Højesteret - Tjenestemænd blev ikke tilkendt godtgørelse

HØJESTERETS DOM

afsagt torsdag den 29. september 2016

Sag 277/2015 (2. afdeling)

HK/Danmark som mandatar for A, B og C (advokat Michael Møllegaard Jessen for alle)

mod

Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke)

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 21. afdeling den 8. december 2015.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Lene Pagter Kristensen, Jens Peter Christensen, Lars Hjortnæs, Jan Schans Christensen og Kurt Rasmussen.

Påstande

Appellanterne, HK/Danmark som mandatar for A, B og C, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Transport- og Bygningsministeriet, til hver af dem skal betale 25.000 kr. med procesrente fra sagernes anlæg.

Transport- og Bygningsministeriet har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Højesteret tiltræder, at helbredsoplysningsloven ikke finder anvendelse, da indhentelse af helbredsoplysninger er reguleret i tjenestemandslovgivningen, herunder cirkulære nr. 12402 af 1. september 2001 om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Af cirkulæret fremgår bl.a., at ansættelsesmyndigheden indleder en sag om eventuel afsked på grund af svagelighed ved at anmode Personalestyrelsen om en udtalelse om tjenestemandens krav på pension, jf. § 6, stk. 1. Anmodningen til Personalestyrelsen skal bl.a. vedlægges en lægeerklæring, jf. § 6, stk. 4, og efter § 7, stk. 2, skal helbredserklæringer mv. sendes til ansættelsesmyndigheden i lukket kuvert stilet til Helbredsnævnet eller direkte til nævnet.

Det var derfor ikke i sig selv en fejl, at Banedanmark bad om lægeerklæringer. I det omfang, der ikke forelå fornødent samtykke, var det derimod en fejl, at Banedanmark gjorde sig bekendt med indholdet i lægeerklæringerne.

Der er mellem parterne enighed om, at der vedrørende A og B er sket overtrædelse af persondataloven, og at Banedanmark har behandlet og gemt helbredsoplysninger i strid med reglerne.

Med disse bemærkninger, og i øvrigt af de grunde, som landsretten har anført, stadfæster Højesteret dommen.

Thi kendes for ret:

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal HK/Danmark som mandatar for A, B og C for hver betale 25.000 kr., samlet 75.000 kr., til Transport- og Bygningsministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb, der forrentes efter rentelovens § 8 a, skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»