I strid med markedsføringslovens § 1 og 10

Dom i sagen V-115-01


Edvard Jensens Eftf. A/S
(Advokat Lasse Søndergaard Christensen)

mod

Roxy International Transport &
Spedition ApS
(Advokat Peder Agger)

Sagens hovedspørgsmål er, om sagsøgte, speditionsvirksomheden Roxy International Transport & Spedition ApS (her-
efter Roxy), i forbindelse med en af Maersk Logistics Solutions A/S (herefter Maersk) udbudt transportopgave for LEGO i forhold til sagsøgeren, speditionsvirksomheden Edvard Jensens Eftf. A/S (herefter Edvard Jensens Eftf.), har handlet ansvarspådragende og i strid med markedsføringslovens § 1 og § 10, og endvidere om Roxy pådrog sig et erstatningsansvar ved ikke efter udbudsprocedurens afslutning at opfylde en aftale eller et tilsagn om, at Edvard Jensens Eftf. kunne få del i transportopgaven som underleverandør/samarbejdspartner, såfremt Roxy i samarbejde med det schweiziske transportfirma Dreier AG skulle
vinde udbudsrunden.

 

Sagen er anlagt den 11. oktober 2001. 

Påstande

Edvard Jensens Eftf. har nedlagt følgende påstande:

Principalt

Roxy tilpligtes at betale Edvard Jensens Eftf. kr.
660.000 med tillæg af procesrente af kr. 245.300 fra sa-
gens anlæg og af kr. 414.700 fra 16. september 2002.

Subsidiært

Roxy tilpligtes at betale et af retten skønsmæssigt fast-
sat beløb, der er mindre end kr. 660.000, men større end
kr. 245.300 med tillæg af procesrente af kr. 245.300,00
fra sagens anlæg og af resten fra 16. september 2002 til.

Mere subsidiært

Roxy tilpligtes at betale kr. 245.300 med tillæg af pro-
cesrente fra sagens anlæg.

Mest subsidiært

Roxy tilpligtes at betale et af retten skønsmæssigt fast-
sat mindre beløb.

Den principale påstand hviler på en erklæring af 13. sep-
tember 2002, afgivet af selskabets revisor, statsaut. re-
visor, Orla Bek, hvoraf fremgår, at en indtjening "på
LEGO-kørslen på 660 tkr. på årsbasis giver et retvisende
billede af selskabets indtjening på dette område".


- 3 -

Den mere subsidiære påstand på 245.300 kr., der gøres
gældende som omkostningerne til udarbejdelse af tilbud
til Maersk, er i stævningen opgjort således:

Forhandlinger med materialeleverandører kr. 30.000
Forhandlinger med finansieringsselskaber kr. 20.000
Forhandlinger med underleverandører
kr. 20.000

Analyse af personalebehov

kr. 10.000
Analyse af materialeforbrug

kr. 15.000
Analyse af finansiering

kr. 15.000

Analyse og tilrettelæggelse af arbejds-
gange og rapporteringsprocedure
kr. 25.000
Udarbejdelse af tilbudet

kr. 30.000
Dataindsamling kr.

30.000
Udarbejdelse af Tender Document
kr. 20.000
Udarbejdelse af Questionnaire

kr. 20.000
Diverse korrespondance

kr. 10.000
Telefonsamtaler, porto, kopialia
kr. 300
Omkostninger i alt


kr. 245.300

Roxy har principalt nedlagt påstand om frifindelse, sub-
sidiært frifindelse mod betaling af et af retten fastsat
mindre beløb.

Sagsfremstilling

I foråret 2000 havde Mogens Jensen, der er en af Edvard
Jensens Eftf.'s ejere, kontakt med Bjarne Christensen hos
Maersk om transport af gods for Maersk's kunde LEGO fra
dennes fabrikker i Billund og Schweiz til Maersk's termi-
nal i Lyon i Frankrig. Edvard Jensens Eftf. havde ikke
selv den fornødne ekspertise til at forestå transporterne
fra Schweiz. Mogens Jensen tog derfor kontakt til Henning
Jensen hos Roxy, der i samarbejde med det schweiziske
transportfirma Dreier AG havde denne ekspertise.

I skrivelse af 4. maj 2000 til Edvard Jensens Eftf. afgav
Roxy tilbud som underleverandør på LEGO-transporterne, og
den 5. maj 2000 afgav Edvard Jensens Eftf. et samlet til-


- 4 -

bud til Maersk. Under et møde hos LEGO den 3. juli 2000,
hvor Maersk var repræsenteret af Bjarne Christensen, blev
der indgået aftale om samarbejde. Transporterne Billund ­
Lyon skulle varetages af Edvard Jensens Eftf. med bistand
fra Roxy, mens transporterne Schweiz ­ Lyon skulle fore-
stås af Roxy.

Der blev udarbejdet en manual, beskrivende parternes
praktiske samarbejde, fremgangsmåder, rutiner mv., beteg-
net "Standard Operating Procedure" ("SOP"). Manualen blev
aldrig underskrevet, men efterlevet i praksis.

I løbet af sommeren 2000 blev Colin Mewburn-Mercer
(herefter Colin Mercer) ansat i Maersk til at varetage de
områder, som Bjarne Christensen havde haft ansvaret for.

Den 21. september 2000 blev der afholdt et møde hos Ed-
vard Jensens Eftf., der var repræsenteret af administre-
rende direktør Ivan Frederiksen og Mogens Jensen. Fra
Roxy deltog Henning Jensen og fra Maersk Colin Mercer. Af
Ivan Frederiksens referat fra mødet fremgår bl.a.:

"...

I løbet af dagen/aftenen gav Colin en god orientering
om de fremtidige planer m.h.t. logistikløsningen for
LEGO. Det er allerede besluttet, at der skal være en
større DC [Distribution Center] i Dunkerque, som skal
forsynes fra Billund og Schweiz, og hvorfra der skal
distribueres til UK., Irland og Holland-Belgien. Hvad
angår en DC i Tyskland, er placeringen endnu ikke
fastlagt. Der er flere alternativer, Kassel, München
eller evt. Linz i Østrig.

Under orienteringen betonede Colin vigtigheden af, at
alle involverede stedse har opmærksomheden henvendt
på optimering af leveringstider. Vi skal regne med,
at der evalueres på samarbejdet, og især om vi lever
op til målene. Dette var sagt uden nogen form for ma-
lice, idet der indtil nu har været stor tilfredshed
med både vores og Roxy's "performance".


- 5 -

Aftenen havde et fint forløb og efterlod det indtryk,
at kimen var lagt til et godt samarbejde, som kunne
cementeres og evt. udvides, hvis betingelserne var
til stede."

Den 28. februar 2001 udsendte Mærsk udbudsmateriale til
Edvard Jensens Eftf., Roxy og 11 andre speditionsvirksom-
heder vedrørende transporter for LEGO. Af udbudsmateria-
let fremgår det på s. 5 bl.a., at "initial responses and
any accompanying questions or queries" skulle stiles til
Howard James-Scott fra Maersk senest den 14. marts 2001.
"All documentation should be marked "Confidential"..."
Fristen for afgivelse af tilbud var den 28. marts 2001
kl. 18.00, hvor alle tilbud ville blive åbnet "at the
same time in the presence of an independant observer."

Det er omtvistet, hvornår Edvard Jensens Eftf. blev eller
måtte være klar over, at også Roxy ­ med Dreier AG som
underleverandør - var blandt de tilbudsgivende virksomhe-
der. Parterne har under domsforhandlingen oplyst at være
enige om, at Dreier AG ikke var inviteret til at afgive
tilbud.

Den 8. marts 2001 sendte direktør Ivan Frederiksen en e-
mail til Henning Jensen, Roxy, med teksten: "Her er et
par filer, som du kan kigge på. Vi tales ved." Over tek-
sten var anført "Fortroligt !!!!". De vedhæftede doku-
mentfiler var "The Tender Document.doc;Supplier question-
naire.doc".

Den 12. marts 2001 fremsendte Roxy sine priser for under-
leverance til Edvard Jensens Eftf. til brug for Edvard
Jensens Eftf.'s tilbudsgivning til Maersk.

