Hemmeligholdeslesaftale ikke overtrådt

Resumé

Hemmeligholdelsesaftale om internetkoncept ikke overtrådt

Dom i sagen V-129-02 


Just/Kidde E-nterprise ApS
(Advokat Jeppe Brogaard Clausen)
mod
Egmont International Holding A/S
(Advokat Frank Bøggild)


Denne sag vedrører spørgsmålet om, sagsøgte, Egmont International Holding A/S
(herefter Egmont), i strid med en hemmeligholdelsesaftale med sagsøgeren,
Just/Kidde E-nterprise ApS (herefter Just/Kidde), og/eller i strid med god markedsfø-
ringsskik og sagsøgers eventuelle ophavsret har videregivet oplysninger til Egmont
AB vedrørende sagsøgers produkt styleguiden.dk, således at Egmont AB blev i stand
til at producere et internetkoncept med navnet stilguiden.Påstande


- 2 -


Sagsøger, Just/Kidde, har nedlagt påstand om, at Egmont tilpligtes at betale
500.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 9. september 2002.

Sagsøgte, Egmont, har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling

Just/Kidde er et dansk reklamebureau, som blandt andet udvikler internetprodukter.

Egmont er et holdingselskab i Egmontkoncernen, som består af mere end 100 juridi-
ske enheder i 24 lande. Koncernens aktiviteter ligger hovedsageligt indenfor medie-
virksomhed. I 2000 havde Egmont en afdeling, som hed Egmont New Media, hvor-
under blandt andet selskabet Egmont On Line hørte. Afdelingen arbejdede med mu-
lighederne i at udnytte internettet.

I 2000 udviklede Just/Kidde et koncept, styleguiden.dk, der indeholder beskrivelse af
4 livsstilstyper. Gennem besvarelse af en række spørgsmål kan brugeren finde sin
egen livstilstype. Der blev udarbejdet et strategioplæg på engelsk. Oplægget bestod
af en del, som beskrev økonomien i projektet, nogle afsnit der beskrev det mulige
indhold på sitet, et afsnit der redegjorde for markedsanalyser vedrørende produktet
og endelig en plan for iværksættelse af konceptet. Som bilag til oplægget var vedlagt
udskrift af en powerpointpræsentation af produktet. I afsnittet om det mulige indhold
var der blandt andet beskrevet en "Cybermodel":

"Cybermodel
The user can click through to a cybermodel, with a gallery of 20 styles, shoes, and accessories that
correspond to the trend they are interested in. They can click on any anything and "dress" the model to
get an idea of what they like, and maybe how they would look.

I efteråret 2000 kontaktede Just/Kiddes direktør, Uffe Just, Egmont, og den 6. de-
cember 2000 havde han og Karina Wærum fra Just/Kidde et møde med Mette Kaa-
gaard fra Egmont. På mødet blev produktet præsenteret ved en powerpointgennem-
gang og demonstration af en demoudgave. Mette Kaagaard fik efterfølgende tilsendt
strategioplægget fra Just/Kidde. Mette Kaagaard gik på barselsorlov umiddelbart
efter, og direktør for Egmont On Line, Henrik Kristensen, overtog forhandlingerne


- 3 -

som repræsentant for Egmont. Han deltog i et møde med Just/Kidde den 18. januar
2001. Inden mødet havde han modtaget strategioplægget med bilag. Den 14. februar
2001 underskrev Henrik Kristensen på vegne Egmont New Media en hensigtserklæ-
ring, hvorefter Egmont New Media havde til hensigt at købe retten til at anvende
indholdet af styleguiden.dk forbindelse med udgivelse af magasiner i Sverige. End-
videre underskrev Henrik Kristensen og Uffe Just en gensidig hemmeligholdelsesaf-
tale på vegne af Egmont Active Media (rettelig Egmont New Media) og Just/Kidde.
Aftalen havde blandt andet følgende indhold:
"......
1. Følgende information, som den ene part har overladt den anden i anledning af opgaven, skal anses
for at være en erhvervshemmelighed:

a) al information, som er angivet som hemmelig, eller som en part har angivet som konfidentielt
eller fortroligt,
b) den i aftalen indeholdte detaljerede eller interne beskrivelse af hjemmesidens opbygning og
idegrundlag, herunder den udviklende businessstrategi, og det under hånden eller endeligt fremlag-
te resultat af det foreløbigt foretagne arbejde,
c) anden information, som åbenbart har fortrolig karakter.

2. følgende information skal dog ikke anses for at være en erhvervshemmelighed:
a) information som er eller bliver alment kendt,
b) information som i øvrigt på retmæssig måde er eller bliver erhvervet af parten.

