Gasgrill - "Classic" - rettigheder til registreret varemærke

Resumé

Brug af ordet "Classic" som en efterstillet modelbetegnelse for en havegrill udgjorde ikke en krænkelse af rettighederne til det dansk registrerede varemærke "Classic".

Dom i sagen V-102-01 


Kriswell A/S
(Advokat Søren Tonnesen
v/advokatfuldmægtig René Lykke Wethelund)
mod
Harboe Trading & Marketing v/
Bent Harboe
(Advokat Erik Møller Nielsen)
Hovedint. 1) Application Des Gaz S.A.S.
(Advokat Louise Unmack Rygaard)


Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgtes og hovedintervenientens salg og markedsføring af en havegasgrill i Danmark under navne, hvor CLASSIC indgår, er i strid med sagsøgers rettigheder til varemærket CLASSIC i vareklasse 11.


- 2 -

Påstande

Sagsøger, Kriswell A/S, har nedlagt følgende påstande:

1. Sagsøgte forbydes enhver anvendelse af betegnelsen
CLASSIC i forbindelse med kommerciel omsætning,
herunder fremstilling, indkøb, import, distribution
og markedsføring, af den i bilag 7 gengivne have-
grill samt tilpligtes at tilbagekalde og tilintet-
gøre produkter og materiale, der anvender betegnel-
sen CLASSIC for så vidt angår de i bilag 1 anførte
varer indenfor vareklasse 11.

2. Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger kr. 50.000
eller et af Sø- og Handelsretten fastsat mindre be-
løb med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den
6. september 2001.

3. I forhold til hovedintervenientens selvstændige på-
stand 1 påstås, at varemærkeregistrering VR
200100077 CLASSIC<w> opretholdes.

4. I forhold til hovedintervenientens påstand 2 påstås
frifindelse.

Sagsøgte, Harboe Trading & Marketing v/Bent Harboe, har
nedlagt påstand om frifindelse.

Hovedintervenienten, Application Des Gaz S.A.S., har ned-
lagt følgende påstande:

1. Varemærkeregistrering VR 2001 00077 Classic<w>
ophæves.

2. Sagsøger tilpligtes at anerkende, at hovedinterve-
nienten er berettiget til at anvende forretnings-


- 3 -

kendetegnene HACIENDA CLASSIC, ELDORADO CLASSIC,
RBS CLASSIC og EXPERT CLASSIC for varer i klasse
11, herunder apparater til kogning, grillapparater,
udendørs grill og komfurer.

Sagsfremstilling

Sagsøgeren, Kriswell A/S, er et selskab, der producerer
og forhandler havegrill og tilbehør hertil. Sagsøger har
to overordnede linier, der hedder Dan Cook og Kalø. Begge
linier indeholder forskellige serier og modeller. Sagsø-
ger har siden 1995 produceret en serie i Dan Cook linien,
der hedder CLASSIC. Modellerne i CLASSIC serien hedder
blandt andet CLASSIC 21 grill, CLASSIC 23N grill, CLASSIC
33 LN grill, således at de enkelte modeller inden for
CLASSIC serien har talbetegnelser og evt. tillige bog-
stavbetegnelser. Sagsøgers omsætning har været 10.5 mill.
kr. i 1998/1999, 18 mill. kr. i 1999/2000 og 22.1 mill.
kr. i 2000/2001. Sagsøger har oplyst, at dækningsbidraget
på grill af mærket Classic er faldet fra ca. 440.000 kr.
i 2000 til ca. 205.000 kr. i 2001.

Den 4. januar 2001 registrerede Patent- og Varemærkesty-
relsen sagsøgers ordmærke CLASSIC under reg. nr. VR 2001
00077 i det danske varemærkeregister i vareklasse 11: Ha-
vegrill, grillovne, grillapparater (til madlavning),
elektriske grill, grilltændere samt dele og tilbehør her-
til ikke indeholdt i andre klasser.

