D&P - Sofa 2
Jakob - TDO kontor 3
Nordhavn - Skyline 2

Ikke privilegeret lønkrav i konkursbo

Resumé

En i det konkursramte selskab registreret direktør ansås ikke for lønmodtager, og hendes lønkrav var som følge heraf ikke privilegeret efter konkurslovens § 95

Dom i sagen P-30-09

Business Danmark som mandatar for
Bettina Thyrring
(Advokat Bent Hansen)

mod

Livsstil ApS under konkurs
(Advokat Thomas Fredslund-Andersen)

Indledning

Sagens spørgsmål er, om Bettina Thyrring, som var registreret som direktør i det nu konkursramte selskab, efter indholdet af den stilling, hun bestred, må betragtes som lønmodtager, og hendes anmeldte krav derfor som omfattet af konkurslovens § 95.

Påstande


- 2 -

Bettina Thyrring har nedlagt påstand om, at Livsstil ApS under konkurs skal anerkende
hendes løn- og feriepengekrav på 205.000,00 kr. som privilegeret i medfør af konkurslovens §
95.

Konkursboet har påstået frifindelse.

Parterne er enige om den beløbsmæssige opgørelse af kravet.

Oplysningerne i sagen

Livsstil ApS blev stiftet den 10. november 2008 af Kjeld Binger, som tillige sad i bestyrelsen
sammen med Anna Kristine Ravn(bestyrelsesformand) og Bettina Thyrring, der også blev
registreret som selskabets direktør. Selskabet havde adresse på Bettina Thyrrings privat-
adresse. Selskabets formål var at udgive livsstilsmagasiner samt anden hermed beslægtet
virksomhed.
I forbindelse med opstarten af virksomheden sørgede Anna Kristine Ravn for oprettel-
sen af domænenavn, mailadresser og bankkonto. Det fremgår blandt andet af hendes mail-
korrespondance med banken, at såvel hun som Bettina Thyrring skulle have adgang til kon-
toen, og at Bettina Thyrring skulle kunne indtaste og godkende med hendes accept, mens
hun selv skulle kunne indtaste og godkende alene.
Den 3. december 2008 blev der indgået en direktørkontrakt mellem Livsstil ApS og Bet-
tina Thyrring. Af denne fremgår blandt andet følgende:

"...
1.
Tiltrædelse
1.1
Direktøren har siden 10. november været direktør i selskabet og anmeldt til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som værende direktør.
1.2
Nærværende kontrakt regulerer direktørens ansættelsesforhold ­ og vilkår med
virkning fra kontraktens underskrivelse.

2.
Ansvar
2.1
Direktøren har ­ under ansvar over for bestyrelsen ­ den daglige ledelse af selska-
bets samlede virksomhed.
2.2
Bestyrelsen fastsætter de forskrifter, der til enhver tid skal gælde for selskabets
virksomhed, og direktøren er over for bestyrelsen ansvarlig for, at selskabets virk-


- 3 -

somhed foregår i overensstemmelse med disse forskrifter og i øvrigt i overens-
stemmelse med selskabets vedtægter og lovgivningen.
2.3
Alle spørgsmål af ekstraordinær karakter eller af stor betydning skal af direktøren
forelægges bestyrelsen, eventuelt dennes formand.

...

5.
Vederlag
5.1
Det årlige vederlag udgør 480.000 kr., der udbetales med 1/12 månedsvis bagud.
...

6.
Ferie
6.1
Direktøren har i hvert enkelt kalenderår ret til ferie af samme længde som følger af
den til enhver tid gældende ferielov.
6.2
Feriens afholdelse sker under hensyntagen til selskabets interesser efter aftale med
bestyrelsens formand.
6.3
Direktøren er ikke omfattet af Ferieloven.
6.4
Ikke afholdt ferie godtgøres ikke med kontant betaling.
...

8.
Ophør
8.1
Ansættelsesforholdet ophører uden opsigelse med udgangen af den måned, i hvil-
ken direktøren fylder 60 år.
8.2
Ansættelsesforholdet kan i øvrigt skriftligt fra selskabets og direktørens side brin-
ges til ophør med samme varsel som fremgår af funktionærloven.
..."