3. Parterne forpligter sig til at iagttage følgende vedr. erhvervshemmeligheder punkt 1:
- ikke at meddele eller på anden måde afsløre erhvervshemmeligheder for tredjemand,
- at behandle sådan information konfidentielt og at påse, at al dokumentation, som indeholder er-
hvervshemmeligheder, tydeligt mærkes konfidentielt, samt i øvrigt at forebygge og forhindre
uretmæssig brug eller kopiering heraf,
- at tage sådanne forholdsregler i forhold til ansatte eller andre til opgaven knyttede personer, at
hemmelighedens konfidentielle karakter ikke bringes i fare.
............"

Den 21. og 22. februar 2001 offentliggjorde Just/Kidde styleguiden.dk på Alt for
Damernes messe og kort efter på internettet. Påklædningsdukken fra strategioplægget
var ikke omfattet af det offentliggjorte.

Forhandlingerne mellem Just/Kidde og Egmont endte på et tidspunkt inden somme-
ren 2001 med, at Henrik Kristensen telefonisk meddelte, at Egmont ikke ønskede at
købe konceptet.


- 4 -


I december 2001 blev Just/Kidde opmærksom på, at Hennes, som udgives af Egmont
AB, der er en del af Egmont koncernen, på sin hjemmeside havde en stilguide, som
efter Just/Kiddes opfattelse var et plagiat af styleguiden.dk. I tilknytning til stilguiden
var der blandt andet en påklædningsdukke.

Just/Kiddes advokat rettede herefter ved skrivelse af 30. januar 2002 henvendelse til
Egmont Active Media og krævede erstatning under henvisning til, at stilguiden på
Hennes' hjemmeside var et plagiat i strid med hensigtserklæringen og hemmelighol-
delsesaftalen mellem Egmont og Just/Kidde samt markedsføringsloven og ophavs-
retsloven.

Ved skrivelse af 18. februar 2002 afviste Egmont at have handlet retsstridigt og at
have videregivet oplysninger om styleguiden.dk fra Egmont til Egmont AB.

Under sagen er der fremlagt cashflow statement, udarbejdet af Just/Kidde, til belys-
ning af økonomien i styleguiden.dk, screenudskrifter fra styleguiden.dk og screen-
udskrifter fra Hennes stilguide.

Forklaringer

Uffe Just har forklaret, at Just/Kidde blev stiftet den 4. januar 1993. Selskabets virk-
somhed består navnlig i at udarbejde reklamekampagner for store firmaer, hvor re-
klamer i de forskellige medier kombineres. Der er ansat 20 personer i virksomheden.
I 2000 var der ansat 28.

Ideen til styleguiden.dk fik han i begyndelsen af 2000, da han hørte et radioprogram,
hvor det blev nævnt, at 2/3 af alle kvinder er i tvivl om deres tøjstil. Han så således et
stort marked for et internetbaseret produkt, der kunne hjælpe kvinder med at finde
deres stil. Konceptet blev udviklet internt i Just/Kidde. I processen undersøgte de,
hvad der var på markedet inden for dette område, og blev klar over, at der var tale
om et unikt produkt. Produktet adskiller sig fra andre test blandt andet ved, at
spørgsmålene ikke står efter hinanden på én side. Endvidere er det nyt, at man finder
sin stil interaktivt. De testede en demoversion på en forsøgsgruppe og udførte også
en gadeundersøgelse, som viste, at der blandt kvinder var interesse for produktet. Da


- 5 -

produktet var færdigudviklet, havde Just/Kidde en stand på Alt for Damernes messe
den 21. og 22. februar 2001, hvor der var enorm interesse for guiden, og ca. 5.000
personer lod sig skrive op i et medlemskartotek. Den kommercielle del af produktet
ligger i, at der kan sendes målrettede tilbud ud til medlemmerne, når man kender
deres profil.

