisteret siden 1987 og er i dag en af de største aktører på det
nordiske marked med en omsætning på 245 mio. NOK og 94 ansatte. Man havde ikke kend-
skab til sagsøgeren før denne sag. Sagsøgte har ikke søgt at udnytte nogen forvekslingsmu-
lighed. Sagsøgte er en lille del af den store norske koncern, hvorfra markedsføring, messer
mv. planlægges. Aktivitetsplaner er på plads ½-1 år, før de realiseres. Sagsøgte har intet be-
hov for at lægges sig op ad andre. Sagsøgte har messedage flere gange om året, og skulle der
ske sammenfald med andre aktørers aktivitetsdage, er det tilfældigt. Som Henrik Rosenlund
forklarede, at det ikke hensigtsmæssigt for sagsøgte at have aktivitetsdage samme tid som
andre. Det må da også bemærkes, at sagsøgeren har haft en stigning i kundegrundlaget på et
par hundrede siden sagens anlæg.


Rettens bemærkninger
Om spørgsmålet om forvekslingsrisiko mellem parternes mærker bemærkes i fonetisk hen-
seende at første led i sagsøgerens mærke "id" der fremstår som en forkortelse naturligt ud-
tales som to selvstændige bogstaver og dermed ikke på samme måde som første led i sag-


- 12 -

søgtes mærke ordet "idé" hvis tryk ligger på bogstavet "é" Andet led i sagsøgerens mærke
"huset" er fonetisk forskelligt fra andet led i sagsøgtes mærke "house" Hertil kommer at
sagsøgtes mærke i forhold til sagsøgerens mærke yderligere består af de to ord "of Brands" I
fonetisk henseende findes mærkerne derfor ikke at være forvekslelige.

Visuelt fremstår mærkerne med så store forskelle, at der heller ikke i denne henseende består
nogen forvekslingsrisiko. Det kan endvidere ikke antages, at der begrebsmæssigt er risiko for
at forveksle parternes mærker, i hvilken relation retten bemærker at "id" der som forkor-
telse semantisk står for "identitet" eller "identifikation" ikke ses at kunne have berørings-
flade med "idé" som i de fleste sammenhænge er synonymt med "tanke" "forestilling"
"indfald" eller evt "hensigt"

Under de anførte omstændigheder er der ikke forvekslingsrisiko mellem parternes mærker.
Herefter samt idet der efter det foreliggende ikke er grundlag for at tage sagsøgerens selv-
stændige påstande 2 og 3 vedrørende de selvstændige mærkedele "ID " og "ID House" til
følge, frifindes vil sagsøgte.

Efter sagens udfald betaler sagsøgeren i sagsomkostninger til sagsøgte 20.000 kr.


T h i k e n d e s f o r r e t:

Sagsøgte, IDÉ House of Brands Denmark A/S, frifindes.

Sagsøgeren, id huset a/s, betaler inden 14 dage 20.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Bo Jul Linnemann
Claus Forum Petersen
Carsten Vagn Jacobsen

 

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»