Ikke erstatningsansvar for skader

Resumé

Hverken forhandleren, importøren eller producenten af et kemisk sprøjtemiddel fandtes erstatningsansvarlige for skader opstået i forbindelse med den sagsøgende gartnerivirksomheds anvendelse af produktet

Dom i sagen H-322-98

Lisbjerg Exportgartneri I/S
(Advokat Jette Jessen)
mod
Gartnernes Fællesindkøb Amba
(Advokat Nils Berg Johannessen)
adcit. 1) Klarsø & Co. ApS
(Advokat Ulrik Christrup)
adcit. 2) Allied Colloids Ltd.
(Advokat Ole Krogh Petersen)


Denne sag drejer sig om, hvorvidt forhandleren, importøren og/eller producenten af
et kemisk vækstretarderende sprøjtemiddel, Limit 5C, er erstatningsansvarlige for
skader på sagsøger, Lisbjerg Exportgartneri I/S´s, planteproduktion af pottenelliker


- 2 -

opstået i forbindelse med sagsøgers anvendelse af produktet i sin gartnerivirksom-
hed.

Påstande:

Sagsøgeren, Lisbjerg Exportgartneri I/S, har nedlagt følgende påstand:

Sagsøgte, Gartnernes Fællesindkøb A.m.b.a., tilpligtes mod udlevering af de reste-
rende 10x25 l Limit 5C at betale kr. 924.094,00 med rente 5 % over den til enhver tid
fastsatte officielle diskonto fra den 1. marts 1998.

Gartnernes Fællesindkøb A.m.b.a. har overfor sagsøgeren nedlagt påstand om:

Principalt: frifindelse,
Subsidiært: frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte.

Gartnernes Fællesindkøb A.m.b.a., har under sagen adciteret importøren, Klarsø &
Co. ApS, adcitatus 1, og overfor denne nedlagt følgende påstand:

Klarsø og Co. ApS tilpligtes at friholde Gartnernes Fællesindkøb for det krav med
tillæg af omkostninger, som Lisbjerg Exportgartneri måtte kunne indtale overfor
Gartnernes Fællesindkøb i den for Sø- og Handelsretten under sag nr. H-0322-98
anlagte sag.

Klarsø og Co. ApS har overfor sagsøgte nedlagt påstand om:

Frifindelse, subsidiært frifindelse mod delvist at friholde Gartnernes Fællesindkøb
for det beløb, som denne måtte blive pålagt at betale til Lisbjerg Exportgartneri i ho-
vedsagen.

Klarsø og Co. har under sagen adciteret producenten, Allied Colloids Ltd., adcitatus
2, og har overfor denne nedlagt følgende påstand:


- 3 -

Allied Colloids Ltd. tilpligtes at friholde Klarsø og Co. for ethvert beløb, inklusive
renter og sagsomkostninger, som Klarsø og Co. måtte blive pålagt at betale til Gart-
nernes Fællesindkøb A.m.b.a.

Allied Colloids Ltd. har overfor Klarsø og Co. nedlagt påstand om:

Frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb efter rettens skøn.

Sagsfremstilling:

Lisbjerg Exportgartneri I/S (i det følgende Lisbjerg) har gennem en længere årrække
dyrket hovedsagligt pottenelliker (dianthus) i sine væksthuse. For at opnå en kortere
og mere kompakt vækst har Lisbjerg siden 1995 vandet sine kulturer med et vækst-
retarderende vandings- og sprøjtemiddel, Limit 5C 2 % opløsning, som i Danmark
forhandles af Gartnernes Fællesindkøb A.m.b.a. (i det følgende Garta). Sprøjtemidlet
produceres af Allied Colloids Ltd. i England og importeres til Danmark af Klarsø &
Co. ApS(i det følgende Klarsø).

Beskrivelsen af Limit 5C´s kemiske indhold og tekniske data fremgår bl.a. af DK
Petroleum, nu Klarsø´s, ansøgning til Miljøstyrelsen om godkendelse af produktet:

"2.3 Active ingredients State the declaration name or chemical name of each of
(Type and the active ingredients and the percentage by weight,
percentage) and, for liquid products, g/l.

Clormequat chloride 460 g/l

2.4 Auxiliary matters State type, chemical name and percentage of each of
the solvents, dispersing agents, emulsifiers, and others
contained in the product in accordance with IUPAC or
CA, and CAS number.

Choline chloride 320 g/l
Water ad 1 litre

Ansøgningen var vedlagt Allied Colloid´s beskrivelse, hvoraf bl.a. fremgår:

" 3. Information on the active ingredient as a technical product.

3.1 Degree of purity (percentage by weight)

64%

3.2 Chemical name and quantity (percentage by weight) of significant


- 4 -

impurities, including isomers, synthesis by-products, break-down
products etc. (See for instance FAO model specifications) in
accordance with IUPAC or ca, and CAS number.

Impurity Max % CAS no.

Choline chloride 0,5 67-48-1
Trimethylamine hydrochlorid 1,2 593-81-1
Neurine 0,2 463-88-1
(Trimetyl vinyl ammonium HCl)
Water 34,0 7732-18-5

3.3 Type and quantity of possible additives, stabilizing agents inhibitor or other
additives, in ppm or %

None."

Miljøstyrelsen har på baggrund af disse data ved afgørelse af den 25. august 1995 i
medfør af § 33 stk. 1 i lov om kemiske stoffer og produkter samt bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler godkendt Limit 5C til vækstregulering. Godkendelsen, der er
tidsbegrænset til den 5. august 2005, re meddelt på visse nærmere vilkår om bl.a.
udformning og særskilt godkendelse af etiket med deklaration og brugsanvisning.

Af brugsanvisningen på etikettens bagside fremgår bl.a.:

" Limit 5C er en flydende vækstregulator, der afkorter skudvæksten hos prydplanter. Plan-
terne optager Limit 5C gennem både rødder og blade. Midlet kan derfor både sprøjtes og
vandes ud.
Limit 5C anbefales til følgende plantearter: Dianthus spp.
Dosering:
Ved sprøjtning ................................. 0,05-0,4 % styrke
Ved vanding ................................. 0,5 - 2,0 % styrke
Limit 5C afkorter skudtilvæksten og giver derved tætte kompakte planter.
Ved vanding af potteplanter bruges ca. 25 ml. pr. plante med en styrke på 0,5 ­ 1,25 %
opløsning ca. 14 dage efter potningen. Efter behov gentages behandlingen med 14 dages
mellemrum.

Sprøjtning eller vanding med Limit 5C bør ved 1. gangsbehandling prøves på et mindre
areal, da de forskellige arter og sorter reagerer meget forskelligt.

Lagring
Limit 5C bør opbevares i uåbnet, ubeskadiget originalemballage. Tåler ned til
-20 grader.

Analyse:
Chlormequat-chlorid 400 g/l (40,7 %)
Cholinechlorid
320 g/l (28,3 %)"


Formateret: Engelsk
En forsendelse af Limit 5C fra Allied Colloids på henholdsvis 4800 l i 5 liters dunke
(Storbritannien)
og 1600 l i 25 liters dunke blev den 22. december 1997 købt af Klarsø og samme dag
videresolgt og faktureret til Garta.


- 5 -

Af dette parti købte Lisbjerg i december 1997 hos Garta 16 stk. 25 l dunke (den nye
Limit 5C) til en samlet pris af 8.300 kr. + moms. Tidligere leverancer var sket i 5 l
dunke (den gamle Limit 5C). Købet er faktureret den 30.12.1997 ved faktura nr.
630403, som tillige indeholder sagsøgtes almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
Det fremgår heraf bl.a.:

" Sælgers ansvar mangler og produktskader

Ved faktiske mangler og produktskader er sælger kun ansvarlig, hvis det kan bevises, at
manglen eller skaden skyldes fejl eller forsømmelser fra sælgers side. Sælger er ikke ansvarlig
for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller lignende. Erstatningens størrelse
kan ikke overstige kr. 500.000 og skal anmeldes inden 1 år efter varen er leveret.
I det omfang sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til
at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset i henhold til nær-
værende bestemmelse."

Garta har under domsforhandlingen frafaldet den beløbsmæssige begrænsning på kr.
500.000,-.

Lisbjerg havde gennem de seneste 5 år anvendt Limit 5C til vækstregulering af pot-
tenellikeproduktionen, uden at det tidligere havde givet anledning til problemer. Ef-
ter at have modtaget den nye forsendelse blev pottenellikerne sprøjtevandet. Af Lis-
bjergs sprøjtejournal fremgår det, at der i væksthusene, 2, 3 og 1 hhv. den 7, 12 og
20. januar 1998 blev vandet pottenelliker med en 2 % opløsning af Limit 5C. I slut-
ningen af februar konstaterede Lisbjerg, at planterne i væksthusene, der var sprøjte-
vandet med den nye Limit 5C, fik hvide blade og dækblade samt udviste en betyde-
ligt kraftigere retardering end normalt, hvorimod pottenellikerne, der var blevet van-
det med den gamle Limit 5C, ingen skader fik.

Lisbjerg reklamerede straks telefonisk overfor Garta og kontaktede sin brancheorga-
nisation Dansk Erhvervsgartnerforening i Tilst ( i det følgende DEG). En konsulent
fra foreningen, Lene Petersen, besigtigede samme dag, den 25. februar 1998, vækst-
husene, konstaterede skaderne, gennemgik sprøjtejournalen og tog prøver af dunkene
med nye Limit 5C til brug for evt. undersøgelser. Den 27. februar 1998 besøgte Lene
Petersen igen gartneriet sammen med forsikringskonsulent og vurderingsmand Knud
Skov Petersen fra Gartnernes Forsikring. Der blev ved denne lejlighed taget fotos af
skaderne, ligesom der blev taget prøver af den nye og gamle leverance af Limit 5C,
som blev sendt til undersøgelse hos Dansk JordbrugsForskning, Forskningscenter
Flakkebjerg. Der blev tillige iværksat interne forsøg med den nye og gamle Limit 5C
på Lisbjergs gartneri under Lene Petersens opsyn. Begge disse forsøg viste en øget


- 6 -

vækstretardering og bladsvidning ved behandling med nye Limit 5C i forhold til be-
handling med gamle Limit 5C.

Lene Petersen har beskrevet sine observationer i skrivelse af den 3. marts 1998 til
Lisbjerg således:
" Vedrørende sprøjteskade i Dianthus i gartneriet Lisbjerg Exportgartneri, Søftenvej
8200 Århus N.

