Ikke grundlag for erstatning

Resumé

Ikke grundlag for erstatning som negativ kontraktsinteresse i et tilfælde, hvor de sagsøgte ikke var sagsøgerens kontraktparter

Gecco Records A/S
(advokat Søren Bech) 

mod 

Morten Kærså,
Rasmus Kærså,
Mads Kærså og
Benjamin Koppel
(advokat Peter Lambert) 


Sagens spørgsmål er, om de sagsøgte, Morten Kærså, Rasmus Kærså, Mads Kærså og Benjamin Koppel (de sagsøgte), der ammen har musikorkestret Moonjam, skal betale erstatning til sagsøgeren, Gecco Records A/S (Gecco Records), der gør gældende, at de sagsøgte har handlet ansvarspådragende bl.a. i relation til en kontrakt mellem Gecco Records og Musicfiles A/S.

Påstande
Gecco Records har - efter under domsforhandlingen at have frafaldet en erstatningspost på 50.000 kr. vedr. IT-udstyr mv. - principalt nedlagt endelig påstand om, at de sagsøgte in solidum til Gecco Records tilpligtes at betale 758.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 19. februar 2003 til betaling sker. 

Påstandsbeløbet fremkommer således: 

Rettigheder vedrørende Moonjam : Goodwill 400.000 kr., koncept mv.  350.000 kr. , Fogedsagsomkostninger 8.000 kr. , i alt 758.000 kr. 

Subsidiært har Gecco Records nedlagt endelig påstand om, at de sagsøgte in solidum til Gecco Records tilpligtes at betale 408.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 19. februar 2003 til betaling sker. 

Beløbet fremkommer som summen af "rettigheder vedrørende Moonjam" og "fogedsagsomkostninger". 

Mere subsidiært har Gecco Records nedlagt endelig påstand om, at de sagsøgte in solidum til Gecco Records tilpligtes at betale 358.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 19. februar 2003 til betaling sker. 

Beløbet fremkommer som summen af "goodwill, koncept mv." og "fogedsagsomkostninger". 

Mest subsidiært har Gecco Records nedlagt endelig påstand om, at de sagsøgte in solidum til Gecco Records tilpligtes at betale 8.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 19. februar 2003 til betaling sker, svarende 
til "fogedsagsomkostninger". 

Gecco Records har i det hele subsidiært nedlagt påstand om, at de sagsøgte tilpligtes at betale beløbene alternativt.

Endelig har Gecco Records for så vidt angår rentepåstanden subsidiært nedlagt påstand om forrentning fra den 21. marts 2005. De sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse. 

Sagen blev anlagt den 19. februar 2003 mod Musicfiles A/S (Musicfiles) og Blueberry Ventures ApS. Ved adcitationsstævning, indleveret til retten den 1. december 2003, blev de sagsøgte medindstævnet. Musicfiles blev erklæret konkurs den 11. november 2004, og den 6. december 2004 hævede Gecco Records sagen mod såvel Musicfiles og Blueberry Ventures 
ApS, men fortsatte sagen mod de sagsøgte. De ovenfor refererede påstande (med tillæg af 50.000 kr.) blev først nedlagt i et processkrift af 21. marts 2005. Musicfiles' konkursbo blev den 17. november 2005 afsluttet efter konkurslovens § 143. 

Sagens omstændigheder

Gecco Records blev stiftet af Glaven Holding ApS den 11. marts 2001 med det formål, at Glaven Holding ApS, der ejes af Nicky Glaven, og Musicfiles, der ejedes af bl.a. Morten Kærså, skulle drive pladeselskabsvirksomhed sammen. 

Aftalegrundlaget
Den 8. marts 2001 sendte Morten Kærså en e-mail til Nicky Glaven med en oversigt over "de aktiviteter musicfiles indeholder". Af e-mailen fremgik endvidere: 

"... 
Musicfiles/pladeselskab 

Eksisterende albums: 

Moonjam: 
Songs for Saxophone Live (1999) 
Sarai-millennium (maxi) (1999) 
XAX-XONX (2000) 

Sascha Dupont (2000) 

Rune Westberg (2001) 

Kommende albums:

Moonjam Duo-Best of Ballads (2001) 
Moonjam 11 (2002) 
Moonjam Greatest vol. 2 (2003) 
Moonjam 12 (?) (2004) 

Sascha Dupont 2 (2001) 
Sascha Dupont 3 (2003) 
Sascha Dupont Greatest (?) (2003) 

Rune Westberg 2 (2002/2003) 

Morten Kærså solo (2001/2002) 

(kommende albums er "signed", altså på kontrakt) 

Projekter: 
... 
Hardware/Software: 

CD-multikopieringsanlæg (værdi: 25.000) 
Softwareprogrammer til professionel lydredigering og mastering (færdig master til fabrik) (værdi: 10.000) 
Brevpapir, konvolutter etc. 
NCB-aftale 
Marketingplan/oversigt (keypersons radio tv etc.) 
Fremstillingsaftale, Tocano 
Standardkontrakt (royalty, kunstnere) 
"netværk"/kontaktpersoner/adresser/mailkommunikation/mailinglister web domaine/labels mm." 

