Honorarkrav mod konkursbo

Resumé

Antaget at sagsøgeren ikke havde et honorarkrav mod konkursboet efter konkurslovens § 93, nr. 2.

Domi sagen P-3-12

Advokat Lisbeth Pedersen ApS
(Advokat Lisbeth Pedersen)

mod

Skaaning Transport SMBA u/konkurs
(Advokat Marianne Philip)

Indledning og påstande

Under denne sag, der er anlagt den 10. februar 2012, har sagsøgeren, advokat Lisbeth Pedersen ApS (i det følgende kaldet Lisbeth Pedersen), nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skaaning Transport SMBA u/konkurs (i det følgende kaldet konkursboet), tilpligtes at anerkende, at det af Lisbeth Pedersen anmeldte krav på 6.750 kr. udgør et krav efter konkurslovens § 93, nr. 2, og at der skal betales sædvanlig procesrente fra sagens anlæg.

Konkursboet har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen drejer sig om, hvorvidt Lisbeth Pedersen er blevet pålagt arbejde af kurator i konkursboet.

Oplysningerne i sagen

I anledning af en modtaget konkursbegæring vedrørende selskabet Skaaning Transport SMBA blev den senest registrerede ledelse, Tina Skaaning og Dennis Jørgensen, indkaldt til et møde den 9. august 2011 i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling.

Den 6. august 2011 sendte Lisbeth Pedersen et brev til skifteretten, hvoraf fremgår blandt andet:

"…..

Tina Skaaning har overleveret mig kopi af Skifterettens brev af 16/6 2011, hvoraf fremgår, at der er berammet retsmøde til tirsdag, 9/8 2011 kl. 11.

Jeg kan oplyse, at den tidligere ledelse for selskabet, Tina Skaaning og Dennis Jeppesen, begge er fratrådt pr. 27/4 2011 ...

.....

Jeg skal meddele, at hverken Tina Skaaning eller Dennis Jeppesen vil give møde til retsmødet.

Jeg er optaget af retsmøde mandag 8/8 2011 om formiddagen, men kan træffes telefonisk efter kl. 14 ...

....."

Efter det oplyste meddelte skifteretten Lisbeth Pedersen, at Tina Skaaning og Dennis Jeppesen skulle give møde.

Af retsbog for mødet i skifteretten den 9. august 2011 fremgår blandt andet: -".....

For selskabet mødte ingen.

Skifteretten var telefonisk blevet kontaktet af advokat Lisbeth Pedersen, som havde oplyst, at hun repræsenterede de senest registrerede direktører, som ikke ville give møde, idet de havde afmeldt sig ledelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Af bi-laget til den fremlagte telefax er angivet e-mail korrespondance mellem advokat Lisbeth Pedersen og Tina Skaaning. Af korres-pondancen har advokat Lisbeth Pedersen spurgt sin klient, om der er midler i selskabet og oplyst, at Sø- og Handelsrettens skifteretten vil afsige konkursdekret over selskabet. Tina Skaaning har besvaret e-mailen således: "Det bekræftes hermed, at selskabet er uden midler". Advokat Lisbeth Pedersen har endvidere oplyst, at selskabet "har anmeldt likvidation til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen", samt at hun repræsenterer selskabet i en verserende retssag om tilbagelevering af en bil til et leasingselskab. ...

....."

Skifteretten tog selskabet under konkurs og udpegede advokat Marianne Philip som kurator.

Af e-mail af 10. august 2011 til skifteretten fra kurator fremgår:

"I forbindelse med afsigelsen af konkursdekretet i går blev det oplyst, at de tidligere direktører er repræsenterede af advokat Lisbeth Pedersen. Da jeg endnu ikke har modtaget sagens dokumenter, beder jeg venligst skifteretten have ulejlighed med at oplyse mig om Lisbeth Pedersens kontaktoplysninger."

Senere samme dag sendte kurator følgende e-mail til Lisbeth Pedersen:

".....

