Jakob -Banner 3

Illoyal adfærd - videregivelse af erhvervshemmeligheder

Resumé

En tidligere ansat og den nye arbejdsgiver dømt for at have udvist illoyal adfærd ved at bruge blandt andet erhvervshemmeligheder til at fremsætte tilbud til en af den tidligere arbejdsgivers vigtigste kunder. Den tidligere ansatte samtidigt tilkendt bonus, godtgørelse for manglende ansættelsesbevis og dækning af visse udgifter afholdt i det tidligere ansættelsesforhold.

Dom i sagerne V18905 og F 9/06 

1) ERICO Europe B.V.S

2) ERICO International Corporation
(begge advokat Anders Etgen Reitz)

mod

1) Finn Dahl Jensen

2) Walraven B.V.
(begge advokat Karen Kaufmann)


F 9/06 Finn Dahl Jensen

mod

1) ERICO Europe B.V.S

2) ERICO International Corporation
(begge advokat Anders Etgen Reitz)

Indledning

Sagen V 189/05 drejer sig om, hvorvidt Finn Dahl Jensen har videregivet og brugt erhvervshemmeligheder fra sit ansættelsesforhold hos ERICO Europe B.V. (herefter ERICO Europe) til fordel for Walraven B.V. (herefter Walraven), og i givet fald om Finn Dahl Jensen og Walraven skal betale en erstatning til ERICO Europe og ERICO International Corporation (herefter ERICO International) (herefter samlet ERICO). Sagen F 9/06 drejer sig om, hvorvidt Finn Dahl Jensen har et krav mod ERICO Europe i forlængelse af sit ansættelsesforhold hos selskabet.

F 9/06 blev anlagt ved Retten i Roskilde den 27. juni 2005 og henvist til Sø og Handelsretten, jf. retsplejelovens § 9, stk. 5.

Sagerne er forhandlet i forbindelse med hinanden, jf. retsplejelovens § 254, stk. 1.

Påstande
V 189/05
ERICO har nedlagt påstand om, at Finn Dahl Jensen og Walraven in solidum tilpligtes at betale ERICO 1.896.812,00 kr. med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg den 30. december 2005, subsidiært et mindre beløb end det påstævnte fastsat efter rettens skøn.

Finn Dahl Jensen og Walraven har overfor dette nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte.

F 9/06
Finn Dahl Jensen har nedlagt påstand om, at ERICO tilpligtes at betale 84.762,08 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. februar 2005.

Kravet er opgjort således:
Manglende bonus
34.547,92 kr.
Feriepenge 12,5 % af 34.547,92 kr.
4.318,49 kr.
Manglende feriepenge for 2004
20.191,17 kr.
Fejlagtig fratrukket telefon
15.454,50 kr.
Udgift for lægeerklæring
250,00 kr.

Godtgørelse i medfør af ansættelsesbevisloven

10.000,00 kr.
I alt
84.762,08 kr.

ERICO har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte efter rettens skøn.

ERICO har ikke bestridt den beløbsmæssige opgørelse af de enkelte poster.

Parterne
ERICO er en international virksomhed, der designer, producerer og forhandler en lang række mekaniske og elektriske produkter til at fastgøre og fæstne rør og ledninger mv. Walraven er en hollandsk baseret virksomhed, der udvikler og markedsfører samme art produkter som ERICO og er dermed en konkurrent til ERICO. Finn Dahl Jensen havde forskellige stillinger i salgsafdelingen i ERICO fra februar 1997 til udgangen af januar 2005, hvorefter han tog ansættelse hos Walraven.

Finn Dahl Jensens ansættelsesforhold og de af ham rejste krav (F 9/06)
Finn Dahl Jensen blev den 24. februar 1997 ansat i ERICO Europe som sælger i Danmark i division FFP (Fixing and Fastening Products) og senere forfremmet til salgsansvarlig for Skandinavien, det sydlige Europa og Mellemøsten. Af Finn Dahl Jensens ansættelseskontrakt af 24. februar 1997 fremgår, at han havde krav på bonus på 5 %, respektive 10 % af årslønnen samt, at ERICO stillede mobiltelefon til rådighed, og at Finn Dahl Jensen skulle have et hjemmekontor med telefon/telefax, for hvilket ERICO Europe betalte abonnement og forbrug. De ansatte i ERICO var omfattet af en "Code of ethics and conflict of interest policy", hvorefter de bl.a. ikke måtte udføre arbejde for et konkurrerende firma, og en overtrædelse berettigede ERICO til at anvende passende disciplinære reaktioner. Af ERICOs mail og kommunikationsretningslinjer fremgår, at alle mails tilhører ERICO, og ERICO forbeholder sig ret til at læse de ansattes mail. Endvidere må mails ikke anvendes til at sende fortrolige
oplysninger til tredjemand. Efter ERICOs retningslinjer vedrørende software og hardware er alle computere og data derpå ERICOs ejendom, og computerne må kun anvendes til arbejdsrelaterede formål.

I efteråret 2003 fik Finn Dahl Jensen et udkast til ansættelseskontrakt, hvorefter han var sales manager for the FF (Fixing and Fastening) samt ville være omfattet af en bonusaftale, som ville blive beskrevet nærmere i et særskilt dokument. Finn Dahl Jensen afviste at underskrive kontrakten.

Finn Dahl Jensen kunne i 2004 opnå en særlig bonus, hvis han bl.a. opfyldte følgende personlige mål: "Find 3 new MFF export agents". Efter ERICOs opfattelse skete dette ikke, mens Finn Dahl Jensen hævder at have opfyldt målet ved at have fundet 3 nye salgskanaler (agenter og forhandlere). Af den fremlagte mailkorrespondance fremgår, at Finn Dahl Jensen anvender begge betegnelser i forskellige sammenhæng. I sagen er fremlagt bonusopgørelser, der er udarbejdet af henholdsvis ERICO Europe
og Finn Dahl Jensen, samt et eksempel på de bonusopgørelser, som Finn Dahl Jensen modtog hver måned. Der er mellem parterne uenighed om, hvorvidt Finn Dahl Jensen har krav på bonus af indirekte salg til lande, som ikke henhører under hans område. I forbindelse med flytning fik Finn Dahl Jensen etableret en internetforbindelse, hvilket kostede 15.5454,50 kr. Dette beløb blev af ERICO Europe fratrukket hans tilgodehavende løn. Finn Dahl Jensen opsagde sin stilling hos ERICO Europe per email den 21. december 2004 til udgangen af januar 2005. Han oplyste få dage efter ERICO om, at han ville være sygemeldt i januar 2005 på grund af en operation. Af en lægeerklæring af 7. januar 2005 fremgår, at Finn Dahl Jensen vil være uarbejds-dygtig på grund af sygdom i 3 uger fra den 4. januar 2005.

Umiddelbart efter opsigelsen afbrød ERICO Finn Dahl Jensens telefon og internetforbindelse. Ligeledes tilbageholdt ERICO i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør feriepenge optjent i 2004 til sikkerhed for de krav, som ERICO måtte have mod Finn Dahl Jensen.

Finn Dahl Jensen havde haft stillet en computer til rådighed. Efter at have modtaget den retur fra Finn Dahl Jensen kunne ERICO konstatere, at alle filer var slettet, og at skærmen var ødelagt.

Forholdet mellem ERICO, Finn Dahl Jensen og Walraven (V 189/05) En af ERICOs store kunder var Solar, der er en stor grossist i Danmark på el, VVS og ventilationsmarkedet, og som blandt andet leverer til skibs og offshorebranchen. Varerne til Solar blev leveret fra et lager i Holland.