Undertegnede aflagde besøg i gartneriet onsdag den 25. februar efter en telefonisk henvendelse
vedrørende skade på bladene af Dianthus.
Gartneriets sprøjteplan blev gennemgået for at finde et eventuelt mønster, der kunne forklare
den opståede skade i hus 1, 2 og 3. Disse 3 huse var alle behandlet med retarderingsmidlet Li-
mit i henholdsvis uge 2, 3 og 4.
Skaderne opstod 3-4 uger efter behandlingen, der er udført som sprøjtevanding med 2 procents
opløsning og afskylning efter ½ time.
Midlet Limit er anvendt med samme fremgangsmåde som ovenfor beskrevet i gartneriet igen-
nem de sidste par år uden problemer, men skaden er set efter anvendelse af en ny sending af
midlet i 25 liters sorte plastdunke.
Den nye sending af midlet er via GARTA sendt til Petrokemi, der vil undersøge produktet
nærmere.
Fredag den 27. februar aflagde jeg besøg i gartneriet igen efter aftale med Gartnernes Forsik-
ring sammen med vurderingsmand Knud Skov Petersen efter anmeldelse af skaden til GARTA
og via dem til Gartnernes Forsikring.
Skaderne ses i hus 1, 2 og 3 og er på 150.000 stk. pottenelliker, der efter normal produktions-
plan er klar til salg i marts-april-maj og juni måned.
Sammen så vi på de opståede skader og var enige om, at planterne skulle klippes ned, hvis de
var af en sådan størrelse, at det kunne lade sig gøre eller nippes rene, så planterne igen kan
skyde og gartneriet kan få et salgbart produkt, men med forsinkelse i forhold til normal
vækst.....
Skaderne blev fotograferet ved besøget og der sendes efter aftale en kopi af disse billeder til
Knud Skov Petersen straks de foreligger.
Der blev foretaget en behandling med samme fremgangsmåde som normalt i gartneriet med en
opløsning på 2 procent af henholdsvis den nye og den gamle levering på planter, der ikke før er
blevet behandlet med midlet under mit opsyn i fredags.
Resultatet af denne behandling vil kunne ses om 3-7 uger.....
Der er udtaget prøver af den nye og den gamle levering af retarderingsmidlet Limit, der sendes
til Danmarks Jordbrugsforskning, Flakkebjerg, sammen med ubehandlede planter fra gartne-
riet, hvor der vil blive udført behandlinger for at undersøge, om der opstår samme skader som i
gartneriet.
Resultatet af disse undersøgelser vil blive tilsendt Gartnernes Forsikring når de ligger klar.


- 7 -

Lene Petersen beskrev herefter sine observationer af egne forsøg i skrivelse af den
24. april 1998, hvoraf bl.a. fremgår:

" Vedrørende sprøjteskade i Dianthus i gartneriet Lisbjerg Exportgartneri, Søftenvej 2,
8200 Århus N. :

Undertegnede besøgte sammen med gartner Knud Skov Petersen og virksomhedskonsulent
Mona Hesseldahl Christensen Lisbjerg Exportgartneri den 7. april for at besigtige de beskadi-
gede planter.
Sammen så vi ligeledes på de sprøjteforsøg, som blev udført fredag den 27. marts på potter, der
ikke før var blevet behandlet med midlet Limit. Halvdelen af et bord blev behandlet med den
gamle formulering af midlet, mens den anden halvdel blev behandlet med den ´nye´ formule-
ring af Limit. Denne behandling blev udført, mens jeg var tilstede i gartneriet og under mit op-
syn.
........................"

Forskningscenter Flakkebjerg foretog ligeledes forsøg. Af rapporten fremgår bl.a.:


Tabel 3

Gns. antal blade pr.
Svidnings-
Plantehøjde
Behandling
plante med svid-
intensitet 1)
cm
ning19/3 1/4
19/3 1/4
19/3 1/4
1. Ubehandlet
2,1 1,2
2 2
9,0
2. Limit gl. lev.
22,9 22,2
5 5
12,2
3. Limit gl. lev. +
5,1 5,5
3 3
9,5
afsk.
21,6 24,4
5 5
11,6
4. Limit ny lev.
6,1 11,7
3 4
9,0
5. Limit ny lev. +
12,8
afsk.
8,4
LSD95
11,0
6,7
9,3

1)
bedømt efter en skala 1-9, hvor 1 = ingen svidning og 9 = hele bladet dødt

...............

Konklusion

På grundlag af det udførte forsøg kan det konkluderes at der mellem de to afprøvede leve-
ringer af Limit 5C er en lille men statistisk sikker forskel i påvirkningen af forsøgsplan-
terne. Denne forskel viste sig ca. 3 uger efter behandlingen. Forskellen viste sig dels ved et
større antal blade med svidninger, dels ved en kraftigere vækstretardering af planterne. Den
nye levering af produktet viste ligeledes en kraftigere vækstretarderende virkning i forhold
til den gamle levering.


- 8 -


Det fremgår samtidig meget klart af forsøget, at afskylning med rent vand efter behandling
med Limit 5C, er af afgørende betydning for at undgå svidningsskader. Dette gælder uanset
om der er tale om den gamle eller nye levering af Limit 5C."

Efter Lisbjergs henvendelse den 25. februar 1998 reklamerede Garta telefonisk over-
for Klarsø, hvis forsikringsselskab, Tryg-Baltica, endvidere foranledigede undersø-
gelser af henholdsvis den gamle og nye Limit 5C foretaget på Bioteknologisk Insti-
tut. Undersøgelsesrapport, analyseresultater og konklusion er gengivet i instituttets
skrivelse af den 13. juli til forsikringsselskabet, hvoraf fremgår:

" Resultater
Fysisk beskrivelse
Nedenstående tabel sammenfatter den fysiske beskrivelse af de to prøver.

Egenskab
Prøve (PFB 7353 AG)
Reference (batch ?)
Lugt
Cement- og fiskeagtig
Svag cementagtig
Batchnr.
PFB 7353 AG, leveret dec. 1997
?, leveret efteråret 1997
Viskositet
En anelse mere viskøs en vand
Som vand
Emballage
Sort 25 liters plastdunk
Hvid 5 liters plastdunk
Forsegling
Skruelåg, udvendig gevind, for-
Skruelåg med indvendig ge-
seglet med metalkappe.
vind forseglet med plaststrip.
Folie svejset på åbning.
Labels
Nøjagtig ens mærkater på begge dunke
Nøjagtig ens mærkater på

begge dunke
Farve
Gullig, urinagtig farve
Svag gullig farve
Bundfald
Meget svag, gulligt sediment
Meget svag, hvidgult sedi-
ment
PH 6,35
5,17

Headspace-GC/MS analyse
Dominerende komponenter fundet med denne analysemetode i både prøven (batch PFB 7353
AG) og referencen (batch ?) var trimethhylamine, ret.tid 6.39 min. og 1,2-dichloroethan, ret.tid
12.34 min., (kromatogrammer vedlagt i bilag 1 og 2). Indholdet af disse komponenter udtrykt
ved arealenheder (µV*s) er sammenfattet i nedenstående tabel:

Ret.
Tid
Prøve (batch PFB 7353
Ref. (batch
(min)
(AG
?)
Trimethylamin ((µV*s) 6.39
42.518.656
6.041.884
1,2-dichloroethan
12.34 35.620.717
34.994.577
((µV*s)

Der blev detekteret ca. 7 gange så meget trimethylamin i prøven (batch PFB 7353 AG) i for-
hold til referencen (batch ?), hvorimod indholdet af 1,2-dichloroethan er ens i både prøven og
referencen.

Forskelle i indholdet af trimethylamin var eneste signifikante forskel på prøve og reference
detekteret med denne analysemetode.


GC/MS-scan analyse
I GC/MS-analysen af prøven (batch PFB 7353 AG) blev der detekteret en komponent ved
ret.tid 18,75 min. (bilag 3 og 4) som ikke blev fundet i referencen (batch ?). Toppen i kromato-
grammet ved ret.tid. 18,75 min. skyldes en phthalate, der sandsynligvis stammer fra plastem-
ballagen, som antagelig er forskellig for de to prøver.


- 9 -


Der blev med denne analysemetode ikke detekteret øvrige forskelle mellem prøven (batch PFB
7353 AG) og referencen (batch ?)

Bestemmelser af Cholin Chloride og Chlormequat
På baggrund af det frie og totale chloridindhold er Cholin Chloride- og Chlormequatindholdet
beregnet til:Prøve (batch PFB 7353
Ref (batch ?)
AG)
Chlormequat Chlorid (g/l)*
468,33
505,84
Cholin Chlorid (g/l)
408,18
394,34
*Ved beregning er en densitet på 1,13 kg/l anvendt.

Specificeret indhold:
Chlormequat
460 g/l

Cholin
Chlorid
320
g/l

Konklusion
Den fysiske bedømmelse viser forskelle i lugt, farve viskositet og PH-værdi. HS-GC/MS-ana-
lysen viste et højere indhold af trimethylamin i prøven i forhold til referencen. Trimethylamin,
forårsager en fiske- og ammoniakagtig lugt, er en base med pKb-værdi på 4,13 (Ref: The
Merck Index, 12 th Ed.). Prøvens batch PFB 7353 AG) højere PH-værdi og mere fiskeagtige
lugt kan således forklares ved et forhøjet indhold af trimethylamin.

Der blev hverken i prøven (batch PFB 7353 AG) eller i referencen (batch ?) detekteret frem-
mede pesticidrester (GC/MS-scan analysen), ligesom der ikke blev målt signifikante forskelle i
indholdet af Chlormequat og Cholin Chlorid. Indholdet af Cholin Chlorid i både prøve og refe-
rence lå dog noget over det specificerede indhold.

Sammenfattende konkluderes, at der er forskel på prøven (batch PFB 7353 AG) og reference
(batch ?). Det har med de anvendte analysemetoder dog ikke været muligt at identificere årsa-
gen til denne forskellighed.


Under sagens forberedelse er der foretaget 2 syns- og skønsforretninger ved hen-
holdsvis professor Arne Skytt Andersen og Teddy Krongaard.

Professor Arne Skytte Andersen har den 2. november 2000 afgivet erklæring med
følgende besvarelse af parternes spørgsmål:

Ad sagsøgers spørgsmål:

1.
Syns- og skønsmanden bedes foretage en analyse af det til sagsøger i de-

cember 1997 leverede vækstreguleringsmiddel ­ Limit 5C (25 l forseglet

dunk) ­ batch nr. PFB 7353.Syns- og skønsmanden bedes på grundlag af analysen i rapportform oplysea) hvilke aktivstoffer produktet indeholder,
svar: Prøverne indeholder chlorcholinchlorid (CCC) og cholinchlorid (chch).


b) hvad der karakteriserer disse stoffer,
svar: Disse stoffer har hver for sig og i den fundne blanding en væksthæmmende virkning
på en række plantearter (stråforkortere i landbruget). Det er også vidt anvendte midler til
højdevækstregulering i potte- og udplantningsplanter, når de anvendes i korrekte koncen-
trationer og behandlingerne foregår forskriftsmæssigt.