Kort før Mogens Jensen og Henning Jensen den 21. marts
2001 skulle mødes på en transportmesse i Herning, blev
Mogens Jensen opmærksom på, at Roxy også var deltager i


- 6 -

udbudsrunden i samarbejde med Dreier AG. Samme dag sendte
Henning Jensen til Mogens Jensen som telefax de priser,
som Roxy angiveligt havde oplyst til Dreier AG, og som
ubestridt var højere end de priser, som Roxy havde med-
delt som sine priser til Edvard Jensens Eftf.

Den 23. marts 2001 afgav Edvard Jensens Eftf. tilbud til
Maersk. Som bilag til tilbudskrivelsen var vedlagt "Sup-
plier Questionnaire" og "The Tender Document" i udfyldt
stand.

Af parternes respektive eksemplarer af tilbudsdokumentet
"Supplier Questionnaire" fremgår, at henholdsvis Edvard
Jensens Eftf. (almindelig skrift) og Roxy (kursiveret)
besvarede nogle af Maersk's spørgsmål (fremhævet) såle-
des:

...
3. Explanation of business relationship with contrac-
tors, i.e. Owned not owned etc.

Sub-contractor (road Haulage): Roxy Transport & Spe-
dition A/S (not owned).
Various hauliers ­ not owned
Foreign agents ­ not owned

Roxy has an extreamly good network in Europe.
Sub-contractor (road and rail) DREIER AG, Aarau/CH
Sub-contractor (road and rail) PORTMANN, Sausheim/F

...
5. How do you operate over weekend operations and

holiday periods.

We operate over weekends when necessary. We only
close on Danish national holidays.

We operate over weekends, because IKEA stores have
open for unloading on Saturdays.


6. Explain how you will meet ALL customs requirements
across Europe.

Assuming that the necessary documents from the client
are at hand, we forsee no problems.


- 7 -

Assuming that the necessary documents from the client
are at hand, we forsee no problems.


7. Describe your staff and training policy for driv-
ers (i.e. dress code, training etc.)

We have no description of the policy. We endeavour to
engage well educated and skillful people, and it is
our aim that our staff has an updated knowledge of
all aspects relevant to their position. A driver's
manual is at hand to all. The training takes place ad
hoc.
No dress code, but drivers are equipped with company
branded clothing.

We have no description of the policy. We endeavour to
engage well educated and skillful people, and it is
our aim that our staff has an updated knowledge of

all aspects relevant to their position.
The training takes place ad hoc. No dress code.


8. Describe your engineering & maintenance/livery
policy.

We acquire vehicles (engine trucks and trailers) with
our own modifications. This means that they are
equipped and facilitated in a way that they comply
with the wishes of the drivers as well as ours. The
maintenance takes place according to service inter-
vals set forth by the manufacturers.
Our vehicles are all branded with our company name
and logo.

We acquire vehicles (engine trucks and trailers) with
our own modifications. This means that they are
equipped and facilitated in a way that they comply

with the wishes of the drivers as well as ours. The
maintenance takes place according to service inter-

vals set forth by the manufacturers.
Our vehicles are all branded with our company name
and logo.

...
10. Under what EURONORM do you operate your vehicles.

Our vehicles do all have engines of EURONORM-III with
low CO2-emission.

Our vehicles do all have engines of EURONORM-III with

low CO2-emission.

11. Describe your track and trace system.

Not applicable.


- 8 -

Not applicable.

12. How would propose handling bookings and invoicing
with us.

Bookings preferably by fax. Invoicing as set forth in
the SOP.

Bookings preferable by fax. Invoicing as set forth in

the SOP.

13. What is your experience with EDI self-billing and
EURO accounting with payment terms of 30 days on in-

voice or 15 days for self billing.

No experience with EDI.
EURO accounting monthly with payment terms of 25 days
is preferred.

No experience with EDI.
EURO accounting with payment terms of 30 days is o.k.

14. What percentage of your business will be repre-
sented by this contract.

Depending on the extent of the contract: from 15% and
upwards.

Not more than 10-12%


15. Can you carry hazardous cargo.

Yes.

Yes.

16. Can you perform COD deliveries, and in what way.

Yes. Delivery against proof of bank transfer.

Delivery against proof of bank transfer.

...
18. How long from POD request to hard copy delivery.

1-2 days.

1-2 days.

19. Are your vehicles equipped with tail-lifts.

Trailers for BULK-deliveries are not equipped with
tail-lifts.

No.


- 9 -


20. Can you handle a pallet exchange system.

Can not be answered in general. Possibillities have
to be studied for each of the markets involved.

Yes.

21. What configuration would you envisage for the
pricing structure.

Price per F/L for Bulk shipments.
If a price-system per load metre should be adopted
this would have to be examined carefully, based on
each individual situation, type and amount of goods,
distance, frequency etc.

Price per F/L for Bulk shipments.


I "The Tender Document" er nogle af de stillede spørgsmål
besvaret således af parterne:

a) Demonstrable evidence of MULTI-MODAL capability
now or in the future.

At present we have no multi-modal capability, but are
willing to develop according to market needs.

Since years are Roxy/Dreier in cooperation with
Multi-Modal Transport. This take place on rail, con-
ventional haulage as on combination transport (UKV)-
rail/road. In the European transport we use 600 own

swob bodies and 180 trucks.
...
g) Comprehensive information regarding your third
party and public liability insurance.


Third-party insurance according to NSAB2000 as well
as public liability insurance is maintained. Policies
can be presented on request.

Third-party insurance according to NSAB2000 as well
as public liability Insurance is maintained.


h) Compliance with relevant Health and Safety at Work
legislation... e.g. ISO 9002 and ISO 14002.

We comply with the Danish Health and Safety at Work
legislation, upheld by the Danish body "Arbejdstil-
synet". We have a board of security. The management


- 10 -

and a representative chosen by the drivers are mem-
bers of the board.

We comply with the Danish Health and Safety at Work
legislation, upheld by the Danish body "Arbejdstil-
synet". We have a Board of Security.

Above mentioned include also our brance in Hamburg
and Gdansk.
We are ISO 9002 Certificated (certificate enclosed).

...
j) As the 4PL provider ... your views on this matter
would be appreciated.

No objection if the development is made and paid for
by MLS.

No objection if the development is made and paid for
by MLS.

...
m) Expertise is sought with regard to the explitation
of modern distribution methods. Please give details
of any programs or contracts...


At present no programs or contracts.

At present no programs or contracts.
...
r) Do you have contracts that attract reward for per-
formance and productivity?


Random cases, not on a contractual basis.

Random cases, not on a contractual basis.
...
w) Present information detailing your own monitoring
and compliance with the company, or appropriate pro-

fessional body Quality System.

We constantly work with quality and quality develop-
ment in order to ensure that our clients receive the
best possible service. The process involves the whole
staff.

We constantly work with quality and quality develop-
ment in order to our ISO 9002.

Every year we have 2 follow up audit, by extern Audi-
tor from DECRA, Germany.
Every month we have 1 Quality meeting with our staff.

...
z) State your Equal Opportunity Policy.

We pay according to ability (qualifications) and ex-
perience, regardless of the sex.


- 11 -

We pay according to ability (qualifications) and ex-
perience, regardless of the sex.

...

I en udateret skrivelse fra Maersk til Edvard Jensens
Eftf., efter det oplyste muligt fra den 10. april 2001,
meddelte Maersk, at Edvard Jensens Eftf. ikke var blevet
udvalgt til at gå videre i udbudsprocessen. Brevet var
underskrevet af Colin Mercer.

