Ikke saglig afskedigelse

Resumé

Ikke godtgjort, at afskedigelse begrundet i driftsmæssigt rationalisering var saglig, og medarbejderen havde krav på godtgørelse iht. funktionærlovens § 2b.

Dom i sagen F 13/00

Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for FF 
(Advokat Finn Lænkholm) 


mod

AssiDomän Emballage A/S nu Kappa Emballage A/S
(Advokat Morten Ulrich)


Den 23. september 1998 afskedigede AssiDomän Emballage A/S (i det følgende:
AssiDomän) markedschef FF.

Under anbringende af, at afskedigelsen var usaglig, har Ingeniørforeningen i
Danmark som mandatar for FF under denne sag nedlagt påstand om, at AssiDomän skal
betale FF en godtgørelse efter Funktionærlovens § 2b på 145.500 kr. med tillæg af
sædvanlig procesrente fra den 15. juni 1999. Beløbet svarer til en månedsløn på 39.550 kr.
med tillæg af fri bil, telefon og tilskud til husleje og udgør det maksimale beløb, som
godtgørelsen til FF kan udgøre efter Funktionærlovens § 2b.
AssiDomän
har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre
beløb.


- 2 -

Sagsfremstilling

FF havde siden den 23. september 1996 været ansat som markedschef for produktområdet
Fiber Pac hos AssiDomän. Lønnen var aftalt til 35.000 kr. pr. måned + fri bil, telefon og
tilskud til husleje. Ved afskedigelsen udgjorde den månedlige løn i alt 48.500 kr.

Det fremgår af hans stillingsbeskrivelse, at:

"Det er markedschefens ansvar at søge budgetter for Fiber Pac opfyldt
gennem fysisk salgsarbejde over for kundeemner i Danmark, Norge og
Nordtyskland.
I samarbejde med direktionen at udarbejde budgetter, indsatsmål og
handlingsplaner.
Bearbejde kundeemner med behov, som kan opfyldes af Fiber Pac
(større oplag med krav om større præcision end konventionelt
formstøbt cellulosefiber).
Føre dialog med PorPac og værktøjsleverandører om udviklingen af
de for ordrer nødvendige værktøjer.
Føre dialog med maskinleverandør om udvikling af mindre og
hurtigere omstilbare maskiner.
Generelt at arbejde for de mål og med de metoder, som er angivet i
AssiDomän Emballage A/S' til enhver tid gældende markedsplan.

Overholde planlagte aktiviteter og indgåede aftaler eller
tilbagemelde, hvis dette ikke er muligt.
Sælge produkterne til højst opnåelig pris og altid med positivt
dækningsbidrag.
Udarbejde samhandelsaftaler/kontrakter med kunder.
Rapportere samtlige kundekontakter.
Arrangere og deltage i repræsentation i nødvendigt omfang.
Deltage i planlægning af egen personlig udvikling, herunder kurser
og uddannelse i samråd med nærmeste overordnede.
Medvirke til at højne AssiDomän Emballage A/S' omdømme som
en professionel industrivirksomhed.
Inden for eget ansvarsområde har markedschefen beføjelser til at
træffe enhver rimelig beslutning, der er nødvendig for at påtage sig det
ansvar, som er ham pålagt. Enhver rimelig beslutning er kendetegnet
derved, at den ligger inden for fastlagte politikker og kutyme og ikke
er i strid med sund forretningsmæssig dømmekraft".

Ved brev af 17. september 1998 blev FF opsagt til fratræden den 31. marts 1999.
Opsigelsen var begrundet i besparelser og effektivisering.

Ved brev af 23. september 1998 anmodede FF om en revurdering af opsigelsen.
AssiDomän afviste ved brev af 24. september 1998 at revurdere opsigelsen.

Efter afholdelse af restferie fra den 1. november 1998 var FF fritstillet.
Ved kontrakt af 1. oktober 1998 var Martin Petersen blevet ansat som designchef hos
AssiDomän for produktområdet Fiber Pac med tiltræden senest den 1. december 1998.
Lønnen var aftalt til 40.000 kr. pr. måned.
Hans stillingsbeskrivelse er identisk med FFs med følgende ændringer:


- 3 -

- stk. 3 indledes med ordene "I samarbejde med den administrerende
direktør at bearbejde kundeemner" i stedet for ordene "bearbejde
kundeemner".

- i stk. 4 er ordene "PorPac og" udgået.

- stk. 9 "Udarbejde samhandelsaftaler/kontrakter med kunder" er
erstattet af et stk. 11 med følgende ordlyd: "Yde designteknisk service
over for søsterselskaber i AssiDomän Packaging for så vidt angår
Fiber Pac. Denne service afregnes ved intern fakturering på timebasis
og efter afholdte omkostninger".