Den 18. april 2001 blev der indgået tre aftaler (aktionæroverenskomst, overdragelsesaftale og "DEAL MEMO): 

Musicfiles og Glaven-Holding indgik en aktionæroverenskomst vedrørende parternes aktiebesiddelse i Gecco Records, som efter en kapitalforhøjelse til 2.000.000 kr. fordelte sig med 75 % til Glaven Holding og 25 % til Musicfiles. Nicky Glaven og Morten Kærså blev bestyrelsesmedlemmer i Gecco Records og ansat som henholdsvis administrerende direktør 
og kreativ direktør. Af overenskomsten fremgik endvidere bl.a.: 

"... 
5. Direktion, arbejdsforpligtelser 
... 
Direktørerne arbejder på lige vilkår. Den administrerende direktør har ingen overordnelsesbeføjelser i forhold til den kreative direktør og vice versa.

Direktørerne er frem til 1. april 2003 begge forpligtede til uden modtagelse af vederlag herfor at udføre minimum 80 timers arbejde for selskabet i hver kalendermåned. Heraf skal minimum 40 timer udføres på selskabets adresse. 
... 
12.2 
En Part kan opsige og udtræde som aktionær i Selskabet. Opsigelsesvarslet er 3 måneder til udtræden den 1. i en måned. Den udtrædende Part er i så fald forpligtet til senest 30 dage efter fremsættelse af påkrav herom at sælge samtlige sine aktier i Selskabet til den anden Part 
..."


Aftalen blev underskrevet af Morten Kærså på vegne af Musicfiles og af Nicky Glaven på vegne af Glaven Holding. 

Der blev endvidere indgået en "Overdragelsesaftale" mellem Musicfiles som sælger og Gecco Records som køber om overdragelse af masterrettighederne "vedrørende 3 udgivelser fra Moonjam, 2 pladeprojekter med andre kunstnere [Sascha Dupont og Rune Westberg], aftale med NCB samt visse småaktiver knyttet hertil (herefter benævnt "Virksomheden")". Overtagelsesdagen var "aftalt til den 1. marts 2001 kl. 00.01 ... fra hvilket tidspunkt Virksomheden, dens drift og de dertil hørende akti-
ver, som er omfattet af nærværende overdragelsesaftale, er for Købers regning og risiko i enhver henseende." Af § 1.3 fremgik, at "Sælger oplyser, at i tiden fra Overtagelsesdagen til underskrivelsen af nærværende aftale har driften i Virksomheden været normal." I aftalens § 2 var de af overdragelsen omfattede aktiver nærmere specificeret, og ifølge pkt. 2.2.1 omfattede overdragelsen bl.a. Musicfiles' masterudgivelsesrettigheder "til følgende udgivelser, hvorom Virksomheden har indgået kontrakter: "Rettigheder vedrørende 3 Moonjam-udgivelser, jf. Deal Memo...". Af § 2.2.1. fremgik bl.a. yderligere: 

"... 
Samtidig med overdragelsen... underskriver Morten Kærså vedlagte Deal Mem, hvori det bekræftes, at der er indgået en aftale om overdragelse af visse rettigheder til 3 eksisterende udgivelser samt 4 kommende udgivelser med bandet 
"Moonjam" til [Musicfiles].

Bortset fra, hvad der fremgår af Deal Memo, er rettigheder vedrørende tidligere og/eller kommende udgivelser med Moonjam ikke overdraget til [Musicfiles]. Rettigheder hertil overdrages derfor ikke til [Gecco Records] ved nærværende aftale.

Af overdragelsen var endvidere omfattet bl.a. Musicfiles' aftale med NCB, et CD-multikopieringsanlæg, softwareprogrammer til professionel lydredigering, 3 PC'er til en anslået værdi af 45.000 kr., varelager (CD'er), brevpapir mv. 

Aftalen var underskrevet af Morten Kærså på vegne af Musicfiles og af Nicky Glaven på vegne af Gecco Records. Købesummen, 1 mio. kr., der skulle berigtiges kontant, fordelte sig således: 

Rettigheder vedr. Moonjam, 400.000 kr., kontrakter med Rune Westberg og Sascha Dupont 200.000 kr., IT-udstyr..., varelager 50.000 kr. , goodwill, koncept m.v. 350.000 kr., i alt 1.000.000 kr. 

Der blev endelig indgået en aftale, benævnt "Deal Memo", ifølge hvilken Moonjam v/Morten Kærså til Musicfiles overdrog masterrettighederne til Moonjam-udgivelserne "Sarai-millennium", "Songs for Saxophone Live" og XAX-XONX". Af aftalen fremgik endvidere bl.a.: 

"... 
Tidligere og fremtidige udgivelser med Moonjam er ikke omfattet af overdragelsen. 

Morten Kærså træffer suverænt ­ og uden at være forpligtet til at indgå i drøftelser eller samarbejde med andre ­ beslutning vedrørende eventuelle fremtidige udgivelser med Moonjam. Dog er der indgået kontrakt om følgende kommende udgivelser:


Moonjam Duo ­ Best of Ballads 
Moonjam 11

Moonjam Greatest Vol. 2 
Moonjam 12

... 
Som vederlag for de i henhold til Pladekontrakten modtagne ydelser og rettigheder betaler [Musicfiles] til [Morten Kærså] en royalty på 50 % af indtægter, der overstiger break-even, mens [Musicfiles] beholder de resterende 50 %.

Royalties ... og indtægter ... betales (først) til [Morten Kærså] efter, at samtlige dokumenterede omkostninger, som [Musicfiles] afholder, er fuldt modregnet i indtægterne fra udgivelserne. 

