God markedsføringsskik

Resumé

Sagsøgte, der i opsigelsesperioden etablerede konkurrerende virksomhed, havde optrådt illoyalt og handlet i strid med god markedsføringsskik. Ikke godtgjort at han havde gjort brug af erhvervshemmeligheder jf. Markedsføringslovens § 10, stk. 2.

Dom i sagen V-52-00

1) Stephen Henriksen
tidligere IFA Tagdækning ApS under konkurs
(Advokat Ebbe Høst)
2) Flemming Andreassen
tidligere IFA Tagdækning ApS under konkurs
(Advokat Ebbe Høst)
mod
Direktør Lars Jacobsen
(Advokat Jørgen Thomsen)


Denne sag vedrører spørgsmålet, om sagsøgte, Lars Jacobsen, som var ansat hos IFA Tagdækning ApS, overtrådte markedsføringslovens regler i forbindelse med etablering af konkurrerende tagdækkervirksomhed.


Påstande


- 2 -

Sagsøgerne, Stephen Henriksen og Flemming Andreassen, har
nedlagt følgende påstande:

1. Sagsøgte tilpligtes at ophøre med personligt eller i
selskabsform at virke som tagdækker for kunder i IFA Tag-
dækning Anpartsselskab, tre år fra den 30. april 2000.

2. Sagsøgte tilpligtes at betale 303.633,50 kr. med sædvan-
lige procesrenter fra sagens anlæg den 12. maj 2000.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen var oprindeligt anlagt af IFA Tagdækning ApS, men det
eventuelle krav er overdraget til sagsøgerne.

Sagsfremstilling:

Den oprindelige sagsøger, IFA Tagdækning ApS, drev tagdæk-
kervirksomhed med hovedarbejdsområde i Storstrøms Amt.
Virksomhedens direktør var fra 1987 til januar 1999 Ivan
Andreassen, der var far til sagsøgerne. Herefter blev Flem-
ming Andreassen direktør på grund af faderens sygdom. Sag-
søgte blev ansat i virksomheden den 1. august 1984. Af an-
sættelsesaftalen fremgår blandt andet, at han blev ansat
som sælger/konsulent, og at funktionærlovens bestemmelser
regulerede ansættelsesforholdet. Under ansættelsesforholdet
foretog sagsøgte kalkulationer og antog og opsagde persona-
le. Bl.a. opsagde han 3 mand den 21. marts 2000.

Den 22. marts 2000 blev der i Lolland-Falster Folketidende
under "Lokale Erhvervsnavne" bragt følgende:

"Direktør Lars Ingvard Jacobsen, Idestrup har stif-
tet anpartsselskabet ØERNES TAGDÆKNING med en an-
partskapital på 125.000 kr."

Sagsøgte opsagde mundtligt sin stilling den 22. marts 2000
og skriftligt den 23. marts 2000 ved sålydende skrivelse:


- 3 -

"Undertegnede, Lars Jacobsen, opsiger hermed min
stilling i IFA Tagdækning ApS, Ankervej 6, 4800
Nyk. F. pr. d.d. 23/3 2000. Efter samråd med min
læge fratræder jeg øjeblikkeligt."

Sagsøgte har under sagen oplyst, at han følte sig syg på
grund af forholdene på arbejdspladsen samt på grund af en
skatteefterbetalingssag, som han mener skyldes hans ar-
bejdsgivers og dennes revisor Poul Mahrt's forhold. Af læ-
geerklæring af 12. maj 2002 fremgår, at sagsøgte har været
hos lægen 4 gange i perioden 7. juli 1999 til 25. februar
2002 på grund af helbredsproblemer forårsaget af urimelige
arbejdsforhold, og at sagsøgte har forklaret, at han i til-
tagende grad er blevet udnyttet, ringeagtet og dårligt be-
handlet af sin arbejdsgiver, og at sagsøger af hensyn til
bevarelse af et rimeligt heldbred var nødt til at sige op
pr. 23. marts 2002.

Ved skrivelse af 24. marts 2002 bekræftede IFA Tagdækning
ApS ved Flemming Andreassen modtagelsen af opsigelsen og
anførte blandt andet:

"Vi skal hermed bekræfte din telefoniske opsigelse
den 22.3.00 og samtidig meddele dig, at vi ikke kan
acceptere, at du fratræder din stilling uden var-
sel. Jvnf. funktionærloven skal du afgive opsigel-
sesvarsel på 1 mdr. Vi skal derfor anmode dig om
straks at genoptage arbejdet, således at den sidste
arbejdsdag vil være den 30.4.2000...
Afslutningsvis skal gøres opmærksom på, at den vi-
den om vor virksomhed du i kraft af dit ansættel-
sesforhold har erhvervet dig, herunder kendskab til
firmaets kundekartotek mv. ikke må anvendes i dit
fremtidige virke som selvstændig indenfor samme
branche og område."

