Handelsagent - overtrædels e af markedsføringslovens § 1 og 10

Resumé

Om hvorvidt sagsøgte, Peder Riis, i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 10 har markedsført en møbelplejeserie, der er en efterligning af en møbelplejeserie fra sagsøgte, Reinholts Kemiske Fabrikker, hvor sagsøgte tidligere har været ansat i 16 år som agent

Dom i sagen Sag V-28-03 

Aktieselskabet Reinholts Kemiske Fabrikker
(Advokat John H. Jeppesen)

mod

Peder Riis
(Advokat Erik Johannsen)

Sagen drejer sig om, hvorvidt Peder Riis i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 10 har markedsført en møbelplejeserie, der er en efterligning af en møbelplejeserie fra Aktieselskabet Reinholts Kemiske Fabrikker (I det følgende: Reinholt), hvor han tidligere har været ansat som agent i 16 år.

 

Påstande 


Reinholt har nedlagt påstand om, at Fogedretten i Gråstens forbud af 14. februar 2003, jf. Ve-
stre Landsrets kendelse af 22. maj 2003, stadfæstes som lovligt gjort og forfulgt, og at Peder
Riis dømmes til at betale 473.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg.

Peder Riis har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling

Reinholt har siden 1940'erne produceret og solgt en serie af møbelplejemidler, der forhandles
af møbelforretninger. Peder Riis var agent for virksomheden fra 1985 og indtil den 31. august
2002, idet han ved brev af 31. juli 2002 opsagde samarbejdet. Peder Riis var i denne periode
eneste agent for Reinholt i Danmark. I Tyskland havde John Bech Christensen den direkte
kundekontakt, men Peder Riis varetog de administrative opgaver, herunder forsendelser og
fakturering.
I slutningen af august 2002 var Peder Riis begyndt at designe etiketter til en ny møbel-
plejeserie, kaldet Woodcare, og i september 2002 begyndte han at forhandle serien i Tysk-
land, ligesom han i november 2002 begyndte at forhandle serien i Danmark. Produkterne får
han produceret hos Hydro-Let ApS.
Reinholts og Riis' produkter sælges i identiske klare glasflasker. Dog sælges begges ha-
veteakolier i 1 l metaldunke. Før fogedforbudet blev nedlagt, havde flaskerne sorte kapsler,
men Riis er efter forbudet gået over til at bruge hvide kapsler. Reinholts etiketter har et mere
gammeldags udseende end Riis'.
Reinholts og Riis' produkter har parvis samme farve med visse afvigelser i nuancerne.
Produkterne sælges i samme kvanta og samme type emballage.
Ved kendelse af 14. februar 2003 nedlagde Fogedretten i Gråsten følgende forbud:

"Det forbydes Peder Riis direkte eller indirekte at producere, distribuere, markedsføre eller sælge
følgende træplejemidler af mærket Woodcare Classic i Danmark eller udlandet:
Bioolie, Egetræsvoks, Rød Polish, Bio Farbe Lauge, Bio Versiegler, Bio Pflegeöl, Hartholzöl, Bio
Bienenwachs, Bio Kalk-Seife, Bio Natur- und Laminatseife, Holz-Intensivreiniger, Lack-
Pflegemittel, Bio Teak Öl og Garten Teak Öl."

Fogedretten i Gråsten har blandt andet begrundet forbudet således:


- 3 -

"...Der er samlet en så betydelig lighed i de to produktseriers fremtoning, at produkterne
efter fogedrettens vurdering må anses for kommercielt forvekslelige. Der er således risiko for, at
en del af slutkunderne vil gå ud fra, at der er tale om de samme produkter, eventuelt med en ænd-
ret etiket-design....
Det må antages, at en betydelig del af slutkunderne vælger møbelplejeprodukter ud fra de-
res tidligere gode erfaring med et bestemt produkt, og Peder Riis vil derfor gennem produkternes
lighed opnå en fordel, der er begrundet i Reinholts mangeårige forhandling af tilsvarende produk-
ter."

Kendelsen blev den 22. maj 2003 stadfæstet af Vestre Landsret.

