Handelsagentur

Resumé

Handelsagent fandtes ikke berettiget til provision af omfattende salg fra agenturgiverens hovedkontor i Korsør til indkøbsselskab for hele Norden, som var beliggende i agentens territorium, idet han, der var af den opfattelse, at han ikke var berettiget til provision, havde kendt til salget i adskillige år, inden hans advokat rejste kravet.
Det fandtes ved dommen bevist, at agenturkontrakten var blevet ophævet ved parternes fælles forståelse i lyset af agentens misligholdelse heraf ved at oppebære salgssummer fra kunder uden at give agenturgiver oplysning herom og straks afregne til denne.
Retten så ved dommen bort fra bestemmelse i forudgående kendelse efter delforhandling, hvorefter det ved sagens fortsatte behandling skulle lægges til grund, at kontrakten fortsat var i kraft, idet denne del af kendelsen byggede på bevismangel, der var retsstridigt fremkaldt ved den ene parts objektivt ufuldstændige og urigtige forklaring og manglende fremlæggelse af dokumentation.

Dom i sagen H-96-09 PK Trading AB

(Advokat Erik Due)
mod

ScanCom International A/S
(Advokat Jens Skytte)

Kontrakten

Ved handelsagenturkontrakt af 20. februar 2003 (i det følgende: Kontrakten) antog ScanCom International A/S (i det følgende: ScanCom), som er producent af havemøbler mv., med virkning fra den 1. januar 2003 PK Trading AB (i det følgende: PK Trading) som handelsagent for "Garden Furniture, Cushions and accessories *and+ Maintenance Products" med et territorium angivet som: Kongeriget Sverige.  Kontrakten indeholdt bl.a. følgende bestemmelser:

"International Agency Agreement

(ICC Commercial Agency Contract)

Article 1 - Territory and Products

1.1. The Principal [ScanCom] appoints the Agent [Peter Sandwall, PK Trading AB], who accepts, as his commercial agent, to promote the sale of the products … in the territory ...

Article 3 - Agent's functions

3.1. The Agent agrees to use his best endeavours to promote the sale of the Products in the Territory in accordance with the Principal's reasonable instructions and shall protect the Principle's interests with the diligence of a responsible businessman. …

3.5. The Agent is not entitled to receive payments on the Principal's behalf without prior written authorization from the Principal to that effect. …

Article 5 - Undertaking not to compete

5.1. Without the prior written authorization from the Principal, the Agent shall not represent, manufacture or distribute any products which are in competition with the Products, for the entire term of this contract. …

Article 7 - Sales Targets - Guaranteed Minimum Target

7.1. The parties may agree mutually on the sales targets for the forthcoming year.

7.2 The parties shall make their best efforts to attain the targets agreed upon, but the nonattainment shall not be considered as a breach of contract by a party, unless that party is clearly at fault.

7.3. In Annex IV the parties may agree on a guaranteed Minimum Target and on the consequences of its non-attainment. …

Article 10 - Financial Responsibility

10.1. The Agent shall satisfy himself, with due diligence, of the solvency of customers whose orders he transmits to the Principal. He shall not transmit orders from customers of which he knows or ought to know that they are in a cirtical financial position, without informing the Principal in advance of such fact. He shall, furthermore, give reasonable assistance to the Principal in recovering debts due. …

Article 13 - Exclusivity

13.3. The Principal shall be entitled to deal directly with the special customers listed in Annex VI, § 2; in respect of the sales to such customers the Agent shall be entitled to the reduced commission provided for in Annex VI, § 2. …

13.4. The Principal is entitled to promote and sell the Products through his internet website (if any). Unless otherwise agreed in writing, no commission will be due to the Agent with respect to such sales. The Principal will take reasonable precautions in order to reduce interference of his promotion through Internet with the Agent's activity.

Article 15 - Agent's Commission

15.1 The Agent is entitled to the commission provided for in Annex VI, § 1, on all sales of the Products which are made during the life of this contract to customers established in the Territory. …- 3 -

Article 16 - Method of calculating commission and payment

16.1. Commission shall be calculated on the net amount of the invoices, i.e. on the effective sales price …

16.2. The Agent shall acquire the right to commission after full payment by the customers of the invoiced price. …

Article 18 - Terms of the Contract

18.2. This Contract shall be automatically renewed for successive periods of one year, unless terminated by either party by notice given in writing by means of communication ensuring evidence and date of receipt (e.g. registered mail with return receipt, special courier, telex), not less than four months before the day of expiry. If the Contract has lasted for more than five years, the period of notice will be six months. The parties may agree in writing on longer periods of notice. …

Article 20 - Earlier termination

20.1. Each party may terminate this contract with immediate effect, by notice given in writing by means of communication ensuring evidence and date of receipt (e.g. registered mail with return receipt, special courier, telex), in case of a substantial breach by the other party of the obligations arising out of the contract, or in case of exceptional circumstances justifying earlier termination. …

Annex VI - Commissions

§ 1 - Amount of commission (article 15.1.)

1.1 Amount of commission is 5 (five) percent. …

§ 2. Special customers/Reduced commission (Article 13.3.)

On all sales to the following customers the Agent [PK Trading] is entitled to the following reduced commission:

Jysk Group 0 %

Coop Group 0 %

IKEA 0 %

Metro 0 %

Bauhaus 0 %

Danske Trælast/Beijer 0 %

Other international accounts/buying offices 0 %.

…"

ScanComs krav mod PK Trading

ScanCom havde den 16. april 2007 og den 10. maj 2007 udstedt fakturaer til Sommarmöblar AB på i alt 29.751 USD og den 30. juni 2007 en faktura til Möbeloutlet i Göteborg AB på 20.838 USD i anledning af salg formidlet af PK Trading. Endvidere havde PK Trading selv købt varer af ScanCom for et samlet beløb på 26.721,75 USD. Ingen af disse fakturaer på i alt 77.310,75 USD blev betalt.

Der blev holdt møder mellem parterne den 4. oktober 2007 på PK Tradings lageradresse og den 26. oktober 2007 i København. Forløbet af møderne belyses af forklaringerne.

Efter mødet i København den 26. oktober 2007 sendte ScanComs salgsdirektør Lars Rudkjøbing samme dag en "aftale om betaling af skyldige beløb til ScanCom" til underskrift hos PK Trading att. Peter Sandwall. Det beløb, som PK Trading skyldte ScanCom, blev heri opgjort til i alt 66.118,76 USD, hvoraf 27.280,71 USD forfaldt til betaling ultimo oktober 2007 og resten den 1. februar 2008. Der blev ikke betalt.

Under henvisning til en telefonsamtale den 2. november 2007 beskrev Lars Rudkjøbing i brev af samme dato fremtidige betalingsvilkår (forudbetaling, kontant eller sikkerhedsstillelse), som (dog først) "accepteres, når nedenstående beløb 27.280,71 USD er indbetalt til ScanCom", hvorefter indholdet af brevet af 26. oktober 2007 på ny blev gengivet. Der blev fortsat ikke betalt.

I stedet meddelte Peter Sandwall i mails af  3. og 5. december 2007 ScanComs Lars Rudkjøbing, at i alt 55.655,40 USD ville blive betalt den 1. februar 2008, hvilket beløb dog heller ikke blev betalt.

Den 10. marts 2008 meddelte Lars Rudkjøbing i forbindelse med svar på en henvendelse fra Peter Sandwall, der rykkede for svar på en mail af 5. januar 2008, bl.a. om, hvorvidt ScanCom ville levere møbler til PK Trading, at ScanCom var "interesseret i at fortsætte dialogen og finde en løsning", eftersom ScanCom havde et stort økonomisk udestående med PK Trading. Lars Rudkjøbing bad derfor Peter Sandwall kontakte ham om en mødedato og skrev, at han til gengæld ville give ScanComs advokat besked på at vente med at sende kravene mod PK Trading til incasso. Der kom imidlertid ingen reaktion, og ScanComs krav blev fortsat ikke betalt.