Den 24. marts 2002 sendte IFA Tagdækning ApS en cirkulær-
skrivelse til deres kunder, hvori oplystes, at sagsøgte
havde valgt at forlade virksomheden for at søge nye udfor-
dringer.


- 4 -

Den 8. og den 17. april 2000 indrykkede sagsøgte en annonce
med blandt andet følgende indhold i Lolland-Falster Folke-
tidende:

"Tagdækning
Nye Tiltag i tagdækkerbranchen!
Vi står til rådighed med alle former for tagdækning
herunder også isolering, blikkenslagerarbejde samt
tilstandsrapporter...
Øernes Tagdækning ApS..."

Som led i sin markedsføring sendte sagsøgte den 4. april
2000 et standardbrev til de lokale tømrer- og blikkensla-
gervirksomheder samt potientielle kunder på Lolland-
Falster, som næsten alle havde været kunder hos IFA Tagdæk-
ning ApS, om, at han havde etableret egen virksomhed under
navnet Øernes Tagdækning ApS efter at have været 15 år i
tagdækkerbranchen.

Ved skrivelse af 13. december 1999 havde sagsøgte for IFA
Tagdækning fremsendt et tilbud på et stykke arbejde til
Kirkegårdskontoret. Tilbuddet lød på 13.500 kr. Ved skri-
velse af 27. marts 2002 fremsendte sagsøgte et tilbud på
det samme stykke arbejde til Kirkegårdskontoret. Tilbuddet
lød tilsvarende på 13.500 kr. Sagsøgte fik ordren og udfør-
te arbejdet. IFA Tagdækning anmeldte på grundlag heraf sag-
søgte til politiet. Politimesteren i Nykøbing F. meddelte
ved skrivelse af 8. august 2000, at han havde besluttet at
indstille efterforskningen. I skrivelsen er blandt andet
anført følgende:

"...Kirkegårdsleder Sten Pedersen har oplyst, at
IFA Tagdækning havde fået ordren på udbedring af
stormskader i december måned 1999. Da arbejdet ef-
ter et par måneder og efter rykkere stadig ikke var
udført og han fra anden side havde hørt, at Lars
Jacobsen havde startet egen virksomhed, rettede han
på eget initiativ henvendelse til ham, hvorefter
arbejdet straks blev udført til samme pris. Han
havde efterfølgende underrettet IFA Tagdækning om,
at arbejdet var tildelt et andet firma."


- 5 -


Ved skrivelse af 18. februar 2000 havde sagsøgte for IFA
Tagdækning ApS afgivet et tilbud på udførelse af en storm-
skade for gårdejer Poul Jacobsen. Tilbuddet lød på 6.830
kr. ekskl. Moms. Den 13. april 2000 har Øernes Tagdækning
ApS udstedt en faktura vedrørende arbejdet. Fakturaen lød
tilsvarende på 6.830 kr. ekskl. moms i henhold til tilbud.

Den 6. oktober 1999 havde sagsøgte for IFA Tagdækning ApS
afgivet et tilbud stort 57.400 kr. excl. moms til Falck,
København V vedrørende tagdækning på en garage i Nykøbing
F. Sagsøgte afgav den 5. april 2000 et tilbud stort 55.400
kr. excl. moms til Falck Nykøbing F vedrørende samme arbej-
de.

Der er fremlagt følgende sammenligning over udfaktureret
omsætning i IFA Tagdækning ApS i månederne december ­ april
for årene 1995-2000 udarbejdet af IFA Tagdækning ApS' revi-
sor Poul Mahrt.

Beløbene er eksklusiv moms:

" 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000
December
155.637 427.075 296.066 729.797

340.554
Januar
294.178
81.392
192.678
148.485
315.246
Februar
64.532
130.780
154.515
104.430
220.157
Marts
282.133
211.867
613.235
126.750
387.898
April 210.893 253.167 225.383 325.865
117.185
1.676.737 1.104.281 1.481.877 1.435.327 1.381.040
Heraf omsætning vedrørende stormskader

550.511
Sælgerbaseret omsætning830.529
..."

Revisor Poul Mahrt har skønnet et dækningsbidrag på 35% og
på grundlag af omsætningstallene udregnet en nedgang i dæk-
ningsbidraget på 211.679 kr.


- 6 -


IFA Tagdækning ApS gik konkurs den 30. marts 2001 og over-
drog den foreliggende sags eventuelle krav til IFA Tagdæk-
ning A/S. Dette selskab gik konkurs den 21. januar 2002 og
overdrog det eventuelle krav til sagsøgerne.