- 10 -


c)
kvantiteten
heraf,
svar: kvantiteten af stofferne i prøverne er efter de foreliggende analyseresultater fra
Bioteknisk Institut (Bilag 5) svarende til de koncentrationer, der normalt anvendes (efter
passende fortynding som angivet i forskrifterne).


d) forholdet mellem dem
svar: koncentrationsforholdet er som almindeligvis anvendt gennem mange år. CCC kan
anvendes alene, men virkningen forbedres i mange arter ved tilsætningen af chch.

e) hvorvidt kvantiteten eller forholdet adskiller sig fra det af importøren deklarerede (bi-
lag Klarsø og Co ApS ­ 3)
svar: Jf. analyserne er der en divergens mellem det opgivne og det fundne indhold.

f) hvorvidt kvantiteten eller forholdet adskiller sig fra det tilsvarende i det tidligere leve-
rede identiske produkt (referencen).

svar: f) Der er ca. 2 % mere CCC i den "nye Limit" og ca. 10 % mere i den "gamle" end
opgivet; for chch drejer det sig om hhv. +25 % i den nye og + ca. 22 % i den gamle.

Såfremt syns- og skønsmanden fastslår, at er divergens mellem prøvens indhold af aktivstoffer og
enten den deklarerede mængde eller referencens mængde, bedes oplyst.


g) hvilken kemisk konsekvens har dette divergerende forhold mellem de to aktivstoffer,
h) hvilken biokemisk betydning for anvendelse af produktet på planter har det diverge-
rende forhold.
Svar: g) og h) Der er altså mere i såvel den "nye" som den "gamle" af begge aktive stof-
fer, forskellen er ikke særligt stor og kan ikke have nogen betydning for virkningen. Sna-
rere tværtimod.

2.
Syns- og skønsmanden bedes i analysen oplyse


a) om produktet indeholder trimethylamin
svar: Jf. analyserne indeholder såvel "ny" som "gammel" trimethylamin.b) hvad der karakteriserer dette stof
svar: stoffet trimethylamin lugter ilde, jeg har endnu ikke fundet referencer på dets virk-
ning på nelliker.

c)
kvantiteten
heraf
svar: Der er ca. 7 gange så meget trimethylamin i de "nye" prøve som i den "gamle".


d) hvorvidt denne kvantitet adskiller sig fra det af importøren deklarerede
svar: der er ikke deklareret indhold af trimethylamin.

e) hvorvidt denne kvantitet adskiller sig fra kvantiteten i det tidligere leverede identiske
produkt (referencen).
svar: Ja

Såfremt syns- og skønsmanden fastslår, at der er divergens mellem prøvens indhold af trimethylamin
og enten den deklarerede mængde eller referencens mængde, bedes oplyst.
f) hvilken biokemisk virkning denne konstaterede mængde af trimethylamin må antages
at have ved anvendelse af produktet på planter.
svar: Det kræver omfattende litteraturstudier og forsøg at besvare spørgsmålet.

3.
Syns- og skønsmanden bedes oplyse, om der kan konstateres forekomst af phthalate.

I bekræftende fald bedes oplyst , i hvilken mængde den forekommer og hvad der karakte-
riserer denne phthalate.

Endvidere bedes oplyst, hvilken biokemisk virkning eksistensen af phthalaten må antages
at have ved anvendelse af produktet på planter.


- 11 -

svar: Der er i den foreliggende analyse konstateret phthalat forekomst. Det er ikke fast-
slået hvilket phthalat det drejer sig om eller i hvilken koncentration det forkommer. Der er
kun konstateret phthalat i den "nye" prøve. Det vides, at meget lave koncentrationer af
phthalater kan hæmme fotosyntesen i planter. Det er dog umuligt ud fra de foreliggende
oplysninger at afgøre om denne forkomst kan være årsagen til de fremkomne skader på
planterne.

Det er bekymrende at de kemiske analyser konkluderer, at der er fundet forskelle på "ny"
og "gammel" prøve, men at man ikke har været i stand til at identificere stoffer, der kunne
være årsag til disse forskelle. En sådan identifikation vil kræve nye analyser, men de vil
blive kostbare og rimeligvis tage en rum tid,- det er svært at lede efter noget man ikke ved
hvad er!

4.
Syn- og skønsmanden bedes oplyse, om der ved analysen i øvrigt konsta-

teres forskelle mellem prøven og deklarationen og/eller referencen.
svar:(..ses ikke besvaret..)...

Ad Adciterede Klarsø & Co. ApS' spørgsmål

1.
Syns- og skønsmanden bedes på baggrund af det i sagen foreliggende rapport- og fo-
tomateriale oplyse, om der kan konstateres skader på planterne.


I bekræftende fald bedes syns- og skønsmanden beskrive skaderne.

svar: Der kan konstateres svedne bladrande og spidser på de med "ny Limit" behandlede
planter. Dette fremgår ligeledes af resultaterne fra Flakkebjerg forsøget. Hvoraf ligeledes
fremgår vigtigheden af den afskylning, der skal foretages efter behandlingen. Denne af-
skylning bevirker endvidere, at opløsningen fortyndes en del før den når rødderne af
planterne, så det ikke kan siges at være en meget høj koncentration, der har været anvendt
i nogen tilfælde.

2.
Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende bedes syns- og skønsmanden oplyse årsagen
til de nævnte skader, herunder om skaderne kan være forårsaget af produktet Limit 5C.
svar: Det er sandsynligt, at skaderne er fremkaldt af sprøjtemidlet " Ny Limit 5C". Det er
problematisk at foreslå en mulig kemisk/biokemisk årsagssammenhæng så længe det er
uklart:
A: hvorvidt den fundne koncentration af trimethylamin er i stand til at fremkalde lignende
skader
B: hvorvidt der i "Ny Limit 5C" forekommer andre skadelige stoffer (eks. Phthalater) i
koncentrationer, der kan fremkalde symptomer.

3.
Såfremt syns- og skønsmanden i spørgsmål 2 konkluderer, at Limit 5C har forårsaget
skaderne, bedes skønsmanden ­ om muligt ­ oplyse om skaderne skyldes:

a. sammensætningen af Limit 5C,
svar: se ovenfor

b. den anvendte dosering af Limit 5C,
svar: Det fremgår af sprøjtejournalen, som jeg ikke finder grund til at betvivle rigtigheden
af, at sprøjtningen er foretaget efter forskrifterne med den gamle som den nye Limit.

c. behandling med Limit 5C i sollys, eller
svar: Jeg har ikke i sagsakterne fundet referencer til mulige forskellige solindstrålinger
mellem de to sprøjtninger. Det forekommer dog usandsynligt, at der i tre forskellige
sprøjtninger med ugers mellemrum skulle være nogen specielle høje indstrålinger i ja-
nuar-februar måned. Nøjagtige data kan naturligvis fremskaffes fra DMI, såfremt man øn-
sker at betale for det.

d. manglende efterfølgende afvanding af planterne.
svar: do.do. Såfremt disse to spørgsmål drejer sig om anklager mod gartnerens brug af
stofferne må jeg melde pas. Jeg ser mig ikke i stand til at uddrage svar på disse spørgsmål
fra sagens akter indtil nu. De to sidste spørgsmål falder udenfor mit domæne.


4.
Har det betydning for analyseresultaterne, at batch nr. PFB 7353 er produceret for mere


- 12 -


end 2 år siden?


I bekræftende fald bedes syns- og skønsmanden redegøre herfor.
Svar: Besvaret tidligere med JA.

........


((k) Hvis der kan konstateres forskelle i f.eks. chlor eller chlorid indeholder mellem de to prøver
kunne dette muligvis have haft en påvirkning af planterne ­ men det må understreges, at analyser af
prøver der har været opbevaret i forskellige emballager i to år under ukendte temperatur forhold, vil
have tvivlsom værdi)

...........


((A: hvorvidt den fundne koncentration af trimethylamin er i stand til at fremkalde lignende skader.

B: hvorvidt der i "Ny Limit 5C" forekommer andre skadelige stoffer (eks. Phthalater) i koncentratio-
ner, der kan fremkalde symptomer.)) .
...

Ved tillæg af 15. november 2000 fremgår det af skønsmandens vurdering af bl.a.
trimethylamins effekt på planter, at det efter en grundig litteratursøgning ikke har
været muligt at finde oplysninger herom, og at det derfor vil være nødvendigt med
forsøg.

Af professor Arne Skytt Andersens skrivelse af samme dato til parterne fremgår:

" Efter omfattende litteraturstudier foreligger der nu en tilføjelse til min tidligere fremsendte
syns- og skønsrapport (Bilag). Jeg har endvidere aftalt med vore kemikere, at de er klar til
at foretage de ønskede analyser inden årets udgang, såfremt det måtte ønskes med accept af
det tidligere angivne prisoverslag. Vi er ligeledes parate til forsøg i væksthusene med nelli-
keplanters reaktioner på hhv. trimethylamin og det eller de phthalater som måtte findes i
prøven. Disse forsøg gennemføres i januar. Det skal endvidere gentages, at væksthusforsø-
gene ingen mening har uden det er fastlagt hvilket phthalat, der findes i prøverne".

Tilføjelsen indeholdt bl.a. følgende:

Vurdering af phthalaters og trimethylamins effekt på planter.

Trimethylamin:
En tertiær amin med den kemiske formel (CH 3) 3N.

Funktion i cycocel: Bruges til fremstilling af Chloromequat chloride (2-Chloroethyl trimethyl
ammonium chloride). Der kan findes et overskud af stoffet i det færdige produkt.

Effekt på planter: Efter en grundig litteratursøgning har det ikke været muligt at finde oplys-
ninger om trimethykamins effekt på planter.

For at vurdere trimethylamins effekt på planter er det nødvendigt at lave forsøg, hvor den aktu-
elle situation efterlignes, så godt som det er muligt.


- 13 -

Der blev efterfølgende den 25. marts 2002 udarbejdet skønserklæring af Teddy
Krongaard, hvoraf fremgår bl.a.:


"1 a) Hvilke aktive stoffer indeholder produktet?


Produktet Limit 5C PF indeholder aktivstofferne chlormequatchlorid og
cholinchlorid.

1 b) Hvad karakteriserer disse aktive stoffer?

Chlormequatchlorid er et plantevækstregulerende middel, der reducerer

forlængelsen af cellerne og dermed gør stænglen kortere og planten

mere tæt og kraftig. Chlormequatchlorid øger blomstringen ved at på-

virke plantens udviklingscyklus. Det kan derudover øge dannelsen af

klorofyl og udviklingen af rodnettet. Cholinchlorid tilsættes produktet

for at nedsætte humantoxiciteten.