PK Tradings krav mod ScanCom

Den 27. oktober 2008 skrev PK Tradings advokat følgende til ScanCom:

"… Min klient er nu blevet bekendt med, at De i de sidste 4 år har solgt direkte til Swethara Import AB uden at informere min klient om dette eller afregne provision til min klient, jf. *Kontraktens+ § 13, stk. 4. …

Jeg skal … anmode om, at De straks foretager afregning af den manglende provision til min klient. …"

ScanCom bestred berettigelsen af dette provisionskrav under henvisning til, at parterne på et møde den 4. oktober 2007 var blevet enige om at bringe kontrakten til ophør med øjeblikkelig virkning, idet Peter Sandwall og PK Trading væsentligt havde misligholdt Kontraktens artikel 3.5. ved at tilegne sig betalinger fra Sommarmöbler AB og Möbeloutlet i Göteborg AB.

ScanCom skulle endvidere ikke betale PK Trading provision af sit salg til Swethara Import AB (i det følgende: Swethara), der er indkøbskontor for havecentre i hele Norden, jf. Kontraktens artikel 13.3. og Annex VI, § 2.

ScanCom har den 30. juni 2010 uden præjudice for nærværende sag meddelt PK Trading opsigelse af Kontrakten i overensstemmelse med dennes artikel 18.2.

Påstande

Under sagen, som er anlagt den 10. november 2009, har PK Trading nedlagt endelig påstand om, at ScanCom skal betale 2,360 mio. DKK med procesrente af 1 mio. DKK fra den 10. november 2009 og af restbeløbet fra den 23. december 2010. Beløbet fremkommer således:

Provision på 5 % af ScanComs omsætning med Swethara, der efter ScanComs egne oplysninger i årene 2003-10 i alt var på 5.418.512,33 USD 270.926,07 USD Krav på provision af ScanComs manglende samhandel med PK Trading i årene 2008-10:

3 x skønsmæssigt 80.000 USD 240.000,00 USD

I alt 510.926,07 USD

Fradrag af erkendt skyldigt beløb -55.655,40 USD

I alt 455.270,67 USD

Afrundet og omregnet til DKK à kurs 521,91 = 2.360.000,00 DKK

ScanCom har påstået frifindelse.

Sø- og Handelsrettens kendelse af 18. oktober 2010

Under et forberedende retsmøde den 5. februar 2010 blev det besluttet at udskille spørgsmålene, om Kontrakten er i kraft eller ophævet, og om Swethara er omfattet af Kontraktens Annex VI § 2 ("Special Customers/Reduced Commission (Article 13.3)") til særskilt forhandling og afgørelse. Sø- og Handelsretten afsagde herefter den 18. oktober 2010 følgende kendelse:

"… Det norske selskab Thara Import AS, som ScanCom havde handlet med siden 2000, stiftede den 2. august 2002 et svensk datterselskab ved navn [Swethara]. Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet følgende:

"§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedrive import av företrädesvis trädgårdsartiklar, trädgårdsmöblar, grillar, stugor, hushällsartiklar, blomkrukor från hela världen till Sverige för försäljning och distribution till trädgårdscentrum i Norden, ävensom idka därmed förenlig verksam-het."

ScanCom hævder, at kunden [Swethara] er omfattet af kontraktens bestemmelse om "Other international accounts/buying offices", hvilket bestrides af PK Trading.

PK Trading har i den forbindelse blandt andet henvist til, at selskabet løbende har modtaget provision af ScanComs salg til den svenske koncern ICA AB.

Forklaringer

Peter Sandwall, direktør og eneejer af PK Trading, har blandt andet forklaret, at kontrakten blev udarbejdet af ScanCom og underskrevet i februar 2003. Han havde ved indgåelse af kontrakten hverken advokat- eller revisorbistand. Ved kontrakten fik han eneforhandlingen af ScanComs produkter i Sverige.

Kontraktens minimumssalg blev aldrig opnået. Det højeste salgstal, som selskabet opnåede, var 2,0 mio. USD. Minimumssalgs-tallene var urealistiske. PK Trading var på vej med nogle nye kunder, en så opstod der problemer med leveringen fra ScanCom, og selskabet mistede de pågældende kunder. Dette skete blandt andet i 2005 med en stor svensk møbelkæde ved navn Europamobler.

Såfremt ScanCom solgte til kunder i Sverige udenom PK Trading, var PK Trading berettiget til en provision heraf. Selskabet modtog blandt andet provision vedrørende ICA, der er den største dagligvarekoncern i Sverige. ICA kontaktede oprindeligt ScanCom og blev derefter henvist til PK Trading.

Kontraktens Annex VI § 2 om kunder, hvor PK Tradings provisionsandel udgør 0 %, herunder "Other international accounts/ buying offices" blev ikke gennemgået inden kontraktens underskrivelse. Det blev heller ikke drøftet, hvad "Other international accounts/-buying offices" dækkede over, eller hvordan disse skulle defineres.

Han fik i 2006 kendskab til, at ScanCom handlede med [Swethara]. Han fik oplysningen fra indkøberen Henric Baptist fra [Swethara]. I slutningen af 2007 fik han endelig vished om salget til [Swethara]. Han reklamerede i 2008 til ScanCom vedrørende den manglende afregning af provision på salget til [Swethara]. Han formodede, at ScanComs omsætning med [Swethara] udgjorde ca. 15 mio. SEK årligt.

[Swethara] er ikke omfattet af kontraktens Anneks VI § 2, da selskabet ikke specifikt fremgår af bestemmelsen, og da selskabet i henhold til dets vedtægter primært indkøber til Sverige og derfor ikke er omfattet af bestemmelsen "Other international accounts/-buying offices". *Swethara+s indkøb af varer sendes direkte til Sverige og distribueres herefter videre til butikker i Sverige og Finland.

De samlede beløb på 26.721,75 USD i henhold til fakturaer af 30. april, 28. maj og 4. juni 2007 til PK Trading, på 29.751 USD i henhold til fakturaer af 16. april og 10. maj 2007 til Sommarmoblar AB og på 20.838 USD i henhold til faktura af 30. juni 2007 til Möbeloutlet i Göteborg AB er ikke blevet betalt. PK Trading har modtaget møblerne. Hverken Sommarmobler AB eller Möbeloutlet i Göteborg AB har betalt til PK Trading. Kunderne afviste møblerne, fordi de blev for sent leveret af ScanCom.

Da kunderne afviste at modtage møblerne på grund af ScanComs forsinkelse, tog PK Trading containerne med møblerne retur. Selskabet solgte efterfølgende møblerne.

Han husker ikke fortjenesten. Han adviserede ScanCom om, at møblerne var kommet retur, og at selskabet disponerede over dem.

Der blev den 26. oktober 2007 afholdt et møde i København, hvor ScanCom opgjorde deres krav til samlet 66.118,76 USD. Han bekræftede ikke den efter mødet fremsendte skriftlige aftale, da han skulle kontrollere visse ting, herunder nogle reklama-tioner. PK Trading var på aftaletidspunktet i stand til at betale 27.280,71 USD. Han opgjorde efterfølgende det skyldige beløb til 55.655,40 USD. Beløbet fremkom efter fradrag af nogle reklamationer. Parterne blev herefter enige om beløbet på 55.655,40 USD. Han anerkendte, at PK Trading skulle betale 55.655,40 USD til ScanCom, og at beløbet ikke er blevet betalt. Dette skyldes dels den tilgodehavende provision, og dels de manglende svar på reklamationerne.

Den sidste ordre, som selskabet formidlede til ScanCom, var kunden Bra Sommarmobler.

ScanCom har på intet tidspunkt meddelt PK Trading, at samarbejdet ophørte, hverken mundtligt eller skriftligt. Det er således ikke korrekt, at det på møderne i oktober 2007 blev oplyst, at parternes samarbejde ophørte, eller at samarbejdet ophørte, såfremt PK Trading ikke betalte det skyldige beløb.

Lars Rudkjøbing, salgsdirektør i ScanCom, har blandt andet forklaret, at ScanCom sælger havemøbler på det globale marked. Produktionen foregår i Vietnam og Indonesien. Selskabets årlige omsætning er ca. 1 mia. DKK.

Selskabets salgsorganisation tager sig af nøglekunderne, og agenterne tager sig af de mindre kunder. Agentkontrakten med PK Trading blev indgået før hans ansættelse.