Af referat fra generalforsamling i Edvard Jensens Eftf.
den 18. april 2001 fremgår det bl.a.:

"...
7. I forbindelse med gennemgangen af det interne
regnskab gav Mogens en orientering om LEGO-situ-
ationen, der desværre har udmøntet sig i, at
Mærsk har truffet beslutning til fordel for et
samarbejde til anden side, hvor det måske alli-
gevel vil vise sig, at vi kan komme ind i bille-
det. Samarbejdet til anden side kan vise sig at
involvere Roxy, der i parentes har tilsagt fort-
sat samarbejde med os, ikke alene for så vidt
angår LEGO, men også vedrørende Velux, som Roxy
netop har indgået en større distributionsaftale
med på Tyskland. Det interne regnskab gav ikke
anledning til mange bemærkninger, men Nesdam og
Jan Nielsen hæftede sig navnlig ved budgettet
(uden LEGO), som udviste et mindre underskud.
Der knytter sig imidlertid en del usikkerhed til
dette budgets rigtighed, idet der er en del fak-
torer, som p.t. vanskeligt lader sig opgøre.
Nøgternt bedømt bør den relativt beskedne egen-
indsats i forbindelse med LEGO-pakken ikke på-
virke resultatet i så stort omfang, som et bort-
fald af pakken indikerer.

Efter nogen debat blev det imidlertid besluttet,
at de 4 trailere, som vi har mulighed for at
tilbagelevere til leasingselskabet, afhændes
hurtigst muligt. ..."

Det er ubestridt, at Henning Jensen St. Bededag den 11.
maj 2001 telefonisk kontaktede Mogens Jensen om forløbet
af Roxys forhandlinger med Maersk. I et brev af 14. maj
2001, underskrevet af Ivan Frederiksen, lykønskede Edvard


- 12 -

Jensens Eftf. Dreier AG med kontrakten med Maersk. Brevet
blev indledt således:

"...
Von unserem gemeinsamen guten Freund Henning Jensen
(Roxy) haben wir erfahren, dass Ihre Firma einen Ver-
trag mit Maersk geschlossen hat, laut welchem Sie
u.a. die Verkehre von LEGO-produkten ab CH und DK
übernehmen sollen..."

Med henvisning til Edvard Jensens Eftf.'s tidligere opga-
ver for Maersk fra Billund og samarbejdet med Roxy an-
førte Ivan Frederiksen i brevet yderligere:

"Wir wissen, dass Sie dieser Woche mit Maersk zusam-
mentreten, und werden daher ein ähnliches Zuschrift
an Colin Mewburn-Mercer schicken, in der Hoffnung,
dass wir als Mitspieler betrachtet werden können."


Af Ivan Frederiksens e-mail samme dag til Colin Mercer
fremgår bl.a.:

"Dear Colin, We have just heard that your new strate-
gic partner is Dreier AG in Switzerland. We are con-
fident that you have made a 100% professional deci-
sion and wish you the best of luck in the time ahead.
I know that I'm not allowed to say this, but can you
imagine that we have an odd feeling, thinking that we
were the ones introducing Dreier and Roxy as coopera-
tive partners, and ironicly this has set us out of
business. Well, that's life, and we feel no bitter-
ness, just hit by the irony of fate. We know that you
are seeing Dreier and Roxy later this week, and
should be grateful if a point on the agenda be that
we might take over Roxy's "old" role as supplier in
the present mix of Jensen-Roxy trailers from Billund.
The decision may lie in the hands of Dreier/Roxy, but
any recommendation from you will be appreciated with
thanks. I have allowed myself at the same time to ad-
dress [Dreier AG] offering our services as a sub-con-
tractor, referring to our role in the past. Hoping
for a positive outcome, I thank you very much! Kind
regards, Ivan."

Af Colin Mercers svar via e-mail samme dag fremgår:


- 13 -

"Hello Ivan, It is a decision made by the MLS busi-
ness board... It happens that Howard Scott my Project
Leader is the former Managing Director of Ikea Dis-
tribution Benelux and Germany, and as you will be
aware they have a serious involvement with Roxy
through that. Knowing that, my MD, it was very diffi-
cult to make the issuing of the tender unavoidable.
Whether or not you accept it as such, there was no
intention of any overlap. Regarding the points of the
agenda at the Dreier/Roxy meeting, I have no diffi-
culty in making a suitable recommendation. Ivan what
I do not understand, is that you received the copy of
the tender document the same as 13 other companies.
Including Norfolk Line, Hangartner, and a good many
others. Why during that process did you never discuss
with us the requirements of the document. Your oppor-
tunity was lost through your tender response. What I
mean is that it states clearly that "Multimodal" so-
lutions are the objective of the process. You missed
that out completely and a number of other important
aspects. It is through these omissions that you man-
aged to be excluded from the process at the first
stage. It would not have mattered who had been in-
volved in the tender issue list, the test was compete
on even competitive terms. In any event thanks to you
for the best wishes, I think we have the opportunity
to create a first class system. Hoping also for a po-
sitive outcome. Best regards Colin."

I en telefax af 21. maj 2001 rettede Mogens Jensen hen-
vendelse til Henning Jensen. Af telefaxen fremgik bl.a.:

"Vedr: LEGO.

Helt ærligt Henning, synes du ikke snart at tiden må
være inde til at løfte sløret for dine planer.

Du ved selv hvor irriterende det er at vente, og jeg
er måske af typen som har sværest ved det.

Jeg ved ikke om din tøven skyldes omstændigheder som
ikke er så behagelige at have med at gøre ­ det at
fyre folk har aldrig været så rart at beskæftige sig
med, men på den anden side, synes jeg også, at du
skylder os en forklaring på hvorfor det forholder sig
som det gør.

Du har kendt min indstilling til din/jeres handlemåde
­ helt fra starten og det lykkedes dig til dels at få
dæmpet mig lidt ned, da du selv brugte begrebet "pay-
back" time.


- 14 -

Min uro blussede trods dette alligevel op igen, inden
du rejste i onsdags ­ din noget korte og kontante
melding om cool-business og fortrolige oplysninger
jeg ikke kunne betros, førte mine tanker i anden ret-
ning.

LEGO har dog meddelt mig, at der tilsyneladende kun
kommer ROXY trailerer til Billund og at det for dem
at se, ikke er nævnt noget om vores trailere.

Jeg havde håbet på en mere positiv udgang på vort tab
af LEGO, som jeg faktisk var stolt af at få som
kunde, og jeg formoder, at du sagtens kan sætte dig i
mit sted, når jeg fornemmer at være blevet svigtet og
ydmyget af en betroet samarbejdspartner.
...
Der er intet som helst til hinder for, at du tildeler
os 3-4 læs om ugen af den pulje du får i Billund ­ vi
kender rutinerne og kunne sikkert også bistå med an-
dre opgaver i LEGO regi.
...
Jeg nægter at tro på, at du finder det passende og
helt regulært, at koble os totalt og aldeles ud af
LEGO forretningen som du og Dreyer fik kendskab til
via vort initiativ.

Kom nu ud af busken og giv os besked."

Et samarbejde mellem parterne blev ikke etableret.

Edvard Jensens Eftf. har under sagens forberedelse frem-
sat provokation om, at Roxy skulle fremlægge de priser,
som var indeholdt i Roxys tilbud til Maersk, hvilket Roxy
har afvist med henvisning til en fortrolighedsaftale med
Maersk.

Forklaringer

Mogens Jensen har forklaret, at han har kendt Henning
Jensen i ca. 14 år. Denne var en god ven og kammerat, og
de og deres familier sås privat.

Det var Bjarne Christensen hos Maersk, der foreslog, at
Edvard Jensens Eftf. - hurtigst muligt, da Maersk var i
tidnød - kom med et oplæg til løsning af transportopga-


- 15 -

ven for LEGO. Vidnet tog kontakt til Henning Jensen, hvis
transportvirksomhed Roxy havde specialiseret sig i trans-
porter i Schweiz, hvorefter han udarbejdede et tilbud til
Maersk. Der skulle ikke være fordyrende mellemled, så Ed-
vard Jensens Eftf. skulle ikke tjene på de transporter,
som Roxy udførte. Det var vidnet, der ­ uden beregning -
udarbejdede manualen Standard Operating Procedure. Der
blev i anledning af ordren indkøbt nyt materiel og ansat
nye chauffører.

Henning Jensen var taknemmelig over at være blevet invi-
teret med til mødet med Maersk den 21. september 2000.
Det var vidnet, der havde taget initiativ til mødet, der
blev afholdt hos Edvard Jensens Eftf. Maersk, repræsente-
ret af Colin Mercer, var overordentlig tilfreds med det
hidtidige samarbejde, og man så meget positivt på fremti-
den.