Strategioplægget til styleguiden.dk var færdig ultimo 2000. Strategioplægget er skre-
vet på engelsk, da der var internationale muligheder, inden it-boblen sprang. Style-
guiden.dk er således resultatet af et års arbejde. Kombinationen af billeder og tekst er
et miks, som ikke er set tidligere. I udviklingen af konceptet deltog blandt andre en
semiotiker med henblik på sammensætningen af billede og tekst. Dele af oplægget er
aldrig blevet realiseret. Det drejer sig blandt om en del kaldet business to business og
en del indeholdende en påklædningsdukke. Sidstnævnte måtte opgives, da det tekno-
logisk var for svær en opgave. Igangsættelsen af guiden på internettet krævede en
kapitalstærk partner som Egmont. Kontakten til Egmont skabte han i oktober/novem-
ber 2000 ved at ringe til Mette Kaagaard, som viste sig at være interesseret. Den 6.
december 2000 havde han og hans kollega Karina Wærum et møde med Mette Kaa-
gaard. De gennemgik produktet ved en powerpoint præsentation, og der blev vist en
demoudgave. Egmont var efter mødet interesseret, da Egmont havde adskillelige
medier, der er rettet mod kvinder. Mette Kaagaard nævnte det svenske blad Hennes,
da hun fandt konceptet specielt anvendeligt for dette blad, idet der var tænkt på at
iværksætte internetaktivitet i tilknytning til bladet. Han nævnte, at prisen for rettig-
hederne til hele produktet var 8 mio. kr., som svarer til Just/Kiddes investering. Det
næste møde med Egmont fandt sted den 18. januar 2001. I mødet deltog Karina Wæ-
rum og han og for Egmont Henrik Kristensen, idet Mette Kaagaard var på barselsor-
lov. Han havde på et tidspunkt forinden ringet til Mette Kaagaard privat, idet projek-
tet var vigtigt nok for Egmont til, at de tillod, at han ringede til hende blot en uge
efter, at hun havde født. På mødet gennemgik de projektet på ny. Han nævnte også
på dette møde prisen og oplyste, at prisen varierede alt efter, om Egmont ønskede
rettighederne for et eller flere lande. Produktbeskrivelsen blev udleveret til Henrik
Kristensen på mødet eller straks efter. Der blev udarbejdet en hensigtserklæring og
en fortrolighedserklæring, da et bestyrelsesmedlem hos Just/Kidde havde anbefalet
det henset til, hvor langt forhandlingerne var fremme. I hensigtserklæringen var op-
rindeligt anført, at Egmont inden for en måned vil købe rettighederne til produktet.
Henrik Kristensen meddelte, at det var for kort tid, hvorfor dette blev slettet. De talte


- 6 -

ikke om indenfor, hvilket tidsrum købet skulle gennemføres. Forhandlingerne gik
herefter trægt, og det var svært at få fat på Henrik Kristensen. Henrik Kristensen
sagde, at han først skulle tale med svenskerne. Når han fik fat på Henrik Kristensen,
var denne kølig og gav ikke noget klart svar. Til sidst løb forhandlingerne ud i san-
det.

Han blev gjort opmærksom på Hennes' hjemmeside i december 2001, hvor en af
Just/Kiddes ansatte stødte på den i forbindelse med, at vedkommende surfede efter
mode på nettet. Han blev rasende, da han så hjemmesiden. Der er mange basisele-
menter, der svarer fuldkommen til styleguiden.dk. Postkortet, påklædningsdukken,
som er med, uanset at den ikke er lavet særlig godt, spørgsmålene etc. Spørgsmålene
er lavet i samme ånd og med samme opbygning som styleguidens, og formuleringer-
ne ligger snublende tæt op ad styleguidens. Det er også påfaldende, at tøjmærkerne er
overvejende danske. Spørgeskemaet slutter med afgivelse af personlige oplysninger,
hvilket også svarer til styleguidens opbygning. Just/Kidde har aldrig offentliggjort
påklædningsdukken fra strategioplægget. Den svenske hjemmeside gav en negativ
påvirkning på styleguiden.dk. Just/Kidde forsøgte således uden held at sælge koncep-
tet i Sverige, men de droppede ideen efter at have set Hennes hjemmeside.

I december 2001 havde styleguiden.dk 10-12.000 medlemmer. Der var annonceind-
tægter fra Triumph på 10.000 kr. om måneden. Da it-boblen brast, var det ikke op-
portunt at investere mere i projektet. Investeringen har været 6 ½ mio. kr. i eget ar-
bejde og 1 ½ mio. kr. i eksterne udgifter. Internt udgiftsføres en time til 1.000 kr. og
eksternt til 1.400 kr. Der er tre typer omkostninger ved driften af styleguiden.dk. Det
drejer sig om markedsføringsomkostninger samt interne og eksterne udgifter til løn
og udvikling. Det har vist sig, at omkostningsbudgettet i strategioplægget har holdt.
For så vidt angår udviklingsomkostningerne er det de eksakte, som er gengivet i
budgettet. Tallene i budgettet er man kommet frem til i samarbejde med en revisor.
Der er to ansatte hos Just/Kidde. De øvrige er freelance medarbejdere. Der blev såle-
des solgt ydelser fra et af deres selskaber til et andet. Det er Just/Kidde A/S, som har
betalt 1 ½ mio. kr. til to ansatte samt i eksterne udgifter. Styleguidens værdi i dag er
ikke beregnet. Der er et driftsoverskud på 6-8.000 kr. om måneden. I årsregnskabet
for 2002 er værdien nedskrevet til 0 kr.


- 7 -

Først i december 2002 begyndte Just/Kidde at arbejde med styleguiden.dk igen.
Hjemmesiden bliver løbende ændret. I dag har styleguiden.dk ca. 25.000 medlem-
mer, og det er det største modesite i Danmark. Hjemmesiden har fået sin første spon-
sor, som er Diesel fra Italien. Der er ikke lignende produkter på markedet i dag. Sty-
leguiden.dk har i dag en del, der hedder Bazar, og en shoppingguide, som ikke var
med fra begyndelsen. Bazardelen har tidligere været skitseret. Ca. halvdelen af ide-
oplægget bestod af tøjguiden. Hvilke dele, der senere skulle bygges på, måtte afhæn-
ge af udviklingen. Styleguiden.dk er aldrig kommet ud til andre lande end Danmark,
men der pågår forhandlinger om en schweizisk hjemmeside.

