Handelsagentaftale - ophævelse uberettiget

HØJESTERETS DOM

afsagt tirsdag den 12. marts 2019

Sag 91/2018
(2. afdeling)

Hessel Pharma ApS
(advokat Søren Stenderup Jensen)
mod
Stragen Nordic A/S
(advokat Henrik Valdorf-Hansen)

I tidligere instanser er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 18. august 2016 og af Østre Landsrets 10. afdeling den 29. november 2017.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Jens Kruse Mikkelsen, Lars Apostoli og Anne Louise Bormann.

Påstande
Appellanten, Hessel Pharma ApS, har principalt nedlagt påstand om, at indstævnte, Stragen Nordic A/S, skal betale 1.147.086 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 24. april 2014, subsidiært stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom.

Stragen Nordic A/S har påstået stadfæstelse af landsrettens dom.

Højesterets begrundelse og resultat
Denne sag angår i første række, om Stragen Nordic A/S var berettiget til at ophæve en handelsagentaftale med Hessel Pharma ApS som følge af væsentlig misligholdelse, fordi Hessel Pharma ikke ønskede at underskrive en Standard Operating Procedure (SOP) udarbejdet af Stragen Nordic.

Som anført af Sø- og Handelsretten er bestemmelserne i SOP’en – navnlig om agentens mulighed for at give kunderne information om produkterne og svare på spørgsmål selv – formuleret på en sådan måde, at Hessel Pharma med rette kunne rejse spørgsmål, om Hessel Pharma fortsat kunne fungere som selvstændig agent i henhold til agentaftalen. Stragen Nordic besvarede ikke Hessel Pharmas anmodning om at få klargjort disse spørgsmål, men fastholdt blot, at Hessel Pharma var forpligtet til at underskrive SOP’en. I hvert fald under disse omstændigheder finder Højesteret, at det er uden betydning for spørgsmålet om væsentlig misligholdelse fra Hessel Pharmas side, om SOP’en som anført i skønserklæringen må anses for sædvanlig i branchen og ikke kan anses for væsentligt kommercielt byrdefuld for Hessel Pharma.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som Sø- og Handelsretten har anført, tiltræder Højesteret, at Hessel Pharma ikke har gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse af agentaftalen, og at Stragen Nordic som følge heraf skal betale i alt 800.000 kr. i erstatning og godtgørelse.

Højesteret stadfæster derfor Sø- og Handelsrettens dom, som dommen er berigtiget, således at kravet forrentes fra den 24. april 2014.

Sagsomkostninger er fastsat til dækning af advokatudgift for landsret og Højesteret med 120.000 kr., af retsafgift for Højesteret i forhold til det vundne beløb med 29.260 kr. og af udgifter til syn og skøn med 17.187,50 kr., i alt 166.447,50 kr.

Thi kendes for ret:

Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Stragen Nordic A/S betale 166.447,50 kr. til Hessel Pharma ApS.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.

Dom fra Højesteret: Ophævelse af agentaftale var berettiget

Efter at en sag havde været forbi såvel Sø- og Handelsretten og Landsretten, har Højesteret taget stilling ...»