Han har ikke haft megen kontakt med PK Trading, der ikke er nogen stor kunde. PK Trading tog sig typisk af mindre kunder og specialistforretninger.

ICA er derimod en større kunde. ICA er ikke omfattet af kontraktens Annex VI § 2, hvilket selskabet efter hans opfattelse burde have været. ICA havde imidlertid en relation til PK Trading, idet direktør Peter Sandwall havde en personlig kontakt til ICA. Som følge deraf måtte PK Trading beholde ICA som "kunde" og dermed modtage provision af salget.

Sagen opstod i august måned 2007, hvor han blev gjort opmærksom på, at PK Trading var i restance, hvilket er usædvanligt for en agent. PK Trading er imidlertid både agent og kunde, hvorfor der var udstedt fakturaer til PK Trading.

Primo september 2007 kontaktede han og selskabets daværende direktør John Kejlhof direktør Peter Sandwall på SPOGA messen i Køln vedrørende restancen på 26.721,75 USD. Direktør Peter Sandwall forklarede, at hans likviditet var bundet i varelageret, og at der snarest muligt ville blive betalt. Der blev ikke indgået en egentlig betalingsaftale.

ScanComs bogholder Tina Andersen fortalte efter SPOGA messen, formentlig ultimo september, at hun i forbindelse med rykkerproceduren overfor kunderne, Sommarmobler AB og Möbleoutlet i Göteborg AB, havde fået oplyst, at kunderne havde betalt direkte til PK Trading. Dette var kritisk. ScanCom fakturerer således kunden, og kunden skal herefter betale direkte til ScanCom.

Han ringede straks til direktør Peter Sandwall og meddelte, at han var meget vred og utilfreds med, at PK Trading havde modtaget betaling fra de to kunder. Direktør Peter Sandwall forklarede på ny, at hans likviditet var bundet i varelageret.

Der blev herefter afholdt et møde den 4. oktober 2007 på PK Tradings lageradresse.

I mødet deltog endvidere sælger Tina Jensen, direktør Peter Sandwall og sønnen Johan Sandwall. Ved besigtigelsen konstaterede han, at der ikke var varer af  nævneværdig værdi på lageret, som var forholdsvist tomt. Han blev atter vred og skuffet. Der var ikke længere grundlag for et samarbejde mellem parterne, når direktør Peter Sandwalls oplysninger ikke stemte overens med virkeligheden. Det var hans opfattelse, at samarbejdet mellem parterne herefter ophørte, hvilket han meddelte til direktør Peter Sandwall. Han sendte ikke efterfølgende en skriftlig bekræftelse herpå.

Efter mødet drøftede han sagen med selskabets daværende direktør John Kejlholf, herunder spørgsmålet om inddrivelsen af restancen.

Der blev den 26. oktober 2007 igen afholdt et møde mellem parterne. Mødet blev afholdt på foranledning af direktør Peter Sandwall, der var ked af det, og som gerne finde ville en løsning på situationen. I mødet deltog endvidere sælgeren Tina Jensen, direktør Peter Sandwall og Johan Sandwall. På mødet blev tallene drøftet, og hvorledes betaling skulle finde sted.

Et beløb forfaldt til betaling ultimo oktober 2007. PK Trading havde herudover et tilgodehavende hos Gia Gården, der forfaldt til betaling den 1. februar 2008. Når PK Trading modtog betaling fra Gia Gården, skulle der ske betaling af restbeløbet til ScanCom.

Der var den 26. oktober 2007 ingen tvivl om, hvilke beløb der skulle betales.

Det fremtidige samarbejde blev ikke drøftet, da han fortsat anså samarbejdet som ophørt den 4. oktober 2007. Ved brev af 26. oktober 2007 bekræftede han indholdet af mødet.

Ved brev af 2. november 2007 sendte han en betalingsaftale til direktør Peter Sandwall med betalingsvilkårene for PK Trading og dets kunder. Baggrunden var, at direktør Peter Sandwall havde ringet og fortalt, at han havde nogle ordrer, som han gerne ville lægge hos ScanCom. Efter hans opfattelse var det hidtidige samarbejde ophørt, og direktør Peter Sandwalls henvendelse var derfor starten på et eventuelt nyt samarbejde med nye betalingsvilkår. Der skulle fremover ske forudbetaling eller stilles sikkerhed for betalingerne. Endelig var det en betingelse, at PK Trading skulle betale de allerede aftalte beløb, jf. mødet den 26. oktober 2007. Direktør Peter Sandwall var under telefonsamtalen indforstået hermed. Den afsluttende bemærkning i brevet: "Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde", benyttes af ScanCom efter fast forretningspraksis.

Forud for sin e-mail af 3. december 2007 havde han rykket direktør Peter Sandwall for betalingen af 27.280,71 USD, der forfaldt ultimo oktober 2007. Han bad derfor Peter Sandwall bekræfte, hvilket beløb der blev betalt. Han ved ikke, hvordan det af direktør Peter Sandwall opgjorte beløb på 55.655,40 USD fremkommer.

Han svarede ikke på direktør Peter Sandwalls øvrige henvendelser, da han fortsat afventede betalingerne, og da betingelserne for det nye samarbejde afhang heraf.

I marts 2008 sendte han en e-mail til direktør Peter Sandwall og satte inkassoforløbet i bero. Han erindrer ikke, hvornår PK Tradings sidste ordre kom. Der blev dog efter oktober 2007 leveret til en kunde, hvor der skete forudbetaling.

Siden 2000 har selskabet handlet med det norske selskab Thara Import AS, der indkøber varer til de lande, hvor Plantasjen, der er et havecenter, er repræsenteret.

[Swethara] er et datterselskab til Thara Import AS.

Tina Andersen, bogholder hos ScanCom, har blandt andet forklaret, at hun har været ansat siden 1997.

Den 30. april 2007 blev der udstedt en faktura til PK Trading, der ikke blev betalt rettidigt. PK Trading havde som agent købt ind til sit eget lager. Det er meget sjældent, at agenter også er kunder. Der blev efter aftale med sælgeren påbegyndt en rykkerprocedure i form af en skriftlig rykker. Hun fik ingen reaktion på rykkeren  - som regel ringer kunden eller betaler. Der blev herefter sendt en anden rykker, men der kom fortsat ingen reaktion. Sagen blev derfor overgivet til sælgeren Tina Jensen og salgsdirektør Lars Rudkjøbing.

PK Trading får provision af salget til kunderne Sommarmoblar AB og Möbeloutlet i Göteborg AB. ScanCom sendte fakturaerne til kunderne, men de blev ikke betalt. Hun påbegyndte derfor en rykkerprocedure. Hun fik ingen tilbagemelding om reklamationer eller lignende. Kunderne oplyste imidlertid, at de havde betalt fakturaerne til PK Trading. Dette var usædvanligt. Efter betalingsbetingelserne skulle der ske betaling til ScanCom. Hun videregav beskeden til sælger Tina Jensen og salgsdirektør Lars Rudkjøbing.

Henrik Cederqvist, indkøbsdirektør i den norske koncern Plantasjen ASA, har blandt andet forklaret, at koncernen er ejet af kapitalfonden Apax Partners. Koncernomsætningen i Plantajsen udgjorde i 2009 3,6 mia. NOK.

Plantasjen ASA har tre datterselskaber, benævnt Plantagen Sverige AB, Plantasjen Norge AS og Plantagen Finland OY.  [Swethara] er et datterselskab af Thara Import AS, der igen er et datterselskab af Plantasjen Norge AS.

Plantasjen har henholdsvis 37 butikker i Sverige, 58 butikker i Norge, 10 butikker i Finland og 2 butikker i Irland.

Plantasjen købte i 2001 det svenske selskab Växus med 9 butikker, hvilket blev starten på Plantasjen i Sverige.  [Swethara] blev i 2002 stiftet af Thara Import AS. Thara Import AS er eneejer af [Swethara]. Indtil 2006 var Thara Import AS kun delvist ejet af Plantasjen med en ejerandel på 50 %. I 2006 købte Plantasjen medejerens ejerandel og blev eneejer af Thara Import AS og dermed [Swethara]. Thara Import AS og [Swethara] er indkøbsselskaber.