 

Samarbejdet mellem Solar og ERICO var ikke problemfrit. Den 4. marts 2004 afholdt disse parter et møde til drøftelse heraf. I referatet er nævnt 10 punkter, som skulle løses, og ud for hver punkt er anført en ansvarsperson hos ERICO. For så vidt angår Finn Dahl Jensen havde han ansvaret, når der forelå en længere leveringstid. Den 31. marts 2004 afholdtes på ny et møde mellem Solar og ERICO, hvor på ny leveringstid og prisdifferencer drøftedes.

Af en mailkorrespondance fra marts 2004 og til udgangen af 2004 fremgår, at Solar fortsat klagede over, at ERICO ikke levede op til Solars krav om priser og levering. Finn Dahl Jensen modtog mange af disse klager, som han videreformidlede til andre ansatte i ERICO, herunder Peter McCourt, der var global salgsansvarlig. Problemet var bl.a. leveringstiden på rustfri stålelementer, idet salgsafdelingen aftalte en leveringstid uden at konferere med lagret. I løbet af det tidlige efterår 2004 begyndte Finn Dahl Jensen at have mail og telefonkontakt med Claude Brand, der er ansat hos Walraven. Der er blandt andet fundet følgende voicemail besked fra den 29. november 2004 på serveren hos ERICO [filen kunne ikke findes på Finn Dahl Jensens computer]:
"Hello Finn, it's Claude.
I would go for the 9 o'clock for 250 euro (if that's ok with you) and then we will catch you, right when you get out of the gate, ok. If you want to call me back and confirm. Thanks. Bye."

Ligeledes er der på serveren hos ERICO fundet en voicemail fra den 30. november 2004 fra Claude Brand til Finn Dahl Jensen om et ankomsttidspunkt. Der er nu enighed om, at Finn Dahl Jensen var i Bruxelles den 2. december 2004. Der er i sagen fremlagt en reservation, fundet på Finn Dahl Jensens computer, med fly den 2. december om morgenen fra København til Bruxelles og hjemrejse samme dag.

Den 7. december 2004 har Walraven udfærdiget en ansættelseskontrakt for Finn Dahl Jensen, hvoraf det blandt andet fremgår, at han ville blive ansat per 1. februar 2005 hos Walraven. I sagen er fremlagt en oversigt over de genoprettede filer (voicemail), der er fundet på harddisken på Finn Dahl Jensens computer. Af en del af disse filer, der er mails mellem Finn Dahl Jensen og Claude Brand, fremgår bl.a.:

" ...
8. december 2004
"Hi Claude
Just got into the hotel, but here's a big to begin with.

 

Onninen, Mr. Pekka Alto + 358 405476409. We need to get him to consider us, as a late runner. I have at scheduled meeting with them on Jan. 11 in Stockholm, for the contract. The total contract value is several mill. I tried to send the info, but this hotmail fails to send large files. This is merely the beginning, of Onninen. This involves: Finland, Poland, Baltics, Norway and Sweden. Also please contact Rich. Müller in Denmark, I've sold a about DKK 3 mill to them this year. Talk to Finn Andersen (same basis as Solar) + 45 44208900 Somehow we need to go talk to Bierregaard, to stop Dahl Sweden in their tracks, let's see how this can be done. Reg Finn"

12. december 2004
... All set: Solar and Oninen: i will call Monday ..."
Claude

13. december 2004
".. I got the messages. I have an email with Onninen. I will try to call him. I am out of the plane so you can call me as well. Maybe you can give me some advice or little tips. Thanks. Bye.
Claude

14. december 2004
".. I talked to Onninen, so when you get the chance you can call me back. ..."
Claude

15. december 2004
"I am arriving at around 22,000 so it is not too promising. It must also be the exchange rate right now, which is really not playing in our favour for this kind of market.
Claude "

16. december 2004 fra Finn Dahl Jensen følgende sms til Saeed Zaidi, der var ERICOs agent i Mellemøsten:
"2part pipe claimps packet dela delivered on site Walraven Euro 23.000 erico 25.000"

16. december 2004
Subject: Ikea Russia
What do you propose?
Finn

17. december 2004
I propose we go at it via the russain [Russian] based people...
Claude

21. december 2004
Just to confirm it is a gogogo. We are really very excited about it. Give me a call maybe when you get a chance tomorrow or Thursday or whenever there is at reaction or whatever. ...
Claude

Det fremgår af en emailkorrespondance mellem Finn Dahl Jensen og Villy Kronborg hos

Solar, at de den 6. december 2004 på Finn Dahl Jensens foranledning aftalte at mødes i Kolding den 23. december 2004, kl. 10.00. Dette møde aflyste Finn Dahl Jensen uden at meddele aflysningen til andre i ERICO. Finn Dahl Jensen opsagde sin stilling den 21. december 2004 til fratræden den 31. januar 2005, og han var sygemeldt i januar måned. Den 31. december 2004 anmodede Finn Dahl Jensen Claude Brand om dækning af udgifter til fastnettelefon og ADSLlinje, idet ERICO havde afbrudt forbindelsen. Finn Dahl Jensen anførte i den forbindelse blandt andet:
"ERICO US has also on 22/1204 cancelled the fixed line's and ADSL account with the fone company so as from that date I have the responsibility for the cost and as I purely use these for `running the business' so I need to have the Dutch Invoice address. ..."

Claude Brand svarede den 31. december 2004 blandt andet:
"I will take care of all expenses Dec and Jan"

Samme dag skrev Finn Dahl Jensen til Claude Brand:
"I can take the UAE agent plus an order for 18.000, what do you think?"

Claude Brand svarede samme dag:
"Is that the same stuff as before? If yes 18.000 for the package [ulæseligt] minimum 21.500.
For the agent, in principle yes"

Den 3. januar 2005 sendte Finn Dahl Jensen en email til to personer, Jimmy og Helle, hos Solar Danmark, hvor der var vedhæftet et regneark udarbejdet hos Walraven. Af emailen, der var sendt med kopi til Claude Brand, fremgår blandt andet:
"Here's the list as close as we could get for today. Please look [ulæseligt] undoubtly needs adjusting, so Claude will discuss this with you tomorrow
...
As for the range of products, we will and shall be supplying the full packet."

Herefter er der i dagene 5., 6. og 7. januar 2005 oprettet regneark hos Walraven og udvekslet oplysninger om specifikke produktbetegnelser, priser mv. mellem Finn Dahl Jensens emailadresser og adresser hos Solar og Walraven. Det fremgår af et regneark blandt andet:

Det fremgår af sagen, at Walraven holdt møde med Solar i Danmark den 5. januar 2005. Den 11. januar 2005 skrev Finn Dahl Jensen i en mail til Claude Brand:

"I notice that for NL, there's quite a range of panelboard and protection products registrered. For these products ther's no sale, so we will ignore those I'll coordinate with Villy [Kronborg] that these products will be deleted in the overall Solar system"

Den 12. januar 2005 var der på ny mailkorrespondance mellem Finn Dahl Jensen, Claude Brand og Solar. Finn Dahl Jensen anmodede en medarbejder hos Solar om at sende ham en "ventilationsfil". Samme dag modtog Finn Dahl Jensen et oprettelsesskema med ERICOs typenumre på rørbæring og vægkonsoller. Finn Dahl Jensen havde endvidere samme dag en mailkorrespondance med ERICOs distributør i Abu Dhabi om et fremtidigt samarbejde i regi af Walraven. Den 4. marts 2005 meddelte Solar per brev ERICO, at Solar skiftede leverandør.