Ved brev af 22. januar 1999 anmodede Ingeniørforbundet i Danmark (i det følgende: IDA)
AssiDomän om en redegørelse for, hvorledes FFs tidligere arbejdsopgaver nu blev
varetaget. AssiDomäns advokat sendte ved brev af 1. februar 1999 en redegørelse til IDA.
Ved brev af 24. marts 1999 anmodede IDA AssiDomän om afholdelse af en forhandling i
sagen, men forhandlingen var forgæves.

Forklaringer

FF har forklaret, at han er uddannet maskiningeniør fra Odense Teknikum og tidligere har
arbejdet som bl.a. konstruktionschef.

Hans arbejde som markedschef indebar, at han skulle finde kunder, som kunne bruge
Fiber Pac produktet. I første omgang skulle han imidlertid bygge afdelingen op. Han
oparbejdede know-how om værktøjer og "det tekniske" i samarbejde med det svenske
søsterselskab PorPac. I starten brugte han 85 % af arbejdstiden på at sætte sig ind i det
tekniske og få styr på værktøjsleverandørerne. Resten af tiden opsøgte han kundeemner. I
1997 og 1998 var han meget involveret i salgsarbejde, men brugte alligevel ca. 70 % af
arbejdstiden på det tekniske.

Hans stillingsbeskrivelse lå som et bilag i personalesagen og kunne justeres efter
behov, som for eksempel da han fik ledelsesansvar.

Han indledte samarbejde med Martin Petersen fra Fiber Shape efter drøftelser med
Poul Helmer Larsen, hvor det blev besluttet, at de skulle købe ydelsen ­ udarbejdelse af 3D
tegninger - udefra. AssiDomän havde udstyret til at foretage arbejdet, men hvis han selv
skulle gøre det, ville tiden gå fra kunderne.

Hans arbejde foregik ved, at han kontaktede Martin Petersen, hvis en kunde var
interesseret i en skitse, som viste, hvordan en emballage-løsning kunne se ud. Han havde
telefonisk kontakt med Martin Petersen ca. 8-10 gange om dagen, hvor de drøftede
kundernes ønsker. Han tegnede selv skitser i hånden og instruerede Martin Petersen i,
hvordan det skulle se ud. Når Martin Petersen havde udarbejdet en skitse, sendte han den


- 4 -

sædvanligvis som en fil til ham. Han kunne printe filen ud og præsentere den for kunden.
Hvis kunden ønskede at gå videre, ville han sætte Martin Petersen til at udarbejde en 3D
tegning i CAD-systemet. Den eneste arbejdsopgave, som Martin Petersen udførte alene, var
konstruktionen på 3D-systemet, alt andet deltog han selv i, også det designmæssige. Han
havde kendskab til, hvad maskinerne kunne, og ville være i stand til at bruge CAD-systemet
Solid Works efter et kursus. Han kendte det konkurrerende system Helix 3D. Han mener, at
skønsmandens vurdering af, hvor hurtigt han ville kunne lære at anvende systemet, er
korrekt.

Forud for opsigelsen den 17. september 1998 var der ingen drøftelser om en ændring
af hans stilling med henblik på at forbedre rentabiliteten, men i maj 1998 fik han en
skrivelse om, at han skulle prioritere ordrerne højest.

Poul Helmer Larsen har forklaret, at han er administrerende direktør for AssiDomän (nu
Kappa Emballage A/S).

AssiDomän fik til opgave at oparbejde produktområdet Fiber Pac af moderselskabet.
FF blev ansat som markedschef med den opgave at finde kunder. Hans primære dialog med
FF handlede om salgsarbejdet. Han ved ikke, hvor mange procent af arbejdstiden FF brugte
på det tekniske område.

Det var FF, der tog kontakt til Martin Petersen, der havde en know how om Fiber Pac
området, som virksomheden ikke havde i forvejen.

I begyndelsen af marts 1998 var han til et møde med koncernledelsen, hvor det blev
gjort klart, at økonomien skulle forbedres. Han udarbejdede derfor aktionsplan 1998 og
foreslog bestyrelsen at spare på Fiber Pac området, da dette område var tabsgivende. I første
omgang meddelte bestyrelsen, at der ikke skulle røres ved Fiber Pac området. Senere blev
der afholdt et møde, hvor det blev besluttet, at strategien skulle ændres på Fiber Pac
området. Han deltog selv i dette møde sammen med FF.

For at gøre Fiber Pac området mere rentabelt skulle der ikke længere være en
funktion, som bearbejdede mange kunder. Der skulle kun satses på få, store kunder. Derfor
blev FF opsagt.