Thara Import AS importerer varer fra blandt andet fjernøsten og distribuerer dem videre til det norske marked. Thara Import AS' personale administrerer driften af [Swethara]. Desuagtet er [Swethara] et selvstændigt selskab. [Swethara] importerer varer med henblik på videredistribution til Sverige, Finland og Irland.

Thara Import AS og Swethara AB er koncernen samlede indkøbskontor til Norden med en fordelingsnøgle på henholdsvis 38 % og 62 %.

Thara Import AS og [Swethara] håndterer kun importvarer, der ikke direkte leveres til den enkelte butik. Thara Import AS importerer primært varerne fra Asien, men der købes også af ScanCom og PK Trading. Såfremt varerne skal distribueres til det svenske marked vil [Swethara] afgive ordren til ScanCom.

I hans tid som indkøbsdirektør har han handlet direkte med ScanComs internationale kontor. Han har endvidere talt med sine forgængere/kolleger, der oplyste, at de også handlede direkte med ScanCom.

Fra og med sommersæsonen 2009 har han også handlet direkte med PK Trading.

Der blev i den forbindelse dog ikke handlet varer fra ScanCom. Han har aldrig fået en henvendelse fra PK Trading som agent for ScanCom.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det lægges som ubestridt til grund, at kontrakten hverken er opsagt eller ophævet skriftligt som foreskrevet i dennes artikel 18.2 eller artikel 20.1

ScanCom har imidlertid gjort gældende, at kontrakten er ophørt efter parternes fælles forståelse.

Mod direktør Peter Sandwalls forklaring kan det ikke anses for bevist, at der på møderne den 4. og 26. oktober 2007 har været en mellem parterne fælles forståelse om ophævelse af kontrakten.

Den omstændighed, at ScanCom ved brev af 2. november 2007 fastsatte nye betalingsvilkår for PK Trading og dets kunder, kan heller ikke føre til, at kontrakten dermed kan anses for ophørt. Det bemærkes i den henseende, at ScanCom selv fakturerede de af PK Trading formidlede kunder, og at kunderne betalte direkte til ScanCom.

ScanCom har herefter ikke godtgjort, at kontrakten er ophørt efter parternes fælles forståelse.

PK Trading er i medfør af kontrakten berettiget til provision af ScanComs direkte salg af havemøbler mv. til kunder i Sverige, medmindre den pågældende kunde er omfattet af kontraktens artikel 13.3, jf. Annex VI § 2.

[Swethara], der var stiftet på tidspunktet for kontraktens indgåelse, er ikke særskilt nævnt i Annex VI § 2, og det er herefter spørgsmålet, om [Swethara] efter en fortolkning er omfattet af bestemmelsen om "Other international accounts/buying offices".

Efter Henrik Cederqvists forklaring lægges det til grund, at langt størstedelen af *Swethara+'s indkøb er til det svenske marked, og at den resterende del alene videredistribueres til butikkerne i Finland samt to enkelte butikker i Irland.

Herefter, og da ScanCom i øvrigt som koncipist må bære risikoen for eventuelle uklarheder i kontrakten, har ScanCom ikke godtgjort, at [Swethara] er omfattet af kontraktens bestemmelse om internationale indkøbskontorer.

Derfor bestemmes:

ScanCom International A/S skal anerkende, at kontrakten mellem parterne fortsat er i kraft, og at Swethara Import AB ikke er omfattet af kontraktens Annex VI § 2. …"

Nye oplysninger fra Möbeloutlet i Göteborg AB m.v.

ScanComs advokat har i forlængelse af delforhandlingen og rettens kendelse af 18. oktober 2010 fortsat sine undersøgelser af, om det er rigtigt, at hverken Sommarmöbler AB eller Möbeloutlet i Göteborg AB har betalt til PK Trading.

I den forbindelse har ScanComs advokat fra Möbeloutlet i Göteborg AB's konkursbo fået aktindsigt i en faktura af 28. juni 2007 udstedt af selskabet PK Garden AB (i det følgende:

PK Garden) til Möbeloutlet i Göteborg AB på nøjagtig de samme varer og med angivelse af samme containernummer som angivet i ScanComs faktura af 30. juni 2007 på 20.838 USD. PK Garden har den 10. oktober 2007 krediteret en del af fakturaen og ubestridt modtaget 13.627 USD fra Möbeloutlet i Göteborg AB.

ScanComs advokat har til belysning af forholdene i PK Trading og PK Garden fremlagt udskrifter fra det svenske Bolagsverket, hvoraf det fremgår, at PK Garden har samme adresse og postboks som PK Trading og ejes af Peter Sandwalls hustru Karin Sandwall, og at Peter Sandwall er bestyrelsesmedlem i selskabet, der har haft en kraftigt stigende omsætning i årene fra 2008 til 2010. Hvor omsætningen i 2008 var på 3,462 mio. SEK, steg den i 2009 til 15,829 mio. SEK og i 2010 til 25,611 mio. SEK.

PK Trading ejes ifølge udskrift fra Bolagsverket af Peter Sandwall, og Peter Sandwalls hustru Karin Sandwall er medlem af bestyrelsen. PK Tradings omsætning var i regnskabsårene 2004/05: 12,114 mio. SEK, 2005/06: 6.302 mio. SEK, 2006/07: 3,068 mio. SEK, 2008: 4,682 mio. SEK og 2009: 0 SEK. PK Tradings egenkapital er i 2009-regnskabet opgjort til 202.377 SEK, bl.a. efter at have bogført PK Tradings krav under denne sag som et tilgodehavende.

Yderligere forklaringer

Peter Sandwall, direktør i PK Trading og medlem af bestyrelsen i PK Garden, har vedstået sin forklaring, som er gengivet i rettens kendelse af 18. oktober 2010, med den tilføjelse, at PK Garden AB havde modtaget en delbetaling fra Möbeloutlet i Göteborg AB. Denne delbetaling huskede han ikke under sin tidligere forklaring. PK Garden AB blev stiftet i 2006, og PK Trading AB er i dag et hvilende selskab. Han forventer dog, at PK Trading fremover vil blive brugt i et eller andet øjemed.

Der blev holdt flere møder med ScanCom i efteråret 2007, og han havde ifølge sin kalender den 28. marts 2008 i København et sidste møde med bl.a. salgsdirektør Lars Rudkjøbing vedrørende Bra Sommarmobler. På mødet, hvori også hans søn Johan Sandwall deltog, drøftede parterne også det fremtidige samarbejde, men PK Trading fik aldrig svar på sine reklamationer, eller på, hvordan de kom videre herfra. Optakten til mødet var Lars Rudkjøbings mail af 10. marts 2008. PK Trading havde i årene 2008-10 ikke nogen omsætning med ScanCom, da PK Trading efter den 1. juli 2007 ikke længere modtog nogen provision fra ScanCom.

Med hensyn til ScanComs omsætning med Swethara kontaktede han i august 2008 en advokat i Halmstad. Den svenske advokat rådede ham til at kontakte en dansk advokat. Den svenske advokat skrev aldrig selv til ScanCom. Det første brev til ScanCom med krav om provision af omsætningen med Swethara var således brevet af 27. oktober 2008 fra advokat Vagn Blindkilde. Det havde aldrig været  på tale, at PK Trading ikke skulle have provision af ScanComs salg til Swethara.

Så vidt han husker, var det i sommeren 2006, at Henric Baptist fortalte ham, at ScanCom havde en stor omsætning med Swethara. På dette tidspunkt kendte han selskabet Swethara, men det var Henric Baptist, der forklarede ham forbindelsen mellem Swethara og havecenterkæden Plantagen, der er et stort "brand". I Sverige hed Plantagen tidligere Växus.

Han havde tidligere en relation og salg til Växus, der i starten af 2000-01 blev overtaget af den norske koncern Plantasjen ASA. Han havde i 2000 solgt varer til Växus. Han havde ikke kendskab til ScanComs relation til den norske koncern Plantasjen ASA forud for 2006. Henric Baptist fortalte ham, at Swethara var et indkøbsselskab, og selvom han ikke fik oplyst eksakte omsætningstal, fornemmede han på Henric Baptist, at der var tale om et større tal. Han fik ikke oplysninger om Swetharas videredistribution af varerne.