Forklaringer

Niels Jørgen Reinholt Jensen har forklaret, at han har arvet recepturet til produktet Shiny
French Polish efter sin far. Farven har altid været rød, men der kunne være brugt en hvilken
som helst farve, idet farven er tilsat. Han tvivler på, at nogen af Woodcares recepturer er
sammenfaldende med Reinholts.
Salget i Tyskland foregik på den måde, at John Beck Christensen besøgte kunderne i
Tyskland, hvorefter han sendte ordrerne til Peder Riis. Peder Riis stod herefter for fakturering
og forsendelse, og Peder Riis havde derfor alle de tyske kunders navne og adresser.
For 5-6 år siden var den årlige omsætning i Reinholt omkring 2,5 mill kr., men omsæt-
ningen er siden faldet. Dette kan skyldes manglende kundebesøg og opfølgning herpå fra Pe-
der Riis' side. Det er hans opfattelse, at Peder Riis' arbejdsindsats efter en alvorlig sygdoms-
periode for 5 år siden faldt.
Peder Riis havde fortalt, at han efter sin fratræden ikke ville have noget med møbel-
branchen at gøre. Reinholt udbetalte provision til Peder Riis for august 2002 og forsynede
ham frem til hans fratræden med sædvanlige informationer.
Han ved, at Peder Riis er fortsat med at sælge de Woodcare produkter, der er nedlagt
forbud mod. Den 3. april 2003 har Peder Riis afsendt nogle af de produkter, som denne sag
drejer sig om, nu blot med en hvid i stedet for en sort kapsel.
Det har haft store økonomiske konsekvenser for Reinholt, at Peder Riis har solgt Wood-
care produkterne. Da Reinholts ny agent, Edmund Kilde, besøgte de møbelhuse, der stod for
at skulle have besøg, kunne han konstatere, at disse kunder netop havde haft besøg af Peder
Riis, der havde solgt sine Woodcare produkter. Mange kunder har forvekslet produkterne, og
det er ofte sket, at Reinholt er kørt forgæves ud til kunder, der reklamerede, idet det rent fak-
tisk var Woodcare produkter, der blev reklameret over. Endvidere har flere kunder været af
den opfattelse, at Reinholt har fyret Peder Riis, og han har måttet skrive rundt til sine kunder


- 4 -

for at forklare, hvad der er sket. Endelig har Reinholt måttet hyre et reklamebureau, som kun-
ne informere kunderne om forbudssagen.

Peder Riis har forklaret, at han efter sin afsked hos Reinholt ville sælge konkurrerende pro-
dukter. Han henvendte sig derfor til Hydro-Let, som i forvejen havde en serie møbelpleje pro-
dukter i produktion. Produktionen af Woodcare serien startede i slutningen af august 2002.
Han kaldte det ene produkt rød polish for at differentiere navnet fra Reinholts rød shiny.
Det er korrekt, at han har solgt Woodcare serien til sin gamle kundekreds, men der er ta-
le om adresser, som han kunne have slået op i den gule fagbog.
Det er også korrekt, at han har solgt sine produkter efter det det nedlagte fogedforbud,
men han mener ikke, at han har overtrådt forbudet, idet han ikke længere benytter navnet bio,
ligesom han bruger hvide i stedet for sorte kapsler. Han mener heller ikke, at han overtræder
forbudet ved at sælge i Tyskland.

Edmund Kilde har forklaret, at han har et handelsselskab, der blandt andet sælger filtsko og
glidesøm til møbler. Herudover er han agent for Reinholt. Han betjener ca. 300 møbelforret-
ninger spredt over hele landet. Han blev agent for 2 år siden. Der er nok en tendens til, at
markedet for møbelplejemidler i denne periode har været en smule for nedadgående.
Når han i starten besøgte kunder, kunne han konstatere, at de netop havde haft besøg af
Peder Riis. Udsalgsprisen på Reinholts og Riis' produkter er den samme.

Lars Peter Pedersen har forklaret, at han ejer Hydro-Let ApS, der laver plejemidler og olier
til møbelindustrien samt til detailhandelen. Olierne blandes forskelligt, alt efter hvilken træ-
sort de skal bruges til. Oliernes farve bestemmes af produkterne samt de tilsætningsstoffter,
der bruges. Ofte er det derfor naturen, der bestemmer, hvilken farve produkterne får. Dette
gælder dog ikke Rød polish. Her er den røde farve tilsat. Den røde farve bruges til olier til
eksotiske træsorter.
Det var ikke noget problem for hans firma at fremstille en møbelplejeserie til Peder
Riis, idet man i begyndelsen af 1990'erne havde solgt en lignende serie til et norsk firma, og
idet serien mere eller mindre havde været i produktion siden.

John Bech Christensen har forklaret, at han i Tyskland sælger møbler og 20-35 møbelpleje-
produkter, herunder 11 fra Reinholt. Han omsætter årligt for 400.000 ­ 500.000 EUR.