Karina Wærum har forklaret, at hun er freelance stylist. Hun var med til at udvikle
styleguiden.dk, hvor hun havde ansvaret for modedelen. Hendes nuværende opgave
for Just/Kidde i relation til styleguiden.dk består i at komme med nye trends og holde
siden opdateret modemæssigt.

Uffe Just kontaktede hende i 2000 og spurgte, om hun ville arbejde med et internet-
projekt vedrørende mode. Efter hans mening manglede der noget på internettet, hvor
man kunne finde sin stil og blive oplyst om, hvad der var oppe i tiden og passede til
en selv. Sammen med en anden medarbejder foretog hun research i en måned for at
se, om der var noget tilsvarende på internettet, da man ikke skulle gå videre med pro-
jektet, hvis det allerede fandtes.

I forbindelse med udviklingen af konceptet arbejdede hun blandt andre sammen med
en semiotiker, således at de kunne udvikle de rigtige spørgsmål. Livsstilstest i blade
er ikke bygget op på samme måde som styleguiden.dk. Bladenes test er gennemskue-
lige og simplificerede. Styleguidens test er udformet således, at man ikke kan gætte,
hvilken type der relaterer sig til de enkelte svar. Hun har selv været med til at tage
billederne, som er gengivet i guiden. De fik først foretaget en hall test. Da denne
faldt positivt ud, arbejdede de videre. På et senere tidspunkt testede de en demoversi-
on på en større gruppe kvinder. Den sidste test bestod i, at de 13 spørgsmål blev stil-
let til en relevant gruppe. Strategioplægget indeholder ikke almindeligt tilgængelige
oplysninger. Oplægget er et resultat af deres arbejde, ideer og analyser. Der er fea-
tures i oplægget, som aldrig blev lanceret. Det drejede sig blandt andet om "Dine
sider" og en påklædningsdukke. Sidstnævnte viste sig at være for teknisk svær.


- 8 -

Uffe Just og hun havde et møde med Mette Kaagaard fra Egmont den 6. december
2000. Mette Kaagaard virkede meget interesseret efter præsentationen, og hun nævn-
te, at det navnlig havde interesse for det svenske marked. Hun husker ikke, hvilken
pris der blev nævnt, men de talte lidt om det. Den 18. januar 2001 holdt de på ny et
møde med Egmont. På mødet blev det færdige produkt præsenteret for Henrik Kri-
stensen. Han var meget imponeret. De talte om prisen, og hvordan de skulle komme
videre. På ny blev det fremhævet fra Egmonts side, at man lagde vægt på det svenske
marked. Planen var, at Sverige skulle være testmarked. Styleguiden.dk kunne nemt
implementeres til det svenske marked, idet Sverige ligger tæt på Danmark mode-
mæssigt. Hun så hensigtserklæringen og hemmeligholdelsesaftalen. De fortrolige
oplysninger bestod blandt andet i indholdet af sitet og markedsanalyserne. Omkring
en måned efter offentliggjorde Just/Kidde styleguiden.dk på Alt for Damernes messe,
hvor Just/Kidde havde et modeshow. Der var konstant kø ved de 4-5 computere, som
Just/Kidde havde opsat til demonstration af guiden. Selve strategioplægget er ikke
blevet offentliggjort, da det er forbeholdt eventuelle samarbejdspartnere. Hun blev
gjort opmærksom på Hennes' hjemmeside lige før julen 2001 i forbindelse med, at
en ansat hos Just/Kidde surfede efter mode på nettet. Hun kunne konstatere, at Hen-
nes' hjemmeside lignende styleguiden.dk ufatteligt meget. Det var teksten, billeder-
ne, de fire typer etc. Hun undrede sig over påklædningsdukken på Hennes' hjemme-
side, idet dukken ikke var offentliggjort på styleguidens site, men kun var med i stra-
tegioplægget.

Hun har ikke kendskab til noget produkt i dag, som ligner styleguiden.dk. Stylegui-
den.dk er en populær hjemmeside i dag. Der var ca. 12-13.000 medlemmer, da hun
fratrådte. Der er nu bygget nye features på som Bazar, der er den Blå Avis for tøj.
Hun kender ikke sitets værdi. De talte om 8 mio. kr. i forbindelse med forhandlinger-
ne med Egmont.

Mette Kaagaard har forklaret, at hun er systemchef i et Egmontselskab. Egmont
består af omkring 100 enheder, der tilsammen har en omsætning på omkring 9 mia.
kr. Koncernen beskæftiger sig hovedsagligt med medievirksomhed. Egmont AB er et
datterselskab, der er en selvstændigt fungerende enhed med egen ledelse og strategier
mv. Egmont er en decentral organisation, men der indgås naturligvis også koncern-
globale aftaler.


