Sagsmappe & logo 11

Havarier på motorer- Seas - m.fl.

Resumé

De sagsøgte fandtes ikke ansvarlige for havarier på gasmotorer på minikraftværk tilhørerende SEAS og forsikret af Tryg.

Dom i sagerne H 86/01 og H 10/02 


Seas Distribution A.m.b.A
(Advokat Thomas Munk Rasmussen)
Tryg Forsikring A/S
(Advokat Niels Henrik Nielsen v/advokat Jacob Thomsen)
mod
Con Mec A/S
ConMec Holding ApS
(Advokat Jesper Windahl)


Under anbringende af, at ConMec A/S og ConMec Holding ApS (i det følgende: under ét: ConMec) har begået fejl i forbindelse med udførelse af service på gasmotorer på et antal minikraftvarmeværker, har Seas Distribution Amba (i det følgende Seas) som ejer heraf og Tryg Forsikring A/S (i det følgende: Tryg) som skadesforsikrer heraf nedlagt påstand om, at ConMec A/S og ConMec Holding ApS dømmes til in solidum at betale 882.139,58 kr., henholdsvis 2.329.971,49 kr., subsidiært mindre beløb, alt med tillæg af rente fra nærmere angivne datoer.

ConMec har påstået frifindelse og nedlagt selvstændig påstand om, at Seas skal betale ConMec Holding ApS 707.180,76 kr. med rente fra den 22. maj 2002.

Over for den selvstændige påstand har Seas påstået frifindelse.


- 2 -

Servicekontrakterne mellem Seas og ConMec

I perioden fra september 1991 til januar 1994 opførte elselskabet Seas minikraftvarmeværker
i tilknytning til større bebyggelser på adresserne Sdr. Park (Ringsted), Parkvej (Skælskør),
Asgårdsskolen (Ringsted), Hasstrupparken (Køge), Blåbærparken (Køge) og Holmebækhuse
(Herfølge).
Anlæggene fremstiller elektrisk strøm ved hjælp af en generator, som drives af en
motor, der anvender naturgas som brændsel. Forbrændingsmotorens kølevand afgiver
gennem en varmeveksler varme til opvarmning af de pågældende bebyggelser. Behovet for
produktion af strøm, henholdsvis varme, er ikke lige stort på alle tider af døgnet, og der er
derfor en særlig tank koblet til systemet, således at varme, der ikke kan bruges fuldt ud af
bebyggelsen på tider, hvor der er høj elproduktion, i et vist omfang kan akkumuleres med
henblik på senere brug. I særligt kolde perioder, hvor varmebehovet overstiger den varme,
som forbrændingsmotoren producerer, kan bebyggelsen omvendt supplere varmen fra el
produktionen med mere traditionelle opvarmningsformer, f.eks. gaskedler.
Seas indgik for hvert enkelt af de nævnte minikraftvarmeanlæg enslydende kontrakter
om vedligeholdelse af gasmotorinstallationen med maskin og ingeniørfirmaet ConMec
Holding ApS, der også havde leveret gasmotorerne. Kontrakterne er underskrevet den 25.
januar 1994 af ConMec og af Seas den 19. april 1994. Af kontrakten vedrørende
Blåbærparken fremgår:

"ConMec Holding ApS forpligter sig til at foretage kontinuerlig vedligeholdelse af
gasmotorinstallation hos:

S.E.A.S. A/S ­ BLÅBÆRPARKEN


I.
Kontrakten omfatter anlæg
: TYPE KVL36GL ­ 450 KWe


Motortype


: WAUKESHA type L36GLD


Generator type


: NEWAGE HC 534 F


Strømtavle type


: PLCAUTOMATIC


Opstillet og opstartet d
: 12. januar 1994


For en periode af
10 år eller 80.000 driftstimer


II.
Omfang af ConMecs service og reparationsydelser:


- 3 -

1.
service i.h.t. instruktionsbog incl. olieudskiftninger, smøreolieforbrug under drift
samt
øvrige
vedligeholdelsesdele,
reparation
og
udskiftning
af
sliddele,
ventiloverhalinger samt skiftning af sliddele, ventiloverhalinger samt hovedeftersyn samt
hovedreparationer m.v. samt incl. nødreparationsservice ved eventuelle mindre eller
større utilsigtede havarier. Rensning og vedligeholdelse af varmevekslere, kontrol og
justering af styretavle. Vedligeholdelse og evt. nødvendige udskiftninger af styre og
startbatterier m.v.

Eventuelle tvister vedrørende vandkvaliteten på fjernvarmesiden er ConMec
uvedkommende.

...

Efter garantitidens udløb "selvforsikrer" Seas anlægget som sådan for skader der ikke
måtte dækkes af ... andre forsikringer.

...III.
Eftersynstider


Interval timer


Smøreolieskift. Filterelementer720 ­ 1000


Olieanalyse


720 ­ 1000


Alm. eftersyn rensning/udskift af tændrør


1500 ­ 3000


Rensning af varmevekslere og eftersyn og justering


af styretavler m.v.

5000


Topoverhaling


20000


Hovedreparation

40000


Nødreparationer

efter behov...

ConMec garanterer en rådighedsfaktor på minimum 0.95. Rådighedsfaktoren beregnes
som forholdet mellem den tid motoren har været i drift og den tid den ville have været i
drift, hvis der ingen uheld eller service var på anlægget.

...

IV. Kundens forpligtelser:

1.
Maskinen må kun anvendes til opgaver og ydelser, hvortil den fra ConMec side er
formålsbestemt, og at den kun er monteret med udstyr, der er godkendt af ConMec.
2.
Drifts og vedligeholdelsesforskrifter skal nøje overholdes.
...
5.
ConMec skal til enhver tid underrettes, hvis der under den daglige rundering
opdages alarmer eller andre uregelmæssigheder ved maskinen, således at ConMec til
enhver tid kan afgøre, om en fortsat drift vil være hensigtsmæssig.
...

ConMec´s forpligtelser:

7.
ConMec forpligter sig til ved hvert olieskift at sende olieprøver til analyse.
.


- 4 -

V.
PRIS OG BETALINGSBETINGELSER
Prisen for service og vedligeholdelsesarbejdet er 5,05 øre + 0,2 øre for forsikring pr.
produceret kWh el, og er baseret på et årligt minimum driftstimetal på 3500 timer. Prisen
på servicekontrakten reguleres en gang om året efter Danmarks Statistiks
Engrosprisindeks med delindeks for importerede varer. Basis er sidst kendte
Engrosprisindeks på kontrakt tidspunktet.

...

Betalingsbetingelser:

ConMec's ydelser forudbetales kvartalsvis, idet ConMec udsteder en aconto faktura, 1.
gang ved underskrivelse af kontrakt.

VI. OPSIGELSE:

ConMec kan opsige servicekontrakten med 1 års varsel. Hvis kontrakten opsiges af
ConMec, skal det beløb, som er indbetalt til ikke udførte overhalinger tilbagebetales.

Bygherren kan opsige kontrakten med 6 mdr. varsel. Hvis ConMec indenfor de
foregående 3 mdr. efter et opsigelsesvarsel har foretaget en større overhaling eller
reparation, betales 50 % af omkostningerne for denne af bygherren.

..."

