Nordhavn - Solopgang bred 5

Godstransport af 1 palle vin

Resumé

Kontraherende og udførende fragtførere havde ikke udvist grov uagtsomhed, jf. CMR § 37, ved under nødvendig overnatning på rasteplads i Sverige ikke at have aflåst traileren, hvori de transporterede 1 palle vin.

 

Dom i sagen H 3/08 

Lloyd's syndikaterne: Aegis Syndicate nr. 1225, Beazley
Syndicate nr. 0623 og 2623, Millennium Syndicate nr.
1221 og Chaucer Marine Syndicate nr. 1084 c/o First
Marine Insurance A/S
(Advokat Lars Rosenberg Overby)
mod
Samlast A/S og
(Advokat Ulla Fabricius)
Alex Andersen Ølund A/S
(Advokat Michael Villadsen)


Indledning og påstande

Sagen angår transportansvar for tyveri af en palle vin i forbindelse med en CMRtransport. Lloyd's syndikaterne: Aegis Syndicate nr. 1225, Beazley Syndicate nr. 0623 og 2623, Millennium Syndicate nr. 1221 og Chaucer Marine Syndicate nr. 1084, alle repræsenteret af First
Marine Insurance A/S, (i det følgende: Lloyd's) har nedlagt påstand om, at Samlast A/S (i det følgende: Samlast) og Alex Andersen Ølund A/S (i det følgende: Ølund) dømmes til in solidum, subsidiært alternativt, at betale Lloyd's 322.211 kr. med rente 5 % p.a. fra den 2. marts 2007. 

Samlast og Ølund har heroverfor påstået frifindelse og gensidigt nedlagt friholdelsespåstand over for hinanden.

Oplysningerne i sagen

Weinart ApS (i det følgende: Weinart), der på auktion i Stockholm havde købt et antal fine
vine for i alt 331.920 DKK, indgik aftale med Samlast om at sørge for, at vinen blev hentet på
auktionshuset og transporteret til Weinart i København. Til at udføre transporten fra
Stockholm til København af godset, som Samlast beskrev som en palle vin på 153 kg, antog
Samlast vognmandsfirmaet Ølund, som navnlig foretager transport af blomster fra GASA i
Odense til bl.a. Sverige, og som på returrejsen medtager andet gods. Ølunds vogn med to
chauffører hentede pallen, og undervejs mod København overnattede de på rastepladsen
Klevshult, som ligger mellem Jönköping og Värnamo. Den følgende morgen opdagede de, at
pallen med vin var stjålet, mens de lå og sov i førerkabinen. Omstændighederne i forbindelse
med overnatningen omtales nærmere i chauffør Helge Bent Nielsens vidneforklaring, som er
gengivet nedenfor, og i Skåne politis rapport af 6. oktober 2006.
Lloyd's har den 28. juni 2007 udbetalt Weinart 331.920 DKK til dækning af tab ved
tyveriet og er derved indtrådt i Weinarts krav. Tryg Forsikring A/S (i det følgende: Tryg), der
ikke har villet anerkende, at Ølund har handlet groft uforsvarligt, har den 31. oktober 2007
som forsikrer for Ølund udbetalt på 10.872 DKK til Lloyd's, svarende til
begrænsningsbeløbet efter CMRlovens § 29, stk. 2.
En del af den stjålne vin, angivelig 33 flasker, er senere kommet til veje, udleveret til
Lloyd's og solgt på auktion gennem Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af direktør for og medejer af First Marine Insurance
A/S, Thomas Vang Jensen, af direktør for og medejer af Samlast, Lars Raasthøj, af
kørselsleder hos Ølund, Arne Rasmussen, og af chauffør Helge Bent Nielsen.


- 3 -


Direktør Lars Raasthøj har forklaret, at Samlast, der som speditionsfirma er specialiseret i
transport af vin, delikatesser o.l., tidligere havde forestået transport af vin fra Frankrig og
Belgien for Weinart, der bestilte Samlast til at hente "en palle med 153 kg vin". Samlast
modtog trods anmodning herom ingen andre oplysninger om godset, heller ikke om dets
værdi eller om krav til temperaturen under transporten. Samlast kunne derfor ikke give
særlige instrukser til sin udførende vognmand. Det er hans erfaring, at hvis tyveknægte vil
ind, kommer de det, uanset om vognen er låst, eller dette ikke er tilfældet.

