Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Højesteret - Fradrag i flekslønstilskud - Minimalerstatning

HØJESTERETS DOM

afsagt tirsdag den 7. april 2020

Sag BS-29280/2019-HJR (1. afdeling)

HK/Danmark som mandatar for A
(advokat Ulla Jacobsen)

mod

Ankestyrelsen
(advokat Paw Fruerlund)

I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 4. juli 2018 (BS 10F2231/2017) og af Østre Landsrets 5. afdeling den 26. marts 2019 (BS-29789/2018- OLR).

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Michael Rekling og Oliver Talevski.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, HK/Danmark som mandatar for A, har nedlagt påstand om, at Ankestyrelsen tilpligtes at anerkende, at minimalerstatningen i medfør af funktionærlovens § 3, stk. 1, udbetalt af Lønmodtagernes Garantifond ikke skal fradrages i As fleksløntilskud ydet efter beskæftigelsesindsatslovens § 70 f, og at sagen hjemvises til fornyet behandling ved Ankestyrelsen.

Indstævnte, Ankestyrelsen, har påstået stadfæstelse.

Supplerende retsgrundlag

Af vejledning nr. 9602 af 7. november 2013 om fleksjob m.v., som var gældende på tidspunktet for Ankestyrelsens afgørelse, fremgår bl.a.:

”7.3.1. Aftrapning af fleksløntilskud

Lønindtægt defineres som A-indkomst, hvor der skal betales AM-bidrag samt det samlede bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold. I lønnen indgår også den skattepligtige værdi af den pågældende ydelse, som skattemyndighederne har fastsat for fri bil, fri telefon, fri kost og logi m.v. Fleksløntilskuddet aftrappes på samme måde for andre lønindtægter.

Der skal ikke ske fradrag i fleksløntilskuddet for løbende udbetalinger af pensioner fx fra en pensionsopsparing fra en gruppelivsordning/-forsikring.

Der skal heller ikke ske fradrag for erstatninger eller en pension, der fx udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold, samt den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension).

Der sker ikke fradrag i fleksløntilskuddet for vederlag for deltagelse i borgerligt ombud.”

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer, blev med ikrafttræden den 1. januar 2020 afløst af lov nr. 548 af 7. maj 2019, hvor de tidligere regler i bl.a. § 70 f, stk. 1 og 2, er videreført i § 123 med enkelte sproglige justeringer.

Højesterets begrundelse og resultat

Sagen angår fortolkning af lønindtægtsbegrebet i § 70 f, stk. 2, i den dagældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Af bestemmelsen fremgår, at fleksløntilskuddet nedsættes med 30 % dels af lønindtægten i fleksjobbet, dels af anden lønindtægt, indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør 13.000 kr. (2012-niveau), og herefter med 55 %.

Af de grunde, som landsretten har anført, er Højesteret enig i, at minimalerstatningen udbetalt til A, jf. funktionærlovens § 3, stk. 1, må anses for lønindtægt i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i § 70 f, stk. 2, i den dagældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Minimalerstatningen er derfor med rette fradraget i As fleksløntilskud.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

THI KENDES FOR RET:

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal HK/Danmark som mandatar for A betale 30.000 kr. til Ankestyrelsen.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.


Husk at tage højde for gravide medarbejdere i din arbejdspladsvurdering (APV)

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at planlægge og tilrettelægge gravide og ammende medarbejderes ...»

Opsigelse af arbejdsmiljørepræsentant endte med en godtgørelse på en halv mio. kr.

Ved en faglig voldgiftskendelse af den 22. juni 2023 blev en opsagt arbejdsmiljørepræsentant efter 5 ...»

Arbejdsmiljørepræsentant

Det følger af arbejdsmiljøloven, at der på arbejdspladser med mindst 10 medarbejdere skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten ...»

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår fastlægger med virkning fra den 1. juli 2023 de vilkår, ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af