ConMec har under sagen fremlagt følgende reparations og vedligeholdelsesoversigt:

"Hver 1000 timers eftersyn omfatter:

·
Udskiftning af tændrør
·
Kontrol/udskiftning af luftfiltre
·
Kontrol/Rensning af ånderørsfiltre
·
Kontrol af styrebatterier
·
Smøring af trækstænger og forbindelsesled
·
Målinger af emissioner/forbrændingshastighed
·
Prøvekørsel af motorer
·
Kontrol af oliestand på generator og starter
·
Udskiftning af smøreolie
·
Udskiftning af smøreoliefilter
·
Kontrol/justering af tændingstidpunkt
·
Indsendelse af olieprøver

Hver 2000 timers eftersyn omfatter:

·
1000 timers eftersyn
·
Kontrol/justering af gasventiler
·
Opmåling af ventilhøjde
·
Kontrol/justering af regulator forbindelser
·
Kontrol af motor fundament


- 5 -

·
Kontrol af indsugnings og udstødningssystem
·
Rensning/kontrol af magnet pickup

Hvert 5000 timers eftersyn omfatter

·
1000 timers eftersyn
·
Kontrol/rengøring af pickup(s)
·
Rensning af smøreolie sugefilter (ved olieskift)
·
Kontrol af gasrør på motor
·
Kontrol af kølevand på kølevandssystem
·
Kontrol af kølevandstermostater
·
Kontrol af kølevandspumpers akseltætning
·
Kontrol/udskiftning af check ventiler
·
Kontrol/justering af alarmgrænser på div. tryk og temp. følere"

I forbindelse med den løbende fakturering korresponderede parterne om indholdet af
serviceaftalerne. Bl.a. fremgår det af brev af 4. december 1996 fra ConMec A/S til Seas:

"...
Til orientering skal oplyses, at alle vore service aftaler med Seas er opbygget ud fra
følgende forudsætninger:


Såfremt et anlæg melder fejl, besigtiger Seas anlægget først, og om muligt
starter anlægget op igen. Såfremt dette ikke lykkes, tilkaldes ConMec.


Såfremt fejlen skyldes f.eks. et defekt tændrør eller lignende, udskiftes dette
af Seas, derfor er der ved hvert anlæg placeret tændrør samt nøgle.
...
Tillige skal oplyses, at vor service aftale ikke er omfattet af elektriske komponenter,
hvorfor Seas ligeledes vil blive udfaktureret, når fejl skyldes omtalte.
..."

I brev af 19. november 1998 fremhævede ConMec A/S bl.a. over for Seas:


"Med reference til behageligt møde på Deres kontor mandag den 9.11.1998, skal vi
hermed oplyse, at vi vil være indstillet på, at vor servicekontrakt kan fortsætte uændret i
henhold til de indgåede aftaler og drøftelser.


For en god ordens skyld skal igen nævnes, som også drøftet under vort
møde, at vore serviceaftaler "kun" dækker service og vedligeholdelse samt nød
reparationer og hovedreparation i henhold til de i serviceaftalen oplyste time intervaller,
motorstop / uheld samt komponenter som medgår ud over disse service intervaller er
som bekendt ikke omfattet af aftalen, hvorfor dette faktureres særskilt. ..."

Der er mellem ConMec og Seas enighed om, at der formentlig i 1999 på foranledning af Seas
blev foretaget en ændring af alarmen vedrørende for høj køletemperatur. Hvor denne alarm
tidligere bevirkede en øjeblikkelig standsning af motoren, bevirkede ændringen, at der i
stedet foregik en kontrolleret standsning og dermed nedkøling af anlægget over 10 minutter.


- 6 -


Seas' tingsskadeforsikring hos Tryg

Seas tegnede endvidere i overensstemmelse med servicekontrakternes bestemmelse herom
udvidet tingsskadeforsikring hos Tryg med ikrafttræden ved garantiperiodens udløb. Af
policens særlige betingelser fremgår bl.a. følgende:

"I tilfælde, hvor en leverandør har begrænset sit ansvar for skade påført
forsikringstagerens løsøre eller bygning, er forsikringsselskabet afskåret fra regres i
samme omfang."

ConMec Holding ApS havde med ikrafttræden den 1. januar 1998 tegnet
erhvervsansvarsforsikring hos Tryg. Af policen fremgår, at dækningsomfanget ved
behandling/bearbejdning er begrænset til 250.000 kr. pr. skade. Der er enighed mellem
parterne om, at dette er den relevante dækningssum ved havarierne.

Havarier og reparationer på anlæggene

I forbindelse med syn og skøn har syns og skønsmanden, civilingeniør Piet Jansen,
udarbejdet følgende oversigt over hændelser, skader mv. på anlæggene:

"Hastrupparken -- Køge
Waukesha motor type L 36 GLD Motor nr. 80 224
Dato Hændelse Hændelse
og Skader
Drilstimer
1994 Anlæg
idriftsat

0
11.09.1998 Havari nr. 1
Utæthed ved tændrørsgennemføring sfa.
30.628
tætnings ring


Skadesårsag: vand i SMOLejer havareret krumtap pålagt krom

27.01.2000 Olieanalyse
Forhøjet indhold af jern og tin mm i olien
31710


Mobil vurderer Olien OK

06.03.1999 Havari nr. 2
Cylinder 1 + 7 plejlstangslejehavari
32.720


SMO overtemperatur stopper motor

05.04.2000 1000h service
SMO tryk/temp: ikke reg. ­ olieskift ­ analyse
38.399

OK

15.05.2000 Servicetilkald
For høj olietemp (97° C) olietryk 2,5 bar
38.714


Varmevekslere renset olieskiftet.Resultat: ikke registreret

10.06.2000 Observation
FJV retur temp. 80° C

13.06.2000 Servicetilkald
Sync-fejlSMO tryk/temp 2,8 bar/79° C


- 7 -

05.07.2000 1000h
service SMO tryk/temp 2,3 bar/90C ­ olieskift ­
39.435
analyse OK
10.07.2000 Havari nr. 3
Cylinder 1 + 7 plejlstangslejer + i hovedleje
39.506
varmløbning ­SMO lav tryk-alarm under
opstart dagen før 9. marts

SMO
svigt

10.10.2000 1000h service
SMO tryk/temp 3,0 bar/86° C ­ olieskift ­
40.517


Olieanalyse.: svagt forhøjet jern og blyindhold


Mobil vurderer Olien OK

13.11.2000 Reparation
Rumventilator defekt ­ vimse udskiftet

13.12.2000 Havari nr. 4
Kølepumpe svigtet ­ fejl i elanlæg
41.816


Ingen alarm elller shut down


Svigt
overkogssikring


Asgårdsparken -- Ringsted
Waukesha motor type VGF 18 GLD
Motor nr. 402 498
Dato Hændelse Hændelse
og
Skader
Driftstimer
Anlæg
idriftsat

0
Hovedreparation

Ca.
40.000
12.12.2000 Havari nr. 1
Svigt overkogssikring ?
48.083
Mange skader i motor

Sønderpark -- Ringsted
Waukesha motor type VGF 18 GLD
Motor nr. 80 225
Dato Hændelse Hændelse
og Skader
Driftstimer
Anlæg
idriftsat

0
22.11.1999 Havari nr. 1
Lejehavari
34.000
Rivning i cylinder Kølevandsmangel ?
24.07.2000 Havari nr. 2Parkvej -- Skælskør
Waukesha motor type L 36 GLD Motor nr. 131 299
Dato Hændelse Hændelse
og Skader
Driftstimer
Anlæg
idriftsat

0
23.12.1999 Havari nr. 1
Stop lavt SMO tryk 13. december
35.111
Lejehavari plejlstang 10 - Motor demonteret
07-04.2000 Havari nr. 2
Lejehavari efter kun 460 timer med dellast
35.460
(rapport fra Tryg) Motor demonteret og
flugtboret
2001 Havari
3

Efterår
Havari 4
Lejehavari
2003
Motor demonteret og fundet skæv ved

opmåling -- Kasseret
Delene ligger i Præstø
..."
Havari nr. 2, 3 og 4 på Hastrupparken blev dækket af Tryg med henholdsvis 425.688,52 kr.,
44.361,50 kr. og 857.331,31 kr. Herudover har Tryg dækket havarier med 507.085,09 kr.
(asgårdsparken), 352.590,16 kr. (Sdr. Park) og 650.000 kr. (Parkvej). Der er under sagen


- 8 -

fremlagt rapporter om de enkelte havarier, som Tryg har udarbejdet i forbindelse med
forsikringssagerne.
Der er enighed mellem parterne om, at der på intet tidspunkt har været havarier på
anlæggene Blåbærparken og Holmebækhuse, mens servicekontrakterne med ConMec var i
kraft. Der er heller ikke oplyst om skader på nogen af anlæggene forud for 1998.


