Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Højesteret - Fradrag i flekslønstilskud - Minimalerstatning

HØJESTERETS DOM

afsagt tirsdag den 7. april 2020

Sag BS-29280/2019-HJR (1. afdeling)

HK/Danmark som mandatar for A
(advokat Ulla Jacobsen)

mod

Ankestyrelsen
(advokat Paw Fruerlund)

I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 4. juli 2018 (BS 10F2231/2017) og af Østre Landsrets 5. afdeling den 26. marts 2019 (BS-29789/2018- OLR).

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Michael Rekling og Oliver Talevski.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, HK/Danmark som mandatar for A, har nedlagt påstand om, at Ankestyrelsen tilpligtes at anerkende, at minimalerstatningen i medfør af funktionærlovens § 3, stk. 1, udbetalt af Lønmodtagernes Garantifond ikke skal fradrages i As fleksløntilskud ydet efter beskæftigelsesindsatslovens § 70 f, og at sagen hjemvises til fornyet behandling ved Ankestyrelsen.

Indstævnte, Ankestyrelsen, har påstået stadfæstelse.

Supplerende retsgrundlag

Af vejledning nr. 9602 af 7. november 2013 om fleksjob m.v., som var gældende på tidspunktet for Ankestyrelsens afgørelse, fremgår bl.a.:

”7.3.1. Aftrapning af fleksløntilskud

Lønindtægt defineres som A-indkomst, hvor der skal betales AM-bidrag samt det samlede bidrag til en pensionsordning, som er led i et ansættelsesforhold. I lønnen indgår også den skattepligtige værdi af den pågældende ydelse, som skattemyndighederne har fastsat for fri bil, fri telefon, fri kost og logi m.v. Fleksløntilskuddet aftrappes på samme måde for andre lønindtægter.

Der skal ikke ske fradrag i fleksløntilskuddet for løbende udbetalinger af pensioner fx fra en pensionsopsparing fra en gruppelivsordning/-forsikring.

Der skal heller ikke ske fradrag for erstatninger eller en pension, der fx udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold, samt den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension).

Der sker ikke fradrag i fleksløntilskuddet for vederlag for deltagelse i borgerligt ombud.”

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016 med senere ændringer, blev med ikrafttræden den 1. januar 2020 afløst af lov nr. 548 af 7. maj 2019, hvor de tidligere regler i bl.a. § 70 f, stk. 1 og 2, er videreført i § 123 med enkelte sproglige justeringer.

Højesterets begrundelse og resultat

Sagen angår fortolkning af lønindtægtsbegrebet i § 70 f, stk. 2, i den dagældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Af bestemmelsen fremgår, at fleksløntilskuddet nedsættes med 30 % dels af lønindtægten i fleksjobbet, dels af anden lønindtægt, indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør 13.000 kr. (2012-niveau), og herefter med 55 %.

Af de grunde, som landsretten har anført, er Højesteret enig i, at minimalerstatningen udbetalt til A, jf. funktionærlovens § 3, stk. 1, må anses for lønindtægt i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i § 70 f, stk. 2, i den dagældende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Minimalerstatningen er derfor med rette fradraget i As fleksløntilskud.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

THI KENDES FOR RET:

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal HK/Danmark som mandatar for A betale 30.000 kr. til Ankestyrelsen.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.


Nyt lovforslag om sorgorlov sikrer bedre vilkår for forældre, der mister et barn

På baggrund af et borgerforslag blev der medio juni 2020 indgået en politisk aftale mellem regeringen ...»

Ferie på forskud - sørg for at få aftaler herom på skrift

Det følger af ferielovens § 7, at det er muligt at indgå en aftale arbejdsgiver og medarbejder imellem ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af