Kontrakten med Maersk udløb i marts 2001. Vidnet havde en
fornemmelse af, at Edvard Jensens eftf. lå lunt i svinget
til en forlængelse og havde ingen problemer med at afgive
et nyt tilbud, da Maersk bad herom. Han var forberedt på,
at Edvard Jensens Eftf.'s priser ville blive set efter i
sømmene, men regnede ikke med, at der var tale om en
større udbudsrunde. Han var opmærksom på, at Maersk ef-
terspurgte combi-transporter ­ et produkt, som Edvard
Jensens Eftf. ikke selv havde. Dette drøftede han med
Henning Jensen, som sagde, at Roxy's samarbejdspartner
var god til disse transporter.

Langt størstedelen af arbejdet i tilbudsfasen bestod i
forhandlinger og møder med leverandører, hvilket var
utroligt tidskrævende. Vidnet afholdt mere end 20 møder.
Han vidste, at de, hvis de ikke fik opgaven, ville stå
med et vakuum, som ikke umiddelbart kunne udfyldes.


- 16 -

Da tilbudet var udarbejdet, sendte de den 8. marts 2001
tilbudsmaterialet via e-mail til Roxy. Vidnet regnede
med, at samarbejdet med Roxy skulle fortsætte som tidli-
gere og stolede 100 % på Henning Jensen. Han vidste ikke,
at også Roxy var med i udbudsrunden, hverken som eventuel
underleverandør til Dreier eller på egen hånd. Den 12.
marts modtog de Roxy's priser, som blev anvendt i bereg-
ningen af tilbudspriserne til Mærsk.

Under en senere telefonsamtale med Henning Jensen fik han
en fornemmelse af, at Henning Jensen havde gang i et el-
ler andet ­ at der var nogen, der kiggede ham over skul-
deren. Henning Jensen sagde noget om, at Dreier jo var et
stort og velrenommeret firma, og at det kunne være en god
idé at koble dem på som officiel tilbudsgiver. Vidnet
syntes, det lød malplaceret. De røde advarselslamper ly-
ste, men han ville ikke give afkald på sine muligheder
for selv at afgive tilbud. Samtalen fandt sted umiddel-
bart før transportmessen i Herning, hvor de havde aftalt
at mødes, men han sagde til Henning Jensen, at han ikke,
hvis de ikke havde rene linier, ville mødes med ham på
messen, hvor der skulle indkøbes for store beløb. Henning
Jensen fortalte ham så, at han havde følt sig tvunget til
også at afgive tilbud som underleverandør for Dreier, men
at de priser, han havde givet til Dreier, var højere end
de priser, han havde givet til vidnet. Han fremsendte
herefter på vidnets forlangende en telefax med disse pri-
ser, som ganske rigtigt var højere.

De mødtes på transportmessen, hvor de besøgte forskellige
leverandører af sætte- og lastvogne. De talte også om
det, der var sket, og vidnet var lidt bitter, da han
mente, at Henning Jensen efter de mange års venskab burde
have indhentet vidnets tilladelse, før han afgav tilbud
til Dreier. Men Henning Jensen sagde, at vidnet ville få
det samme antal transporter eller flere, hvis Dreier/Roxy


- 17 -

vandt udbudsrunden. Vidnet betragtede det som en aftale,
og på grund af venskabet overvejede han ikke at få afta-
len formaliseret. Henning Jensen fortalte ikke, at Roxy
selv var tilbudsgiver.

Så sent som den 7. april 2001 var Henning Jensen og hans
familie på privat besøg hos vidnet. Der var fortsat ikke
tvivl om, at Edvard Jensens Eftf. skulle fungere som sam-
arbejdspartner eller underleverandør.

I tiden herefter rettede han jævnligt henvendelse til
Henning Jensen for at få klarlagt omfanget af Edvard Jen-
sens Eftf.'s opgaver, men vidnet fik ikke svar.

Vidnet kan ikke sætte dato på, hvornår det det blev
klart, at Roxy havde fået opgaven. Han havde hørt, at
Henning Jensen skulle til afsluttende forhandlinger i
Lyon, og vidnet fornemmede her, at Edvard Jensens Eftf.
var ved at blive koblet af. St. Bededag den 11. maj rin-
gede Henning Jensen og sagde: "Du kan godt åbne en stor
flaske champagne, nu har vi fået opgaven".

Herefter skrev Edvard Jensens Eftf. til Dreier, som vid-
net troede var Maersk's kontraktspart med Roxy som under-
leverandør. Baggrunden for henvendelsen var at søge at
sikre, at Roxy ikke slap uden om det løfte, som Henning
Jensen havde afgivet på transportmessen.

Henning Jensen, har forklaret, at han har kendt Mogens
Jensen i mange år og har arbejdet sammen med ham på for-
skellige destinationer. Roxy har igennem 10 år haft
transportopgaver for IKEA, der ligesom LEGO har central-
lager i Schweiz. Schweiz er et knudepunkt i Europa, men
frembyder som land uden for EU fortoldningsspørgsmål og
særlige vægtbegrænsningsregler, man skal tage højde for.
Disse særlige forhold har Roxy specialiseret sig i, og


- 18 -

det var årsagen til, at vidnet blev kontaktet af Mogens
Jensen, da denne have fået kontakt til Maersk om en op-
gave for LEGO. Samarbejdet kom i gang og forløb fint.

Under mødet med Colin Mercer i september 2000 fornemmede
vidnet, at Maersk lagde op til nogle forandringer. Den
traditionelle "rampe til rampe" ­transport skulle afløses
af et helt andet setup, en samlet udviklingsopgave.

Roxy var inviteret til at byde på den nye transportopgave
med LEGO i februar 2001. Roxy benyttede den mulighed, som
tilbudsgiverne havde for at kontakte Howard Scott hos
Maersk senest den 14. marts 2001. Vidnet kendte Howard
Scott fra Roxy's samarbejde med IKEA. Scott fortalte, at
der var 12 andre tilbudsgivende virksomheder. Scott
sagde, at Dreier, som er det næststørste transportfirma i
Schweiz, også var med i udbudsrunden, og vidnet spurgte,
om det kunne være en idé, om Roxy og Dreier afgav bud
sammen. Scott svarede, at det ikke var noget, han skulle
afgøre, men at de var velkomne til at gøre det. Roxy og
Dreier var herefter sammen om at afgive tilbud. Roxy
skulle dokumentere at være i stand til at udføre multimo-
dale transporter, hvilket kunne lade sig gøre med Dreier
som partner. Maersk efterspurgte også muligheden for et
"track and trace" -system, hvor bilerne kan følges over
internettet. Man skulle være villig til at investere i et
sådant system.

Roxy havde givet sine priser som underleverandør til Ed-
vard Jensens Eftf. og modtog via mail The Tender Document
og Supplier Questionnaire fra Edvard Jensens Eftf. i ud-
fyldt stand. Der var ikke tale om fortrolige oplysninger,
selvom Edvard Jensens Eftf. havde anført dette i e-mai-
len. Der var alene tale om standardspørgsmål og standard-
svar, som ikke er forretningshemmeligheder. Roxy anvendte
nogle af Edvard Jensens Eftf.'s formuleringer, som var på


- 19 -

et udmærket engelsk. Vidnet fyldte selv på, så svarene
passede til Roxy' profil, således at det kom frem, at
Roxy er ISO- og snart miljøcertificeret og i stand til at
udføre multimodale transportopgaver.

Han nævnte umiddelbart før transportmessen i Herning
overfor Mogens Jensen, at Roxy også var indbudt til at
byde. Mogens Jensen modtog denne oplysning med blandende
følelser. Vidnet erindrer, at han på dette tidspunkt
sagde, at det ville både Roxy og Edvard Jensens Eftf.
kunne drage fordel af. På dette tidspunkt var de alle i
en proces, hvor ingen vidste, hvilke opgaver de eventuelt
ville blive tildelt. De talte løst og fast om samarbejds-
muligheder, men vidnet afgav intet løfte om et fremtidigt
samarbejde. Der er mange mulige samarbejdspartnere i
transportbranchen; man opererer på et spotmarked. Det var
på det tidspunkt ikke muligt at afgive løfte om noget
fast samarbejde med nogen, og det skete da heller ikke.
Også efter at det var afgjort, at Roxy var gået videre,
talte han og Mogens Jensen om at samarbejde i fremtiden,
men ikke på nogen konkret måde, og en aftale blev ikke
indgået. Han kendte jo ikke ordrens volumen eller de nær-
mere vilkår, og han havde endnu ikke mødt folkene fra
Maersk.