Hastrupparken, Asgårdsparken. Sdr. Park og Parkvej

På et møde den 15. februar 2000 blev det aftalt, at servicekontrakterne på anlæggene
Asgårdsskolen, Sdr. Park og Hastrupparken skulle afsluttes pr. 31. december 1999, hvilket
blev bekræftet af ConMec ved følgende brev af 16. februar 2000:

"Med reference til vort møde den 15. februar 2000 angående serviceaftale på
hovedrepareret anlæg, skal vi hermed oplyse/bekræfte, at vi pr. 31.12.1999 anser vores
serviceaftaler som værende afsluttet på følgende anlæg:

Asgårdskolen
Ringsted

Sønder Park
Ringsted

Hastrupparken
Køge

Parkvej i Skælskør anses for værende afsluttet ved idriftsættelse efter reparation.

Vi vil snarest fremkomme med ca. prisen på service som drøftet, og ser frem til et
fortsat godt samarbejde."

ConMec fortsatte med at yde service på de fire anlæg, hvor servicekontrakterne var bragt til
ophør, idet arbejdet nu udførtes efter forudgående bestilling fra Seas og i regning.
To fakturaer fra ConMec for service og reparation på anlægget på Parkvej i Skælskør, i
alt 707.180,76 kr., er ubestridt ikke betalt af Seas, og beløbet ifølge disse regninger udgør
ConMec Holding ApS' selvstændige påstand.
I forbindelse med service i Hastrupparken i juli 2000 skrev ConMec i øvrigt den 12.
juli 2000 til Seas om problemer med returvandstemperaturen.


"Med reference til tidligere drøftelse angående varmeproblem på ovennævnte
anlæg, skal vi endnu engang bringe i erindring, at problemet endnu ikke er løst.

Vi konstaterede senest under vort besøg den 11.7.2000 at returvandstemp. var 72 ­
73 grader C.

Den 10.6.2000 (lørdag) var elmontør i Hastrupparken for at se om det nye el
system fungerede som det skulle (hvilket det gjorde), men man konstaterede da, at retur
temperatur var på 80 grader C.


- 9 -


Vor montør stoppede anlæg og kontaktede Dem pr. telefon for at oplyse
ovennævnte, og bad Dem få bragt returtemperatur ned.

Disse høje variationer i temperatur på vand kan forårsage skade på motor, som
tilfældet også var på Sønderparken i Ringsted, hvor vi fik et totalt havari, da
automatikken for alarm/stop ikke kan følge med.

Vi kunne foreslå, at Seas eventuelt satte en alarm på returvandsstrengen, der
automatisk stoppede motoren, når temperaturen nåede for eksempel 56 ­ 60 grader C."

Blåbærparken og Holmebækhuse

Den 20. november 2000 blev der afholdt møde mellem Seas og ConMec. Samme dag skrev
Seas således til ConMec:


"Idet vi henviser til vor møde dags dato på Seas hovedkontor i Haslev, skal vi ved
nærværende præcisere det på mødet aftalte:
På grund af svigtende tillid til de af ConMec udførte arbejder gennem det seneste
år, ønsker Seas Distribution A.m.b.A. hurtigst muligt at opsige de to løbende
servicekontrakter vedr. Blåbærparken og Holmebækhuse af hhv. 25. januar/19. april 1994
og 28. juli 1993.
Det blev i den forbindelse aftalt, at ConMec senest om en uge fremsender et
forslag til opgørelse af det økonomiske mellemværende ved ophør, idet der på
kontrakterne er forudbetalt 40.000 timers eftersyn.
Arbejder på øvrige anlæg efter regning vil ikke fremover blive tilbudt ConMec.

Det blev herudover aftalt, at udestående, ikke betalte fakturaer bliver betalt af Seas.

Endelig lovede Seas at gennemgå de første fakturaer, med henblik på at søge
konstateret indbetalte deposita for samtlige anlæg på hhv. kr. 25.000, og 13.750,."

ConMec afviste ved brev af 8. december 2000, at der forelå misligholdelse, og vedstod sine
forpligtelser i henhold til serviceaftalen i opsigelsesperioden.
Efter fælles besigtigelse den 22. december 2000 fastholdt Seas brevet af 20. november
2000 og skrev til ConMec, at:

"...
Begrundelsen for vor fastholdelse er, at der udover de forhold vi ved tidligere skrivelser
har gjort rede for, er fremkommet nye mangler og misligholdelser, som De d.d. er blevet
præsenteret for ved gennemgang af anlæggene i Hastrupparken og Asgårdsskolen
sammen med vor mester Preben F. Jensen.

For Hastrupparkens vedkommende konstateres det første gang vi åbner motoren
efter hovedreparation, at der er "glemt" en klud i oliesumpen. Endvidere bliver der
fundet et stykke papir i kølekanalen, hvilket muligvis kan være årsag til det havari, vi nu
har på motoren, hvor der er sket rivninger i 2 cylinder.

For Asgårdsskolens vedkommende konstateres det ligeledes ved første åbning af
motoren efter hovedreparationen, at et plejlstangsleje er monteret forkert og der er
tilsyneladende ikke sket en udskiftning af svingningsdæmperne på krumtapakslen.


- 10 -

Endvidere kan det konstateres, at generatoren ikke er renoveret forskriftsmæssig, men
kun gennemblæst.

Ifølge normerne skal en generator af denne størrelse og belastning have skiftet lejer
og viklingerne skal vaskes og omlakeres."

Seas har siden nægtet ConMec adgang til anlæggene, bortset fra en aflæsning af
timetællerne for de to anlæg, som blev foretaget af Seas og ConMec i fællesskab den 2.
januar 2001, hvor de stod på 40.015 (Blåbærparken), henholdsvis 331.147 driftstimer
(Holmebækhuse).

Forklaringer

Preben F. Jensen har forklaret, at han, der er uddannet som maskinmester, har været ansat hos
Seas siden 1985, hvor han siden 1996 har haft med de pågældende minikraftvarmeværker at
gøre, herunder underskrevet fakturaer o.l. Han er maskinmester og véd, hvordan en
gasmotor fungerer, men han har ingen driftserfaring med sådanne motorer, idet han har
arbejdet inden for elbranchen. Det var venstrehåndsarbejde for ham, han skulle lave så lidt
som muligt af det selv, det var derfor, det var udliciteret.

Han mener, der var en aftale med varmemestrene på stedet, som var ansat af
boligselskabet eller skolen, og som førte et meget begrænset tilsyn. Han ved ikke, hvor meget
varmemestrene så til anlæggene. Varmemestrene skulle ikke føre log over anlæggene, men
nogle gjorde det alligevel. Motoren er af Seas indkapslet i et særligt hus, som beskytter mod
støj mv., og som varmemesteren ikke har noget at gøre inde i. Nogle steder kunne man
måske se på en oliepind, andre gasmotorer kunne være meget svære at komme til.
Hvis der var banke eller mislyde, eller hvis der var et stort kølevandsforbrug eller for
høj temperatur, stoppede varmemesteren motoren. Der var ingen instruktion fra Seas til
varmemestrene om, hvornår de måtte sætte anlæg i gang, efter at der var konstateret fejl eller
defekte sikringer. Han kan ikke forestille sig, at en varmemester ville sætte motoren i gang
uden udskiftning af overkogningssikringen.

Hvis der var problemer, skulle varmemestrene ringe til ham, eller hvis de ikke kunne
få fat på ham, så til ConMec.