Sagsøgte, Harboe Trading & Marketing v/Bent Harboe, er et
dansk firma, der ligeledes producerer og forhandler have-
grill og tilbehør hertil. Bent Harboe arbejdede som agent
for sagsøger fra januar 1994 til den 1. august 1998. På
et tidspunkt efter samarbejdets ophør begyndte sagsøgte
at sælge og markedsføre en havegrill under navnet Harboe
CLASSIC. Efter henvendelse fra sagsøger ophørte sagsøgte


- 4 -

hermed og erklærede den 5. januar 2001 skriftligt, at han
ville ophøre med brugen af navnet Classic. Sagsøger erfa-
rede kort tid efter, at sagsøgte markedsførte en havegas-
grill under navnet HACIENDA CLASSIC. Denne sag vedrører
blandt andet denne gasgrill, som ikke var nævnt i sagsø-
gers henvendelse vedrørende sagsøgtes brug af navnet
Classic. Sagsøgte har importeret gasgrillen fra hovedin-
tervenienten siden 1998, og sagsøgte markedsfører den
fortsat i Danmark. Ved skrivelse af 23. marts 2001 påtal-
te sagsøger sagsøgtes anvendelse af betegnelsen Classic i
forbindelse med kommerciel omsætning af havegrill. Sag-
søgte oplyste, at havegrillen blev produceret af hovedin-
tervenienten, og at man ikke så sig i stand til at ophøre
med salget.

Hovedintervenienten, Application Des Gaz S.A.S., er et
fransk selskab, der producerer og sælger camping- og
udendørsudstyr, herunder gasgrillapparater under navnene
HACIENDA CLASSIC, HACIENDA DELUXE, HACIENDA SUPER, EXPERT
CLASSIC, EXPERT WOODY, EXPERT DELUXE, EXPERT, EXPERT EA-
SY, EXPERT PLUS, EXPERT TRADITION, EXPERT COMPACT, RBS
CLASSIC, RBS WOODY, RBS WOODY DELUXE og ELDORADO CLASSIC
hvor HACIENDA, ELDORADO, RBS OG EXPERT er seriebetegnel-
sen, og CLASSIC, SUPER etc. er modelbetegnelserne.

Under sagen er der fremlagt markedsføringsmateriale ved-
rørende de nævnte produkter Af dette fremgår, at sagsø-
gers grill udbydes under navnet Classic med tilføjelse af
en talbetegnelse, mens Classic navnet ikke fremgår af va-
ren. Hovedintervenientens grill udbydes, herunder af sag-
søgte, under de respektive seriebetegnelser med tilføjel-
sen Classic. Af udskrift fra SAEGIS fremgår 9 danske va-
remærker incl. sagsøgers indeholdende ordet CLASSIC og af
udskrift fra OAMI ONLINE fremgår 192 EF-varemærkeregi-
streringer indeholdende ordet CLASSIC.


- 5 -

Forklaringer

Flemming Martinsen har forklaret, at han er ingeniør og
HD'er i afsætningsøkonomi og har været direktør i sagsø-
gende selskab, siden selskabet blev stiftet i 1991. Sel-
skabet ejes af ham og hans bror. Selskabets virksomhed
har siden stiftelsen bestået i produktion og import af
grill og grilltilbehør. Afsætningen sker hovedsageligt
til store kæder f.eks. Bauhaus, fortrinsvis af egne
salgskanaler. De grill, sagsøger sælger til Bauhaus, bli-
ver solgt under et andet navn end Dan Cook, men betegnel-
sen CLASSIC er bibeholdt til CLASSIC serien. Sagsøger
sælger ikke direkte til forbrugere. Sagsøger eksporterer
til en række lande, og i nogle lande har de salgsagenter.
I Danmark har de én ansat sælger. Sagsøger har overskud
både på grillsalget samt det brede tilhørsprogram, og der
har generelt været en omsætningsfremgang med deres kun-
der, men salget af CLASSIC serien er gået tilbage. CLAS-
SIC serien ligger prismæssigt i den dyre ende inden for
boksgrillområdet og må betegnes som en succes. Konkurren-
cen på grillmarkedet i Danmark er koncentreret om tre ak-
tører - Weber, Dan Grill og sagsøger.