Arne Rasmussen har forklaret, at han har været kørselsleder hos Ølund siden 1995, og at
Ølund primært transporterer blomster til Sverige og Norge. Det er almindelig kendt i
branchen, at de kører tomme på turen tilbage til Danmark, således at de kan tage returgods
med. Til Sverige kører de med to chauffører, idet der så kan køres i alt 18 timer uden
hviletid.
Lars Raasthøj fra Samlast kontaktede ham vedrørende en palle, som skulle
transporteres fra Stockholm til København, og han bekræftede telefonisk, at Ølund kunne
tage pallen med. Han fik alene oplyst, at der på pallen stod vin. Vin betragtes som
almindeligt stykgods, så han fandt ikke anledning til at videregive oplysningen om, at der
var vin på pallen, til chaufførerne.
Ølund har omkring 200 vogne. De bruger ikke hængelåse på trailerne, da det giver
flere indbrud, som igen ødelægger hængslerne. De kører med al slags stykgods, også
elektronik og tobak, som læsses i forvognen. Hvis Ølund bliver opmærksom på, at der er tale
om højrisikogods, anvender man vogne, som ikke skal overnatte undervejs.

Helge Bent Nielsen har forklaret, at han kørte lastbilen sammen med en anden chauffør. Når
de er to chauffører, kan de køre længere, før de skal holde hviletid. De fik over biltelefonen
besked på at hente en palle, og da de på den angivne adresse oplyste, at de skulle afhente en
palle, blev denne løftet op i vognen med en gaffeltruck. Han fik ikke oplyst, hvad der var på
den indlastede palle, men han kunne se, at der var tale om nogle kasser indpakket i sort
plastik, hvorpå der sad en faktura. Han stillede pallen i den første tredjedel af traileren og
stillede to tomme blomstercontainere bag den spændt op mod vognsiden.


- 4 -

Blomstercontainerne var tomme, og man kunne se igennem dem. De beregnede undervejs,
hvor langt de kunne nå, inden de skulle holde pause efter køre og hviletidsreglerne. De
ankom til Klevshult rasteplads den 5. oktober 2006 ved ½1010 tiden om aftenen. Det er en
god plads, de har aldrig hørt om problemer. Der var så mange biler på pladsen, at de ikke
kunne holde i de sædvanlige båse, og derfor parkerede de ved siden af dieselstanderen, som
er døgnåben og benyttes hele natten igennem. Restauranten, som har døgnåbent, lå 2030 m
væk. Pladsen var oplyst. Næste morgen kørte de videre. Det var først i Malmø, at de
opdagede, at pallen var skåret op, og at indholdet var væk. Vognen er 16 m lang, og de kan
ikke høre eller mærke, hvis nogen roder ved traileren, som ikke var låst med hængelås. De
tog senere følgende billede, der viser, hvordan deres lastbil havde holdt på rastepladsen:Parternes synspunkter

Lloyd's advokat har gjort gældende, at Ølund som udførende og Samlast som kontraherende
transportør, jf. CMRlovens § 4, er ansvarlige for godsets bortkomst. Ansvaret kan ikke
begrænses efter CMRlovens § 29, idet Ølund har udvist grov uagtsomhed ved ikke at aflåse
traileren under opholdet på rastepladsen med en tyveritækkelig vare, således som vin må
antages at være, uanset om vinen er dyr eller billig. Det burde i øvrigt have stået
transportørerne klart, at man ikke transporterer en enkelt palle vin fra Stockholm til
København, medmindre der er tale om en særligt dyr vin, og pga. de høje afgifter og det


