God markedsføringsskik - VVS-nummerserie

Resumé

Sagen vedrører, om anvendelsen af en bestemt VVS-nummerserie ved markedsføringen af EASYCAL-koblinger var vildledende og i strid med god markedsføringsskik, om et fogedforbud herom var overtrådt, samt om ophævelsen af de mellem parterne indgåede aftaler, herunder en eneforhandleraftale, var berettiget.

Dom i sagen V-94-02


Raufoss Water & Gas AS 
(Advokat Lennart Ricard v/advokat Thomas Riise) 

mod 

SAV Danmark Trading A/S 
(Advokat Andreas Christensen) 

og adciterede 

1) Hans Klarskov
(Advokat Andreas Christensen) 
og 
2) Svein Nilsen
(Advokat Andreas Christensen) 

Indledning og påstande

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte, SAV Trading Danmark A/S' (i det følgende SAV) anvendelse af VVS-nummerserien 07 2200 000 - 07 2353 063 i forbindelse med salg af andre produkter end sagsøger, Raufoss Water & Gas AS' (idet følgende Raufoss) ISIFLO-koblinger udgør en krænkelse af markedsføringsloven, og om SAV og de adciterede, Hans Klarskov og Svein Nielsen, har handlet i strid med de af fogedretten i Ballerup den 10. juni 2002 nedlagte forbud og påbud. Endvidere vedrører sagen spørgsmålet, om Raufoss har været berettiget til at opsige det mellem Raufoss og SAV indgåede aftalekompleks. 

Raufoss har nedlagt følgende påstande: 

De i kendelse, afsagt af Fogedretten i Ballerup den 10. juni 2002, nedlagte forbud og påbud, hvorefter 

1. 
SAV forbydes at anvende VVS-nummerserien 07 2200 000 ­ 07 2353 063 ved erhvervsmæssig brug, herunder ved markedsføring og salg af andre koblinger end Raufoss' ISIFLO-koblinger samt 

2. 
SAV påbydes at tilbagekalde alt markedsføringsmateriale som omhandlet i sagens bilag 29, 30 og K samt ændre sin hjemmeside som vist i sagens bilag 31, alt for så vidt angår VVS-numrene, stadfæstes som lovlig gjort. 

3. 
SAV idømmes straf i form af bøde på kr. 20.000 eller fastsat efter rettens skøn for overtrædelse af retsplejelovens § 651, stk.1, og/eller markedsføringslovens § 22, stk. 1, jf. stk. 6. 

4. 
SAV tilkendes sagsomkostninger for sagens behandling ved Retten i Ballerup. 

5. 
De adciterede, Hans Klarskov og Svein Nilsen, idømmes straf i form af bøde hver på kr. 10.000 eller fastsat efter rettens skøn for overtrædelse af retsplejelovens § 651, stk. 2.

6. 
Over for SAVs påstand b nedlægges påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb 

7. 
Over for SAVs påstand c nedlægges påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. 

8. 
SAV tilpligtes at anerkende at være uberettiget til, i forbindelse med salg af Raufoss' ISIFLO-koblinger at angive, herunder i brochurer, håndbøger, på labels, på hjemmeside eller andre præsentationer, at der er tale om salg af andet end ISIFLO-koblinger. 

Denne påstand svarer til påstand 4 under fogedsagen, idet Raufoss gør gældende, at der ikke er taget bekræftende til genmæle i fogedretten. 

SAV har nedlagt følgende påstande: 
a) frifindelse overfor de af Raufoss nedlagte påstande. 
b) Raufoss tilpligtes at betale SAV DKK 648.223 med procesrente fra den 8. november 2002 
c) Raufoss tilpligtes at betale SAV NOK 542.383 med tillæg af rente 5 % fra den 31. december 2001. 

De adciterede har påstået frifindelse. 

Sagens omstændigheder

Tiden indtil 19. december 2001

Parterne og deres aftalegrundlag

Raufoss er et norsk børsnoteret selskab, der producerer koblinger til forbindelse og sammenkobling af vand- og gasrør. Koblingerne markedsføres primært til VVS-branchen og til vandværker. Koblingerne sælges under navnet ISIFLO. Raufoss har 
siden 1972 haft registreret ISIFLO som ordmærke i klasse 6 og 17. 

Koblingerne er opfundet af ingeniør Arvid Helland. Koblingen blev patentbeskyttet, men patentet udløb i begyndelsen af 1980'erne. Koblingerne blev oprindeligt produceret på licens hos Press-Støp AS. I 1970 erhvervede Raufoss rettighederne til I-
SIFLO koblingen fra Arvid Helland, og fra 1976 begyndte Raufoss selv produktionen til det skandinaviske marked. 

Koblingen er en klemrings (kompressions) kobling i afzinkningsbestandigt messing og er påtrykt godkendelseskoder. Koblingerne er godkendt til såvel vand- som gasledninger. Der produceres ca. 400 varianter. 

Sagsøgte, SAV Danmark Trading A/S, er et handelsselskab, der blev etableret i 1964. Virksomheden er en betydelig importgrossist af bl.a. ventiler, fittings, afløbsprodukter og flowmålere. SAV er 100 % ejet af H. Klarskov Holding A/S, der ligele-
des ejer SAV Sverige Trading AB. Dette selskab har samme telefonnummer og adresse, Lejrvej 31, Værløse, som SAV. Hans Klarskov er ejer af H. Klarskov Holding A/S og bestyrelsesformand i SAV. Svein Nilsen er direktør i SAV. Hans Klar-
skov er bestyrelsesformand i SAV Sverige. 

SAV har siden 1967 været eneforhandler af ISIFLO-koblinger i Danmark. SAV Sverige var eneforhandler indtil 31. december 1998, hvor samarbejdet ophørte efter almindeligt opsigelsesvarsel på grund af svigtende salg. SAV Sverige begyndte på et 
tidspunkt at sælge EasyCal-koblinger, der er produceret af Caleffi S.p.A, Italien. Denne kobling fik SAV Sverige VA-godkendt den 30. november 2000. EasyCal-koblinger er alene godkendt til vandledninger, men beskrivelsen af den svarer i øv-
rigt til ISIFLO-koblingen. 

Koblinger til brug i VVS-branchen kan få tildelt et VVS-nummer. Dette nummersystem ejes og drives af Rørforeningen, der er en brancheforening for VVS-branchen. Nummersystemet letter bestillingsproceduren for grossister og deres kunder. 

SAV ansøgte Rørforeningen om et VVS-nummer til ISIFLO-koblinger og fik i 1969 tildelt nummerserien 072200 000 ­ 072353 063.

Den 10. november 1981 indgik Raufoss og Sandness Aducerværk, Værløse (nu SAV) en kontrakt vedr. salg og markedsføring. Af denne fremgår bl.a.: 

".... 
1. FORHANDLERRETT 
1.1. Nåværende kontrakt er en videreføring av det arbeidet som SAV startet for Isiflo i Danmark i 1967. 
1.2. SAV har for egen regning og risiko eneforhandlerrett til Isifloprodukter i Danmark, Grønland og Færøyene. 
1.3. Salg utenfor Danmark kan ikke finne sted uden etter forhåndssamtykke fra RA. 
1.4. SAV har ikke i noe tilfælde rett eller fullmakt til at å inngå avtaler på vegne av RA eller forøvrig binde RA i noen form overfor tredjemann. 

2. PRODUKTER 
2.1. Avtalen gjelder Isiflo-koplinger i messing og Isiflo-koplinger i aluminium som angitt i vedlegg 1 og 2 til avtalen. 
2.2. RA tager forbehold om å revidere produktprogrammet til enhver tid i samråd med SAV. Isiflo-koplinger som utvikles og opptas i produksjonsprogrammet, forudsettes å inngå i avtalen. 

3. MARKEDSFØRING 
......... 
3.4. Ved all markedsføring av produkter som omfattes av denne avtale, skal produktbetegnelsen være "Isisflo". 
.............. 
4. KONKURRERENDE PRODUKTER 
SAV skal ikke selge eller markedsføre koplinger eller andre produkter som kan opfattes som konkurrenter til koplinger/produkter som omfattes av denne avtalen uten RA's forutgående skriftlige tillatelse. 
............ 
9. VAREMERKE "ISIFLO" 
Varemerket "Isiflo" er RA-eiendom og SAV forplikter seg til å ikke anvende, etterligne eller forvanske dette. Når avtalen opphører, plikter SAV å slutte med å bruke varemerket "Isiflo" med en gang uansett grunnen til avtalens opphør. 
................. 
11. VARIGHET/OPPSIGELSE 
11.1.Denne avtale gjelder i 3 år fra underskrift, og forlenges automatisk med 3 år dersom ingen av partene sier den opp med 6 måneders varsel. Oppsigelse skal skje skriftlig og rekommandert. 11.2.RA kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning om SAV .... tager opp konkurrerende produkter i strid med punkt 4. Hver av partene kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning om den vesentlig misligholdes av den andre parten. Hevning af avtalen etter pkt. 11.1 skal skje ved rekommandert brev. 
............... 
11.4. Ved hevning etter pkt. 11.2 opphører avatlen med en gang. Dersom RA har hevet, har RA rett til å holde tilbake ikke-leverte produkter, og alle utestående krav RA har forfaller til betaling en gang. For øvrig gjelder vanlige regler om mislighold, hevning og misligholdsbeføyelser. 
....................." 


Den 5. februar 1989 indgik Raufoss og Hans Klarskov Holding A/S en aftale. Af denne fremgår bl.a.: 

".............. 
1. Denne avtale har sin forankring i følgende kontrakter: 

Kontrakt mellem SAV Sverige AB og Raufoss A/S vedrørende salg og markedsføring datert 02.06.87 (heretter kallt kontrakt Sverige) 

Kontrakt mellem SAV Danmark A/S og Raufoss A/S vedrørende salg og markedsføring datert 10. november 1981 (heretter kallt kontrakt Danmark) 

Contract between SAV UK Ltd og Raufoss A/S regarding sales and marketing dated 02.02.1989 (heretter kallt Kontrakt UK). 

Det er inneforstått at HKH som majoritetseier av selskapene SAV Danmark A/S, SAV Sverige AB og SAV UK Ltd har nødvendig styringsrett til å etterleve denne avtale. 

2. Om RA sier opp .... Kontrakt Danmark etter pkt. 11.1, ... skal følgende gjelde: 
................" 

Disse aftaler var undergivet norsk ret og voldgift i Norge. 

Parternes samarbejde og dets ophævelse

I midten af 1990'erne begyndte SAV at sælge direkte til vandværker, hvorefter der opstod uoverensstemmelse med de 3 største danske grossister. Dette bevirkede et vigende salg af ISIFLO koblinger for SAV, idet grossisterne i henholdsvis 1996, 1999 
og 2000 meddelte, at de ikke ville forny samhandelsaftalen med SAV. En af disse grossister valgte at købe ISIFLO koblingen hos et søsterselskab i Norge, hvilket gav anledning til diskussion mellem parterne. 

I oktober 2000 indledte SAV Danmark og SAV Sverige voldgiftssag mod Raufoss om krav på erstatning for påstået illoyal adfærd i forbindelse med ophør af en anden eneforhandleraftale. I forbindelse med voldgiftssagen indgik parterne den 9. marts 
2001 følgende håndskrevne termineringsaftale: 

" TERMINERINGSAVTALE VEDR. (1) ENEFORHANDLERAVTALE RAUFOSS - SAV DK (SAV 1) (2) HOVEDAFTAG RAUFOSS - HKH (R22) 

1. OVENNEVNTE AVTALER MELLOM PARTENE TERMINERES PER 31.12.01 
2. RAUFOSS BETALER KOMPENSASJON STOR 20 % AV NETTO SALGSSUM (EKSL . BONUSER) AV ALT SALG TIL BDN FOR BDD OG TIL MAVAB FOR A&O JOHANSEN DK/HEIDENREICH MED VIRKNING FRA DEN 14. MARS 2001 OG UT 2001 SALG RAPPORTERES OG BETALES PER 1. JULI 2001, 1. OKTOBER 2001 SAMT PER 31.12.2001. 
3. DET BETALES EN ENGANGSKOMPENSASJON STOR NOK 750.000, SOM FORFALLER TIL BETALING 31.12.02. 
4. RAUFOSS STÅR FRITT TIL Å ORGANISERE SALGET TIL DE ANLGELDENDE GROSSISTER F.O.M. 14.MARS 2001. 
5. ETTER 31.12.01. HAR PARTENE INGEN FLERE PLIKTER/RETTIGHETER I HENHOLD TIL AVTALENE. 
6. AVTALEN HER LØSER ALLE SPØRGSMÅL MELLOM PARTENE I FORBINDELSE MED TERMINERING AV AVTALENE. 
7. AVTALEN ER KONFIDENTIEL MELLOM PARTENE. 
......" 

Parternes korrespondance efter termineringsaftalen

Den 7. maj 2001 rettede Raufoss' advokat henvendelse til SAV, fordi Raufoss mente at have konstateret, at SAV tilbød EasyCal koblinger på det danske marked, og at man havde konstateret, at salget af storvolumen-koblinger var gået ned. Der blev i skrivelsen taget forbehold for at vende tilbage, når det nærmere omfang af misligholdelsen var klarlagt, og at det kunne få konsekvenser for aftaleforholdet, herunder termineringsaftalen. I skrivelse af 10. maj 2001 afviste SAV, at selskabet drev salg og markedsføring af andre fabrikater end ISIFLO-koblingerne.

Den 8. maj 2001 skrev Raufoss' advokat til Caleffi og bebudede retssag, idet der henvistes til et brev af 4. april 2001 til Caleffi, hvori det var gjort gældende, at Calef-fis EasyCal- kobling var et kopiprodukt af ISIFLO-koblingen. Dette afvistes af Caleffi i skrivelse af 17. maj 2001. 

Den 1. september 2001 ansatte Raufoss Jan Buhl, der tidligere havde været ansat hos SAV, til at forestå salget af ISIFLO-koblinger i Danmark samt Raufoss' øvrige produkter. I anledning af ansættelsen skrev SAVs advokat, at man mente at have konstateret, at Jan Buhl allerede havde rettet henvendelse til markedet, hvilket indebar en krænkelse af SAVs markedsføringsrettigheder. Jan Buhl fastholdt i skrivelse af 11. august 2001 at være berettiget til at rette henvendelse til kunder vedr. Raufoss' andre produkter. 

