Gældsbrevslovens § 31

Resumé

Et pladeselskabs krav på et fast beløb pr. solgt enhed var inden selskabets konkurs gyldigt transporteret til kreditor jf. gældsbrevslovens § 31. 

Dom i sagen P-0010-02

CIA MediaCentralen A/S
(Advokat Poul Meldgaard)
mod
Scoop Records ApS under konkurs
(Advokat Niels E. Valdal)

Sagen drejer sig om, hvorvidt en meddelelse af en transport til sagsøgeren, CIA MediaCentralen A/S, af et tilgodehavende, Scoop Records ApS havde hos Edel Records Denmark A/S, opfylder betingelserne i gældsbrevslovens § 31, og dermed hvem af parterne, der er berettiget til at få det omtvistede og deponerede beløb udbetalt.

Påstande:- 2 -

Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at Scoop Records ApS under konkurs tilpligtes at
anerkende, at sagsøgtes krav mod Edel Records kr. 206.592,00 i henhold til transporterklæring
af 29. maj 2001 afgivet af Scoop Records ApS overfor CIA Mediacentralen A/S om kravet på et
fast kronebeløb pr. solgt enhed af albummet "Hang On" med kunstneren "Freedom", katalognum-
mer SCOOP 48128-2, er transporteret til sagsøger og tilhører denne.

Boet har nedlagt påstand om frifindelse.


Sagsfremstilling:

Sagsøgeren, et internationalt reklamebureau, indgik i foråret 2001 en aftale med pladeselskabet
Scoop Records ApS (herefter Scoop) om markedsføring af albummet "Hang on" med kunstneren
"Freedom".

Sagsøgeren tog som led i aftalen kontakt til TV2 og indgik på vegne af Scoop en
markedsføringsaftale. I forbindelse hermed gav Scoop sagsøgeren transport i et tilgodehavende
hos et selskab, Edel Records Denmark A/S (herefter Edel), med hvilken Scoop havde indgået en
aftale om distribution af albummet.

Det fremgår af transporterklæring af 28. maj 2001, at Scoop giver sagsøgeren

"...TRANSPORT i et fast kronebeløb pr. solgt enhed af albummet HANG ON med kunstneren
FREEDOM, katalognummer SCOOP 48128-2 - efter nedennævnte retningslinier:
STYKPRIS For de første 9.000 solgte albums har CIA ingen transportrettigheder. For solgte
albums mellem 9.001 stk. og til 52.000 stk. gives transport til CIA på kr. 12,- pr. solgt album.
HENSÆTTELSE CIA videresender nærværende transport til Scoop Records's distributør Edel
Records, Grønnegade 3, 1107 København K, att. regnskabschef Nils Trier. Edel Records vil
herefter drage omsorg for, at der for hvert solgt album, der overstiger 9.000 enheder, hensættes
kr. 12,- på særskilt konto til senere afregning til CIA. Denne hensættelse sker, inden Edel
Records videreafregner det resterende nettobeløb pr. solgt enhed til Scoop Records.
BETALING På foranledning af Scoop Records og CIA udbetaler Edel Records det på kontoen
hensatte beløb til CIA. Det er på forhånd aftalt, at CIA fremsender faktura den 31. august 2001."

Den 29. maj 2001 sendte sagsøgeren transporterklæringen til Edel med anmodning om, at Edel- 3 -

noterede transporten.

Den 22. oktober 2001 gik Scoop konkurs, og advokat Niels E. Valdal blev udpeget som kurator.

Ved brev af 1. november 2001 anmodede Edel sagsøgte om at fremsende "opgørelsen", såfremt
denne var udarbejdet af direktør Peter Grønbæk. Edel oplyste samtidig, at beløbet i henhold til
transporten ville blive tilbageholdt, indtil parterne internt fik afklaret, hvem der er berettiget til at
modtaget beløbet.

Den 5. november 2001 fremsendte sagsøgeren faktura af 31. oktober 2001 til Edel med
anmodning om betaling i henhold til transport. Samme dag blev kopi af fakturaen sendt til Scoop.

Forklaringer:

Preben Nielsen har forklaret, at han er kreditchef hos sagsøger. Sagsøger skulle markedsføre
"Hang on" med "Freedom" for Scoop.

Den sædvanlige procedure ved en sådan markedsføringsaftale er, at der bliver givet tilsagn om
reklame hos TV2. I de fleste tilfælde kræver TV2 en up frontbetaling og betaling af et beløb efter
endt markedsføringsperiode. Efter endt markedsføringsperiode fremsender TV2 regning på det
resterende beløb til sagsøger, som herefter opkræver beløbet hos sine kunder. Med andre ord
hæfter sagsøger direkte overfor TV2 for betaling af fakturaen og bærer derfor risikoen for sine
kunders eventuelle manglende betalingsevne. Sagsøger foretager derfor en kreditvurdering af
sine kunder. Normalt søger sagsøger sikkerhed for kundernes betalingsdygtighed ved forsikring
eller bankgaranti.

I nærværende sag har Scoop betalt up front-beløbet til sagsøger. Da det resterende beløb afhang
af, hvor mange albums, der blev solgt indenfor markedsføringsperioden, kunne sagsøger ikke
følge sin sædvanlige procedure om sikkerhedsstillelse for Scoops betalingsdygtighed. Parterne
blev derfor enige om, at sagsøger for det resterende beløb fik transport i det beløb, som Scoop
havde til gode hos Edel, da dette beløb tillige afhang af antallet af solgte albums.