I første nummer af magasinet Livsstil blev Bettina Thyrring præsenteret som chefredaktør og
Anna Kristine Ravn som administrator. Der var desuden tilknyttet 4 journalister, en fotograf
og to layoutere til magasinet.
I april 2009 efterlyste Kjeld Binger en handlingsplan fra Bettina Thyrring for den frem-
tidige drift af selskabet. I en mail af 20. april 2009 til Kjeld Binger redegjorde Bettina Thyrring
på den baggrund for de hidtidige udgivelser og annoncesalget og for hendes ideer til fremti-
dige annonceindtægter. Som svar herpå efterlyste Kjeld Binger i en mail af s.d. en plan for,
hvorledes magasin nr. 4 skulle finansieres, og gjorde opmærksom på, at der var pumpet 3
gange så meget i projektet i forhold til det, som var hendes eget udgangspunkt. I en mail af
23. april 2009 til direktion og bestyrelse i Livsstil ApS efterlyste han på ny en plan for frem-
skaffelse af den fornødne likviditet for magasin nr. 4, så eksterne leverandører var beskyttet,
og gjorde opmærksom på, at en sådan plan skulle foreligge den efterfølgende mandag, idet
han ellers ville begære selskabet konkurs.


- 4 -

Den 30. april 2009 blev Bettina Thyrring sagt op til fratræden den 31. juli 2009 og sam-
tidig fritstillet begrundet i selskabets økonomiske forhold.
I en mail af 1. maj 2009 til advokat Thomas Fredslund-Andersen redegjorde Bettina
Thyrring for sin rolle i selskabet. Mailen var vedhæftet et excel-dokument ved navn Betti-
na_Livsstil_budget_24-04-2009. Af mailen fremgår blandt andet:

"...
Det jeg har stået for i forbindelse med magasinet Livsstil er følgende:

Kontakte kunder fra min fortid som sælger, idet jeg har været den eneste med bran-
cheerfaring
Lave en medieplan
Lave årsaftaler med kunder
Opsøgende salg
Finde på hvad der skulle være af indhold i magasinet
Finde freelance journalister fra mit netværk til meget billige penge
Få magasinet ud at arbejde
Distribuere magasinet ud til kunderne

Jeg har fået tilsendt nogle breve fra Jyske Bank til adressen her, da firmaet er registreret
her. Jeg har set nogle meget mærkelige beløb, som jeg har spurgt ind til, men har fået at
vide, at det skulle Anna Kristine Ravn nok følge op på eller sørge for. Jeg har fra første
dag prøvet at holde alle udgifter nede, da det har været min drøm at overtage firmaet
Livsstil. Jeg har som tidligere nævnt påtalt de økonomiske tal, jeg ikke har forstået.

Jeg har også erfaret, at Anna Kristine Ravn havde sat kr. 60.000,- i løn til sig selv. Der råb-
te jeg vagt i gevær, og kunne slet ikke acceptere det. Jeg fik at vide, dette var den løn hun
havde fået i det tidligere firma som Kjeld Binger havde eller har, og det var meningen at
Anna Kristine Ravn skulle over i Livsstil og arbejde på sigt. Lønnen blev herefter sat til
kr. 10.000 som jeg syntes var et max beløb taget i betragtning af at alle andre lønninger
var meget lavt sat markedsmæssigt. Det var ligeledes aftalen at alle lønninger skulle stige
ved fremgang, således at vi fik markedspriser.
..."

Livsstil ApS blev taget under konkursbehandling den 2. juni 2009 på grundlag af en kon-
kursbegæring indgivet den 4. maj 2009 af Kjeld Binger i sin egenskab af kreditor i selskabet.
Advokat Thomas Fredslund-Andersen blev udpeget som kurator.
Den 25. juni 2009 anmeldte Business Danmark på vegne af Bettina Thyrring blandt an-
det et krav på løn og feriepenge på 205.000 kr. som § 95-krav. Kravet blev prøvet på et møde
den 6. november 2009, hvor kurator nægtede at anerkende kravet som § 95-krav, men aner-
kendte det som § 97-krav. Denne sag blev anlagt den 18. november 2009.