I september meddelte Jan Buhl på vegne Raufoss, at Raufoss pr. 1. september 2001 havde etableret egen virksomhed i Danmark, men at SAV indtil 31. december 2001 ville repræsentere Raufoss vedrørende ISIFLO-koblingerne. 

SAV's markedsføringsmateriale og reaktioner herpå

SAVs håndbog fra 1986 for ISIFLO-produkterne har på langs på forsiden trykt "original isiflo", mens der for oven på hver side står SAV/isiflo. 

SAVs brochure fra primo 2001 har en stiliseret kobling på forsiden hvorover der står SAV/ISIFLO KOBLINGSSYSTEMET og et mærkat delvist over koblingernes nedre del, hvorpå der står SAV/ISIFLO GENERATION 2001 ­ og nederst på forsiden står 
"HURRA for et totalt ændret prisniveau". 

Brochuren fra SAV Sverige fra primo 2001 har samme forside, blot er ISIFLO udskiftet med EASYCAL, og der står EASYCAL inde i koblingen. I teksten i brochuren hedder det bl.a.: 

" Vårt hurra hänger sammen med den radikalt förandrade og konkurrensförstärka prisnivån, som kännteknar 
SAV/EASY-CAL GENERATION 2001 Detta hurra är resultat av det förtroende, som i synnerhet den svenske vattenförjningsmarknaden visade ISIFLO-kopplingssystem vid dess introduktion för mer än 35 år sedan. ....."

I januar 2001 udsendte SAV Sverige en prisliste, der havde danske VVS-numre hidrørende fra Rørforeningen, men forskellige fra de numre, der var tildelt ISIFLO-koblingen. Af en prismeddelelse fra grossisten Dansk Jerncentral, der er SAV kunde, 
fremgår, at "en køber fra næste uge vil få udleveret "ny generation" af ISIFLO-koblingen". For produkterne på prislisten er anvendt ISIFLO-nummerserien. 

I juli/august 2001 udsendte SAV samme brochurer, som primo 2001, men overskriften på forsiden er SAV P-RØRSKOBLING-ER. Brochuren indeholder "succeshistorien SAV P-rørskoblinger". Denne historie fortæller udviklingen af ISIFLOkoblingen, der i hele historien er benævnt SAV P-rørskobling, og intet sted i historien eller i øvrigt i brochuren er ISIFLO-koblingen nævnt. 

I september 2001 udsendte SAV en prisliste for SAV P-rørskoblinger med samme forside som brochuren, men over en del af koblingen er sat en sort mærkat, hvorpå der står "ORG. SAV P-RØRSKOBLINGER OPF.AH". De anvendte VVS-numre i prislisten er de numre, der er tildelt ISIFLO-koblingerne, som ikke er nævnt. 

Denne brochure gav anledning til, at Rørforeningen i skrivelse af 30. august 2001 anmodede SAV om at ophøre med anvendelsen af VVS-numre tildelt mærkevarer til identifikation af standardprodukter samt at tilbagekalde prislisten og destruere restlageret. Raufoss havde ligeledes modtaget brochuren, hvorfor Raufoss' advokat i skrivelse af 31. august 2001 gjorde opmærksom på, at man opfattede dette som et kontraktstridigt forsøg på at skabe en glidende overgang til et konkurrerende produkt, og anmodede om, at der blev udsendt en erklæring herom til SAVs kunder. SAVs direktør Svein Nilsen svarede i skrivelse af 6. september, at Raufoss måtte være fuldt bekendt med, at SAV gennem mange år havde anvendt navnet SAV-systemprodukter for SAVs samlede leveringsprogram. 

I september 2001 udsendte SAV 5. udgave af sin håndbog (sagens bilag 29), hvor der på forsiden er anført SAV-systemprodukter og SAV P-rørkoblinger. I håndbogen gengives udviklingshistorien for ISIFLO-koblingen, som er benævnt som P-rørskoblingen. Endvidere fremgår, at SAV sælger sav/CALEFFI fordelerrør. VVS-numrene er de numre, der er tildelt ISIFLO-koblingen.

I september/oktober 2001 kom Raufoss i besiddelse af en programoversigt fra SAV. På forsiden, der bærer overskriften SAV P-rørskoblinger, er afbilledet en overskåret kobling, hvori der er skrevet SAV EASYCAL. I brochuren er oplyst, at koblingen 
produceres af Caleffi. De anvendte VVS-numre er fortsat nummerserien 072200 000. 

Efter at Jan Buhl var blevet ansat, foretog han en række kundebesøg i september 2001 og udarbejdede besøgsrapporter. Af disse fremgår bl.a., at man ved henvendelse til SAV får at vide, at man skal gøre særligt opmærksom på, hvis man vil have le-
veret ISIFLO-koblingen, da man ellers får leveret SAV P-rørskobling, at kartonen for SAV P-rørskobling adskiller sig væsentligt fra ISIFLO kartonen, at kunder havde været ude for, at produkterne ikke kunne kombineres, at en reklamation havde med-
ført erstatningskrav over for SAV, der havde betalt, og at det ville være fint, hvis det kunne lade sig gøre at finde frem til en aftale mellem en kunde og Raufoss fra årskiftet. 

I november 2001 kom Jan Buhl i besiddelse af en brochure fra SAV (sagens bilag 27), der på forsiden bærer overskriften SAV P-rørskoblinger samt har billedet af den overskårne kobling, hvori der ikke er nogen tekst. I brochuren fortælles ISIFLO-
koblingens historie, men koblingen er benævnt SAV P-rørskobling. På en anden side i brochuren nævnes, at SAV P-rørskobling har været produceret siden 60'erne og er produceret hos Caleffi. 

Denne brochure gav anledning til, at Raufoss' advokat den 12. november 2001 på ny  skrev til SAV og gjorde opmærksom på eneforhandleraftalens pkt. 3.4 om brug af navnet ISIFLO. Det meddeltes endvidere, at indtil forholdet var bragt i orden, ville 
yderligere ordrer på ISIFLO-koblinger ikke blive effektueret, og der toges forbehold om at gøre erstatningskrav gældende. Som svar på dette brev bekræftede SAV den 15. november 2001, at man alene markedsførte og leverede ISIFLO-koblinger. 

Under et besøg hos Dansk Jernhandel den 16. november 2001 blev Jan Buhl bekendt med, at SAV Sverige i januar 2001 havde udsendt en prisliste med danske VVS-numre samt Dansk Jernhandels skrivelse til sine kunder.

Tiden efter den 19. december 2001

Efter korrespondance mellem Raufoss' advokat og SAV meddelte Raufoss' advokat i skrivelse af 19. december 2001, at Raufoss på grund af de konstaterede misligholdelser, herunder det udsendte brochuremateriale, hævede det eksisterende aftaleforhold (eneforhandleraftalen og termineringsaftalen af 9. marts 2003) med øjeblikkelig virkning. 

I skrivelse af 21. december 2001 fra Hans Klarskov, SAV, til Raufoss appelleredes til, at der kom en værdig afslutning på samhandelsforholdet, og det anførtes, at "henvendelsen" fra Raufoss var et forsøg på at undgå betaling af tilgodehavendet i følge 
termineringsaftalen. I skrivelse af 31. januar 2002 til Raufoss' norske advokat bestred SAVs norske advokat, at der var grundlag for at hæve aftalen. 

I SAVs markedsføringsmateriale fra januar 2002 anvendte SAV betegnelsen SAV P-rørskobling og fortalte historien om ISIFLO-koblingen, uden at denne kobling blev nævnt. Af et print fra SAVs hjemmeside fra januar 2002 fremgår, at VVS-nummerserien 07200 000 anvendes for SAV P-rørskobling. I en bestilling af 5. februar 2002 til SAV anvendte kunden VVS-nummerserien for bestilling af P-rørskoblinger. 

I SAVs brochure fra marts 2002 (sagens bilag 30), hvis forside er identisk med de tidligere bortset fra, at der nu står SAV EASYCAL i den overskårne kobbling, fortælles ISIFLO-historien, og historien afsluttes med "den for Dem som professionel 
bruger forstærkede konkurrencedygtighed for den org. SAV P-rørskoblingsidé ­ SAV/EASYCAL ­ er en konsekvens af samarbejdet mellem producenten CALEFFI S.p.A. og importselskabet ­ SAV-DANMASRK A/S." 

Den 15. april 2002 udsendte SAV en bekræftelse til forhandlerne "om den org. SAV P-rørskoblingsidé ­ SAV/EASYCAL P-rørskoblinger". Af denne fremgår bl.a.: 
" ­ at SAV/EASYCAL er 100 % kompatibel med de SAV P-rørskoblinger, som SAV-DANMARK, under mærkevarenavnet ISIFLO, har leveret på det danske marked og her senest i år 2001 
- at alle SAV SYSTEMPRODUKTER opfylder samtlige certificeringskrav og specifikt for den org. SAV P-rørskoblingsidé/SAV/EASYCAL P-rørskoblinger ­ er VA-godkendt ......"

Denne meddelelse blev udsendt, efter at SAV hos Teknologisk Institut havde fået foretaget en prøve af et indsendt emne af EasyCal- koblinger. 

Den 7. februar 2002 indgav Raufoss anmodning om nedlæggelse af nærmere angivne forbud til fogedretten i Ballerup. Den 10. juni 2002 afsagde fogedretten kendelse, hvorefter: 
"SAV Danmark Trading A/S forbydes at anvende VVS-nummerserien 07 2200 000 ­ 07 2353 063 ved erhversmæssig brug, herunder ved markedsføring og salg, af andre koblinger end Raufoss Water & Gas AS' Isiflo-koblinger. 

SAV Danmark Trading A/S påbydes at tilbagekalde alt markedsføringsmateriale som omhandlet i sagens bilag 29, 30 og K, samt ændre sin hjemmeside, som vist i sagens bilag 31, alt for så vidt angår VVS-numrene. " 

Begæringen havde tillige omfattet et forbud mod salg af EasyCal-koblingen og brug af betegnelsen EasyCal, men disse begæringer blev ikke taget til følge. 

I besvarelse af skrivelse af 20. juni 2002 fra Raufoss' advokat meddelte SAVs advokat, at man bekræftede at ville ændre SAVs hjemmeside i overensstemmelse med fogedrettens kendelse, men fandt ingen anledning til at fremsende dokumentation for 
tilbagekaldelsen af brochurer m.v. 

SAV havde den 15. januar 2002 klaget til Konkurrencestyrelsen over Rørforeningens afgørelse om, at nummerserien 072200 ­ 072353 alene måtte anvendes til kompressionsfittings af mærket ISIFLO, produceret af Raufoss. Ved skrivelse af 26. august 
2002 meddelte Konkurrencestyrelsen SAV, at vurderingen af om, hvorvidt nummerserien egnede sig til at være en generisk nummerserie, ikke kunne afgøres på grundlag af de skriftlige indlæg, men måtte kræve en omfattende yderligere undersøgelse. Under hensyn til prioriteringen af Konkurrencestyrelsens arbejde fandt man, at klagen ikke gav anledning til yderligere undersøgelser. 

Af en udskrift af SAVs hjemmeside fra den 2. september 2002 fremgår, at SAV fortsat benyttede VVS-nummerserien, der er tildelt ISIFLO-koblingerne, således at der står " SAV EasyCal P-rørskoblinger identisk med f.eks. 072200016 Samlemuffe 16 
mm. Raufoss' advokat indgav herefter den 4. september 2002 begæring til fogedretten, idet man mente, at SAV havde overtrådt forbudskendelsen. Begæringen blev tillige fremsendt til SAVs advokat. Denne svarede ved skrivelse af 10. september, at 
man mente at have efterkommet fogedrettens kendelse, idet der ved tilføjelsen "identisk med" var tilsikret, at der ikke skete snyltning på Raufoss' produkt, og at SAVs kunder ikke blev vildledt. Samtidig beklagede man, at der var sket udlevering af 
plancher med anvendelse nummerserien i forbindelse med SAV/EASYCAL ­ P-rørskoblinger. 

Et print af SAVs hjemmeside fra den 25. august 2003 viser, at VVS-nummerserien for ISIFLO-koblingen fortsat anvendes på samme måde som i september 2002. 

I sagen er fremlagt en planche fra SAV, hvor der henover midten er trykt SAV/ EasyCal P-RØRSKOBLINGER, og hvor der er vist fittings, hvorunder ISIFLO-nummeret er angivet. 

SAVs tabsopgørelse

Påstand b

Tabsopgørelse som følge af fogedrettens kendelse, dateret den 6. november 2002

1. Direkte salgs- og markedsføringsomkostninger DKK 145.568 
2. Brugsværditab af diverse markedsføringsmaterialer grundet overtrykning af VVS-nummer DKK 29.579 
3. Anslået tabsværdi af salgs- og markedsføringsmateriale, der ikke kan anvendes eller som helt eller delvis mister genanskaffelsesværdi DKK 30.249 
4. Indtjeningstab af SAV P-rørskoblinger som følge af fogedkendelse DKK 192.837 
5. Tab af goodwill DKK 250.000

Totalt DKK 648.233 

Disse beløb har SAV nærmere specificeret. 

SAV har den 14. januar 2005 opgjort tabet således: 

1. Direkte salgs- og markedsføringsomkostninger DKK 145.568 
2. Indtjeningstab på SAV P-rørskobling som følge af fogedrettens kendelse DKK 3.762.000 
3. Tab af goodwill DKK 754.000 
Totalt DKK 4.661.568 

Påstand c: 

Godtgørelse i henhold til termineringsaftalen NOK 750.000 
Kompensation 20 % på grund af salg til Brdr. Dahl og AO MAVAB Sverige NOK 400.000 
Med fradrag af Raufoss' tilgodehavende NOK 450.100 
Totalt NOK 699.900 

SAV har under domsforhandlingen nedsat beløbet til NOK 542.383. 

Forklaringer

Kim Holst har forklaret, at han den 1. august 2002 blev direktør for Rørforeningen, som er en forening for VVS-grossister på det danske marked. Foreningen antager, at der er 16 VVS-grossister i Danmark, hvoraf de 14 er medlemmer af Rørforeningen. De grossister, som har fuldt sortiment, betegnes af Rørforeningen som grossister. 