Han kendte Henric Baptist fra dennes tidligere ansættelsessted og kontaktede ham med henblik på salg af møbler. Fra 2006 solgte han møbler fra eget sortiment til Henric Baptist. Han forsøgte ikke at sælge møbler fra ScanCom til Henric Baptist, da han vidste, at Henric Baptist købte møbler fra ScanCom. Han havde siden 2003, 2004 eller 2005 vidst, at ScanCom solgte møbler til Plantagen i Sverige. Denne viden havde han fra messerne, hvor repræsentanterne fra de forskellige selskaber mødtes. Det var især på SPOGA messen i Køln hvert år i november måned. Han har været på SPOGA messen i de seneste 35 år. På messerne mødte han både sine egne og Scancoms kunder. Han havde mødt repræsentanter fra Plantagen på messerne. Han forsøgte ikke at sælge møbler fra ScanCom til Plantagen eller til Swethara. Plantagen har 38 butikker i Sverige, og han har været på besøg i disse. Han havde ikke rejst spørgsmålet om provision af ScanComs salg til Swethara og Plantagen i Sverige, idet han troede, at han og PK Trading ikke var berettigede hertil. I 2008 søgte han bistand hos advokat, der mente, at han havde krav på provision heraf. Han havde aldrig selv taget spørgsmålet op med ScanCom, så længe samarbejdet mellem parterne fungerede. "Når han fik den provision, han fik, syntes han ikke, han skulle have provision af Swethara."

ScanCom havde opgjort  det skyldige beløb til 66.118,76 USD, men efter hans opfattelse udgjorde det skyldige beløb 55.655,40 USD. Han betalte ikke som lovet beløbet til ScanCom den 1. februar 2008, idet han ikke havde fået svar på sin henvendelse af 5. januar 2008, og idet det var underforstået, at der ikke ville blive betalt, før han havde fået svar. Han havde et møde den 24. marts 2008 med Lars Rudkjøbing, men der kom fortsat ikke noget svar.

PK Trading var i forhold til nogle kunder forhandler og i forhold til andre agent. Bra Sommarmöbler er PK Tradings egen kunde, og han sælger til dem både som forhandler og som agent. Når PK Trading sælger varerne som forhandler, kan PK Trading tage en højere pris. PK Trading valgte selv, om salg skete som forhandler eller som agent. PK Trading købte varer direkte fra ScanComs produktionssteder i både Indonesien og Vietnam.

Foreholdt, at møblerne på ScanComs faktura af 30. juni 2007 til Möbeloutlet i Göteborg AB var de samme som på PK Garden AB's faktura af 28. juni 2007 til samme selskab, og at samme containernummer var angivet på begge fakturaer, forklarer han, at PK Trading fik konnossementet udleveret af ScanCom. Fragten blev betalt af Möbeloutlet i Göteborg AB.

ScanCom havde leveret møblerne 3 måneder for sent og med anden varesammensætning end bestilt, således at Möbeloutlet i Göteborg AB afviste nogle af dem, jf. en kreditnota af 10. oktober 2007 på 6.564 USD fra PK Garden AB. Han er ikke bekendt med, hvad sønnen Johan Sandwall havde aftalt med ScanCom vedrørende faktureringen til  Möbeloutlet i Göteborg AB. De afviste møbler blev sat på PK Tradings lager. Han kan ikke forklare, hvorfor kreditnotaerne fra PK Garden også er opført i PK Tradings regnskab.

Han har ikke ønsket at fremlægge fakturaer mv. vedrørende Sommarmöbler AB og Möbeloutlet i Göteborg AB.

Han mindes ikke at have set bladet "Timeout - The ScanCom News" fra marts 2007 med omtale af ScanComs kunde Plantagen.

Nils Bøje Bendtzen har bl.a. forklaret, at han har stiftet og ejer halvdelen af ScanCom, for hvilket selskab han er direktør. Peter Sandwall og han var oprindelig konkurrenter, men da Peter Sandwall gik konkurs med et tidligere selskab, kontaktede han Peter Sandwall og spurgte, om han var interesseret i at blive ScanComs agent i Sverige.

Det blev udarbejdet en standardagentkontrakt med Peter Sandwall og PK Trading. Minimumssalgene i kontrakten blev aldrig opfyldt på det svenske marked. Dette var ellers lykkedes på alle ScanComs øvrige markeder. Det viste sig, at Peter Sandwall nærmest fungerede som grossist, og at han satte sin søn Johan Sandwall til at styre forretningen. Det blev herefter Peter Sandwalls øvrige sideforretninger, der overtog hans tid. Det var ikke, hvad ScanCom havde forventet af en agent, men man håbede på, at det blev bedre, og at Peter Sandwall kunne oplære sin søn i faget. Det var først, da Peter Sandwall begyndte at skylde penge og "stak den ene løgn efter den anden", at samarbejdet måtte ophøre.

Der var som sagt tale om en standardagentkontrakt med PK Trading. De store kædeforretninger spreder sig over tid geografisk til andre lande, eksempelvis kæderne Jysk, Metro, Bauhaus mv. Derfor var bestemmelsen om reduceret provision til agenten i § 2 i Annex VI formuleret således, at der var anført nogle eksempler på disse kædeforretninger og en opsamlingsbetegnelse "Other international accounts / buying offices". I det pågældende tilfælde omfattede opsamlingsbetegnelsen Thara Import AS i Norge, som ScanCom siden 1997 havde samarbejdet med. Thara Import AS begyndte siden at levere til Sverige, og i 2002 registrerede Thara Import AS det svenske selskab Swethara. Han ved ikke, hvornår Thara Import AS kom til Sverige. ScanCom handlede dog fortsat med Thara Import AS.

Han tror ikke, at han i forbindelse med kontraktindgåelsen sammen med Peter Sandwall gennemgik de enkelte selskaber, der var undtaget fra provision, herunder opsamlingsbetegnelsen "Other international accounts / buying offices". De er imidlertid begge gamle branchefolk, og hverken Peter Sandwall eller han var i tvivl om, hvad bestemmelsen i § 2 i Annex VI betød. Bestemmelsen er udtryk for branchekutyme, og Peter Sandwall havde da også ageret i overensstemmelse hermed. "Other international accounts / buying offices" er således de storkunder, der efterfølgende kan finde på at etablere sig i andre lande. Vidnet foreviste bladet "Timeout - the ScanCom News" nr. 2 fra marts 2007, hvoraf det fremgår, at kunden Plantagen (Thara) med forretninger i Sverige, Finland og Norge blev betjent af "Sales Division Nordic & Eastern Europe", dvs. af ScanComs hovedkontor. Bladet sendes til alle forhandlere og agenter.

Det var først, da Thara Import AS havde fået en vis størrelse i Sverige, at datterselskabet Swethara blev stiftet. Thara Import AS blev oprindelig betjent af en ScanCom medarbejder med kontor i Oslo. Siden blev alle storkunder betjent af ScanComs hovedkontor i Danmark. Det vidste Peter Sandwall fra møder på hovedkontoret og på messerne, hvor selskabernes repræsentanter mødes og forhandler kontrakter. Peter Sandwall kan ikke have undgået at møde indkøberne fra Thara Import AS og andre storkunder. Thara Import AS var oprindelig en import- og grossistvirksomhed, der blev opkøbt af Plantasjen Norge AS. Der blev aldrig lavet et tillæg til kontrakten vedrørende Thara Import AS eller Swethara.  Det var ikke nødvendigt, idet begge parter vidste, at disse kunder blev betjent direkte af ScanCom, Korsør.

Salgsdirektør i ScanCom,  Lars Rudkjøbing, har vedstået sin tidligere forklaring for retten og har supplerende forklaret, at han har været ansat hos ScanCom siden den 29. oktober 2004.

Salg til Thara Import AS sker via ScanComs internationale kontor i Korsør.