Syn og skøn

Efter Finn Dahl Jensen havde tilbageleveret sin computer, undersøgte ERICO den. Da der intet fandtes på computeren, anmodede ERICO om, at der blev foretaget syn og skøn med henblik på undersøgelse af computeren.

Skønsmanden Bjarne Rerup Schlichter har i sin erklæring redegjort for metoder til gendannelse af filer, og af besvarelsen fremgår, at det ikke har været muligt at genfinde alle filer på computeren, som er fundet på ERICOs server. Af erklæringen fremgår endvidere:

"...

4.1 Vedrørende PC'ens tilstand
...
Skærmen er flækket. Pc'en kan ikke startes. ...
...
Pc'en har været udsat for en voldsom fysisk hændelse, og windowspartitionen på harddisken er slettet.

4. Er PC'en udstyret med et operativsystem?
Nej
...
Pc'en har tidligere været udstyret med operativsystemet Windows XP. Operativsystemet er formodentlig slettet den 14. januar 2005 kl. 12:55. Der er herudover spor efter Windows NT.
...
En partition på harddisken er blevet slettet, formodentlig 14. januar 2005.
...

4.27 Vedrørende bilag 29: [det ovenfor gengivne excelark]
167. Kan skønsmanden bekræfte, at PC'en indeholder en excelfil svarende til den excel fil, som er udleveret af sagsøger og som er fremlagt som sagens bilag 29
Ja

168. ...

Filen og det fremlagte dokument er IKKE identiske. Filen på disken indeholder 3 ark. Bilag 29 viser kun et ark "order Tyco". De øvrige ark hedder "order Metsec"og " samples Solar".
..."ERICOs opgørelse af erstatningskravet
ERICO har opgjort sit krav i erklæring af 2. april 2009 fra ERICOs ansatte Martinus Fokko Jansen, hvoraf fremgår, at ERICO havde en omsætning i Danmark i forhold til Solar i 2004 på 4.998.186 kr. Dækningsbidraget er opgjort til 38 %, og kravet på dette grundlag beregnet til 1.896.812 kr.

Forklaringer
Frank Oerlemans har forklaret, at han blev ansat i ERICO i september 2003 som world wide sales director for ERICOs afdeling for de mekaniske dele. Inden da var han ansat i Tyco, som er en konkurrent til ERICO. Finn Dahl Jensen var ansat i afdelingen for elektriske dele under hans kollega Peter McCourt. Da der konstant var klager fra kunder i Finn Dahl Jensens område, blev han i august 2004 enig med Peter McCourt om, at Finn Dahl Jensen skulle rapportere direkte til ham. Finn Dahl Jensen levede ofte ikke op til de leveringstider, som han lovede kunderne. I en periode, hvor der var vanskeligheder på markedet for rustfrit stål,
lovede Finn Dahl Jensen fortsat Solar 3 ugers leveringstid, hvilket var "det rene selvmord".

Finn Dahl Jensen koordinerede ikke disse løfter med logistikfunktionerne og var derfor meget dårlig til at håndtere kundeforventninger. De havde derfor jævnlige møder, hvor han prøvede at få Finn Dahl Jensen til at påtage sig sit ansvar og forbedre sine resultater.

I ERICO fastsættes de individuelle bonusmål for hver sælger i begyndelsen af året efter en vurdering af, hvad der skal til på det specifikke marked. For Finn Dahl Jensen var et af målene i 2004 at finde 3 nye agenter. En agent er en person, der sælger ERICOs produkter for ERICOs regning direkte til en aftager. På den måde bevarer ERICO kontrollen over salget i modsætning til situationen ved distributører, der sælger videre for egen regning, uden at ERICO er i kontakt med aftagerne. Han og Finn Dahl Jensen har drøftet dette individuelle mål flere gange, og det var helt klart mellem dem, at ERICO ønskede agenter. De lande, der skal indgå i en sælgers bonusberegning, vil fremgå af det bonusark, som sælgeren får hvert år i begyndelsen af året. Han ved ikke, hvorfor der ikke er fremlagt en bonusaftale for Finn Dahl Jensen for 2004.

De prøvede at kontakte Finn Dahl Jensen efter hans opsigelse. De skaffede sig adgang til hans computer for at sikre, at der ikke var kundekontakter, der gik tabt. Derved fandt de forskellige email og voicemail, som han kunne høre kom fra Claude Brand. Han overgav derefter computeren til deres juridiske rådgivere, så de kunne gå videre med sagen. Mange af de informationer, som Finn Dahl Jensen har overdraget, er konfidentielle. Det er nok ikke umuligt at få informationen som er indeholdt i regnearket fra begyndelsen af januar 2005 direkte fra kunden, men Finn Dahl Jensen har "serveret det hele på et sølvfad for Walraven". I arket vises de forskellige produkter, som Solar er interesseret i. Da alle relevante detaljer og informationer er med, er et sådant ark interessant for et firma, der overvejer at skifte leverandør. En af Finn Dahl Jensens agenter, Saeed Zaidi, ringede til ham efter, at Finn Dahl Jensen havde sagt op. Det var nok i begyndelsen af 2005. Agenten fortalte, at Finn Dahl Jensen havde tilbudt ham Walraven produkter til en billigere pris end ERICOs produkter. Det forekom ham helt uhørt, at en af deres agenter fik tilbudt Walravens produkter fra en ERICO sælger. Walraven er en konkurrent og har tidligere drænet ERICO for medarbejdere, herunder hele kontoret i Frankrig og flere ansatte i Tyskland.

Finn Dahl Jensen har forklaret, at han blev ansat i ERICO i 1997 som sælger, men efterhånden forfremmet til at være salgsansvarlig for Skandinavien, det sydlige Europa, Mellemøsten og Afrika. Han havde ansvaret for kontakten til Solar Danmark. Solar og ERICO indgik en rammekontrakt i 2002. Leveringstider var ikke specificeret for de enkelte produkter. Solar havde på grund af Mærsk brug for korte leveringstider. Solar bestilte direkte hos ERICO i Holland, og han blev derfor kun involveret, når der var problemer. Når Solar klagede, gik han videre med det til Peter McCourt og Bovicelli. Solar var en stor kunde, og der skulle gøres noget ved problemerne med levering. Han havde ofte kontakt med Solar flere gange om dagen. Han havde ikke beføjelse til at udstede kreditnotaer. Det gør hovedkontoret i Holland.

Han forhørte sig i løbet af sommeren 2004, om der var en ledig stilling hos Walraven. Han ville gerne væk fra ERICO, da firmaet havde ændret sig siden hans ansættelse. Det blev styret fra USA, blandt ved forskellige policy, som de bare skulle acceptere. Han havde løbende talt med Claude Brand over årene. I september ­ oktober begyndte de mere seriøst at drøfte, om han skulle skifte til Walraven. Den første voicemail fra 29. november 2004 kan godt være fra Claude Brand. Han kan ikke huske, hvad den drejede sig om. Den næste kan godt angå, at de skulle drøfte ansættelsesvilkår. I forhold til emailen fra den 12. december mener han ikke, at de talte om detaljer på dette tidspunkt. Onninen er nævnt, fordi Onninen havde forhørt sig hos ERICO, Walraven og andre potentielle leverandører. Alle i branchen kender hinanden, da den er meget lille. Dette gælder både kunder og leverandører.

