Galleri må gerne hedde LEGO

Resumé

Sagen drejer sig navnlig om, hvorvidt varemærket LEGO er til hinder for, at Louise Lego Andersen anvender LEGO som kunstnernavn og GALLERI LEGO som navn for sit galleri

Dom i sagen V 150/03


Kunstmaler Louise Lego Andersen
(advokat Eigil Lego Andersen)

mod

Lego Holding A/S
(advokat Peter-Ulrik Plesner)


Indledning og påstande

Sagen drejer sig navnlig om, hvorvidt det velkendte varemærke LEGO er til hinder for, at Louise Lego Andersen anvender L. LEGO som kunstnernavn og GALLERI LEGO som navn for sit galleri.

Louise Lego Andersen har nedlagt følgende påstande:

1. Lego Holding A/S skal anerkende, at Louise Lego Andersen er berettiget til at signere sine malerier L. LEGO

2. Lego Holding A/S skal anerkende, at Louise Lego Andersen er berettiget til at betegne sit galleri, hvori hun udstiller, og hvorfra hun sælger sine malerier, som GALLERI LEGO.

 

Lego Holding A/S (i det følgende: Lego) har påstået frifindelse og nedlagt selvstændige påstande om, at Louise Lego Andersen skal: 

1. Ophøre med at bruge betegnelsen GALLERI LEGO og Galleri Lego

2. Ophøre med at markedsføre sin virksomhed under domænenavnene Louiselego.dk og Galleri-lego.dk

3. Ophøre med at bruge domænenavnene Louiselego.dk og Galleri-lego.dk og lade disse domænenavne afregistrere

4. Ophøre med at anvende LEGO som meta-tag eller at angive LEGO som søgeord ved markedsføring på Internettet

5. Ophøre med at anvende e-mailadressen louiselego@hotmail.com, subsidiært ophøre med at anvende denne e-mailadresse erhvervsmæssigt

6. Anerkende at være uberettiget til at anvende navnet L. LEGO og L. Lego erhvervsmæssigt, herunder som signatur på malerier

7. Anerkende at være uberettiget til at bruge navnet LEGO og Lego, så det fremstår som efternavn eller kunstnernavn og ophøre med sådan brug.

Over for LEGO's påstande 1-6, henholdsvis 7, har Louise Lego Andersen påstået frifindelse, henholdsvis afvisning, subsidiært frifindelse.

LEGO

I 1934 begyndte Lego's stifter, Ole Kirk Christiansen, at anvende LEGO som kendetegn for
legetøj.
Lego fik den 1. maj 1954 registreret LEGO som ordmærke for klasse 28: Legetøj, dele
deraf og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser) og den 8. marts 1962 for klasse 16:
Undtagen læbeservietter, 17, 19, 35, 37 og 41.

Efter ansøgning af 10. marts 1997 fik Lego efter navnelovens § 7, stk. 2, nr. 2, LEGO
optaget på Justitsministeriet liste over beskyttede slægtsnavne.

LEGO er registreret som ord- og figurmærke i de fleste af verdens varemærkeregistre.
Af en markedsrapport udarbejdet af Young & Rubicam fremgår det, at LEGO i 2002 var det
bedst kendte varemærke blandt danskere med børn i alderen 0-11 år. LEGO var endvidere
det bedst kendte legetøjs-mærke i Danmark.3

Af bogen "Superbrands ­ Et indblik i 50 af Danmarks stærkeste brands 2002" fremgår,
at "LEGO mærket er et af de mest populære varemærker hos børnefamilier.", og at
"...LEGO mærket ligger i dag på en international syvende plads over børnefamiliers fore-
trukne varemærker. I de store europæiske lande er LEGO mærket på top 10 over de højst
rangerende, internationale varemærker."

LEGO anvendes primært for Lego's konstruktionslegetøj, men mærket bruges også for
tøj, tasker, bøger, ure, videoer og software, der markedsføres under mærkerne LEGO
WEAR og LEGO LIFESTYLE. Derudover indgår LEGO mærket i LEGOLAND forlystelses-
parkerne i Danmark, England, Tyskland og USA (Californien).
Flere kunstnere, herunder Sven Dalsgaard, har anvendt legoklodser til at skabe kunst.
I LEGOLAND kan man endvidere opleve bygninger og landskaber samt portrætter og sta-
tuer af kendte personer som Churchill, H.C. Andersen og Dronning Elisabeth, alt udført i
LEGO-klodser.
På LEGO's hjemmeside www.lego.com findes bl.a. folderne Gallery og 3D-gallery,
hvor LEGO-entusiaster fra hele verden udstiller deres egne LEGO-værker og -kreationer.
Under folderen Brick-O-Lizer kan brugere uploade fotografier, som omregnes til mosaikbil-
leder af LEGO-klodser, som brugeren kan købe med byggevejledning.