Kontakten med Thara Import AS varetages enten af ham selv eller hans chef, bl.a. ved møder i Korsør, Norge eller på messer i ind- og udland. Han har ikke oplevet nogen konflikt med PK Trading i forhold til Thara Import AS eller Swethara. Disse blev håndteret af hovedkontoret, og det havde aldrig været på tale, at PK Trading på nogen måde skulle involveres heri.

Han har forud for denne sag heller aldrig hørt, at PK Trading skulle have rejst krav om provision af salget til Thara Import AS eller Swethara.

Som ScanComs bogholder Tina Andersen har forklaret i retten forud for kendelsen af 18. oktober 2010, havde ScanComs kunder Sommarmöbler AB og Möbleoutlet i Göteborg AB efter oplysninger, som hun havde fået i forbindelse med rykkerproceduren over for disse kunder, betalt direkte til PK Trading. Selv om der ikke var tvivl om, at det var ScanCom, der skulle fakturere disse kunder, måtte PK Trading således have faktureret de samme møbler til Sommarmöbler AB og Möbleoutlet i Göteborg AB. Johan Sandwall havde oprindelig givet ham og bogholder Tina Jensen besked på at fakturere møblerne til Möbleoutlet i Göteborg AB og Sommarmöbler AB, og ScanCom fakturerede derfor ikke møblerne til PK Trading. Som følge af dette arrangement modtog ScanCom aldrig selv betaling for disse møbler, der på trods af konnossementets bestemmelser herom af uvisse årsager alligevel var udleveret til kunderne. På daværende tidspunkt kendte han ikke PK Garden AB.

Han sendte den 10. marts 2008 en mail til Peter Sandwall vedrørende en mødedato, men han erindrer ikke, at der blev holdt noget møde i marts 2008. Sagen stoppede med hans brev af 10. marts 2008.

PK Trading, der både var forhandler og agent, kunne i realiteten selv bestemme, om varerne skulle faktureres til selskabet eller til den pågældende  kunde. PK Trading kunne endvidere købe mindre partier fra ScanComs produktion i Indonesien. Derimod blev varerne fra produktionen i Vietnam faktureret direkte til kunden af ScanCom. ScanCom modtog efter oktober 2007 ingen ordrer formidlet af PK Trading AB.

Parternes synspunkter

Retten har i medfør af retsplejelovens § 339 bedt parterne om at ytre sig om spørgsmålet om, hvorvidt konklusionerne i rettens kendelse af 18. oktober 2010 er bindende for retten i forbindelse med den fortsatte behandling og afgørelse af sagen. For så vidt ScanCom ikke ønsker at retten skal være afskåret fra helt eller delvis at tilsidesætte kendelsen af 18. oktober 2010, har retten opfordret ScanCom til i givet fald at gøre det anbringende gældende, som er nødvendigt, for at retten kan tage stilling til, om kendelsens konklusioner skal tilsidesættes helt eller delvis, ligesom PK Tradings advokat er opfordret til i givet fald at gøre det modsatte anbringende gældende.

PK Tradings advokat har anført, at det ved Sø- og Handelsrettens kendelse af 18. oktober 2010 er fastslået, at Kontrakten fortsat var i kraft, indtil den ophørte med udgangen af 2010 som følge af ScanComs opsigelse den 30. juni 2010, og at Swethara ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i Kontraktens Annex VI § 2. Denne kendelse har retskraft mellem parterne og kan ikke tilsidesættes af retten. Den kan alene tilsidesættes under anke af rettens endelige dom i sagen.

Kendelsen er således bindende for såvel parterne som retten, der ikke på ny kan tage stilling til de samme spørgsmål mellem parterne, og som uprøvet skal lægge kendelsen til grund ved sin dom, idet der alene er hjemmel til at omgøre kendelser af procesledende karakter og til berigtigelse af egentlig fejlskrift. ScanCom må afvente en dom i overensstemmelse med kendelsen og kan herefter anke, såfremt ScanCom til den tid vil forsøge at løfte sin bevisbyrde for, at kontrakten er ophørt, eller at Swethara var omfattet af kontraktens Annex VI § 2.

PK Trading har på ingen måde søgt at undertrykke beviser i sagen, men har blot afslået at fremlægge de ønskede fakturaer til Sommarmöblar AB og Möbeloutlet i Göteborg AB, idet disse ikke ses at have betydning for sagen. Det er helt urimeligt, når ScanCom søger at sværte Peter Sandwall og dermed PK Trading ved at sige, at han har afgivet falsk for klaring for retten. Forklaringen var uden betydning ifølge kendelsen, der lagde vægt på det skriftligt aftalte.

Det følger af Kontrakten og af rettens kendelse af 18. oktober 2010, at PK Trading har krav på provision af ScanComs salg til Swethara i årene 2003-2010. Omsætningen med Swethara i disse år har i alt udgjort 5.418.512,33 USD, således at provision beregnet med 5 % heraf udgør 270.926,07 USD, svarende til 1. led af det rejste krav.

PK Trading har ikke udvist retsfortabende passivitet i forhold til ScanComs salg til Swethara. Peter Sandwall havde alene en meget svag viden om forholdene i 2006, og det var først på et meget sent tidspunkt i 2008 og først efter at han havde fået advokatbistand, at Peter Sandwall blev klar over, at Swethara ikke var omfattet af Kontraktens Annex VI § 2. Der blev straks herefter ved advokatbrev af 28. oktober 2008 fremsat krav om provision. Peter Sandwall fik sin viden fra Henric Baptist, der var en gammel bekendt, og som havde fået arbejde hos Swethara. Det burde imidlertid have været ScanCom, der af sig selv orienterede PK Trading som sin agent om samhandlen.

PK Trading kræver endvidere erstatning for indtjening, som PK Trading i årene 2008-2010 har mistet som følge af, at ScanCom har valgt at undlade at genoptage samhandlen efter Kontrakten med  Trading og i stedet opsagt denne til ophør med udgangen af 2010. ScanCom satte således parternes samarbejde på standby, og Peter Sandwalls henvendelser af 5. januar 2008 og 10. marts 2008 til ScanCom ved direktør Lars Rudkjøbing var forgæves. Lars Rudkjøbing svarede først den 10. marts 2008 og bad om et møde, som ifølge Peter Sandwall fandt sted den 28. marts 2010, og som Lars Rudkjøbing ikke erindrer. Så længe kontrakten ikke var ophørt, gjaldt dens bestemmelser imidlertid fortsat. ScanCom ville imidlertid ikke handle med PK Trading, der derfor har lidt tab, som svarer til den indtjening, som PK Trading ellers ville have haft. PK Tradings provision udgjorde i 2005/06 ca. 70.000 USD, og med den efterfølgende stigende omsætning i PK Garden AB, som Peter Sandwall løbende har lagt sine aktiviteter over i, ville indtjeningen skønsmæssigt være steget til 80.000 USD pr. år. Kravet opgøres således for de 3 år til 240.000 USD.

PK Trading har erkendt at skylde ScanCom 55.655,40 USD. Peter Sandwalls nægtelse af at fremlægge yderligere dokumentation vedrørende forholdet til Sommarmöbler AB og Möbeloutlet i Göteborg AB bør ikke medføre processuel skadevirkning. Der protesteres mod ScanComs nye anbringende om, at det var forudsat i kontrakten, at salg til Swethara ikke berettigede til provision. Disse spørgsmål er allerede afgjort ved rettens kendelse af 18. oktober 2010, der ikke er påkæret af nogen af parterne.

ScanComs advokat har anført, at Peter Sandwall har ændret forklaring i forhold til delforhandlingen. Han har nu erkendt, at han fra 2003 kendte til ScanComs salg til Swethara og Plantagen, og at han var af den opfattelse, at PK Trading ikke var berettiget til provision heraf, og at dette var baggrunden for, at kravet om provision først blev rejst af hans danske advokat den 27. oktober 2008. Direktør Nils Bøje Bendtzen har forklaret i nøje overensstemmelse hermed. Det helt afgørende er således, at parterne havde en fælles forståelse af Kontrakten, hvorefter PK Trading ikke var berettiget til at kræve provision af ScanComs salg til Swethara og Plantagen. Peter Sandwall kendte Plantagen, som han havde mødt hos ScanCom og på messer, herunder SPOGA messen i Köln.

