Daniel - Stort mødelokale 2

Højesteretsdom - Ikke hjemmel til at afvise aktieoverdragelse

Resumé

Ikke hjemmel til at afvise aktieoverdragelse

Arbejdernes Landsbank ønskede at overdrage sine aktier i A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri til selskabet Basen Invest A/S. Fællesbageriet nægtede at godkende overdragelsen, idet man henviste til, at der jf. selskabets vedtægter ikke blot skulle ske en notering af overdragelsen, men at selskabets bestyrelse tillige skulle godkende aktieoverdragelsen. Bestyrelsen nægtede at godkende overdragelsen, da man ikke anså Basen Invest A/S for at være en kooperativ virksomhed, hvilket var et krav i henhold til Fællesbageriets vedtægter.

Arbejdernes Landsbank anlagde herefter sag ved domstolene med krav om, at Fællesbageriets skulle foretage notering i aktieprotokollen af overdragelsen. Fællesbageriets påstod frifindelse.

Under sagen gjorde Fællesbageriet bl.a. gældende, at bestemmelsen om notering tillige indeholdt en omsættelighedsbegrænsning, idet bestyrelsen også skulle godkende aktieoverdragelsen. En sådan godkendelse er ikke afhængig af en specifik henvisning til en vedtægtsbestemmelse, idet bestemmelsen giver bestyrelsen mulighed for at skønne over om en overdragelse er i Fællesbageriets interesse. Arbejdernes Landsbank gjorde bl.a. gældende, at vedtægtsbestemmelsen alene indeholdt hjemmel til at notere aktieoverdragelsen i de tilfælde, hvor erhververen i øvrigt opfyldte vedtægternes krav, om at denne skulle være en kooperativ virksomhed, og at dette var tilfældet for Basen Invest A/S. Dette fulgte endvidere af, at Fællesbageriet i 1985 netop havde ophævet to ordrette bestemmelser om henholdsvis samtykke og udelukkelse af aktionærer.

For Højesteret var der mellem parterne enighed om, at Basen Invest A/S opfyldte vedtægternes krav om at være en kooperativ virksomhed. Højesteret udtalte, at vedtægtens bestemmelse efter sin ordlyd angår notering af overdragelse i selskabets aktieprotokol, og at reglen var indsat i 1940 sammen med de to bestemmelser om samtykke og udelukkelse af aktionærer. Der forelå ikke nærmere oplysninger om baggrunden eller formålet med vedtægtsændringen i 1985. På denne baggrund og efter vedtægternes indhold i øvrigt var der ikke grundlag for at forstå bestemmelsen, som en bestemmelse, hvorefter bestyrelsen har en almindelig kompetence til at afvise en aktieoverdragelse, f.eks. fordi bestyrelsen finder, at den ikke stemmer overens med selskabets interesser, men bestemmelsen giver bestyrelsen adgang til at påse, at erhververen opfylder vedtægternes krav til selskabsdeltagelse. Hverken oplysninger om selskabets praksis eller kooperative grundprincipper, kunne føre til et andet resultat

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

HØJESTERETS DOM i sag 104/2010

(1. afdeling)

A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri
(advokat Jens Ahrendt)

mod

Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank
(advokat Henrik Groos)

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 9. afdeling den 14. april 2010. I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Jon Stokholm og Jens Peter Christensen.

Påstande

Appellanten, A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri, har påstået frifindelse.

Indstævnte, Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

For Højesteret er fremlagt uddrag af Fællesbageriets vedtægter siden 1918 samt eksempler på aktiebreve med overdragelsespåtegninger 1893-1956.

Fællesbageriets vedtægter af 14. august 1918 indeholdt bl.a. følgende bestemmelser:

"§ 1. Selskabets Formaal er ved Oprettelse af et Fællesbageri at frembringe saa sundt og billigt Brød som muligt, og støtte Andelsbevægelsen her i Landet mod Trust og Ringdannelse.