- 11 -

Han kom selv på anlæggene med jævne mellemrum, ca. 1 gang om ugen, når der var
en alarm, eller hvis noget skulle resettes. ConMec kom på anlæggene ca. 1 gang hver
måned.
Anlægget skulle være forsynet med alarmer, der gik til Haslev, og de havde en aftale
med ConMec om, hvilke alarmer der krævede tilkaldelse af ConMec, og hvilke deres
servicemontører selv kunne se på. Tændrør kunne de f.eks. selv klare, men alarm om for høj
olietemperatur o.l. krævede kontakt til ConMec. Alarmerne skal beskytte anlægget, så det
på den ene side kører så meget som muligt og på den anden side ikke havarerer. Man skal
ud på stedet og kvittere alarmen, dvs. se den og sige, at man har set den og kontrolleret den.
Det gjaldt dog ikke varmealarm, som krævede straksopstart af varmesystemer, så beboerne
ikke frøs. Aflæsning af driftstimer foretog ConMec, men muligt kom der også meddelelse
fra alarmsystemet, det er han ikke helt sikker på. Der blev installeret bankesensorer efter
krav fra Tryg, idet sådanne sensorer erfaringsmæssigt kan bidrage til at afbryde motorer
med fejl.
ConMec havde ansvaret for, at alarmerne fungerede, idet de skulle afprøves ved 5.000
timers eftersyn. Det blev fra Trygs side påtalt, at alarmerne ikke var afprøvet og tjekket, men
ConMec svarede, at de havde afprøvet alarmerne.
Returvandtemperaturerne var et problem, idet for høj temperatur på returvandet fra
bebyggelserne bevirkede, at kølevandet til gasmotorerne blev for varmt, hvilket kunne
beskadige motorerne. Gasmotorerne var ikke forsynet med andre kølesystemer end
opvarmningen i husene. Enten kører gasmotoren og dermed generatoren, eller også kører
den ikke, man kører ikke halvlast. Seas vil helst køre, hvor strømmen er dyrest, det giver
flest penge til Seas. Det kan være midt på dagen, hvor industrien bruger strømmen, også om
sommeren eller foråret, hvor bebyggelserne ikke bruger ret meget varme. Der var en
akkumuleringstank, men der kunne man kun i begrænset omfang køre varmen hen. Det var
et problem, og det var svært at se, hvad løsningen på det var. Problemet blev ikke løst. Det
var kun en gang imellem, det var for højt, det var ikke konstant. Sikkerhedssystemerne
burde have stoppet systemerne, inden de havarerede, selv om der var for høj
returvandstemperatur.
Han ved ikke, om det var Seas eller ConMec der tog initiativ til, at shutdown
funktionen for motoren blev ændret fra momentan til kontrolleret nedkørsel. Der er efter


- 12 -

hans opfattelse mange gode grunde til, at afbrydelsen af elproduktionen ved at slukke for
motoren sker over en vis tid.
Efterhånden som motorerne blev slidt, opstod der problemer. I tidsrummet fra
opsigelsen den 15. februar 2000 af servicekontrakterne på de 4 anlæg og frem til ophævelsen
i novemberdecember 2000 af servicekontrakterne vedrørende de to sidste anlæg kom der
motorhavarier, og i den forbindelse fandt Seas i nogle tilfælde klude inde i maskinerne, som
måtte være glemt i forbindelse med hovedreparation af disse. Om Seas havde fået topstykker
renoveret andre steder, ved han ikke, men det var ConMecs montører, der havde monteret
topstykkerne. I denne periode kørte man efter samme servicekontrakt som tidligere, men
betalte arbejdet efter regning, således at Seas ikke som tidligere betalte ConMec et fast beløb,
som indebar en opsparing hos ConMec til dækning af udgifter til hovedreparationer og
lignende, som skulle foretages med visse mellemrum. Da der i denne periode indtrådte flere
dårlige begivenheder, ønskede Seas at komme ud af samarbejdet med ConMec her og nu i
novemberdecember 2000.

Direktør Olaf Nors har forklaret, at han siden 1977 har beskæftiget sig med generatoranlæg i
forskellige former. Han ejer ConMec A/S og ConMec Holding ApS og gennem
holdingselskabet tillige Ringsted Karrosserifabrik A/S, som er deres værkstedsselskab, som
ligger i Høm ved Ringsted. Der er ansat folk i holdingselskabet. ConMec A/S anvendes
alene i forbindelse med eksportordrer og har normalt ingen ansatte, idet der kun ansættes
folk i dette selskab, når der er behov herfor. Der kan godt ved en fejl være anvendt forkert
brevpapir. De montører, som har udført service på Seas' anlæg, var ansat i Ringsted
Karrosserifabrik A/S.
Det var et pilotprojekt, da Seas bad ConMec projektere anlæg med gasdrift af
minikraftvarmeanlæg. ConMec var ikke involveret i fjernvarmesystemerne. Dem
projekterede og leverede Seas selv, og ConMec's arbejde rakte kun til varmeveksleren.

Motorerne er fra en amerikansk producent Waukesha, der var de første til at lave
gasmotorer. Det er de bedste motorer, man kan få. Fire anlæg havde V12motorer med 450
KW, et anlæg havde en 6cylindret rækkemotor med 300 KW, og det sidste anlæg havde en
6cylindret rækkemotor med 250 KW. Vmotorerne kører med lavere olietryk end


- 13 -

rækkemotorerne, shutdownpunktet er 1,77 eller 2 bar, hvor rækkemotoren har et punkt ved
2,4 bar. Olietemperaturen har shutdown ved 105 grader.
Servicekontrakterne blev udarbejdet af Seas og ConMec i fællesskab. Der var enighed
om, at forsikringen dækkede op til 250.000 kr.

De 1000 driftstimer mellem eftersynene svarede til, at der var ca. 1½ måned, i
sommerperioden 2 måneder, mellem eftersynene på de enkelte anlæg. Eftersyn blev udført
af montører, som var certificeret af motorleverandøren.
ConMec skulle tilse sikkerhedssystemerne for hver 5.000 driftstimer, denne kontrol
blev ofte udført tidligere ved f.eks. 4.000 timer. Man drejer termostaterne til set point og ser,
om den fungerer, det behøver man ikke dyppe den i vand for at konstatere. Der blev
foretaget kontrol også ved igangsætning efter reparationer, enten sammen med Heilstrup fra
Tryg eller med Preben Jensen fra Seas. Heilstrup kontrollerede også termostaterne i
forbindelse med havarier for at se, om de havde stået korrekt.
ConMec havde påtaget sig eftersyn med de angivne intervaller, men derimod ikke
daglig pasning af anlæggene. Det var noget, varmemestrene stod for, og de førte også
logbøger for anlæggene, som Seas og ConMec havde stor glæde af at tjekke i forbindelse
med service. ConMec instruerede varmemestrene i opstartsfasen. De var ikke ansat af Con
Mec, og han gik ud fra, at de var ansat af Seas.
Motorerne er bygget ind i et hus, uden på hvilket der sidder nogle VDOinstrumenter,
som har en vis misvisning i forhold til de instrumenter, som sidder direkte på motoren.
Derfor skal man ind og aflæse de mekaniske instrumenter inde i huset for at få korrekt
aflæsning.
Efter hans opfattelse var det for høj returtemperatur der bestemmer, hvor koldt
kølevandet til motorerne er som var skyld i havarierne. Denne temperatur er meget vigtig
for afkølingen af motorerne. Er temperaturen på kølevandet til motoren for høj, kan motoren
og dermed motorolien ikke komme af med sin varme. Jo varmere olien bliver, jo mere
formindskes dens smøreevne, og jo større bliver friktionen og dermed varmeudviklingen i
motoren. Efterhånden som stemplerne får sværere ved at bevæge sig i cylinderforingerne,
sker der skader på lejerne, og motoren "brænder sammen".
Anlæggene var dimensioneret til returvandstemperaturer på 55 ­ max. 60 grader med
konstant effekt. Returvandstemperaturen blev diskuteret adskillige gange, og han foreslog


- 14 -

selv en switch, der slukkede for motoren, hvis returvandstemperaturen kom over 60 grader.
Seas gjorde imidlertid intet herved, og anlæggene kørte derfor i perioder med for høj
temperatur, idet Seas ville have, at anlæggene kørte med konstant effekt og ikke ville være
med til, at de kørte efter belastning. Momentanstop af motorerne ved for høj temperatur
medførte forstyrrelser i Seas' anlæg, og Seas ønskede derfor, at der i stedet skete kontrolleret
nedlukning, således at standsningen af motorerne kom til at strække sig over nogen tid.
Kontrolleret nedlukning kan imidlertid medføre samme skader som anden overophedning
af motorer, og ConMec kunne derfor kun gå med til kontrolleret nedlukning, hvis der var
garanti for, at kølevandet på motorens indgangsside var på højst 5560 grader. Det var
imidlertid et spørgsmål om økonomi for Seas, der derfor trods ConMecs indvendinger
insisterede på indførelse af kontrolleret nedlukning. Ændringen af nedlukningsmetoden ved
for høj temperatur indebar ingen ændring af alarmen for olietryk.
Det var et problem, at reservedele skulle komme fra USA, der var lang leveringstid.
ConMec har i et vist omfang anvendt reservedele fra en anden leverandør end
motorfabrikanten, men det er de samme dele, som motorfabrikanten selv anvender. Ved
udskiftning af stempler har man i et tilfælde måttet anvende nogle stempler, som var
renoverede, men i øvrigt svarede fuldstændigt til nye og kostede stort det samme. Han og
hans folk var imidlertid ikke bekendt med, at stemplerne var renoveret ved glasblæsning i
stedet for nye.