PK Tradings advokat havde således intet retsgrundlag for den 27. oktober 2008 at fremsætte krav om betaling af provision til PK Trading af ScanComs salg til Swethara og Plantagen til PK Trading, og da kravet om provision først blev fremsat den 27. oktober 2008, efter at PK Trading igennem adskillige år havde kendt til forholdet mellem ScanCom og Swethara og Plantagen, var kravet under alle omstændigheder fortabt ved passivitet.

PK Trading havde således allerede  siden Kontraktens indgåelse den 20. februar 2003 været bekendt med ScanComs relation til Plantagen og Swethara, ligesom Peter Sandwall havde mødt repræsentanter for dem på messer og modtaget ScanComs nyhedsbrev med omtale af Plantagen, herunder at disse blev betjent af ScanComs hovedkontor i Korsør. ScanCom havde således på ingen måde holdt kundeforholdet til Plantagen og Swethara skjult for PK Trading, der da heller ikke på noget tidspunkt selv rettede henvendelse til Plantagen eller Swethara, som PK Trading vidste, ikke var deres kunde. PK Trading har således ikke noget krav på provision af salget til Swethara.

Dette resultat er en følge af PK Tradings passivitet og af parternes fælles forståelse af Kontrakten, der ikke er relateret til nogen specifik bestemmelse i denne. Selv om ScanCom ikke er enig i bestemmelsen i rettens kendelse af 18. oktober 2010, hvorefter det ved sagens fortsatte behandling skulle lægges til grund, at Swethara ikke er omfattet af Kontraktens Annex VI § 2, er parternes fælles forståelse af Kontrakten af generel karakter og ikke relateret til denne specifikke bestemmelse, hvorfor det for at nå til det korrekte resultat ikke er nødvendigt at tilsidesætte denne del af kendelsen af 18. oktober 2010.

Den anden del af PK Tradings påstand er meget uklar og vanskelig at forholde sig til.

Kontrakten mellem parterne var en handelsagenturkontrakt, men derimod ikke en kontrakt om pligt for ScanCom til at sælge visse møbler m.v. til PK Trading, endsige PK Garden AB.

PK Trading har hverken selv afgivet ordrer på møbler mv. eller formidlet ordrer for andre i 2008 og de følgende år. Hvis PK Trading har lidt tab, er det således udelukkende PK Tradings egen skyld. Det kan i den forbindelse ikke komme ScanCom til skade, at Peter Sandwall løbende har lagt PK Tradings omsætning over i PK Garden AB, med den følge, at PK Trading i 2009 var uden omsætning og nu er et hvilende selskab. PK Trading har således siden årsskiftet 2007-08 hverken formidlet eller selv afgivet ordrer til ScanCom og kan derfor allerede af denne grund ikke kræve erstatning.

Baggrunden for den manglende samhandel mellem parterne er, som det også er fremgået af direktør Lars Rudkjøbings forklaringer, at parterne under møder den 4. og 26. oktober 2007 i fælles forståelse bragte kontrakten til ophør i lyset af, at PK Trading havde begået et groft tillidsbrud ved at modtage betalinger fra Sommarmöblar AB og Möbeloutlet i Göteborg AB.

ScanCom har under den fortsatte sag fremlagt materiale modtaget fra Möbeloutlet i Göteborg AB's konkursbo, der dokumen-terer, at Peter og Karin Sandwalls andet selskab PK Garden har modtaget betaling fra Möbeloutlet i Göteborg AB, som tilkom ScanCom. Dette kunne ScanCom ikke bevise under delforhandlingen forud for kendelsen af 18. oktober 2010, men nu er der fuld dokumentation herfor, som også godtgør, at Peter Sandwall afgav falsk forklaring herom under den indenretlige afhøring forud for kendelsen.

På trods af, at forholdene vedrørende Möbeloutlet i Göteborg AB nu er afsløret og dokumenteret, fastholder PK Trading ved direktør Peter Sandwall, at man trods opfordringer hertil både forud for og under denne sag ikke vil fremlægge fakturaer og lignende, der yderligere kan belyse forholdet til Möbeloutlet i Göteborg AB og Sommarmöblar AB, " idet disse ikke ses at have betydning for sagen". ScanCom mener imidlertid, de har betydning for sagen, idet de yderligere vil dokumentere PK Tradings tillidsbrud over for ScanCom, og det er simpelthen ikke redelig fremgangsmåde under en sag som den foreliggende, når PK Trading ikke efterkommer provokationerne på dette punkt.

I betragtning af, at ScanCom hele tiden har forklaret, at Peter Sandwall gennem sine selskaber havde modtaget betaling, som tilkom Scancom, må afsløringen af de rette forhold gennem den nu fremkomne dokumentation medføre, at det tillægges processuel skadevirkning i forhold til PK Trading, at PK Trading har nægtet at fremlægge og således undertrykt de beviser, ScanCom har brug for at kunne opgøre og dokumentere sit krav i anledning af det grove tillidsbrud, som var baggrunden for parternes fælles forståelse om Kontraktens ophør, jf. også Kontraktens artikel 3.5.

Bestemmelsen i rettens kendelse af 18. oktober 2010 om, at det ved sagens fortsatte behandling skulle lægges til grund, at Kontrakten fortsat var i kraft, byggede efter præmisserne i kendelsen på, at der manglede bevis for, at Peter Sandwall gennem PK Trading  - og, som det har vist sig, det med ham og PK Trading nært forbundne selskab PK Garden AB - faktisk havde begået dette tillidsbrud ved at modtage betaling, som skulle være tilgået ScanCom uden at orientere ScanCom herom og uden straks at afregne med ScanCom.

PK Trading har med andre ord opnået rettens kendelse på dette punkt ved retsstridig undertrykkelse af dokumenter og afgiv-else af falsk forklaring for retten og ved at fragå modtagelsen af pengebeløb, som skulle være videregivet straks til ScanCom. Under disse omstændigheder kan retten ikke være bundet af bestemmelsen i kendelsen af 18. oktober 2005 om, at det ved sagens fortsatte behandling skal lægges til grund, at Kontrakten fortsat er i kraft.

Hvis ikke retten under de foreliggende omstændigheder kan bortse herfra, tvinges retten til at afsige en dom, som alle véd, er urigtig, og det kan ikke være rigtigt, at ScanCom under disse omstændigheder i givet fald skal finde sig i først at blive dømt på et urigtigt grundlag i Sø- og Handelsretten for derefter at gå til Højesteret, som utvivlsomt kan og vil træffe den rigtige afgørelse i lyset af PK Tradings fordrejning af hele processen med henblik på uberettiget at berige sig på ScanComs bekostning. Det er ikke det, man har retssystemet til.

Delafgørelsen i sagen er truffet ved en kendelse, der ikke kan have samme bindende virkning som en dom, og en kendelse, der som følge af den ene parts retsstridige adfærd har fået et åbenbart urigtigt indhold, kan ikke være til hinder for en prøvelse, der kan ske under sagens fortsættelse i et tilfælde som her, hvor det er bevist, at kendelsen er opnået ved på retsstridig måde at fordreje bevissituationen gennem den pågældende parts afgivelse af falsk forklaring og bevidste undertrykkelse af bevis med henblik på gennem den herved fremkaldte vildfarelse retsstridigt at opnå egen vinding.

PK Tradings krav er i øvrigt fuldstændigt udokumenterede, ligesom de øvrige erstatningsbetingelser ikke er opfyldt. PK Trading er i realiteten insolvent, hvilket er baggrunden for, at ScanCom ikke har fundet grundlag for at nedlægge påstand om selv-stændig dom for modkravet på 66.118,76 USD, der således alene fremsættes til kompensation.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Efter direktør Peter Sandwalls forklaring havde han siden 2003, 2004 eller 2005 vidst, at ScanCom solgte møbler til Plantagen i Sverige. Han kendte Swethara, der var stiftet i 2002, og fik i 2006 af Swetharas indkøber, Henric Baptist, at vide, at ScanCom handlede med Swethara, og at omsætningen var stor, uden at der dog blev oplyst eksakte tal, ligesom han fik oplysning om den nærmere forbindelse mellem Swethara og Plantagen, der har 38 butikker i Sverige, i hvilke han havde været på besøg.