Årsagen til, at han har skiftet forklaring om mødet i Bruxelles et par gange under sagen, er, at han var til møde med konkurrenten Schneider et par gange om et job. Det havde han naturligvis ikke orienteret ERICO om. Han kan ikke huske, om han mødtes med Schneider i begyndelsen af december. Han husker det, som om han fløj ned til mødet den dag og fløj videre samme dag, men han er ikke sikker. I mailkorrespondancen fra den 31. december havde han mulighed for at indgå en handel for Walraven, men Claude Brand sagde, at han skulle holde fingrene væk. Han blev bedt om at kontrollere, om oplysningerne i regnearket fra 3. januar 2005 var rigtigt stillet op.

Oplysningerne i arket er ikke hemmelige, idet det drejer sig om produkter, der er beskyttet af verdensomspændende patentrettigheder. Claude Brand var kaldt til møde hos Solar omkring den 5. januar 2005. Han ville gerne have gennemset de filer, der blev sendt med emailen den 3. januar 2005 for at være sikker på, at produkterne passede til Solars behov. Finn
Dahl Jensen var ikke involveret i at aftale mødet. Han var ikke med til mødet, da han netop havde fået opereret sine hænder.
Regnearket fra 6. januar 2005 blev stillet op, så Walraven kunne præsentere priser på de produkter, som Solar var interesseret i. Nogle af artiklerne skulle købes hos Tyco og Medsec direkte. De angivne priser har han ikke noget at gøre med. Kolonnen i midten er Walravens produktkoder. Han har formentlig fået filen til orientering. ERICOs produktkoder fremgår ikke. Den email, han fik tilsendt fra Allan Wagnar hos Solar den 12. januar 2005, angår Solars nye VVSafdeling i Danmark. Hans svar til Solar sendte han på vegne af Walraven.

Det planlagte møde i december 2004 med Villy Kronborg var deres tilbagevendende julemøde. Han aflyste det, fordi han havde sagt op hos ERICO. Han orienterede ikke ERICO om aflysningen. Han har ikke på noget tidspunkt før sin opsigelse haft nogen odiøs kontakt til Solar. Solar fik ikke noget at vide, før Claude Brand var til møde hos dem i januar 2005. Han sendte lægeerklæringen til ERICO, fordi Joyce på HRkontoret bad om det. Han fik ingen forklaring på, at hans telefonforbindelser og benzinkort blev lukket straks efter hans opsigelse. Han opfattede det som en fritstilling og ikke bortvisning. Det undrede ham
derfor ikke, at han fik løn i januar. Han blev udskrevet efter et par dage på hospitalet og var tilbage ved skrivebordet efter nogle dage. Da han opfattede sig som fritstillet, fandt han ikke anledning til at fortælle ERICO, at han godt kunne 'skrive lidt' på computeren. Grunden til de store antal mails mellem ham og Claude Brand var ikke, at Claude Brand havde brug for informa-tioner, da han ikke har givet ham nogen. Han arbejdede for Walraven i januar 2005, men fik først løn fra februar. Han fik dem til at betale for sin internetopkobling, da der skulle udveksles filer, korrigeres data, mv. Det var ganske store filer, som ikke kunne håndteres uden en ordentlig netforbindelse.

Han afleverede computeren til ERICO sammen med bilen. Han husker ikke det præcise forløb. Han formaterede harddisken, fordi han havde problemer med sin hotmail og den almindelige brug af internettet. Han kan ikke huske, hvornår han formate-rede den. Han ved ikke, hvad der er sket med skærmen. Han havde egen stationær computer derhjemme. Han kan ikke huske, hvornår han fik den nye computer, der var blevet bestilt hos DELL. Han valgte ikke at underskrive den nye ansættelseskontrakt hos ERICO, da han ikke var glad for den amerikanisering, som han syntes, at kontrakten var udtryk for. Det var den generelle opfattelse blandt kollegerne i Skandinavien, at de var bedre stillede og beskyttede, hvis de ikke underskrev. Han har ikke underskrevet firmaets diverse policy. Han har ikke fået gennemgået sin bonusopgørelse minutiøst. Han har ikke set et specifikt aftalegrundlag. Det var første gang, at ERICO lavede denne form for bonusberegning. Han har ikke fået noget udleveret om bonusafregningen. Han var ikke klar over, at der var en juridisk forskel på agenter og distributører. Det har aldrig været drøftet.

Generelt taler man om distributører. Han opdagede, at en ikke ubetydelig ordre, som han havde indgået med en af sine kunder i Dubai til levering i Rusland, ikke fremgik af bonusberegningen. Han er aldrig blevet orienteret om, at det er leveringsstedet og ikke faktureringsstedet, der afgør bonustildelingen.

Han havde brug for sin router til hjemmearbejdspladsen. Han ved ikke, hvorfor routeren skulle skiftes. Han er flyttet en gang før, uden at udgiften skulle godkendes.

Peter McCourt har forklaret, at han fra 2001 var salgsdirektør for Europa og Asien, og Finn Dahl Jensen rapporterede direkte til ham. I 2004 blev han salgsdirektør på verdensplan, hvorefter Finn Dahl Jensen rapporterede til Bovicelli og Oerlemans. Wal-raven har været ERICOs konkurrent i mange år, især på produktion af mekaniske rør. Tyco er også konkurrent på nogle produkter, men tillige leverandør på andre dele. I tilfældet med Solar var der tilbagevendende problemer med ERICOs leveringer fra 2003. Den normale procedure var, at Solar bestilte hos ERICOs kontor i Holland. Der ville derefter gå en automatisk bekræftelse tilbage til Solar med angivelse af leveringstiden. Det kunne ske, at den fastsatte leveringstid ikke holdt. I foråret og sommeren 2004 gav området for rustfrit stål problemer. Solar forventede generelt levering indenfor 3 uger. Dette kunne ERICO ikke leve op til. Dertil kom, at prisen for rustfrit stål var meget svingende i perioden. Finn Dahl Jensen havde den direkte kontakt til Solar og var dermed ansvarlig for at finde frem til en løsning. Finn Dahl Jensen havde ikke mandat til at yde rabat. Finn Dahl Jensen rapporterede op i systemet, at der var problemer i relation til Solar både med pris og leveringstiderne. Det blev aldrig helt løst, og diskussionen om levering af især rustfrit stål fortsatte i efteråret 2004. Solar bestilte fortsat til den lave pris, og ERICO fakturerede til den høje pris. Dette tog ERICO først fast på i slutningen af 2004. De havde et møde med Solar den 13. januar 2005 i Danmark. Efter dette møde var problemerne i forhold til Solar løst. Da Solar var af den opfattelse, at de ikke var blevet tilstrækkeligt informeret om ERICOs prisstigninger i juli 2004, ydede ERICO i den forbindelse en kreditnota på 60.000 euro for 2004. De satte prisen for rustfrit stålprodukterne op igen i april 2005. I januar 2005 havde Finn Dahl Jensens afløser taget over. Han så ingen faresignaler og Solar forsatte med at sende ordrer. To måneder senere fik de at vide, at Solar ikke ville handle mere med dem. Det var han meget overrasket over. Han har ikke før oplevet, at samarbejdet med en kunde ophørte fra den ene dag til den anden. Al handel med Danmark ophørte og Norge fulgte efter. Handlen i Tyskland ophørte efter nogle år. I Holland køber Solar stadig visse produkter hos ERICO.

Regnearket(bilag 29) ligner en sammenligning mellem ERICOproduktnumre sammenholdt mod måske Walravens tilsvarende. Han ved ikke med sikkerhed, om de gengivne priser stammer fra ERICO. Regnearket indeholder information, som de i mange tilfælde ville tilbageholde for deres egne sælgere. Det er bestemt ikke oplysninger, som de ville sende til en konkurrent. Man ville altid kunne få produktnummeret og en listepris, men han har aldrig fået den slags informationer fra en konkurrent. For Walraven giver det en meget enkel måde at lave et konkurrencedygtigt tilbud ved at sammenligne listepriser. Han kan ikke udelukke, at man ville kunne få oplysningerne direkte fra kunden.