- 5 -Forklaringer

Bettina Thyrring har forklaret, at hun i mange år har været annoncesælger hos Berlingske
Tidende og DG Media. Hun har ikke tidligere været direktør i et selskab og har ingen ledel-
seserfaring. Hun har ikke forstand på økonomi og har ikke tidligere udarbejdet budgetter og
forretningsplaner. Hun mødte Kjeld Binger til et privat selskab, hvor hun fortalte ham om sit
job som annoncesælger hos DG Media. Han spurgte hende, om hun kunne tænke sig at star-
te et nyt magasin op sammen med ham og fortalte, at han havde en god veninde, Anna Kri-
stine Ravn, som havde erfaring med økonomi og forretningsplaner. Anna Kristine Ravn ville
sørge for at få alle papirer på plads, så Bettina Thyrring kunne komme i gang med at sælge
annoncer hurtigst muligt. Hun havde ikke selv noget med stiftelsen af selskabet at gøre. An-
na Kristine Ravn kom hjem til hende med nogle papirer, som hun skulle skrive under, og
hun blev anmeldt som direktør, for en skulle jo være det. Hun overvejede ikke, hvad det in-
debar. Selskabet fik adresse hos hende, da dette var mest praktisk, og kælderen var ledig.
Det var Anna Kristine Ravn, som bestemte, hvad der skulle indkøbes af inventar til selska-
bet. Kjeld Binger havde bl.a. en scanner og en computer fra et andet selskab, som Livsstil
ApS overtog. Hun havde ingen indflydelse på oprettelsen af domænenavn, mailadresser, lo-
go og visitkort. Det var alt sammen noget, Anna Kristine Ravn stod for. Hun blev heller ikke
involveret i, hvilken bank selskabet skulle have, hvilken type kredit selskabet skulle have i
banken, eller hvem der skulle tegne selskabet. Hun fik kopi af Anna Kristine Ravns mailkor-
respondance med banken. Hun deltog i et møde med to bankrådgivere og Anna Kristine
Ravn, hvor hun skulle forklare om tanken bag bladet og målgruppen. Hun blev bedt om at
forlade mødet efter 15 min., hvorefter Anna Kristine Ravn holdt møde med bankrådgiverne i
yderligere ½ time. Hun har aldrig haft noget med banken at gøre i øvrigt og har ikke foreta-
get betalinger fra selskabets konto, ligesom hun ikke havde adgang til at se selskabets konto
via netbank. Hun har ikke været med til at udarbejde budget og forretningsplan for selska-
bet. Det stod Anna Kristine Ravn for. Hun har set de budgetter, Anna Kristine Ravn har la-
vet, og har påtalt, når nogle beløb har været for højt sat, ligesom hun har spurgt til, hvad for-
skellige posteringer vedrørte. I opstartsfasen kom Anna Kristine Ravn stort set dagligt på


- 6 -

selskabets adresse, og de talte sammen 10-12 gange dagligt. Siden var hun forbi 2-3 gange
om ugen. Hun samlede al selskabets post sammen og gav det til Anna Kristine Ravn, når
hun kom, eller sendte det hjem til hende privat. Selskabet havde ingen kontanter liggende, så
hvis hun skulle købe noget til selskabet, måtte hun selv lægge ud og fik beløbet refunderet af
Anna Kristine Ravn. Hun og Anna Kristine Ravn var meget sammen. De udvekslede ideer
om, hvem hun kunne kontakte med henblik på at sælge annoncer. De indhentede begge til-
bud fra eksterne leverandører, f.eks. fra trykkerier, men i sidste ende afgjorde Anna Kristine
Ravn, hvilken leverandør de skulle bruge. Det var også Anna Kristine Ravn, som indgik den
økonomiske aftale med Anne Bjørlie, som er grafiker og skulle stå for selskabets hjemmeside
og layoutet på magasinet. Anna Kristine Ravn oprettede endvidere en konto hos billedbu-
reauet Getty, så Anne Bjørlie kunne købe billeder til brug i magasinet. Hun kunne ikke selv
foretage økonomiske dispositioner i selskabet bortset fra småtingsafdelingen som indkøb af
kaffe og frimærker. Hun skulle referere til Anna Kristine Ravn i alt vedrørende magasinet.
Hver mandag skulle hun lave en skriftlig rapportering til Anna Kristine Ravn om, hvordan
de tjente flere penge til selskabet. Denne blev sendt videre til Kjeld Binger. Hun har ikke
kendskab til selskabets bogføring og har ikke haft møde med selskabets revisor. Når hun
havde solgt en annonce, udfyldte hun en ordrebekræftelse, som hun sendte til kunden pr.
mail med kopi til Anna Kristine Ravn. Anna Kristine Ravn udstedte fakturaer på grundlag af
ordrebekræftelserne og sendte dem til kunderne. Hun så ikke selv fakturaerne og vidste ik-
ke, om kunderne betalte. Hun kørte selv rundt og afleverede magasinet forskellige steder.
Det tog meget tid, så derfor undersøgte hun, hvordan magasinet kunne distribueres og om-
kostningerne herved. Hun så Kjeld Binger to gange i magasinets levetid. De holdt bestyrel-
sesmøder i hendes køkken. Der var ingen dagsorden. Der blev holdt to redaktionsmøder
med alle, som havde med magasinet at gøre. På det andet møde orienterede hun om, at hun
havde sagt farvel til Michelle og i stedet havde engageret Emilie, som hun kendte fra tidlige-
re jobs. Michelle var kommet på kant med både hende selv og Anna Kristine Ravn, og de var
derfor enige om, at aftalen med Michelle skulle ophøre. Det var Anna Kristine Ravns opfat-
telse, at det var Bettina Thyrrings opgave at håndtere dette. På et møde i begyndelsen af april
nævnte Anna Kristine Ravn, at der skulle flere penge i kassen, ellers måtte selskabet lukke.
Hun blev ikke inddraget i drøftelserne om at erklære selskabet konkurs. Hun var i New
York, da hun modtog beskeden om, at selskabet var lukket. De opgaver, som hun har nævnt