- 5 -

begrænsede udbud er alkohol en højrisikovare i Sverige. Påstandsbeløbet er opgjort som
vinenes auktionspris (331.920 DKK) med tillæg af pakkeomkostninger (1.164 DKK)
fratrukket de 10.872 DKK, som Lloyd modtog fra Tryg.
Samlasts advokat har til støtte for sin frifindelsespåstand i forhold til Lloyd's gjort
gældende, at Samlast ikke hæfter for Ølunds fejl og forsømmelser og ikke selv har begået
nogen fejl, idet Samlast videregav de oplysninger, de modtog om godset, til Ølund. Skulle
retten finde Samlast ansvarlig i forhold til Lloyd's, skal Ølund i det hele friholde Samlast for
følgerne heraf, idet Ølund har handlet groft uagtsomt ved ikke at afvente nærmere
instruktion fra Samlast. Det bestrides, at Lloyd's har dokumenteret sit tab.
Ølunds advokat har henvist til, at Ølund og Tryg har erkendt ansvaret for bortkomst af
en palle og udbetalt erstatning herfor i overensstemmelse med CMRloven § 29, stk. 2. Ølund
bestrider at have udvist grov uagtsomhed, og Lloyd's har ikke løftet sin bevisbyrde herfor,
idet det ikke er al vin, der er tyveritækkelig, heller ikke i Sverige. Ølund modtog trods
anmodning herom ingen oplysninger om varens værdi. Det er almindelig kendt, at transport
af almindeligt stykgods foregår i ulåste trailere. Opholdet på Klevshult rasteplads var
nødvendigt, og lastbilen holdt så sikkert, som det var muligt. Der var hele tiden megen
trafik, også til benzinstanderne, og der var frit udsyn til lastbilen fra restauranten, der var
døgnåben. I det indbyrdes forhold må Samlast friholde Ølund for ansvar, idet Samlast ikke
gav Ølund oplysning om, at der var tale om særligt værdifuldt gods.

Sø og Handelsrettens afgørelse

Det lægges til grund, at det gods, som Ølund modtog, og som blev stjålet under lastbilens
ophold på rastepladsen i Klevshult, var det parti vin, som Weinart havde købt på auktionen i
Stockholm, og at Samlast og Ølund alene fik at vide, at godset var 1 palle vin på 153 kg.
Efter vidnet Helge Bent Nielsens forklaring havde pallen en højde på ca. ½ meter og
var belæsset med kasser, der var fuldt indsvøbt i sort plastic, således at man udefra ikke
kunne se, hvilken form for gods der var tale om, ligesom denne palle blev placeret bag to
tomme blomstercontainere.
Det lægges i overensstemmelse med Helge Bent Nielsens forklaring til grund, at han
og den anden chauffør på vogntoget for at overholde bestemmelserne om køre og hviletid


- 6 -

besluttede sig for at overnatte i lastbilen på rastepladsen ved Klevshult, og at de på den fuldt
oplyste plads parkerede lige ved siden af en dieselstander, som natten igennem blev benyttet
af lastbiler, der påfyldte brændstof, og på et sted, hvortil der var fuldt udsyn fra den efter det
oplyste døgnåbne restaurant.
Idet afsenderen ikke havde givet transportørerne oplysning om godsets særlige
karakter og høje værdi, var transportørerne berettigede til at behandle godset som
almindeligt stykgods. Retten har intet grundlag for at kritisere, at transporten blev afbrudt,
for at chaufførerne kunne holde den pause, som var nødvendig for at overholde reglerne om
køre og hviletid.
Herefter, og idet lastbilen på den fuldt oplyste rasteplads i Klevshult blev parkeret på
et sted, hvor der natten igennem færdedes andre, og hvortil der var udsyn fra den efter det
oplyste døgnåbne restaurant, findes chaufførernes undladelse af at låse anhængeren under
overnatningen ikke at være udtryk for en sådan kvalificeret uforsigtighed, at skaden kan
anses forvoldt skaden ved grov uagtsomhed, jf. CMRlovens § 37, stk. 2. Samlast og Ølund
frifindes derfor for Lloyd's påstand. Det er herefter ikke fornødent at tage stilling til deres
indbyrdes friholdelsespåstande.
Lloyd's skal inden 14 dage betale 25.000 kr. til Samlast og 25.000 kr. til Ølund til
dækning af sagsomkostninger. Der er ved afgørelsen heraf lagt vægt på sagens størrelse,
resultat og varighed.

T H I K E N D E S F O R R E T

Samlast A/S og Alex Andersen Ølund A/S frifindes.
Lloyd's syndikaterne: Aegis Syndicate nr. 1225, Beazley Syndicate nr. 0623 og 2623,
Millennium Syndicate nr. 1221 og Chaucer Marine Syndicate nr. 1084, alle repræsenteret af
First Marine Insurance A/S, skal inden 14 dage betale 25.000 kr. til Samlast A/S og 25.000 kr.
til Alex Andersen Ølund A/S til dækning af sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet
forrentes efter rentelovens § 8 a.

Ove Andersen
Michael B. Elmer
John Tyrrestrup
(retsformand)

(Sign.) 

___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»