Udover navnet CLASSIC har de registreret navnene Dan
Cook, der er det generelle hovednavn, og Kalø. De har ik-
ke registreret CLASSIC i andre lande end Danmark. Have-
grillserien CLASSIC består af 6-8 modeller. Selve grillen
består af en firkantet box med et stel med hjul på, hvor
navnlig stellet adskiller sig fra andre boks-grilltyper.
CLASSIC seriens grill kan ikke betegnes som en oprindelig
grill.

Sagsøger begyndte at producere CLASSIC serien i 1994/95,
da der var et stort marked for boksgrill. Navnet betyder
ikke noget bestemt, han syntes blot, det lød godt. Cif-
rene og bogstaverne på de enkelte modeller beskriver


- 6 -

længden, udstyret og træsorten. Det er vigtigt, at både
deres direkte kunder og slutbrugeren genkender navnet, og
i den forbindelse forekom CLASSIC at være et godt navn.
Navnet CLASSIC anvendes på emballagen sammen med navnet
Dan Cook. Når kunden ser den færdigmonterede udstillings-
model, står der CLASSIC på den, men det står ikke på de
CLASSIC grill, der sælges.

I 1994 var de relativt nystartede, og hans far kendte
Bent Harboe, der gerne ville være selvstændig agent. De
indgik samarbejde med ham, hvor Bent Harboes arbejde som
agent bestod i at have kontakt til kunderne. Han var de-
res eneste agent i Danmark og i udlandet. At Bent Harboe
ikke var ansat i selskabet, skyldtes dels sagsøgtes eget
ønske, dels selskabets økonomi. Bent Harboes ønske var
begrundet i, at han gerne ville importere andre artikler
end sagsøger. Set fra kundernes side oplevede de, at de
handlede direkte med Kriswell, der tog sig af fakturering
og eventuelle reklamationer. Enkelte troede dog, at Bent
Harboe ejede selskabet. I 1994 fik Bent Harboe mulighed
for at sælge gasgrill fra USA, som han solgte blandt an-
det til Kriswells kunder. Samarbejdet med Bent Harboe op-
hørte den 1. august 1998, da sagsøger ville til at sælge
gasgrill, hvor man hidtil havde koncentreret sig om kul-
grillmarkedet. Der opstod herved en interessekonflikt
mellem sagsøger og Bent Harboe. På et tidspunkt efter
samarbejdets ophør har sagsøger begyndt en egen produkt-
ion af gasgrill.

I 1999 blev han opmærksom på, at Bent Harboe markedsførte
Harboe Style produkter, der var tilsvarende Kriswells.
Harboe Style produkternes pris var identiske med eller
lavere end sagsøgers. Bent Harboe solgte også sine pro-
dukter til sagsøgers kunder. For eksempel solgte han til
Bauhaus og Silvan. Priserne på markedet blev derved pres-
set, men sagsøger bevarede sine kunder.


- 7 -


På et tidspunkt i 2000 opdagede de, at der hos flere små
kunder stod Harboe Style CLASSIC produkter, og de mærke-
de, at sagsøger mistede kunder. I juni 2000 fandt de gen-
nem deres tyske agent ud af, at Bent Harboe solgte Harboe
Style CLASSIC modeller til deres tyske kunder. På en mes-
se i september 2000 i Køln så de, at Bent Harboe udstil-
lede grill med navnet CLASSIC. Det medførte blandt andet,
at Bauhaus spurgte, hvorfor CLASSIC modeller optrådte på
andre stande end sagsøgers. Efter hans opfattelse skyldes
firmaets tilbagegang i Tyskland Bent Harboes salg af pro-
dukter, der er identiske med sagsøgers. Det er også et
problem i Danmark, at sagsøger og sagsøgte sælger ens
produkter under samme betegnelse.