Break-even beregninger foretages for hver udgivelse for sig ..." 

Aftalen var underskrevet af Morten Kærså på vegne af såvel Moonjam som Musicfiles. Ved et efterskrift til aftalen indtrådte Gecco Records i Musicfiles' rettigheder i henhold til aftalen "i forbindelse med indgåelse af Overdragelseaftale af 18. april 2001 mellem [Musicfiles] og Gecco Records ..., der vedlægges som bilag til nærværende Deal Memo.". Efterskriftet var underskrevet af Morten Kærså på vegne af såvel Musicfiles som Moonjam og i fællesskab af Morten Kærså og Nicky Glaven på vegne 
af Gecco Records. 

Parternes samarbejde
Der opstod efter kortere tids samarbejde uenigheder mellem Nicky Glaven og Morten Kærså, og ved skrivelse af 22. juni 2001 opsagde Morten Kærså på vegne af Musicfiles aktionæroverenskomsten med Glaven Holding med tre måneders varsel under henvisning til aktionæroverenskomstens § 12.2. 

I efteråret 2001 var der forgæves forligsdrøftelser mellem parterne, der begge var repræsenteret af advokat. Drøftelserne vedrørte bl.a. Musicfiles' eventuelle overdragelse af sine aktier i Gecco Records til Glaven Holding, herunder overdragelse til en pris af 1 kr. 

I et brev af 5. oktober 2001, som relaterede sig til indkaldelse til bestyrelsesmøde og generalforsamling i Gecco Records, anførte Musicfiles og Morten Kærsås advokat bl.a., at Morten Kærså ikke længere ønskede at sidde i bestyrelsen for selskabet, og at aktionæroverenskomsten måtte anses som ophørt, hvorfor Morten Kærså automatisk var fratrådt som direktør. 

Den 7. december 2001 sendte Philip Wiese, marketing- og promotionmanager i Gecco Records, en e-mail til Morten Kærså med forespørgsel om, hvor langt Moonjam var i processen med albummet "Moonjam Duo ­Best of Ballads" som "efter aftalen" skulle udkomme i 2001. Han oplyste samtidig, at Gecco Records var interesseret i at sælge sine rettigheder til Moonjams udgivelser. 

I en skrivelse af 17. december blev e-mailen på vegne af Morten Kærså og Moonjam besvaret af Peter Torp, Blueberry Ventures A/S, der udtrykte forundring over e-mailens indhold, idet han bl.a. anførte, at han var bekendt med, at kreditorer overvejede at indgive konkursbegæring mod Gecco Records. Han spurgte endvidere til, om Gecco Records overhovedet eksisterede som aktivt pladeselskab, og om selskabet var i stand til at betale 150.000 kr. for produktion af den nye plade "inden udgangen af år 2001, for dermed ifølge kontrakten at sikre sig retten til udgivelse af masteren?". 

I en e-mail af 7. januar 2002 rykkede Peter Torp for svar på brevet. 

I et brev af 23. oktober 2002 skrev Peter Torp bl.a. således til Gecco Records: 

"Vi aftalte for over en uge siden, at du skulle tilsende... royaltyopgørelser og afregninger vedrørende Moonjam gældende for sidste halvår af 2001 samt første halvår 2002, dem har jeg ikke modtaget. Jeg har heller ikke modtaget et svar på mit brev dateret d. 17. december 2001... 

Du nævnte for mig i telefonen, at Gecco Records ikke længere er aktivt som pladeselskab og at der således ikke er planer om flere udgivelser på selskabet. Det bør dog ikke berøre det faktum, som du også bekræftede, at der i de ovennævnte perioder har foregået et pladesalg, et salg som skal dokumenteres og royalty dermed ifølge kontrakterne afregnes til kunstnerne. 

Som manager for Moonjam må jeg derfor bede dig om... de manglende royaltyopgørelser og afregninger inden for 7 dage, senest d. 1. november 2002. Har jeg ikke modtaget ovennævnte inden for denne tidsfrist, må jeg på vegne af Moonjam betragte de eksisterende aftaler mellem Moonjam og Gecco Records som ophørte og ikke eksisterende."


"Supreme Collection"
Den 23. oktober 2002 underskrev Peter Torp, Blueberry Ventures, en 3-årig licenskontrakt med det svenske selskab Playground Music Scandinavia AB vedrørende "Moonjam - Supreme Collection". Af Playground Music Scandinavias markedsinformationsmateriale, hvori albummet også omtales som "Songs for Saxophone ­ Supreme Collection", fremgår bl.a., at albummet med 16 musiknumre, hvoraf ca. halvdelen var omfattet af overdragelsesaftalen mellem Musicfiles og Gecco Records, skulle udgives 
i Danmark den 18. november 2002, og at Blueberry Ventures "målrettet (arbejder) på en udgivelse af "Supreme Collection" i Europa". Det er endvidere oplyst, at der allerede var indgået aftale om udgivelse med "det anerkendte Singapore pladeselskab Music Tronic ... på selskabets Lounge Label i Singapore, Taiwan, Hong Kong, Malaysia og Indonesien". 