Jeg henviser til vor telefonsamtale i dag og bekræfter at du sender mig kontaktoplysninger på bogholderen i det konkursramte selskab.

...."Den 12. oktober 2011 rykkede kurator Lisbeth Pedersen for kontaktoplysningerne, og den 21. oktober 2011 sendte kurator følgende e-mail til Lisbeth Pedersen:

".....

Da jeg ikke har hørt fra dig, agter jeg nu at indkalde dig til at afgive forklaring i skifteretten, således at boet kan få kontaktop-lysninger på selskabets bogholder.

Jeg forstår ikke din vægring ved at skulle oplyse herom.

....."

Ved e-mail af 25. oktober 2011, stilet til advokat Thomas Heering, svarede Lisbeth Pedersen kurator. Det fremgår af e-mailen blandt andet:

".....

Jeg har flere gange meddelt jer, at ud fra det overfor mig oplyste, er det firma, som har bistået Skaaning SMBA med bogføring, dels flyttet, dels muligt under opløsning.

Jeg er af omveje blevet lovet, at hvis materialet kan findes - som følge af tvangsopløsning og/eller en flytning, vil det blive afleveret til mit kontor - ved passende lejlighed fra nogen fra det selskab, der har bistået, hvorefter det kan oversendes til jeres kontor mod, at I betaler for transporten.

.....

Jeg har - uden opfordring fra kurator - medvirket til, at også Tina Skaaning har afgivet forklaring i Skifteretten, så hvorfor skulle jeg vægre mig ved noget i forhold til kurator eller konkursboet?

Yderligere kan jeg ikke udlevere noget, som jeg ikke har og ikke ved, hvor befinder sig.

Der er her til morgen afleveret en pose med 2 A-4 mapper foran kontorets hoveddør uden yderligere besked.

Jeg har fået bekræftet, at det selskab, som har bistået er under tvangsopløsning, og at man ikke ved, hvor vedkommende medarbejder, som muligt har bistået selskabet, befinder sig.

Jeg skal bede dig bekræfte, at I betaler for transport og beder dig oplyse, hvornår et bud/taxa kan afhente materialet på adressen Kjærstrupvej 58, 2500 Valby.

For min assistance beregner jeg indtil videre et kulancemæssigt honorar på kr. 3.000 incl. moms til dækning af telefonsamtaler/
mail med Charlotte Damsbo og dig, samt for de undersøgelser, som jeg har foretaget for at få frembragt materialet. ...

Jeg skal gøre opmærksom på, at yderligere henvendelser i sagen - ud over en kort besked, gerne via mail, med bekræftelse på og angivelse af tidspunkt for afhentning af materialet - vil blive betragtet som assistance for kurator og vil blive afregnet til kr. 2.400 + moms og efter medgået tid.

....."

Senere samme dag svarede kurator, ved advokat Thomas Heering, Lisbeth Pedersen på ovennævnte e-mail. Det fremgår af mailen blandt andet:

".....

Af din mail fremgår, at du tilsyneladende har direkte eller indirekte kontakt til den virksomhed, som har bogført for det kon-kursramte selskab. Vi vil stadig gerne i kontakt med de personer (uanset tvangsopløsning eller flytning) og jeg forstår ikke, at du ikke vil give os kontaktoplysningerne, så vi selv kan gå videre med det.

På den baggrund fastholder jeg også indkaldelse af dig til [at] afgive forklaring i skifteretten, som er afsendt i går. Jeg vil bede dig medbringe de nævnte to mapper til mødet i skifteretten.

Du har gennem hele forløbet tilkendegivet at repræsentere den tidligere ledelse. Af samme grund er al korrespondance gået via dig, da vi som bekendt ikke kan gå direkte til din klient, når du repræsenterer dem. Din anmodning om at boet skal betale for dit arbejde er derfor misforstået. Boet har aldrig instrueret dig om at udføre arbejde, men blot fulgt sædvanlige advokatetiske regler. Ethvert honorarkrav fra dig mod konkursboet vil derfor blive afvist.