- 5 -

Peder Riis havde i kraft af deres samarbejde hele hans kunderegister, og han har mistet
mange kunder, fordi Peder Riis har tilbudt disse sine egne produkter til en mere favorabel
pris. Han har måttet finde nye kunder for at kunne holde sin omsætning. Han har ca. 300 kun-
der spredt over hele Tyskland. Han underviser sælgerne af møbelplejemidlerne i brugen heraf.
Han har måttet forklare mange kunder, der troede, at der var tale om de samme produk-
ter, at Woodcare serien ikke var af så god kvalitet som produkterne fra Reinholt. Han har væ-
ret ude for, at kunderne reklamerer over Peder Riis' produkter til ham.
Han har kunnet konstatere, at Peder Riis efter fogedforbudet er fortsat med at sælge sine
produkter i Tyskland.

Parternes synspunkter

Reinholt har gjort gældende, at Peder Riis' Woodcare serie, både enkeltvis og samlet frem-
træder som en efterligning af Reinholts tilsvarende produkter, hvorfor markedsføringen heraf
indebærer overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 10.
Peder Riis har fra sit agentur for Reinholt indgående kendskab til både det danske og det
tyske marked, hvilket han har udnyttet ved at sælge samme produkttype, nemlig møbelpleje-
midler, ved at bruge samme salgsform, og ved at sælge til den samme kundekreds som Rein-
holt. Der er tilstræbt lighed, idet Peder Riis benytter samme emballage som Reinholt, ligesom
produkternes farver og navne er nærmest identiske.
Det er for Peder Riis en skærpende omstændighed, at han har beskæftiget sig indgående
med Reinholts produkter i en årrække. Peder Riis er underlagt en såkaldt naturlig konkurren-
ceklausul, hvilket vil sige, at han i særlig grad er forpligtet til at indrette sit produktudstyr og
sin markedsføring således, at der ikke er risiko for forveksling med produkter fra hans tidlige-
re samarbejdspartner, Reinholt.
Fogedretten i Gråsten har haft hjemmel til at nedlægge forbud mod Peder Riis' mar-
kedsføring af produkterne såvel i Danmark som i det øvrige EU.
Hvad angår erstatningskravet på 473.000 kr., der i et vist omfang er skønsmæssigt, bør
retten lade en rimelig tvivl komme Reinholt til gode. Peder Riis har under hele sagen forholdt
sig passiv over for sagsøgers opfordringer til at oplyse sagen. De 273.000 kr. vedrører mistet
omsætning, som er beregnet af Reinholts revisor. De resterende 200.000 kr. vedrører mar-
kedsforstyrrelse.
Der er brugt mange ressourcer på at håndtere denne krænkelse. Reinholt har således
måttet behandle reklamationer over Peder Riis' produkter, fordi kunderne har forvekslet pro-


- 6 -

dukterne, ligesom Reinholt har haft ekstra markedsføringsomkostninger, blandt andet til et
reklamebureau, der kunne informere kunderne om denne sag. Det er skærpende i relation til
opgørelsen af Reinholts tab, at Peder Riis har krænket det nedlagte fogedforbud.

Peder Riis har gjort gældende, at Reinholt ikke har godtgjort, at Peder Riis' produktion og
markedsføring af Woodcare serien er i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 10. Hensynet
til den fri konkurrence betyder, at kun slaviske eller meget nærgående produktefterligninger
beskyttes af markedsføringslovens § 1, hvilket der ikke er tale om i dette tilfælde. Etiketterne
fremtræder meget forskellige, og der er kun navnesammenfald, hvor navnene er rent beskri-
vende. Produkterne er på ingen måde forvekslelige, hverken enkeltvis eller samlet.
For at nyde beskyttelse er det endvidere en forudsætning, at produkterne har været un-
dergivet en udviklingsindsats, ligesom produkterne skal have særpræg. Reinholts produkter
opfylder ikke nogen af disse kriterier. Olierne ser ud, som de gør fra naturens hånd, og har
intet særpræg. Kun den røde olie er tilsat farve, men det er markedet, der har bestemt, at den-
ne olie skal være rød. Reinholt har ikke dokumenteret, at denne opfattelse af markedet skyldes
Reinholts produkt.
Det kan ikke tillægges nogen betydning, at Peder Riis har været agent for Reinholt, idet
han ikke har været underlagt nogen konkurrenceklausul. Peder Riis har ikke handlet i ond tro,
og han er udelukkende gået på markedet for at konkurrere, ikke for at plagiere.
Peder Riis har hverken misbrugt sin viden eller forretningshemmeligheder, hvorfor han
ikke har overtrådt markedsføringslovens § 10. Det kan ikke lægges Peder Riis til last, at kun-
derne hellere vil handle med ham end med Reinholt, ligesom det ikke kan lægges Peder Riis
til last, at hans produkter er billigere end Reinholts.
Reinholts erstatningspåstand er udokumenteret. Den største markedsforstyrrelse for
Reinholt var, at Peder Riis, der var Reinholts ansigt over for kunderne, stoppede samarbejdet.
Reinholts påstand for fogedretten var for uklar og upræcis til at danne grundlag for et
fogedforbud, og det har ikke været muligt for Peder Riis at vurdere, hvad det er, som han ikke
må sælge. Endvidere er der ikke hjemmel til at nedlægge forbud mod salg i Tyskland, idet det
her er tysk ret, der finder anvendelse.
Peder Riis har ikke overtrådt forbudet, men selv om han måtte have gjort det, kan det
ikke have betydning for sagen.