1 c) Hvad er kvantiteten af disse aktive stoffer?


Limit 5C PF har et deklareret indhold på 460 g/l chlormequatchlorid

og 320 g/l cholinchlorid. Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler nr. 313 af 5. maj 2000 er det tilladt at koncentra-

tionen af aktivstof afviger med 5 % relativt i forhold den deklarerede

koncentration. Det vil sige at koncentrationen af chlormequatchlorid

i produktet skal ligge i intervallet 437 ­ 483 g/l og at koncentrationen

af cholinchlorid skal ligge i intervallet 304 ­ 336 g/l for at produktet
opfylder
bekendtgørelsen.


Det kvantiative indhold af chlormequatchlorid og cholinchlorid er ana-

lyseret med High Performance Liquid Chromatography - Electrospray

­ Mass Spectrometry (HPLC-ES-MS). Det er en specifik analyseme-

tode, hvor de to aktivstoffer analyseres direkte. Resultatet af undersøg-

elsen er, at indholdet chlormequatchlorid er 486 ± 26 g/l og indholdet

af cholinchlorid er 259 ± 16 g/l. Indholdet af chlormequatchlorid er

derfor indenfor tolerancen i henhold til bekendtgørelsen. Indholdet af

cholinchlorid er derimod for lavt i forhold til den deklarerede koncen-

tration. Indholdet er ca. 80 g/l lavere end den deklarerede mængde. For

en mere uddybende beskrivelse af analyserne henvises til analyserap-
porten.Det lave indhold af cholinchlorid kan enten skyldes en fejlproduktion,

hvor der er tilsat for lidt cholinchlorid eller, at der er foregået nedbryd-

ning af cholinchlorid. Produktets kraftige fiskelignende lugt tyder på, at

der er foregået en nedbrydning af cholinchlorid til trimethylamin.


Bioteknologisk Institut har tidligere i denne sag analyseret produktet

for indhold af chlormequatchlorid og cholinchlorid. Der blev anvendt

en indirekte metode, hvor chlormequatchlorid og cholinchlorid blev

beregnet ud fra analyser af produktets indhold af frit chlorid i forhold

til det totale chlorid-indhold.


Resultatet af undersøgelsen fra Bioteknologisk Institut tyder på, at der

er problemer med at anvende den indirekte metode på Limit 5 C PF.

Udover at finde 28 % mere cholinchlorid i batch 7353 end deklareret

bliver der i en referencebatch fundet 10 % for meget cholinchlorid.

Det vil betyde at begge batch er fejlproducerede, hvilket ikke virker
sandsynligt.

1 d) Er der sket en nedbrydning af et af de i produktet forekommende aktivstoffer til
et klorholdigt stof?


- 14 -Det kan fuldstændig udelukkes at cholinchlorid kan nedbrydes til et

klorholdigt stof, idet der ikke findes bundet chlor i cholinchlorid.

Derimod kan det ikke udelukkes at chlormequatchlorid kan ned-

brydes til ethylchlorid. Ethylchlorid er imidlertid meget lidt vand-

opløseligt og har et kogepunkt på 12,4 grader. det vil derfor fordam-

pe meget hurtigt fra opløsningen, formentlig allerede inden dunken

åbnes. Undersøgelser af ethylchlorids fordampning fra vand har vist

at fra en ppm vandig opløsning fordamper 90 % i løbet af 79 min.

(målt i 6,5 cm dybde). Da produktet af Bioteknologisk Institut

tidligere er analyseret med headspace GC-MS uden der blev

fundet ethylchlorid, er der efter min mening ikke grund til at foretage

yderligere analyser af ethylchlorid.

1 e) Såfremt at syns- og skønsmanden kan konstatere en sådan nedbrydning, anmodes syns- og
skønsmanden om at oplyse, hvorledes en sådan nedbrydning kan konstateres i produktet?


Det har ikke kunnet konstateres at chlormequatchlorid er nedbrudt til

et chlorholdigt stof, men hvis der er sket en nedbrydning af chlorme-

quatchlorid til ethylchlorid kan det ikke udelukkes, at der så også er

dannet trimethylamin eller trimethylaminoxid, idet trimethylamin

er "den anden halvdel" af chlormequatchlorid. Trimethylamin eller

trimethylaminoxid kan dog også være et nedbrydningsprodukt fra
cholinchlorid.

2 a) Kan der konstateres forekomst at trimethylamin i produktet og i bekræftende fald bedes
kvantiteten oplyst.


Som beskrevet ovenfor kan cholinchlorid og chlormequatchlorid

sandsynligvis nedbrydes til trimethylamin eller trimethylaminoxid.

Kvantitativ analyse for trimethylamin og trimethylaminoxid er fore-

taget med Conway-metoden, der er en indirekte uspecifik titrerings-

metode og med kapillarelektroforese, der er en direkte specifik metode.

For en mere uddybende beskrivelse af analyserne henvises til analyse-

rapporten. Der er med Conway-metoden fundet et indhold at trimethy-

lamin på 3,2 g/l og et indhold af trimethylaminoxid på 0,87 g/l. Me-

toden er dog ikke specifik og alle komponenter, der er flygtige i et alka-

lisk miljø vil også blive målt. Resultatet underbygges dog af prøvens

meget udprægede fiskelugt, der indikerer et indhold af trimethylamin

og af analyserne fra Bioteknologisk Institut. Der er dog med kapillar-

elektroforese hverken påvist ammoniak, monomethylamin, dimethyla-

min, trimethylamin, trimethylaminoxid eller trithylamin. Det er over-

raskende, at der ikke kan påvises trimethylamin med kapillarelektro-

forese når lugten og resultaterne fra de to øvrige analyser tages i be-

tragtning. Der er to mulige forklaringer på at trimethylamin ikke kan

påvises med kapillarelektroforese. Den ene forklaring er at nedbryd-

ningsproduktet ikke er trimethylamin, men noget andet flygtigt, der har

samme lugt. Den anden forklaring er, at retentionen af trimethylamin

påvirkes af den meget store koncentration af cholinchlorid og chlor-

mequatchlorid på en sådan måde, at trimethylamin co-eluerer med

aktivstofferne, og derfor ikke kan ses. Set i lyset af at Bioteknologisk

Institut har fundet trimethylamin med en specifik metode, er det for-

mentlig den sidste forklaring, der er mest sandsynlig. Bioteknologisk

Institut har dog ikke kvantificeret indholdet af trimethylamin, men blot

konstateret at indholdet i batch 7353 var 7 gange højere end i referen-
cebatchen.

2 b) Hvorvidt har forekomsten af stoffet trimethylamin sammenhæng med en eventuel nedbryd-
ning af aktivstoffer?

Hvis trimethylamin forekommer i produktet vil det stamme fra nedbrydning af aktivstofferne.
Hvis aktivstofferne er delvist nedbrudt til trimethylamin inden formuleringen af produktet vil
trimethylamin have haft mulighed for at fordampe inden produktionen. Der vil derfor ikke


- 15 -

nødvendigvis være en kvantitativ sammenhæng mellem trimethylamin og chlormequatchlo-
rid/cholinchlorid.


Sammenstilling:
Analyser af Limit 5C PF batch 7353 viser at indholdet af chlormequatchlorid er i overens-
stemmelse med den deklarerede koncentration. Derimod er indholdet af cholinchlorid for lavt.
Der med meget stor sandsynlighed sket en nedbrydning af cholinchlorid. Ud fra lugten at
dømme er nedbrydningsproduktet trimethylamin, hvilket underbygges af resultatet af Conway-
analysen og GC-headspace analysen, men det har ikke kunne detekteres med kapillarelektrofo-
rese. Trimethylamin eller trimethylaminoxid kan derfor være årsag til de skader, der er kon-
stateret på de behandlede planter. Der er i prøven ikke detekteret ethylchlorid, og det kan afvi-
ses at DEHP er årsag til de observerede skader på planterne, da DEHP kun er fundet i en ube-
tydelig koncentration.

Erklæringen er bl.a. udarbejdet på grundlag af en produktanalyse, der har følgende
resultat og konklusion:


Limit 5 C PF Batch nr. 7353

Indhold i g/l
Deklareret
Tolerance*
fundet
Chlormequat
460
437 ­ 483
486 ± 26
Cholinchlorid
320
304 - 336
259 ± 16
* Indholdet skal ligge indenfor tolerancetærsklen for at produktet er lovligt. Tolerancen er fast-
sat i Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler nr. 313 af 5. maj 2000.Konklusion:

Indholdet af chlormequat ligger indenfor tolerancen i henhold til bekendtgørelsen.
Indholdet af cholinchlorid er for lavt i forhold til den deklarerede koncentration.
Indholdet er ca. 80 g/l lavere end den deklarerede mængde. det lave indhold af
cholinchlorid kan enten skyldes en fejlproduktion eller nedbrydning af cholin-
chlorid efter produktionen. Nedbrydning af cholinchlorid til trimethylamin kan forklare pro-
duktets kraftige fiskelignende lugt. "


Spørgsmålet om betydningen af produktets indhold af phtalater er frafaldet af Lis-
bjerg under sagen.

Sagsøgers tabsopgørelse.

Virksomhedskonsulent Mona H. Christensen, DEG, har ved skrivelse af 2. juli 1998
sammen med Lisbjerg opgjort gartneriets tab med følgende poster:

Opgørelse af mistet salgsindtægt
46.327 kr.


- 16 -

Kasserede planter
446.826 kr.
Lavere salgspris pga. at salgstidspunktet
blev rykket 5-6 uger
29.950 kr.
Arbejdstid i forbindelse med
Afpudsning af Dianthus
107.401 kr.
Ekstra energiforbrug fra uge
9 til uge 15
28.780 kr.
Pasning, energi, vand/gødning etc.
40.278 kr.
Pakning,
Skønnet merforbrug
37.500 kr.
Limit, erstattet
5.500 kr.
Argyranthemum (=Margeritter)
Forsinkede pga. skaden
148.657 kr.
DEG inkl. undersøgelse Flakkebjerg

(ikke endeligt opgjort) 17.000 kr.
Opgørelse i alt
908.218 kr.

Lisbjerg har efterfølgende korrigeret opgørelsen i overensstemmelse med endelig
opgørelse af Flakkebjergs krav og med påløbende advokatomkostninger
til i alt 924.094 kr.

Forklaringer

Henrik Jørgensen har forklaret, at han er uddannet gartner i faderens gartneri, der var
baseret på en nicheproduktion af pottenelliker, Dianthus Tenerifa, til brug i stue eller
til udplantning.