Han blev opmærksom på Bent Harboes salg af HACIENDA CLAS-
SIC havegrill, da en af deres sælgere i Danmark fik udle-
veret en brochure fra Harboe hos en kunde. Han er bekendt
med mærket HACIENDA, idet Temco A/S i 20 år har produce-
ret en grill med det navn. Han mener ikke, at Bent Har-
boes salg af HACIENDA CLASSIC har påvirket handlen, da
han ikke har set den ud over i et katalog.

Bent Harboe har forklaret, at han har været i grillbran-
chen siden 1972. Han har arbejdet i forskellige virksom-
heder, der blandt andet har produceret grill. Da hans
sidste ansættelse ophørte, besluttede han sig for at be-
gynde som selvstændig. Det skete blandt andet på baggrund
af kontakt med Bent Martinsen fra Kriswell. Kriswell var
i begyndelsen hans eneste kunde, og han arbejdede hjemme-
fra.

Han fik kontakt til Sunbeam i 1994, da det var vigtigt at
have forskellige varer, og da han ville være uafhængig af
Kriswell. Han fik forhandlingsret af Sunbeam produkter i
1995. Han solgte deres produkter gennem Kriswell til


- 8 -

Kriswells kunder. Derudover solgte han selv til andre.
Det var et meget heldigt tidspunkt at begynde markedsfø-
ring af Sunbeams gasgrill i 1995, da det netop var på
dette tidspunkt, at gasgrillmarkedet "eksploderede". Han
ved ikke, hvordan fordelingen af salget er i dag, men han
vil gætte på, at gasgrill har 30 % af grillmarkedet. Han
mener ikke, at der bliver solgt flere grill i dag end
tidligere.

Han opsagde sin aftale med Kriswell i 1997 blandt andet,
fordi Kriswell ville til at importere gasgrill svarende
til dem, som han solgte fra Sunbeam. Han fratrådte den 1.
august 1998, da deres samarbejdsaftale havde et års opsi-
gelse. I henhold til aftalen måtte han ikke sælge kul-
grill det næste år, og Kriswell måtte ikke sælge gas-
grill.

Han begyndte efter periodens udløb at sælge kulgrill, og
han valgte navnet Harboe Style. Han købte Gaucho grill
fra Temco og satte sit mærke på og valgte modelbetegnel-
serne basic, classic og family. Da han blev kontaktet af
Kriswell om, at modelbetegnelsen CLASSIC forstyrrede mar-
kedet, trak han denne betegnelse tilbage, da det ingen
betydning havde for ham at omdøbe modellen til Appetite.
På dette tidspunkt havde han HACIENDA CLASSIC i sit kata-
log, og henvendelsen vedrørte ikke dette produkt. Han fik
først omkring et år senere en henvendelse fra sagsøger om
HACIENDA CLASSIC. Han rettede derefter henvendelse til
sin samarbejdspartner Sunbeam, nu Application Des Gaz
S.A.S, der ønskede at overtage sagen.

Han har markedsført Hacienda CLASSIC i to år, idet han
har pligt til det i forhold til hovedintervenienten. Det
har ikke været en succes. Han har solgt 6 eksemplarer til
en styk pris på 895 kr., der er forhandlerprisen. Efter
hans opfattelse har det ikke haft indflydelse på Kris-


- 9 -

wells salg af deres CLASSIC serie, da hans og Kriswells
produkter har helt forskelligt design, funktion (gas/kul)
og prisniveau. Han har ikke markedsført eller solgt RBS
CLASSIC og ELDORADO CLASSIC, da de ikke egner sig til det
danske marked.