Hvis afhøringen i skifteretten skal frafaldes beder jeg om at modtage de nævnte oplysninger om navnet på bogføringens firmaet og/eller de kontaktoplysninger, som du er i besiddelse af og en bekræftelse på, at ethvert honorarkrav mod boet frafaldes. Hvis dette modtages vil boet betale omkostningerne til at få fragtet de to mapper fra dit kontor.

....."

Lisbeth Pedersen blev indkaldt til at afgive forklaring i skifteretten. Retsmødet blev fastsat til den 7. december 2011.

Den 31. oktober 2011 sendte Lisbeth Pedersen følgende fax til skifteretten:

".....

Skal jeg møde op hos Skifteretten, skal jeg allerede nu anmode Sø- og Handelsretten, Skifteafdelingen, om [at] sikre, at dette advokatkontor bliver vederlagt for ulejligheden ved fremmødet ...

Det skal oplyses, at advokatkontor alene i begrænset og aftalt omfang repræsenterer den tidligere ledelse - og ikke som antag- et af kurator også det konkursramte selskab. Derfor har kurator antaget dette advokatkontor til at levere visse oplysninger, som indgår i bobehandlingen.

Det må stå kurator klart, at den tidligere ledelse ikke skal vederlægge dette kontor for assistance ensidigt påført fra kurators side - og da slet ikke, når det til kurator er oplyst, at advokatkontoret ikke har kendskab til noget, men alene har bedt kurator om at betale for transporten for materialet.

Henset til de mange telefonopkald og den afledte mailkorrespondance, har jeg anmodet om at blive vederlagt med kr. 3.000 ...

Transporttiden på en god dag er 45 min. hver vej ... Hertil kommer parkeringsudgifter skønnet kr. 60. Derudover må der forventes ventetid med indtil 20 min. Selve retsmødet kan overstås på 10 min., idet jeg ikke kan bidrage med yderligere end det til kurator allerede meddelte.

Ovenstående skønnede tidsforbrug udgør 2 timer á kontorets sædvanlige nedre gennemsnitlige timesats á kr. 2.400 + moms eller kr. 6.000. Med tillæg af allerede opkrævede kr. 3.000 giver det kr. 9.000 + parkering kr. 60 = samlet kr. 9.060.

Henset til at der ikke er midler i boet finder jeg, at der direkte er tale om misbrug af det vederlag, som er indbetalt til dækning af bobehandlingen.

....."

Vidneafhøringen af Lisbeth Pedersen blev frafaldet.

Det fremgår af brev af 9. november 2011 fra Lisbeth Pedersen til kurator ved advokat Thomas Heering blandt andet:

".....

Efter telefonisk aftale d.d. overbringes 1 plasticpose med 2 A4-mapper, der er afleveret til mit kontors dørtrin. Fra hvem, ved jeg ikke. Jeg har IKKE gennemgået det modtagne materiale.

Jeg skal understrege på ny, at jeg IKKE har kendskab til selskabet, dets økonomi, dets bogholderi eller den tidligere ledelse.

Dette kontor har haft 1 retssag for det konkursramte selskab mod et leasingselskab, og som kontoret udtrådte af, da det blev bekendt, at der var indgivet konkursbegæring - og det var forud for mødet i Sø- og Handelsretten, Skifteafdelingen.

Jeg har kun bistået den tidligere ledelse bestående af Dennis og Tina med et møde i Skifteretten - og der medbragte jeg selv Tina, selvom indkaldelsen endnu ikke ... [var] forkyndt for hende. Det var lige så hensigtsmæssigt, da jeg alligevel skulle med Dennis - det var tidsbesparende for alle.

....."Ved e-mail af 25. januar 2012 til kurator, advokat Marianne Philip, anmodede Lisbeth Pedersen om et møde: "... til drøftelse i forhold til ovennævnte konkursbo, herunder dine medarbejderes adfærd."