Siden 1987 har han været selvstændig, og fra 1994 har han sammen med Lars Bo
Kjeldsen ejet og drevet Lisbjerg Exportgartneri I/S. Lisbjerg har overtaget produkti-
onen af pottenelliker, der udgør den overvejende del af gartneriets virksomhed.
Nogle forsøg, der blev udført i 1982 i faderens gartneri, resulterede i, at der i den
fremtidige produktion blev anvendt et vækstregulerende middel for at opnå en kor-
tere og mere kompakt vækst. Tidligere brugte Lisbjerg produktet Cykocell Extra,
men fra 1995 anvendte gartneriet hertil overvejende Limit 5C indkøbt hos Garta.
Indtil leverancen i december har gartneriets anvendelse af produktet forløbet


- 17 -

uproblematisk. Ved modtagelsen bemærkede han, at midlet for første gang blev leve-
ret i 25 l dunke mod normalt i 5 l dunke. Han sprøjtevandede herefter produktionen
af pottenelliker henholdsvis den 7., 12. og 20. januar 1998. I væksthusene 1, 2 og 3
anvendte han den nye leverance og i væksthus 4 en gammel leverance af Limit 5C.
Vækstforløbet I hus 4 var normalt. Han sprøjtevandede på sædvanlig vis, på det sæd-
vanlige tidspunkt i produktionen og med en 2 % opløsning i overensstemmelse med
brugsanvisningens anbefaling. Han har sprøjtecertifikat og fulgte nøje etikettens an-
visninger. Med dunkene følger en dosatron, som skal sikre en præcis dosering. Han
er altid meget omhyggelig med indstillingen, da det er overordentlig vigtigt, at
mængden af det aktive stof er afpasset den enkelte væksttypes opsugningsevne. Han
bemærkede ikke andre syns- eller lugtindtryk end sædvanligt. Opløsningen lugter
under alle omstændigheder kraftigt gylleagtigt. Efter sprøjtningen skyllede han som
sædvanligt efter med rent vand, idet der ellers opstår sprøjteskader.
Herefter virkede alt tilsyneladende normalt indtil begyndelsen af februar måned, hvor
han konstaterede, at stort set hele produktionen af pottenelliker, med undtagelse af
planterne i væksthus 4, var ramt af betydelige sprøjteskader i form af små hvide spid-
ser på blade og dækblade og en langt kraftigere retardering end normalt. Omkring
den 20. februar kontaktede han telefonisk brancheorganisationen DEG og bad dem
sende en konsulent ud for at se på skaderne.
Lene Petersen fra DEG besøgte derfor Lisbjerg den 25. februar 1998, hvor hun sam-
men med Lars Bo Kjeldsen og ham selv besigtigede væksthusene, undersøgte ska-
dernes omfang og gennemgik sprøjtejournalen samt sprøjteprocedurer, ligesom de
drøftede forskellige mulige årsager til skadernes opståen. Den eneste fællesnævner,
de kunne finde i væksthusene med beskadigede planter, var, at samtlige var sprøjte-
vandet med den nye leverance Limit 5C.
På den baggrund rettede han telefonisk henvendelse til regionschefen for Garta om
skaderne og meddelte, at DEG's konsulent havde mistanke om, at Limit 5C var årsag
hertil. Garta oplyste i den forbindelse, at de ville gå videre med sagen, herunder at de
ville kontakte både deres forsikringsselskab og leverandøren.
Den 27. februar 1998 sendte Gartnernes Forsikring en vurderingsmand, Knud Skov
Petersen, til Lisbjerg. Sammen med denne og konsulent Lene Petersen gennemgik
han på ny skaderne.
De drøftede vedrørende tabsbegrænsningen, om det var hensigtsmæssigt helt at
droppe den beskadigede produktion, men Lene Petersen og Knud Skov Petersen var
enige om, at det ikke kunne betale sig. De bestemte i stedet, at de sværest beskadi-


- 18 -

gede planter skulle klippes ned, og de øvrige nippes, uanset at dette ville medføre et
øget varmeforbrug, arbejdsforbrug og en forsinkelse af produktionen på 6-8 uger i
forhold til udplantningssæsonen marts/april/maj. Fremgangsmåden indebar tillige, at
en planlagt produktion af margueritter ville blive forsinket, men anbefalingen var
uden forbehold fra såvel Lene Petersens som Knud Skov Petersens side. De var i
øvrigt enige om at foretage en afprøvning af den gamle og nye leverance Limit 5C på
pottenelliker på Forskningscenter Flakkebjerg samt starte et tilsvarende lokalt forsøg
på Lisbjerg under opsyn af Lene Petersen. Lene Petersen foranledigede forsøget på
Flakkebjerg påbegyndt, ligesom hun overværede iværksættelsen af og førte løbende
tilsyn med det lokale forsøg.
Skaden blev herefter anmeldt til Garta, som efter at have modtaget Flakkebjerg rap-
porten udbad sig en tabsopgørelse. Der blev som følge heraf den 7. april afholdt
endnu et møde på Lisbjerg. I mødet deltog han sammen med Lars Bo Kjeldsen, kon-
sulenterne Lene Petersen og Mona Christensen, begge DEG, samt Knud Skov Peter-
sen, Gartnernes Forsikring. De besigtigede både den oprindelige produktion og for-
søget.
Forsøget viste meget stor forskel på planter behandlet med hhv. den gamle og nye
leverance af Limit 5C, og planterne behandlet med den nye leverance viste skader
svarende til det tidligere skadebillede.
Den oprindelige produktion var til trods for, at han havde fulgt den anbefalede frem-
gangsmåde med at klippe ned og nippe, meget forsinket. Lene Petersen, Mona Chri-
stensen og Knud Skov Petersen anbefalede alligevel, at planterne ikke blev kasseret,
men at Lisbjerg reddede, hvad reddes kunne. Denne fremgangsmåde blev meget om-
kostnings- og arbejdskrævende. Lisbjerg måtte således indkalde ekstraordinær hjælp
til at nippe. Betydeligt flere nelliker end normalt måtte alligevel kasseres, og af de
resterende salgbare planter blev mange uensartede. Herved blev pakningen af plan-
terne vanskelig og tidskrævende, ligesom de blev solgt med forsinkelse i forhold til
den normale salgsperiode fra primo marts til medio maj. Den efterfølgende produk-
tion af margueritter, som var bestilt til levering 1. maj, og som ikke kunne afbestilles,
kunne derfor ikke plantes ud til tiden og kom først på markedet i midten af juni må-
ned til trods for, at den normale salgsperiode for denne plante ligger omkring midten
af maj. Som følge af forskydningen i vækstperioden måtte mange af margueritterne
ligeledes kasseres.
På baggrund af dette forløb udarbejdede han sammen med Mona Christensen, DEG,
den 2. juli 1998 en tabsopgørelse. Med hensyn til omkostninger til undersøgelser og


- 19 -

advokat, der var uopgjorte på dette tidspunkt, er der medtaget et anslået beløb. Her-
udover er opgørelsen udarbejdet på grundlag af Lisbjergs timeforbrugsregistrering til
ekstraordinær arbejdskraft og priser m.v. indhentet fra Danpotsystemet, - et fælles,
elektronisk on-line salgssystem for gartnerier. Hans gennemsnitlige avance er 20-25
%.
Han har sprøjtecertifikat. Der står intet på etiketten på Limit 5C om, hvorledes det
skal opbevares, men han opbevarer det i et rum med ca. 20 ºC og uden sollys.


Planteavlskonsulent Lene Petersen har forklaret, at hun er uddannet hortonom og
er ansat i DEG, hvortil gartnere kan rette henvendelse for at få hjælp i forbindelse
med plantesygdomme, skadedyr og retardering af planter.
Henrik Jørgensen rettede henvendelse til hende, da hans pottenelliker så mærkelige
ud. Hendes første reaktion var, at der måtte være tale om en forbrænding, men efter
en vurdering fandt hun det umuligt. Planterne havde hvide spidser og var "trykket".
Hun gennemgik derefter, hvilken behandling planterne havde fået, og så sprøjtejour-
nalerne. Hun fik herved mistanke til retarderingsmidlet, men undersøgte også andre
muligheder. Hun kunne konstatere, at planterne i det hus, hvor der var anvendt retar-
deringsmiddel fra en tidligere leverance, ikke havde skader. Hun bad Henrik Jørgen-
sen om ikke at anvende det nye Limit 5C. Efter at Henrik Jørgensen havde anmeldt
skaden til sit forsikringsselskab, var hun derude et par dage senere med gartner Knud
Skov Petersen fra forsikringsselskabet. De var enige om, at skaden måtte skyldes
noget udefrakommende, og besluttede at undersøge, om det kunne være Limit 5C, da
der ikke var andet, der kunne forårsage skaderne. Hun foreslog, at der skulle laves et
kontrolleret forsøg på forsøgsstationen Flakkebjerg, hvilket Knud Skov Petersen var
enig i. Hun udarbejdede en forsøgsplan. Til forsøget på Flakkebjerg blev brugt nelli-
ker fra hus 4. Samtidig med lavede hun sit eget forsøg i gartneriet, hvorunder plan-
terne blev vandet, som de plejede. Skadebilledet var spredt, men det er sædvanligt
ved biologiske materiale.
Hun blev enig med Knud Skov Petersen om at begrænse skaden ved at sætte mere
varme på for at forøge væksten for derved at få et produkt, der kunne sælges. Det
havde været nemmere at kassere planterne. Nogle planter måtte kasseres, andre blev
der nippet blade af. Der blev sat ekstra mandskab ind, da man mente, at det kunne
betale sig. Hun var ude på gartneriet for at følge forsøget, men hun så ikke de kasse-
rede planter, men hun så, at planterne ikke udviklede sig som forventet. Hun vil ikke


- 20 -

kunne pålægge en gartner at følge et råd, men anbefalingen var Knud Skov Petersens
og hendes bedste bud
Pottenelliker er beregnet til udplantning. Hvis produktionen bliver forsinket, kan de
ikke sælges. Den næste produktion ­ margueritter ­ blev ligeledes forsinket på grund
af problemerne med pottenellikerne. Der er temmelig stor omsætning af pottenelliker
i maj, men derefter falder den meget stærkt.