Det var først i juli måned, at der forelå et kontraktud-
kast. På det tidspunkt havde der været et længere for-
handlingsforløb med 3 møder i maj måned bl.a. om ændrede
virksomhedsstrukturer. Noget af det sidste, som blev for-
handlet på plads, var priser, som der kun blev brugt 15-
20 minutter på.

Det var afgørende for Maersk, at de var en mindre organi-
sation, som Maersk kunne forme. De skulle være klar til
at investere i et udenlandsk selskab og kunne håndtere
multimodale transporter. Der skulle også findes en løs-


- 20 -

ning på findistribution af godset med levering direkte
til forbrugeren. Maersk lagde vægt på uddannelse af per-
sonale og ISO-certifikater. Roxy kunne matche Maersk's
krav og havde den åbenhed, som Maersk krævede.

Baggrunden for, at Roxy ikke har fremlagt sine priser,
er, at de har indgået en confidential agreement med
Maersk. Vidnet har ikke set Edvard Jensens Eftf.'s
priser.

Vidnet ringede St. Bededag til Mogens Jensen efter mødet
i Geneve, fordi han syntes, at Mogens Jensen skulle vide,
at det var gået godt. Vidnet havde et ønske om, at de
fortsat kunne samarbejde.

Roxy's årlige omsætning på kontrakten er ca. 15 mio. kr.

René Vig Jensen har forklaret, at han med sit firma, der
handler med lastbiler og trailere, havde en stand på
transportmessen i Herning i marts 2001. Sidst på dagen
kom Mogens og Henning Jensen dumpende. Deres samtale for-
løb i en kammeratlig atmosfære. Det var vidnets indtryk,
at de skulle begynde at samarbejde for LEGO. Mogens Jen-
sen skulle stå for transporterne mod syd, og Henning Jen-
sen for dem længere sydpå. Vidnet kender Mogens lidt.
Henning fortalte, at uanset om det var Mogens eller ham,
der fik opgaven, skulle samarbejdet fortsætte som hidtil.
Det var vidnets indtryk, at de havde en aftale, men han
hørte ikke nærmere om, hvad en sådan gik ud på.

Torben Dahl har forklaret, at han i marts/april 2001 var
ansat ved firmaet Schmiths, som er leverandør af trans-
portmateriel. Han, Mogens Jensen og Henning Jensen var
sammen i Tyskland på virksomhedens fabrikker. Mogens og
Henning Jensen var i gang med en sondering af markedet.
På transportmessen i Herning mødtes han med dem begge.


- 21 -

Det var hans opfattelse, at de have lavet et fælles bud
på opgaven til Maersk. Henning fortalte, at han også
havde lavet et fælles bud med en schweizisk transportør,
hvilket Mogens ikke var begejstret for. Men Henning
sagde, at det så bare ville blive med modsat fortegn,
hvor han skulle stå for transporterne, og Mogens skulle
køre for ham.

Jan Nielsen, statsaut. revisor, har forklaret, at han fra
midten til slutningen af 1990'rne var Edvard Jensens
Eftf.'s revisor. I august 2000 tiltrådte han som besty-
relsesmedlem. LEGO transporterne var en relativt stor op-
gave for virksomheden, og da den første aftale skulle ud-
løbe i marts, mente bestyrelsen, at spørgsmålet om en
fornyelse af aftalen ville være så vigtig, at der burde
udarbejdes to budgetter, et hvor transportopgaven var
medregnet, og et hvor dette ikke var tilfældet. Virksom-
heden anvendte en del ressourcer på udarbejdelse af til-
budet. Bestyrelsen blev i tilbudsfasen løbende orienteret
af Ivan Frederiksen og Mogens Jensen.

I april blev bestyrelsen orienteret om, at Edvard Jensens
Eftf. ikke var kommet videre i udbudsrunden. Meddelelsen
blev taget positivt op, da forretningen ikke var tabt,
men det var en ret stor skuffelse for Ivan Frederiksen og
Mogens Jensen, der havde følt, at de havde ligget godt i
svinget, og at de havde haft en god chance.

2. halvår af 2001 gik knap så godt. Resultatet var dårli-
gere end forventet i det budget, der ikke indeholdt
transportopgaven for LEGO.

Ivan Frederiksen har forklaret, at han de sidste 6 år har
været administrerende direktør i Edvard Jensens Eftf. Han
har været i transportbranchen i 44 år og har de seneste


- 22 -

13 år været medlem af Dansk Speditørforenings responsum-
udvalg. Han er medlem af Midtjyllands Speditørforening.

Da de skulle udarbejde tilbud til Maersk i maj 2000, kon-
taktede de først Mogens Jensens personlige ven, Henning
Jensen, som var specialist i transporter i Schweiz, som
ikke var Edvard Jensens Eftf.'s stærke side. Samarbejdet
med Maersk kom hurtigt i stand, og den første transport
fandt sted den 7. juli 2000. Vidnet stod for de ugentlige
rapporteringer til Maersk. Roxy rapporterede til ham. Ed-
vard Jensens Eftf. tog ikke vederlag for dette arbejde,
og man lagde ikke avance på Roxy' priser, selv om man var
berettiget hertil. De var ydmyge og taknemmelige over at
have fået opgaven.

På mødet med Colin Mercer i september 2000 blev de dag-
lige transporter drøftet. Da de vidste, at også Roxy's
transporter skulle drøftes, var Henning Jensen også invi-
teret. Colin Mercer redegjorde for nogle overordnede po-
litiske intentioner og for samarbejdet på sigt. Han havde
ingen kritikpunkter til Edvard Jensens Eftf.'s håndtering
af opgaven, der var foregået til alles tilfredshed. Colin
Mercer oplyste, at Maersk arbejdede med at oprette nogle
europæiske distributionscentre, og at man i den anledning
gik efter nogle strategiske samarbejdspartnere. Man ville
så vende bunken og lave nyt udbud, og Edvard Jensens
Eftf. kunne vente at modtage materiale herom.

Udbudsmaterialet blev modtaget den 28. februar 2001. Det
var naturligt, at Roxy skulle fortsætte som underleveran-
dør, da samarbejdet var forløbet godt. Det var et omfat-
tende tendermateriale, og oplægget var måske tre gange så
stort som den eksisterende aftale. Der var nu tale om
transportopgaver i en række europæiske lande som England,
Tyskland, Spanien, Frankrig og Sverige. Det var en vold-
som forøgelse af volumen for en virksomhed af Edvard Jen-


- 23 -

sens Eftf.'s størrelse, og der blev rystet lidt på hån-
den. Virksomheden måtte derfor anstille undersøgelser om
underleverandører, materiel, personale, kontorressourcer,
IT mv. Det var meget tidskrævende. Selv brugte han 142
timer. De vidste, at også andre transportvirksomheder var
inviteret, men de kendte ikke antallet.

Han talte i telefonen med Henning Jensen om tenderdoku-
menterne, og Henning Jensen spurgte i samtalen, om han
måtte se Edvard Jensens Eftf.'s besvarelser. Det er ikke
sædvanligt at sende sit tendermateriale til en underleve-
randør, men Roxy var en tæt samarbejdspartner, og Edvard
Jensens Eftf. havde en interesse i, at Roxy's performance
fremstod optimalt. Det lå samtidig også heri, at Edvard
Jensen Eftf. havde tillid til Roxy. Det var en forudsæt-
ning, at materialet blev behandlet fortroligt. Hvis han
havde vidst, at Roxy også selv afgav tilbud, havde han
ikke sendt materialet. Oplysningerne i besvarelserne var
bestemt forretningshemmeligheder, som er fortrolige i
forhold til en konkurrent. Oplysningerne er i sig selv
ikke hemmelige, men i en konkurrencesituation ønsker man
ikke at videregive dem til konkurrenten.