- 9 -

På det tidspunkt, hvor hun blev kontaktet af Uffe Just, fik Egmont mange henvendel-
ser af denne type. Det var Egmonts strategi at få flere IT-produkter ind. Strategien
blev senere ændret, og til sidst blev området lukket ned. Den første ændring indtraf
omkring april/maj 2001, og i august samme år blev området lukket. Hun holdt et
møde med Uffe Just, hvor hun fik præsenteret styleguiden.dk konceptet. Hun var
positiv over for ideen, idet der kunne genbruges meget materiale, som Egmont pro-
ducerede i andre sammenhænge, såsom modereportager, fotos etc. Det var ikke selve
guiden, der var interessant, det var helhedskonceptet, som forekom som en god måde
at få kontakt med folk på. Hun husker påklædningsdukken i Just/Kiddes koncept.
Den var teknologisk umoden. Hun er ikke klar over, om der var en sådan på Hennes'
hjemmeside. Hun mener, at der allerede fandtes hjemmesider, der havde dele af sty-
leguidens koncept. Det er muligt, at selve guiden var ny på nettet. Hun spurgte, hvad
den havde kostet at udvikle og fik oplyst, at det foreløbigt havde kostet 4 mio. kr.
Hun fik strategioplægget til styleguiden.dk tilsendt efter mødet. Hun har også fået et
cashflow statement fra Just/Kidde. Hun mener ikke, at hun har fået yderligere mate-
riale. Det svenske blad, Hennes, blev ikke nævnt specifikt på møde. De talte om at
begynde med styleguiden.dk i Danmark. Hun gik på barselsorlov senere i december.
Hun rapporterede til Henrik Kristensen, at projektet var interessant. Efter at hun var
gået på barselsorlov, havde hun sporadisk kontakt til Uffe Just, men hun blev ikke
yderligere involveret.

Det var kun Henrik Kristensen og hende hos Egmont, der havde kendskab til materi-
alet. Der var andre i Egmontkoncernen, som var orienteret om forhandlingerne med
Just/Kidde, men de fik ikke udleveret materialet. Egmont AB blev ikke orienteret om
Just/Kiddes produkt.

Når der underskrives en hensigtserklæring, er det meget forskelligt, hvor langt henne
i forhandlingsforløbet det sker. Nogle gange er det en betingelse for, at man overho-
vedet får noget materiale at se. Tilsvarende forholder det sig med fortrolighedserklæ-
ringer. Hun har altid involveret en advokat, inden hun underskriver sådanne erklæ-
ringer, som hun tager alvorligt. Der er ikke interne regler i Egmont for, hvordan man
rent praktisk skal forholde sig efter underskrivelsen af sådanne erklæringer for at
sikre hemmeligholdelsen. Personligt returnerer hun materialet.


- 10 -

Henrik Kristensen har forklaret, at han nu er direktør for Aschehoug A/S. Han var
på tidspunktet for forhandlingerne med Just/Kidde bestyrelsesformand for Egmont
On Line, der hørte ind under ,,paraplyen" Egmont New Media. Der var 30 ansatte i
afdelingen. Han beskæftigede sig alene med de projekter, som Mette Kaagaard fandt
interessante.

På tidspunktet for forhandlingerne med Just/Kidde var Egmont på udkig efter mulig-
heder for at tjene penge på aktiviteter internettet. De så på mange projekter. Mette
Kaagaard var positiv over for styleguide projektet. Hun var navnlig begejstret for
business to business delen. Inden han deltog i mødet med Just/Kidde den 18. januar
2001, havde han fået udleveret materiale i form af et strategioplæg samt udskrift af
en powerpoint præsentation af sitet. På mødet diskuterede de ikke prisen, men Uffe
Just nævnte, at styleguiden havde kostet 8 mio. kr. at udvikle. Han var køligt indstil-
let over for et sådant beløb. Efter mødet den 18. januar 2001 havde han en samtale
med Mette Kaagaard, og de var enige om, at de ikke ville købe rettighederne world
wide, men de havde en kundeportal i Sverige på tegnebrættet, hvor den kunne bru-
ges. Kundeportalen skulle udarbejdes af Egmont On Lines afdeling i Stockholm, der
lavede en hjemmeside med spil etc. Han meddelte derfor Uffe Just, at nogle mindre
dele af konceptet kunne bruges. Han fik imidlertid aldrig kontaktet afdelingen i
Stockholm. Uffe Just rettede henvendelse om underskrivelse af en hemmeligholdel-
seserklæring, hvilket han fandt fair. Han underskrev denne samt en hensigtserklæring
kort tid inden, at guiden skulle præsenteres på Alt for Damernes messe den 21. og
22. februar 2001. Han kunne godt se muligheder i konceptet, som passede til Eg-
monts strategi. Strategien blev imidlertid ændret i efteråret 2000, og da indtægterne
på bannerreklamer etc. kom aldrig. Derfor indstillede han til ledelsen, at man lavede
en gratis side. Det blev imidlertid besluttet at lukke Egmont On Line afdelingen,
hvilket skete, uanset at der var brugt mere end 100 mio. kr. herpå. Omkring april/maj
2001 blev personalet opsagt. Strategien blev således ændret, da der ikke var økonomi
i gratissider, og det er fortsat sådan. Efter mødet den 18. januar 2001 havde han nog-
le telefonsamtaler med Uffe Just, hvor han trådte vande på grund af den forventede
strategiændring. På et tidspunkt fik han en opringning fra Uffe Just, hvorunder han
meddelte, at projektet ingen fremtid havde hos Egmont.