I forbindelse med udgivelsen af albummet indgav Gecco Records forbudsbegæring ved Fogedretten i København mod Musicfiles og Blueberry Ventures ApS for at få stoppet udgivelsen. Begæringen blev senere tilbagekaldt, og fogedretten pålagde den 20. december 2002 i medfør af retsplejelovens § 647, stk. 2, Gecco Records at betale 8.000 kr. i sagsomkostninger til de to selskaber. 

I et brev af 2. november 2003 til Musicfiles' advokat opgjorde Peter Torp, Blueberry Ventures, at udgivelsen af Supreme Collection havde genereret et overskud på 750 kr. svarende til differencen mellem et overskud på 14.215 kr. fra Playground Music Scandinavia og et underskud på 13.500 kr. fra Music Tronic, og "så har jeg ikke medtaget vores faktiske udgifter til studie redigering, eller vores afregning til BMG Music ..." 

Gecco Records årsregnskaber
I det første årsregnskab for Gecco Records for perioden 11. marts til 30. september 2001 realiserede selskabet er resultat på -2.219.845 kr. Egenkapitalen var beregnet til -219.845 kr. Rettigheder og kontrakter samt goodwill var værdiansat til 0 kr., svarende til "skønnet markedsværdi". Af revisionspåtegningen fremgik bl.a., at "... der (er) usikkerhed om selskabets fortsatte drift, både ud fra en likviditetsbetragtning og ud fra en usikkerhed om selskabets forretningsgrundlag. Ledelsen har valgt at aflægge årsregnskabet ud fra en forudsætning om fortsat drift. Dette forudsætter, at aktionærerne stiller den fornødne kapital til rådighed ..." Under vareforbrug var bl.a. opgjort "Rune Westberg 103.872", "Græsrødderne 388.760", "Sascha Dupont 234.760", "Kim Schwartz 37.399" og "Brian Nielsen 116.895". Lønomkostninger var i note 4 opgjort til 164.192 kr. 

I årsregnskabet for 1. oktober 2001 til 30. september 2002 realiserede selskabet et resultat på -339.232 kr. Rettigheder og kontrakter samt goodwill var fortsat optaget til 0 kr. Af ledelsesberetningen, der var underskrevet af Nicky Glaven som direktion og Jeffery Stroud, Gitte Hindborg og Nicky Glaven som bestyrelse, fremgik bl.a., at regnskabet "er aflagt med fortsat drift for øje". Af revisionspåtegningen fremgik under "Forbehold" bl.a., at selskabet på statusdagen havde tabt hele aktieka-
pitalen, og at ledelsen endnu ikke havde fremlagt plan for retablering af kapitalen. 

Indtjening for solgte Moonjam-albums
Gecco Records har fremlagt følgende indtjeningsoversigt over Gecco Records' salg af de tre eksisterende Moonjam-udgivelser: 

Titel Antal
solgte
Samlet salg i Opstart omk. Samlet
ind-
stk.
kr.
tjening.
Sarai millen-
Promotion
Promotion
500 -500
nium
Songs for sa-
80
3.920
5.500 -1.580
xophone ­
live
Xax xonx
225
11.025
5.500 5.525

Forklaringer
Nicky Glaven har forklaret, at han primo 2001 kom i kontakt med Morten Kærså, der fortalte, at han havde store planer med Moonjam. Han syntes, at det lød lovende. Det blev bragt på banen at købe Musicfiles' aftaler, hvilket han var interesseret i. Af købesummen på 1 mio. kr. vedrørte 400.000 kr. Moonjam-rettigheder, herunder de fremtidige, mens goodwill, 350.000 kr., var betaling for Morten Kærsås arbejdsforpligtelse som komponist. Det forretningsmæssige grundlag for købet var en forventet større indtjening end købesummen. De 4 albums, som er nævnt i Morten Kærsås e-mail af 8. marts 2001, havde også været drøftet mundtligt. Udgivelsesårene havde Morten Kærså bestemt, og de år, der er anført i e-mailen, er dem, som han havde lovet. Han forhandlede kun med Morten Kærså, der repræsenterede både Musicfiles og Moonjam. 

Morten Kærså opfyldte ikke sin arbejdsforpligtelse som beskrevet i aktionæroverenskomsten tilfredsstillende, og han brugte vanvittig mange penge. På tre måneder var der brugt over 2 mio. kr. 

Samarbejdet ophørte henover sommeren 2001. Da Morten Kærså opdagede, at der ikke var flere penge at tage af, var det hele ikke så sjovt længere. Der blev talt om at lave en ny struktur og en aktieforhøjelse, men det var Morten Kærså ikke interesseret i. I stedet blev Nicky Glaven mødt med en opsigelse, og det var fra det tidspunkt, at "det hele gik galt". Morten Kærså kunne efter Nicky Glavens opfattelse ikke opsige overenskomsten. 

Royalty-afregning skulle foretages på baggrund af salgstal. Morten Kærså sad inde med disse tal, men udleverede dem ikke trods flere kontakter herom. Der havde været et salg på 74.000 kr. i Musicfiles i perioden den 1. marts til 18. april 2001, som Morten Kærså aldrig afregnede. Nicky Glaven havde en korrespondance med Deloitte&Touche, men fik aldrig oplyst nogle tal. Beløbet på 74.000 kr. har han fra en lap papir, som han tilfældigt så på Morten Kærsås bord. Gecco Records overtog varelageret den 19. april 2001. 