Louise Lego Andersen

Louise Lego Andersen er født den 19. maj 1976. Efternavnet og mellemnavnet har hun fra
sin moder og fra morfaderen, den kendte manuduktør i formueret, advokat Ejgil Lego An-
dersen, der blev døbt således den 26. oktober 1908.
Louise Lego Andersen åbnede i 2003 GALLERI LEGO på Nørrebro. I galleriet udstiller
og sælger hun sine malerier, kunstkort og collager, ligesom hun fra galleriet tilbyder at ud-
føre særlige bestillingsarbejder.
Galleriet har en markise, på hvis kappe der tidligere stod GALLERI LEGO med skrift-
typen Century Gothic Italic Bold. Efter at Lego havde aflagt uanmeldt besøg i galleriet den
5. november 2003 og gjort indsigelse heroverfor, står navnet nu på kappen som GALLERI
LEGO med Century Gothic uden kursiv og fed. Her er billeder af galleriet:4
Galleriet med den tidligere markise

· Galleriet med den nuværende markise

Ved åbningen af galleriet den 29. september 2003 fik Louise Lego Andersen som gave over-
draget domænenavnet http://www.galleri-lego.dk. Ved indtastning af dette domænenavn i
en browser ledes man til adressen http://louiselego.dk, der viser en hjemmeside med over-
skriften Galleri Lego og med mulighed for at klikke videre til oplysninger om galleriet, Lou-
ise Lego Andersens "Blå Bog", hendes værker og malerier, som aktuelt er til salg eller kan
bestilles udført i galleriet, og med angivelse af kontaktadressen: louiselego@hotmail.com.
Louise Lego Andersen har for at eksponere galleriet på Internettet tegnet en Ad-
Words-annonce på søgemaskinen Google. Brugerne af denne søgemaskine vil herved auto-
matisk få vist et sponsoreret link til GALLERI LEGO, hvis de søger på et af de søgeord, som
Louise Lego Andersen har valgt, herunder bl.a. "Galleri Lego", "moderne kunst" eller "LE-
GO". Googles der konkret på "LEGO" på hele nettet, vil det sponsorerede link til GALLERI
LEGO blive vist sammen med et link til www.lego.com, der er den officielle hjemmeside for
LEGO produkter, og ca. 12,7 mio. andre søgeresultater. For en kort beskrivelse AdWords, se
http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=6084&topic=115.
Til brug for andre søgemaskiner gør Louise Lego Andersen tillige brug af meta-tags
på sin hjemmeside, bl.a. med sit fulde navn og med LEGO.


Forklaringer

Louise Lego Andersen har forklaret, at GALLERI LEGO ligger på Jagtvej i København. Fra gal-
leriet udstiller og sælger hun sine egne værker, herunder malerier, collager og kunstkort.
Hun signerer sine malerier L. LEGO og sine kort L. Lego. Hun har aldrig været ude for, at
folk, der besøgte hendes galleri eller sendte e-mails dertil, troede at hun eller galleriet havde
noget at gøre med LEGO.5
Lisbeth Lauridsen har forklaret, at hun i 2 år var matematiklærer for Louise Lego Andersen
på Rungsted Gymnasium. Hun kaldte hende Louise. Mange andre kaldte hende Louise Le-
go eller bare Lego.

Anja Stædler Bjærg har forklaret, at hun kender Louise Lego Andersen fra Rungsted Gymna-
sium, hvor de begge gik. Hun kaldte hende for Louise eller bare Lego. Lærerne kaldte hende
Louise Lego. På seminariet brugte Louise Lego Andersen primært Lego som efternavn.