Procedure

Sagsøger har anført, at der først må taget stilling til,
om sagsøger med rette har fået registreret ordmærket
CLASSIC i vareklasse 11. Ved vurderingen heraf må der
tages udgangspunkt i, at Patent- og Varemærkestyrelsen
ved deres registrering jf. registreringsbekendtgørelsens
§ 5 er forpligtet til at påse, at betingelserne i vare-
mærkelovens §§ 13 og 14, nr. 1-3, er opfyldt. Det er der-
for sagsøgte og hovedintervenienten, der har bevisbyrden
for, at betingelserne ikke var opfyldt ved registrerin-
gen.

Det bestrides, at registreringen burde være afvist, da
CLASSIC ikke er et beskrivende ord, idet der efter Flem-
ming Martinsens forklaring ikke findes en grill, som kan
betegnes som den klassiske.

Det gøres gældende, at varemærket har det fornødne sær-
præg, idet sagsøger var den eneste, der brugte betegnel-
sen CLASSIC på det danske marked, indtil sagsøgte begynd-
te at anvende den.

Efter registreringspraksis på området er der heller ikke
grundlag for at tilsidesætte styrelsens skøn. At der er
sket afvisning af registrering af CLASSIC i andre vare-
grupper og i andre lande, er uden betydning for denne
sag, da der skal foretages en konkret vurdering for det
enkelte produkt. Dette ses også af praksis vedrørende
registrering hos OHIM. Det bemærkes, at opvarmningsappa-


- 10 -

ratur ikke er sammenligneligt med grill, hvorfor afgørel-
ser fra denne varegruppe ikke kan anvendes. Der ses da
også eksempler på, at der er sket registrering af CLASSIC
i gruppe 11.

Såfremt der ikke gives sagsøger medhold i, at registre-
ringen er sket berettiget, gøres det gældende, at der er
stiftet en varemærkeret ved ibrugtagning af varemærket
for grill jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2. Sagsø-
gers brug af navnet CLASSIC fremgår af det fremlagte mar-
kedsføringsmateriale tilbage til 1997. Det kan ikke i
denne forbindelse tillægges betydning, at sagsøgers før-
ste henvendelse til sagsøgte vedrørende brugen af CLASSIC
ikke omfattede produktet HACIENDA CLASSIC, da sagsøger
ikke på dette tidspunkt var opmærksom på dette produkt.

Der er således ikke noget grundlag for at ophæve regi-
streringen, og det må derfor lægges til grund, at sagsø-
ger har varemærkeret til CLASSIC i varegruppe 11.

Sagsøgtes salg har krænket sagsøgers rettigheder, jf. va-
remærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1, da der er tale om mær-
kelighed og produktlighed. Da produkterne er forveksle-
lige, foreligger der også en krænkelse af varemærket, jf.
varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2.

Efter praksis er det ikke afgørende, om ordmærket bruges
alene eller i sammenhæng med andre ord. Det bringer såle-
des ikke sagsøgtes brug af CLASSIC uden for krænkelsesom-
rådet, at det benyttes i sammenhæng med HACIENDA. CLASSIC
udgør den væsentligste eller i hvert fald en væsentlig
del af grillens navn. Dette må også gælde i forhold til
hovedintervenienten, hvorfor der ikke er grundlag for at
give denne medhold i dennes selvstændige påstand 2.


- 11 -

Sagsøgtes anvendelse af CLASSIC er desuden i strid med
god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 5.

Sagsøger benyttede betegnelsen CLASSIC først og har der-
for stiftet ret ved den faktiske ibrugtagning. Anvendel-
sen af ordet CLASSIC om en havegrill opfylder endvidere
kravene til særpræg. Forveksleligheden er set i forhold
til praksis på området tillige opfyldt, idet det er varer
af samme art ­ havegrill - der er blevet markedsført over
for samme kundekreds. Dette må gælde både i forhold til
sagsøgte og hovedintervenienten, hvorfor der også som
følge heraf ikke er grundlag for at tage hovedinterveni-
entens selvstændige påstand 2 til følge.