Ca. en måned før mødet den 20. november 2000 havde Preben Jensen rettet
henvendelse til ham, og Preben Jensen og ConMecs montør kørte en runde til alle
anlæggene og kontrollerede, at de fungerede, som de skulle. Mødet var ganske kort, idet
Seas blot meddelte, at Seas med kort varsel opsagde samarbejdet, og at ConMec ville få sine
krav betalt. Der blev ikke sagt noget om, at Seas ville rejse erstatningskrav over for ConMec,
det hørte ConMec første gang om formentlig i 2001.

Syns og skønsmanden, civilingeniør Piet Jansen, har i sin syns og skønserklæring af 3. februar
2006 besvaret et meget betydeligt antal meget specifikke spørgsmål fra sagens parter
vedrørende de enkelte havarier, som fremgår af den ovenfor gengivne oversigt. I forbindelse
med afhjemlingen af syns og skønsforretningen under domsforhandlingen har syns og
skønsmanden sammenfattende forklaret, at årsagen til motorhavarierne navnlig har været


- 15 -

smøreoliesvigt, som har været forårsaget af for høj olietemperatur, der igen synes forårsaget
af
for
høj
kølevandstemperatur,
i
forbindelse
med
mangelfuldt
fungerende
sikkerhedssystemer, der ikke har gennemført shutdown ved den foreskrevne olietemperatur.

Han kan ikke vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger fejl ved
alarmsystemerne, eller om baggrunden for, at alarmerne ikke har ført til shutdown af
motorerne, er, at nogen bevidst har afstillet alarmerne. Sikkerhedssystemerne er siden
dengang blevet udskiftet, og han har ikke i logbøgerne fundet oplysninger om afstilling af
alarmer, men bl.a. fordi logbøgerne generelt set har været meget mangelfuldt ført, kan
manglende oplysning herom i logbøgerne tages som udtryk for, at der ikke har været
foretaget afstilling af alarmerne.
Afstilling af alarmer kan ske lokalt på motorernes styrepaneler. Han ved ikke, om man
også kan afstille alarmer fra Seas' central i Haslev. Hvem der i givet fald har foretaget
afstilling af alarmer uden at sørge for at bringe motoren til standsning og uden at sørge for
rettelse af de forhold, der førte til alarmen, har han ikke mulighed for at se. Man kan ikke gå
ud fra, at det er ConMec eller ConMecs folk, der har gjort det, idet de vidste, at
konsekvensen kunne være, at de blev nødt til for egen regning at foretage større reparationer
af motorerne. Derimod kan ansatte hos Seas eller varmemestrene i de pågældende
ejendomme have haft interesse i at afstille alarmerne, herunder om for høj temperatur, Seas
for at holde anlægget kørende og levere strøm, og varmemestrene for ikke at blive forstyrret
af alarmer. Man kunne eksempelvis forestille sig, at en alarm er afstillet, når anlægget 3
gange er slået fra uden umiddelbart påviselig årsag, således at der har været afbrydelser i el
produktionen, eller hvor varmemesteren ikke har ønsket at blive vækket midt om natten.

Det lokale sikkerhedssystem skal stoppe motoren, hvis der f.eks. er for lavt olietryk
eller for høj olietemperatur. Motoren skal så startes igen.

Det er ikke eller i hvert fald ikke nødvendigvis fornuftigt at ændre momentan
nedlukning til kontrolleret nedlukning idet kontrolleret nedlukning jo bevirker, at motoren
får lov til at køre videre under nedlukningen på trods af, at driftstemperaturen er uden for
det tilladelige. Om det er forsvarligt, afhænger dog af omstændighederne og anlæggets
opbygning. Er smøreolietemperaturen for høj, eller falder trykket, skal der lukkes omgående.
Han har ikke undersøgt den nærmere opbygning af det pågældende system, så han kan ikke


- 16 -

sige noget nærmere herom, men alt andet lige er overgang til kontrolleret nedlukning en
forringelse af sikkerheden mod havari.

Ejeren af anlægget, her Seas, har ansvaret for driften og må sørge for kvalificeret
dagligt tilsyn og vedligeholdelse.

Seas burde i den forbindelse have sørget for en procedure til at gemme logbøgerne.
Hvis ingen interesserer sig for logbøgerne, bliver varmemestrene lemfældige med førelsen
heraf og skriver kun ned, når der er noget ekstraordinært. Generelt set har førelsen af
logbøgerne ved disse anlæg været meget mangelfuld. Blandt de 6 anlæg her har dog enkelte
logbøger været ført punktligt. Et eksempel er logbogen fra Sønderpark, hvor man kan se, at
varmemesteren dag for dag punktligt har noteret afvigelserne men hvor man samtidig kan
konstatere, at han på grund af utilstrækkelig instruktion ikke har været i stand til at reagere
adækvat på afvigelserne. Bortset herfra taler driftsjournalerne deres klare tydelige, tavse
sprog.

Seas burde have sørget for, at varmemestrene ikke blot førte dagligt tilsyn, men tillige
havde nøje instruktioner om, hvad de skulle gøre. For eksempel er det oplyst, at Seas fik
ConMec til at instruere varmemestre ved opstarten, men at Seas ikke senere har sørget for
løbende uddannelse af varmemestrene.
Efter syns og skønsmandens opfattelse ville et kvalificeret dagligt tilsyn have været
egnet til at afværge de skete havarier.

Ved 5.000 timers eftersyn og ved de årlige eftersyn skal der foretages eftersyn og
kalibrering af instrumenter på stedet, derimod ikke hos Seas i Haslev. Der er ikke rapporter
på, at det er blevet gjort. Alle alarmfunktioner skal efterprøves hver måned. Det skulle Con
Mec have gjort. Han har bedt om rapporter herom og har modtaget en række bilag fra Con
Mec, som han dog ikke har undersøgt nærmere.

Olieanalyser viser i de fleste tilfælde, at der ikke har været bemærkninger. Der har dog
i ét tilfælde vist sig problemer, som ConMec imidlertid ikke havde praktisk mulighed for at
reagere på, inden havariet skete, nemlig for så vidt angår det første havari på Sønderpark
den 22. november 1999. Ellers har analyserne vist forholdsvis normale værdier, men der har
også været nogle, hvor værdierne har været for høje, og hvor han ikke ved, hvad man har
gjort.