Forsøgsleder Klaus Paaske har forklaret, at han er agronom og arbejder med plan-
tesygdomme og skadedyrsbekæmpelse. Han er ansat på Flakkebjerg, der driver sek-
torforskning og er en institution under Fødevareministeriet. De laver kontraktforsk-
ning for firmaer og DEG. 50 % af arbejdet finansieres af DEG medlemmer.
Han fik en henvendelse fra Lene Petersen, om han ville udføre forsøg med to pro-
duktioner af pottenelliker, således at de samme vækstbetingelser genskabtes. Efter
oplæg fra Lene Petersen lavede han forsøget med det Limit 5C, som blev brugt i
gartneriet. Der blev stillet 16 parceller op på et væksthusbord. Under forsøget blev
nogle planter afskyllet, mens andre ikke gjorde, for at kunne vurdere om manglende
skylning var årsagen. Det er vigtigt med skylning af hensyn til risikoen for svidning.
Limit 5C optages i øvrigt gennem rodnettet. Den 19. og 29. marts 1998 foretog han
en vurdering ved, at der blev talt skadede blade. Han foretog i øvrigt en visuel be-
dømmelse af svidningsintensiteten. Hvis forskellen er større end 25 %, skyldes den
med sikkerhed behandlingen.

Virksomhedskonsulent Mona H. Christensen har forklaret, at hun er hortonom og
merkonom i regnskab og er ansat i DEG. Hun har i den egenskab udarbejdet flere
tabsopgørelser til forsikringsselskaber.
Med udgangspunkt i Henrik Jørgensens egne data og efter besigtigelse i gartneriet
har hun beregnet tabet. Hun fik oplyst, hvor mange planter man var begyndt med, og
hun har ud fra salget beregnet antal kasserede planter. Salgsomkostninger på ikke-
solgte planter er beregnet til 0,30 kr. på grundlag af den normale produktionsplan.
Prisen på pottenelliker har hun taget fra Danpot statistikken, der indeholder oplys-
ninger fra alle gartnerier, der sælger pottenelliker. Prisen for planter falder hen på
sommeren, og Henrik Jørgensens planter blev forsinket 5-6 uger. I gennemsnitspri-
sen 7,12 kr. for uge 21 er der taget hensyn til, at der både kunne være A og B varer.
Denne pris kunne måske være højere på grund af mindre leverancer, men hun har
taget de første salg for at undgå udbud/efterspørgselsproblematikken. Prisen 3,36 kr.
er Henrik Jørgensens salgspris. Hun har lagt til grund, at alle planter ville være solgt


- 21 -

før uge 21. Arbejdstiden i forbindelse med nipning af planterne er den faktisk an-
vendte, idet hun bad Henrik Jørgensen registrere timetallet. Da produktionstiden blev
forlænget 5-6 uger, kom der yderligere udgifter til pasning. De øgede udgifter til
energi er beregnet på grundlag af normtallene efter et forsigtigt skøn.
På grund af forsinkelsen med pottenellikerne blev den efterfølgende produktion af
margueritter også beskadiget, idet de ikke kunne plantes ud og derfor i en periode
stod for tæt. I tabsopgørelsen indgår der derfor en differencepris. Hun har ikke un-
dersøgt, om der efter den 1. juli 1998 har været salg, men der er meget begrænsede
muligheder for salg efter dette tidspunkt. Hun har ikke set Lisbjerg Gartneris regn-
skab, alene deres salgstal.

Sagsbehandler Henning Stenbæk har forklaret, at han blev ringet op af Gartnernes
Fællesindkøb og orienteret om, at der var et problem hos Lisbjerg Gartneri, og at
DEG var underrettet. Han sendte Knud Skov Petersen derud som observatør. Knud
Skov Petersen var ikke specialist på planter, men kunne normalt se, om de skulle
kasseres, eller man skulle prøve at redde dem. Han fik en tilbagemelding om antal
beskadigede planter, og at man ville lave et forsøg. Senere fik han oplyst, at man var
nødt til at kassere dem. Han fik rapporten fra Flakkebjerg, som ikke gav et entydigt
svar, hvorfor han ikke forholdt sig til den. Han gjorde intet over for Henrik Jørgensen
og Knud Skov Petersen i relation til tabsbegrænsningen. Normalt støtter man sig til
DEG, som vil være eksperten i den situation. Knud Skov Petersen var bare med ude
at se DEG "over skulderen", så de var enige om, hvad der skulle gøres.
Han fik en række telefoniske henvendelser fra Henrik Jørgensen, og det var først
sidst på året, at der fremkom et egentligt krav. Han forsøgte at få Klarsø med, og de
anmeldte over for deres forsikringsselskab.
Som udgangspunkt for skadesopgørelsen har de brugt DEG's opgørelse, men den er
ikke lagt ukritisk til grund, ligesom de har krævet yderligere oplysninger.

Skønsmand Teddy Krongaard har vedstået sin skønserklæring og supplerende for-
klaret, at han foretager analyser af produkter. Aktive stoffer er meget vanskelige at
analysere.
Chlormequat er et væksthæmmende stof. Cholinchlorid går ind, hvor chlormequat vil
virke toksisk, og har ingen væksthæmmende funktion. Cholinchlorid er anført på
etiketten, men burde ikke være anført som et aktivt stof. Indholdet af cholinchlorid
var for lavt i forhold til det deklarerede, hvilket kunne tyde på nedbrydning. Dette er


- 22 -

normalt for sprøjtemidler, at de bliver nedbrudt typisk efter ca. 2 år. Der sker også en
bakteriologisk nedbrydning over samme periode. Cholinchlorid kan nedbrydes i en
forseglet dunk. Han kan ikke forestille sig, at cholinchlorid kan nedsætte væksten.
Analysen kan være identisk med en analyse i 1998, men behøver ikke at være det.
Ved nedbrydning af chlormequat dannes der trimethylamin, men det er vanskeligt at
konstatere, hvis der oprindeligt var en urenhed i produktet. Da der er 7 gange så me-
get i det ene produkt som i det andet, tyder det på en nedbrydning. Mængden af tri-
methylamin har ændret sig fra 1997 til 2001. De i skønserklæringen bilag 3 nævnte
3,2 g/l er under 1,2 %.
Han har ikke kendskab til, om trimethylamin har en skadelig virkning på planter,
men det er den eneste mulighed, der er fundet.

Skønsmand, professor Arne Skytt Andersen har vedstået sin erklæring og supple-
rende forklaret, at han på videnskabeligt plan har beskæftiget sig med vækstregule-
ring af planter.

Hans besvarelse af spørgsmål 2 fra Lett & Co. er begrundet i, at der ikke er andre
ændringer end Limit 5 C. Den nye Limit 5 C har mere trimethylamin, men det er
ikke afprøvet, om det har nogen virkning på pottenelliker. Trimethylamin er et basis-
stof i stråforkortere, hvorfor det kan undre, at der ikke er foretaget undersøgelser om
dets indvirkning på planter. Stoffet er ikke deklareret, da mængden formentlig er
under 2 %. Han kan ikke udelukke, at det kan have skadelig virkning, men der er
ikke konstateret skadelig virkning på andre prydplanter. Der kan dog være stor for-
skel i følsomheden på plantearter.
Det aktive stof i Limit 5 C er chlorcholinchlorid, mens cholinchlorid kun har additiv
virkning. Da der er vide grænser for dosering, vil en afvigelse i indholdet næppe
medføre skadelig virkning, men det kan ikke udelukkes. Jo lavere indholdet af chlor-
cholinchlorid er, jo mindre væksthæmmende effekt, men det kræver formentlig en
afvigelse på 20 ­ 25 %. Afskylning medfører lavere koncentration, og da der sker
optagelse gennem rodnettet, reduceres den væksthæmmende effekt og svidningen af
bladene.

Direktør Peter Adser Hansen har forklaret, at Klarsø er et selskab i en gruppe, der
beskæftiger sig med "kemi", og som har en årlig omsætning på 400 mio. kr. Klarsø
er et handelsselskab, der sælger 20. ­ 30.000 l Limit 5 C om året. De er ikke tidligere


- 23 -

blevet mødt med erstatningskrav, og Klarsø har ikke fået klager fra andre købere af
den nye Limit 5 C.
På grundlag af oplysningerne fra Allied Colloids ansøgte de Miljøstyrelsen om god-
kendelse af produktet samt etiketten. Af ansøgningen fremgår, at cholinchlorid ikke
er en del af aktivstoffet, og at det ingen virkning har på planter. Skønsmandens ud-
talelser er alene teorier. Udkastet til etiketten er en del af ansøgningen. Af godken-
delsen fremgår, hvorledes etiketten skal være, og den endelige etiket skal godkendes
af Miljøstyrelsen. Den seneste godkendelse er fra 30. august 1996. På etiketten skal
doseringsforholdet angives. Han ved ikke, hvordan man er kommet frem til det.
Klarsø har stillet forslag, men det er Flakkebjerg, der fastsætter det. Det forslag, der
blev stillet, var identisk med konkurrenternes.
Den fysiske leverance af Limit 5 C sker til Garta direkte fra Allied Colloid, men
Klarsø udsteder faktura. Det var en normal leverance med max 1,2 % trimethylamin.
Han ved ikke, om der over tid har været større indhold af trimethylamin, eller, om de
to sendinger fra december 1997 hidrører fra samme blanding.
Der er ingen regler for opbevaring af Limit 5 C., men han vurderer, at brug efter 5 år
ikke er tilrådeligt. Han ved ikke, hvornår leverancen er produceret, men hans erfaring
er, at der kunne ske levering fra dag til dag.
Han blev ikke inddraget i forsøget på Flakkebjerg og heller ikke orienteret herom.
Han blev heller ikke inddraget i beslutningen om at kassere planter. Han hørte om
undersøgelsen på Bioteknologisk institut. Han kan ikke udtale sig om årsagen til ska-
derne, men hæfter sig ved resultatet af Flakkebjergs forsøg vedr. de ubehandlede
planter. Han sendte en prøve til England for at få den testet.
Cholinchlorid blev tilsat, fordi konkurrenterne gjorde det. Der var en teori om, at
tilsætningen ville svække chlormequats toksiske egenskaber overfor mennesker og
dyr.

Afdelingsleder Philip Child har forklaret, at han har været ansat siden 1994 hos
Allied Colloid. Han har en universitetsgrad i naturvidenskab.
Limit 5 C, der er blevet produceret siden 1992, er et vækstreguleringsmiddel, der
også sælges til det engelske marked. Det gør planterne tættere og kraftigere. Pro-
duktet blev først anvendt på kornsorter.
Indholdet af cholinchlorid gør det sikrere for mennesker at arbejde med Limit 5C, og
cholinchlorid er ikke skadeligt for planter. Trimethylamin findes i råstofmaterialet. I


- 24 -

det færdige produkt kan der være op til ca. 14 g/l, men normalt er det lavere. Han
kender ikke til, at stoffet skulle være skadeligt for mennesker.
Til brug for Klarsøs ansøgning fremskaffedes de fysiske og kemiske data for Limit 5
C. Allied Colloid var ikke involveret i ansøgningen.
Ved fremstilling af Limit 5 C blandes clormequat og cholinchlorid, hvorefter vægt-
fylden måles. Denne giver blandingsforholdet. Chlormequat er alene blevet brugt til
Limit 5 C, og effekten af chlormequat er den samme som ved Limit 5 C. Man måler
på de enkelte ingredienser, der indgår i de forskellige produkter, men man måler ikke
på endelige produkter. Produktionsprocessen er ikke blevet ændret efter denne sag.
Af fakturaerne for de to leverancer i december 1997 til Klarsø kan han se, at de hid-
rører fra to forskellige batch. Han ved ikke, hvornår disse batch er produceret. Den
normale batchstørrelse er på 10 t.

