D&P - Indgang 3
Daniel - Stort mødelokale 4
Tina - Kontor 2

Højesteretsdom - ansættelsesforhold, pensionsordning, ansættelsesbevis

Resumé

Revisorelev var berettiget til pension, fritvalgs lønkonto og feriefridage samt godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

HØJESTERETS DOM i sag Sag 23/2014

A Registrerede Revisorer A/S
(selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. § 260, stk. 3, nr. 4)

mod

HK/Danmark som mandatar for B
(advokat Michael Møllegaard Jessen)

I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 17. december 2013.

I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Poul Søgaard, Jon Stokholm, Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Oliver Talevski og Lars Apostoli.

Påstande

Appellanten, A Registrerede Revisorer A/S (tidligere A Registreret Revisionsaktieselskab), har gentaget sin påstand.

Indstævnte, HK/Danmark som mandatar for B, har påstået stadfæstelse med den tilføjelse, at pensionsbeløbet (44.398,92 kr.) med procesrente fra den 19. januar 2011 indbetales på den mellem parterne oprettede pensionsordning.

Anbringender

Parterne har i alt væsentligt gentaget deres anbringender for Sø- og Handelsretten.

Supplerende sagsfremstilling

Landsoverenskomsten for kontor og lager 2007 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel HK/Privat indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

”§ 4 LØN

1.

Lønnens fastsættelse

a.

Lønnen aftales i hvert enkelt tilfælde direkte mellem virksomheden og medarbejderen. Vurdering og eventuel regulering af lønforhold sker individuelt mindst en gang om året.

...

2.

Fritvalgs Lønkonto

For at imødekomme individuelle ønsker om frit valg mellem fritid, pension eller løn, får den enkelte medarbejder sin egen FritvalgsLønkonto.

Medarbejderen får blandt andet mulighed for at hæve et ekstra beløb ud over lønnen i forbindelse med ferie og feriefridage.

Løbende opsparing på Fritvalgs Lønkontoen

...

Fritvalgs Lønkontoen etableres med virkning fra den 1. maj 2007.

...

Medarbejderen kan vælge mellem følgende:

a.

Løn i forbindelse med fritid:

Alle medarbejdere kan vælge dette element.

Når medarbejderen holder fri i forbindelse med ferie eller feriefridage, kan medarbejderen vælge at få udbetalt et beløb fra sin konto.

Medarbejderen vælger selv, hvor stor udbetalingen skal være, idet der dog aldrig kan udbetales større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders opsparingskonto.

Virksomheden fastsætter passende procedurer og frister for administrationen.

b.

Pension:

For at kunne vælge pensionselementet skal medarbejderen i forvejen være omfattet af en arbejdsmarkedspension i henhold til overenskomsten.

Medarbejderen skal senest den 1. april hvert år oplyse om, hvor stor en andel af opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen, der ønskes afsat til pension igennem det kommende ferieår.

Når der vælges pension, indbetales den aftalte andel til pensionsselskabet og dermed ikke til Fritvalgs Lønkontoen. Indbetaling af pension udløser ikke arbejdsgiverbidrag.

Restopsparing på Fritvalgs Lønkontoen

Hvis der er overskud på Fritvalgs Lønkontoen ved ferieårets udløb, videreføres beløbet til udbetaling i det efterfølgende ferieår.

Ved fratrædelse opgøres Fritvalgs Lønkontoen, og evt. overskud udbetales samme med sidste lønudbetaling fra virksomheden. En medarbejder, der fratræder, kan alternativt vælge at få overført restsaldoen til sit feriekort, således at saldoen tillægges feriepengene.

...

§ 5 PENSION

1.

Pensionssatser

Med virkning fra 1. marts 2007 opkræves et bidrag på 10,8 pct. af den pensionsgivende løn.

Pr. 1. juli 2008 forhøjes virksomhedens bidrag med 0,2 pct. og medarbejderens bidrag med 0,1 pct. Den samlede bidragsforøgelse er således 0,3 pct. Herefter er det samlede pensionsbidrag 11,1 pct. Pr. 1. juli 2009 forhøjes virksomheden bidrag med 0,6 pct. og medarbejderens bidrag med 0,3 pct. Den samlede bidragsforøgelse er således 0,9 pct. Herefter er det samlede pensionsbidrag 12 pct. Heraf udgør virksomhedens bidrag 2/3 og medarbejderens bidrag 1/3.

...

§ 12 FERIEFRIDAGE

1.

Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er berettigede til 5 feriefridage.

2.

Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret.

3.

Feriefridagene betales som ved sygdom.

4.

Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven.

5.

Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt. Kompensation udbetales senest sammen med lønnen for juni måned.

6.

Der betales ikke feriegodtgørelse og ferietillæg afløn under feriefridage eller kompensation herfor.

7.