Den 26. januar 2012 sendte kurator ved advokat Thomas Heering en e-mail til Lisbeth Pedersen, hvoraf blandt andet fremgår:

".....

I forlængelse af vort møde forleden, herunder dine indsigelser mod vores indstilling af din anmeldelse og din meddelelse om, at du vil udtage stævning mod konkursboet, har jeg følgende bemærkninger.

Vi fastholder, at konkursboet ikke har rekvireret dit arbejde og derfor på intet grundlag er forpligtet til at dække det anmeldte krav fra dig. Du har repræsenteret dine klienter, den tidligere direktion i selskabet, herunder i forbindelse med pligten til at udlevere selskabets bogføring. Dit arbejde i den forbindelse kan ikke belastes boet, heller ikke når det viser sig, at bogføringen kom i din besiddelse inden udlevering til konkursboet.

Derudover henleder jeg din opmærksomhed på følgende. Konkursboets aktiver består af et kontantindestående på DKK 78,71. En retssag mod konkursboet kommer for dit vedkommende således til at angå din eventuelle andel af dette beløb. Hvis konkurboets omkostninger udgør ca. DKK 25.000 og dit krav DKK 6.750, eller i alt DKK 31.750, vil dividende til dit krav være ca. DKK 17.

Statskassens indeståelse dækker således ikke krav omfattet af konkurslovens § 93, nr. 3, som vil være den relevante bestemmelse for din anmeldelse, hvis den var berettiget. Statskassens indeståelse dækker kun krav, omfattet af konkurslovens § 93, nr. 2.

....."

Af e-mail af 9. april 2012 fra Lisbeth Pedersen til kurator fremgår blandt andet: ".....

Som jeg har oplyst telefonisk tidligere til fuldmægtig Charlotte Lose, er det belejligt for jer, at den oprindelige fordringsprøvelse, der blev afholdt på dit kontor den 23/1 2012 ..., ikke opfylder formaliteterne. Retrospektivt er der vel tale om, at konkursboet af omveje forbedrer sin retsstilling, hvilket er stærkt kritisabelt.

Til den indkaldte fordringsprøvelse den 23/1 2012 ... overbragte jeg mine skriftlige indsigelser mod konkursboets afvisning af kravet, og der er efterfølgende indgivet stævning inden for fristen på 4 uger fra den 23/1 2012. ...

I forlængelse af fordringsprøvelsen den 23/1 2012 deltog jeg i et møde hos dig den 3/2 2012 ..., hvor bl.a. dine medarbejderes adfærd blev drøftet. ...

På intet tidspunkt, ej heller den 3/2 2012, var der nogen, der havde tjekket, om formaliteterne var opfyldt for afholdelse af fordringsprøvelse den 23/1 2012. Som den øvrige sagsbehandling bærer præg af, er der tale om et uprofessionelt arbejde med et deraf betydeligt tidsspilde for mange parter - og som næppe heller berettiger konkursboet til at blive vederlagt for det udførte arbejde.

....."

Der var nyt fordringsprøvelsesmøde den 12. april 2012, hvor Lisbeth Pedersens krav blev afvist.