Sagsøgte erklærede den 5. januar 2001, at han ville op-
høre med brugen af navnet CLASSIC. Sagsøgte var som tid-
ligere sælger for sagsøger bekendt med sagsøgers brug af
ordet CLASSIC og kan derfor ikke have været i god tro ved
salget af Hacienda CLASSIC. En helhedsvurdering må føre
til, at sagsøgtes salg er sket i strid med sagsøgers ret-
tigheder, hvorfor betingelserne for erstatning, forbud og
tilintetgørelse efter markedsføringslovens § 13 er op-
fyldt.

Ved fastsættelse af erstatningens størrelse er det af be-
tydning, om der foreligger en krænkelse af varemærkeloven
eller markedsføringsloven. Efter varemærkeloven er der
mulighed for vederlag, idet sagsøgte har været i ond tro.

Sagsøger har endvidere krav på erstatning. Sagsøgers om-
sætning på CLASSIC serien er ca. halveret fra 2000 til
2001, og der har været en nedgang i dækningsbidraget,
hvilket står i kontrast til, at den samlede omsætning i
denne periode faktisk steg. Markedsføringen har været
markedsforstyrrende uanset sagsøgtes ringe salgstal, idet
sagsøgtes grill har været i kataloger. Der må også lægges


- 12 -

vægt på sagsøgtes udnyttelse af sin tidligere ansættelse
hos sagsøger. Da det ikke er muligt at beregne tabet, må
det skønsmæssigt sættes til 50.000 kr.

Hovedintervenienten har til støtte for sin selvstændige
påstand 1 anført, at det følger af varemærkelovens § 28
jf. § 29, jf. § 33, at sagsøgers registrering af varemær-
ket CLASSIC i klasse 11 skal ophæves, idet registreringen
er sket i strid med betingelserne i varemærkelovens § 13,
idet varemærket savner særpræg. Patent- og varemærkesty-
relsen har skønnet, at CLASSIC har det fornødne særpræg,
men retten er ikke bundet af dette skøn. Ved vurderingen
af, om varemærket har særpræg, må der ses på den konkrete
vare. I denne vurdering bør indgå øvrige registreringer i
varegruppen. En sammenligning med OHIM´s praksis viser,
at der må være tale om en fejlregistrering, idet OHIM har
givet afslag på registrering af CLASSIC som varemærke for
varer omfattet af varegruppe 11, opvarmningsapparatur,
med begrundelsen: "because it consists of the word "CLAS-
SIC" meaning "Serving as a standard or model of its kind"
(Collins Dictionary). It is therefore devoid of any di-
stinctive character in respects of the goods claimed."
Denne afgørelse bør have betydning for den foreliggende
sag, idet opvarmningsapparatur og havegrill i denne sam-
menhæng ikke er væsensforskellige, hvorved bemærkes, at
OHIM´s bedømmelsesprincipper og de, der lægges til grund
i Danmark, er ens.

Det forhold, at CLASSIC kan anvendes til betegnelse af
varen, er til hinder for registrering jf. varemærkelovens
§ 13, stk. 1, nr. 1., idet ordet er i samme gruppe som
super eller luksus. Når man hører ordet vedrørende en
grill, tænker man på en grill, der alene har standard
egenskaber. Tillige som følge heraf bør registreringen
ophæves.


- 13 -

Endvidere gøres det gældende, at sagsøgers anvendelse af
CLASSIC ikke er indarbejdet, jf. varemærkelovens § 3,
stk. 3, idet det er sagsøgers mærke Dan Cook, der er det
indarbejdede mærke. CLASSIC er alene en typebetegnelse.

Der er således intet grundlag for registreringen, hvorfor
den bør slettes.