På et tidspunkt hørte vidnet, at Dreier havde vundet ud-
budsrunden, og Edvard Jensens Eftf. fremsendte straks en
lykønskning. På dette tidspunkt vidste han fortsat ikke,
at det var Roxy, der stod for tilbudet.

Det var temmelig alvorligt, da det blev klart, at Edvard
Jensens Eftf. ikke fik opgaven. I månederne juli til ok-
tober 2001, havde virksomheden et underskud på godt
400.000 kr. Året før havde virksomheden haft et tilsva-
rende overskud. De kunne ikke afhænde materiel, før den
oprindelige kontrakt med LEGO udløb i marts 2001. De
havde haft en tro på og en formodning for, at de blev
tildelt opgaven igen, hvorfor det ikke var økonomisk for-


- 24 -

målstjenligt at afhænde køretøjer og opsige personale.
Det er rigtigt, at man ikke fra dag ét efter en kontrakt
med Maersk kunne påregne at være oppe i fuld omdrejnings-
højde.

Det er vanskeligt, ja næsten umuligt at finde erstat-
ningsvolumen med kort varsel, og virksomheden fik da også
en del tomgang. De opgaver, som det lykkedes at skaffe,
viste sig mindre givtige. Det var en trist periode.

Man kan kun gisne om, hvorfor Maersk ikke valgte Edvard
Jensens Eftf., men de forhold, som Colin Mercer nævnte i
e-mailen af 14. maj 2001, kan ikke genfindes i tenderdo-
kumenterne. Det er ikke korrekt, at Edvard Jensens Eftf.
ikke stillede spørgsmål til Maersk i tilbudsfasen.

Edvard Jensens Eftf. er ikke ISO-9000 certificeret, kunne
ikke operere med multimodale transporter eller forestå
transportopgaver i Schweiz.

Colin Mercer har forklaret, at han var ansat i Maersk et
år fra september 2000. Hans opgave var at løse nogle
strukturelle problemer og udvikle Maersk's samarbejde med
LEGO, der havde finansielle problemer og ønskede at redu-
cere sine omkostninger. Da LEGO overdrog transportopgaven
til Maersk, medfulgte en eksisterende transportør, der
imidlertid ikke kunne løfte opgaven. Maersk havde derfor
skullet finde en ny partner hurtigt, og da Edvard Jensens
Eftf. havde kontakt med distributionschefen, blev Edvard
Jensens Eftf. valgt. Det var i juli 2000.

I efteråret 2000 deltog han i et møde hos Edvard Jensens
Eftf., hvor samarbejdet med Maersk blev drøftet. Det var
i hovedtræk forløbet fint, og Edvard Jensens Eftf. havde
virkelig kæmpet for dette. Det var dog et problem, at Ed-
vard Jensens Eftf. manglede fleksibilitet i den forstand,


- 25 -

at man havde vanskeligt ved at matche LEGO's krav om må-
ske 5 transporter én dag og 25 den næste. Man ønskede en
aftale om et bestemt antal hver dag.

De havde udvalgt Edvard Jensens Eftf. til at deltage i
udbudsrunden, da virksomheden som fungerende transportør
havde erfaring på området. De skulle derfor have en
chance for at vise, om de også kunne komme med nye ideer.
Maersk vægtede i højere grad totalløsninger end pris. De
havde også inviteret Roxy til udbudsrunden. Roxy var jo
allerede tilknyttet Maersk som underleverandør til Edvard
Jensens Eftf., og Maersk's tendermanager, Howard James-
Scott, havde tidligere være manager for IKEA, hvis trans-
portør havde været Roxy, der havde klaret opgaverne til
fuld tilfredshed.

Efter først at have udvalgt fire virksomheder til et ud-
dybende interview foran et panel bestående af forskellige
medlemmer fra Maersk's organisation, fravalgte Maersk de
to, hvorefter kun Roxy og Hangartner var tilbage. Mange
af de virksomheder, som var blevet sorteret fra, var 1.
klasses transportvirksomheder.

Edvard Jensens Eftf.'s besvarelse af tendermaterialet
overraskede ham. Han havde forventet, at de ville gå vi-
dere i runden, men de havde svage svar på de nøgleområ-
der, som Maersk prioriterede, f.eks. multimodale trans-
porter, track and trace systemer og penalty payments. Be-
svarelsen bar præg af at være en refleksion over det, de
allerede gjorde, og indeholdt ikke mange nye ideer. Han
var særligt overrasket over, at de ikke havde benyttet
muligheden for at stille spørgsmål og få tendermaterialet
uddybet. Mange af de øvrige deltagende virksomheder havde
sendt hele delegationer for at drøfte materialet. Det var
en anselig opgave for alle i transportmarkedet, og der
var derfor stor opmærksomhed om tilbudsrunden. Maersk øn-


- 26 -

skede ikke, at han havde kontakt med noget af firmaerne i
tilbudsperioden, så han havde først efterfølgende mulig-
hed for tale med Edvard Jensens Eftf.

Procedure

Edvard Jensens Eftf. har anført, at Henning Jensen den
21. marts 2001 på messen i Herning gav tilsagn om, at Ed-
vard Jensens Eftf., såfremt Roxy/Dreier vandt udbudsrun-
den, ville få transportopgaver i mindst samme omfang som
hidtil. Tilsagnet blev givet under omstændigheder, hvor
Henning Jensen var under pres fra Mogens Jensen, der var
blevet opmærksom på, at Roxy var deltager i udbudsrunden
med en anden samarbejdspartner. Henning Jensen "erkendte"
at have givet priser som underleverandør for Dreier, men
forholdet var jo, at det var Roxy, der var hovedtranspor-
tør og Dreier Roxy's underleverandør. Henning Jensen for-
tiede den rette sammenhæng for Mogens Jensen, der endog
blev beroliget med, at Roxy skulle have givet højere pri-
ser til Dreier end til Edvard Jensens Eftf., mens det må
lægges til grund, at Roxy aldrig har givet priser til
Dreier, der jo ikke var inviteret til at afgive bud.

At Henning Jensen under disse omstændigheder, hvor han
forsøgte at berolige Mogens Jensen, afgav et bindende
tilsagn, støttes af de uafhængige og troværdige vidnefor-
klaringer fra René Vig Jensen og Torben Dahl og af refe-
ratet fra den ordinære generalforsamling hos Edvard Jen-
sens Eftf. den 18. april 2001. Også Henning Jensens op-
ringning St. Bededag om at lade champagnepropperne
springe og indholdet af Mogens Jensens skrivelse af 21.
maj 2001, hvor der henvises til tidligere samtaler om
"pay back time", støtter, at der forelå et egentligt til-
sagn.


- 27 -

Da Roxy ikke efterlevede sit tilsagn, har Edvard Jensens
Eftf. krav på erstatning på 660.000 kr., der i overens-
stemmelse med statsaut. revisor Orla Beks erklæring af
13. september 2002 må antages at svare til mistet omsæt-
ning på LEGO-transporterne for et år ­ samme tidsrum som
den tidligere kontrakts løbetid.

Det er under alle omstændigheder ansvarspådragende, at
Henning Jensen lod Edvard Jensens Eftf. svæve i den vild-
farelse, at man ville få fremtidige transportopgaver i
samme omfang som hidtil. Henning Jensen, der fik mange
henvendelser fra Mogens Jensen om en afklaring, var klar
over, at Edvard Jensens Eftf. regnede med og indrettede
sig på et fremtidigt samarbejde om LEGO-transporterne.
Henning Jensen burde enten have gjort det klart, at der
ikke ville blive tale om noget samarbejde, eller i det
mindste have opfordret Edvard Jensens Eftf. til at tage
sine forholdsregler. I stedet blev Mogens Jensen holdt
hen helt frem til sommeren 2001, og han disponerede i
tillid til, at et fremtidigt samarbejde blev etableret.
Man undlod at afhænde materiel, afskedige ansatte og om-
lægge sin administration, mens man afventede en afkla-
ring. Der var tale om nødvendige dispositioner, hvis man
skulle være gearet til opgaverne. Det faktiske resultat
for juli til oktober 2001 på minus 400.000 kr. var
800.000 kr. ringere end året før. Dette giver et klart
fingerpeg om tabets størrelse. Det er Roxy's risiko, at
situationen forværredes som følge af, at der først skete
afklaring omkring industriferien, hvor det er nærmest
umuligt at få nye transportopgaver ind.