- 7 -

i sin mail af 1. maj 2009, er udført i samarbejde med andre. Det eneste, hun stod for alene, var
distribution og salg. Hun har ikke selv lavet det vedhæftede budget. Når hun fik tilsendt et
budget fra Anna Kristine Ravn, gemte hun det på sin egen computer og lavede en kopi, hvor
hun selv gik ind og rettede tallene til for at følge med i økonomien. Hun vil betegne sig selv
som annoncesælger. Hun har ikke lavet andet end i tidligere jobs bortset fra at køre magasi-
nerne ud.

Cim Ulrich von Arenstorff har forklaret, at han kendte Bettina Thyrring fra sit tidligere fir-
ma, som solgte outdoor reklamer. Han har været til et møde med Bettina Thyrring på selska-
bets adresse. Anna Kristine Ravn og en ung edb-mand deltog også i mødet, hvor de drøftede
opsætning af magasinforsider og magasinets layout. Han foreslog, at der blev indkøbt et
whiteboard, hvor de kunne sætte forsiden og alle bladets sider op for at få et bedre overblik
over hele bladet og for at få medarbejdernes input til layout. Anna Kristine Ravn traf beslut-
ning om at bestille et whiteboard, mens han var til stede. Han var til et møde en gang senere,
hvor whiteboardet var kommet. Både Bettina Thyrring og Anna Kristine Ravn var til stede,
og de havde en større diskussion om både opsætningen af bladet og det redaktionelle. Det
var ikke hans indtryk, at Bettina Thyrring selv kunne beslutte, hvordan bladets forside skulle
se ud. Det var hans indtryk, at Anna Kristine Ravn bestemte, hvad der skulle indkøbes af
større ting til selskabet. Bettina Thyrring skrev lederen til bladet. Han ved ikke, om den skul-
le godkendes af Anna Kristine Ravn.

Anna Kristine Ravn har forklaret, at hun har arbejdet som personlig assistent for Kjeld Bin-
ger i 10 år. Hun har tidligere siddet i bestyrelsen i nogle af Kjeld Bingers andre selskaber. Det
var derfor naturligt, at hun trådte ind i bestyrelsen i Livsstil ApS. Hun er uddannet interna-
tional cand.merc. i 1993 og har erfaring med administration og forretningsdrift. Kjeld Binger
og Bettina Thyrring havde mødt hinanden i private sammenhænge. Bettina Thyrring havde
nogle gode ideer til udgivelsen af et magasin og annoncesalg. Kjeld Binger syntes, det lød in-
teressant, og ville gerne skyde nogle penge i projektet. Hun betragtede det som et iværksæt-
terprojekt. Hverken hun eller Kjeld Binger havde erfaring med udgivelse af magasiner. Kjeld
Bingers øvrige selskaber drev virksomhed inden for luftfarts- og medicinalbranchen. Livsstil
ApS var således baseret på det koncept for et magasin, som Bettina Thyrring havde præsen-