I branchen opdeles aktørerne i leverandører, grossister og installatører. SAV og Raufoss er ikke medlem af Rørforeningen, fordi de betragtes som leverandører. 

Rørforeningen har retten til VVS-nummersystemet, som er beskyttet efter ophavsretslovens katalogregel. Forud for indførelsen af Rørforeningens nummersystem havde hver grossist sit eget nummersystem, hvilket var ganske dyrt at administrere 
og upraktisk. Nummersystemet blev indført for at gøre markedet for VVS-artikler mere overskueligt og nemmere og billigere at administrere. 

Et VVS-nummer er et 9 cifret nummer, der klart og entydigt identificerer det enkelte produkt. Numrene tildeles efter aftale med Rørforeningen. Nummeret kan sammenlignes med produktets cpr-nummer. De 2 første cifre angiver hovedgruppen, de 4 
næste angiver mellemgruppen, mens de 3 sidste angiver produktets art eller dimension. Ses der f.eks. på VVS-nummeret 601040-010 angiver 60, at der er tale om et kombineret kloset, 1 at der er tale om en almindelig model til væg, 0 at der er tale om et produkt fra IFÖ, 4 at det er model Cascade, 0 at det er med S-lås, 0 at det er en lige S-lås, 1 at der er studs til venstre, og 0 at det er hvidt. Der er således et væld af oplysninger i det konkrete VVS-nummer. Der er registreret 215.000 VVS-numre i Danmark, som for så vidt angår 50.000 stk. er gengivet i 6 trykte kataloger, benævnt Rørkataloget, som Rørforeningen udgiver. Alle VVS-numrene er tilgængelige på en CD-rom, som Rørforeningen også udgiver. Rørforeningens udgivelser anvendes af stort set alle professionelle brugere af VVS-artikler, og numrene er nøglen til lige nøjagtigt det produkt, som efterspørges.

Der foretages årligt ca. 100.000 ændringer og opdateringer af nummersystemet. Fra 1967, hvor systemet blev indført, og til 1990 var det gratis at få tildelt numre. I 1990 indførtes regler om betaling af et årligt grundgebyr på 500 kr. samt 3 kroner for hvert registreret nummer, hvilke regler blev ændret i 1999. De seneste 2 år har det kostet 8.000 kr. årligt at have numre registreret. 

Den nummerrække, som denne sag drejer sig om, er tildelt Raufoss' ISIFLO-koblinger. Der er solgt ISIFLO-koblinger under samme nummerserie i hvert fald siden begyndelsen af 1970'erne. Alle, som handler med ISIFLO-koblinger, kan anvende nummerserien ved markedsføring og salg. Hvis SAV får lov til at bruge samme numre for sine EasyCal-koblinger, er der ikke sikkerhed for, at kunden får det produkt, som ønskes, medmindre kunden i hvert enkelt tilfælde gør grossisten opmærk-
som på, at der ønskes enten ISIFLO-koblinger eller EasyCal-koblinger. 

SAV har mulighed for at få tildelt en nummerserie for sine EasyCal-koblinger, ligesom SAV Sverige fik det i 2001. EasyCal-koblingerne har for tiden ingen numre i VVS-nummersystemet, da disse blev slettet i 2004 efter anmodning fra SAV Sverige. 
Der findes ca. 10 konkurrenter på det danske marked, som udbyder koblinger af forskellig karakter. Nogle af disse konkurrenters produkter er tildelt selvstændige numre. Der er ikke andre, som anvender den nummerserie, som er tildelt ISIFLO-
koblingerne for andre produkter end ISIFLO-koblinger. 

Visse VVS-produkter tildeles generiske VVS-numre. Det er en forudsætning for tildeling af generiske numre, at der er tale om teknisk helt ukomplicerede og neutrale produkter, oftest bestående af en enkelt del. Hvis der er tale om teknisk mere komplicerede produkter, hvor der er den mindste risiko for fejl mv. ved f.eks. kombination af produktdele fra forskellige producenter, gives produktet eget VVS-nummer. Det er medarbejdere i Rørforeningen, som træffer afgørelse i sager om generiske betegnelser. Er der tvivl, forelægges sagen for foreningens produktudvalg, som træffer afgørelse. Rørforeningen har ikke nedskrevne procedurer for, hvordan ansøgninger om tildeling af generisk VVS-numre skal behandles. I øjeblikket er foreningen dog i 
samarbejde med Konkurrencestyrelsen ved at fastlægge nærmere regler herom. De nedskrevne regler kommer næppe til at frembyde ændringer i forhold til Rørforeningens 30 årige praksis. De generiske betegnelser fremmer konkurrencen, men en mere lempelig tildeling af generiske betegnelser går muligt ud over produktsikkerheden. 

Rapporten fra Teknologisk Institut beviser kun delvist, at der er tale om ens produkter. Der er ikke tale om en fuldstændig prøvning af samtlige kombinationsmuligheder, hvorfor den ikke kan tages til indtægt for, at produkterne er fuldt kompatible. Da der er tale om produkter, som anvendes under jorden, er det helt afgørende, at der f.eks. ikke opstår utilsigtede utætheder. 

Rørforeningen har ikke godkendt den ændring, som Raufoss foretog, da man indføjede kompositringen i 16 mm koblingen. Konklusionen på den problematik blev, at Raufoss trak produktet tilbage. Raufoss' nye 63 mm kobling fra 2004 har fået et an-
det produktnummer. 

Peter Hye har forklaret, at han kan vedstå den forklaring, som er gengivet i fogedrettens retsbog af 14. maj 2002, hvor fremgår: 

"[...] at han er direktør i Foreningen af VVS-grossister, også kaldet Rørforeningen, og har været det i 33 år. Vidnet er oprindeligt uddannet civilingeniør. Det fremgår eksempelvis af bilag 28 (Håndbog fra SAV) vedr. samlemuffer, side 6, at et VVS-nummer består af 9 cifre. De første to cifre kendetegner hovedgruppen, de øvrige præciserer nærmere produktet i hovedgrup-
pen, herunder dimensionskode. 2202 er produktet Isisflo. Dette nummer har Isiflo haft siden 1970, dvs. i omkring 30 år. Man får et VVS-nummer ved henvendelse til Rørforeningen. Rørforeningen anmoder i den forbindelse om nærmere produktspecifikationer, herunder også vareprøver, brochurer m.v. Produktet får herefter et nummer, som følger det enkelte produkt.
Vidnet ved ikke, hvem der søgte for Isiflo. Nu sælges et produkt ved navn Easycal. I april 2001 fik Rørforeningen en henvendelse fra SAV, Sverige, som gerne ville have et dansk VVS-nummer for Easycal- produktet. Det produkt fik VVS-nummer 07-3980-020. Vidnet har udskrifter vedrørende Easycal og dette produkts VVS- numre. Der var tale om et nyt produkt, derfor fik dette et nyt nummer. Hvis der er tale om unikt produkt, så får produktet eget VVS-nummer i modsætning til et standardprodukt. I begyndelsen af september 2001 blev vidnet bekendt med, at SAV-Danmark i prislister brugte Isiflos numre til Easycal-produkter og kaldte disse for P-rørskoblinger. Rørforeningen kendte ikke kombinationen P-rørskoblinger.

Der er en "VVS-ordbog" over de forskellige produkter, hvoraf dette produkt heller ikke fremgik. På denne baggrund rettede Rørforeningen henvendelse til SAV og sagde, at SAV skulle ophøre med brugen af VVS-numre, som vedrørte Isiflo-produkter. Vidnet har set korrespondancen med Konkurrencestyrelsen. Der bruges primært samme VVS-nummer, når der er tale om standardprodukter, eksempelvis blødstyksfittings, et produkt, hvor der ikke er andet end samme gevind i begge ender. Der er forskel på de to i nærværende sag omhandlede produkter. De kan begge bruges til at koble plastrør sammen. Problemet er, at produkterne tilsyneladende er ens, men hvis man bruger disse produkter sammen, er der fare for utætheder. Typisk anvendes produktet til at sammenkoble rør, som graves ned i jorden, d.v.s. at man måske ikke opdager utætheden. På den baggrund kan det være svært at lokalisere grossistens mulige ansvar, såfremt tingene ikke virker. Rørforeningen tør på den baggrund ikke tage ansvar for, at produkterne er kompatible. Da SAV, Sverige, bad om VVS-numre til Easycal, anførtes der heller ikke noget om, at produktet var identisk med Isiflo. Easycal har allerede et dansk VVS-nummer, nemlig det som det svenske produkt fik. P.t. er der ca. 205.000 VVS-numre i cirkulation. Brugen af numrene er blevet skrærpet på grund af produktansvar m.v. Derfor er det vigtigt, at man ved nøjagtigt, hvor produktet kommer fra, dvs. en øget produktdifferentiering. Det betyder, at produkter, som fik samme nummer for en årrække siden, ikke vil få det i dag, jf. eksempelvis plassonkoblingen, bilag H.

Rørforeningen er stor på markedet, idet den har cirka 80 % af VVS-branchen som medlemmer. SAV, Danmark, er importør. Man kan inddele markedet i producenter, grossister og installatører. Grossister kan ikke umiddelbart blive medlem af Rørforeningen. Rørforeningen har et krav om, at en installatør skal kunne henvende sig til en grossist, som har et fuldt varesortiment svarende til det, som en installatør skal bruge. Derfor kan SAV ikke blive medlem. Forelagt afgørelse af 29. november 2000 fra Konkurrencerådet, hvorefter der skal ageres objektivt og konsekvent, forklarer videnet, at det er rigtigt, at Konkurrencestyrelsen har været inde vedrørende optagelseskrav i forbindelse med katalogerne, hvor der har været krav om markedsandel m.v., men afgørelsen vedrørte ikke VVS-numre." 

Peter Hye har supplerende forklaret, at han fratrådte som direktør i Rørforeningen 1. august 2002. 

De koblinger, som denne sag drejer sig om, er ikke simple produkter. Når kunden bestiller en VVS-artikel med et af de numre, som er tildelt ISIFLO-koblingen, skal kunden modtage en ISIFLO-kobling. Der er fare for utætheder, hvis forskellige dele fra 
f.eks. en ISIFLO-kobling sammenblandes med dele fra en EasyCal-kobling. Da der ville være fare for utætheder, afviste Rørforeningen den ansøgning, som SAV indgav om generisk betegnelse. Han kan ikke huske, at leverandører har ønsket at få generiske numre. Det normale er, at leverandører ønsker at distancere sig fra andre leverandørers produkter. Alle kan få et VVS-nummer til deres produkt, men ikke alle kan komme med i Rørforeningens katalog. Sagen for Konkurrencestyrelsen angik kataloget og ikke nummersystemet. 

Beslutningen om at ændre Blasson fittings, som vist i sagens bilag 1, til en generisk nummerserie byggede på, at Blasson nærmest var forsvundet fra markedet, og at der således ikke var forvekslingsrisiko. Membranventilerne, sagens bilag 5, fik generisk betegnelse, fordi ingen ville drømme om at skille ventilerne ad og anvende dele fra andre producenters ventiler. Kompressionsfittings, som vist i sagens bilag 7, fik generisk betegnelse, fordi de anvendes til synlige samlinger. Stålafløbsrørene, sagens bilag 6, støbejernsafløbsrør uden muffer, sagens bilag 8, og de blødtstøbte randfittings, sagens bilag 9, er klassiske eksempler på standardprodukter. Af hensyn til produktsikkerheden har der været en tendens bort fra anvendelse af generiske betegnelser, og det er nok tvivlsomt, om alle de tidligere trufne beslutningerne om ændring til generisk nummerserie ville få samme resultat, hvis en lignende ansøgning blev indgivet. Ingen af de omhandlede sager er behandlet inden for de seneste 10 år. 

I tvivlstilfælde bliver sagerne forelagt produktudvalget, hvor der sidder specialister fra de største grossistvirksomheder. Sagen om EasyCal-koblingerne blev forelagt produktudvalget. Rapporten fra Teknologisk Institut beviser kun delvist, at der er tale 
om ens produkter. Der er ikke tale om en fuldstændig prøvning af samtlige kombinationsmuligheder, hvorfor den ikke kan tages til indtægt for, at produkterne er fuldt kompatible. Der har været nedskrevne regler om behandling af sagerne før 2000, 
men de har næppe været offentligt tilgængelige. 