- 17 -

Parternes synspunkter

Seas' advokat har bl.a. gjort gældende, at Seas med rette har ophævet servicekontrakterne
med ConMec, der væsentligt havde misligholdt disse. Seas opgør sit krav således:

Indbetalt depositum:

kr. 127.500,00

Forudbetaling for hovedreparation, Blåbærparken:
kr. 411.980,28

Forudbetaling for hovedreparation, Holmebækhuse:
kr. 342.659,30

I alt
Kr. 881.048,58

Der er indgået seks enslydende kontrakter for anlæggene, som ConMec havde det
overordnede ansvar for at vedligeholde. ConMec havde endvidere garanteret en oppetid på
0,95 og stillede krav om at godkende alt, hvad der blev monteret på anlæggene.
Havarirapporterne fra Tryg konkluderer flere gange, at ConMecs arbejde ikke var
udført tilfredsstillende. Eftersom rapporterne er indhentet i forbindelse med
forsikringsskader, har de bevisværdi. ConMec har været til stede under besøgene.
Olieanalyserne burde have fået alarmklokkerne til at ringe hos ConMec, og der er i det
hele taget et gennemgående billede af, at ConMec generelt ikke har levet op til opgaven
med at tilse og vedligeholde installationerne.
Syns og skønsmandens rapport bærer præg af at være udfærdiget flere år efter
havarierne. Skønsmanden retter i en række tilfælde kritik mod det af ConMec udførte
arbejde. Skønsmanden vurderer generelt, at havarierne kunne være undgået, såfremt
alarmsystemerne havde fungeret hensigtsmæssigt, og ansvaret herfor bør pålægges Con
Mec.
Varmemestrene stod for det daglige opsyn, herunder aflæsning af målere. De var ikke
ansat af Seas, men havde fået instruktion af ConMec. Havarier kunne imidlertid formentlig
ikke have været afværget af varmemestrene, som må antages at have foretaget det daglige
opsyn, som de skulle.
Alarmsystemerne, der var installeret af og blev serviceret af ConMec, burde have slået
fra ved for høje motorolietemperaturer.
De seks enslydende servicekontrakter skal ses som et samlet kontraktforhold mellem
parterne. Væsentlig misligholdelse på de fire anlæg gav derfor Seas ret til at ophæve med


- 18 -

hensyn til de to sidste, hvilket også følger af regler om anticiperet misligholdelse. Seas havde
derfor ret til at ophæve disse kontrakter.
Efter kontrakten skulle der ske betaling pr. produceret kwh el, hvorved der skete en
opsparing til bl.a. hovedreparation. ConMec er på grund af væsentlig misligholdelse
erstatningsansvarlig for Seas´s tab. For så vidt angår ConMecs krav om betaling for udførte
reparationer efter havariet på Parkvej den 7. april 2000, indtraf havariet efter 249 timers drift
efter endt hovedreparation på et tidspunkt, hvor anlægget var i ConMecs varetægt. Tryg
skriver i den forbindelse, at havariet "skyldes, at motorens komponenter og smøresystemer
er samlet uden passende rengøring", og at der må være tale om en garantisag.
Seas afregnede den 23. november 2000 og frem i alt 23 fakturaer med i alt 255.000 kr. til
ConMec for diverse service og vedligehold udført forud for mødet den 20. november 2000.
Det har ikke været aftalt mellem parterne, at Seas skulle betale for udførelsen af det af
ConMec den 11. april 2000 foretagne arbejde. Det må have stået ConMec klart, at det er en
garantisag.

Trygs advokat har bl.a. gjort gældende, at ConMec var forpligtet til kontinuerlig
vedligeholdelse af kraftvarmeværkerne, som var projekteret og installeret af ConMec, også
efter serviceaftalernes ophør, idet samarbejdet fortsatte blot uden serviceaftale. Forpligtelsen
bestod i vedligeholdelse og korrekt indstilling af anlæg og sikkerhedsautomatik og
alarmfunktioner som minimum ved 5000 timers eftersyn samt kontrol efter havari.
Det bestrides, at returvandstemperaturen konstant har været væsentligt højere end
foreskrevet. I hvert fald burde anlægget have slået fra, når der blev konstateret for høje
temperaturer. Det påhvilede ConMec at sikre disse alarmer. ConMec kan imidlertid ikke
have foretaget kontrol af sikkerhedsautomatikken, jf. syns og skønserklæringen, hvorefter
sikkerhedsautomatikken ikke har virket eller været indstillet korrekt. At ConMec ikke har
gennemført korrekt kontrol heraf, er en grov tilsidesættelse af ConMec´s forpligtelser.
Herudover har ConMec undladt at reagere på olieanalyser.
Det bestrides, at de forhold, der må antages at have forårsaget havarierne, kunne være
forhindret ved de daglige tilsyn. Det grundlæggende ansvar for instruktion af
varmemestrene, der ikke er fagkyndige, har ligget hos ConMec.


- 19 -

Det gør således gældende, at ConMec ikke har opfyldt sin forpligtelse til kontinuerlig
vedligeholdelse af anlæggene, herunder vedligeholdelse og korrekt indstilling af
sikkerhedssystemer og alarmfunktioner, og at denne mangelfulde ydelse af været årsag til
havarierne på anlæggene.
Vedrørende havari nr. 2 på anlægget Hastrupparken fremgår det af skønsmandens
svar på spørgsmål 1 3, at de konstaterede skader svarer til skader, som kan opstå ved
manglende eller utilstrækkelig smøring af lejerne, og at den sandsynlige årsag til havariet
vurderes enten at være, at kølingen af olien har svigtet, eller at der har været vand i olien,
hvilket kan skyldes manglende tilsætning af korrosionsinhibitorer til kølevandet. Det må
herefter lægges til grund, at årsagen til havariet var, enten at smøreolien blev for varm, uden
at anlæggets sikkerhedsautomatik stoppede anlægget, eller at der var vand i smøreolien. Det
gøres i den forbindelse gældende, at uanset hvilke forhold der måtte blive lagt til grund som
årsag, er ConMec ansvarlige herfor.
Vedrørende havari nr. 3 på anlægget Hastrupparken må det lægges til grund, at
anlægget automatisk genopstartede om natten, idet havariet er skete, da maskinen koblede
til efter endt udkobling. Skønsmanden anfører som svar på spørgsmål 4 6, at årsagen til
havariet synes at være drift af anlægget med for høje temperaturer fremkaldt enten af
returvandstemperaturen eller af tilsmudsning af anlæggets oliekøler og cylinderkøler. Det
gøres på den baggrund gældende, at havariet kunne være forhindret, såfremt ConMec
havde rettet de forhold, som førte til havari nr. 2, hvorfor ConMec er ansvarlig for havari nr.
3. Det gøres endvidere gældende, at anlæggets sikkerheds og alarmsystemer, som ConMec
var ansvarlig for, ikke har fungeret korrekt, idet smøreolietemperaturen var for høj, uden at
sikkerhedsautomatikken udløste nødstop af motoren.
Skønsmanden anfører som svar på spørgsmål 7 9 angående havari nr. 4 på
Hastrupparken, at der tydeligvis er tale om et havari som følge af overophedning af motoren
og et tilsyneladende totalt svigt af motorens sikkerhedssystemer, hvilket ConMec havde
ansvaret for, idet det må lægges til grund, at havariet kunne være forhindret, hvis anlæggets
sikkerheds
og
alarmsystemer
havde
fungeret
korrekt.
Det
bestrides,
at
sikkerhedsautomatikken har været ramt af strømsvigt, uanset det af skønsmanden antagne.
For så vidt angår anlægget Parkvej i Skælskør, svarer skønsmanden på spørgsmål 13 ­
15, at årsagen til havariet var problemer med smøringen af motoren. Endvidere fremgår det,


- 20 -

at olietrykket var for lavt, hvilket indikerer slid i motorens lejer, samt at der var et defekt
rulleleje, og at en mulig årsag til havariet kunne være en slidt motor med et lavt
driftsolietryk. Herudover burde ConMec have iværksat omgående driftsstop som følge af
resultatet af de foretagne olieanalyser inden havariet. På den baggrund må det lægges til
grund, at ConMec er ansvarlige for havariet, idet det i øvrigt bestrides, at havariet skyldes
for høj returvandstemperatur
Vedrørende Sønderpark fremgår det af skønsmandens svar på spørgsmål 16 ­ 18, at
det efter indholdet af olieanalysen af 8. november 1999 måtte stå enhver fagmand klart, at
anlægget straks skulle stoppes. Det må lægges til grund, at ConMec modtog resultatet den
19. november 1999 uden at reagere herpå, hvilket kunne have forhindret havariet, hvorfor
ConMec er ansvarlige herfor.
Generelt gøres det gældende, at ConMec er ansvarlige for havarierne som anført oven
for, og at ConMec endvidere groft har tilsidesat elementære sikkerhedsforanstaltninger,
hvorfor havarierne ikke er dækket af ansvarsforsikringen
ConMec har ved at bruge forskellige selskabsnavne i korrespondancen har påtaget sig
forpligtelserne solidarisk for de to sagsøgte selskaber.