Parternes synspunkter

LEGO's advokat har gjort gældende, at Louise Lego Andersens brug af mærket Lego er i
strid med varemærkelovens § 4, stk. 1, da der er en forvekslingsrisiko mellem LEGO's pro-
dukter og de varer og tjenesteydelser, som Louise Lego Andersen bruger mærket for. Såle-
des anvender LEGO i dag varemærket for galleri- og anden kunstnerisk virksomhed på sel-
skabets hjemmeside.
LEGO´s varemærke er et verdensmærke, der nyder en særlig udvidet beskyttelse efter
varemærkelovens § 4, stk. 2, og LEGO kan derfor forbyde Louise Lego Andersen at anvende
mellemnavnet Lego erhvervsmæssigt, uanset der ikke foreligger varelighed eller forveks-
lingsrisiko mellem LEGO's produkter og de varer og tjenesteydelser, som Louise Lego An-
dersen bruger mærket for. Det må efter bl.a. Louise Lego Andersens brug af Lego som sø-
geord for AdWords og som meta-tag lægges til grund, at Louise Lego Andersen bevidst ud-
nytter den goodwill og det renommé, der er knyttet til LEGO, og denne snyltning må anses
for utilbørlig, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, sidste led, i strid med god markedsføringsskik
og således heller ikke berettiget efter varemærkelovens § 5, stk. 1, nr. 1. Endvidere kan be-
stemmelsen i § 5, stk. 1, nr. 1, alene antages at gælde personer, der anvender deres fulde
navn, herunder efternavn, og ikke kun deres mellemnavn.

Louise Lego Andersen er uberettiget til at anvende Lego på en sådan måde, at Lego
fremstår som hendes efternavn, idet LEGO efter navnelovens § 7, stk. 2, nr. 2, er optaget på
listen over forbeholdte navne, jf. herved navnelovens § 16, stk. 2, hvorefter Lego ved dom
kan få Louise Lego Andersen tilpligtet at ophøre hermed.

Louise Lego Andersens advokat har gjort gældende, at Lego ikke kan modsætte sig Louise
Lego Andersens brug af hendes eget mellemnavn Lego som signatur på hendes malerier og
som betegnelse for hendes galleri og hjemmesiden med overskriften Galleri Lego på Inter-6
netadresserne Galleri-Lego.dk og Louiselego.dk. Der er hverken varelighed eller forveks-
lingsrisiko mellem de varer og tjenesteydelser, for hvilke Louise Lego Andersen bruger sit
mellemnavn, og LEGO's varer og tjenesteydelser, navnlig konstruktionslegetøjet.
Uanset at LEGO's varemærke er velkendt, er Louise Lego Andersen efter varemærke-
lovens § 4, stk. 2, sidste led, berettiget til at anvende sit mellemnavn som sket, idet hendes
brug heraf ikke kan indebærer nogen utilbørlig udnyttelse af LEGO-varemærkets særpræg
eller renommé. Louise Lego Andersen er endvidere i medfør af varemærkelovens § 5, stk. 1,
nr. 1, berettiget til at anvende sit eget navn ­ hvilket her også må omfatte hendes mellem-
navn, som hun har slægtsmæssig tilknytning til - erhvervsmæssigt, når dette sker i overens-
stemmelse med god markedsføringsskik. Endvidere er signaturen berettiget i medfør af va-
remærkelovens § 5, stk. 1, nr. 2, da signaturen vedrører den egenskab ved malerierne, at de
er malet af Louise Lego Andersen.
Louise Lego Andersens brug af mellemnavnet kan hverken anses for at være utilbørlig
eller i strid med god markedsføringsskik. Det må lægges til grund, at Louise Lego Andersen
og hendes omgangskreds igennem længere tid alene har anvendt mellemnavnet Lego uden
samtidig brug af efternavnet Andersen, hvilket er i dag er helt sædvanligt ved omtale af
personer med særprægede mellemnavne og almindelige efternavne.

Lego har ingen slægtsmæssig tilknytning til navnet Lego og er derfor ikke påtaleberet-
tiget efter navnelovens § 16, stk. 2. Optagelsen af varemærket LEGO på listen over forbe-
holdte navne har således alene den betydning, at Lego kan forbyde, at nogen får Lego som
efternavn.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