Han var ikke involveret i Finn Dahl Jensens forhandlinger om bonusvilkår for 2004. Han vil være overrasket, hvis ikke Finn Dahl Jensen har fået udleveret bonusvilkårene. Det er normalt indenfor Europa, at ERICO betaler for en internetopkobling hjemmefra og for telefon. Hvis man flytter, vil det være normalt at få godkendt udgiften til en ny opkobling. Det var ikke hans beslutning, at Finn Dahl Jensens forbindelse skulle afbrydes.

Skønsmanden Bjarne Schlichter har vedstået sin erklæring og forklaret, at han fik en bærbar computer til gennemsyn, hvor han straks konstaterede, at skærmen var gået i stykker. Der var desuden ikke noget styresystem. Han kunne se, at nogen havde kørt en sletfil den 14. januar 2005. Når dette gøres, slettes data lagret på maskinen ikke helt. De kan findes frem.
Men når man sletter noget, vil maskinen bruge den frigjorte plads til at lægge nye data ind. De bagvedliggende data bliver dermed løbende overskrevet i tilfældig rækkefølge. Genskabte data vil derfor ofte være usammenhængende. På samme måde kan genoprettede filer med samme navn ikke tidsfæstes eksakt. Når man genskaber epostbeskeder sendt fra en hotmailadresse, er det genskabte de tidligere viste skærmbilleder, som maskinen har gemt i små stumper på harddisken. Man kan alene se, om det er noget, der er modtaget, eller noget har været vist som noget, der skulle sendes. Han kunne finde en del af de dokumenter og emails på den ødelagte bærbare, som han blev bedt om at lede efter. Årsagen til, at ERICOs tekniker har kunnet finde mere materiale, kan blandt andet være, at de har haft adgang til den centrale server, hvor der antageligt lå mere gemt end på den lokale maskine. Det skal ikke nødvendigvis tillægges betydning, at filerne har forskellige tidspunkter.

Martinus (Marko) Jansen har forklaret, at han blev ansat i ERICO i 2002 som controller og er nu chef for Financial Analysis.

Som det fremgår af hans erklæring af 2. april 2009, har han beregnet ERICOs tab ved at trække alle Solars fakturaer ud fra ERICOs bogføringssystem. Beregningen indeholder enkelte kreditnotaer, men kreditnotaer udskrevet i 2005 er ikke medregnet.
I forhold til Finn Dahl Jensens bonusberegning har han gennemgået beløbene på de regionale og landsbaserede salg. Efter hans opfattelse har ERICO udbetalt det korrekte beløb. Desuden er alle salg med i de overordnede opgørelser, herunder også salg fra Forenede Arabiske Emirater, og med i Finn Dahl Jensens bonus ligesom salg i Georgien indenfor det mekaniske område. Visse af salgene er på grund af bonusstrukturen noteret hos en anden sælger, når slutkunden var i en andens sælgers område fx Rusland eller Litauen. Alt dette kan de enkelte sælgere følge med i dagligt i systemet.

David Evans har forklaret, at han er network manager hos ERICO i Europa. Han er ansvarlig for den interne del af ITsystemet og ERICOs Helpdisk funktion. Frank Oerlemans gav ham besked på at lukke Finn Dahl Jensens email konto straks efter opsigelsen, hvilket ikke er den normale fremgangsmåde i ERICO. Han fik først den bærbare computer i hænde i maj 2005. Computeren kunne ikke starte og var tydeligt ødelagt. Efter at have konstateret, at den manglede styresystem, undlod han yderligere undersøgelser for ikke at ødelægge det, der måtte være. Han husker ikke, at han skulle have hjulpet Finn Dahl Jensen med computerproblemer i december/januar 2004/2005. Det er hans vurdering, at det vil være umuligt, at maskinen kommer i den stand ved almindelige brugermanøvre. Det kræver både specifikke kommandoer, og at man henter ting via disketter. Det var endvidere usædvanligt, at hele emailkontoen var slettet. De har to servere i selskabet, en for dokumenter og en for email. Han har givet andre adgang til at gennemgå Finn Dahl Jensens mailboks. Nogle af de fundne emails blev fundet
på den bærbare, nogle af dem blev fundet serveren.

Claude Brand har forklaret, at han har været ansat hos Walraven siden marts 2004. Han er Euro Sales Manager og har blandt andet ansvar for Solar og Onninen som kunder. Inden da havde han været hos et andet firma i 2 år, og før da var han hos ERICO i 6 år. Han har tidligere arbejdet sammen med Finn Dahl Jensen og kender også Villy Kronborg hos Solar gennem mange år.

Talebeskeden fra den 29. november 2004 vil han ikke udelukke er fra ham. På det tidspunkt talte han og Finn Dahl Jensen primært om Finn Dahl Jensens eventuelle ansættelse i Walraven. Beskederne angår nok, at Finn Dahl Jensen skulle have en samtale med en af lederne i Walraven i Bruxelles.

I forhold til beskederne om Onninen var han uafhængigt af drøftelserne med Finn Dahl Jensen i kontakt med Onninen, da de er den største distributør på det finske marked. Walraven vidste uafhængig af Finn Dahl Jensens oplysninger nogenlunde, hvor meget kontrakten med Onninen var værd. Han kan ikke svare på, hvorfor Finn Dahl Jensen gav ham et direkte telefonnummer, men det kan være, fordi han kun havde hovednummeret. Han kan ikke huske baggrunden for, at navnet Rich. Müller blev nævnt, men firmaet havde på et tidspunkt opsøgt Walraven. I forhold til Solar havde de gennem deres samarbejdspartner Obo Bettermann fået at vide, at Solar var på udkig efter en ny leverandør. Han tog kontakt til Solar, da han kendte Kronborg fra tidligere. Finn Dahl Jensen var informeret om dette, og i det hele taget informerede de hinanden om arbejde. Telefonbeskeden fra den 10. december 2004 kan være en kunde, der omtales, fx Pekka Altonen hos Onninen, men han kan ikke huske det konkret. I beskeden fra 13. december 2004 om, at han søger råd fra Finn Dahl Jensen, er det nok et ønske om at få baggrundsinformation om, hvad det var for en type person, som han skulle tale med. Beskeden fra den 15. december kan hidrøre fra, at han var på besøg hos Onninen og rapporterede til Finn Dahl Jensen, hvordan han vurderede situationen.