ConMecs advokat har gjort gældende, at der er tale om seks forskellige kontrakter indgået
uafhængigt af hinanden og forhandlet separat. Seas har tillige handlet efter, at der er tale om
adskilte kontrakter, idet kontrakterne blev ophævet hver for sig.
Seas bragte selv i februar 2000 kontrakterne vedrørende Hastrupparken,
Asgårdsparken, Sønderpark og Parkvej til ophør ved opsigelse uden at gøre gældende, at
der forelå misligholdelse og uden at kræve erstatning for de da indtrådte havarier. Seas har
derfor ikke grundlag for de erstatningskrav, som under sagen er rejst vedørende
motorhavarier på disse ejendomme forud for opsigelsen, og det må i den forbindelse også
tillægges betydning, at Seas fortsatte med at anvende ConMec til at udføre service på disse
anlæg.
Seas havde endvidere intet grundlag for i november 2000 at ophæve kontrakterne
vedrørende Blåbærparken og Holmebækhuse. Hverken aktuel eller anticiperet
misligholdelse kan begrunde ophævelsen. Det er ubestridt, at anlæggene i Blåbærparken og
Holmebækhuse på intet tidspunkt har været misligholdt af ConMec i kontraktperioden, og


- 21 -

det er ligeledes dokumenteret, at der gennemført løbende service og reparationer samt
tilkald. At der indtrådte motorhavarier i de andre ejendomme, skabte ikke nogen til vished
grænsende sandsynlighed for, at det også ville ske i Blåbærparken og Holmebækhuse,
endsige for, at sådanne havarier ville skyldes ConMecs forhold.

Det bestrides, at ConMec har misligholdt sine forpligtelser vedrørende de andre
anlæg. ConMec A/S er i øvrigt slet ikke part i servicekontrakterne, og selskabet har ingen
ansatte. Der kan derfor under ingen omstændigheder fremsættes krav over for ConMec A/S.
Der er intet konkret belæg for, at alarmsystemet ikke fungerede, jf. f.eks.
skønserklæringens
side
8,
hvoraf
fremgår,
at
"motoren
var
stoppet
af
sikkerhedsautomatikken", side 10 hvoraf fremgår, at "anlæggets sikkerhedssystem havde
stoppet motoren som følge af for høj smøreolietemperatur", og side 11 hvoraf fremgår, at der
skete havari "under en genopstart af anlægget, efter at anlægget var stoppet af
automatikken, som følge af et for lavt olietryk". Det fremgår således en lang række steder, at
sikkerhedssystemet stoppede anlægget. Seas har ikke ønsket at fremlægge udskrifter af
alarmlister fra sin central i Haslev, uanset at ConMec har fremsat provokationer herom,
hvilket bør tillægges processuel skadevirkning. Uvirksomme alarmsystemer er ikke i sig selv
bevis for, at ConMec har misligholdt kontrakterne, idet Seas skal bevise, at ConMec´s
misligholdelse, og at denne misligholdelse er årsag til havari. Seas pålagde trods ConMecs
fraråden heraf ConMec at foretage ændring i alarmanlæggene, således at motoren foretog
en kontrolleret nedkørsel i stedet for momentant stop. Denne ændring har forringet
motorens sikkerhedssystem.
Det er ubestridt, at der er forekommet meget høje returvandstemperaturer væsentligt
over de værdier, som anlægget var dimensioneret efter. Det bemærkes, at returvandet
fungerer som kølevand for anlægget, og at motortemperaturen ved drift er helt afhængig af,
at Seas overholder den foreskrevne returvandstemperatur.
Seas har forsømt den daglige pasning af anlæggene. I henhold til servicekontrakten
ville der gå ca. 1 ½ til 2 måneder mellem, at ConMec besøgte anlæggene. I den øvrige
periode påhvilede det daglige tilsyn og pasning af anlægget Seas. Som anført af
skønsmanden mangler der logbøger for anlæggene, hvilket bør tillægges processuel
skadevirkning for Seas.


- 22 -

Seas har begået alvorlige betjeningsfejl, f.eks. må det lægges til grund, at Seas i visse
situationer har genstartet anlægget om natten efter, at sikkerhedsautomatikken har stoppet
anlægget, hvilket eksempelvis skete i forbindelse med havari nr. 3 i Hastrupparken.
Herudover har Preben Jensen forklaret, at han har besigtiget anlæg efter driftsstop og
genstartet dem uden at klarlægge årsagen til driftstoppet. Dette kan ConMec ikke pålægges
ansvar for.
Vedrørende havari nr. 2 på Hastrupparken viste den sidste olieanalyse ingen unormale
værdier. Samtidig udtaler skønsmanden i spørgsmål 2, at det "er dog sandsynligt, at det
daglige driftstilsyn kunne have observeret problemer med for høje temperaturer på motoren
eller i fjernvarmevandet til motoren". Det er herefter ikke godtgjort, at havariet skyldes
forhold, som ConMec er ansvarlig for.
Ved havari nr. 3 og 4 var servicekontrakten med ConMec ophørt pr. 31. december
1999, hvorfor ConMec ikke kan holdes ansvarlig for havariet. ConMec kan endvidere ikke
holdes ansvarlig for havarier, der indtræder efter, at andre firmaer har lavet service på
maskinen.

Havariet på Asgårdsskolen skete efter, at Henning Nissen fra februar 2000 begyndte at
udføre service på maskine, og ConMec kan ikke holdes være ansvarlig for en anden
servicemontørs arbejde. Seas valgte at igangsætte anlægget, uanset at det fremgik af
servicerapporten af 30. november 2000, at en overkogssikring burde skiftes.
Vedrørende Parkvej er der intet grundlag for kritik af ConMec. Selv om indholdet ved
flere olieskift har været lidt forhøjet, har det således efter syns og skønsmandens opfattelse
ikke været en sikker identifikation af et forestående motorhaveri". Skønsmanden har
endvidere udtalt, at det ikke er muligt at identificere en enkelt årsag, og at det er mindre
sandsynligt, at man ved de fastlagte serviceeftersyn på dette anlæg kunne nå at registrere
begyndende fejl i anlægget.

Olieanalysen på Sønderpark blev først modtaget af ConMec efter, at havariet var sket,
og ConMec havde først mulighed for at reagere mandag den 22. november 1999, hvilket
skal sammenholdes med, at der ikke foreligger oplysninger om, hvornår havariet indtraf.

Subsidiært gøres det gældende, at der er aftalt ansvarsbegrænsning mellem ConMec
og Seas, således at hver skade er begrænset til 250.000 kr.


- 23 -


Angående ConMec´s selvstændige påstand gøres det gældende, at Seas er forpligtet til
at honorere det arbejde, som er bestilt af Seas, og som er udført af ConMec, og at Seas
endvidere accepterede at betale fakturaerne på parternes møde den 20. november 2000.

Sø og Handelsrettens afgørelse

Seas havde med ConMec indgået enslydende servicekontrakter for hvert af de 6 anlæg,
hvortil ConMec havde leveret gasmotoren. Seas opsagde servicekontrakterne vedrørende
Hastrupparken, Asgårdsparken og Sdr. Park pr. 31. december 1999 og vedrørende Parkvej,
når anlægget var igangsat efter reparation, men fortsatte med at lade ConMec foretage
serviceeftersynene, nu efter forudgående bestilling og i regning for hver enkelt leveret
tjenesteydelse. Seas lod endvidere servicekontrakterne vedrørende Blåbærparken og
Holmebækhuse fortsatte uændret, indtil Seas i brevet af 20. november 2000 i forlængelse af et
møde samme dag meddelte, at Seas under henvisning til "svigtende tillid til de af ConMec
udførte arbejder gennem det seneste år" ønskede "hurtigst muligt at opsige" disse
servicekontrakter, hvilket efter indholdet af og begrundelsen for brevet må forstås som en
ophævelse af, hvad der i brevet udtrykkeligt betegnedes som "de to løbende
servicekontrakter vedr. Blåbærparken og Holmebækhuse".