LEGO er registreret som varemærke for klasse 16 og 41, som bl.a. omfatter malerier (ind-
rammede eller uindrammede), henholdsvis udstillinger med kulturelt sigte.
De kendetegn, L. LEGO, L. Lego og GALLERI LEGO, som Louise Lego Andersen an-
vender som mærke for sine malerier og sit galleri, ligner i høj grad det registrerede ord-
mærke LEGO. Disse fire bogstaver i den angivne rækkefølge udgør den dominerende del af
disse mærker.
Uanset at LEGO konstruktionslegetøj gennem tiderne er blevet brugt til at skabe
kunstværker bl.a. af Sven Dalsgaard, og uanset at værker frembragt af LEGO klodser frem-
vises på LEGO's hjemmeside under folderen Gallery eller 3D-Gallery, må retten efter bevis-
førelsen lægge til grund, at de varer og tjenesteydelser, som Louise Lego Andersen har taget7
sine mærker i brug for, kun i ringe grad ligner de varer og tjenesteydelser, som LEGO har
registreret og taget sit ordmærke i brug for. Retten finder endvidere ikke, at Louise Lego
Andersens brug af L. LEGO, L. Lego og GALLERI LEGO for salg af hendes egne malerier og
gallerivirksomhed med henblik herpå skaber nogen risiko for forveksling med LEGO, her-
under at det antages, at der er en forbindelse mellem hendes malerier og gallerivirksomhed
og LEGO.

Det tiltrædes, at ordmærket LEGO er velkendt, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, og at
LEGO derfor kan forbyde brugen af varemærket LEGO for varer og tjenesteydelser af anden
art, såfremt brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets renommé.
Louise Lego Andersen har gennem sin slægtsmæssige tilknytning erhvervet retten til
at bruge Lego som mellemnavn, og retten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at an-
dre i et vist omfang kalder hende Louise Lego, idet det er velkendt, at særprægede navne of-
te bliver en almindeligt brugt betegnelse for en person. Under disse omstændigheder findes
Louise Lego Andersens brug af mærkerne L. LEGO og L. Lego ved salg af hendes egne male-
rier og kunstkort, herunder som signatur på disse, ikke at være utilbørlig i forhold til vare-
mærket LEGO.
Disse malerier og kort udstiller og sælger Louise Lego Andersen i sit galleri, og efter at
kappen til galleriets markise er blevet udskiftet, findes hendes brug af mærket GALLERI
LEGO i dette mærkes nuværende grafiske udformning ikke utilbørligt at snylte på det vel-
kendte mærke LEGO.
Louise Lego Andersens påstande 1 og 2 tages herefter til følge, og Louise Lego Ander-
sen frifindes for Lego's påstand 1 og den del af Lego's påstand 6, som angår anvendelsen af
L. LEGO og L. Lego som signatur på malerier og kunstkort.
Retten finder ikke, at den i Lego's påstand 2 nævnte markedsføring af den nævnte
virksomhed med udstilling og salg af Louise Lego Andersens egne malerier under domæ-
nenavnene Louiselego.dk og Galleri-lego.dk eller den i LEGO's påstand 3 nævnte brug af
disse domænenavne er utilbørlige i forhold til LEGO, og det samme gælder den i Lego's på-
stand 5 nævnte anvendelse af e-mailadressen louiselego@hotmail.com.
Louise Lego Andersen frifindes derfor for LEGO's påstande 2, 3 og 5.
Retten finder, at Louise Lego Andersens brug af Lego som meta-tag og søgeord ved
markedsføring på Internettet på utilbørlig måde snylter på Lego's velkendte varemærke,
idet der ved søgning på det velkendte varemærke LEGO vises annoncer for eller gives op-
lysning om hendes virksomhed på bekostning af den virksomhed, som igennem mange år
har brugt betydelige ressourcer på at indarbejde mærket LEGO.8

Retten tager derfor Lego's påstand 4 til følge.
Ovenfor har retten taget stilling til Louise Lego Andersens anvendelse af kendetegne-
ne L. LEGO som varemærke for hendes malerier, herunder som signatur på disse, og der er
således allerede taget stilling til en del af Lego's påstand 6.

Den del af Lego's påstand 6, som der herefter skal tages stilling til, angår således Loui-
se Lego Andersens erhvervsmæssige anvendelse i øvrigt af kendetegnene L. LEGO og L. Le-
go.