Forklaringer

Lisbeth Pedersen har forklaret blandt andet, at hun blev kontaktet af Dennis Jeppesen og Tina Skaaning, da de var usikre på, hvordan de skulle forholde sig i forbindelse med en indkaldelse fra Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. Hun sendte en fax til skifteretten og meddelte, at Dennis Jeppesen og Tina Skaaning ikke ville give møde. Skifteretten ringede og meddelte, at de skulle møde, da de var den sidst registrerede ledelse. De mødte ikke til mødet i skifteretten den 9. august 2011, og da der ikke var midler i boet, var det berettiget med et konkursdekret. Hun mødte i skifteretten den 29. september 2011 sammen med Dennis Jeppesen og Tina Skaaning, hvor de afgav forklaring. Hun meddelte skifteretten, at både Dennis Jeppesen og Tina Skaaning ønskede, at hun deltog i mødet, og at hun tidligere havde ført en retssag for det konkursramte selskab, men at hun var udtrådt lang tid før mødet. Sagsakter vedrørende retssagen fik hun af en 3. person, som hun ikke husker, hvem var. Hun havde en afgrænset opgave. På mødet oplyste hun endvidere, at hun ikke havde kendskab til selskabet i øvrigt, og at hun kun var med til dette ene møde. Dennis Jeppesen forklarede på mødet, at de aldrig var kommet i gang med selskabet, før han udtrådte. Han kendte ikke til selskabets økonomi og administration. Tina Skaaning oplyste på mødet, at hun havde anset sin deltagelse i selskabet som en passiv investering, og at hun havde lånt selskabet 225.000 kr. Tina Skaaning havde ikke været involveret i selskabets drift og vidste ikke, hvem der forestod selskabets bogføring. Dennis Jeppesen og Tina Skaaning vidste ikke, hvor bogføringsmaterialet var. Lisbeth Pedersen tilbød kollegialt, at hun kunne spørge sine gode kilder, om bogføringsmaterialet kunne fremskaffes. Hvis hun kunne skaffe det, ville hun udlevere det til kurator. Lisbeth Pedersen ønskede ikke at oplyse, hvem hendes kilder er. Hun afgav ikke en egentlig forklaring på mødet den 29. september 2011, og hun har aldrig set retsbogen. Advokatfuldmægtig Charlotte Lose udleverede sit visitkort til Dennis Jeppesen og Tina Skaaning og bad dem kontakte hende, hvis de kom i tanke om noget. Efter mødet sagde advokatfuldmægtig Charlotte Lose, at der ikke var så mange midler i boet, hvorfor hun gerne ville have, at Lisbeth Pedersen afleverede materialet til hende. På et tidspunkt rykkede advokatfuldmægtig Charlotte Lose hende for bogføringsmaterialet. Lisbeth Pedersen svarede, at hun ikke vidste, hvem der havde været bogholder i selskabet, og hvem der dermed havde materialet, men at hun ville høre sine kilder. Der var dog den mulighed, at materialet var bortkommet. Hun lovede at kontakte advokatfuldmægtig Charlotte Lose, så snart hun hørte nyt. Advokatfuldmægtig Charlotte Lose blev ved med at ringe, og Lisbeth Pedersen blev irriteret, da hun kun kunne gentage, hvad hun tidligere havde sagt. I oktober 2011 ringede advokat Thomas Heering og bad hende udlevere bogføringsmaterialet. Hun sagde igen, at hun kollegialt ville prøve at hjælpe gennem sine kanaler. Hun lovede at kontakte kurator, så snart hun vidste noget. Hun fik rykkere fra kurator, hvilke rykkere hun dog ignorerede. På et tidspunkt sagde advokatfuldmægtig Charlotte Lose telefonisk til hende, at hun havde pligt til at sørge for, at Tina Skaaning eller Dennis Jeppesen afleverede bogføringsmaterialet. Advokat Thomas Heering sendte hende herefter en mail den 21. oktober 2011, hvor det blev oplyst, at hun ville blive indkaldt til at afgive vidneforklaring i skifteretten med henblik på, at kurator kunne få kontaktoplysninger på selskabets bogholder. Den 25. oktober 2011 meddelte hun advokat Heering på e-mail, at materialet, der bestod af 2 A4 mapper, nu var blevet afleveret på hendes dørtrin, og at hun ønskede, at kurator skulle betale et bud for overlevering. Hun ved ikke, hvem der har afleveret materialet. I e-mailen af 25. oktober 2011 bad hun kurator om honorar. Hun har også tidligere sagt til kurator, at hun skulle have honorar, hvis de blev ved med at kontakte hende. Hun er sikker på, at hun har sagt til advokatfuldmægtig Charlotte Lose, at hun ikke repræsenterede Tina Skaaning og Dennis Jeppesen fuldt ud i alle forhold, idet hun alene deltog i et møde i skifteretten og efterfølgende anmeldte et krav for Tina Skaaning i konkursboet. Samme dag, som hun sendte e-mailen af 25. oktober 2011, modtog hun en e-mail fra advokat Thomas Heering, hvilken e-mail hun opfattede som afpresning. Hun blev chokeret, da der kom en stævningsmand til hende med en vidnestævning. Der har været en dårlig dialog med kurator, og hun prøvede med sin fax af 31. oktober 2011 til skifteretten at få rettens hjælp, da hun følte, at kurator spildte hendes tid. Hun drøftede sagen med skifteretten telefonisk, og hun gjorde opmærksom på, at hun ikke vidste, hvem der var bogholder, og at hun havde bogføringsmaterialet, men at kurator ikke ville betale 250 kr. for overlevering. Skifteretten kontaktede kurator, hvorefter hun fik at vide, at hun ikke behøvede at komme til mødet i skifteretten den 7. december 2011. Skifteretten afviste, at hun var berettiget til honorar for fremmøde i skifteretten. Hun sendte en faktura vedrørende honorarkrav til kurator, og kravet blev anmeldt i konkursboet. Hun mødte op til fordringsprøvelse den 23. januar 2012, hvor kurator fastholdt, at kravet ville blive afvist, hvorfor hun afleverede en skriftlig indsigelse. Efterfølgende blev der berammet fordringsprøvelse 2 gange på grund af problemer med indrykning i Statstidende. Hun har haft et møde med kurator, advokat Marianne Philip, med henblik på drøftelse af advokatfuldmægtig Loses og advokat Heerings adfærd, uden at der skete noget i den anledning.