Sagsøgte har oplyst, at have udskrevet fakturaer for
138.698 kr. i april 2000, alle fakturaer bortset fra en på
344 kr. er til tidligere kunder hos IFA Tagdækning.

Forklaringer:

Flemming Andreassen har forklaret, at han er søn af Ivan
Andreassen, som grundlagde IFA Tagdækning i 60´erne. Hans
bror, Stephen Henriksen, kom ind i virksomheden efter, at
sagsøgte forlod firmaet i 2000. Han har selv været i bran-
chen siden 1986. Indtil 1992 var han i Danmark, og siden
1992 har han hovedsageligt arbejdet i Tyskland. I perioden
fra 1992-97/98 arbejdede han fra mandag til torsdag i Tysk-
land og var i Danmark fredag. Siden 2000 har han delt sin
tid mellem Danmark og Tyskland. På et tidspunkt blev hans
far alvorlig syg og døde i 2002. Det sidste år, inden fade-
ren døde, holdt denne sig hjemme og kom ikke så meget i
virksomheden.

I foråret 1998 holdt sagsøgte, han selv og hans far et mø-
de. Det var omkring dette tidspunkt, at hans far trak sig
tilbage. Ansvarsområderne i virksomheden havde været delt
op således, at hans far tog sig af den overordnede økonomi,
sagsøgte havde ansvaret for arbejdet i Danmark, og han selv
havde ansvaret for arbejdet Tyskland. Virksomhedens stør-
relse i Tyskland svingede en del. På det tidspunkt var de
3-4 mand i Tyskland. Sagsøgtes arbejdsopgaver bestod blandt
andet i tilbudsgivning, tilrettelæggelse af arbejdet samt
efterfølgende udfakturering. Det var sagsøgte, der havde
kontakten til kunderne.


- 7 -


Han opdagede, at der var noget galt 2-3 uger inden, at sag-
søgte sagde op. De skulle have orden på lageret, og han
kunne mærke, at sagsøgte ikke virkede interesseret. Sagsøg-
te havde en gæld til firmaet, og den skulle pludselig af-
regnes. Han konfronterede sagsøgte med det. Sagsøgte sagde,
at der ikke var noget galt. Da sagsøgte var holdt op, fandt
han blandt andet arbejdssedler liggende på nogle plastik-
hylder og konstaterede, at arbejdssedlerne ikke alle sad,
hvor de skulle. De gennemrodede sagsøgtes papirer og skuf-
fer og fandt yderligere arbejdssedler. I sagsøgtes skuffe
fandt de ordrer på ti opgaver, som ikke var udført. Det var
meget mærkeligt, idet der var sendt flere mænd hjem på
grund af manglende arbejde. Der var blandt andet indgået
aftale med Hørsholm Posthus, hvor tidsfristerne for arbej-
dets udførelse var sprunget. De fik flere overraskelser.
Normalt har de haft en terminskalender, hvor alle frister
står. Der var bare intet skrevet i kalenderen. Postmesteren
ringede til Ivan Andreassen den 10. april 2000, idet der
var lovet opstart af et arbejde senest i uge 13, hvilket
ikke var sket. Endvidere var der et arbejde på kirkegårdens
garageanlæg, hvor tilbudet var accepteret, men de fik med-
delelse om, at arbejdet nu var udført fra anden side. Sag-
søgte burde have sat dette arbejde i gang længe, før han
ophørte i firmaet. Ordrerne i skuffen vedrørte blandt andet
Nørre Alslev Børnehave, HF Haslev, Sundkrogen 11, Dicavej
2, John Christensen, Maribo kommune, Ib Christiansen og
gårdejer Jacobsen, hvilke arbejder alle burde have været
sat i gang, og kunderne havde også rykket i flere af sager-
ne. De kontaktede de nævnte kunder og udførte arbejdet på
nær for sidstnævnte, hvor sagsøgte udførte arbejdet. De
steder, hvor man udførte arbejdet, var kunderne utilfredse
med ventetiden. Herudover havde de en kontrakt med Post
Danmark, hvorefter omkring 200 tage skulle have været gen-
nemgået om efteråret. Eftersynet bestod i, at man lavede en
liste, hvor manglerne fik en prioritering fra 1-3, og i