- 7 -

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det lægges til grund, at Peder Riis igennem 16 år frem til efteråret 2002 var Reinholts agent i
Danmark og havde al kundekontakt til de danske aftagere, ligesom han havde indgående
kendskab til Reinholts tyske kunder, idet han stod for kundeadministrationen, herunder faktu-
rering og forsendelse.
Allerede inden sin fratræden forberedte Peder Riis en konkurrerende møbelplejeserie,
idet han efter sin egen forklaring arbejdede med designet af etiketterne i slutningen af august
2002 og fik produkterne leveret den 13. september 2002, således at han allerede i september
2002 ­ umiddelbart efter at være fratrådt - på en messe i Tyskland kunne fremvise de færdige
produkter. Peder Riis har således udformet sin møbelplejeserie, mens han stadig var agent for
Reinholt.
Det lægges endvidere til grund, at Peder Riis har solgt og fortsat sælger sine Woodcare
produkter til de samme danske kunder, som han havde som agent for Reinholt, og til de sam-
me tyske kunder, som han havde sendt og faktureret varer til for Reinholt, og som han kendte
fra John Bech Christensens kundekartotek.
Retten finder, at der er en betydelig lighed ­ som må være tilstræbt ­ mellem de enkelte
produkter og deres navne og mellem serierne som helhed, og at Peder Riis ved sin handlemå-
de retsstridigt og på illoyal måde har tilegnet sig Reinholts kundekreds med henblik på for-
trængning af Reinholts ganske tilsvarende produkter. Der er tale om et nicheprodukt, som der
kun er plads til én af i en forretning. Peder Riis har derfor overtrådt markedsføringslovens § 1
og for så vidt angår det tyske marked tillige markedsføringslovens § 10.
Peder Riis har ikke godtgjort, at markedsføring af plagiater under tilsvarende omstæn-
digheder ikke også er retsstridig i Tyskland, og retten ser derfor bort fra anbringendet vedrø-
rende tysk ret, som ikke er begrundet nærmere.
Endelig finder retten ikke, at fogedrettens forbud er for bredt formuleret, hvorfor dette
stadfæstes som lovligt gjort og forfulgt.
Peder Riis har ved at foretage den nævnte markedsføring i strid med god markedsfø-
ringsskik pådraget sig erstatningsansvar over for Reinholt, jf. markedsføringslovens § 13, stk.
2.
Det er en skærpende omstændighed, at Peder Riis er fortsat med at sælge sine produkter
trods fogedforbudet, jf. retsplejelovens § 650, hvorefter forbudet har virkning fra fogedrettens
kendelse af 14. februar 2003.


- 8 -

Det er vanskeligt at skønne over omsætningstabet og over markedsforstyrrelsens om-
fang, som i et vist omfang er vedvarende. Efter et samlet skøn og under hensyn til krænkel-
sens grovhed og til, at krænkelsen er fortsat også efter nedlæggelsen af fogedforbudet, fast-
sættes erstatning til et samlet beløb på 300.000 kr.
Peder Riis skal endvidere betale sagens omkostninger som nedenfor bestemt. Omkost-
ningsbeløbet omfatter også omkostningerne ved sagens behandling for Fogedretten i Gråsten
og for Vestre Landsret.

T H I K E N D E S F O R R E T:

Fogedretten i Gråstens forbud af 14. februar 2003, jf. Vestre Landsrets kendelse af 22. maj
2003, stadfæstes.

Peder Riis skal inden 14 dage til Aktieselskabet Reinholts Kemiske Fabrikker betale 300.000
kr. med procesrente fra den 28. februar 2003 og 60.000 kr. i sagsomkostninger.

Carsten Vagn Jacobsen Elmer
Hans Havsager

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»