Seas har herved selv betragtet de 6 servicekontrakter som separate kontrakter, idet Seas
har bragt servicekontrakterne til ophør på forskellige tidspunkter, alt efter om der var
problemer med anlæggene, eller om anlæggene kørte uden problemer, hvilket de gjorde på
de to tilbageblevne anlæg, hvor der ikke havde været havarier eller anden misligholdelse
end den, som Seas som grundlag for ophævelsen for så vidt angår disse to anlæg har
påberåbt sig med hensyn til de fire andre anlæg. Idet hver kontrakt herefter må bedømmes
separat, og idet der ikke er anført særlige forhold, der kan begrunde ophævelsen for så vidt
angår Blåbærparken og Holmebækhuse, er ophævelsen uberettiget for så vidt angår disse
anlæg. Seas nægtede den 20. november 2000 og i tiden derefter ConMec adgang til at udføre
serviceopgaver i overensstemmelse med servicekontrakterne og har herved bragt sig i
fordringshavermora, og ConMec kan således beholde sine forudbetalinger for så vidt angår
disse anlæg uden at skulle tilbagebetale noget i anledning af reparationer, som ydelserne til
ConMec indebar en forudbetaling for, men som ConMec ikke fik adgang til at foretage.


- 24 -

Som sagen er forelagt, er der ikke anledning til at tage stilling til, om Seas var berettiget
til at ophæve aftalen for så vidt angår Hastrupparken, Asgårdsparken, Sønderpark og
Parkvej. Servicekontrakterne vedrørende disse ejendomme blev udtrykkeligt bragt til ophør
ved opsigelse, og Seas fortsatte med at bruge ConMec som leverandør af serviceopgaver,
nøjagtigt som før opsigelsen, nu blot mod særskilt regning. Herved og i mangel af
udtrykkelig tilkendegivelse om det modsatte har Seas afskåret sig fra at gøre gældende, at
der forud for opsigelsen den 15. februar 2000 af servicekontrakterne for disse fire ejendomme
forelå misligholdelse af disse servicekontrakter ved det første og andet havari i
Hastrupparken, det første havari i Sønderpark og det første havari på Parkvej.
Syns og skønsmanden har under domsforhandlingen forklaret, at årsagen til
motorhavarierne navnlig har været smøreoliesvigt, som har været forårsaget af for høj
olietemperatur, der igen synes forårsaget af for høj kølevandstemperatur, i forbindelse med
mangelfuldt fungerende sikkerhedssystem, der ikke har gennemført shutdown ved den
foreskrevne olietemperatur. Denne beskrivelse og forklaring er relevant ved vurderingen af
det tredje havari i Hastrupparken, det andet havari i Sønderpark og det andet havari på
Parkvej, der alle fandt sted i perioden efter, at Seas den 15. februar 2000 havde bragt
servicekontrakterne til ophør ved opsigelse, og indtil Seas fuldstændigt afbrød samarbejdet
den 20. november 2000, i hvilken periode ConMec alene udførte arbejde efter Seas'
forudgående bestilling.
Syns og skønsmanden har under domsforhandlingen i forbindelse med
konstateringen af, at sikkerhedssystemerne ikke har fungeret, som de skulle, fremhævet, at
man på ingen måde kan udelukke, at sikkerhedssystemerne ligefrem har været afstillet. De
personer, der kunne have interesse i at gøre dette, kunne være varmemestre eller andre, som
på Seas' vegne førte tilsyn med anlæggene, herunder også ansatte hos Seas. En nærmere
bedømmelse af, hvad der i det enkelte tilfælde har været baggrunden for, at
sikkerhedssystemerne ikke har fungeret, som de skulle, er vanskeliggjort ved, at Seas, trods
ConMecs opfordring hertil under sagen, ikke har fremlagt lister over de alarmer, som er
indgået fra anlæggene til Seas' central i Haslev. Bevismæssigt har retten under disse
omstændigheder intet grundlag for at antage, at det er ConMec, der har begået fejl i
forbindelse med disse sikkerhedssystemer, som kan begrunde, at ConMec har
erstatningsansvar for de indtrufne skader.


- 25 -

Syns og skønsmanden har i den forbindelse udtalt, at ejeren af et sådant anlæg, her
Seas, bør sørge for dagligt kvalificeret tilsyn med anlægget af kvalificeret personale, der fører
logbøger og er nøje instrueret om, hvad der skal foretages ved forskellige former for
driftsforstyrrelser mv. Et sådant tilsyn fra Seas' side synes da også forudsat i bestemmelsen i
servicekontraktens pkt. IV.5., hvorefter ConMec skal underrettes om alarmer og andre
uregelmæssigheder ved maskinen, som opdages ved "den daglige rundering". Seas havde
endvidere ganske særlig anledning til at sikre sig, at der var et kvalificeret dagligt tilsyn med
anlæggene, efter at Seas den 15. februar 2000 havde opsagt servicekontrakterne med Con
Mec. Særligt om Parkvej bemærkes, at det ikke kan fritage Seas som ejer af anlægget for
pligten til at sørge for, at der førtes kvalificeret dagligt tilsyn med anlægget, at ConMec
havde undersøgt gasmotoren og foretaget prøvekørsler heraf i forbindelse med ConMecs
reparation af maskinen efter det første havari. Under disse omstændigheder, hvor Seas som
anlægsejer har forsømt at sørge for det kvalificerede daglige tilsyn, som ville have været
egnet til at afværge havarierne, findes Seas ikke at have bevist, at ConMec er ansvarlig for
de havarier, som fandt sted i perioden, efter at Seas den 15.februar 2000 havde bragt
servicekontrakterne til ophør ved opsigelse, og indtil Seas fuldstændigt afbrød samarbejdet
med ConMec den 20. november 2000.
Det anførte gælder så meget desto mere med hensyn til de havarier, som først
indtrådte efter, at Seas den 20. november 2000 fuldstændigt havde afbrudt samarbejdet med
ConMec, som således ikke fik adgang til at udføre arbejde på nogen af motorerne efter
denne dato.
ConMec frifindes herefter for Seas' krav. Tryg er indtrådt i Seas' krav og dermed i
Seas' retsstilling i forhold til ConMec, og ConMec frifindes derfor ligeledes for Trygs krav.
Det følger af det anførte, at der intet grundlag er for Seas' afvisning af at betale Con
Mecs fakturaer for arbejde udført på Parkvej i Skælskør, og ConMecs selvstændige påstand
tages derfor til følge.

Retten tager således i det hele ConMecs påstande til følge og pålægger Seas og Tryg in
solidum at betale ConMec sagens omkostninger med 200.000 kr., heraf 17.440 kr. til
dækning af retsafgift og resten til dækning af udgift til advokatbistand, således at Seas og
Tryg i deres indbyrdes forhold endeligt bærer halvdelen heraf og således at de to sagsøgte
selskaber i deres indbyrdes forhold hver endeligt modtager halvdelen heraf.


- 26 -


T H I K E N D E S F O R R E T

Seas Distribution A.m.b.A. skal inden 14 dage til ConMec Holding ApS betale 707.180,76 kr.
med procesrente fra den 22. maj 2002..
ConMec A/S og ConMec Holding ApS frifindes for de påstande, som Seas
Distribution A.m.b.A. og Tryg Forsikring A/S har nedlagt.
Seas Distribution A.m.b.A. og Tryg Forsikring A/S skal inden 14 dage i
sagsomkostninger én for begge og begge for én til ConMec A/S og ConMec Holding ApS
betale 200.000 kr. i sagsomkostninger, således at de i deres indbyrdes forhold endeligt hver
bærer, henholdsvis hver modtager halvdelen heraf.Otto Raben
Michael B. Elmer
Johannes Jacobsen
(retsformand)

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»