- 8 -

tilfælde af, at det var en "treer", blev der fremsat et
tilbud på reparation. Omkring april 2000 ringede Post Dan-
mark og rykkede for prioriteringslisten, som sagsøgte skul-
le have sørget for, var blevet lavet i efteråret 1999. Han
måtte meddele Post Danmark, at listerne ikke var lavet. Han
fik en frist på 3 uger til at lave dem og satte 6 mand i
gang med arbejdet. De genansatte en enkelt af de medarbej-
dere, sagsøgte havde sendt hjem. Desuden blev arbejdet kla-
ret ved, at han trak medarbejdere hjem fra Tyskland, da det
er dyrt at fyre folk, og da han havde mulighed for at afta-
le en udsættelse af nogle arbejder med sine tyske kunder.
Disse medarbejdere var fuldt beskæftiget i de tre uger med
arbejdet for Post Danmark. Da de afleverede listerne til
Post Danmark, virkede Post Danmark umiddelbart tilfreds, og
de bestilte da også arbejde på et par tage. Da kontrakten
skulle fornys, blev den sendt i licitation. IFA Tagdækning
ApS tabte licitationen, og det hele virkede, som om Post
Danmark ville af med dem. Der stod i kontrakten med Post
Danmark, at sagsøgte var kontaktperson. De øvrige i virk-
somheden havde ikke opdaget, at tageftersynet hos Post Dan-
mark ikke var udført i efteråret 1999, da de havde fuld
tillid til sagsøgte. De havde oprindeligt fået Post Danmark
ved at vinde en licitation, og sagsøgte vandt licitationen
i 2001 på ærlig vis ved at give det billigste tilbud.

Kun 19 af de i alt 75 nævnte kunder, som sagsøgte sendte
sin skrivelse af 4. april 2000 til, var ikke eller havde
ikke været kunder hos IFA Tagdækning ApS. Falck var en me-
get vigtig kunde. Mogens Willert, der er nævnt på listen,
var en af hans fars kunder. Det var sagsøgte, der havde
kontakten til dem. Da sagsøgte begyndte egen virksomhed,
gik Falck over til ham og er fortsat kunde der. FDB var en
kunde, de havde haft i 25 år. Det var tilsvarende sagsøgte,
der havde kontakten til dem, og FDB er nu kunde hos sagsøg-
te.


- 9 -

Ham bekendt var der ikke faldet nogen kunder fra, før sag-
søgte sagde op. Kunderne faldt efterfølgende fra, forment-
lig fordi sagsøgte havde tegnet virksomheden udadtil, og
fordi sagsøgte havde drevet den dårligt det sidste stykke
tid.

Der havde været underskud i virksomheden i de foregående år
på grund af for lavt dækningsbidrag. Sagsøgte havde sagt,
at han fik det for opgaverne, han kunne. Virksomheden kørte
kun rundt, fordi der tjentes mange penge i Tyskland. Det
var ikke muligt at drive den tyske del uden den danske,
idet arbejderne i det tyske firma fik løn fra det danske
selskab.

Efter den 23. marts 2000 faldt der så mange kunder fra, at
han måtte trække på den stærke tyske afdeling. IFA Tagdæk-
ning ApS kunne dog ikke klare det, og i foråret 2001 gik
selskabet konkurs. Han og hans far forsøgte at genoplive
virksomheden i holdingselskabet, og han skød selv kapital i
virksomheden. Det viste sig imidlertid, at de ikke kunne
hente de gamle kunder hjem. Tillige blev hans fars helbred
dårligere, og han døde for 2 måneder siden. Holdingselska-
bet gik derfor også konkurs i foråret 2002. Herefter har
han sammen med sin bror, Stephen Henriksen, begyndt en ny
tagdækkervirksomhed i et anpartsselskab, men i mindre om-
fang end tidligere.

Arbejdet var sæsonbestemt. Der var således mindre at lave
sidst på året, dog havde Antvorskov kaserne tit penge til
overs, der skulle bruges inden den 31. december. I vinter-
sæsonen beholdt man sine favoritmedarbejdere og sendte de
andre hjem. Sagsøgte bestemte selv, hvem han ville beholde.
Firmaets politik var at lave arbejdet hurtigst muligt efter
opnåelsen af en ordre. Man skulle ikke sende folk hjem, når
der var et stykke arbejde, som ikke var udført. I december
1999 var der masser af arbejde som følge af stormen den 3.


- 10 -

december. Det var ikke naturligt at fyre en mand på det
tidspunkt. Der kom ordrer som følge af stormen op til tre
måneder efter, da der var mangel på materialer mv. Han ved
ikke præcist, hvornår de blev færdige med stormskaderne.

Sagsøgte fik løn, da han holdt op. Han mener, at sagsøgte
også fik løn for april måned. Det er dog bogholderiet, der
står for lønudbetalinger. Det er almindelig kutyme ikke at
skrive noget negativt om en fratrådt medarbejder i medde-
lelsen til kunderne i forbindelse med en medarbejders fra-
træden. Han kender ikke meget til sagsøgtes skattesag, da
det var et forhold mellem sagsøgte og skattevæsenet.