Procedure

Lisbjerg har gjort gældende, at den Limit 5 C, der blev leveret i december 1997, er
defekt. Efter Henrik Jørgensens forklaring har han købt dette produkt i en årrække,
uden at det har givet anledning til problemer, men efter vanding med den nye Limit 5
C blev planterne trykket i deres vækst. Det skadesforløb, som Henrik Jørgensen kon-
staterede, er bekræftet af Lene Petersen. Henrik Jørgensen reklamerede straks over
for Garta, og en konsulent for Gartas forsikringsselskab besigtigede også skaderne.
Der er en begrundet mistanke om, at skaderne skyldtes det nye Limit 5 C. De iværk-
satte forsøg viste samme skadesforløb, og forskellen mellem planter vandet med
henholdsvis gammel og ny Limit 5C er signifikant. Disse forsøg bekræfter også den
nye Limit 5C's skadelige virkning i forhold til plantehøjden, hvorimod skylning ikke
synes at have betydning. De skadelige virkninger er tydeligt dokumenteret ved de
tagne fotos. Forsøgsresultaterne udelukker også egen skyld hos Lisbjerg. Produktet
har været anvendt i overensstemmelse med brugsanvisningen i en 2 % opløsning. I
brugsanvisningen er der ikke foreskrevet afskylning, men det blev gjort ud fra Henrik
Jørgensens erfaring.

Henrik Jørgensen foretog ikke en prøvebehandling, som det er anbefalet. Han kendte
produktet, som han havde anvendt gennem flere år, hvorfor der ikke var grund hertil.
Skønsmanden Arne Skytt Andersen har redegjort for de enkelte ingrediensers virk-
ning og samspillet mellem chlormequat og cholinchlorid, og konkluderet, at der ikke


- 25 -

er bevis for de enkelte ingrediensers skadelige virkning. Bevisbyrden er sagsøgers,
men den må ses i lyset af de muligheder, der er for at løfte denne. Produktet ændres
over tid, hvorfor de kemiske analyser kan give et andet resultat, men der er påvist en
koncentration af trimethylamin, der er 7 gange større end det deklarerede, hvorfor
der er en formodning for, at det nye Limit 5C er defekt.

Selvom analyserne er foretaget ca. 4 år efter skadens opståen, har det produkt, der
har været genstand for analyse været opbevaret i en forseglet dunk, og Klarsø og
Allied Colloids har ikke dekreteret seneste anvendelsesdato. Hvis Limit 5C er ned-
brydelig, må de sagsøgte bære risikoen herfor. Ifølge Arne Skytt Andersen indgår
Chlormequat i en proces med Cholinchlorid, hvorfor begge stoffer må betegnes som
aktivstoffer. Endvidere viser analyserne fra Bioteknologisk Institut i 1998, at Cho-
linchlorid var nedbrydeligt og dermed var indholdet allerede i 1998 for lavt. Såvel
Arne Skytt Andersen som Teddy Krongaard angiver som mulig skadesårsag Tri-
methylamin.

Endvidere gøres det gældende, at de fremlagte bilag vedrørende ansøgningerne til de
danske myndigheder ikke er tilstrækkeligt bevis for, hvad der er deklareret over for
de danske myndigheder, hvorfor det heller ikke er dokumenteret, om indholdet af de
forskellige stoffer er for højt eller lavt. Måtte angivelserne være korrekte, er indhol-
det af trimethylamin 7 gange højere end deklareret. Produktet er derfor ikke identisk
med det deklarerede. Lisbjerg har derfor løftet sin bevisbyrde for, at produktet var
defekt.

Lisbjerg gør gældende, at Garta ikke gyldigt kan fraskrive sig sit hæftelsesansvar
som mellemhandler. Skadelidte må kunne rette sit krav mod ethvert led i kæden, og
ethvert mellemled må identificeres med producenten. Hæftelsesansvaret er en grund-
pille i produktansvaret, og dette ville kunne omgås, såfremt en mellemhandler kan
fraskrive sig ansvaret.

Lisbjerg har opgjort sit tab efter de aftaler, der er indgået med Knud Skov Petersen.
Garta har ikke taget forbehold for disse aftaler. Af hensyn til den videre produktion,
var det nødvendigt at træffe beslutning straks, og når beslutningen var taget, var den
irreversibel. Beslutningen blev taget ud fra at fagligt skøn og må stå ved magt. Ved
opgørelsen af tabet er der taget hensyn til, at der ville være et naturligt spild samt, at


- 26 -

der ville være planter, som skulle sælges til en lavere pris. De afholdte omkostninger
til arbejdsløn og de øgede omkostninger til opvarmning er ligeledes en følge af den
beslutning, der blev truffet om at redde nogle af planterne. Endvidere var der kalku-
leret med, at der ville blive lidt et yderligere tab på grund af forsinkelse med den næ-
ste produktion. Alle tab er således en direkte følge af skaden. Såfremt alle planter var
blevet kasseret, ville tabet have været større.

Kravet kræves forrentet fra skadestidspunktet, som er forfaldsdagen.

De omkostninger, der er nævnt i tabsopgørelsen, er de direkte omkostninger. Endvi-
dere tog Lisbjerg forbehold for omkostninger til det kemiske syn og skøn.

Gartnernes Fællesindkøb Amba har gjort gældende, at Lisbjerg har bevisbyrden for,
at det nye Limit 5C var defekt. Det forhold, at der sker noget uforudset med væksten
af planter, er ikke tilstrækkeligt til at bevise, at der foreligger et erstatningsansvar, da
der må findes en skadesårsag. Garta har alene været mellemhandler og har ikke pro-
duceret eller importeret produktet. Garta har endvidere ikke haft mulighed for at un-
dersøge produktet. Garta opfordrede Lisbjerg til at anlægge sagen direkte mod
Klarsø af procesøkonomiske grunde. Når Lisbjerg har valgt at sagsøge Garta, må
Lisbjerg acceptere Gartas salgs- og leveringsbetingelser. Lisbjerg har ikke bestridt, at
disse er vedtaget mellem parterne, og da et ansvar for tingsskade gyldigt kan fraskri-
ves mellem erhvervsdrivende, skal Garta allerede af den grund frifindes. En sådan
ansvarsfraskrivelse udhuler ikke hæftelsesansvaret. Da Garta heller ikke har udvist
culpa, påhviler der ikke denne part noget selvstændigt ansvar.

Endvidere er der ikke dokumenteret nogen defekt ved produktet. Der foreligger ikke
dokumentation for, at den deklarerede grænse på 1,2 % ikke er overskredet. For så
vidt angår cholinchlorid er dette ikke et aktivt stof, og Teddy Krongaard har forklaret
om årsagen til tilsætningen heraf. Selvom der måtte være en afvigelse fra det dekla-
rerede, er der ikke godtgjort en årsagssammenhæng, hvorfor bevisbyrden for, at ska-
den skyldtes produktet ikke er løftet. Endvidere henvises til det af Klarsø og Allied
Colloid anførte.


- 27 -

I Gartas salgs- og leveringsbetingelser er ansvar for indirekte tab fraskrevet. Lisbjerg
har ikke opgjort det direkte tab ­ nettoværdien af de beskadigede planter. Tabsopgø-
relsen er desuden behæftet med skøn, hvorfor den ikke kan lægges til grund.
Det gøres gældende, at Lisbjerg har udvist egen skyld ved at anvende maksimum
dosering. Da planter har forskellig tålsomhed, er det risikabelt at gå til grænsen. Lis-
bjerg har endvidere som foreskrevet ikke foretaget en forudgående afprøvning af
produktet, hvilket især er vigtigt, når der er tale om planter.

Vedrørende Lisbjergs rentepåstand bestrides det, at der kan kræves renter fra et tidli-
gere tidspunkt end sagsanlæg.

Overfor Klarsø gøres gældende, at et evt. krav kan videreføres til det selskab, hvilket
heller ikke er bestridt. Da Garta har været nødsaget til at adcitere Klarsø, bør dette
indgå ved omkostningsfastsættelsen.

Klarsø har gjort gældende overfor Garta, at der intet er at bebrejde Klarsø, der alene
har forhandlet et produkt, der er godkendt af Miljøstyrelsen, og leveret af Allied
Colloid. Produktet har ikke tidligere givet anledning til klager. Klarsø har ikke
handlet culpøst, og der er ikke grundlag for noget selvstændigt ansvar overfor
Klarsø.
Lisbjerg har bevisbyrden for, at produktet er defekt på omsætningstidspunktet. Der er
ikke grundlag for at antage, at specifikationerne ikke har været opfyldt. Efter Philip
Childs forklaring har der været ført kontrol med produktionen. Efter de målinger, der
blev foretaget af Teddy Krongaard, ligger indholdet af det aktive stof indenfor de
tilladte grænser. Lisbjerg har ikke godtgjort, at der foreligger nogen afvigelse fra de
oplysninger, der er i ansøgningen. Cholinchlorid er ikke noget aktivt stof, hvilket er
erkendt af Teddy Krongaard, hvorfor der ikke for dette stof er noget krav om tilladt
afvigelsesprocent. Når måleresultatet er så lavt i forhold til Bioteknologisk Institut,
skyldes det den lange årrække, de er forløbet mellem de to måleresutater. Arne Skytt
Andersen betegner heller ikke cholinchlorid som et aktivt stof.

Lisbjerg kunne på et tidligere tidspunkt have gjort indsigelse mod de fremlagte do-
kumenter vedrørende ansøgningen. Da dette ikke er sket, må den fremlagte ansøg-
ning lægges til grund som bevis for produktets indhold.


- 28 -

Lisbjerg har bevisbyrden for, at der foreligger en defekt, at trimethylaminindholdet
var større end forudsat, samt at der var et krav om en maksimal mængde. Dette er
ikke bevist, hvorfor det må lægges til grund, at produktet ikke var defekt.