Han vurderede, at Martin Petersen var vigtig for den fortsatte drift på grund af hans
tekniske viden. Han tænkte ikke på at satse på FF i stedet for. Det var ikke hans opfattelse,
at FF kunne det, som Martin Petersen kan. Det er ikke alene et spørgsmål om at bruge
CAD-systemet, man skal også have en vis erfaring med materialet og værktøjets
toleranceværdier.


- 5 -


Martin Petersen blev ansat som designchef for at levere den ydelse, som
virksomheden tidligere havde købt af Fiber Shape. Han skulle selv tage sig af det
salgsmæssige. Når Martin Petersen var med til kundemøder, var det for at varetage det
tekniske område.

Med hensyn til stillingsbeskrivelserne er der tale om venstrehåndsarbejde.
Stillingsbeskrivelserne er i vidt omfang enslydende, fordi en række punkter er specifikke
for alle i virksomheden. I realiteten er der en klar forskel på FFs og Martin Petersens
arbejde.

Martin Petersen har forklaret, at han har været designchef hos AssiDomän siden 1.
december 1998. Han har beskæftiget sig med CAD-systemet og Fiber Pac materialet
gennem flere år.
Før han blev ansat hos AssiDomän var han selvstændig erhvervsdrivende og
arbejdede tæt sammen med FF for AssiDomän. FF var meget engageret og deltog meget i
hele arbejdsprocessen.
Ca. 50 ­ 75 % af hans arbejdstid hos AssiDomän går med at udføre arbejde,
svarende til det, han før udførte for AssiDomän i Fiber Shape-regi. FFs og hans stillinger er
ikke ens. FFs primære opgave var salg, mens hans egen opgave er at lave designorienterede
tekniske løsninger.

Han udarbejder designs og konstruktioner på baggrund af kundernes behov. Arbejdet
med CAD-systemet er kun den ene side af sagen. Hans erfaring og opbygning af know how
gør, at han kan noget, som ingen andre i branchen kan.

Han deltager i kundemøder med gamle kunder, når det drejer sig om det tekniske. Når
der er tale om nye kunder, deltager han kun i designmøder.
Han er ikke enig i skønsmandens vurdering af, hvor enkelt det er at lære at udføre
hans arbejdsopgaver.

Syn og Skøn

Syn- og skønsmand Ove Nielsen har bl.a. besvaret følgende spørgsmål:

"Spørgsmål 1. Hvilken uddannelse og oplæring kræves for, at en person ­ ved hjælp af det af Fiber
Shape/ ved Martin Petersen anvendte CAD/CAM-system ­ kan udarbejde en tredimensionel
funktionsmodel (CAD model) i forbindelse med design og konstruktion af et Fiber Pac produkt?"

Svar: "Som basisuddannelse kræves en teoretisk grunduddannelse inden
for det maskintekniske område f.eks. teknisk assistent eller
maskinteknikker eller tilsvarende oplæring. Desuden kræves der


- 6 -

erfaring med anvendelse af det anvendte CAD-system SolidWorks. For
en person med de nævnte forudsætninger vil et basiskursus i
SolidWorks på 2 dage efterfulgt af intensiv anvendelse af systemet i 2
uger inden et mould kursus i SolidWorks på 2 dage bringe en person
med den beskrevne erfaring i stand til at konstruere en funktionsmodel".


"Spørgsmål 4. Hvilken uddannelse og oplæring kræves for, at en person ­ ved hjælp af det af Fiber
Shape/ ved Martin Petersen anvendte CAD/CAM-system ­ kan fremstille konstruktionstegninger af
produktionsværktøjer med tilhørende formdele i forbindelse med design og konstruktion af et Fiber
Pac produkt?"

Svar: "Fra syns- og skønsmødet fremgår det, at der ikke fremstilles
konstruktionstegninger af værktøjerne, men konstruktionen overføres
som en fil til værktøjsfremstilleren. Dette er af betydning, da
fremstilling af tegningerne kræver oplæring i en yderligere del af CAD-
systemet SolidWorks. Ud over den beskrevne oplæring i SolidWorks
under spørgsmål 1 vil det være nødvendigt med yderligere 2 ugers
erfaring i brugen af SolidWorks for at kunne fremstille værktøjerne.
Desuden vil der kræves kendskab til de mulige processer til
bearbejdning af værktøjerne og de specielle forhold ved fremstilling af
Fiber Pac produkter, især med hensyn til dimensionsændringer på grund
af de termiske forhold under processen. Disse forhold er beskrevet i
bilag 19 i sagsakterne, men forskellige godstykkelser kan kræve
ændringer".