Lars Ølstad har forklaret, at han i det væsentligste kan vedstå den forklaring, som er gengivet i fogedrettens retsbog af 14. maj 2002, idet Raufoss dog købte rettighederne fra Hellands Produktionsservice, og ikke af Press-Støp. Af forklaringen fremgår: 

" [....] at han er direktør i Raufoss Water & Gas AS, hvor han blev ansat i 1987. Han er tillige aktionær i selskabet, dog ikke hovedaktionær. Han er uddannet civilingeniør inden for maskinteknik. Raufoss Water & Gas AS har været på markedet siden 1970, hvor man købte virksomheden Press-Støp A/S af Arvid Helland. Navnet Isiflo opstod som en fornorsket udtale af det 
engelske "easy-flow". Selskabet sælger den samme koblingstype på mange markeder. Der kan være mindre afvigelser afhængigt af markedet. De på produktet påtrykte angivelser som for eksempel DIN og DVGW vedrører normspecifikationer for forskellige markeder. Raufoss har også andre produkter på det tyske marked blandt andet Isi-flex og Isi-san. Betegnelsen "Isi-" er en slags familienavn på selskabets produkter. Easy-cal ligger efter vidnets opfattelse meget tæt på Raufoss` produktnavn, særligt når man er tidligere distributør af Raufoss` produkter. Easy-betegnelsen er den iørefaldende, når man hører produktnavnet. Bilag 2 sammenholdt med bilag 5 er tilsyneladende identiske produkter. Lars Ølstad er tekniker, og selv for ham forekommer produkterne identiske. Ved nærmere eftersyn er der nogle mindre forskelle, f. eks. er en sekskant mere iøjnefaldende på det ene produkt. Også inde i koblingen er produkterne tilsyneladende identiske, men målene kan have en vis variation, og det er uhyre vigtigt, at disse helt nøjagtigt afstemmes. Hvis ikke dette er tilfældet, opstår der fare for funktionsfejl, idet man tilsyneladende kan anbringe et Easycal-produkt sammen med et Isiflo-produktet, hvorved der kan opstå fejl på gas-og vandledninger. SAV´s håndbog, bilag 28, side 15, viser såkaldte reduktionsindlæg, som bruges, når der skal ske ændring fra en dimension til en anden. Dette sker ved indkøb af en enkeltkomponent. Ved indkøb af Easycal-produktioner, kan man ikke kende variationer/mål med videre, således som disse skal udfærdiges efter Raufoss´produktionstegninger, hvilket kan give forkerte tolerancer i kombination med Isiflos produkter. Lars Ølstad ved ikke, om Caleffi har haft tegninger eller lignende. Bilag 14 - 17 vedrørende koblingerne PRK og Greiner er visuelt forskellige, og disse kan ikke sammensættes med Isiflo-produkter. Bilag A-C, Deca-produktet, har haft en markedsandel på under 1 %. Isiflo har ca. 50 %´s markedsandel på det danske marked. Raufoss har ikke opfattet Deca som en konkurrent. Lars Ølstad mener, at Deca-produktet udgik i begyndelsen af 90'erne. Deca er ikke kompatibelt til Isiflo's produkter. Delene inden i produktet er ikke identiske. Easycal og Deca er således to helt forskellige produkter. Når man åbner koblingen ser man umiddelbart funktionsdelene, som er helt forskelllige. I Isiflo-koblingen sidder delene fast, hvilket ikke er tilfældet i Deca-produktet. Derimod sidder delene fast i det tilsvarende Easycal-produkt. Produktet, omtalt i bilag E, sælges ikke i Danmark, og det gør produktet omtalt i bilag F heller ikke. Rekvirenten blev ikke underrettet om, at SAV gik over til en anden producent i 2001. Begge parter var bundet af eneforhandlingsaftalen indtil udgangen af 2001. Raufoss opdagede i august 2001, at SAV solgte et andet tilsvarende produkt, hvilket blev oplyst af danske kunder. Raufoss skulle levere til to store danske grossister, hvorfra selskabet fik SAV´s brochure. Lars Ølstad kendte til Caleffi via Deca-koblingen, som sælges på de europæiske markeder. Easycal sælges ikke på andre markeder end det danske og svenske marked. Bilag 13 blev Ølstad bekendt med via selskabets sælgere, som fik information herom fra kunder på det svenske marked. De produkter, som vises i prislisten, er formentlig Caleffi-produkter. Der kan dog også være parallelimport af Raufoss´ produkter. Anvendelsen af danske VVS-numre i et svensk katalog undrer vidnet, idet det ikke vil sige en svensk kunde noget, hvor betegnelsen er RSH. I Norge er betegnelsen NRF. Bilagene 18 og 19 ser umiddelbart ens ud. Tegningen viser det samme princip.

Indholdet i bilag 19 om Limfjorden m.v. er Isiflo-historier. Det er ikke Raufoss´s produktionsanlæg, som vises på den sidste side. Sent i efteråret, måske november 2001, blev Ølstad opmærksom på, at Caleffi producerede for SAV. SAV har udgivet en håndbog vedrørende Isifloprodukter. Raufoss har ikke godkendt 5.-udgaven, bilag 29. Ved brug af samme VVS-nummer opstår risiko for funktionsfejl, idet der ikke udleveres den rigtige vare. Kunderne er eksempelvis installatører og vandværker, som typisk bestiller hos grossister via VVS-nummer. Derved opstår risikoen, idet der er flere leverandører og ved brug 
af samme nummer, ved kunderne ikke, hvilket produkt de får. SAV har tidligere solgt hovedsageligt via grossister, men nu sælges der vist også direkte til vandværker. De får så enten et Easycal-produkt eller et Isiflo-produkt. I bilag 30 nævnes Isiflo-produktet ikke. Rakettrinopstillingen nævner imidlertid Helland. Ifølge SAV´s tabsopgørelse, bilag O, anføres et tab på knap 5 millioner kr. Dette tal er imidlertid baseret på salg af Isiflo-koblinger. Disse sælges fortsat i dag gennem Raufoss´ egen organisation. Markedsandelen på ca. 50 % har Raufoss indtil videre bibeholdt. Punkt 2 i opstillingen i bilag O vedrører ikke Isiflo-produkter. Ølstad kender ikke til disse produkter. Easycalproduktet har først været markedsført under dette navn i Danmark siden den 1. januar 2002.

Udseendet af Deca, Isiflokoblingen og Easycal er næsten identiske. Foreholdt bilag I fastholder han, at Raufoss var bekendt med, at SAV havde et samarbejde med Caleffi på det svenske marked, men ikke på det danske. Raufoss har ikke foretaget sig noget, da SAV-Sverige ikke var en konkurrent. I overvejelser omkring sagsanlæg over for Caleffi indgik også, at der var en 
procesrisiko ved at anlægge sag mod Caleffi i Italien. Anmodningen om fogedforbud i Danmark skyldes faren for, at en sammenblanding af produkterne/komponenterne kan give funktionsfejl i markedet, som Raufoss ønsker at forhindre. Hvis f.eks en gasledning bliver utæt, er det en stor risiko. Koblingen blev vist patentregistreret i slutningen af 60'erne, og patentet ud-
løb i 1980 eller begyndelsen af 1980érne. Raufoss købte patentet i 1970. Raufoss sælger 3½ mio koblinger, heraf 200.-215.000 koblinger i Danmark. Lars Ølstad har ikke noget imod Deca-produktet, da disse produkter ikke kan samles med Isiflo-produktet. Raufoss har testet, at Easycal og Isiflo kan samles, men man kender ikke variationerne i produktionsparameteret. 
Man skal kende de nøjagtige produktionstegninger fra Caleffi for at vide, om disse afviger. Isiflo er et varemærke på det danske marked. Der er et særligt særpræg i kraft af koblingens facon og den udbredelse den har på dette marked. Isiflokoblingen har stort set haft det samme udseende gennem årene. Navnet Easy-fit, bilag M, har Raufoss ikke haft indsigelse imod, da 
dette produkts markedsandel har været meget lille. Der har vist ikke været rettet henvendelse til Raufoss i forbindelse med registreringen af det pågældende mærke, jf. bilag N. Det var ikke således, at danske kunder ikke måtte rette henvendelse til Sverige for at købe disse produkter, jf. bilag 13, men på daværende tidspunkt var SAV bundet af eneforhandlingsaftalen, og da det svenske selskab er et datterselskab af det danske, troede Lars Ølstad, at SAV ville føle sig bundet af denne aftale. Bilag H, med underbilag, kender Ølstad ikke nærmere til og kan derfor ikke udtale sig om, hvorledes man undgår forveksling af produkter. Raufoss ansatte den tidligere leder fra det tidligere SAV-Sverige som daglig leder, ligesom der også er ansat 2 andre medarbejdere fra SAV. Raufoss har ikke i den forbindelse modtaget informationer om SAV. Fra vistnok den 1. januar 2002 er leder af Raufoss´ egen virksomhed i Danmark blevet direktør Jan Buhl, som tidligere var produktansvarlig for SAV i Danmark. 
Lars Ølstad er ikke bekendt med en brevveksling i 2001 med advokat Thore Andersen vedrørende Jan Buhl." 

Lars Ølstad har supplerende forklaret, at Raufoss aldrig har solgt rettigheder til ISOFLO-systemet til SAV.

ISIFLO sælges på hele det europæiske marked, og er markedsledende for messingkoblinger. EasyCal sælges kun i Danmark og Sverige. Idéen bag ISIFLO-systemet er, at komponenterne, som der kan købes reservedele til, skal kunne skilles ad og 
sættes sammen i et utal af variationer, således at enhver given rørmæssig problemstilling kan løses. Systemet består af ca. 450 forskellige koblinger. Caleffi har vist 50 koblinger på markedet og har således ikke et fuldt program. Der er ikke offentliggjort nærmere oplysninger om tolerancer, variationer mv. mellem de enkelte delkomponenter. Det er ikke muligt at producere en fuldstændig kopi uden at have de tekniske tegninger. Hver kobling indeholder ca. 30 kritiske mål, som en producent skal have styr på. Hvis komponenter fra forskellige producenter blandes, er der risiko for fejl i form af lækager mv. Da ISIFLO er godkendt til gas, er lækager i sagens natur kritiske. Klemringen på ISIFLO-koblinger er blevet forbedret, så den nu sidder fast. Ved produktionen blev der taget højde for, at der ikke skete sammenblanding med koblinger med det gamle klemringsystem. 

Han var med til at forhandle termineringsaftalen. Årsagen til, at Raufoss skulle betale et beløb til SAV, var, at SAV skulle kompenseres for, at opsigelsesperioden blev forkortet. Raufoss fulgte aftalen i hele 2001. Raufoss forberedte sig naturligvis på, at 
man skulle overtage forhandlingen den 1. januar 2002, men det skete inden for rammerne af det eksisterende aftalegrundlag. Da de indgik termineringsaftalen, havde de ikke kendskab til, at SAV solgte EasyCal-koblinger på det danske marked, hvilket 
klart var i strid med aftalen. 

Brevet af 7. maj 2001 blev sendt, fordi de så en ændring i bestillingsmønstret på storvolumenprodukterne, mens antallet var det samme for øvrige produkter. De havde ikke konkrete beviser, men dog en mistanke om, at der var noget i gære, hvilket 
blev bekræftet af Jan Buhl ved forespørgsler hos grossisterne. De opsagde aftalen, da de gennem en brochure, som vist i sagens bilag 27, fik bekræftelse på, at der blev solgt Caleffi-produkter på det danske marked. På daværende tidspunkt var Raufoss ikke bekendt med, at SAV Sverige i en længere periode havde leveret EasyCalkoblinger til det danske marked. Raufoss besluttede at standse leverancerne til SAV i begyndelsen af november 2001. I september/november 2001 ophørte SAV med at betale for leverancer. Den primære grund til ophævelsen var SAVs illoyale markedsføring af koblingerne, herunder navnlig den manglende anvendelse af betegnelsen ISIFLO. 

Årsagen til, at Raufoss ændrede klemringen på 63 mm koblingen til komposit, var, at det var et krav fra det tyske marked. Det er en fejl, at koblingen med kompositring blev solgt i Danmark under det gamle VVS-nummer. Da de blev gjort opmærksom herpå, tog de straks koblingen ud fra markedet og erstattede den med den gamle kobling. De tog kontakt til de kunder, som havde købt koblinger med den nye kompositklemring, i det omfang det overhovedet var muligt at spore dem. Der var solgt ca. 200 koblinger med kompositklemring, og Raufoss fik fat i ca. 190 af disse kunder. Der var ikke nogen risiko med kombinationen. 

Jan Buhl blev ansat i Raufoss den 1. september 2001. Raufoss sælger andre produkter end ISIFLO-koblinger i Danmark, og Jan Buhl og 3 andre sælgere påbegyndte salg af disse andre produkter samt forberedte det salg af ISIFLO-koblinger, som 
skulle påbegyndes fra den 1. januar 2002. Raufoss solgte ikke selv ISIFLO-koblinger i Danmark før den 1. januar 2002. De havde kontakt til SAVs kunder, men der var ikke egentlige forhandlinger. Kunderne blev informeret, men der blev ikke under-
skrevet aftaler før den 1. januar 2002. Brødrene Dahl A/S og A. O. Johansen A/S havde datterselskaber i Norge, hvorigennem de købte ISIFLO-produkter til salg i Danmark. Raufoss kunne ikke hindre dette salg, hvilket også fremgår af konklusio-
nen på den norske voldgiftssag.

Det er SAV, som frem til samarbejdsophøret har markedsført ISIFLO-koblingerne på det danske marked og sikret koblingerne den kommercielle succes. Raufoss har ydet årlige markedsføringsbidrag til SAV på mellem 200.000 kr. og 300.000 kr. 

Raufoss havde et konstant salg i 2002. De store grossister ønskede ikke at handle med SAV, hvorfor der ikke skete større omsætningsfremgang efter juni 2002. 

Hans Klarskov har forklaret, at han kan vedstå den forklaring, som er gengivet i fogedrettens retsbog af 14. maj 2002, hvor fremgår: 

"[...] at han ejer 100% af aktierne i SAV Danmark Trading A/S. Han fik for ca. 38 år siden kontakt til Sandenæs Associeringsværk (SAV). Hans Klarskov ønskede at etablere salgskontor i Danmark med salg af rørfittings m.v. Virksomheden nåede indenfor de første år 5-års-målsætningen. Hans Klarskov fik kontakt til blandt andre Arvid Helland, som havde et interessant produkt, en kobling, som kunne samle plastikrør, og plast var ved at overtage markedet. Koblingen blev markedsført som en del af SAV-produkterne under Isiflo-navnet. Dengang var et andet produkt markedsførende. SAV ændrede fra 1971 karakter og blev en specialiseret importvirksomhed med en ingeniørdel. SAV har mange markedsførende produkter, hvor markedsandelen er på mellem 50-90 %. Det var naturligt for SAV Danmark at etablere sig i Sverige.

Isiflo gik i begyndelsen af 80´erne meget ned markedsmæssigt i Sverige. Raufoss tilbød, at SAV kunne købe Raufoss Metal i Sverige, som havde oplevet et fald i salget til ca. 20 %. Betingelsen var en eksklusivaftale på koblinger i Danmark. I 1988 købte SAV af Brdr. Dahl et engelsk selskab, som også fik eksklusivitet vedrørende nogle Isiflo-produkter fra Raufoss. Han havde egentligt kun positivt til overs for Raufoss og blev derfor ekstra skuffet, da Raufoss kom med den hensigtserklæring, at SAV ikke kunne have en eneforhandlingsaftale vedrørende Isiflo-produkter på det svenske marked. SAV har flere eksklusivaftaler vedrørende andre produkter. SAV rettede herefter henvendelse til Caleffi i Italien. Man vidste om dette firma, at de kendte til koblingssystemer, og at de havde samme koblingside, jf. produktet Deca på det tyske marked. Caleffi var en ønskemakker, da de havde produktet Deca. Der blev etableret et samarbejde i 1999 mellem Caleffi og SAV´s selskab i Sverige. SAV har identificeret sin markedsføring ud fra SAV-P-rørkoblingskonceptet, herunder Isiflo-koblingen. Initiativet til udformningen kom fra Helland i 1967. SAV gik til Caleffi, fordi selskabet havde en stor viden inden for bl.a. dette område. Materialet i Easycal-koblingen er afsætningsbestandig messing. Dette er et krav på flere markeder, herunder det danske, hvor det i 1990 kom som lovkrav i Danmark.