Han ved ikke, hvornår licitationen vedrørende Svaneskolen
blev udbudt. De var ikke indbudt til at give bud ved første
udbud.

Lars Jacobsen har forklaret, at han var ansat hos IFA Tag-
dækning ApS i 16 år. Han var inden da ansat ved et auto-
værksted, hvor han blandt andet solgte biler. Han kom i
kontakt med Ivan Andreassen, da han solgte ham en bil. Ivan
Andreassen hentede ham til virksomheden med henblik på at
sælge tagdækning. Han lavede selv ansættelseskontrakten.
Arbejdsopgaverne bestod i at skaffe ordrer, få dem sat i
gang herunder sørge for materialer og personale samt kon-
trollere, at arbejdet blev færdiggjort. I den forbindelse
med tilbudsgivning foretog han kalkulationer. Hans delta-
gelse i de økonomiske drøftelser i IFA Tagdækning ApS ind-
skrænkede sig til, at han fik at vide, at der var røde tal,
og det ville være nødvendigt at arbejde i weekenderne. De
sidste 5-6 år skulle alt konfereres med Ivan Andreassen,
der bestemte den procentuelle fortjeneste. Ivan Andreassens
opgave i virksomheden var at holde øje med, at alle lavede
noget. Forholdene i virksomheden var gode indtil omkring
1995/96. En aften i efteråret 1998, da han kom hjem til
kontoret, sagde han til Ivan Andreassen, at han gerne ville


- 11 -

have en uges ferie. Denne sagde, at det var i orden. Afte-
nen efter ventede Ivan Andreassen på ham, da han kom tilba-
ge til kontoret. Han bebrejdede ham, at han havde bedt om
ferie, mens der var andre ansatte til stede. Han var i øv-
rigt meget grov og sagde, at tidspunktet for spørgsmålet
var meget upassende, og det svarede til at stille personli-
ge spørgsmål af sexuel art om hans forhold til sin ægtefæl-
le. På trods af ændringen i arbejdsforholdene blev han der,
da han godt kunne lide arbejdet. Han begyndte dog at holde
sig mest muligt væk fra kontoret. Udover de ændrede forhold
var det også problemer med en skattesag, der førte til, at
han sagde op. Han har måttet betale omkring 200.000 kr.
yderligere i skat, hvilket han har måttet lånefinansiere.
Det var Ivan Andreassen og revisor Poul Mahrt, der havde
håndteret skattesagen. En medvirkende årsag til den ændrede
skatteansættelse var, at kørselsbogen ikke var i orden, og
at Ivan Andreassen ikke havde kontrolleret den og skrevet
den under. Han ringede i februar 2000 til advokat Søren
Lehmann Nielsen, der havde bistået, for at høre til sagen.
Advokat Søren Lehmann Nielsen var forundret over, at han
ikke havde fået at vide, at sagen efter dennes opfattelse
var afsluttet. Han blev rasende og bestemte sig for at
starte egen virksomhed og rettede henvendelse til en advo-
kat med henblik herpå. Han traf beslutningen om opsigelsen
omkring det tidspunkt, hvor han modtog brevet af 24. febru-
ar 2000 om skattesagen fra advokat Lehmann Nielsen. Han
valgte at opsige den 23. marts 2000, fordi der den 22.
marts i avisen var en notits om, at han havde etableret
eget selskab. Derfor var han nødt til at straks opsige sin
stilling. Det var meningen, at han først skulle have gjort
det om fredagen. Han var ikke på virksomheden efter den 22.
marts 2000, da han var direkte bange for, at Ivan Andreas-
sen ville slå ham, hvilket han tidligere havde gjort. Han
var klar over, at hans opsigelsesvarsel først udløb med ud-
gangen af april 2000.