Tekstbeskeden fra 16. december fra Finn Dahl Jensen til Saeed Zaidi husker han ikke. Hvis det skulle forestille et tilbud, er det urealistisk, at de skulle gå ned fra 25.000 til 18.000 euro. Han kan ikke forestille sig, at Finn Dahl Jensen har lavet et tilbud for Walraven på dette tidspunkt til Mellemøsten. Walraven var ikke interesseret i samhandel med Mellemøsten og desuden skulle en aftale gå over Walravens Export Manager. Baggrunden for emailen om Ikea Rusland var, at de havde fået nys om, at Ikea var i gang med at opføre et nyt varehus. De bad derfor deres lokale folk om at skaffe oplysninger om, hvilke firmaer der skulle deltage i byggeriet. Talebeskeden fra den 21. december handler om, at Walraven havde accepteret, at Finn Dahl Jensen blev ansat. Talebeskeden den 22. december handler nok om, at de herefter skulle forhandle Finn Dahl Jensens nærmere ansættelsesvilkår. Finn Dahl Jensen havde ønske om en ikkeamerikaniseret kontrakt. Der var mange diskussioner om Finn Dahl Jensens bil, da det var lidt af et chok for Walraven, at det var så dyrt med biler i Danmark. Emailen fra den 31. december var et kontraktforslag fra Finn Dahl Jensen, som ikke blev til noget. Regnearket, oprettet den 3. januar 2005, og den efterfølgende korrespondance udarbejdede de for at vise Solar, hvordan Walraven kunne ændre på sine produkter, så de passede bedre til det danske og dermed Solars marked. Han havde selv kontakten til Solar og var til møde hos Solar omkring dette tidspunkt. Villy Kronborg var kortvarigt til stede på mødet, som i øvrigt blev holdt med Kronborgs assistent og nogle af Solars teknikere. Det er normalt, at et sådant møde forberedes ved at udveksle oplysninger for blandt at se, hvilke udviklingsbehov, ændringer mv. der kunne blive aktuelle. Solar ønskede at udvide fra kun at have elektriske fixingløsninger til også at have varme og VVSrelaterede løsninger. Dette kunne Walraren levere. Derudover var Solar ikke tilfreds med ERICO. Solar forsynede Walraven med oplysnin-ger, herunder om hvilket prisniveau de kunne tåle, og om deres tekniske behov. Denne information brugte Walraven til at komme med et tilbud. Solar fortalte, hvad de betalte hos ERICO. Dette havde han allerede kendskab til, da de kender hinandens priser i branchen. Forløbet var meget sædvanligt.

Regnearket fra den 6. januar 2005 er en opstilling af produkter fra Tyco, der også var konkurrent, og Medsec. I midten står Walravens produktnumre og koden 665 vedrører rustfri stålprodukter. I emailen fra 12. januar er 'heavy duty' navnet på rør for et særligt marked. Finn Dahl Jensen bidrog generelt med feed back på de tekniske løsninger til det danske marked. De fik de første ordrer fra Solar i marts 2005. De har i dag en rammeaftale med Solar. Walraven leverer til Solar i hele Europa og betaler en bonus til Solar Danmark for køb i Europa. Kontrakten med Solar er på ca. 560.000 euro årligt. Han kan ikke huske, at de skulle have betalt for Finn Dahl Jensens telefon og internet i december og januar. Han kan huske, at de betalte for hans rejseomkostninger i forbindelse med samtalen.

Jan van Walraven har forklaret, at han er direktør og medejer af selskabet Walraven. Det er en familieejet virksomhed, hvor de oprindeligt solgte fastgørelsesløsninger til rør. Nu har de derudover en del løsninger til fastgørelse af toiletter mv. De fik at vide fra firmaet Obo Bettermann, hvor han har været ansat engang, at Solar kunne være interesseret i deres produkter. Regnearket fra begyndelsen af januar 2005 er hans bud til Solar på, hvad Walraven kan levere. Det fremgår af produktkoderne, at det drejer sig om produkter i rustfrit stål. De var nødt til at købe nogen af produkter hos konkurrenterne, f.eks. fra Tyco, for at kunne imødegå Solars krav. Ved at sætte det op på denne måde kunne man få et overblik over, hvorledes varen billigst kunne leveres. Det er normalt at få oplysninger om såkaldte 'quotations' fra konkurrenten med en oversigt over, hvilke produkter kunden er interesseret i. I forhold til det anførte i en af rækkerne om 'no idea what it is, ask Finn' havde de brug for konkrete oplysninger om produkterne. De kunne også have fået disse oplysninger fra kunden direkte.

Villy Kronborg har forklaret, at han er Group Product Manager i Solar med ansvar for Norge, Sverige, Finland, Holland, Tyskland, Polen og Danmark. Han er ikke ansat i Solar Danmark. Solar er en elgrossist og startede derudover for 3 år med en VVSdel.
ERICO var kun deres  leverandør på elartikler, jordingsmateriel og befæstningsmateriel. I Solar vil de normalt gerne samle deres indkøb. De havde en standard samhandelsaftale med ERICO om levering og pris. Omkring årsskiftet 2003/ 2004 følte de
ikke, at der var interesse hos ERICO for deres behov. Det var særligt leverancedelen, der var problemer med. Når de havde fået fejlleverancer, kunne de ikke få kreditnotaer. Finn Dahl Jensen blev informeret om problemerne. Han ved ikke, hvordan Finn Dahl Jensen meldte dette videre i ERICO. Han kan ikke afvise, at de måske var urealistiske i deres krav til korte leveringstider. Efter dette forløb var de på udkig efter en ny leverandør, som også kunne dække deres nye VVSdel. Deres samarbejdspartner i Schweiz, Obo Bettermann, nævnte, at Walraven måske kunne hjælpe. Det kom som en overraskelse for ham, at Claude Brand, som han kendte i forvejen, var hos Walraven. Han husker ikke, at Finn Dahl Jensen skulle have været med til mødet den 5. januar 2005. Han fik at vide fra Claude Brand, at Finn Dahl Jensen skulle ansættes hos Walraven. Solars valg af Walraven havde ikke noget med Finn Dahl Jensens overgang at gøre.

De meddelte ERICO telefonisk, at de ønskede at slutte samarbejde. Det var svært for dem at få beskeden frem, da ERICO havde skiftet meget ud i medarbejderstaben. Herefter steg ERICOs interesse for dem betydeligt. Der kan godt have været et møde i januar mellem ERICO og Solar Danmark, som han ikke har været involveret i. Tilsvarende kan Solar Danmark godt have fået en kreditnota, uden at han kender til det. Solar køber stadig ganske lidt hos ERICO i de enkelte lande gennem distributører. De opsagde samarbejdet formelt med faxen fra den 4. marts 2005.

Parternes synspunkter

ERICO har gjort gældende:
Ad V 189/05:
Det er dokumenteret under sagen, at Finn Dahl Jensen har videregivet information til Walraven, som Finn Dahl Jensen var i besiddelse af som følge af sin ansættelse i ERICO. Finn Dahl Jensen og Claude Brand har i deres forklaringer bekræftet, at Walraven har sendt Finn Dahl Jensen oplysninger, som han derefter har knyttet bemærkninger til ud fra sin viden fra ERICO. Det må efter Claude Brands forklaring lægges til grund, at denne udveksling begyndte, inden Finn Dahl Jensen havde sagt op hos ERICO. Det kan endvidere lægges til grund, at oplysningerne som Finn Dahl Jensen har videregivet, var fortrolige. Dette var f.eks. oplysninger om omsætningstal for virksomhederne Onninen og Rich. Müller A/S. Videregivelse af prisoplysninger og oplysninger om konkurrenter er ligeledes erhvervshemmeligheder, der beskyttes. Dertil kommer, at Finn Dahl Jensen ubestridt har afgivet et tilbud på vegne af Walraven til ERICOs agent Saeed Zaidi i Mellemøsten. En sådan videregivelse og udnyttelse af ERICOs erhvervshemmeligheder er i strid med markedsføringsloven §§ 1 og 19.