Såfremt produktet var defekt, må Lisbjerg bevise, at der er en årsagssammenhæng.
Skønsmændene er enige om, at cholinchlorid ikke har effekt på planter. Arne Skytt
Andersen nævner først, at der er en sandsynlighed for årsagssammenhæng, og støtter
det på phtalater, men der foreligger ingen rapporter, der understøtter dette. Dernæst
nævner han, at cholinchlorid skulle have en forstærkende effekt på chlormequat, men
dette er i modstrid med de øvriges erklæringer. Hvis Arne Skytt Andersens teori
skulle være rigtig, skulle virkningen være den modsatte af, hvad der skete. Arne
Skytt Andersen udtalte, at trimethylamin ham bekendt ikke havde forårsaget skader,
men han kunne ikke udelukke det, men dette må dokumenteres gennem forsøg, og
sådanne har Lisbjerg ikke foretaget. Teddy Krongaard mente derimod, at der intet
belæg var for at antage, at det var skadesårsag. Selvom trimethylamin skulle være
årsag, så er mængden under den deklarerede.

Rapporten fra Flakkebjerg er ensidigt indhentet. Lisbjerg burde have rettet henven-
delse til sagsøgte og de adciterede, således at de kunne have fået indflydelse på for-
søget og set, hvilke planter der blev udvalgt. Dernæst er det statistiske grundlag for
spinkelt til at kunne fastlægge årsagen til højdeforskellene.

Endelig er der ikke rapporteret om skader hos andre gartnerier. Der kan derfor være
en række andre årsager til de konstaterede skader hos Lisbjerg.

Vedrørende tabsopgørelsen gøres det gældende, at Klarsø ikke har haft lejlighed til at
besigtige skaderne. Ved opgørelsen er der ikke inddraget regnskabstal fra tidligere år.
Opgørelsen tager ikke udgangspunkt i Lisbjergs egne tal, men hviler på statistik fra
brancheforeningen. Endvidere bestrides antallet af kasserede planter. Ved opgørelsen
er der ikke taget udgangspunkt i Lisbjerg højere salgsomkostninger, ligesom det er
lagt til grund, at samtlige planter i 1998 var forsinkede. Når Lisbjerg næsten er ene-
leverandør, vil deres mindre salg også få indflydelse på prisen i 1998. For margue-
ritterne foreligger der heller ikke sammenligningstal fra tidligere år.


- 29 -

Gartas almindelige salgs-og leveringsbetingelser giver kun mulighed for at erstatte
det direkte tab, dvs. værdien af planterne, men ikke Lisbjergs avance. Dernæst kan
det ikke komme Klarsø til skade, at Garta efter skadens opståen har valgt at frafalde
at gøre tabsbegrænsningsbeløbet gældende.

Da det har været fuldt berettiget at adcitere Allied Colloids, bør der derfor tilkendes
Klarsø omkostninger, således at selskabet holdes skadesløs.

Allied Coloids har anført, at det er en betingelse for at blive dømt, at Garta bliver
dømt. Da Garta kan fraskrive sig et produktansvar, hvilket er tilfældet i denne sag,
må Allied Colloids allerede af denne grund frifindes.

Såfremt Garta ikke af denne grund frifindes, gøres det gældende, at Lisbjerg ikke har
løftet bevisbyrden for, at produktet var defekt. Det forhold, at der er opstået en skade,
betyder ikke automatisk, at produktet er defekt. Der kan være variationer i indholdet,
men der er intet udover det forventelige. Det mindre indhold af cholinchlorid medfø-
rer ikke, at produktet får skadegørende egenskaber, da det ingen effekt har på planter.
Trimethylamin er godkendt som en urenhed, men når det ligger under 2 % er der
ingen pligt til at deklarere det, selvom den forøgede mængde ligger under grænsen.
Der er endvidere ingen dokumentation for, at trimethylamin er skadelig for planter.
Alle stoffer, der ville kunne være årsag til skaderne, ligger indenfor grænseværdi-
erne, hvorfor der ikke er bevist nogen defekt.

Allied Colloids har en omfattende sikkerhedskontrol. Der var været to batch, men
kun 1 kunde har haft problemer. Desuden foreligger der ikke oplysninger om, at der
skulle være begået fejl hos producenten.

Der foreligger dernæst heller ikke bevis for årsagssammenhæng.

Lisbjerg har undladt at foretage prøvesprøjtning, der har til formål at at teste, om
doseringen er korrekt. Lisbjerg har dernæst valgt at gå op til maksimum, hvilket har
forøget risikoen for, at der kan opstå en skade.

At Garta har valgt at frafalde beløbsgrænsen på de 500.000 kr., kan ikke komme Al-
lied Colloids til skade.


- 30 -


Da renten ikke har været fastsat i forvejen, kan kravet kun kræves forrentet fra sags-
anlæg.

I øvrigt henvises til det af Garta og Klarsø anførte.

Rettens udtalelse

Efter forklaringerne fra Henrik Jørgensen og Lene Petersen, der begge så pottenelli-
kerne i sagsøgers drivhuse, må det anses for godtgjort, at der var en betydelig forskel
mellem de planter, der var behandlet med den nye Limit 5C, og de planter, der var
behandlet med den gamle Limit 5 C. Forskellene var en lavere vækst og flere af-
svedne blade på de planter, der var behandlet med den nye Limit 5C. Der er intet
grundlag for at antage, at Henrik Jørgensen skulle have behandlet de to grupper af
planter anderledes, end han plejede at gøre, eller at han har behandlet de to grupper
forskelligt, ligesom det efter skønsmanden Arne Skytte Andersens, erklæring må
lægges til grund, at sprøjtningen er foretaget efter forskrifterne. Det findes ikke at
kunne bebrejdes Henrik Jørgensen, at han ikke, forinden han tog det nye Limit 5C i
brug, foretog prøvebehandling, da han gennem en årrække havde behandlet pottenel-
liker med Limit 5 C.

Ligeledes må det efter Henrik Jørgensen og Lene Pedersens forklaring lægges til
grund, at det med Knud Skov Petersen aftaltes, at der skulle laves et forsøg på forsk-
ningscentret Flakkebjerg. Forsøget viste ca. 3 uger efter behandlingen en lille, men
sikker forskel ved, at der på planter behandlet med den nye Limit 5C var et større
antal blade med svidninger og en kraftigere vækstretardering.

Af undersøgelserne foretaget på Bioteknologisk Institut på vegne Tryg Baltica frem-
går, at der i den nye Limit 5C var en signifikant forskel på 7 gange så meget tri-
methylamin som i den gamle Limit 5 C, og at der i den nye Limit 5C var både mere
clormequat og mere cholinclorid end i den gamle, men at disse forskelle ikke var
signifikante. Ligeledes gav indholdet af trimethylamin i det nye Limit 5 C en krafti-
gere fiske- og ammoniakagtig lugt. Indholdet af Clormequat og cholinclorid lå i
begge produkter over det deklarerede.


- 31 -

På brugsanvisningen til Limit 5C er oplyst, at produktet indeholder 400 g/l clorme-
quat og 320 g/l cholinclorid. I ansøgningen om godkendelse af Limit 5 C er der
deklareret 460 g/l clormequat. Dette stof er angivet som det aktive stof, mens cholin-
clorid er angivet som et tilsætningsstof. Af signifikante urenheder nævnes, at der kan
forekomme max 0,5 % cholinclorid og 1,2 % trimethylamin.

Skønsmanden Teddy Krongaard betegner både clormequat og cholinclorid som ak-
tive stoffer, men nævner vedrørende cholinclorid alene, at det nedsætter humantoxi-
teten. Af målingerne foretaget i forbindelse med det afholdte syn og skøn fremgår, at
indholdet af clormequat ligger indenfor tolerancen, mens indholdet af cholinclorid
ligger lavere, hvilket forklares med, at der kan være sket nedbrydning til trimethyla-
min. Indholdet af trimethylamin er 3,2 g/l, hvilket er under det oplyste for signifi-
kante urenheder i ansøgningen. Skønsmanden antager, at trimethylamin eller tri-
methylaminoxid kan være årsag til skaderne, da der ikke er fundet andre ændringer i
produktet.

Skønsmanden Arne Skytte Andersen betegner både clormequat og cholinclorid som
væksthæmmere, både hver for sig og i den fundne blanding, men således at cho-
linclorid alene har en additiv virkning. For så vidt angår trimethylamin udtaler skøn-
manden, at der ikke er fundet referencer på dets virkning på pottenelliker. Om årsag
til skaden udtaler skønsmanden, at det er sandsynligt, at skaderne er fremkaldt af
sprøjtemidlet Ny Limit 5C, men det er problematisk at foreslå en mulig kemisk/ bi-
ologisk sammenhæng, så længe det er uklart, om den fundne koncentration af tri-
methylamin kan fremkalde skader.

Efter de foretagne målinger må det lægges til grund, at indholdet af clormequat og
trimethylamin lå indenfor de deklarerede tolerancegrænser, mens indholdet af cholin-
clorid var lavere end deklareret. Om virkningen af cholinclorid er oplyst, at det ned-
sætter humantoxiteten, hvorimod der efter de afgivne erklæringer og forklaringer
ikke er enighed om, hvorvidt det er vækstretarderende.

Da det ikke er godtgjort, at den nedsatte mængde cholinclorid og den forøgede
mængde trimethylamin var årsag til det større antal svedne blade og den lavere
vækst, og da der ikke i øvrigt er påvist afvigelser fra de deklarerede mængder, frifin-
des Gartnernes Fællesindkøb A.m.b.a..


- 32 -


Som følge af det ovenfor anførte, frifindes Klarsø & Co ApS for Gartnernes Fælles-
indkøb A.m.b.a.'s påstand, og Allied Colloids Ltd. frifindes for Klarsø & Co's på-
stand.

Thi kendes for ret:

Gartnernes Fællesindkøb A.m.b.a.. frifindes for den af Lisbjerg Exportgartneri I/S
nedlagte påstand.

Klarsø & Co ApS frifindes for den af Gartnernes Fællesindkøb A.m.b.a.. nedlagte
påstand.

Allied Colloids Ltd. frifindes for den af Klarsø & Co ApS nedlagte påstand.

Klarsø & Co ApS betaler i sagsomkostninger kr. 40.000 til Allied Colloids Ltd.

Gartnernes Fællesindkøb A.m.b.a. skal friholde Klarsø & Co ApS for de ovenfor
nævnte sagsomkostninger samt betale i sagsomkostninger kr. 50.000 til denne.

Lisbjerg Exportgartneri I/S skal friholde Gartnernes Fællesindkøb A.m.b.a. for de
oven fornævnte sagsomkostninger kr. 90.000 samt betale i sagsomkostninger kr.
50.000 til denne.

Lisberg Exportgartneri I/S betaler omkostningerne til skønsmanden Teddy Kron-
gaard 60.000 kr. og omkostningerne til skønsmanden Arne Skytte Petersen 26.800
kr.

Otto Raben Mette Christensen Jørgen Sieverts

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»