- 12 -

Det var normalt, at han under ansættelsesforholdet afskedi-
gede medarbejdere. Det skete altid i samråd med Ivan Andre-
assen. Han fyrede folk, når der ikke var arbejde. Han trak
nogle gange igangsættelsen af et arbejde for at holde på
"kernemedarbejdere", så de ikke efter en afskedigelse fandt
andet arbejde. Det passede ikke Ivan Andreassen, men han
drev virksomheden på den måde. Afskedigelsen af Jesper Sø-
rensen i december 1999 skyldtes sandsynligvis, at der ikke
har været nok arbejde til ham. Der var ikke så voldsomt
mange opgaver på det tidspunkt. Dagen inden han opsagde sin
stilling, opsagde han tre medarbejdere, da der ikke var ar-
bejde til dem. Der var kun lige arbejde til Kim og Henning,
der var hans favoritter. Det resterende arbejde udgjorde
kun omkring 14 dages arbejde for 3 personer. At der skulle
være uløste opgaver, er direkte usandt. At tagterrassen på
Hørsholm Posthus ikke var lavet, skyldtes, at han trak ar-
bejdet for at holde på medarbejderne. Arbejdet på kirkegår-
den skulle først laves på et senere tidspunkt. Han husker
ikke, hvorfor arbejdet hos postvæsenet i uge 13 ikke var
udført. Han fik selv opgaven vedrørende kirkegården i sin
nye virksomhed, idet hans svoger, der er tillidsmand der,
havde talt med Sten Pedersen. Desuden var Sten Pedersen
gennem cirkulærskrivelsen fra IFA Tagdækning ApS blevet op-
mærksom på, at han havde startet egen virksomhed. Han ret-
tede ikke selv henvendelse til kirkegården. Han kender ikke
noget til de øvrige arbejder, som det påstås ikke er udført
til tiden. Det var sædvanligt, at han havde ordrer liggende
i sin skrivebordskuffe. De blev senere sat ind på plads.
Der var ikke noget, der lå og flød, da han forlod virksom-
heden. Arbejdet hos Poul Jacobsen fik han gennem tømrer Kaj
Olesen. Kaj Olesen havde foreslået Poul Jacobsen at ringe
til ham.

For så vidt angår eftersynet af Post Danmarks tage vandt
IFA Tagdækning ApS dette arbejde i licitation i 1996. Hvert
år skulle arbejdet med tagene være afsluttet den 31. okto-


- 13 -

ber. Selve eftersynet må efter kontrakten først gå i gang
efter marts. I 2000 var det meningen først at påbegynde ar-
bejdet i april/maj, da tagene skulle være tørre ved efter-
synet. Han udførte ikke selv arbejde for Post Danmark før
end sidst i år 2001. Det skete efter, at Post Danmark havde
indbudt ham til at deltage i en licitation, som han vandt.
Arbejdet hos FDB fik han gennem Torben Petersen, der er
hans gode ven. Torben Petersen ringede efter, at han havde
modtaget cirkulærskrivelsen fra IFA Tagdækning ApS. Han
blev herefter kontaktet af Søren Møller fra FDB ejendomme,
der indkaldte ham til et møde for at høre nærmere om, hvor-
for han var begyndt for sig selv. På mødet besluttede Søren
Møller at opsige aftalen med IFA Tagdækning ApS.

I forbindelse med, at han begyndte egen virksomhed, sendte
han breve ud til virksomheder og personer på en liste, han
havde lavet efter telefonbogen. Der er sendt ud til alle på
listen, også dem, hvor der står, at der ikke er sendt. Af
de fra hans kundeliste anførte navne er mange fra telefon-
bogen og derudover er der IFA kunder. Ham bekendt havde IFA
Tagdækning ApS ikke et kundekartotek. De havde alene faktu-
rabøger. At kun 19 af de 75 på listen ikke havde været kun-
der hos IFA Tagdækning er muligvis rigtigt, men det er et
lille lokalområde. Postkontoret på Købmagergade og Dansk
Bletjeneste, der begge ligger uden for lokalområdet, er
virksomheder, han har lært at kende gennem sit arbejde hos
IFA Tagdækning ApS. Han har først udført arbejde for Falck
inden for de seneste 14 dage. Jens Stærk Larsen, der var
hans kontaktperson på Antvorskov Kaserne, ringede til ham
efter, at han havde modtaget cirkulærskrivelsen fra IFA
Tagdækning ApS. Han overtog arbejdet efter denne samtale.

Arbejdet på Svaneskolen fik han, efter at arkitekt Søren
Ibsen havde ringet og bedt ham om at afgive et bud. Han ved
ikke, hvornår udbudsmaterialet vedrørende den første lici-
tation blev udsendt.


- 14 -


Han ved ikke, hvor stor omsætning han har haft på tidligere
IFA Tagdækning kunder. Han vidste godt, at hans selvstændi-
ge virksomhed kunne påføre IFA Tagdækning tab.

Jessie Frederiksen, der var bogholder hos IFA Tagdækning
ApS, blev ansat i hans virksomhed på deltid omkring tre må-
neder efter, at han begyndte sin selvstændige virksomhed.
Hun arbejder der fortsat

Procedure

Sagsøgerne har anført, at der består en almindelig loyali-
tetspligt i et ansættelsesforhold. Den indebærer blandt an-
det, at ansatte må afstå fra at drive konkurrerende virk-
somhed i ansættelsesperioden. Som udgangspunkt ophører loy-
alitetsforpligtelsen samtidig med ansættelsesforholdet. I
den foreliggende sag har sagsøgte i opsigelsesperioden frem
til den 30. april 2000 drevet konkurrerende virksomhed og
endog udført arbejde, som var i ordre hos sin tidligere ar-
bejdsgiver. I den sidste tid under ansættelsen saboterede
sagsøgte arbejdet hos IFA Tagdækning ApS ved at udskyde
dette og afskedige medarbejdere. At han gjorde det som føl-
ge af forløbet af skattesagen, er en svag begrundelse for
en retsstridig handling. Der er således sket et klart brud
på loyalitetsforpligtelsen, hvilket må medføre erstatnings-
pligt efter de almindelige erstatningsregler og funktionær-
lovens § 4. Handlingen indebærer tillige en overtrædelse af
markedsføringslovens §§ 1 og 10.