- 8 -

teret for Kjeld Binger, og Bettina Thyrring skulle bidrage med sin kompetence og ekspertise i
branchen og gøre magasinet til en forretning. Hun sørgede for etablering af virksomheden,
assisterede med bogholderiopgaver og sikrede, at virksomheden havde et fornuftigt økono-
misk grundlag. Bettina Thyrring varetog alle andre opgaver i virksomheden herunder op-
sætning af magasinet og udarbejdelse af en medieplan. En medieplan er det produkt, som
sendes ud til potentielle kunder, som beskriver indholdet af magasinet og priserne på an-
noncer. Der er tale om en appetitvækker på bladet. Det var Bettina Thyrring, som fastsatte
priserne på annoncer. Hun udarbejdede en forretningsplan, men Bettina Thyrring bidrog til
forretningsplanen med forslag til kunder, freelance medarbejdere og temaer i de kommende
magasiner. Forretningsplanen skulle præsenteres for banken med henblik på at opnå kredit.
Bettina Thyrring var ikke involveret i valg af bank. Hun kontaktede Jyske Bank, som i forve-
jen var Kjeld Bingers bankforbindelse, og forestod forhandlingerne med banken. Det var
tanken, at både hun og Bettina Thyrring skulle have adgang til netbank og kunne se poste-
ringerne på selskabets konto. Der gik dog flere måneder, inden der blev etableret forbindelse
til netbank, og Bettina Thyrrings adgang til netbank blev aldrig etableret. I praksis sørgede
hun for alle betalinger. Der var kun ganske få posteringer. Det var derfor ikke relevant, at
Bettina Thyrring disponerede over kontoen. Det var ikke tanken, at Bettina Thyrring skulle
kunne disponere alene. Bettina Thyrring deltog i et møde med banken om oprettelse af en
kassekredit til Livsstil ApS. Bettina Thyrring præsenterede banken for konceptet bag maga-
sinet og forlod herefter mødet. Hun holdt herefter møde med banken om Kjeld Bingers pri-
vate økonomiske forhold, som hun varetog, da Kjeld Binger opholdt sig i Dubai. Livsstil ApS
blev etableret meget hurtigt, idet Bettina Thyrring havde sagt sit job op samme dag, som hun
havde talt med Kjeld Binger, og derfor havde behov for et andet indtægtsgrundlag snarest
muligt. Kjeld Binger besluttede i forbindelse med opstarten, at noget it-udstyr fra et andet
firma kunne bruges i det nye selskab. Hun sørgede derfor for, at der blev installeret en far-
veprinter, en kopimaskine og computerudstyr på selskabets adresse. Hun indkøbte også
whiteboards efter forslag fra Cim von Arenstorff og Bettina Thyrring. Hun har herudover
ikke været involveret i driftsindkøb. Hun indgik aftale med billedbureauet Getty om opret-
telse af en kundekonto efter anvisning fra Bettina Thyrring og Anne Bjørlie. Ved bestillinger
af billeder hos Getty blev betalingen for billederne trukket direkte på Livsstil ApS' bankkon-
to. I det daglige var det Anne Bjørlie og Bettina Thyrring som disponerede over adgangsko-


- 9 -

den til Getty og traf beslutningerne om billedindkøb. Det var Bettina Thyrring, som traf alle
beslutninger om magasinets indhold og annoncører, ligesom hun også traf beslutning om,
hvilke og hvor mange freelance medarbejdere der skulle tilknyttes magasinet, og hvordan de
skulle aflønnes. Hun deltog dog selv i et møde med Anne Bjørlie, hvor de drøftede honore-
ringen af hendes arbejde som freelance grafiker. Hun forklarede, at der var tale om et iværk-
sætterprojekt med begrænsede midler, og at honoreringen derfor i starten ville være begræn-
set, men med tiden kunne blive højere, hvis magasinet fik succes. Det var dog i sidste ende
Bettina Thyrring, som bestemte, hvor meget Anne Bjørlie skulle honoreres med. Det var også
Bettina Thyrring, som indkaldte til redaktionsmøder. Hun bidrog selv med nogle artikler til
det første magasin, men hun bestemte ikke, hvad bladet skulle indeholde. Bettina Thyrring
indgik aftale med trykkeriet om kvaliteten af magasinet og oplagets størrelse, som Bettina
Thyrring havde beregnet på grundlag af antallet af annoncører. De diskuterede, om det var
nødvendigt med så stort et oplag, da hun forsøgte at holde omkostningerne nede, men Betti-
na Thyrring holdt fast i sit og traf den endelige beslutning. Distributionen af magasinet fore-
gik blandt andet ved, at hun og Bettina Thyrring kørte magasinerne ud til kunderne i deres
egne biler. Desuden besluttede Bettina Thyrring, at nogle magasiner skulle sendes til kun-
derne med posten eller bringes ud med kurér. Hun udarbejdede virksomhedens budget og
fastlagde i budgettet, hvor store faste udgifter virksomheden kunne bære. Bettina Thyrring
bidrog med budgettal for annonceindtægter. Budgettet blev løbende revideret, idet omkost-
ningerne til blandt andet trykning af magasinet var højere end forventet og annonceindtæg-
terne lavere, fordi markedet var presset. Bettina Thyrring bidrog i den forbindelse med op-
lysning om udgifterne, idet hun havde kontakten til leverandører og distributører. Bettina
Thyrring har løbende modtaget kopi af de budgetter, som hun har udarbejdet, og har delta-
get i møder med Kjeld Binger, hvor budgettet blev diskuteret. Bettina Thyrring har efterføl-
gende udarbejdet sine egne budgetter for virksomheden, fordi hun var af den opfattelse, at
det budget, som Anna Kristine Ravn havde udarbejdet, var for negativt. Hun har ikke udar-
bejdet det budget, som var vedhæftet Bettina Thyrrings mail af 1. maj 2009.