Dennis Jeppesen har forklaret blandt andet, at Lisbeth Pedersen alene har repræsenteret ham en gang for ca. 1 ½ år siden i forbindelse med et møde i skifteretten. Han har ikke set Lisbeth Pedersen siden.

Tina Skaaning har forklaret blandt andet, at Lisbeth Pedersen ikke er hendes almindelige advokat. Tina Skaaning bad Lisbeth Pedersen om at hjælpe sig vedrørende et møde i skifteretten. Dennis Jeppesen var blevet indkaldt, så vidnet kunne lige så godt gå med. I samme forbindelse anmeldte Lisbeth Pedersen et krav for hende i konkursboet. På mødet fik hun et visitkort af advokatfuldmægtig Charlotte Lose, der repræsenterede kurator. Advokatfuldmægtig Charlotte Lose sagde i den forbindelse til hende, at hvis hun kom i tanke om noget, kunne hun rette henvendelse til advokatfuldmægtig Charlotte Lose.

Parternes synspunkter

Til støtte for den nedlagte påstand har Lisbeth Pedersen blandt andet gjort gældende, at kurator har anset Lisbeth Pedersen for indtrådt i den tidligere ledelses sted, selvom Lisbeth Pedersen kun repræsenterede den tidligere ledelse vedrørende mødet den 29. august 2011 i skifteretten, hvilket kurator var bekendt med. Lisbeth Pedersen tilbød på skifteretsmødet alene kulancemæssigt at forsøge at skaffe bogføringsmateriale vedrørende selskabet. På trods af dette er kurator blevet ved med at rette henvendelse til hende, selvom hun både skriftligt og mundtligt har fastholdt, at hun ikke repræsenterede den tidligere ledelse i alle forhold. Kurator har således overskredet alt, hvad der er rimeligt i forhold til de advokatetiske regler. Det må således lægges til grund, at det arbejde, som Lisbeth Pedersen har udført, er udført som led i boets behandling, jf. konkurslovens § 93, nr. 2. Dette er bekræftet af kurator i e-mail af 26. januar 2012, hvor kurator selv henviser til konkurslovens § 93, nr. 2. Ydermere har Lisbeth Pedersen gjort kurator opmærksom på, at hun ville vederlægges, hvis kurator vedblev at kontakte hende.