… - 2 -

§ 3. Aktiekapitalen kan ikke udtages af Selskabet. Overdragelse af Aktier til andre skal altid foretages ved Selskabets Bestyrelse og bliver saadan Overdragelse at tilføje Aktiebeviset. Hvis en Aktionærer har indbetalt flere Aktier à 10 Kr., hvorfor der dog kun er udstedt et Aktiebevis, kan han ikke faa disse udstykket og overdraget til andre, med mindre Bestyrelsen dertil giver sit Samtykke; den, som afstaar Aktier til en anden Mand, maa betale 50 Øre til Selskabets Kasse for hver Aktie.

§ 4. Brødet sælges til Aktionærerne, dog forsaavidt Bageriet kan levere det, kan det ogsaa sælges til Ikke-Aktionærer. I begge Tilfælde sælges Brødet kun mod kontant Betaling…

§ 5. Enhver Mand og Kvinde kan blive Medlem af Selskabet. Bestyrelsen kan dog nægte Optagelse i Selskabet, men Vedkommende kan i saa Fald appellere til den første Generalforsamling.

§ 6. Paa Forslag af Bestyrelsen eller 50 Medlemmer kan ethvert Medlem udelukkes af Selskabet, naar ¾ af de paa Generalforsamlingen tilstedeværende Medlemmer stemmer derfor. I Tilfælde af saadan Udelukkelse udbetales der straks den Paagældende hans indbetalte Aktiekapital."

I forbindelse med en vedtægtsændring i 1940 indsattes i § 5 en bestemmelse om bestyrelsens notering af aktieoverdragelser i aktieprotokollen. § 5 blev sammenskrevet med § 6 og fik følgende ordlyd:

"§ 5.  Aktierne er udstedt paa Navn og kan ikke transporteres til Ihændehaveren. Enhver Mand og Kvinde kan blive Medlem af Selskabet. Bestyrelsen kan dog nægte Optagelse i Selskabet, med Vedkommende kan i saa Fald appellere til den første Generalforsamling.

Selskabet fører en Aktieprotokol med Angivelse af Aktionærernes Navne og Bopæl. -

Enhver Meddelelse til Aktionærerne kan gyldig adresseres til den sidste opgivne Bopæl.

Enhver Overdragelse af Aktier skal for at opnaa Gyldighed noteres af Bestyrelsen heri, og saalænge saadan Notering ikke har fundet Sted, har Erhververen ingen Adgang til Selskabets Generalforsamling.

Forsaavidt Indehaveren af en Aktie afgaar ved Døden eller gaar konkurs, eller der foretages Arrest eller Udlæg i Aktien, er Bestyrelsen berettiget til paa Selskabets Vegne at overtage den paagældende Aktie til Pari-Kurs og at overdrage den til en saadan Erhverver, som opfylder Betingelserne for at blive Aktionær.

Paa Forslag af Bestyrelsen eller 50 Medlemmer kan ethvert Medlem udelukkes af Selskabet, naar ¾ af de paa Generalforsamlingen tilstedeværende Medlemmer stemmer derfor. I Tilfælde af saadan Udelukkelse udbetales der straks den Paagældende hans indbetalte Aktiekapital.

Naar Selskabet i Henhold til nærværende Paragrafs Bestemmelser ønsker at overtage Aktier, noteres Beslutningen herom i Aktieprotokollen med den Virkning, at den tidligere Aktionær ikke længere kan udøve sine Rettigheder som saadan."

Efter vedtægtsændringer i 1952 og 1954 havde § 5, stk. 2, følgende ordlyd:

"Kooperative virksomheder og organisationer inden for arbejderbevægelsen samt enhver mand og kvinde kan blive aktionær i selskabet. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i selskabet, men vedkommende kan i så fald appellere til den første generalforsamling."

Fællesbageriet afhændede sin bagerivirksomhed i 1981.  I 1985 foretoges væsentlige ændringer i Fællesbageriets vedtægter. Blandt andet ændredes formålet, og adgangen til at blive selskabsdeltager blev begrænset. Bestemmelserne om, at overdragelse af selskabets aktier skulle ske gennem bestyrelsen, om bestyrelsens ret til at nægte optagelse i selskabet og om generalforsamlingens eksklusionsret udgik.  Vedtægternes §§ 2, 4 og 5 kom herefter til at lyde således:

"§ 2    Det er selskabets formål at drive bygge-, produktions-, handels- og udlejningsvirksomhed. Selskabet kan til fremme af sine formål erhverve ejendomme, oprette datterselskaber og i et samarbejde med andre kooperative virksomheder medvirke til etablering af kooperative virksomheder.