Syn- og skønsmanden har supplerende oplyst, at han har afgivet svarene i relation til den
konkrete opgave. Han har taget højde for materialets reaktion ved varmepåvirkning i
henhold til det bilag, der var medsendt med oplysninger og formler om materialets reaktion.
Det at lave konstruktionsmodellerne på CAD-systemet har ikke noget at gøre med at lave
selve konstruktionerne, de laves i samarbejde med dem, der betjener maskinerne.

Med hensyn til konstruktionsmodellerne er der ingen forskel på, om der er tale om
komplekse former. Det er imidlertid en anden sag, om materialet vil slippe formene i
praksis.

FF havde forudsætningerne for at lære at arbejde med CAD-systemet samt erfaringen
med materialet. Som det fremgår af syns- og skønserklæringen, vil en person med FFs
forudsætninger med et basiskursus på 2 dage efterfulgt af intensiv anvendelse af systemet i
2 uger inden et mould kursus i SolidWorks på yderligere 2 dage kunne bringes i stand til at
konstruere en funktionsmodel.

Parternes synspunkter

IDAs advokat har anført, at FF har krav på godtgørelse i medfør af Funktionærlovens § 2b,
da AssiDomäns rationalisering ikke var en saglig begrundelse for at opsige FF. FFs stilling


- 7 -

blev ikke nedlagt efter hans fratræden, idet hans arbejdsopgaver i det væsentlige blev
overtaget af den nyansatte Martin Petersen.
FF ville efter kort tids oplæring kunne udføre de yderligere arbejdsopgaver, som
Martin Petersen også udfører for AssiDomän. Det undersøgte AssiDomän ikke før
opsigelsen.
FFs krav på godtgørelse kan passende fastsættes til maksimum i henhold til
Funktionærlovens § 2b.

AssiDomäns advokat har anført, at opsigelsen af FF var sagligt begrundet i en driftsmæssig
rationalisering til forbedring af koncernens indtjening. Opsigelsen var endvidere rimelig, da
Fiber Pac området var tabsgivende. FFs stilling blev nedlagt, da der ikke længere var behov
for en medarbejder med FFs stillingsprofil. Stillingen er derfor ikke siden blevet genbesat.
Der er en betydelig forskel på det arbejde, som FF udførte som markedschef, og det arbejde,
som Martin Petersen udfører som designchef. Rationaliseringen har ført til en
resultatforbedring på 600.000 kr. i 1999.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det lægges til grund, at afskedigelsen af FF den 17. september 1998 skete med henblik på at
opnå besparelse gennem en rationalisering af Fiber Pac området.

Efter Funktionærlovens § 2b skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse, såfremt
opsigelsen af en funktionær ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens eller
virksomhedens forhold.


Martin Petersen blev den 1. oktober 1998 ansat til at varetage i det væsentlige samme
funktioner som dem, FF havde varetaget, samt yderligere nogle opgaver med 3D-design.
Under disse omstændigheder har AssiDomän bevisbyrden for, at opsigelsen er
rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold.
FF er uddannet maskiningeniør og havde erfaring med 2D-systemer. Han kendte
endvidere materialet og fremstillingsprocessen mindst lige så godt som Martin Petersen.
Efter skønsmandens forklaring ville FF kunne udføre design- prægede 3D-opgaver efter
kort tids oplæring.

AssiDomän burde derfor have tilbudt FF den fornødne oplæring til at kunne varetage
stillingen med de ændrede vilkår.

Retten finder herefter ikke, at AssiDomän har godtgjort, at opsigelsen var rimeligt
begrundet. FF har derfor krav på godtgørelse efter Funktionærlovens § 2b. Godtgørelsen


- 8 -

fastsættes efter et samlet skøn til 97.000 kr., svarende til 2/3 af det beløb, som godtgørelsen
til FF maksimalt kan udgøre efter Funktionærlovens § 2b.


T H I K E N D E S F O R R E T

AssiDomän Emballage A/S (nu Kappa Emballage A/S) skal inden 14 dage efter denne
doms afsigelse betale 97.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 15. juni 1999 til FF.

AssiDomän Emballage A/S (nu Kappa Emballage A/S) skal inden samme frist betale
17.500 kr. i sagsomkostninger inkl. udgifter afholdt til syn- og skøn til Ingeniørforeningen i
Danmark som mandatar for FF.


Sven Dyrløv Madsen Ole Lundsgaard Andersen
Elmer
Torkild Justesen Hanne Christensen
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes. Sø- & Handelsrettens kontor, den 5/9-02
P.j.v.


Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»