Anne Bjørlie har forklaret, at hun er uddannet grafisk designer. Hun kendte Bettina Thyr-
ring fra bladet Community, hvor hun var tilknyttet som grafisk designer, og Bettina Thyr-
ring arbejdede som annoncesælger. Bettina Thyrring kontaktede hende om opstarten af et


- 10 -

nyt magasin, og hun deltog efterfølgende i et møde med Bettina Thyrring og Anna Kristine
Ravn. På mødet forhandlede de om hendes freelance honorar. Forhandlingerne foregik pri-
mært med Anna Kristine Ravn. Hun fik klart indtryk af, at Bettina Thyrring ikke havde ind-
flydelse på det. Hun opfattede Anna Kristine Ravn som investors forlængede arm, og som
den, der traf alle beslutninger vedrørende virksomhedens økonomi. Hun sendte sine faktu-
raer att. Bettina Thyrring, men hun vidste, at de ville blive sendt videre til Anna Kristine
Ravn. Bettina Thyrring traf ingen beslutninger angående økonomien. Hun havde ingen ad-
gang til bankkontoen og kunne ikke udstede checks. Hun ved ikke, hvem der havde kompe-
tence til at indgå aftaler med leverandører og annoncører. Hun bad Anna Kristine Ravn om
at oprette Livsstil som bruger hos billedbureauet Getty, så hun kunne indkøbe billeder til
magasinet. Hun fik udleveret brugernavn og password og gik selv ind på Gettys hjemmeside
og købte billeder. Hun gav Anna Kristine Ravn besked om, hvor meget hun havde brugt på
billeder. Hun vidste, at hun skulle holde sig på et fornuftigt niveau. Medieplanen modtog
hun fra Bettina Thyrring. Anna Kristine Ravn har muligvis været inde og checke materialet
igennem. Anna Kristine Ravn var især i starten meget involveret i det formelle omkring virk-
somheden. Anna Kristine Ravn deltog ikke i den daglige tilrettelæggelse af bladet i samme
omfang, som de andre. Bettina Thyrring arbejdede i døgndrift. Der blev holdt redaktions-
møder hver måned. Det var Bettina Thyrring, som traf beslutninger af redaktionel karakter.
Anna Kristine Ravn deltog i de fleste redaktionsmøder. Hun arbejder også sammen med Bet-
tina Thyrring i dag på magasinet Momento, hvor Bettina Thyrring er chefredaktør, og hun
arbejder som freelance grafiker.

Parternes synspunkter

Bettina Thyrring har gjort gældende, at hun må betragtes som lønmodtager i Livsstil ApS,
og at hendes anmeldte krav på løn og feriepenge som følge heraf er omfattet af konkurslo-
vens § 95. Uanset at hun var registreret som direktør i selskabet, har hun ikke reelt fungeret
som direktør, idet hun ikke har haft beføjelser og kompetencer svarende til en direktørstil-
ling. Hun havde reelt stilling som redaktør af magasinet Livsstil, hvor hendes hovedopgave
bestod i at sørge for redigering af magasinet og skaffe annonceindtægter. Hun har ikke haft
egentlige ledelsesopgaver. Hun var undergivet bestyrelsesformand Anna Kristine Ravns in-


- 11 -

struktionsbeføjelse. Bestyrelsesformanden kom meget ofte i virksomheden og traf alle be-
slutninger om virksomhedens økonomi. Bettina Thyrring fik ingen oplysninger om virksom-
hedens økonomi. Hun var ikke involveret i udarbejdelse af forretningsplan og budget og
havde ikke adgang til at disponere over selskabets bankkonto.