Der var en break even-aftale mellem Moonjam og Gecco Records, og salget af de tre allerede udgivne Moonjam-albums kom ikke i nærheden af break even. Det beløb, der eventuelt kunne være tale om, at Gecco Records skulle betale i royalty, var højst ca. 1.500 kr. 

Et album sælger mest i starten og senere næsten ingenting. Ved betalingen af de 400.000 kr. var der således ingen forventninger til de tre eksisterende albums, men til dem, der skulle udgives i fremtiden. De allerede udgivne albums havde dog den fordel, at der kunne plukkes numre fra dem til et greatest hits-album. 

Den tabte egenkapital i Gecco Records kunne ikke retableres, fordi Morten Kærså stadig sad på 25 % af aktiekapitalen uden selv at være interesseret i at stille kapital til rådighed. Morten Kærså var heller ikke interesseret i at afstå sin andel, men gjorde det dog efter 3 år ­ den 29. september 2004 - for en købesum på 1 kr. På det tidspunkt havde Nicky Glaven haft advokatomkostninger på 125.000 kr. Kapitalen blev derefter retableret og er intakt i dag, hvor selskabet tjener penge. Egenkapitalen 
er i dag vist nok 1,2 mio. kr. Havde Morten Kærså solgt sin andel på et tidligere tidspunkt, ville kapitalen også være retableret tidligere. Revisor satte kontrakts- og goodwill-rettighederne til 0 kr., fordi der var usikkerhed om værdien. 

Peter Torps brev af 17. december 2001 blev ikke besvaret. Nicky Glaven så det som en manøvre fra Morten Kærsås side. Der kørte jo en retssag. Brevet af 23. oktober 2002 er formentlig blevet besvaret mundtligt. 

Gecco Records har ikke givet tilladelse til, at Playground kunne udgive otte numre, men alene at numrene kunne anvendes som promotion-eksemplarer. Det var anført "for promotion only". Han havde ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at albummet blev salgbart. 

Fogedsagen blev opgivet, fordi Gecco Records blev afkrævet mellem 1 og 1½ mio. kr. i sikkerhed og vurderede, at disse penge ikke var til rådighed. 

Morten Kærså har forklaret, at han har været komponist og musiker gennem mange år. Han startede i bandet "Sneakers" i 1979/80. Moonjam har udgivet plader siden 1987. Han har udgivet 17-18 albums, heraf 12 med Moonjam. Salgstallene for et album er gennemsnitligt godt 40.000 eksemplarer. Songs for Saxophone Live havde solgt 16 -­ 17.000 eksemplarer, XAX XONX ca. 12.000. 

De tre udgivelser, som Gecco Records overtog, var færdige produktioner, og Gecco Records overtog ingen udgifter. Der skulle derfor afregnes royalty allerede fra første solgte eksemplar. Det lyder usandsynligt, at der ikke er solgt flere plader, end der fremgår af Gecco Records' oversigt. Moonjam er ret tidløs musik, og et album vil derfor kunne sælge i mange år. Moonjam sælger altid lidt løbende. Der var klart en forventning om, at de tre plader kunne sælge mere. 

Det er kutyme i branchen, at der afregnes royalty to gange om året. Han har ikke holdt oplysninger tilbage. Gecco Records har fra den 1. marts 2001 haft fuld adgang til lageret af CD'er og til samtlige oplysninger. Overtagelsen skete pr. denne dato. Alle var interesseret i at komme hurtigt i gang. Papirarbejdet blev så lavet senere. 

Kun de første 14 dage i Gecco Records gik samarbejdet godt. Han og Nicky Glaven var uenige om, hvordan selskabet skulle køres, og pengene fossede ud, men det var ikke hans skyld. Efter hans opfattelse brugte Nicky Glaven en masse penge på projekter, som han ikke var enig i, bl.a. et projekt med Kim Schwartz og et singlepladeprojekt til flere hundrede tusinde kroner med bokseren Brian Nielsen, som ikke kan synge. Det var "hul i hovedet". Han gik selv efter kvalitet og var ophavsmand til "Græsrødderne", men fik ikke de beføjelser, han kunne ønske sig. Han blev overrulet af Nicky Glaven. Der blev endvidere ansat en masse folk, som han ikke syntes skulle ansættes, bl.a. Phillip Wiese, Katrine samt en fra et reality-program i TV ­ alle til almindelig løn. 

Morten Kærså arbejdede på højtryk for at få selskabet til at fungere, og han overholdt i høj grad sin arbejdsforpligtelse. 

Efter ca. 2 måneder opgav han ævred og opsagde overenskomsten. Forholdene var "så langt ude", at det ikke gav mening at fortsætte. Der blev brugt penge på de mest vanvittige ting, som intet havde med pladevirksomhed at gøre. 

Grunden til, at aktierne først blev solgt den 29. september 2004, var, at han manglede at få en værdiansættelse af selskabet for at kunne tage stilling. Den kom imidlertid aldrig, og til sidst lod han det fare. 

I slutningen af 2001 var Moonjam klar til at udgive et nyt album. Men en udgivelse er noget, man samarbejder om, og på det tidspunkt var der ikke nogen kommunikation med Gecco Records, som først rettede henvendelse den 7. december 2001, og Peter Torp fra Blueberry Ventures, som var manager for Morten Kærså, fik ikke svar på sin skrivelse af 17. december 2001 til Gecco Records. 