§ 4    Aktionærer i selskabet kan foruden de hidtidige aktionærer og disses legale arvinger være kooperative virksomheder og organisationer inden for arbejderbevægelsen.

§ 5    Aktierne er ikke omsætningspapirer. Aktierne udstedes af bestyrelsen og skal lyde på navn. Aktionærerne er ikke forpligtet til at lade deres aktier indløse.

Enhver overdragelse af aktier skal for at opnå gyldighed noteres af bestyrelsen i aktieprotokollen.

For at have stemmeret på generalforsamlingen må man 3 måneder forud være indtegnet som ejer i selskabets aktieprotokol.

For så vidt indehaveren af en aktie afgår ved døden eller går konkurs, eller der foretages arrest eller udlæg i aktien, er bestyrelsen berettiget til at på selskabets vegne at overtage den pågældende aktie til pari kurs og at overdrage den til en sådan erhverver, som opfylder betingelserne for at blive aktionær, jfr. § 4."

Der er ikke i sagen nærmere oplysning om overvejelser og drøftelser i Fællesbageriets bestyrelse eller på generalforsamlingen i forbindelse med disse vedtægtsændringer.

Anbringender

For Højesteret drejer sagen sig alene om forståelsen af bestemmelsen i Fællesbageriets vedtægters § 5, stk. 2, idet Fællesbageriet har frafaldet synspunktet om, at Basen Invest A/S ikke er omfattet af vedtægternes § 4.

Arbejdernes Landsbank støtter yderligere sit standpunkt på det, som er kommet frem for Højesteret om udviklingen i Fællesbageriets vedtægter og navnlig ændringen i 1985. Fællesbageriet har ikke kommenteret dette.

Højesterets begrundelse og resultat

Efter vedtægterne for A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri er selskabets aktier navneaktier, jf. § 5, stk. 1. Bestemmelsen i vedtægternes § 5, stk. 2, angår efter sin ordlyd notering af overdragelse i selskabets aktieprotokol, jf. herved den dagældende aktieselskabslovs § 25, stk. 3, ikke samtykke til overdragelse, jf. herom den dagældende aktieselskabslovs § 19.

Bestemmelsen i § 5, stk. 2, blev indsat i selskabets vedtægter som en bestemmelse om notering i 1940, hvor vedtægterne i forvejen indeholdt bestemmelser, hvorefter selskabet kunne nægte en aktieerhverver optagelse i selskabet og udelukke en aktieejer fra fortsat deltagelse i selskabet. Disse regler om selskabets kontrol med, hvem der kunne være selskabsdeltager, udgik i forbindelse med en vedtægtsændring i 1985, hvorefter ikke enhver kunne være selskabsdeltager, men kun de hidtidige aktionærer og disses legale arvinger samt kooperative virksomheder og organisationer inden for arbejderbevægelsen, jf. vedtægternes § 4. Der foreligger ikke nærmere oplysninger om baggrunden for eller formålet med denne vedtægtsændring.

På denne baggrund og efter vedtægternes indhold i øvrigt er der ikke grundlag for at forstå § 5, stk. 2, som en bestemmelse, hvorefter bestyrelsen har en almindelig kompetence til at afvise en aktieoverdragelse, f. eks. fordi bestyrelsen finder, at den ikke stemmer med selskabets interesser, men bestemmelsen giver bestyrelsen adgang til at påse, at erhververen opfylder vedtægternes krav til selskabsdeltagelse.

Det, som Fællesbageriet har anført om selskabets praksis og kooperative grundprincipper, kan ikke føre til andet resultat.

Højesteret stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret:

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri betale 50.000 kr. til Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.

--oo0oo--

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Højesteret, den

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»