Roxy overtrådte markedsføringslovens § 10, stk. 2, og § 1
ved at rekvirere og modtage Edvard Jensens Eftf.'s ten-
derdokument og Supplier Questionnaire uden at fortælle,
at man selv var tilbudsgiver. Det er utilbørligt både at
modtage materialet og at gøre brug af det i sin egen til-


- 28 -

budsgivning. Det er en skærpende omstændighed, at par-
terne i forvejen var samarbejdspartnere. Det er i sig
selv stridende mod god markedsføringsskik, at Roxy afgav
bud uden at orientere Edvard Jensens Eftf. herom. Mogens
Jensen vidste ikke, at Roxy optrådte som selvstændig
tilbudsgiver, men troede, at Roxy havde koblet sig på
Dreier som undertransportør. Det var, hvad Henning Jensen
sagde, og det var, hvad Edvard Jensens Eftf. troede under
hele forløbet, hvilket bl.a. illustreres af direktør Ivan
Frederiksens korrespondance med Dreier og Colin Mercer
den 14. maj 2001. Oplysningerne i tilbudsmaterialet må
anses som erhvervshemmeligheder, når det tages i betragt-
ning, at der var tale om en konkurrencesituation. Oplys-
ningerne er i sagens natur fortrolige for en konkurrent,
der jo kan anvende dem til at indrette sit eget tilbud
efter, og det var præcist, hvad Roxy gjorde. Det fremgår
klart af besvarelserne i The Tender Document og Supplier
Questionnaire, at Roxy i vidt omfang direkte skrev Edvard
Jensens Eftf.'s besvarelser af, inkl. slå- og stavefejl,
hvorefter man i øvrigt supplerede med egne oplysninger.
Det fremgik af bevisførelsen, at Maersk ikke vægtede
prisspørgsmål så højt, så det må altså have været de øv-
rige spørgsmål, altså sådanne, som fremgik af de to til-
budsdokumenter, som har været vigtigst. Roxy har ikke ef-
terkommet Edvard Jensens Eftf.'s provokation om fremlæg-
gelse af de priser, man afgav til Maersk. Dette må have
processuel skadevirkning for Roxy, således at det må læg-
ges til grund, at Roxy afstemte sine priser efter Edvard
Jensens Eftf.'s.

Roxy handlede på denne måde ansvarspådragende og må der-
for erstatte Edvard Jensens Eftf. omkostningerne på
245.300 kr., som blev afholdt til udarbejdelse af tilbu-
det til Maersk. Der blev anvendt overordentlig meget in-
tern tid på tilbudet. Mødeaktiviteterne er belyst ved er-
klæringer fra eksterne leverandører. Der var tale om en


- 29 -

stor sag, hvilket også illustreres af Henning Jensens op-
lysninger om en omsætning på ca. 15 mio. kr.

Det bestrides ikke, at Edvard Jensens Eftf. ikke ville
have fået opgaven, men dette har ikke betydning for er-
statningsspørgsmålet. Edvard Jensens Eftf.'s bud blev il-
lusorisk, når Roxy lå inde med udbudsmaterialet. Tabet
ville være undgået, hvis man havde kendt de faktiske for-
hold.

Beviskravene til tabets størrelse må i det hele lempes
under hensyn til det eksisterende samarbejdsforhold og
grovheden af de ansvarspådragende handlinger.


Roxy har om de involverede transportfirmaer anført, at
Roxy som virksomhed er ung (fra 1992), dynamisk, på vej
frem. Virksomheden er fleksibel, kan håndtere multimodale
transporter, track and trace og er ISO-certificeret.

Edvard Jensens Eftf. er en hæderkronet familievirksomhed
fra 1963, der håndterer traditionel transportvirksomhed
fra position A til B, men som ikke udfører multimodale
transporter og ikke anvender track and trace. Virksomhe-
den er ikke ISO-certificeret.

Maersk havde ved overtagelsen af transportopgaverne for
LEGO tillige overtaget LEGO's eksisterende transportør.
Det var nødvendigt for Maersk hurtigt at finde en trans-
portør, og valget faldt under disse omstændigheder på Ed-
vard Jensens Eftf.

Edvard Jensens Eftf. ville helt uafhængigt af Roxy's til-
bud ikke under nogen omstændigheder have vundet udbuds-
runden. Dette fremgik klart af Colin Mercers forklaring
og telefax af 14. maj 2001. Allerede under mødet den 21.


- 30 -

september 2000 orienterede Colin Mercer om, at Maersk var
interesseret i en anderledes løsning af transportopgaven.
Man ønskede et strategisk partnerskab, hvilket resulte-
rede i, at opgaven blev sendt i udbud.

Roxy blev inviteret til at afgive tilbud, fordi Howard
James-Scott kendte Henning Jensen i forvejen fra Roxy's
samarbejde med IKEA, og fordi Roxy, som Maersk så som en
frisk virksomhed, havde samarbejdet med Dreier AG. Edvard
Jensens Eftf. blev inviteret, fordi de som eksisterende
transportør også skulle have mulighed for at vise, at de
kunne løfte opgaven. Men Edvard Jensens Eftf., der selv
mente, at de stod stærkt som eksisterende transportør,
havde ikke forstået den opgave, de stod foran, og udfær-
digede tilbudet på traditionel vis. Herved diskvalifice-
rede de sig selv. Det var ikke prisen, der var afgørende,
og ej heller det forhold, at Henning Jensen brugte nogle
formuleringer fra Edvard Jensens Eftf.'s tendermateriale.
Afgørende var den mangelfulde besvarelse af tenderdoku-
mentet og Supplier Questionnaire. Roxy fik opgaven, fordi
de kunne løse kendte problemer på en anden og frisk måde,
var villige til at foretage de fornødne investeringer og
kunne forestå multimodale transporter og gøre brug af
track and trace mv.

Transportvirksomhed drives på et spotmarked. Der er en
livlig kontakt transportørerne imellem, og der er ikke
tvivl om, at Henning Jensen og Mogens Jensen drøftede
spørgsmålet om Edvard Jensens Eftf.'s muligheder for at
forestå transporter for Roxy i fremtiden. Men der har
ikke været givet bindende tilsagn om noget som helst. Det
er uafklaret, hvad der skulle ligge i "i samme omfang som
tidligere". Er det den oprindelige, ikke underskrevne
"Standard Operating Procedure", som er udgangspunktet?
Edvard Jensens Eftf. havde nogle forventninger og forhåb-
ninger, men noget tilsagn fra Roxy forelå ikke. På tids-


- 31 -

punktet for samtalerne var intet besluttet. Ej heller i
den første tid efter afslutningen på den første udbuds-
runde forelå der noget sikkert grundlag, som Roxy kunne
indgå aftaler på.

Det må lægges til grund, at Henning Jensen på transport-
messen oplyste tingene, som de var, nemlig at han afgav
et selvstændigt bud. Mogens Jensen reagerede ikke for
ikke at ødelægge mulighederne for at få del i de eventu-
elle fremtidige transporter, og fordi man ikke kunne ope-
rere uden Roxy. Men det er ikke, ej heller ved de afgivne
vidneforklaringer, godtgjort, at parterne indgik en
egentlig aftale. Vidnerne kunne da heller ikke sige noget
om, hvad aftalen i givet fald nærmere skulle gå ud på.

Det er heller ikke godtgjort, at Henning Jensen afgav et
betinget løfte til Mogens Jensen. Dette fremgår forudsæt-
ningsvis tydeligt af Mogens Jensens egen skrivelse af 21.
maj 2001 til Henning Jensen, navnlig indledningsafsnittet
samt 7. afsnit, hvor Mogens Jensen skrev, at han "havde
håbet på" en mere positiv udgang. Der var tale om almin-
delig snak, muligvis nok om en slags "pay back", men uden
afgivne løfter. Intetsteds i skrivelsen nævnes noget om
en aftale eller et tilsagn. Det anføres "Der er intet til
hinder for, at du tildeler os...", hvilket må forstås som
et tilbud om underleverance. Mogens Jensen kunne næppe
have skrevet sådan, hvis der allerede forelå en aftale.