Ovenfor har retten på baggrund af påstandene anlagt en vurdering af den erhvervs-
mæssige brug, som Louise Lego Andersen i dag gør af kendetegnene L. LEGO og L. Lego, og
på baggrund heraf fundet, at visse former for brug ikke kan anses for utilbørlige i forhold til
det velkendte varemærke LEGO. Som det fremgår heraf, må der anlægges en konkret vur-
dering af den pågældende brug af L. LEGO og L. Lego før det kan fastslås, om brugen er
utilbørlig, eller dette ikke er tilfældet.
Som retningslinier for vurderingen kan det angives, at der ikke vil være noget til hin-
der for, at Louise Lego Andersen sælger sine malerier fra et andet galleri end det, som hun
selv driver, eller at hun i sit galleri foruden sine egne malerier også udstiller værker fra an-
dre kunstnere, men Lego's rettigheder vil omvendt være til hinder for, at hun fra dette gal-
leri sælger legetøj, herunder LEGO konstruktionslegetøj, eller andre LEGO varer, idet dette
ville kunne forlede folk til at tro, at der er en forbindelse mellem galleriet og LEGO.
Der må dog anlægges en konkret vurdering af samtlige omstændigheder, således at
det ikke er muligt på forhånd generelt at sige, at øvrig erhvervsmæssig brug af kendetegne-
ne L. LEGO og L. Lego er eller ikke er i strid med Lego's rettigheder.
Louise Lego Andersen frifindes derfor også for denne del af Lego's påstand 6.
Lego's påstand 7 må i lyset af de foregående påstande, som angår erhvervsmæssig be-
nyttelse, forstås således, at Lego hermed ønsker fastslået, at Louise Lego Andersen er ube-
rettiget til at anvende Lego som efternavn eller kunstnernavn i ikke erhvervsmæssig sam-
menhæng.

Bestemmelsen i navnelovens § 16, stk. 2, findes at være en materiel regel, som også
kan påberåbes af Lego, som har forbeholdt sit varemærke som navn ved anmeldelse efter
navnelovens § 7, stk. 2, nr. 2. LEGO har som varemærkeindehaver retlig interesse i at få en
domstolsafgørelse af, om Louise Lego Andersen er uberettiget til at bruge Lego som navn, og
om hun skal dømmes til at ophøre hermed. Retten finder således ikke grundlag for at afvise
Lego's påstand 7.9
Louise Lego Andersen har ifølge den fremlagte dåbsattest, som er udstedt den 27. juli
2004, fornavnet Louise, mellemnavnet Lego og efternavnet Andersen. Da hendes efternavn
er Andersen, og da LEGO ved anmeldelse til Justitsministeriet er forbeholdt som efternavn,
følger det heraf, at Louise Lego Andersen ­ indtil hun eventuelt efter ikrafttrædelsen den 1.
april 2006 af navnelov nr. 542 af 24. juni 2005 måtte tage Lego som efternavn - er uberettiget
til at bruge Lego som efternavn, og at LEGO ved dom kan få hende tilpligtet at ophøre her-
med, jf. navnelovens § 16, stk. 2, idet der for identiske navne ikke anlægges nogen forveks-
lingsbedømmelse.
Lego har desuden påstået Louise Lego Andersen kendt ubeføjet til at bruge navnet Le-
go, så det fremstår som kunstnernavn. Ovenfor har retten fundet, at Louise Lego Andersen
brug af mærkerne L. LEGO og L. Lego ved salg af hendes egne malerier, herunder som signa-
tur på disse, ikke er utilbørlige i forhold til LEGO. Påstanden om forbud mod at anvende
LEGO som kunstnernavn i ikke-erhvervsmæssig sammenhæng har næppe noget selvstæn-
digt meningsindhold ved siden af påstanden om ikke at bruge Lego som efternavn, idet
kunstnere skal overholde navneloven på samme måde som alle andre.
Påstand 7 tages herefter til følge for så vidt angår Louise Lego Andersens brug af nav-
net Lego, så det fremtræder som efternavn.

Efter sagens udfald ophæves sagens omkostninger.

T H I K E N D E S F O R R E T

Lego Holding A/S skal anerkende, at Louise Lego Andersen er berettiget til at signere sine
malerier L. LEGO.

Lego Holding A/S skal anerkende, at Louise Lego Andersen er berettiget til at betegne sit
galleri, hvori hun udstiller, og hvorfra hun sælger sine malerier, som GALLERI LEGO.

Louise Lego Andersen skal ophøre med at anvende LEGO som meta-tag eller at angive LE-
GO som søgeord ved markedsføring på Internettet.

Louise Lego Andersen skal anerkende at være uberettiget til at bruge navnet LEGO og Lego,
så det fremstår som efternavn og skal ophøre med sådan brug.

Hver part bærer sine egne omkostninger.10


Uffe
Thustrup
Ole
Lundsgaard
Andersen

Michael B. Elmer
(retsformand)

Hans-Jørgen Nielsen

Henrik Ypkendanz


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»