Der kan uanset jobskifte ikke afholdes mere end 5 feriefridage i hvert ferieår.

8.

Ved fratræden skal virksomheden skriftligt oplyse, hvor mange feriefridage/feriefridagstimer medarbejderen har til gode. Den fratrådte medarbejder kan rejse krav om kompensation for ikke afholdte feriefridage i perioden fra den 1. maj til 30. september.”

Højesterets begrundelse og resultat

Elevens krav på pensionsindbetaling, fritvalgs lønkonto og feriefridage

Efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, skal elevlønnen mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, og parterne er enige om, at referenceoverenskomsten i det foreliggende tilfælde er landsoverenskomsten for kontor og lager mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel HK/Privat (landsoverenskomsten).

Højesteret finder, at lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, må forstås således, at det omfatter overførsel af penge eller ydelser af økonomisk værdi til en medarbejder som vederlag i et ansættelsesforhold. Det omfatter ikke kun grundlønnens beløb, men også andre lønelementer og lønvilkår, jf. herved Højesterets dom af 6. december 2010 (UfR 2011.763).

Ved dom af 20. august 2014 (sag nr. 337/2012) har Højesteret fastslået, at § 55, stk. 2, også omfatter vilkår om pensionsordning i den relevante overenskomst, at en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke med frigørende virkning kan opfylde sin pligt til at indbetale pensionsbidrag ved at udbetale bidraget til medarbejderen som løn, og at arbejdsgiveren derfor har pligt til at efterbetale manglende bidrag. Der er ikke oplyst omstændigheder, der kan føre til en fravigelse af udgangspunktet i det foreliggende tilfælde. Arbejdsgiverselskabet er derfor forpligtet til at indbetale hele det manglende pensionsbidrag på 44.398,92 kr.

Ifølge landsoverenskomstens § 4 (om løn) har medarbejderen krav på indbetaling til en fritvalgs lønkonto, der giver den pågældende mulighed for at vælge, om opsparingen ønskes anvendt til løn i forbindelse med fritid eller til pension, og et eventuelt overskud på kontoen skal udbetales sammen med den sidste lønudbetaling ved fratræden. Højesteret finder, at en sådan opsparing må anses som vederlag i et ansættelsesforhold og derfor omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2.

Arbejdsgiverselskabet var således forpligtet til at udbetale beløbet på 6.074,09 kr. til B ved hendes fratræden.

Ifølge landsoverenskomstens § 12 har medarbejderen efter 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden krav på 5 feriefridage og ved fratræden krav på kompensation for ikke afholdte feriefridage med et beløb svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er afholdt. Højesteret finder, at kompensationsbeløbet, som for Bs vedkommende ubestridt udgør 3.900 kr., må anses som vederlag i et ansættelsesforhold og derfor omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2.

Arbejdsgiverselskabet var således forpligtet til at udbetale dette beløb ved hendes fratræden.

Godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Hverken uddannelsesaftalen eller ansættelseskontrakten indeholder oplysninger om den relevante referenceoverenskomst, som efter erhvervsuddannelsesloven har afgørende betydning for Bs løn- og ansættelsesvilkår. Det fremgår af dokumenterne, at hun var berettiget til en fast månedsløn på 15.800 kr., hvilket efterlader det indtryk, at hun ikke var berettiget til pension, indbetalinger på fritvalgs lønkonto og feriefridage. Yderligere indeholder ansættelseskontrakten nogle vilkår uden gyldighed eller relevans.

Arbejdsgiverselskabet har således ikke opfyldt sin oplysningspligt efter ansættelsesbevislovens § 2, og B er derfor berettiget til en godtgørelse efter lovens § 6.

Uddannelsesaftalens og ansættelseskontraktens vilkår om lønnen har som nævnt været vildledende, og B blev udsat for risiko for tab af et ikke ubetydeligt beløb. Højesteret finder, at godtgørelsen efter ansættelsesbevislovens § 6, stk.1, 2. pkt., bør fastsættes til 10.000 kr., jf. herved Højesterets dom af 17. december 2010 (UfR 2011.805).

Konklusion

Højesteret stadfæster dommen med den ændring, at arbejdsgiverselskabet skal betale i alt 64.373,01 kr. med procesrente fra den 19. januar 2011 til B. Heraf skal pensionsbeløbet på 44.398,92 kr. med procesrente indbetales på den mellem parterne oprettede pensionsordning.

Thi kendes for ret:

Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes med den ændring, at A Registrerede Revisorer A/S skal betale 64.373,01 kr. med procesrente fra den 19. januar 2011 til B. Heraf skal pensionsbeløbet på 44.398,92 kr. med procesrente indbetales på den mellem parterne oprettede pensionsordning.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A Registrerede Revisorer A/S betale 30.000 kr. til HK/Danmark som mandatar for B.

 

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.

 

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det ...»