Hvis der ikke gives medhold heri, gøres det til støtte
for hovedintervenientens selvstændige påstand 2 gældende,
at hovedintervenientens anvendelse af CLASSIC som en del
af betegnelsen for tre af sine produkter alene er af be-
skrivende karakter, hvorfor sagsøger må tåle brugen i
denne form. Sammenligner man med de øvrige betegnelser,
som hovedintervenienten anvender til sine andre modeller
i for eksempel HACIENDA serien: HACIENDA DELUXE og HACI-
ENDA SUPER, ses det, at HACIENDA er en seriebetegnelse,
og det efterstillede ord bruges til betegnelse af model-
lernes udstyr, hvor CLASSIC er den "skrabede" udgave uden
ekstra tilbehør. Hovedintervenienten bruger denne opde-
ling i alle sine serier, som det fremgår af hovedinterve-
nientens salgsmateriale. CLASSIC anvendes således af ho-
vedintervenienten alene som en modeltypebetegnelse og ik-
ke et som varemærke.

Hvis der heller ikke gives medhold heri, gøres det gæl-
dende, at sagsøger må tåle sagsøgtes anvendelse af CLAS-
SIC, da der ikke er forvekslelighed hverken mellem
sagsøgers og hovedintervenientens produkter, hvor
betegnelsen CLASSIC indgår, eller mellem navnene. Hvis
der gives sagsøger ret til varemærket CLASSIC, må det
være en yderst snæver beskyttelse, hvorfor der nærmest må
være krav om identitet mellem det beskyttede produkt og
det andet produkt, der anvender varemærket, for at der
skal kunne statueres, at der er tale om en krænkelse.
Dernæst er det det sidste af to ord i hovedintervenien-


- 14 -

tens betegnelse for sit produkt, der er identisk med sag-
søgers varemærke. Efter praksis er varemærker som ud-
gangspunkt kun ens, hvis det er det første ord af flere,
der er ens. Visuelt ser man først HACIENDA, ELDORADO etc.
Der er endvidere den forskel, at hovedintervenienten an-
vender CLASSIC som et led i beskrivelsen af produktet,
mens sagsøger ikke anvender det til noget. Når der er
tale om et flerordsmærke, lægges der afgørende vægt på,
hvilket ord der er det bærende ord. Endelig er sagsøgers
varemærke ikke kendt. Sagsøger må som følge heraf tåle
hovedintervenientens og sagsøgtes brug af betegnelsen
CLASSIC i den foreliggende form.

Sagsøgte har indledningsvis bemærket, at han ikke har en
selvstændig kommerciel interesse i navnet CLASSIC, og han
har alene indgået i sagen efter hovedintervenientens øn-
ske. Til støtte for frifindelsespåstanden vedrørende sag-
søgers påstand 1 kan sagsøgte tilslutte sig hovedinterve-
nientens procedure.

Vedrørende erstatningspåstanden anføres, at i den første
henvendelse fra sagsøger vedrørende brugen af navnet
CLASSIC var HACIENDA CLASSIC ikke omtalt, uanset at sag-
søgte på dette tidspunkt markedsførte denne model. Sag-
søgte var derfor i god tro, da han fortsatte hermed, idet
han måtte gå ud fra, at sagsøger ikke anså det for en
krænkelse. Der er heller ikke grundlag for, at han i øv-
rigt skulle have snyltet på eller udnyttet sagsøgers mar-
kedsføring. Han har derfor ikke udvist uagtsomhed, hvor-
for der ikke er grundlag for erstatning.

Måtte der foreligge en krænkelse af en varemærkeret eller
af markedsføringslovens regler, gøres det gældende, at
der ikke efter Flemming Martinsens forklaring har været
nogen markedsforstyrrelse som følge af sagsøgtes salg af
HACIENDA CLASSIC. Det var de andre varer, som sagsøgte


- 15 -

solgte under betegnelsen CLASSIC, der forstyrrede sagsø-
gers salg. Endvidere bemærkes, at der ikke er sammenfald
mellem kulgrillmarkedet og gasgrillmarkedet. Der er der-
for ikke grundlag for erstatning for markedsforstyrrelse.
Der er heller ikke dokumenteret en omsætningsnedgang hos
sagsøger som følge af sagsøgtes salg hvorfor der ikke er
dokumenteret noget tab.