Han har ikke givet det udleverede materiale til andre end ikke til direktionen. Han
har heller ikke orienteret mundtligt om selve indholdet af materialet. Når han har


- 11 -

underskrevet en hemmelighedsholdelsesaftale, respekterer han den. Han opbevarer
fortroligt materiale låst inde, når han ikke er på sit kontor. Det sker ofte, at et møde
indledes med underskrift af en hemmelighedsholdelsesaftale. Det er mere sjældent, at
der underskrives en hensigtserklæring. Han orienterede ikke nogen om forhandlin-
gerne med Just/Kidde, da det blot var tænkt som en lille del af et stort site, der skulle
laves i Sverige. Det var i henhold til strategiplanen, at det skulle ske i Sverige. Sveri-
ge var lysår foran Danmark på annoncemarkedet, men de var bagud, for så vidt angik
kvindeportaler. Hverken de svenskere, som skulle stå for udviklingen af sitet, eller
Egmont AB blev på noget tidspunkt inddraget i disse overvejelser.

Joakim Norling har forklaret, at han er ansvarlig for produktudviklingen hos Eg-
mont AB, der fungerer som en selvstændig virksomhed i Egmontkoncernen. Han har
til daglig kontor i Malmö. I 2000/2001 var han redaktionsdirektør for det svenske
blad Hennes, der udgives af Egmont AB. Der er 100 ansatte på bladet. Egmont AB
blev ledet af den lokale ledelse. Der er et bestyrelsesmedlem fra Danmark i Egmont
AB.

Hjemmesiden for Hennes blev opstartet i april 2000 og er løbende blevet udviklet.
Microsoft kontaktede Hennes i april 2001 og spurgte, om Hennes var interesseret i et
samarbejde om mode på nettet i forbindelse med Microsofts hjemmeside msn.se.
Microsoft ville præsentere forskellige tjenester på siden, herunder gerne modestof.
Egmont AB kom med et oplæg hertil i maj 2001. Han var selv projektleder for ud-
viklingsgruppen, der bestod af tre personer. Han kan godt udelukke, at de to andre
har haft kontakt til Egmont i Danmark. Projektgruppen blev først nedsat i april 2001
efter henvendelsen fra Microsoft. Projektgruppen fik alene teknisk bistand. De teste-
de produktet på andre på redaktionen inden lanceringen. Det var en kort testperiode,
idet Microsoft ønskede lanceringen på et bestemt tidspunkt i slutningen af august
2001. Påklædningsdukken og stilguiden var Microsofts ide. Man kunne således finde
sin stil på stilguiden og derefter prøve tøj i denne stil på dukken. De fik inspiration til
selve udviklingen af prøvedukken på modesider på internettet, heriblandt på
boo.com, som er den mest kendte, men derudover navnlig fra ivillage.com, hvor der
er alt tænkeligt af interesse for kvinder. Stilguiden er efter sin natur velkendt i tids-
skriftsbranchen, og der er mange eksempler på nettet. De kopierede ikke det indhen-
tede materiale, men de lod sig inspirere, herunder af styleguiden.dk. En af hans med-
arbejdere så den på Alt for Damernes messe i februar 2001. En uge efter var den til-


- 12 -

gængelig på nettet. Der findes intet skriftligt materiale om Egmont AB's udvikling af
stilguiden mv., hvilket skyldes, at produktet ikke skulle sælges eksternt. Projektet
havde arbejdstitlen "Find din stil", og det tog 3-4 måneder at udvikle konceptet. De
fik ikke materiale fra Egmont i Danmark i forbindelse med udviklingen. Påklæd-
ningsdukken var den største succes. Stilguiden blev også prøvet af mange. Af øko-
nomiske årsager lukkede hjemmesiden imidlertid i januar 2002. Udgiften har max.
andraget 10.000 kr. om måneden. I efteråret 2002 fandt man ud af, at det var muligt
fortsat at komme ind på stilguide.se ad en bagvej, hvis man tidligere havde været på
siden. Denne mulighed blev straks lukket.