Easycal- koblingens udformning er sket på Caleffis initiativ, men der har været en erfaringsudveksling med SAV. Udseendet er funktionelt bestemt. Navnet er valgt af producenten. Easycal indeholder i slutningen af sit navn den første stavelse i Caleffi. Samtlige produkter fra Caleffi ender på -cal. SAV sælger fortsat Isiflo-produkter, hvis kunderne beder om det. Da Rørfore-
ningen i 1969 kom med sit katalog fik SAV tildelt VVS- nummeret 072200. SAV har betalt en afgift til Rørforeningen for brug af nummeret. Vedrørende brochurematerialet har SAV ikke anvendt andre navne ved salg af Isiflo-koblinger end Isiflo. Produktet hører under SAV´s P-rørskoblingssystem. I bilag 18 angives, at det er Isiflo-produkter. Bilag 19 kom på markedet ul-
timo august 2001. Der er tale om samme layout, som i alle de år, hvor koblingen har været markedsført. Tegningen på forsiden er stiliseret og skal vise ideen bag ved produktet. De fabrikslokaler, som er afbildet på bagsiden af brochuren er fra Caleffis informationsmateriale, og det er formentlig Caleffis produktionslokaler. Ved bestilling leveres det, som kunden bestiller, 
og i 2001 er der alene blevet leveret Isiflo-produkter. I 2002 bruges de samme VVS-numre, og der er ingen kunder, som Hans Klarskov bekendt har fået andet end det, der er blevet bestilt.

Kunder er godt klar over, at produktet kommer fra Caleffi, jf. markedsføringsmaterialet. I mere end 35 år har SAV fastholdt en markedsandel på mere end 60-70 %. Caleffi har pæne markedsandele, også i Europa, og er en verdensledende virksomhed. 
Efter vidnets opfattelse har markedet identificeret SAV med dennes P- rørskoblingside, og denne har været præsenteret af blandt andet Isiflo-produktet. SAV har haft en eneforhandlingsaftale med Raufoss i 35 år, og SAV har skrevet under på at ikke måtte eftergøre eller bruge andre mærker end Isiflo. I aftalen indgik også, at produktet skulle kaldes Isiflo, men i 1981 kunne 
han ikke kende udviklingen, og SAV-P-rørskoblingssystemet er benyttet siden 1996/97 (bilag 18 og 19). SAV indledte i 1998 drøftelser vedr. det svenske marked med Caleffi. Fra 1. januar 2002 er SAV eneforhandler af Caleffis produkt. I forbindelse med aftalen fra 1999 vedrørende Sverige forelå der en aftale om eksklusivitetsvilkår i relation til andre lande, Danmark undta-
get, da der her var en anden eksklusivitetsaftale. Hvis der var kommet en anden leverandør, havde vedkommende formentligt kunnet få denne ret vedrørende Danmark af Caleffi. På baggrund af termineringsaftalen blev der indgået aftale om forhandling af Easycal fra 1. januar 2002. SAV har ikke udleveret tegninger eller andre forretningshemmeligheder til Caleffi, og er 
heller ikke blevet bedt om det. Ændring fra bilag 18 til 19 skyldtes, at SAV´s profilering lå på P-rørskoblingssystemet. Det var en naturlig forlængelse af denne. SAV markedsfører fortsat Isiflo. Årsagen til, at man brugte billedet fra Caleffis produktionsanlæg, var den, at man ønskede at vise et tidssvarende anlæg. Bilag 19 er rettet i forbindelse med genoptryk af brochuren. 
Det har ikke været meningen at Caleffi skulle stå som ansvarlig for produktionen tilbage i tiden. Håndbogens 4. udgave er næsten identisk med 5. udgaven. Der er en tale om en videreførsel af en SAV-P-rørskoblingsinformation fra SAV, som også er blevet brugt på det engelske marked. SAV-produktet med P-rørskoblinger blev brugt i 1997. Det var som led i den løbende 
dynamiske markedsføring, at der blev udfærdiget en ny udgave. SAV har ikke haft indflydelse på navnet. Det er 100 % Caleffi, som har valgt Easycal-navnet. Easycal produktet sælges også på andre markeder i Europa. Hvis der kræves nyt VVS-nummer vil det være et klart handicap, at nøjagtig det samme produkt skal købes under nyt VVS-nummer. Caleffis produkt er 100 % 
identisk med Isiflos."

Hans Klarskov har supplerende forklaret, at han er direktør for og ejer af SAV gennem Hans Klarskov Holding A/S. SAV Sverige, som han er bestyrelsesformand for, ejes også af Hans Klarskov Holding A/S. I 2001 var der 5-7 ansatte i SAV Sverige. 

SAV begyndte i 1964 med etablering af salgskontor og i 1967 med at forhandle ISIFLO-koblingerne fra Raufoss. Han har endvidere haft agenturet for Raufoss i Sverige, men Raufoss opsagde ham pr. 1. januar 1999 og ansatte hans personale. 

Omkring 1969 fik serien tildelt VVS-nummer-serien, idet det er en nødvendighed at være optaget i Rørforeningens katalog for at kunne sælge til grossisterne. SAV har betalt ca. 500.000 kr. til Rørforeningen for tildeling af nummerserien siden 1967. 
Nummerserien er tildelt SAV. Raufoss har ingen rettigheder til serien. VVS-nummeret har stor betydning, fordi det er det nummer, som SAV har markedsført sig under, og som kunderne forbinder med SAV P-rørskoblinger. De har siden lancerin-
gen af ISIFLO-koblingerne anvendt betegnelsen SAV P-Rørskoblinger som samlebetegnelse for produkterne. Han er ikke bekendt med, om betegnelsen er brugt i skriftligt markedsføringsmateriale før august 2001. 

Caleffis P-rørskobling bygger på samme idé som ISIFLO-koblingen. Han fik i 1998 en aftale med Caleffi, hvorefter han fik eksklusivitet på det svenske marked. 

Det er forkert, når Peter Hye har forklaret, at ingen af de eksempler om tildeling af generiske betegnelser er givet inden for de seneste 10 år. Membranventilen, som vist i sagens bilag 5, er fra 2000, og beslutning om tildeling af generisk betegnelse for 
dette produkt er givet omkring dette tidspunkt. Det er også forkert, at kompressionsfittings, som vist i sagens bilag 7, altid anbringes synligt. 

Allerede i 1998 var Raufoss begyndt at levere direkte til Brdr. Dahl og A.O. Johansen, hvilket var baggrunden for termineringsaftalen. SAV skulle kompenseres økonomisk for, at Raufoss kunne komme tidligere ind på det marked. Denne fordel skul-
le kompenseres, hvilket er baggrunden for beløbsangivelserne i termineringsaftalen. Uanset aftalen om terminering var Raufoss forud for den 31. december 2001 særdeles aktiv på det danske marked, og SAV fik flere henvendelser fra kunder, der undrede sig over Jan Buhls ageren på det danske marked. SAV har ikke solgt EasyCalkoblinger på det danske marked forud for den 31. december 2001. SAV Sverige har leveret EasyCal-koblinger til det danske marked både forud og i termineringsperioden, men der har været tale om et ganske begrænset antal koblinger, i alt ca. 200 stk. 

Salget fra SAV Sverige til Danmark var også årsagen til, at SAV Sverige den 30. november 2000 fik sin danske VA-godkendelse samt fik egen VVS-nummerserie gennem Rørforeningen. Både VA-godkendelsen og det danske VVS-nummer er kun relevante for det danske marked. Salget er sket til medlemmer af Dansk Jerncentral, og initiativet er kommet fra medlemmerne. Salget var begrundet i Jan Buhls ageren på det danske marked forud for udløbet af termineringsaftalen. Han er ikke bekendt med de konkrete salg. De valgte markedsføringsmæssigt at udskifte betegnelsen ISIFLO med SAV P-Rørskoblinger omkring september 2001, fordi der forelå en ny situation. SAV har ikke markedsført produkter fra SAV Sverige. Når SAVs kunder i dag bestiller SAV P-Rørskobling, får de koblinger fra Caleffi, hvilket kunderne aldrig har klaget over. Årsagen til, at det danske og svenske markedsføringsmateriale fra henholdsvis SAV Danmark og SAV Sverige, ligner hinanden, er, at selskaberne udveksler erfaringer. Brochuren (Bilag K) er udsendt primo 2002. SAV har ikke udsendt markedsførings-materiale forud for den 31. december 2001, hvor der markedsføres EasyCal-koblinger. Brochuren, sagens bilag 27, blev udsendt ved en fejl i november 2001. Den skulle først have været udsendt efter den 1. januar 2002. Forud for fogedsagen var han ikke bekendt med reklamationen fra Kim Larsen Gasteknik ApS. Han ved ikke, hvorfor fakturaer vedrørende reklamationen er sendt fra Kim Larsen Gasteknik ApS til SAV. Den burde rettelig have været sendt til SAV Sverige. De har ikke rapporteret til Raufoss, at der blev solgt EasyCal-produkter på det danske marked. 

Svein Nilsen har forklaret, at han i det væsentligste kan vedstå den forklaring, som er gengivet i fogedrettens retsbog af 14. maj 2002 med den tilføjelse, at EasyCal-koblingerne blev bestilt direkte hos SAV Sverige, og at SAV ikke var indblandet i 
disse bestillinger. Det er endvidere fejlagtigt gengivet, at SAV tidligere har fået et generisk nummer omdannet til produktspecifikt nummer. Det var det modsatte, som var tilfældet. Af forklaringen fremgår: 

"[...] at han er administrerende direktør i SAV. Han har arbejdet for SAV siden 1975 og kommer fra Sverige. I 1996 fandt han ud af, at Raufoss leverede direkte til Brdr. Dahl, som er dominerende i Danmark og også i Norden. Han tog omgående sagen op med Raufoss. Han havde også en opfattelse af, at Raufoss havde en intention om at opsige aftalen i Sverige, hvilket ske-
te i 1998. I Sverige fik man opsigelser fra samtlige medarbejderne, og disse har fået ansættelse i Raufoss, Sverige. Der er en bestemmelse i eneforhandlingsaftalen om, at voldgift skal behandles i Norge. Sagen kom for i marts 2001. Vidnet havde endvidere en formodning om, at Raufoss havde engageret Jan Buhl til at finde ud af, om SAV solgte andre koblinger i Danmark end Raufoss. I forbindelse med voldgiftssagen fik man en termineringsaftale med udgangen af 2001, i stedet for med udgangen af 2002. 

SAV har fulgt aftalen og har ikke på nogen måde tidligere end 2002 markeret, at de ville sælge en anden kobling. Jan Buhl har imidlertid i september 2001 sagt til kunderne, at Raufoss ville etablere firma i Danmark fra december 2001. Der blev i den forbindelse sendt pressemeddelelse ud fra Raufoss om salg fra november 2001 fra et firma i Køge. Herefter måtte SAV markere, at de fortsat eksisterede som leverandør af koblinger. Derfor nedtonede SAV Raufoss i deres reklamemateriale og fremhævede, at de var leverandør af P-rørskoblinger. Samtlige medarbejdere fik at vide, at de ikke måtte nævne Easycal førend januar 2002. Kontrakten med Caleffi er indgået med SAV, Sverige, og underskrevet i juni 1999. SAV har selvfølgelig oparbejdet et lager af Easycal-koblinger i slutningen af 2001. Kunderne er blevet orienteret om, at SAV fortsat var i markedet med den kobling de hele tiden havde haft, og at de fortsat ville kunne levere koblinger. Easycal-typografien er identisk med Deca-koblingens, jf. bilag D. SAV har ikke været i dialog med Caleffi om udformingen. Caleffi producerer komponenter til VVS-anlæg og har kontorer i Europa, USA, Kina, Sydafrika m.m og er markedsledende sammen med Raufoss. Det er ikke afgørende for kunderne, hvorledes produktet ser ud, men det afgørende er funktionen, herunder at koblingerne i Danmark er VA-godkendt. Det er en offentlig godkendelse, som alle koblinger skal have. Efter vidnets opfattelse er koblingerne kompatible, jf bilag I. Heri har Raufoss anført, at disse er "interchangeable". Easycal-produktet er en videreudvikling af Deca-koblingen. Det gevind, der anvendes, er et internationalt standardprodukt. Det udvendige gevind, som anvendes ved blødstøbte fittings, er også en standardvare. Vidnet har ikke tidligere hørt om, at Isiflo og Easycal ikke kunne arbejde sammen. Der har været leveret en en-
kelt leverance, hvor der var fejl på gevindet. SAV bestilte disse koblinger via det svenske firma, og Kim Larsen fik nogle af disse produkter via A.C. Nielsen. Pr. kulance indvilgede SAV i at betale de omkostninger det påførte A. C. Nielsen, og de forkerte koblinger blev tilbagesendt til Sverige og videre retur til Caleffi, hvor de vistnok er blevet destrueret. Der var tale om et 
engangstilfælde. 

Det er Caleffis egen beslutning, at navnet skulle være Easycal. Caleffi har spurgt, og der var vist flere navnemuligheder, men SAV var uden indflydelse herpå. SAV har ikke haft nogen betænkeligheder ved det valgte navn. SAV´s kunder er alene professionelle. Der har ikke været reklamationer over, at kunder har fået Easycal i stedet for Isiflo. Hvis en kunde ønsker Isiflo, får kunden dette. Hvis der ikke angives noget, spørger SAV kunden. Der er ofte tale om telefoniske bestillinger. 