Han havde en enkelt kontakt med Nicky Glaven i starten af 2002 om at bruge 8 numre fra XAX XONX til en præsentation af sig selv på musikmessen Midem i Cannes. Præsentationen var ønsket af hans forlag. 

Peter Torps brev af 23. oktober 2002, som han anser for at være et vigtigt brev, der angik hans royalty, blev ikke besvaret af Gecco Records, heller ikke mundtligt. 

Aftalen med Playground Music Scandinavia, som var tidsbegrænset, angik udgivelse af promotionalbummet, som man havde præsenteret på Midem. Albummet har ikke solgt ret meget. 

Moonjam har ikke udgivet albums senere. Man er blevet lidt modløse over denne sag. 

Peter Torp har forklaret, at han har været aktiv i pladebranchen siden 1981. Han har arbejdet på fire multinationale pladeselskaber. I 2001 var han i en kort periode fra maj/juni til oktober 2001 ansat som daglig leder i Gecco Records. Han blev ansat af Nicky Glaven på Morten Kærsås anbefaling til en månedsløn på 20-25.000 kr. Han havde kendt Morten Kærså siden 1970'rne. 

Det var en turbulent periode. Der var nogle arbejdsformer, som han ikke var vant til, og der blev truffet nogle beslutninger, som han ikke kunne goutere. Der blev ansat personale, som han formelt var leder for, men som han ikke havde været med til at ansætte. 

Det var Nicky Glaven, der bestemte i selskabet. Han havde det sidste ord, og det kunne Morten Kærså ikke sige så meget til. Man prioriterede ikke Moonjam, men enkelte single-udgivelser f.eks. med bokseren Brian Nielsen, hvilket vidnet havde "meget svært ved at se for sig". 

Da han holdt op i selskabet, var stemningen så dårlig, at man næppe talte sammen. De ansatte, også vidnet selv, manglede at få udbetalt løn.

Kort efter blev han ansat i Blueberry Records og blev manager for Morten Kærså. Han undrede sig over Gecco Records' e-mail af 7. december 2001, fordi Gecco Records ikke var "særlig solvent". En del kreditorer havde henvendt sig til vidnet vedrørende konkurs. Derfor skrev han brevet af 17. december 2001, som han rykkede for, vistnok uden at få svar. 

I perioden fra december 2001 til oktober 2002 talte han nogle gange med Philip Wiese fra Gecco Records, som var den, man kunne komme til at tale med. Han spurgte til royalty-afregninger til Moonjam, og Peter Wiese lovede, at disse ville komme. Da en aftalt frist på en uge i oktober 2002 ikke blev overholdt, skrev vidnet brevet af 23. oktober 2002. Det er i musikbranchen almindeligt med royalty-afregninger hvert halve år. Der kom ikke svar på brevet, og han betragtede Moonjam som fritstillet. 

Vidnet var lidt i kontakt med Sascha Duponts manager. Sascha Dupont fik heller ikke sine royalty-afregninger. 

Vidnet indgik aftalen med Playground den 23. oktober 2002. Han havde ikke tiltro til, at royalty-afregningerne ville komme. Var de mod forventning kommet, kunne der have været et problem mellem ham og Playground. Der har ikke været salg af betydning af "Supreme Collection" efter den 2. november 2003, men aftalen med Playground er i princippet stadig i kraft. 

Den af Gecco Records fremlagte indtjeningsoversigt er ikke en royalty-afregning, som vidnet kender den. Der mangler dato for distributionens start. Der kan ikke være tale om opstartsomkostninger, da der var tale om færdige produkter. 

Procedure
Gecco Records har anført, at det væsentlige ved sagen er, at de sagsøgte i orkestret Moonjam har forpligtet sig til at lave en række albums, hvilket de fik 400.000 kr. for, som måtte betragtes som forskud på royalty. Der blev også betalt 350.000 kr. i goodwill, som skulle dække Morten Kærsås personlige arbejdsforpligtelse. Forpligtelserne er ikke blevet opfyldt. Allerede efter et par uger ophørte Morten Kærsås arbejdsindsats, og i juni 2001 opsagde han aktionæroverenskomsten, selvom der i denne var indeholdt en pligt for ham til at arbejde for selskabet. Gecco Records var ikke nødlidende på opsigelsestidspunktet. Morten Kærså kunne være kommet ud af sine forpligtelser ved at aflevere, hvad han havde modtaget. I stedet afviste han at sælge sine aktier til 1 kr. Da så regnskaberne kom, indså han, at aktierne ikke var mere værd. Alligevel sad han med korslagte arme indtil september 2004. Nicky Glaven kunne ikke rekonstruere selskabet, før Morten Kærså var ude. 

Gecco Records har for at forenkle problemstillingen valgt at opgøre sit erstatningskrav efter reglerne om negativ kontraktinteresse og dermed søgt at opnå at blive stillet, som om der ikke var indgået nogen kontrakt. Ellers skulle man have haft syn og skøn for at søge at godtgøre sit erstatningsberettigede tab efter princippet om positiv opfyldelsesinteresse, og der ville opstå diskussion om, hvad der kunne betragtes som det relevante salg. Det påberåbte erstatningssynspunkt har også den fordel, at 
parterne er fri af hinanden og kan disponere, som de har lyst til. 

Af aftalen, benævnt Deal Memo, overdrog Morten Kærså på vegne af Moonjam rettigheder til såvel eksisterende som kommende værker, og ved tillægget påtog man sig forpligtelsen overfor Gecco Records. 