Vedrørende et vederlag til sagsøger for tab bemærkes det,
at sagsøgte har solgt 6 grill med en avance på 270 kr.,
hvorfor et eventuelt vederlag vil være af ubetydelig
størrelse.

Rettens afgørelse

Patent- og Varemærkestyrelsen fandt ved sin registrering
af betegnelsen CLASSIC, at den besad fornødent særpræg
til at kunne registreres som varemærke i vareklasse 11:
havegrill, grillovne, grillapparater (til madlavning),
elektrisk grill, grilltændere samt dele og tilbehør her-
til ikke indeholdt i andre klasser. Det er sagsøgte og
hovedintervenientens bevisbyrde, at registreringen er
sket med urette. Sagsøgte og hovedintervenienten findes
ikke at have godtgjort, at betegnelsen CLASSIC er beskri-
vende for varens art eller dens egenskab, hvorfor den
besidder det fornødne særpræg for registrering. Der ses
ikke i øvrigt at være anført grunde, der kan føre til en
tilsidesættelse af Patent- og Varemærkestyrelsens skøn
om, at betingelserne for registrering var til stede,
hvorfor hovedintervenientens påstand om ophævelse af va-
remærkeregistreringen ikke kan tages til følge.

Det må herefter vurderes om hovedintervenientens og sag-
søgtes salg og markedsføring af de af sagen omfattede
gasgrill strider mod sagsøgers rettigheder. Sagsøgte og
hovedintervenientens anvendelse af betegnelsen CLASSIC


- 16 -

fremtræder som en modelbetegnelse og ikke som et varemær-
ke, hvilket blandt andet ses af hovedintervenientens mar-
kedsføringsmateriale, hvor HACIENDA, RBS, ELDORADO og EX-
PERT fremtræder som de fire hovedlinier, mens navnene for
de enkelte modeller består af hovedliniens navn efter-
fulgt af ét ord som SUPER, DELUXE, WOODY, COMPACT, PLUS,
TRADITION og EASY, således at det efterstillede ord frem-
træder som en modelbetegnelse. Hovedlinienavnene fremtræ-
der herved som det bærende ord. Retten finder derfor
ikke, at sagsøgte og hovedintervenientens anvendelse af
betegnelsen CLASSIC er i strid med sagsøgers varemærke-
rettighed til betegnelsen. Henset til foranstående, og
idet sagsøger og hovedintervenientens produkter efter
deres fremtræden og funktion ikke findes at være forveks-
lelige, finder retten endvidere, at sagsøgtes og hovedin-
tervenientens brug af betegnelsen CLASSIC ikke har været
i strid med god markedsføringsskik. Der må derfor ske
frifindelse af sagsøgte i det hele, og der må gives
hovedintervenienten medhold i dennes påstand 2.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Harboe Trading og Marketing v/Bent Harboe frifindes.

Sagsøger, Kriswell A/S, frifindes for hovedintervenienten, Application Des Gaz S.A.S.´s, påstand 1.

Sagsøger tilpligtes at anerkende, at hovedintervenienten er berettiget til at anvende forretningskendetegnene HACIENDA CLASSIC, ELDORADO CLASSIC, RBS CLASSIC og EXPERT CLASSIC for varer i klasse 11, herunder apparater til kogning, grillapparater, udendørs grill og komfurer.

Sagsøger betaler inden 14 dage til sagsøgte i sagsomkostninger 10.000 kr.

 

I forholdet mellem sagsøger og hovedintervenienten bærer hver part egne omkostninger. 


Mette Christensen
Ole Marker
Per Scheel-Larsen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»