Markedet ønsker en kvalitetskobling som er VA-godkendt. SAV har ladet Isiflo registrere og markedsføre under de anvendte VVS-numre og har betalt for disse i forbindelse med markedsføring m.v. siden 1967. Derfor er SAV af den opfattelse, at nummeret er SAV´s. SAV har tidligere fået ændret et VVS-nummer fra et neutralt nummer til et individuelt nummer. Selv kom-
plicerede produkter til rør og kompressionsfittings i metal har samme VVS-nummer. Der er derfor intet system i Rørforeningens administration. Rørforeningen er en forening af VVS-grossister, som er dominerende på markedet, og SAV er en konkurrent til disse. Det er vidnets opfattelse, at beslutningen om, at der ikke må anvendes samme VVS-nummer for de to produk-
ter er truffet for at gøre livet surt for SAV. SAV har ikke solgt Isiflo produkter under andre navne. SAV P-rørskoblinger er en overordnet samlebetegnelse for nogle VVS-produkter, hvorunder også Isiflo-koblingerne henhører. Bilag 18 blev anvendt medio 2001. Det er en stiliseret tegning af en kobling. Bilag 19 er vist anvendt fra november 2001. Den brochure anvendes 
vistnok fortsat, men der er optrykt en ny udgave 2002, hvori der anføres SAV/Easycal. Vidnet er dog usikker på i hvilket omfang bilag 19 fortsat anvendes. Vidnet ved ikke, hvorfra billederne af produktionsapparatet i disse brochurer stammer. Meningen er at give indtryk af et moderne produktionsapparat. Det var en beklagelig fejl, at der kom til at stå Caleffi i bilag 27. Den er også fra efteråret 2001, men forholdet blev rettet. I bilag 29 er Isiflo erstattet med SAV- P-rørskobling. SAV anvendte fortsat bilag 28 stort set samtidig hermed, indtil SAV fandt ud af, at Jan Buhl havde været ude i markedet for at give udtryk for, at SAV ikke længere skulle være eneforhandler. Herefter nedtonede SAV anvendelsen af Isiflo-navnet. Der har ikke været tale 
om, at markedsføringsmateriale skulle forelægges for Raufoss. Raufoss er en meget stor norsk, børsnoteret virksomhed, som indtil for få år siden var ejet af den norske stat. Virksomheden er i dag delt i divisioner, hvoraf Raufoss Water & Gas er en di-
vision. Virksomheden er producent også af andre produkter inden for messing, bl.a. til bilindustrien. Der er tale om en milliardomsætning. Jan Buhl har været ansat hos SAV igennem cirka 9 år, senest som salgschef med kontakt til Raufoss og ansvar for Isiflo. 

Der har ikke været reklameret over Easycal-produktet ud over leverancen til Kim Larsen. SAV har orienteret markedet om Easycal, jf. bilag 30, i januar 2002, hvor der gives udtryk for, at der var en ny producent af P-rørskoblingen. Markedet orienteres løbende, typisk tilgår orienteringen vandværker og grossister. Der burde ikke være tvivl om, at det produkt, som SAV i dag markedsfører, er Easycal-koblinger fra Caleffi. Markedet er også bekendt med, at Isiflo fra 1. januar 2002 har etableret eget firma i Danmark ved navn Raufoss, Danmark. Det blev annonceret allerede i september 2001. Voldgiftssagen i Norge gik SAV imod, og SAV skulle betale omkostninger. SAV sælger kun Easycal i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Vidnet er ikke bekendt med, om produktet sælges i England, Tyskland eller andre steder. I forbindelse med markedsføringen af Easycal 
var der ingen udveksling af tegninger eller lignende. Caleffi ønskede at producere en kobling i afsætningsbestandig messing. Der har ikke været udleveret tegninger fra Raufoss, i bekræftende fald ville det være hemmeligt materiale. Caleffi havde foretaget justeringer af deres tidligere produkt Deca.

Bilag 27 stammer fra efteråret 2001. Det intense samarbejde med Caleffi foregik i sidste måned af 2001, hvor der blev opbygget et lager i Danmark. Brochuremateriale udfærdiges uafhængigt af Caleffi. SAV har udført undersøgelser vedrørende Isiflo- og Easycalprodukternes kompatibilitet. Vidnet har i den forbindelse haft kontakt til et firma, som er vant til at lave værktøj til VVS-branchen, som har bekræftet, at omløberen passer. Hvis der blandes dele,  er det den professionelles ansvar. Delene skal bruges i sammenhæng. Dette gælder alle produkterne, bortset fra reduktionsindlæggene, men i dette tilfælde er gevindene helt kompatible. Klarskov Holding ejer 100 % af selskaberne i Sverige og Danmark. Vidnet så intet problem i at kalde produktet Easycal. SAV var klar over, at der var en del produkter på markedet, som indeholdt betegnelsen Easy. Rørforeningen tildelte Easycal-produktet i Sverige et nyt VVS-nummer. Der var tale om en selvstændig ansøgning fra de svenske forhandlere. SAV´s opfattelse er, at når der er to generiske produkter på markedet, så skal disse have samme nummer, jf. også sagen for Konkurrencerådet. SAV har i visse tilfælde i slutningen af 2001 fjernet Isiflo-navnet i brochuremateriale." 

Svein Nilsen har supplerende forklaret, at VVS-numrene har stor betydning for SAV. SAV har markedsført koblinger under nummerserien siden 1967. Den er stærkt indarbejdet. De har fået at vide af Rørforeningen, at de kan få et nyt nummer, men at de ikke kan optages i Rørkataloget, fordi de ikke er lagerførende til et tilstrækkeligt antal grossister. Det er helt afgørende at være repræsenteret i Rørkataloget, da det er arbejdsværktøjet for samtlige professionelle aftagere af VVS-produkter. 

Alle i branchen ved, at de koblinger, som sælges af SAV, er EasyCal-koblinger. Markedet er fuldt orienteret. Heller ikke i 2000 og 2001 kunne de professionelle kunder være i tvivl om, at de fik EasyCal-koblinger. De har da heller aldrig haft reklamatio-
ner. SAV solgte frem til 1. januar 2002 kun ISIFLO-koblinger. Salg af EasyCal-koblinger til det danske marked er foretaget af SAV Sverige, som frem til den 1. januar 2002 solgte ca. 200 EasyCal-koblinger til det danske marked. 

Fra efteråret 2001 så de et kraftigt fald i bestillingerne af ISIFLO-koblingerne. Dette omsætningsfald må bero på Raufoss' ageren på markedet. Han kan ikke huske, om de klagede til Raufoss over Jan Buhl. SAV ophørte med at betale omkring den 15. november 2001 på grund af Raufoss' leveringsnægtelse. Raufoss rykkede ikke for betaling. Efter 1. januar 2002 har SAV solgt både ISIFLO- og EasyCal-koblinger på det danske marked. Caleffis EasyCal-koblinger dækker 90 % af omsætningsvolumet. I prislisten fra juni 2004 er der godt 50 EASYCAL-koblinger, mens de resterende er fra andre producenter, f.eks. ISIFLO-koblinger.

Baggrunden for, at der blev bestilt en test hos Dansk Teknologisk Institut, var, at SAV ville have sikkerhed for, at koblingerne var tryk - og trækprøvet tilfredsstillende, hvilket testen viste. De 2 koblinger, som blev undersøgt, udgør ca. 50 % af det 
samlede salg af koblingsserien. Der er talrige eksempler på, at Rørforeningen har fraveget sin praksis om ikke at tildele generiske betegnelser, medmindre der er tale om helt simple produkter. Foreningen har således ikke en entydig praksis, og testen fra Dansk Teknologisk Institut viser, at koblingerne er kompatible. 

Håndbogen fra september 2001, sagens bilag 29, blev sendt ud til kunderne primo september 2001. Brochuren fra januar 2002, sagens bilag 30, blev udsendt primo januar 2002. Brochuren fra september 2001, sagens bilag K, er udsendt medio marts 2002. De brugte ikke betegnelsen EasyCal før 1. januar 2002. Det er ikke muligt at finde frem til de brochurer, som er udsendt. Hjemmesiden er nu rettet i overenstemmelse med fogedforbudet. Det var en beklagelig fejl, at hjemmesiden fra august 2003 ikke straks blev rettet. Da SAV blev klar over fejlen, blev hjemmesiden straks rettet. Planchen, sagens bilag 44, blev udsendt ved en fejl og tilbagekaldt. Af de 158 plancher, som var udsendt, blev alle bortset fra 3-4 stk. returneret. 

Reklamationen fra Kim Larsen Gasteknik ApS blev ekspederet af SAV på vegne af SAV Sverige og skal alene tages til udtryk for en service over for Kim Larsen Gasteknik ApS. 

Jan Buhl har forklaret, at han er markedschef i Raufoss, hvor han blev ansat den 1. september 2001. I perioden 1988 til marts 1998 var han ansat i SAV, senest som salgschef. Selskabet havde da 30-35 ansatte. 

Omkring marts eller april 2001 blev han kontaktet af Raufoss, som spurgte, om han kunne hjælpe Raufoss med at undersøge, om der blev solgt EasyCal-koblinger på det danske marked. På dette tidspunkt solgte han kedler for et tysk firma. Han indvilgede i under salgsbesøg hos danske grossister nærmere at undersøge, om der blev solgt EasyCal-koblinger. Han begyndte straks med at overvåge markedet, og under besøg hos grossister så han bl.a., at der lå EasyCal-koblinger på hylderne. Han fik oplysninger om, at der kunne købes EasyCal-koblinger i Sverige. Han rapporterede observationerne til Raufoss i Norge og konkluderede, at SAV var i gang med at køre en kopiversion ind på markedet. Den første indberetning til Raufoss skete i marts 2001.

Raufoss har ikke selv solgt ISIFLO-koblinger til det danske marked i 2001. Da han blev ansat, lå det klart, at der alene skulle ske en forberedelse til de nye markedsforhold den 1. januar 2002. Aftaler for næste kalenderår indgås i branchen typisk om-
kring november og december, og omkring dette tidspunkt tog han kontakt til danske grossister og indledte forhandlinger med dem. Han informerede grossisterne om den nye situation fra 1. januar 2002, men anmodede på ingen måde grossisterne om at "holde igen" med bestillinger i 2001 hos SAV. Brochuren, som vist i sagens bilag 27, fik han udleveret i november 2001 under et besøg hos en grossist. 

SAV sælger fortsat ISIFLO-koblinger. Caleffi udbyder ikke et komplet produktprogram. Udtrykket SAV P-Rørskoblinger har ikke været anvendt i SAV i den tid, han var ansat. 

Det var en fejl, at 63 mm koblingen med kompositring blev markedsført i Danmark. Den var ikke VA-godkendt, og Rør-foreningen godkendte ikke noget i forbindelse med lanceringen. Da Raufoss blev opmærksom på fejlen, blev produktet straks tilbagekaldt. Der blev leveret ca. 200 koblinger med kompositring, hvoraf 180 blev sendt retur til Raufoss. 

Et halvt år forud for ansættelsesophøret i SAV forsøgte han sammen med en kollega et "management buy out". SAV Sverige er et lille firma. Hans Klarskov er, som ejer og bestyrelsesformand for selskabet, fuldt ud bekendt med, hvad der foregår i det 
svenske selskab. SAV Sverige har fået tilført 17 mio. kr. fra Danmark. 

Lars Ole Jensen har forklaret, at han er produktchef i Dansk Jerncentral A/S, hvor han har været ansat siden 1987. Dansk Jerncentral er indkøbscentral for en række VVS-, stål- og værktøjsgrossister. Dansk Jerncentral er ikke medlem af Rørforenin-
gen. 

Han ved ikke, hvordan Dansk Jerncentral kom i kontakt med SAV Sverige. Forhandlingerne med SAV Sverige mundede ud i, at Dansk Jerncentral købte et mindre antal koblinger. Aftalen, der var skriftlig, blev indgået omkring det sene efterår 2000. Om 
leveringsaftalen først var gældende fra 2001, ved han ikke, men aftalen gik ud på, at Dansk Jerncentral kunne bestille koblingerne hos SAV Sverige. Der var ikke en forpligtelse til at aftage et bestemt antal, men Dansk Jerncentral kunne få leveret det antal, som blev bestilt af grossisterne. Den første ordre blev afgivet omkring årsskiftet 2000/2001. Aftalen løb gennem hele 2001, og der blev solgt for mellem 5.000 kr. og 6.000 kr., eller i alt ca. 100 koblinger. I 2001 kunne branchen formentlig være i tvivl om, det var en EasyCal-kobling eller en ISIFLO-kobling. Han sendte en meddelelse 
ud til deres medlemmer om nye samarbejdsaftaler. 

Han kan ikke huske, hvorvidt Jan Buhl besøgte Dansk Jerncentral i februar 2001. 

Niels Leo Frederiksen har forklaret, at han er konsulent i Dansk Teknologisk Institut. 

Prøvekravet er opstillet af SAV, og Dansk Teknologisk Institut har undersøgt det, som SAV har bedt dem om. En VA-godkendelse indeholder flere tests end det, som Dansk Teknologisk Institut har undersøgt i denne sag. Den test, en tryk- og trækprøve, som er udført, er den test, som typisk foretages, når det skal undersøges, om 2 dele er kompatible. 

Når der foretages typeprøver, er det ikke normalt, at der foretages en fuldstændig test for alle dimensioner. Der testes normalt et udvalg af produkterne. De test, som SAV har bedt om at få foretaget i denne sag, er ikke nok til at VA-godkende hele produktserien. Testen foregik ved, at han tog alle løse dele ud af koblingen fra en af producenterne og satte dem i den anden producents kobling. Rapporten siger ikke noget om, hvad der sker, hvis der alene udskiftes enkelte dele med dele fra en anden producent. 

Klaus Larsen har forklaret, at han er fuldmægtig i Konkurrencestyrelsen, hvor han har været ansat de seneste 17-18 år. Han er cand. polit. 

Styrelsen har bedt Rørforeningen om at udarbejde skriftlige regler om tildeling af VVS-numre. I dag eksisterer der ikke sådanne skriftlige regler. Rørforeningen og styrelsen har drøftet, hvordan sådanne regler kan se ud. Reglerne skal være objektive og saglige. Sagen, hvoraf tildelingsproblematikken er en mindre del, ender muligt i Konkurrencerådet.

Forklaringer afgivet for fogedretten

Under sagen er forklaringerne afgivet for fogedretten af Kim Larsen, Per Hauge og Henning Kristensen dokumenteret. Herom fremgår af fogedrettens retsbog: 

"Kim Larsen har behørigt formanet forklaret, at han arbejder som autoriseret gas- og vandmester. Han har haft eget firma gennem 10 år. Han kender Isiflo- produktet, som han ofte bruger i sin virksomhed. Han kom i lære i 1975, hvor produktet også fandtes og kender også Greiner- og VRK-produktet, men dog ikke så godt. Han indkøbte Isiflo i 2001 hos grossister, f.eks. hos A.C. Nielsen. Han køber stadig gennem grossister og håber, at det er Isiflo-produkter. Primo 2001 udførte hans firma arbejde for et vandværk, og nogle af hans ansatte hentede Isisflo-komponenter hos en nærliggende grossist. Det ene hul stod åbent om natten, fordi hans ansatte ikke kunne nå at dække hullet. I forbindelse med arbejdet skulle der udføres en reduktion fra 40 til 32, og det viste sig næste morgen, at der var en utæthed. Efter to nye forsøg, var hullet stadig utæt. Det viste sig, at der var en forkert dobbeltsamling, idet gevindene passede ikke sammen, da der ikke var tale om et Isiflo-produkt, som det tidligere, men et Easycalprodukt. 