Han har først i forbindelse med denne sag set det materiale, som Just/Kidde havde
udleveret til Egmont. Han har kun set styleguiden.dk på nettet. Han er ikke bekendt
med, at nogen ansatte hos Egmont AB skulle have fået udleveret materialet.

Procedure

Just/Kidde har anført, at materialet mv. vedrørende styleguiden.dk, som Just/Kidde
udleverede til Egmont, er omfattet af beskyttelsen efter markedsføringslovens § 10,
stk. 2. Det følger således af parternes hemmeligholdelsesaftale, at der er tale om er-
hvervshemmeligheder. Uanset offentliggørelsen af styleguiden.dk på Alt for Damer-
nes messe samt den efterfølgende offentliggørelse på internettet har det materiale,
som ikke blev offentliggjort, bevaret sin karakter af erhvervshemmeligheder i forhold
til Egmont, herunder påklædningsdukken.

Efter bevisførelsen må det anses for godtgjort, at Egmont har videregivet materiale
eller oplysninger om styleguiden.dk til Egmont AB. Der kan således henvises til en
række momenter. Forhandlingerne mellem Just/Kidde og Egmont drejede sig alene
om rettighederne for Sverige. Det må lægges til grund, at der er kontakt mellem sel-
skaberne i Egmontkoncernen. At der kun skulle have været tre personer om udvik-
lingen af Hennes' stilguide som forklaret af Joakim Norling, synes at være utopi.
Egmont AB kan kun være blevet bekendt med påklædningsdukken gennem videregi-
velse af oplysninger fra Egmont om strategioplægget til styleguiden.dk. Det er såle-
des sandsynliggjort, at materialet eller oplysninger herom ubeføjet er givet videre i
strid med markedsføringslovens § 10, stk. 3.


- 13 -

Styleguiden.dk har endvidere det fornødne særpræg til at nyde beskyttelse efter mar-
kedsføringslovens § 1, og Egmont AB´s stilguide er utvivlsomt en efterligning af
styleguiden.dk. Egmont har derfor tillige overtrådt markedsføringslovens § 1 og er
dermed erstatningspligtig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, jf. markeds-
føringslovens § 13, stk. 2.

Styleguiden.dk nyder tillige beskyttelse efter ophavsretsloven. Af praksis fremgår, at
når produktet har karakter af et koncept i form af en strategiplan og ikke længere blot
er en ide, kan produktet være beskyttet af ophavsretsloven. Der er tale om et originalt
produkt, som er fremkommet efter en personlig skabende indsats, hvorved bemær-
kes, at produktet er udviklet af højtuddannede medarbejdere. Det kan endvidere læg-
ges til grund, at der ikke eksisterede et lignende produkt forinden. Formuleringen af
spørgsmålene, billederne, kompositionerne etc. er sammensat til et produkt, der er
unikt. Det er sagsøgtes bevisbyrde, at produktet ikke var nyt, og denne bevisbyrde er
ikke løftet. Egmont kunne således have fremlagt blot et eksempel på et forudgående
tilsvarende produkt. Egmont har krænket Just/Kiddes rettigheder i henhold til op-
havsretsloven, idet Egmont AB har hentet mere end blot inspiration fra stylegui-
den.dk, hvilket ses af opbygningen og udformningen af stilguiden. Der er selve nav-
net, de fire typer, man kan rubriceres under, emnerne for spørgsmålene og opstillin-
gen af de enkelte sider. Overordnet fremstår stilguiden som en direkte oversættelse af
styleguiden.dk fra dansk til svensk. Den ansvarlige er som udgangspunkt ejeren af
hjemmesiden, men derudover er det også andre medvirkende til overtrædelsen. Der
er ikke fremlagt materiale eller andre oplysninger, som kan støtte Joakim Norlings
forklaring om, at man selv skulle have udviklet stilguiden. Det må få processuel ska-
devirkning, at Egmont ikke har dokumenteret udviklingsarbejdet. Endelig er det på-
faldende, at stilguiden blev lukket efter Just/Kiddes henvendelse. Efter ophavsretslo-
vens § 83, stk. 1, ydes der vederlag for krænkelse, uanset om der er lidt et tab, og
efter ophavsretslovens § 83, stk. 2, kan der ydes vederlag og erstatning, uanset om
Egmont var i god tro.

Ved opgørelse af tabet efter såvel ophavsretsloven som markedsføringsloven må der
tages udgangspunkt i, at Just/Kidde har afholdt 1 ½ mio. kr. til ekstern bistand og
anvendt et anseeligt antal arbejdstimer internt. Tabet er således minimum 500.000 kr.
som påstået, og hertil kommer erstatning for markedsforstyrrelse. Det er en skærpen-
de omstændighed, at der tidligere har været forhandlinger mellem Egmont og


- 14 -

Just/Kidde. Hertil kommer, at det ikke er muligt for Just/Kidde at sælge stylegui-
den.dk i Sverige efter, at stilguiden har været lanceret. Der må også skeles til de be-
tydelige ressourcer, som Egmont AB har sparet ved udviklingen af stilguiden.