Det bestrides, at Gecco Records overtog varelaget allerede den 1. marts 2001. Nicky Glaven har set en seddel om salg for 74.000 kr. i perioden frem til den 18. april 2001. Overdragelsesaftalen nævner den 1. marts 2001 som overtagelsesdag, men det giver ikke mening at erklære, jf. § 1.3, at driften har været normal i tiden fra overtagelsesdagen til underskrivelsen af aftalen, hvis køber selv havde stået for driften. 

Et album sælger godt til at starte med; derefter flader salget ud. De allerede udgivne albums var ikke så meget værd, og det, man reelt betalte de 400.000 kr. for, var de fremtidige udgivelser. 

Der foreligger ikke misligholdelse fra Gecco Records' side ­ i hvert fald ikke hævebegrundende misligholdelse. Man fik ikke de nødvendige oplysninger fra Morten Kærså. Gecco Records var indtrådt i bestemmelserne om break even i Deal Memo, jf. § 4.1. Der kan højst være tale om, at der ikke er blevet afregnet royalty for ca. 1.500 kr. Hertil kommer, at Morten Kærså i realiteten ikke tillagde afregningerne vægt. Eller ville man næppe have givet en frist på en uge i skrivelsen af 23. oktober 2002 og så samme dag forpligte sig overfor Playground Music Scandinavia til udgivelse af "Supreme Collection". Denne aftale er en misligholdelse af aftalerne med Gecco Records og er også illustrerende for de sagsøgtes misligholdelse bestående i ikke at levere hverken de 4 aftalte udgivelser eller arbejdsforpligtelsen. 

Projektet med Brian Nielsen kostede 117.000, ikke "flere hundrede tusinde". De helt dyre projekter kom ind i via Morten Kærså. Peter Torp forklarede, at hans løn var 20-25.000 kr. om måneden. De 164.000 kr. i regnskabet vedrørende lønomkostninger svarer således nogenlunde til Peter Torps løn alene. At der skulle være udbetalt løn til mange andre medarbejdere, kan ganske enkelt ikke være rigtigt. 

Moonjam er part i Deal Memo, og Morten Kærsås navn figurerer overalt i kontrakterne. Der er dermed en direkte forpligtelse for alle de sagsøgte. Aktionæroverenskomsten indeholdt en personlig forpligtelse for Morten Kærså. 

Det er i overensstemmelse med en konservativ vurdering at ansætte værdien af Moonjam-pladerne til 0 kr. i et tilfælde som det foreliggende, hvor en vrangvillig aktionær, der skal udføre det kreative arbejde, ikke ønsker at være med længere. Men der blev betalt 400.000 kr., og under fogedsagen blev Gecco Records mødt med et krav om sikkerhedsstillelse på 1 - 1½ mio. kr. Man kan ikke både blæse og have mel i munden. 

De sagsøgte har anført, at det eneste vederlag, en kunstner får i pladebranchen, er royalty. Det var oplagt af helt afgørende betydning for Moonjam, at der jævnligt blev afregnet royalty. Moonjam modtog imidlertid ingen royaltyopgørelser, hverken for 2. halvår 2001 eller 1. halvår 2002, og Peter Torp rykkede på Moonjams vegne flere gange telefonisk herfor i løbet af 2002. I en telefonsamtale i oktober 2002 fik han at vide, at Gecco Records ikke længere var aktivt som pladeselskab, men at man naturligvis ville afregne royalty, hvilket dog ikke skete. Peter Torp skrev derfor brevet af 23. oktober 2002, hvori Gecco Records fik en rimelig frist, og hvori han også henviste til, at han ikke havde fået svar på sit brev af 17. december 2001. Peter Torp redegjorde klart for konsekvenserne, hvis royalty-afregningerne fortsat udeblev, men Moonjam modtog desuagtet ingen afregninger og har først set noget, der kunne ligne en royalty-opgørelse sent under retssagen i forbindelse med Gecco Records processkrift af 21. marts 2005. Moonjam betragtede med rette aftalen for ophævet. Det hænger ikke sammen, at Morten Kærså skulle ligge inde med nogle nødvendige oplysninger; det var Gecco Records, som havde oplysningerne. Det er helt udokumenteret, at Gecco Records har efterspurgt oplysninger hos Morten Kærså. 

Det er en væsentlig og dermed hævebegrundende misligholdelse af parternes aftaler, at Gecco Records undlod at afregne royalty eller at udarbejde royalty-opgørelser ­ også selvom der ikke var royalty at afregne. Men der var royalty at afregne, som det fremgår af 2. afsnit i Peter Torps skrivelse af 23. oktober 2005. Det fremgår ikke af pladekontrakten, hvornår afregning skulle ske, men det må efter Morten Kærså og Peter Torps forklaringer lægges til grund, at det er kutyme i pladebranchen at 
udarbejde opgørelser hvert halve år. Hvis retten ikke finder en sådan kutyme godtgjort, fremgår det under alle omstændigheder af ophavsretslovens § 57, der er præceptiv, at der skal afregnes 1 gang om året. Moonjam har således fra den 1. november 2002 kunnet betragte sig som frit stillet og indgå kontrakter med andre. Hvis Gecco Records inden for ugefristen var kommet med de relevante opgørelser, havde Moonjam muligt haft et problem i forhold Playground Music Scandinavia, men dette ændrer ikke ved, at ophævelsen er sket med rette. Peter Torp var imidlertid sikker på, at Gecco Records ikke ville leve op til fristen, hvilket var velbegrundet. Han havde uden resultat flere gange i løbet af 2002 rykket Gecco Records, der på få måneder havde mistet sin egenkapital på 2 mio. kr., og som ikke svarede på skrivelsen af 17. december 2001, hvori der blev spurgt til, om Gecco Records kunne løfte udgivelsen af Moonjam-albums økonomisk. Man havde endvidere givet tilbud på køb af Musicfiles' aktiebesiddelse på 1 kr. 