Lisbeth Pedersen har endvidere gjort gældende, at da kurator har modtaget og anmeldt hendes krav i konkursboet, er der tale om et modtageligt krav. Kurator har ikke gjort indsigelse mod størrelsen af hendes krav, og kurator har først efter fordringsprøvelsen givet en begrundelse for afvisningen.

Lisbeth Pedersen har yderligere gjort gældende, at hun har følt sig afpresset af kurator, hvorfor kurators adfærd er kritisabel. Først da skifteretten kontaktede kurator, frafaldt kurator vidneindkaldelsen af Lisbeth Pedersen. Kurator har ved sin adfærd handlet erstatningspådragende over for Lisbeth Pedersen, subsidiært over for statskassen, hvorved Lisbeth Pedersen/statskassen har lidt et tab.

Lisbeth Pedersen har endelig gjort gældende, at der skulle have været protesteret straks mod hendes anmeldelse af kravet om honorar, jf. princippet i købelovens § 5.

Til støtte for den nedlagte påstand har kurator på vegne af konkursboet gjort gældende, at det fremgår af retsbogen fra den 9. august 2011 fra skifteretten, at Lisbeth Pedersen repræsenterede de senest registrerede direktører, som er Tina Skaaning og Dennis Jørgensen, hvilket er baggrunden for, at kurator rettede henvendelse til Lisbeth Pedersen. Endvidere mødte Lisbeth Pedersen sammen med Tina Skaaning og Dennis Jørgensen, da de skulle afgive vidneforklaring i skifteretten, og hun gav udtryk for, at hun ville forsøge at skaffe kontaktoplysninger på selskabets bogholder samt bilagsmateriale. Derfor er kurator blevet ved med at kontakte Lisbeth Pedersen, da kurator ikke fik de ønskede oplysninger. Lisbeth Pedersen har på intet tidspunkt givet udtryk for, at hun ikke repræsenterede den tidligere ledelse i selskabet, selvom hun må have vidst, at kurator var af den opfattelse, at hun repræsenterede den tidligere ledelse, og at hun kunne skaffe de omhandlede oplysninger og bilag. Der er aldrig indgået en aftale mellem konkursboet og Lisbeth Pedersen om udførelse af arbejde mod vederlag, idet kurator alene har bedt om udlevering af relevante oplysninger og relevant materiale, hvilket Lisbeth Pedersen på vegne af den tidligere ledelse havde pligt til at udlevere. Det omhandlede honorarkrav er derfor ikke omfattet af konkurslovens § 93, nr. 2. Kort tid efter, at kurator meddelte Lisbeth Pedersen, at hun ville blive indkaldt til at afgive forklaring for skifteretten, oplyste Lisbeth Pedersen i en e-mail af 25. oktober 2011, at bogføringsmaterialet var dukket op, og først på dette tidspunkt gjorde Lisbeth Pedersen et honorarkrav gældende. Kurator bestred i en e-mail til Lisbeth Pedersen berettigelsen af honorarkravet, hvilket skete godt en time efter, at kravet blev fremsat. Da bogføringsmaterialet var dukket op, og da Lisbeth Pedersen fastholdt, at hun ikke vidste, hvem der bogførte for det konkursramte selskab, frafaldt kurator indkaldelsen af Lisbeth Pedersen til skifteretten.

Konkursboet har endvidere gjort gældende, at der ikke er formkrav til begrundelsen ved afvisning af et krav ved fordringsprøvelsen. Kurator bestred i øvrigt det omhandlede krav i e-mailen af 25. oktober 2011 både hvad angik størrelsen og eksistensen.

