Godtgørelse ved fratræden uden opsigelse

Resumé

Funktionær havde krav på godtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2a, stk. 1, ved fratræden på grund af alder uden opsigelse.

Dom i sagen F-37-02 


Ledernes Hovedorganisation
som mandatar for X
(som hensiddende i uskiftet bo
efter Y)
(Advokat Torben Gammelgaard)
mod
Dansk Industri som mandatar for
Odense Staalskibsværft A/S
(Advokat Heinrich Søndengaard Nielsen)


Sagens spørgsmål er, om Y har krav på godtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2a, stk. 1, ved fratræden uden opsigelse i henhold til en bestemmelse i hans ansættelseskontrakt.

Påstande

Ledernes Hovedorganisation som mandatar for X har nedlagt påstand om, at sag-
søgte, Dansk Industri som mandatar for Odense Staalskibsværft A/S, tilpligtes at
betale 81.975 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 26. september 2002.


- 2 -


Dansk Industri som mandatar for Odense Staalskibsværft A/S har nedlagt på-
stand om frifindelse.

Nærmere om sagen

Y blev ansat på Odense Staalskibsværft A/S den 1. februar 1969. Af ansættelseskon-
traktens § 8 fremgår blandt andet følgende: "Funktionæren er forpligtet og berettiget
til uden opsigelse at fratræde ved det fyldte 65. år, medmindre anden aftale træffes".

Af en skrivelse af 23. oktober 2000 fra Odense Staalskibsværft A/S til Y fremgår
blandt andet følgende: "Den 2. juni 2001 fylder De 65 år, der som bekendt er Værf-
tets pensionsalder. Dette betyder, at Værftet har registreret, at De fratræder med ud-
gangen af juni måned 2001...".

Y fratrådte sin stilling den 30. juni 2001.

Ledernes Hovedorganisation oplyste ved skrivelse af 26. juli 2001 til Odense
Staalskibsværft A/S, at Y efter organisationens opfattelse opfyldte betingelserne for
at modtage fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2a.

Dansk Industri meddelte ved skrivelse af 14. september 2001 til Ledernes Hovedor-
ganisation, at der ikke ville blive betalt fratrædelsesgodtgørelse.

Der blev den 31. oktober 2001 afholdt mæglingsmøde mellem Ledernes Hovedorga-
nisation og Odense Staalskibsværft A/S, hvor enighed ikke kunne opnås.

Det påstævnte beløb er ikke bestridt størrelsesmæssigt.

Procedure

Ledernes Hovedorganisation som mandatar for X har principalt anført, at ansæt-
telseskontraktens § 8 må betragtes som en opsigelse, der udløser ret til fratrædelses-
godtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2a. Y kunne på fratrædelsestidspunktet
ikke oppebære folkepension og har endvidere ikke haft arbejdsgiverbetalt pension.


- 3 -


Formålet med funktionærlovens § 2a er efter bestemmelsens forarbejder at mildne
overgangen til anden beskæftigelse for ældre funktionærer, der opsiges efter i en
længere årrække at have været beskæftiget i samme virksomhed. Begrebet "opsiges"
må forstås således, at funktionæren beskyttes mest muligt. Højesteretsdommen trykt i
UfR 1999.93/3 H kan tages til indtægt for, at en funktionær, der fratræder ved en
fastsat pensionsalder uden ret til pension, kan kræve fratrædelsesgodtgørelse i hen-
hold til § 2a, da fratrædelsesbestemmelsen må sidestilles med en opsigelse. Der er
endvidere i juridisk teori nærmest enighed om, at såfremt ansættelseskontrakter på
forhånd fastsætter en bestemt fratrædelsesdato ved opnåelse af en given alder, må
fratræden i relation til § 2a opfattes som en konsekvens af en ved aftalens indgåelse
meddelt opsigelse.

Det gøres subsidiært gældende, at skrivelsen af 23. oktober 2000 fra Odense
Staalskibsværft A/S må anses som en opsigelse, der udløser ret til fratrædelsesgodt-
gørelse.

Dansk Industri som mandatar for Odense Staalskibsværft A/S har anført, at Y
fratrådte i henhold til en mellem parterne indgået aftale. Y blev således ikke opsagt,
hvilket er en betingelse for at oppebære fratrædelsesgodtgørelse. Aftalen mellem
parterne, ansættelseskontraktens § 8, må anses som en aftale indgået mellem to lige-
værdige parter.

Baggrunden for og formålet med funktionærlovens § 2a, er at mildne overgangen til
anden beskæftigelse for ældre funktionærer. Dette beskyttelseshensyn er ikke til ste-
de i nærværende sag, da Ys fratrædelsestidspunkt er aftalt til at ske på et tidspunkt,
hvor udtræden af arbejdsmarkedet må anses for sædvanlig. En formålsfortolkning af
funktionærlovens § 2a må sammenfattes således, at funktionæren skal beskyttes, når
det fremstår som overraskende for funktionæren, at han skal fratræde. Højesterets-
dommen trykt i UfR 1999.93/3 H må overordnet forstås således, at en funktionær
ikke har ret til fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2a ved fra-
træden på en forud aftalt fratrædelsesdag.

Skrivelsen af 23. oktober 2000 fra Odense Staalskibsværft A/S er ikke en opsigelse,
men alene en bekræftelse på den aftale, der blev indgået ved Ys tiltræden. Der er


- 4 -

derfor heller ikke som følge af denne skrivelse opstået et krav på fratrædelsesgodtgø-
relse i henhold til funktionærlovens § 2a.

Rettens begrundelse og resultat

Bestemmelsen i Ys ansættelseskontrakt må antages at have været led i en mere gene-
rel ordning fastsat af Odense Staalskibsværft A/S med henblik på ikke løbende at
skulle opsige funktionærer til fratræden ved den fastsatte aldersgrænse på 65 år. På
denne baggrund findes det at være i strid med funktionærlovens beskyttelsesformål,
såfremt Y i forbindelse med sin fratræden som følge af den af Odense
Staalskibsværft A/S fastsatte aldersgrænse skulle være afskåret fra at oppebære godt-
gørelse i henhold til funktionærlovens § 2a, stk. 1. Bestemmelsen om Ys fratræden,
når han fylder 65 år, må således sidestilles med en opsigelse til fratræden på dette
tidspunkt, jf. funktionærlovens § 2a, stk. 1. Herefter, og da der er enighed om, at be-
tingelserne for tilkendelse af den krævede fratrædelsesgodtgørelse i øvrigt er opfyldt,
tages den af Ledernes Hovedorganisation som mandatar for X nedlagte påstand til
følge.

T h i k e n d e s f o r r e t:

Sagsøgte, Dansk Industri som mandatar for Odense Staalskibsværft A/S, skal til sag-
søger, Ledernes Hovedorganisation som mandatar for X, inden 14 dage betale 81.975
kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 26. september 2002 til betaling sker.

Inden samme frist betaler sagsøgte 15.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøger.


Aage Jacob Jensen Steen Mejer Hansen Hans Havsager(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes


- 5 -

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»