På trods af disse oplysninger rejste han ikke over for ScanCom krav om provision af ScanComs salg til Swethara og Plantagen i Sverige, fordi han var af den opfattelse, at han ikke var berettiget hertil, og fordi han "når han fik den provision, han fik, … ikke *syntes+, han skulle have provision af Swethara." Peter Sandwalls og dermed PK Tradings opfattelse af, hvordan Kontrakten skulle fortolkes og anvendes i relation til spørgsmålet om provision af ScanComs salg til Swethara og Plantagen var sammen-faldende med direktør Niels Bøje Bendtzens og dermed ScanComs opfattelse heraf.

Herefter, og idet PK Tradings krav om provision af ScanComs salg til Swethara først blev rejst den 27. oktober 2008, på trods af, at direktør Peter Sandwall og dermed PK Trading på dette tidspunkt i adskillige år havde haft kendskab til ScanComs handel med Swethara og Plantagen og i disse år havde afstået fra at rejse krav om provision heraf ud fra den nævnte retsopfattelse, kan der allerede af disse grunde ikke gives PK Trading medhold i det rejste krav om provision af ScanComs handler med Swethara. Der er herefter ikke tilstrækkelig anledning til at tage stilling til, om rettens kendelse af 18. oktober 2010 skal tilsidesættes for så vidt angår kendelsens bestemmelse vedrørende fortolkningen af Kontraktens Annex VI § 2.

Med hensyn til PK Tradings krav om erstatning for mistet indtægt og provision for årene 2008-2010 bemærkes først, at Kontrakten ikke medførte nogen pligt for ScanCom til at sælge møbler m.v. til Peter Sandwall og PK Trading, endsige til PK Garden AB, til hvilket selskab Peter Sandwall i disse år overførte den omsætning, der hidtil havde ligget i PK Trading.

Bestemmelsen i rettens kendelse af 18. oktober 2010 om, at det ved sagens fortsatte behandling skulle lægges til grund, at Kontrakten fortsat var i kraft, byggede på, at de da forelagte bevisligheder ikke gav tilstrækkeligt grundlag for mod Peter Sandwalls protest at anse det for bevist, at der på møderne den 4. og 26. oktober 2007 var en fælles forståelse  om, at kontrakten var ophørt. ScanCom var forud for kendelsen af 18. oktober 2010 ikke selv i besiddelse af objektive bevisligheder, der - mod Peter Sandwalls benægtelse under hans indenretlige forklaring  - gav retten tilstrækkeligt grundlag for at anse det for bevist, at Peter Sandwall og PK Trading væsentligt havde misligholdt Kontraktens artikel 3.5. ved at tilegne sig betalinger fra Sommarmöbler AB og Möbeloutlet i Göteborg AB.

Under sagens fortsatte behandling har ScanCom imidlertid dokumenteret, at det i objektiv henseende var ufuldstændigt og urigtigt, når Peter Sandwall i sin indenretlige forklaring forud for kendelsen af 18. oktober 2010 forklarede, at "hverken Sommarmöbler AB eller Möbeloutlet i Göteborg AB har betalt til PK Trading". Således findes ScanCom nu ved fremlæggelse af dokumenter udleveret fra Möbeloutlet i Göteborg AB's konkursbo at have bevist, at PK Garden AB - med hvilket selskab Peter Sandwall og PK Trading har nært økonomisk interessefællesskab  - har oppebåret 13.627 USD fra Möbeloutlet i Göteborg AB som

betaling for møbler leveret af ScanCom. Herefter, og idet retten i lyset af disse nye oplysninger må tillægge det processuel skadevirkning, at PK Trading  - trods opfordringer hertil før og under sagen - ikke har fremlagt de øvrige dokumenter vedrørende forholdet til Sommarmöbler AB og Möbeloutlet i Göteborg AB, lægger retten til grund, at Peter Sandwall ligeledes gennem PK Trading eller PK Garden AB, har oppebåret betaling for varer, som ScanCom har leveret til Sommarmöblar AB, uden at gøre ScanCom bekendt hermed og uden straks at afregne beløbene til ScanCom.

Dette var i sig selv et groft tillidsbrud i forhold til ScanCom og indebar en væsentlig misligholdelse af Kontrakten, navnlig dennes artikel 3.5.

Retten havde ved kendelsen af 18. oktober 2010 ifølge præmisserne ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse det for bevist, at der på møderne den 4. og 26. oktober 2007 var en fælles forståelse om, at kontrakten var ophørt, og retten bestemte derfor, at det ved sagens fortsatte behandling skulle lægges til grund, at Kontrakten fortsat var i kraft. Efter de nu foreliggendeoplys- ninger må det imidlertid lægges til grund, at denne bevismangel og dermed kendelsens konklusion på dette punkt alene skyldtes, at Peter Sandwall og dermed PK Trading  - der begge har nært økonomisk interessefællesskab med PK Garden AB  - retsstridigt havde fragået at have modtaget betaling fra Sommarmöbler AB og Möbeloutlet i Göteborg AB, at de trods opfordring-er hertil havde undladt på redelig måde at fremlægge dokumenterne vedrørende forholdet til disse kunder, således at ScanCom havde mulighed for nærmere at opgøre og dokumentere sit krav, og at direktør Peter Sandwalls indenretlige forklaring under delforhandlingen forud for kendelsen i objektiv henseende var ufuldstændig og urigtig. Dette kan alene lastes sagsøgeren PK Trading og dette selskabs direktør Peter Sandwall og bør ikke komme sagsøgte ScanCom til yderligere skade.

PK Trading har under disse omstændigheder ikke nogen beskyttelsesværdig interesse i at fastholde kendelsens bestemmelse om, at det ved sagens fortsatte behandling skulle lægges til grund, at Kontrakten fortsat var i kraft. Herved ville retten blive afskåret fra at afsige dom i sagen på et grundlag, der ikke er urigtigt og mangelfuldt som følge af den ene parts retsstridige forhold, således som kendelsens grundlag. Retten finder derfor, at den ved sin endelige afgørelse af sagen må se bort fra bestemmelsen i rettens kendelse af 18. oktober 2010 om, at det ved sagens fortsatte behandling skulle lægges til grund, at Kontrakten fortsat var i kraft.

Det lægges herefter i overensstemmelse med bogholder Tina Andersens forklaring ved delforhandlingen forud for kendelsen til grund, at hun i slutningen af september måned 2007 i forbindelse med rykkerproceduren over for Sommarmöbler AB og Möbeloutlet i Göteborg AB havde fået oplyst, at disse kunder havde betalt direkte til PK Trading. Idet dette nu er dokumenteret, jf. ovenfor, findes det ubetænkeligt i overensstemmelse med salgsdirektør Lars Rudkjøbings forklaring at lægge til grund, at parterne under møderne i oktober 2007 under henvisning til PK Tradings grove tillidsbrud og væsentlige misligholdelse blev enige om at bringe Kontrakten til ophør med øjeblikkelig virkning. At også PK Trading anså Kontrakten for at være bragt til ophør ved disse møder, fremgår af, at PK Trading efter dette tidspunkt hverken formidlede eller afgav ordrer til ScanCom og trods flere løfter herom undlod at betale sin erkendte gæld på 55.655,40 USD, hvilket Lars Rudkjøbing i brevet af 2. november 2007 havde gjort til en betingelse for eventuel fremtidig samhandel, der i øvrigt i givet fald ville finde sted på nye og væsentligt strengere betalingsvilkår.

Scan Com frifindes herefter i det hele for PK Tradings krav.

Efter sagens udfald skal PK Trading betale sagsomkostninger til ScanCom, der under hensyn til sagens værdi, karakter og forløb fastsættes til 200.000 kr., der skal dække ScanComs udgift til bistand af advokat.

T H I   K E N D E S   F O R   R E T

ScanCom International A/S frifindes.

PK Trading AB skal inden 14 dage til ScanCom International A/S betale 200.000 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Jens Zimmer Christensen

Michael B. Elmer

Carsten Vagn Jacobsen

(Retsformand)

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»