Når det tages i betragtning, at der var tale om en ordre
af stor betydning for Edvard Jensens Eftf., har det for-
modningen for sig, at Mogens Jensen ville have taget ini-
tiativ til at få formaliseret en mundtlig aftale, om en
sådan var indgået.

Det bestrides ikke, at Roxy har anvendt og skrevet nogle
passager af fra Edvard Jensens Eftf.'s tilbudsmateriale,


- 32 -

men dette har været helt uden betydning for det forhold,
at Edvard Jensens Eftf. ikke fik opgaven, hvilket jo
skyldtes Edvard Jensens Eftf.'s mangelfulde besvarelser.
Roxy har ikke overtrådt markedsføringslovens § 10, da de
oplysninger, der er tale om, ikke er forretningshemmelig-
heder eller fortrolige oplysninger, men almindeligt til-
gængelige oplysninger om virksomheden. Da Edvard Jensens
Eftf. afgav sit tilbud, vidste man, at Roxy havde budt på
opgaven med en anden partner. Mogens Jensen accepterede
situationen, bl.a. fordi man ikke selv kunne løfte opga-
ven uden Roxy, og fordi man troede, at man stod til at få
opgaven, fordi man var transportør på den i forvejen.

Selv hvis det antages, at Roxy har handlet culpøst, har
Roxy's adfærd ikke haft betydning for Edvard Jensens
Eftf.'s tab på 245.300 kr. Omkostningerne til udarbej-
delse af tilbudet ville være afholdt af Edvard Jensens
Eftf. under alle omstændigheder, og da man ikke ville
have fået opgaven under nogen omstændigheder, ville om-
kostningerne også være tabt. Der er således ikke sammen-
hæng mellem Roxy's adfærd og Edvard Jensens Eftf.'s tab.

Rigtigheden af erstatningskravet på 245.300 kr., der
alene bygger på anvendt intern tid, bestrides. Tilsva-
rende med hensyn til det påståede omsætningstab, som der
ikke foreligger dokumentation for.

Rettens bemærkninger

Oplysningerne i Edvard Jensens Eftf.'s tilbudsmateriale,
The Tender Document og Supplier Questionnaire, der var
bestemt til at komme til kendskab for andre uden for
virksomhedens rammer, skønnes ikke at have haft en sådan
karakter, at de kan betegnes som erhvervshemmeligheder,
jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1.


- 33 -

Ved ubeføjet at have benyttet oplysningerne i tilbudsma-
terialet, som blev sendt til Roxy på Henning Jensens an-
modning, i sin egen tilbudsgivning til Maersk, findes
Roxy at have handlet ansvarspådragende og i strid med
markedsføringslovens § 1, smh. med § 10, stk. 3.

Roxy findes endvidere at have handlet i strid med god
markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, ved
ikke på et tidligere tidspunkt i forhold til samtalerne
mellem Henning Jensen og Mogens Jensen den 21. marts 2001
at have givet Edvard Jensens Eftf. en fyldestgørende ori-
entering om sin position i tilbudsfasen.

Det må efter bevisførelsen, hvorunder der ikke fremkom
nogen oplysning, der kan give holdepunkt for en anden
vurdering, forudsætningsvis antages, at Edvard Jensens
Eftf., der selv vurderede at stå i en fordelagtig posi-
tion med sit tilbud, og som afgav tilbudet efter at være
blevet informeret af Roxy om dennes tilbudsgivning sammen
med Dreier AG, også ville have udarbejdet og afgivet
dette, selvom man på et tidligere tidspunkt havde været
vidende om Roxy's deltagelse. Under disse omstændigheder,
hvor omkostningerne til udarbejdelse af tilbudet således
ville være afholdt under alle omstændigheder, og hvor Ed-
vard Jensens Eftf. på grundlag af de efter tilbudsrundens
afslutning fremkomne oplysninger og den af Colin Mercer
afgivne forklaring ikke har bestridt, at transportordren
uafhængigt af Roxy's handlemåde ville være gået til en
anden tilbudsgiver, finder retten ikke, at Edvard Jensens
Eftf. kan gøre omkostningerne eller nogle af disse gæl-
dende mod Roxy.

Det er ikke godtgjort, at samtalerne mellem Mogens Jensen
og Henning Jensen om parternes fremtidige samarbejde på
messen i Herning den 21. marts 2001 førte til en aftale
af en sådan konkret karakter, at Edvard Jensens Eftf. med


- 34 -

henvisning til Roxy's manglende opfyldelse heraf har
grundlag for at rejse et erstatningskrav. Efter de af-
givne forklaringer sammenholdt med oplysningerne om par-
ternes mangeårige bekendtskab og baggrunden for samta-
lerne, der fandt sted på Mogens Jensens initiativ med re-
ference til den af Mogens Jensen kort før samtalen er-
kendte kendsgerning, at Roxy udover at optræde som Edvard
Jensens Eftf.'s samarbejdspartner og underleverandør un-
der udbudsrunden tillige var tilbudsgiver i samarbejde
med Dreier AG, finder retten det imidlertid ubetænkeligt
at fastslå, at samtalerne havde en sådan karakter og et
sådant indhold, at Mogens Jensen med rette kunne have den
bestemte opfattelse, at det var parternes fælles forstå-
else, at de også skulle samarbejde om LEGO-transporterne
efter en kontraktsindgåelse med Maersk, uanset hvem af
dem, der eventuelt måtte blive Maersk's kontraktspartner.
Det lægges efter Mogens Jensens forklaring og sagens øv-
rige oplysninger, herunder indholdet af referatet fra det
på generalforsamlingen hos Edvard Jensens Eftf. den 18.
april 2001 passerede, endvidere til grund, at Mogens Jen-
sen faktisk havde den nævnte opfattelse. Det er endvidere
ubetænkeligt at lægge til grund, at Henning Jensen, der
jævnligt var i kontakt med Mogens Jensen, fra hvem han
fik forespørgsler om en konkretisering af parternes frem-
tidige samarbejde, var klar over Mogens Jensens forudsæt-
ninger. Det lægges yderligere til grund, at Henning Jen-
sen, også efter at det, efter det oplyste den 11. maj
2001, var blevet klart, at Roxy var den nye kontraktsha-
ver, undlod at medvirke til, at det blev afklaret, at Mo-
gens Jensens forudsætninger ikke stemte overens med hans
egne. Det lægges endelig til grund, at Henning Jensen var
klar over Edvard Jensens Eftf.'s dispositioner i anled-
ning af såvel den eksisterende Maersk-transportaftale som
forventningerne til en fornyelse af aftalen eller et sam-
arbejde med Roxy.


- 35 -

Retten finder under disse omstændigheder, at Roxy har på-
draget sig et medansvar for det af Edvard Jensens Eftf.
lidte tab, opgjort som Edvard Jensens Eftf.'s forringede
indtjening som en følge af i en periode kun i reduceret
omfang at have haft transportopgaver for andre potenti-
elle kunder samt i øvrigt som virksomhedens forøgede om-
kostninger ved at have disponeret i tillid til forudsæt-
ningerne om det fortsatte samarbejde, der ikke blev rea-
liseret.

Efter et samlet skøn over sagens omstændigheder fastsæt-
tes størrelsen af det tab, som Roxy som følge af det an-
førte må godtgøre Edvard Jensens Eftf., til 75.000 kr.


T H I K E N D E S F O R R E T:

Inden 14 dage betaler sagsøgte, Roxy International Trans-
port & Spedition ApS, til sagsøgeren, Edvard Jensens
Eftf. A/S, 75.000 kr. med tillæg af procesrente fra sa-
gens anlæg den 11. oktober 2001.

Inden samme frist betaler sagsøgte til sagsøger 20.000
kr. i sagsomkostninger.


Claus Forum Petersen
Hans Havsager
Carsten Vagn Jacobsen

 

(Sign.)

___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»