Egmont har anført, at sagen er anlagt mod Egmont og ikke mod Egmont AB. Der er
tale om to forskellige juridiske personer, som ikke hæfter for hinandens handlinger.
Der mangler dokumentation for, at Egmont har videregivet oplysninger eller materia-
le til Egmont AB. Der er således intet skriftligt, som indikerer, at det er sket, og hel-
ler ikke oplysninger i øvrigt. Tværtimod er vidneforklaringerne overensstemmende,
for så vidt angår, at der ikke er videregivet oplysninger fra Egmont til Egmont AB
om styleguiden.dk, og at Egmont AB ikke har modtaget oplysninger herom. Joakim
Norling har afgivet en troværdig forklaring om, hvordan stilguiden er blevet til, og at
det ikke var som følge af henvendelsen fra Just/Kidde, at man lukkede den. Vedrø-
rende påklædningsdukken er der ingen dokumentation for, hvordan den så ud, og det
må antages, at Egmont AB fik ideen fra boo.com. At Egmont ikke har fremlagt mate-
riale fra Egmont AB´s fremstillingsproces af stilguiden skyldes, at man ikke har mu-
lighed for opfyldelse af en sådan provokation, idet Egmont ikke kan råde over mate-
riale tilhørende et andet selskab i koncernen. For opfyldelse af en sådan provokation
havde det været nødvendigt for Just/Kidde at medindstævne Egmont AB. Den mang-
lende fremlæggelse kan derfor ikke tillægges processuel skadevirkning.

Hvis Egmont AB ikke er erstatningspligtig, kan Egmont heller ikke være det. Det
gøres derfor tillige gældende, at styleguiden.dk ikke nyder beskyttelse efter ophavs-
retsloven, da produktet ikke har den fornødne værkshøjde. Endvidere er der ikke tale
om produktefterligning, idet det kun er ideen bag styleguiden.dk, som muligvis er
blevet krænket, og efter dansk ret er der ikke idebeskyttelse. Efter bevisførelsen må
det endvidere lægges til grund, at tilsvarende test som styleguidens allerede fandtes
på nettet, inden styleguiden.dk blev udviklet.

En eventuel erstatning kan kun omfatte et dokumenteret tab, idet styleguiden.dk ikke
nyder beskyttelse efter ophavsretsloven. Just/Kidde har ikke lidt et tab. Just/Kidde
var i begyndelsen ikke klar over eksistensen af Egmont AB's stilguide, og stilguiden
fandtes kun i 5 måneder på internettet. Der ses i øvrigt ikke at være nogen indikation
for, at der er lidt et tab. Egmont har opfodret Just/Kidde til at fremlægge dokumenta-


- 15 -

tion for sine udviklingsomkostninger til styleguiden.dk. Det er ikke sket, og det har
under bevisførelsen vist sig, at omkostningerne er afholdt i et andet selskab.

Retten skal udtale

Egmont var forpligtet til at hemmeligholde det materiale og de oplysninger, som
Egmont havde fået om styleguiden.dk fra Just/Kidde. Efter offentliggørelsen af sty-
leguiden.dk fandtes der, for så vidt angår den offentliggjorte del, ikke længere at væ-
re tale om forretningshemmeligheder. Det kan lægges til grund, at Egmont AB var
repræsenteret på Alt for Damernes messe i 2001, hvor styleguiden.dk for første gang
blev offentliggjort. Efter det oplyste er påklædningsdukken det eneste element fra
Just/Kiddes strategioplæg, som ikke optrådte i internetudgaven af styleguiden.dk,
men som fandtes på Hennes' hjemmeside. Dette element udgør ikke i sig selv doku-
mentation for, at der er videregivet materiale eller oplysninger fra Egmont til Egmont
AB vedrørende styleguiden.dk. Da der i øvrigt ikke er holdepunkter for, at Egmont
har videregivet oplysninger om styleguiden.dk til Egmont AB, findes Egmont at måt-
te frifindes, uanset at Egmont AB efter dansk ret efter de foreliggende oplysninger
synes at have handlet i strid med god markedsføringsskik. Det bemærkes, at retten
ikke finder, at styleguiden.dk har en sådan værkshøjde, at produktet kan nyde beskyt-
telse efter ophavsretsloven, men den har det fornødne særpræg til at nyde beskyttelse
efter markedsføringsloven.

THI KENDES FOR RET:

Sagsøgte, Egmont International Holding A/S, frifindes.

Sagsøgeren, Just/Kidde E-nterprise ApS, betaler inden 14 dage til sagsøgte 30.000
kr. i sagsomkostninger.

Willy Goldby Mette Christensen Uffe Thustrup


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes


- 16 -

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 17. november 2003


Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»