Det fremgår af overdragelsesaftalens § 4.1., at Gecco Records ikke overtog omkostninger i forhold til de allerede udgivne moonjam-plader, og det er derfor kun mindre omkostningsposter, f.eks. omkostninger til distribution, som kan modregnes i Moonjams krav på royalty, som i alt væsentligt derfor skal afregnes netto allerede fra først solgte album. Det bestrides således, at break even, jf. Deal Memo, ikke er nået. 

Moonjams medlemmer var ikke part i aktionæroverenskomsten eller overdragelsesaftalen med Musicfiles, og erstatningskrav som følge af misligholdelse af disse aftaler kan derfor ikke rettes mod dem. Og bortset fra Morten Kærså var ingen medlemmer af selskabernes ledelse. For Morten Kærsås vedkommende er der intet grundlag for hæftelsesgennembrud. Gecco Records blander som sagsøger de juridiske og fysiske personer sammen. Musicfiles og Moonjam sammenblandes. Gecco Records har således bl.a. synspunkter om Mortens Kærsås sene aktieoverdragelse, men aktierne i Gecco Records tilhørte Musicfiles. Der er mod Morten Kærsås forklaring intet grundlag for at antage, at han har misligholdt sin arbejdsforpligtelse efter aktionæroverenskomsten. 

Moonjam har ikke misligholdt sin forpligtelse til at producere albums. Det var suverænt Morten Kærså, som bestemte, hvornår udgivelserne skulle komme. Der blev indgået aftale om fire udgivelser, men aftalen siger intet om, hvornår de ville komme. Gecco Records kan ikke med rimelighed gøre gældende, at Moonjam var forpligtet til at udgive noget i 2001, og i 2002 var kontrakterne - og dermed forpligtelsen - ophørt. Hvis årstal var vigtige, skulle man have sørget for, at de fremgik af kontrakten. Parterne korresponderede om udgivelserne i 2001/2002, men Gecco Records var økonomisk nødlidende ved udgangen af 2001, og Peter Torp fik på Moonjams vegne ikke noget svar på sin forespørgsel i december 2001 om, hvorvidt Gecco Records var økonomisk i stand til at varetage en pladeudgivelse. Man rykkede for svar og ventede, men svaret kom aldrig. Det var derfor uklart, om Gecco Records ville eller var i stand til at financiere udgivelsen. Betegnende er Gecco Records anbringende på dette punkt først gjort gældende i processkrift II den 21. marts 2005. 

Gecco Records' påstande er opgjort efter reglerne om negativ kontraktinteresse, men der har aldrig været et kontraktforhold mellem Gecco Records og Moonjam ­ bortset fra pladekontrakten. Gecco Records må basere et erstatningskrav på det tab, som man lider ved Moonjams manglende udgivelse af et album. Tabet kan ikke baseres på købesummen til Musicfiles. Moonjam tjente kun 750 kr. ved den nye plade, og salget er gået i stå. De indtægter, Gecco Records er gået glip af, er derfor ganske 
små. Dette skal sammenholdes med Gecco Records' årsrapport for 2001/2002, hvor værdien af rettighederne, svarende til markedsværdien, er fastsat til 0 kr. Gecco Records har således selv haft den opfattelse, at rettighederne ikke var noget værd. Gecco Records kan ikke kræve erstatning for sagsomkostninger, man har betalt i en fogedsag mellem andre parter. 

Med hensyn til sagens omkostninger bemærkes, at sagen har haft et usædvanligt og langstrakt forløb. 

Rettens bemærkninger

Af Gecco Records' erstatningspåstand på 758.000 kr. er den overvejende del, 750.000 kr., opgjort og gjort gældende alene som negativ kontraktinteresse med krav om delvis tilbagebetaling af den kontante sum på 1 mio. kr., som Gecco Records betalte til Musicfiles A/S for købet af masterrettigheder vedr. Moonjam, goodwill, koncept mv. 

Da de af Gecco Records påberåbte ansvarsmæssige omstændigheder ikke findes at give grundlag for, at dette krav, der relaterer sig til kontraktforholdet til Musicfiles A/S, rettes mod nogen af de sagsøgte, samt idet Gecco Records ikke har begrundet påstanden for så vidt angår fogedsagsomkostninger, 8.000 kr., tages de sagsøgtes frifindelsespåstand til følge. 

T H I K E N D E S F O R R E T:

De sagsøgte, Morten Kærså, Rasmus Kærså, Mads Kærså og Benjamin Koppel, frifindes. 

I sagsomkostninger betaler sagsøgeren, Gecco Records A/S, inden 14 dage 50.000 kr. til de sagsøgte. 

Claus Forum Petersen 
Hans Jørgen Nielsen
Bjarne Egedal 
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»