Vidnet sagde til grossisten, at han måtte betale, jf. bilag 36. Man kan ikke sælge to produkter, der ikke passer sammen. Vidnet ved ikke, hvor koblingerne er købt. Det fremgår af fakturaen, at der er Isiflo-koblinger. A.C. Nielsen har fortalt, at koblingerne er købt hos SAV. Vidnet har advaret andre om dette problem. Koblingerne er ikke rigtigt tætte, hvilket bevirker, at vandet står og småløber. Vidnet har ikke hørt, at andre skulle have været ude for noget tilsvarende. 

Per Hauge har behørigt formanet forklaret, at han er vandværksbestyrer i Køge ved Vandværket Lyngen. Han har kendt til Isiflo-koblinger igennem de sidste 20 år. Han bestiller varer efter VVS-katalogets VVS-numre og bruger flere forskellige grossister, idet der er forskellige priser. Han kender Greiner-produktet, men det bruger han ikke, da han har størst tillid til Isiflo- produktet. Det koster en formue at grave rør op igen, når først de er kommet i jorden. Han bestilte i marts i år nogle varer hos SAV. Han har en fotokopi af ordren. Hvert produkt har et VVS-nummer, og han registrerer på lageret, hvilke VVS-numre, der mangler. Ved bestil-ling sender han en e-mail med bestillingsnummer. Det viste sig efterfølgende, at halvdelen af varerne ikke var originale Isiflo-produkter, men numrene var identiske med de tidligere VVS-numre for Isiflo. Derfor kontaktede han Isiflo for at høre, om de var begyndt at lave nye ting. Isiflo ville gerne komme og se på tingene. Han har også den 12. april og 24. april i år bestilt via VVS-numrene ud fra den opfattelse, at han fik Isiflo-produkter, men alligevel fik han noget andet. Han rettede også i den forbindelse fornyet henvendelse til Isiflo/Raufoss i Køge. Vidnet handler ikke mere med SAV. Vidnet har haft korrespondance med SAV, blandt andet brev fremlagt som bilag P. 

Henning Kristensen forklarede behørigt formanet som vidne, at han er administrerende direktør for Dansk Jerncentral, der er indkøbscentral for en række grossister, som samtidig er aktionærer. Dansk Jerncentral køber ind i hele Europa. Varen ses kun i form af vareprøver. I sommeren 2000 fik vidnet tilsendt materiale fra Sverige vedrørende Easycal-produktet. Personen, 
der fremsendte materialet, hed vistnok Steen. Senere i efteråret 2000 fik vidnet tilsendt yderligere materiale. Han spurgte aktionærkredsen, om de var interesserede, da produktet var billigere. Der var 4-5 interesserede. Herefter indkøbtes der Easycal-koblinger fra Sverige i januar /februar 2001. Der var kontakt mellem Svein Nilsen og indkøbschefen hos Jerncentralen, idet der ønskedes uddybende materiale, blandt andet vedrørende VVS-numre. Ved indkøb i Danmark skal der helst være et VVS-nummer. Det svenske firma rettede herefter henvendelse til Rørforeningen og fik tildelt VVS-numre, således at der kunne bestilles varer efter de danske VVS-numre. Vidnet modtog et standardbrev fra SAV-Sverige med prisliste og fotos af koblin-
ger. Jerncentralen havde kontakt til SAV, også vedrørende øvrige produkter.

Prisoversigten på dansk til bilag 13 er kommet frem på Dansk Jerncentrals foranledning. A. C. Nielsen er en af Dansk Jerncentrals grossister. Vidnet er bekendt med, at der har været problemer med en kobling, vistnok på grund af utæthed. Koblingen kom vist fra Sverige. Vidnet ved ikke, om navnene Isiflo og Easycal er forvekslelige. Vidnet kender andre koblingstyper, hvori navnet easy indgår, eksempelvis "quick-and easy"-gulvvarme.

Dansk Jerncentral var godt klar over, at der ikke var tale om et Isiflo-produkt, selvom det blev angivet, at der var en "Ny generation" Isiflo-koblinger, jf. bilag 13." 

Procedure

Raufoss' advokat har anført, at Raufoss har alle rettigheder til ISIFLO- koblingen, og denne har været markedsført under de samme VVS-numre i mere end 30 år. Disse VVS-numre har alene været anvendt for ISIFLO-koblingen. SAV har været enefor-
handler af ISIFLO-koblingen, hvorfor markedet relaterer ISIFLO til SAV. Ved ophør af forhandling har SAV derfor en forpligtelse til at gøre det klart for sine kunder, at det er et andet produkt, der nu sælges, og ikke at forsøge at udvaske forskellene. 

Ad påstand 1: 
SAVs ønske om at kunne anvende VVS-numrene 07 2200 000 ­ 02 2353 063 for EasyCal- koblingerne har alene til formål at gøre det vanskeligt for markedet at adskille de to produkter og vildlede grossisterne, hvilket er strid med markedsføringslovens §§ 1 og 2, stk. 3. Efter Kim Holst forklaring er VVS-numrene en nem måde at fortage bestilling på. Numrene er således knyttet til produktet og ikke til importøren eller grossisten. Nummersystemet har derfor aldrig tilhørt SAV, og salg under andre numre end de tildelte er i strid med Rørforeningens ophavsret. Anvendelse af nummerserien på EasyCal-produkterne er egnet til at vildlede forbrugerne, da de to produkter er visuelt ens. Hertil kommer, at SAV har gjort alt for at udslette ISIFLO varemærket og i stedet anvende betegnelsen SAV P-rørskobling i sit markedsføringsmateriale. SAV har intet gjort for at opfylde sin loyalitetsforpligtelse til at underrette markedet om, at det var et nyt produkt, man nu forhandlede. 

Kunderne bestiller på VVS-nummer, og da der er mere end 215.000 numre, kan den enkelte ikke skelne mellem koblingerne. Da en del bestillinger foregår pr. e-mail, giver det ikke mulighed for samme valg som ved en telefonisk bestilling. En forveks-
ling kan medføre væsentlig skade, såfremt der ikke er fuld kompatibilitet mellem produkterne, og SAV kan ikke give garanti, såfremt der sker forveksling. Dette især da EasyCal-koblingen alene kan anvendes til vandledninger. En forveksling kan der-
for medføre stor skade på ISIFLOs renommé og medføre økonomisk skade. 

SAVs anbringender vedr. konkurrencelovens § 11 har kun relation i forholdet til de store grossister og vedrører ikke forholdet til Raufoss. Det afgørende er alene om nummerserien er tildelt Raufoss. SAV har endvidere ikke dokumenteret, at der er tale 
om kompatible produkter, og at Rørforeningen ved at nægte at tillade brug af nummerserien for EasyCal har misbrugt sin dominerende stilling. Efter Kim Holst forklaring har Rørforeningen derimod en interesse i, at der er flest mulige generiske numre. ISIFLO-koblingen er et kompliceret produkt, og SAV har ikke løftet bevisbyrden for, at der er fuld kompabilitet. Ændring af nummerserien vil ikke øge konkurrencen, men alene hindre Raufoss i sin markedsføring. 

Ad påstand 2: 

SAV har på sin hjemmeside og i brochurer anvendt ISIFLOs historik i relation til EasyCal-koblingen samt VVS-nummerserien. Såfremt Raufoss får medhold i påstand 1, bør der ske tilbagekaldelse af sagens bilag 29, 30 og K samt ske ændring af SAVs 
hjemmeside. 

Ad påstand 3-5: 

Efter at der var nedlagt fogedforbud, fortsatte SAV med at anvende hjemmesiden, hvilket var klart i strid med forbudet. Desuden har SAV ikke fremlagt dokumentation for at have tilbagekaldt sit markedsføringsmateriale. SAV har derfor ikke efterlevet 
fogedforbudet. SAV har desuden bevidst undladt at fjerne VVS-numrene. SAV har således forsætligt overtrådt fogedforbudet, hvorefter SAV bør idømmes en bøde efter retsplejelovens § 651 og markedsføringslovens § 22. Hans Klarskov som bestyrel-
sesmedlem og Svein Nilsen som direktør har forsætligt ydet bistand til denne krænkelse, hvorfor de tillige bør straffes. 

Ad påstand 6: 

Såfremt retten finder, at fogedforbudet er nedlagt med rette, skal Raufoss frifindes for SAVs påstand om betaling af DKK 648.233. Vedr. det beløbsmæssige gøres det gældende, at tabet er udokumenteret, samt at SAV indtil juli 2000 anvendte VVS-numrene, hvorfor der ikke er lidt noget tab. Ligeledes er det udokumenteret, at der foreligger et tab af goodwill. 

Ad påstand 8:

Salg af ISIFLO-koblingen under navnet SAV P-rørskoblinger eller/og EasyCal er groft vildledende og i strid med markeds-føringslovens § 2, stk. 3, og § 1, især når henses til det 30-årige samarbejde, som parterne har haft. En stor del af det produkt-
sortiment, som SAV sælger, er ISIFLO-koblinger, idet EasyCal kun har ca. 50 varenumre ud af 400. 

Ad SAVs påstand c: 

SAV har gjort alt for at overføre den goodwill, der er knyttet til ISIFLO-koblingen til EasyCal-koblingen. SAV udfasede ISIFLO-navnet, og i 2001 var navnet udgået af SAVs markedsføringsmaterialet og erstattet med SAV P-rørskobling. SAV har her-
ved krænket parternes aftaler, idet det gøres gældende, at eneforhandlingsaftalen fra november 1981, aftalen fra februar 1989 og termineringsaftalen af 9. marts 2001 må anses for en samlet aftale. 

SAV har misligholdt eneforhandlingsaftalen ved at have solgt ISIFLO-koblinger under navnet SAV P-rørskoblinger, idet SAV i sine brochurer har udskiftet varemærket. Dette er sket bevidst som et led i at overtage den goodwill, der er knyttet til ISIFLO-
koblingen, og SAV har nægtet at ophøre hermed. At det er en del af en samlet strategi fremgår dels af de fremlagte bilag, dels af Hans Klarskovs forklaring. Navnet SAV P-rørkobling er først anvendt i 2001. Selvom Raufoss meddelte, at man anså det for 
væsentlig misligholdelse, fortsatte SAV brugen, hvorfor Raufoss måtte opsige aftalen. 

SAV har endvidere gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse ved i 2001 at sælge EasyCal-koblingen fra Sverige ind på det danske marked. At markedsføringen fra  Sverige har været rettet mod Danmark, ses af, at der blev søgt danske VVS-numre, 
som ikke bruges i Sverige, og at prislisten indeholdt de danske VVS-numre og blev anvendt på det danske marked. SAV havde en forpligtelse efter aftalen til at sikre, at koncernforbundne selskaber ikke solgte konkurrerende produkter på det danske marked. Begge selskaber er 100 % ejet af Hans Klarskov gennem holdingselskabet, og Hans Klarskov sidder i ledelsen af begge selskaber. Desuden har selskaberne samme adresse og telefonnummer. Der kan derfor ikke lægges vægt på Hans Klarskovs forklaring om, at salget fra Sverige ind i Danmark var ham ubekendt. SAV har aktivt markedsført EasyCal-koblingerne ved udsendelse i september 2001 af brochuremateriale, og der kan ikke lægges vægt på forklaringen om, at denne udsendelse var sket ved en fejltagelse. SAV har afvist at fremlægge dokumentation for omfanget af salget, men efter Jan Buhls forklaring samt nedgangen i Raufoss' salg må det antages at være større end 200 koblinger, som er dokumenteret solgt. SAV har derfor handlet i strid med eneforhandlingsaftalens pkt. 4. 

SAV har endvidere misligholdt parternes aftale ved at undlade betaling af forfaldne fakturaer, idet SAV var uberettiget til at foretage modregning i efteråret 2001 med krav, der først forfaldt den 31. december 2001. Denne misligholdelse berettiger i sig selv til at ophæve såvel parternes aftale, herunder eneforhandlingsaftalen og termineringsaftalen. 

SAVs brug af ISIFLO-koblingernes VVS-numre for SAV P-rørskoblinger konstituerer også en væsentlig misligholdelse. SAV anvendte VVS-numrene i deres prisliste for august 2001. 

Såvel samlet som hver for sig udgjorde de ovenfor nævnte forhold væsentlig misligholdelse, som berettigede Raufoss til at ophæve aftalen. 

Det bestrides, at der foreligger passivitet, idet Raufoss gentagne gange har reklameret over for SAV, ligesom leveringsnægtel-sen i november 2001 ikke fra Raufoss side udgør nogen væsentlig misligholdelse. 

Endelig gøres det gældende, at termineringsaftalen blev indgået under urigtige forudsætninger, idet SAV allerede i 2000 solgte EasyCal-koblinger og var begyndt at neddrosle salget af ISIFLO-koblingen. 

Det bestrides, at traktatens artikel 81, stk. 2, kan finde anvendelse på den i aftalen indeholdte konkurrenceklausul. 

SAVs advokat har anført, at SAVs formål med denne sag alene er at skabe fri konkurrence ved at kunne markedsføre sine P-rørskoblinger under de samme VVS-numre, som man altid har gjort. Selve produktet er frit tilgængelig, og EasyCal-koblingen er ikke en kopi af ISIFLO-koblingen.