Spørgsmålet bliver herefter, om dette har givet Walraven et forspring i konkurrencen i forhold til ERICO. Walraven har i den forbindelse ikke sandsynliggjort, at selskabet lige så let kunne have fået de samme oplysninger fra kunden eller på anden måde. Walraven er med Finn Dahl Jensens oplysninger kommet direkte frem til de relevante personer hos ERICOs kunder, ligesom prisoplysninger mv. har givet Walraven den information, som de manglede for at kunne fremsætte et konkurrencedygtigt tilbud til f.eks. Solar. Det fremgår af forklaringerne, at Walraven har været under et tidspres for at fremsætte Solar tilbuddet. Det er ikke afgørende, hvis det måtte være alment kendt i branchen, at Solar var interesseret i en bestemt type produkter. Det graverende er, at Walraven havde komplette oversigter over produktkoder med ERICOs priser og dermed kunne skræddersy et konkurrencedygtigt tilbud til Solar på ekstraordinært kort tid.

Det gøres yderligere gældende, at markedsføringsloven § 1 er overtrådt. Finn Dahl Jensen har erkendt, at han har bistået Walraven med forskellige oplysninger, mens han var ansat hos ERICO. Finn Dahl Jensens troværdighed svækkes af, at han under sagens forberedelse har skiftet forklaring i takt med, at sagen er blevet mere og mere oplyst. Dertil kommer, at Finn Dahl Jensen har lavet en harddiskformatering, der har medført, at alt materiale af værdi for ERICO er ødelagt. Dette har berøvet ERICO mulighed for at gå videre til Finn Dahl Jensens kunder og følge op på kontakter. Endvidere undlod Finn Dahl Jensen at videregive datoen for mødet med Villy Kronborg på trods af, at Solar var en vigtig kunde for ERICO. Markedsføringslovens § 1tager sigte på den form for illoyal handlemåde, som Finn Dahl Jensen har udvist. Man er som ansat, uanset om det fremgår af en ansættelseskontrakt, underlagt en naturlig konkurrenceklausul overfor sin tidligere arbejdsgiver, der netop skal regulere den form for illoyal adfærd, som Finn Dahl Jensen har udsat ERICO for.

Vedrørende erstatningskravet er det ubestridt, at Solar Danmark er overgået til Walraven. Et sådant skift er som udgangspunkt ikke odiøst. Det fremgår imidlertid af Peter McCourts forklaring, at ERICO havde fået løst problemerne med Solar. Det er usædvanligt, at en kunde forsvinder fra den ene dag til den anden. Tabet skyldes dermed den  uretmæssige konkurrence, som Walraven har udsat ERICO for. Det er i den forbindelse tilstrækkeligt for ERICO at sandsynliggøre, at der har været et tab. Dette tab opgøres mest relevant som en erstatning af ERICOs dækningsbidrag som sket. 

Ad F 9/06
Det har fremstået som klart mellem parterne ved Finn Dahl Jensens bonusberegning, at ERICO ønskede agenter og ikke distributører. Endvidere fremgik det tydeligt af de månedlige oversigter, hvilke områder der var dækket af bonussen, og hvilke salg der var medtaget. Finn Dahl Jensen har ikke løftet bevisbyrden for, at bonussen skulle beregnes på en anden måde. For så vidt angår udgiften til telefon og bredbåndsinstallering er det en udgift, der har en sådan størrelse, at Finn Dahl Jensen skulle indhente godkendelse inden bestillingen. Retten bør ved vurderingen af kravet efter ansættelsesbevisloven lægge vægt på, at det er ubestridt, at det er Finn Dahl Jensen selv, der ikke har ønsket at underskrive ansættelsesaftalen. Der er endvidere tale om en første gangs overtrædelse, som afgjort er af mindre væsentlig karakter og uden betydning for sagen. Skulle retten beslutte at tilkende Finn Dahl Jensen et beløb, skal dette modregnes i ERICOs krav. Denne modregningsadgang
gøres også gældende for eventuelt tilkendte feriepenge.

Sagens varighed og omfanget af bevisførelse, herunder særligt behovet for syn og skøn har alene været betinget af, at Finn Dahl Jensen gentagne gange har bestridt faktum og derefter på ny ændret forklaring. Omkostningerne for ERICO har derfor været ekstraordinære, hvilket der bør tages hensyn til ved rettens omkostningsafgørelse.

Walraven og Finn Dahl Jensen har gjort gældende

Ad V189/05:

Første spørgsmål, som retten skal tage stilling til er, om det er bevist, at Finn Dahl Jensen har udleveret oplysninger og i givet fald om disse oplysninger kan karakteriseres som erhvervshemmeligheder. Der er ikke er belæg for at opfatte de telefoniske kontakter mellem Claude Brand og Finn Dahl Jensen fra før 8. december som andet end drøftelser af Finn Dahl Jensens ønske om at skifte til Walraven. Efter den 8. december 2004 begyndte Finn Dahl Jensen at hjælpe sin kommende arbejdsgiver Walraven på forskellig måde. Det første der kunne fremstilles som illoyalt, er mailen fra 8. december 2004 med omtale af Onninen og Rich. Müller. Onninen var imidlertid allerede en kunde, som Walraven var fuldt opmærksom på.

Dertil kommer, at Walraven uden problemer kunne have fundet frem til de udvekslede oplysninger uden Finn Dahl Jensens bistand. Det fremgår af praksis, at trivielle og almindeligt tilgængelige oplysninger såsom produktlister og lignende ikke er
erhvervshemmeligheder. Dette gælder også for Solar, som erstatningskravet bygger på. Det forekommer ikke sandsynligt, at Solar som stor og børsnoteret virksomhed skulle vælge at skifte leverandør alene, fordi Finn Dahl Jensen går over. En sådan virksomhed skifter leverandør efter en nøje vurdering af leveringssikkerhed, produkter og pris. Solar har derfor haft stor interesse i at forsyne Walraven med de oplysninger, der var nødvendige, for at de kunne afgive et relevant og gennemarbejdet tilbud. I forhold til tilbuddet til agent Saeed Zaidi må retten lægge vægt på Claude Brands forklaring om, at de ikke ønskede forretninger i Mellemøsten. På samme måde skal der angående IKEA Rusland lægges vægt på, at alle i branchen var opmærksomme på, at dette erhvervsfremstød kunne medføre forretningsmuligheder.

Frem imod slutningen af december skal Finn Dahl Jensens handlinger ses i lyset af, at ERICO ved at afbryde internet og telefonforbindelsen straks efter hans opsigelse havde markeret, at han ikke længere skulle arbejde for dem. Finn Dahl Jensen var dermed berettiget til at opfatte det sådan, at han ikke længere var underlagt en loyalitetsforpligtelse overfor ERICO.
Sammenfattende har ERICO ikke løftet bevisbyrde for, at der er sket overdragelse af erhvervshemmeligheder. Subsidiært gøres det gældende, at alene Finn Dahl Jensen kan dømmes efter markedsføringsloven § 19 (§ 10), da Walraven blot har udøvet almindelig konkurrence.

I forhold til erstatningsopgørelsen gøres det gældende, at Walraven og Finn Dahl Jensens interesse i at få Solar som kunde blot er udtryk for almindelig konkurrencemæssig adfærd. Villy Kronborg og Peter McCourt har hver for sig bekræftet, at ERICO havde
problemer med at levere. Solar ønskede ikke længere at være kunde hos ERICO og forhørte sig derfor i markedet om en anden leverandør. Principalt gøres det derfor gældende, at ERICO ikke har påvist den fornødne årsagssammenhæng mellem de sagsøgtes handlinger og ERICOs tab. Subsidiært gøres det gældende, at ERICOs krav om erstatning for 12 måneder er for højt, da Solar ikke havde aftalt nogen bindningsperiode. Hertil kommer, at det fremgik af Peter McCourts forklaring, at Solar fortsat handlede med ERICO frem til marts 2005. I det hele taget er opgørelsen af kravet, når også henses til spørgsmålet om
kreditnotaer, så usikker, at den ikke kan danne grundlag for en erstatningsopgørelse.