Konkursboet har endelig gjort gældende, at dividendeberegningen i kurators e-mail af 26. januar 2012 ikke er udtryk for, at kravet anerkendes, hvilket direkte står i e-mailen.

Nye anbringender:

Konkursboet har gjort gældende, at det er et nyt anbringende, når Lisbeth Pedersen har anført, at kurator ved sin adfærd har handlet erstatningspådragende over for Lisbeth Pedersen, subsidiært over for statskassen, hvorved Lisbeth Pedersen/statskassen har lidt et tab.

Konkursboet har endvidere gjort gældende, at det er et nyt anbringende, når Lisbeth Pedersen har anført, at der skulle have været protesteret straks mod hendes anmeldelse af kravet om honorar, jf. princippet i købelovens § 5.

Disse to anbringender bør ikke tillades fremsat.

Lisbeth Pedersen har bestridt, at der skulle være tale om nye anbringender.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Lisbeth Pedersens anbringende om, at konkursboet skulle have reageret straks, da boet modtog anmeldelsen af honorarkravet, jf. princippet i købelovens § 5, er ikke tidligere gjort gældende, hvorfor anbringendet ikke tillades fremsat, jf. retsplejelovens § 363, stk. 1 og stk. 4

Skifteretten finder ikke, at Lisbeth Pedersens påstandsdokument kan fortolkes således, at hun har gjort gældende, at kurator ved sin adfærd har handlet erstatningspådragende overfor Lisbeth Pedersen, subsidiært statskassen. Dette støttes af, at den nedlagte påstand vedrører et anmeldt krav mod konkursboet, og at der ikke er nedlagt en påstand om, at kurator er erstatningsansvarlig. Lisbeth Pedersens anbringende vedrørende kurators erstatningsansvar tillades derfor heller ikke fremsat, jf. retsplejelovens § 363, stk. 1, og stk. 4.

Skifteretten har ved retsbog af 9. august 2011 lagt til grund, at Lisbeth Pedersen repræsenterede den seneste ledelse af selskabet, hvilket blev meddelt kurator. Allerede den 10. august 2011 bekræftede kurator på e-mail til Lisbeth Pedersen, at Lisbeth Pedersen ville sende kontaktoplysninger på bogholderen i det konkursramte selskab. Lisbeth Pedersen besvarede ikke kurators rykkermails, og hun oplyste ikke i sin mail af 25. oktober 2011, at hun ikke repræsenterede den tidligere ledelse, selvom hun må have indset, at kurator var af den opfattelse, at hun repræsenterede denne. Henset hertil og da Lisbeth Pedersen intet gjorde for at bringe kurator ud af denne vildfarelse, da kurator alene findes at have anmodet om relevante oplysninger og relevante bilag, og da Lisbeth Pedersen først den 25. oktober 2011gjorde et honorarkrav gældende, finder skifteretten ikke, at konkursboet har rekvireret arbejde fra Lisbeth Pedersen. Da der ydermere ikke er særlige formkrav vedrørende begrundelse for afvisning af krav ved fordringsprøvelse, findes Lisbeth Pedersen ikke at have et honorarkrav mod konkursboet efter konkurslovens § 93, nr. 2.

Det bemærkes hertil, at kurator ikke ses at have anerkendt det anmeldte krav i e-mailen af 26. januar 2012.

Konkursboets frifindelsespåstand tages således til følge.

Advokat Lisbeth Pedersen ApS skal inden 14 dage betale 12.000 kr. i sagsomkostninger til konkursboet.

Der er ved fastsættelse af sagsomkostningerne lagt vægt på sagens genstand, den begrænsede kompleksitet og den medgåede tid.

Thi kendes for ret:

Skaaning Transport SMBA under konkurs frifindes.

Inden 14 dage skal advokat Lisbeth Pedersen ApS betale 12.000 kr. i sagsomkostninger til Skaaning Transport SMBA under konkurs.

Helle Degnbol

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

Sø- og Handelsretten, den

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»