Ad. Raufoss' påstand 1: 

SAVs konkrete brug af VVS-numrene er ikke i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 2, stk. 3, og Rørforeningens praksis udgør misbrug af en dominerende stilling. SAV har brugt VVS-numrene siden 1969, og kunderne har kendt produkterne under 
disse numre som SAV P-rørskoblinger, først produceret af Presstøp, senere af Raufoss. De autoriserede VVS-installatører kender forskel på ISIFLO- og EasyCalkoblingen, og de er ikke uvante med, at der kan være forskellige produkter under samme VVS-
nummer. Kunderne ved, at SAV i dag forhandler EasyCal-koblinger, og de får det produkt, som beder om, og bliver derfor ikke vildledt. Der har ikke været reklamationer. SAV sælger både ISOIFLO og EasyCal, hvorfor man bruger samlebetegnelsen SAV P-rørskoblinger. Det må derfor afvises, at der foreligger en krænkelse af markedsføringsloven. Det bestrides ikke, at der er ophavsret til Raufoss' katalog, men det bestrides, at der er ophavsret til nummerserien.

Da Rørforeningen ikke har taget initiativ til at ændre nummerserien til at være en generisk betegnelse, må det prøves under denne sag. Rørforeningens praksis viser manglende konsekvens. Den sag, der verserer om nummerserien, må anses for kon-
troversiel, da den skal behandles af Konkurrencerådet. Rørforeningens regler er i strid med konkurrencereglerne, og såfremt SAV havde fået ret til at benytte 072200 nummerserien, havde denne sag været overflødig. 

Det gøres endvidere gældende, at påstand 1 er for bredt formuleret, idet SAV er afskåret fra at henvise til ISIFLO-nummer-serien, hvis man alene vil oplyse om produkter. 

Ad Raufoss' påstand 2: 

Brochuren (bilag 29), der er udsendt i august 2001, er identisk med tidligere udsendte brochurer, men SAV har i denne lagt vægt på navnet SAV, idet det ikke var usædvanligt at bruge SAV om produkterne. Udsendelsen skete på et tidspunkt, hvor begge parter var i færd med at positionere sig på markedet. Det gøres gældende, at historien om P-rørskoblingen ikke tilhører Raufoss, men derimod SAV, som har forhandlet koblingen de sidste 40 år. Raufoss har desuden siden 2000 været bekendt med, at SAV brugte betegnelsen SAV P-rørskobling. Brochuren fra september 2001 er først blevet udsendt i marts 2002, og det er først i 2002, at SAV har solgt EasyCal-koblingen. SAVs kunder har fra 2002 fået leveret EasyCal-koblingen, og de har ikke kunnet være i tvivl herom. Af brochuren fra januar 2002 fremgår, at det er Caleffi-produkter, der leveres, og denne brochure indeholder intet, der er i strid med markedsføringsloven. Da brochurerne er uddelt i 2002 til en ubestemt kreds af kunder, vil det på nuværende tidspunkt ikke være muligt at tilbagekalde dem. 

Ad Raufoss' påstand 3 og 5: 

Af Raufoss' påstand fremgår ikke klart, hvilke konkrete forhold i fogedforbudet sagsøgte og de adciterede har overtrådt. Allerede af den grund kan der ikke idømmes straf. 

Raufoss har dernæst ikke ført bevis for forsætlig overtrædelse af fogedforbudet. Svein Nilsen har gjort medarbejderne opmærksom på fogedforbudet. Den udlevering af plancher, der har fundet sted efter fogedforbudet, må derfor bero på en fejltagelse, og SAV beklager meget det skete. SAVs tilføjelse "identisk med" blev foretaget, fordi det ikke var teknisk muligt at foretage en fuldstændig adskillelse af VVS-numrene fra EasyCal-koblingerne. Da der på ny kom indsigelse, blev varegruppen 
fjernet fra hjemmesiden. At VVS-numrene ikke blev endeligt fjernet, skyldtes et samspil til serveren.

Fogedrettens kendelse vedr. brochurerne er uklar, idet der ikke er overensstemmelse mellem præmisser og konklusion, hvorfor det ikke kan bebrejdes SAV, såfremt materialet ikke er tilbagekaldt. 

Der er derfor ikke grundlag for at idømme straf. 

Ad Raufoss' påstand 4: 

Under fogedsagen blev der nedlagt en række påstande af Raufoss, men Raufoss fik ikke medhold i den væsentligste påstand om forbud mod salg af EasyCal-koblingen. Der bør derfor ikke tilkendes Raufoss omkostninger for fogedretten. 

Ad Raufoss' påstand 8:

SAV P-rørskobling er af SAV anvendt som en samlebetegnelse, og SAV krænker ikke Raufoss' rettigheder ved at sælge ISIFLO-koblingerne under denne samlebetegnelse, idet der altid ved det konkrete salg sælges under ordmærket ISIFLO. Kunderne 
er derfor ikke blevet vildledt, og der er ikke grundlag for at antage, at SAV vil sælge ISIFLO-koblinger under et andet navn. Også Raufoss har i deres katalog andre produkter end ISIFLO. SAV har derfor ikke handlet i strid med markedsføringsloven 
ved at anvende egen branding. 

ad SAVs påstand b: 

Såfremt fogedforbudet anses nedlagt med urette, har SAV krav på erstatning for det tab, som forbudet har forvoldt. SAVs tab overstiger 4 mio. kr., men SAV har efter et forsigtigt skøn begrænset dette beløb til den nedlagte påstand. Goodwillbeløbet af-
spejler de markedsføringsomkostninger, som SAV har haft gennem årene. 

Ad SAVs påstand c: 

Raufoss er pligtig at betale beløbene NOK 750.000 og kompensationsbeløbet på 20 % efter termineringsaftalen, da der ikke er sammenhæng mellem termineringsaftalen og ophøret. Selvom Raufoss måtte være berettiget til at ophæve aftalen, har SAV 
krav på kompensation for perioden frem til den 19. december 2001. 

SAV bestrider, at Raufoss var berettiget til at hæve aftalen. Raufoss har alene angivet salget af EasyCal-koblingen fra Sverige og brochuren, bilag 27, som misligholdelsesgrund. Efter eneforhandleraftalen kræves der væsentlig misligholdelse, og dette 
foreligger ikke. SAV har ikke instruktionsbeføjelse over for SAV Sverige, og SAV Sverige har ikke aktivt solgt ind på det danske marked, ligesom SAV Sverige ikke var part i eneforhandlingsaftalen, idet Raufoss havde opsagt aftalen med SAV Sveri-
ge. Endvidere er det antal, der er solgt, meget begrænset. 

SAV har ikke inden den 31. december 2001 markedsført ISIFLO-koblinger under andre produktbetegnelser og derfor ikke handlet i strid med eneforhandlingsaftalens pkt. 3.4. SAV ophørte først med at betale for leverancer, da det stod klart, at Raufoss ikke loyalt leverede bestilte varer. Endelig er konkurrenceklausulen i eneforhandlingsaftalen pkt. 4 i strid med EF-traktatens artikel 81, stk. 2. 

Rettens begrundelse og resultat

Raufoss' påstand 1-6 og 8 og SAV's påstand b

Efter bevisførelsen må retten lægge til grund, at hverken Raufoss eller SAV ejer VVS-nummerserien 07 2200 00 ­ 07 2353 063, men at VVS-nummerserien af Rørforeningen i dennes egenskab af administrator er tildelt Raufoss' ISIFLO-koblinger, 
hvilke produkter VVS-nummerserien da også udelukkende har været anvendt for forud for denne tvist. 

Det svenske selskab, SAV, fik efter det oplyste ­ uden problemer ­ tildelt et dansk VVS-nummer for EasyCal-koblinger, hvorimod det danske selskab ikke har begæret dette. Det findes ikke godtgjort alene ved Teknologisk Instituts test, at de to produkter er generiske, hvortil kommer, at ISIFLO-koblingen er godkendt til både gas og vand, mens EASYCAL-koblingen alene er godkendt til vand. Under disse omstændigheder finder retten, at det ikke er bevist, at Rørforeningen har misbrugt sin stilling 
ved administrationen af VVS-nummersystemet. 

Herefter findes SAV's anvendelse af den for ISIFLO-koblingerne tildelte VVS-nummerserien for EASYCAL-koblingerne for uretmæssig. Da VVS-nummerserien 07 2200 00 ­ 07 2353 063 er knyttet til ISIFLO-koblingen, findes SAV's anvendelse uanset det professionelle miljø ­ at være egnet til at vildlede markedet. SAV's anvendelse af VVS-nummerserien 07 2200 00 ­ 07 2353 063 for EASYCAL-koblingen er derfor i strid med såvel markedsføringslovens § 1 som § 2, stk. 3. 

Det markedsføringsmateriale, som fremgår af bilag 29, 30 og K samt hjemmesiden vist i bilag 31, fra SAV indeholdt henvisninger til VVS-nummerserien for ISIFLO-koblingerne. På baggrund af det som er anført ovenfor, har denne benyttelse af VVS-
nummerserien været i strid med såvel markedsføringslovens § 1 som § 2, stk. 3. 

De nedlagte forbud og påbud er derfor nedlagt med rette.

Da forbudet er nedlagt med rette, er der ikke grundlag for at tage SAV's påstand om betaling af en erstatning til følge med den begrundelse, at fogedforbudet var nedlagt med urette til følge. 

Under hensyntagen til det ovenfor anførte vedrørende overtrædelserne af markedsføringslovens § 1 og § 2, stk. 3, var og er SAV uberettiget til i forbindelse med salg af Raufoss' ISIFLO-koblinger at angive, herunder i brochurer, håndbøger, på labels, på hjemmeside eller andre præsentationer, at der er tale om salg af andet end ISIFLO-koblinger. 

Efter bevisførelsen har SAV ikke opfyldt forbudets del vedrørende tilbagekaldelse af alt markedsføringsmateriale. Under hensyn til den uklarhed, der er mellem fogedsagens præmisser og konklusion, findes SAV derfor ikke forsætligt at have overtrådt 
fogedforbuddet, for så vidt angår denne del. 

Efter fogedrettens forbud anvendte SAV fortsat nummerserien på sin hjemmeside, jf. herved bilag 43 og 54. Retten finder det bevist, at overtrædelsen er sket forsætligt, hvorfor der foreligger en overtrædelse af retsplejelovens § 651, stk. 1, og markedsføringslovens § 22, stk. 1, jf. stk. 6. Betingelserne for at pålægge straf efter retsplejelovens § 651, stk. 1, og markedsføringslovens § 22, stk. 1, jf. stk. 6, er derfor opfyldt. 

Bøden fastsættes til 10.000 kr. 

Retten finder det ikke bevist, at Hans Klarskov eller Svein Nilsen forsætligt har ydet SAV bistand til at overtræde fogedforbudet. Der er derfor ikke grundlag for at idømme Hans Klarskov eller Svein Nilsen en bøde efter retsplejelovens 651, stk. 2, 
jf. stk. 1. 

Raufoss' påstand 7 og SAV's påstand C
Retten finder, at termineringsaftalen, eneforhandleraftalen og hovedaftalen bør vurderes som parternes samlede aftalegrundlag. 

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at SAV fra august 2001 begyndte at markedsføre sig med betegnelsen SAV P-rørskoblinger, uagtet at de produkter, som blev solgt under betegnelsen, var ISIFLO-koblinger. Senere samme år markedsførte SAV navnet "Caleffi" med angivelse af ISIFLO-koblingernes VVS-nummerserie, selv om der fortsat var tale om ISIFLO-koblinger. Denne markedsføring var i strid med pkt. 3.4 i eneforhandleraftalen. 

SAV's søsterselskab i Sverige markedsførte i 2001 EasyCal-koblinger, der havde fået tildelt dansk VA-godkendelse og selvstændigt dansk VVS-nummerserie, og samme år solgte SAV's svenske søsterselskab EasyCal-koblinger til det danske marked. 
Både SAV og SAV's søsterselskab i Sverige ejes af Hans Klarskov Holding A/S, som ejes af Hans Klarskov, og Hans Klarskov er bestyrelsesformand for det svenske søsterselskab. Når der henses hertil samt aftalen af januar/februar 1989 pkt. 1, finder 
retten det ubetænkeligt at lægge til grund, at SAV's svenske søsterselskabs salg af EASYCAL-koblinger i Danmark er sket efter accept og i gensidig forståelse med SAV. SAV har herved handlet i strid med pkt. 4 i eneforhandleraftalen, hvilken be-
stemmelse efter det foreliggende ikke er i strid med EF-traktatens art. 81, stk. 2. 

Når der henses hertil og det forhold, at SAV ophørte med at betale for leverancer fra Raufoss omkring den 15. november 2001 uden at have en forfalden fordring på Raufoss, som der kunne foretages modregning med, eller i øvrigt at have behørigt grundlag for at nægte at betale, sammenholdt med det i øvrigt anførte om SAV's anvendelse af den omstridte VVS-nummerserie, finder retten, at Raufoss' ophævelse af eneforhandleraftalen og termineringsaftalen den 19. december 2001 var berettiget, jf. herved pkt. 11.2 i eneforhandleraftalen. 

De løfter, som kan udledes af termineringsaftalen om betaling af beløb i termineringsperioden, er på den anførte baggrund bortfaldet ud fra et forudsætningssynspunkt. 

Som følge heraf har SAV ikke krav på betaling af noget beløb efter termineringsaftalen. 

Thi kendes for ret:
Det af fogedretten i Ballerup nedlagte forbud og påbud af 10. juni 2002 stadfæstes som lovligt gjort og forfulgt.

SAV Danmark Trading A/S skal anerkende at være uberettiget til i forbindelse med salg af Raufoss Water & Gas AS' ISIFLO-koblinger at angive, herunder i brochurer, håndbøger, på labels, på hjemmeside eller andre præsentationer, at der er tale om 
salg af andet end ISIFLO-koblinger, SAV Danmark Trading A/S skal anerkende at have handlet i strid med markedsfø-
ringslovens § 22, stk. 6, jf. stk. 1, og betaler en bøde på 10.000 kr. 

Raufoss frifindes for de af SAV nedlagte påstande. 

SAV Danmark Trading A/S betaler 65.000 kr. i sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten samt NOK 33.077,44 til dækning af omkostninger til garantistillelsen til Raufoss Water & Gas AS. 

Hver part bør i øvrigt bære egne omkostninger for fogedretten. 

Hans Klarskov og Svein Nilsen frifindes for de af Raufoss Water & Gas AS nedlagte påstande om straf. 

I forholdet mellem Raufoss på den ene side og Hans Klarskov og Svein Nilsen på den anden side bærer hver part egne sagsomkostninger. 

Mette Christensen 
Otto Raben
Allan Suhrke 

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»