Ad F 9/06
Det fremgik af forklaringerne, at opfattelsen af et normalt bonusforhandlingssystem hos repræsentanterne for ERICO spændte mellem, at der skulle være en egentlig aftale, til at arbejdsgiver blot udleverede et regneark. Det fremstår som uklart efter Marko Jansens forklaring, hvilke lande der rent faktisk indgik i Finn Dahl Jensens bonusberegning. ERICO har dermed undladt at få klarlagt de nærmere vilkår for bonusoptjening. Dertil kommer en manglende vilje fra ERICO til at give oplysninger, hvilket gør det svært for den enkelte ansatte at dokumentere sit krav. Det er ikke godtgjort, at det var et kendt vilkår for Finn Dahl Jensen, at distributører i modsætning til agenter ikke ville indgå i bonusberegningen. I forhold til kravet efter ansættelsesbevisloven skal det fremhæves, at der er væsentlig tvivl om, hvilke vilkår Finn Dahl Jensen var ansat på. Særligt i forhold til bonusberegningen, som kunne udgøre op til 200.000 kr. om året, er der uklarhed om væsentlige vilkår. Udgifter til telefon skal ERICO betale. Dette fremgår af Finn Dahl Jensens ansættelseskontrakt. Dertil kommer, at han er flyttet tidligere og i den forbindelse fik installeret nyt udstyr, hvilket ERICO ikke har gjort indsigelser mod. Modregning i feriepenge er en snæver undtagelse til hovedreglen om, at der altid skal ske udbetaling af feriepenge. ERICO har ikke påvist forhold, der taler for en sådan modregningsmulighed.

Sø og Handelsrettens afgørelse
Ad V189/05

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at Finn Dahl Jensen i perioden op til sin opsigelse hos ERICO har forsynet Walraven med oplysninger om ERICOs samlede salg til Onninen og Rich Müller. Retten finder, at sådanne oplysninger har karakter af erhvervshemmeligheder.

Det kan endvidere lægges til grund, at Finn Dahl Jensen i samme periode til ERICOs agent i Mellemøsten fremsatte et tilbud på vegne af Walraven. Walravens pris var sat under ERICOs pris, der ligeledes var oplyst overfor agenten. Retten finder herefter, at Finn Dahl Jensen ved at overdrage fortrolige oplysninger til Walraven og ved at fremsætte et tilbud på dette firmas vegne som sket, har handlet i strid med markedsføringsloven § 19 (§ 10).

Hertil kommer, at Finn Dahl Jensen i månederne op til sin ansættelsesstart i Walraven 1. februar 2005 i større omfang har forsynet Walraven med oplysninger om ERICOs kunde Solar. Retten finder det ikke godtgjort, at de overførte oplysninger i sig selv var erhvervshemmeligheder. Uanset dette findes en sådan systematisk videreformidling af en viden, som Finn Dahl Jensen havde om Solar som følge af sin ansættelse hos ERICO, at være i strid med markedsføringsloven § 1.

Retten finder det endvidere godtgjort, at Walraven aktivt har brugt de oplysninger, som Finn Dahl Jensen forsynede dem med, til at fremsætte et tilbud til Solar. Oplysningerne om Solar satte Walraven i stand til at fremsætte et konkurrencedygtigt tilbud hurtigere, end det ellers ville have kunne ske. Walraven har opnået et uberettiget forspring i konkurrencen og derfor handlet i strid med markedsføringsloven § 1 og § 19. Efter bevisførelsen finder retten det godtgjort, at der hos Solar var en vis utilfredshed med ERICO, således at det ikke var usandsynligt, at Solar ville finde anden leverandør. Det forhold, at Walraven med bistand fra Finn Dahl Jensen har været i stand til at fremsætte et tilbud allerede på det tidspunkt, har fremskyndet et leverandørskiftet. Da Solar ikke var bundet af et opsigelsesvarsel i samarbejdsforholdet med ERICO, finder retten, at
erstatningen skønsmæssigt kan fastsættes til 300.000 kr.

Ad F 9/06
Det skyldige beløb på feriepenge på 20.191,17 kr. er ikke bestridt. Efter ferielovens § 39 kan en arbejdsgiver modregne i feriepenge, når arbejdstager har begået et retsstridigt forhold, og dette er erkendt eller fastslået ved en retsafgørelse. På tidspunktet for tilbageholdelse af beløbet var dette ikke tilfældet, hvorfor tilbageholdelsen var uberettiget. Det fremgår ikke klart af parternes aftale, hvilket område Finn Dahl Jensen skulle have bonus af. Heller ikke de afgivne vidneforklaringer efterlader et entydigt indtryk af, hvad der var aftalt mellem parterne, ligesom det heller ikke er klart, hvad der under ansættelsesforholdet er udleveret til Finn Dahl Jensen. Retten finder derfor at måtte lægge Finn Dahl Jensens opgørelse af bonus til grund, hvorefter han har et yderligere krav på 34.547,92 kr. samt feriepenge heraf 4.318,49 kr.

Da der ikke har været den fornødne klarhed mellem parterne om, hvilke vilkår der gjaldt for Finn Dahl Jensens bonusberegning, og dette har givet anledning til tvist, har Finn Dahl Jensen krav på en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven på 10.000 kr.
Retten finder endvidere, at ERICO skal betale for Finn Dahl Jensens flytning af telefon 15.454,50 kr., idet det er ubestridt, at dette er sket tidligere, uden at en sådan udgift skulle godkendes.

Endelig lægger retten vægt på Finn Dahl Jensens forklaring om, at han har indhentet lægeerklæring efter anmodning fra ERICO, hvorfor denne udgift ligeledes skal betales af ERICO. ERICO skal efter det oven for anførte betale 84.762,08 kr. med procesrenter fra den 1. februar 2005.

Retten har ved afgørelse af sagens omkostninger lagt vægt på sagens resultat og omfang, herunder, at Finn Dahl Jensen under sagens forberedelse har bestridt faktuelle forhold, som ERICO dermed har været nødsaget til at føre bevis for. I V 189/05 skal Finn Dahl Jensen og Walraven in solidum betale sagens omkostninger med 7.500 kr. til dækning af retsafgift, der er fastsat efter sagens resultat, omkostninger til syn og skøn med 110.946,38 kr. samt 75.000 kr. inklusive moms til dækning af udgift til advokat samt udarbejdelse af materialesamling og ekstrakt. I F 9/06 skal ERICO til Finn Dahl Jensen betale 2.150 kr. til dækning af retsafgift samt 15.000 kr. til dækning af udgift til advokat.

Thi kendes for ret:

V 189/05
Finn Dahl Jensen og Walraven B.V. skal in solidum inden 14 dage til ERICO Europe B.V.S. og ERICO International Corporation betale 300.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 30. december 2005.

Finn Dahl Jensen og Walraven skal endvidere inden samme frist betale sagens omkostninger med 191.296,38 kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes i medfør af renteloven § 8 a.

F 9/06 
ERICO Europe B.V.S. og ERICO International Corporation skal in solidum inden 14 dage til Finn Dahl Jensen betale 84.762,08 kr. med procesrenter fra den 1. februar 2005.

I sagsomkostninger skal ERICO Europe B.V.S. og ERICO International Corporation betale 15.000 kr. samt til dækning af retsafgift 2.150 kr.

Lars Kristiansen
Mette Christensen
Søren Rathmann

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»