Konkursboet har gjort gældende, at der er en bestyrket formodning for, at Bettina Thyrring
har været en del af ledelsen i Livsstil ApS, idet hun var anmeldt som direktør i selskabet hos
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og havde underskrevet en direktørkontrakt med selskabet,
hvorefter hun skulle varetage den daglige ledelse af Livsstil ApS. Hun har endvidere reelt
haft ledelsesbeføjelser i selskabet i et sådant omfang, at hendes anmeldte krav på løn og fe-
riepenge ikke er omfattet af konkurslovens § 95. Bettina Thyrring har således truffet en ræk-
ke væsentlige beslutninger i relation til virksomhedens drift, herunder om tilknytningen af
freelance medarbejdere, bestilling hos leverandører og om magasinets layout og indhold.
Bettina Thyrring har endvidere disponeret over virksomhedens økonomi gennem de aftaler,
hun indgik med trykkeri og distributører og gennem indgåelse af aftaler med annoncører.
Bettina Thyrring har efter Anna Kristine Ravns forklaring været involveret i budgetlægnin-
gen og har drøftet virksomhedens likviditet med Kjeld Binger. Det er naturligt, at bestyrel-
sesformanden i etableringsfasen er engageret i selskabets drift i videre omfang, end tilfældet
vil være på længere sigt. Bettina Thyrring er ikke herved frataget sine ledelsesbeføjelser.

Skifterettens afgørelse

Efter bevisførelsen lægger skifteretten til grund, at Bettina Thyrring både formelt i henhold
til direktørkontrakten og reelt har varetaget den daglige ledelse af virksomhedens drift. Skif-
teretten lægger herved vægt på, at Bettina Thyrring besluttede, hvilke freelance medarbejde-
re, der skulle tilknyttes virksomheden, og i de fleste tilfælde fastsatte honoraret til disse. Hun
fastlagde indholdet af magasinet og indgik aftaler med trykkeriet om oplag og kvalitet, lige-
som hun indgik aftale med distributører af bladet og fastsatte priserne på annoncerne. Selv-
om hun ikke havde adgang til at foretage betalinger fra selskabets bankkonto, har hun såle-
des gennem aftalerne om honorering af leverandører og freelance medarbejdere reelt foreta-
get væsentlige økonomiske dispositioner på virksomhedens vegne. Det må endvidere efter


- 12 -

forklaringen fra Anna Kristine Ravn lægges til grund, at hun udarbejdede budgetter for virk-
somheden på grundlag af de oplysninger om indtægter og udgifter, som hun modtog fra
Bettina Thyrring, og at Bettina Thyrring løbende blev orienteret om budgetterne og drøftede
dem med stifteren Kjeld Binger. Det skal tillige tages i betragtning, at der var tale om en
mindre virksomhed med få ansatte, og at virksomheden ikke nåede ud over etableringsfa-
sen, hvilket betød, at der også for Bettina Thyrring som direktør var mange praktiske forhold
at tage sig af.
Den omstændighed, at bestyrelsesformanden Anna Kristine Ravn i etableringsfasen
deltog meget aktivt i virksomheden og bad Bettina Thyrring aflægge ugentlig rapport om
virksomhedens indtjening, ændrer ikke ved, at Bettina Thyrring varetog den daglige ledelse
af virksomheden. Bettina Thyrrings stilling har derfor ikke haft en sådan karakter, at hendes
krav på løn og feriepenge er omfattet af konkurslovens § 95.
Som følge af det anførte frifindes konkursboet. De tilkendte sagsomkostninger dækker
konkursboets udgifter til advokatbistand.

Thi kendes for ret:

Livsstil ApS under konkurs frifindes.

I sagsomkostninger skal Bettina Thyrring inden 14 dage betale Livsstil ApS under konkurs
25.000 kr.


Mette Skov Larsen(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»