Erstatningens størrelse er opgjort af revisor Poul Mahrt.
Ved erstatningsudmålingen bør der også lægges vægt på, at
det arbejde, sagsøgte udførte i april måned, burde have væ-
ret udført for IFA Tagdækning ApS. I praksis har tabet også
vist sig ved, at IFA Tagdækning ApS og efterfølgende hol-
dingselskabet er gået konkurs, herunder som følge af at


- 15 -

store kunder som FDB, Post Danmark og Falck blev mistet.
Sagsøgtes omsætning med tidligere kunder hos IFA Tagdækning
ApS kendes ikke, men det antages at være 1 million kr. over
tre år. Da bruttoavancen er anslået til 35 %, udgør tabet
350.000 kr. Det er i øvrigt meget skønspræget, hvad tabet
kan sættes til. Der er en direkte årsagsforbindelse, idet
sagsøgte tilegnede sig arbejde fra IFA Tagdækning ApS, mens
han fortsat var ansat.

Sagsøgte havde som særlig betroet medarbejder kendskab til
sagsøgers kalkulationsmetoder i forbindelse med tilbudsgiv-
ning og kendskab til sagsøgers kundekreds. Sagsøgte udnyt-
tede dette ved henvendelsen til store dele af sagsøgers
kundekreds samt ved tilbudsgivning. Sagsøgte gav for eksem-
pel et tilbud helt svarende til sagsøgers tilbud til kirke-
gården og gårdejer Jacobsen. Herved har sagsøgte uretmæs-
sigt benyttet sig af erhvervshemmeligheder i strid med mar-
kedsføringslovens § 10, stk. 2. Den tidsmæssige udstrækning
af beskyttelsen bør være tre år regnet fra ansættelsesfor-
holdets ophør. Til det af sagsøgte fremførte om, at kalku-
lationsmetoden er alment kendt, bemærkes, at der ingen kon-
kurrence var, hvis alle kom frem til samme resultat ved
priskalkulationer.

Sagsøgte har anført, at ved vurderingen af den konkrete sag
må man se på, om den ene måneds selvstændige virksomhed fra
sagsøgtes side i opsigelsesperioden virkelig kan udgøre en
retsstridig konkurrence. At virksomheden blev begyndt så
tidligt, skyldtes notitsen i den lokale avis. Sagsøgte tur-
de herefter ganske enkelt ikke komme i virksomheden mere.
IFA Tagdækning ApS skrev til sine kunder, at sagsøgte søgte
nye udfordringer. Det var sagsøgte, der havde kontakten til
kunderne hos IFA Tagdækning ApS, og de kontaktede ham der-
for, da de fik cirkulærskrivelsen. Han havde ikke regnet
med, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen var så hurtig. Han
havde således planlagt at begynde sin virksomhed efter ud-


- 16 -

gangen af april måned. Det er således ikke et udslag af il-
loyal adfærd, at sagsøgte påbegyndte
Virksomhed allerede i opsigelsesperioden.

Kun to ordrer blev flyttet fra IFA Tagdækning ApS til sag-
søgte. Der er en naturlig forklaring på dem begge, idet
sagsøgte blev kontaktet af kunderne, og der var således
heller ikke tale om illoyal adfærd i disse to tilfælde. Han
har ikke rettet henvendelse til Post Danmark, før han blev
indbudt til licitation, og han har ikke arbejdet for Falck
indtil for nylig. Endelig var det FDB, som rettede henven-
delse til ham. Der er således ikke et erstatningsgrundlag.

For så vidt angår mulige sanktioner, er der ikke grundlag
for et treårigt forbud, når sagsøgte ikke har haft en kun-
de- eller konkurrenceklausul. Priskalkulationerne var ikke
komplicerede, og det er alment kendt i branchen, hvordan et
tilbud beregnes. På listen over virksomheder og personer,
sagsøgte skrev til i forbindelse med påbegyndelse af sin
virksomhed, var blandt andet Mogens Willert, der var en god
ven af Ivan Andreassen. Der var således ikke tale om en ud-
vælgelse, men blot tale om, at han i vidt omfang tog oplys-
ningerne fra telefonbogen. Sagsøgte har derfor ikke udnyt-
tet erhvervshemmeligheder, og sagsøgte har ikke overtrådt
markedsføringslovens § 10, stk. 2.

For så vidt angår tabsopgørelsen er der ikke grundlag for
at fastslå et tab, da IFA Tagdækning ApS igennem flere år
har haft underskud. Revisor Poul Mahrts beregninger er no-
get specielle og viser intet signifikant billede. Det ene-
ste, man kan se, er, at virksomheden ikke har været drevet
godt. Der er heller ingen årsagssammenhæng mellem sagsøgtes
fratræden og tabet, da han blot var mellemleder. Der må
derfor ske frifindelse.

Rettens afgørelse:


- 17 -


Sagsøgte opsagde sin stilling mundtligt den 22. marts 2002
samme dag, som Lolland-Falsters Tidende bragte en meddelel-
se om, at sagsøgte havde stiftet anpartsselskabet Øernes
Tagdækning. Dagen efter meddelte sagsøgte skriftlig, at han
fratrådte med øjeblikkelig virkning efter samråd med sin
læge. Efter bevisførelsen findes det ikke godtgjort, at ar-
bejdsgiverens adfærd har haft en sådan karakter som beskre-
vet i lægeerklæringen, eller at der forelå sådanne forhold,
herunder skattesagen, som kunne anses for væsentlig mis-
ligholdelse fra arbejdsgivers side. Sagsøgte blev i skri-
velse af 24. marts 2000 opfordret til at genoptage arbejdet
samt gjort bekendt med, at han først kunne opsige sin stil-
ling til udgangen af april 2000. Sagsøgte har ved sin opsi-
gelse væsentlig misligholdt arbejdsforholdet.

Det er ubestridt, at sagsøgte og IFA Tagdækning ApS drev
virksomhed inden for samme område. Efter forklaringerne
findes det godtgjort, at sagsøgte under sin ansættelse del-
tog i kalkulationer, salg og tilbudsgivning, og under di-
rektørens sygdom stod for den daglige drift. Endvidere mod-
tog sagsøgte efter Flemming Andreassens forklaring løn for
april måned.

I opsigelsesperioden indrykkede sagsøgte en annonce om, at
han påbegyndte egen virksomhed, sendte cirkulærskrivelse ud
til nogle af IFA Tagdæknings erhvervskunder og afgav til
andre af IFA Tagdækning ApS' kunder tilbud på samme arbej-
de, som IFA Tagdækning ApS havde afgivet tilbud på, og som
sagsøgte bevidst og i strid med indehaverens ønske ikke
havde ladet udføre inden for det tidsrum, som kunderne for-
ventede, endog samtidig med at han afskedigede 3 medar-
bejdere. Sagsøgte findes at have optrådt særdeles illoyalt
over for IFA Tagdækning ApS og har klart handlet i strid
med god markedsføringsskik.


- 18 -

Retten finder, at sagsøgtes adfærd er ansvarspådragende og
har medført en omsætningsnedgang i den resterende del af
opsigelsesperioden, ligesom den bevidste udskydelse af or-
drer kan have medført en varig skade. Erstatningen til sag-
søgerne findes skønsmæssigt at kunne fastsættes til 100.000
kr.

Sagsøgte havde gennem sit ansættelsesforhold fået et godt
kendskab til branchen og havde kundekontakten, herunder til
Falck og FDB. Sagsøgte var ikke begrænset af en konkurren-
ceklausul og dermed ikke afskåret fra at anvende sin gennem
ansættelsesforholdet erhvervede generelle viden om bran-
chen, herunder almindelige kalkulationsmetoder. De kunder,
som sagsøgte fremsendte sin cirkulærskrivelse til, var kun-
der, som det uden kendskab til IFA Tagdækning ApS, ville
være naturligt at henvende sig til. Det findes ikke til-
strækkelig godtgjort, at det er sagsøgte, der har rettet
henvendelse til Falck og FDB. Bortset fra de to tilfælde af
identiske tilbud til henholdsvis Poul Jacobsen og Kirke-
gårdskontoret findes det derfor ikke godtgjort, at sagsøgte
har gjort brug af erhvervshemmeligheder, som er omfattet af
markedsføringslovens § 10, stk. 2, hvorfor sagsøgte frifin-
des for sagsøgernes påstand 1.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Lars Jacobsen, betaler inden 14 dage til sagsø-
gerne, Flemming Andreassen og Stephen Henriksen, 100.000
kr. med procesrente fra den 12. maj 2000 samt sagens om-
kostninger med 17.500 kr.


Mette Christensen
Otto Christensen
Vagn Jacobsen

 

(Sign.) 

___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»