Vidnet har ikke haft noget med udformningen af transporten at gøre og har heller ikke erfaring
med at udarbejde transporterklæringer. Transporterklæringen blev udarbejdet af Scoop. Vidnet
fik udkast til transporten fremsendt, inden den blev udfærdiget i endelig form. Han havde kort- 4 -

gennemgået transporten og havde kun den kommentar, at der manglede plads til, at Edel kunne
underskrive transporten.

Grunden til, at fakturaen først blev sendt i november, var, at den ikke kunne udarbejdes, før
sagsøger havde modtaget faktura fra TV2. TV2 kunne ikke udfærdige fakturaen, da Edel ikke
havde sendt den endelige opgørelse over solgte eksemplarer til TV2. Fakturaen blev straks lavet,
da faktura fra TV2 var modtaget. Vidnet sendte, ifølge fast praksis i branchen, kopi af fakturaen
til sagsøgte til orientering.

Vidnet ved ikke, hvorfor formuleringen "på foranledning af" var anvendt i erklæringen. Grunden
til, at formuleringen "til senere afregning" var anvendt, er vel, at det endelige transportbeløb
først kunne findes ved periodens udløb.

Vidnet ved ikke, om Edel oprettede en særskilt konto som foreskrevet i erklæringen. Det var
Edel, som holdt øje med salget af albummet, og sagsøger blev ikke holdt løbende orienteret
herom og udøvede ikke nogen kontrol hermed.

Peter Grønbæk har forklaret, at han var direktør hos Scoop i maj 2001.

Sagsøger havde på vegne af Scoop taget kontakt til TV2, som lavede en tv kampagne for Scoop.
I forbindelse hermed skulle sagsøger betale et up front-beløb for kampagnen. Endvidere skulle
sagsøger betale x antal kroner pr. solgt eksemplar til TV2, et beløb som Scoop efterfølgende
skulle betale til sagsøger. Up front-beløbet var blevet betalt. Transporten af Scoops
tilgodehavende hos Edel skulle sikre betaling af det resterende beløb.

Vidnet havde udfærdiget udkastet til transporterklæringen, som han havde diskuteret med
Preben Nielsen. Han mener, at Preben Nielsen havde den kommentar, at Edel skulle med på
transporten. Vidnet har ikke udarbejdet transporterklæring af denne art før.

Det er vidnets opfattelse, at meningen med formuleringen "på foranledning af" var, at Edel skulle
have hans accept, førend de kunne udbetale det transporterede beløb til sagsøger, idet der
mellem parterne skulle være enighed om antallet af solgte albums. Scoop havde dermed en
kontrolfunktion med hensyn til Edels opgørelse over antallet af solgte albums. Hvis Scoop ikke
havde denne kontrolfunktion, ville transporten jo være en blanco check.- 5 -

Med formuleringen "hensættelse til senere afregning" menes der, at der først skulle ske
afregning, når reklameperioden var overstået, idet antallet af solgte enheder ikke endeligt kunne
opgøres før. Også her var der en kontrolfunktion hos sagsøger.

Han mener ikke, at Edel oprettede en særskilt konto, hvortil hensættelse skulle ske. Han havde
modtaget løbende opgørelse over salget af de enkelte katalognumre. Scoop har ikke fået noget
udbetalt af Edel, og han ved ikke, om sagsøger har.

Faktura med revisorpåtegning blev aldrig lavet af Edel, selvom han havde opfordret Edel til at
antage en revi sor.

Nils Trier har forklaret, at han i foråret 2001 var regnskabs- og økonomichef hos Edel. Edel
distribuerer albums for pladeselskaber.

Distributionen sker gennem et logistik firma, GDC, der registrer salget af de enkelte albums. På
baggrund af lister fra GDC udarbejder Edel salgsopgørelser til pladeselskaberne. Disse
salgsopgørelser danner grundlag for afregning af omsætningnen over for de enkelte pladesel-
skaber. Normalt bliver der i afregningen fratrukket blandt andet copyright og betaling for
distribution. Nettoomsætningen bliver udbetalt en gang om måneden til pladeselskaberne.

Edel havde også udbetalt nettoomsætningen til Scoop en gang om måneden. Der var dog i nogle
måneder sket tidligere udbetaling end sædvanlig, fordi Peter (Grønbæk) havde haft
likviditetsproblemer.

Sagsøger og Edel havde i forbindelse med transporten aftalt, at Edel af praktiske årsager skulle
håndtere tilbageholdelsen og afregningen. Vidnet regnede med, at der med transporten kom et
nyt beløb ind, der skulle fratages førend Edel kunne udbetale nettoomsætningen til Scoop, hvilket
- selvfølgelig - bevirkede, at det månedlige beløb, som skulle udbetales til Scoop, blev reduceret
tilsvarende.

Transportbeløbet var identificeret ved en særskilt konto i bogholderiet og havde som sådant ikke
været adskilt fra Edels andre midler. Grunden til, at der ikke var oprettet særskilt bankkonto, var,
at Edels revisor havde ment, at hensættelse til en bogføringskonto var tilstrækkelig. Dette var
deres praksis. Betalingen af det deponerede beløb var sket fra Edels driftskonto.- 6 -

Vidnet mente, at der med den fremsendte faktura var grundlag for udbetaling af det hensatte
beløb. Vidnet mente ikke, at sagsøgtes samtykke var nødvendigt for ud betalingen.

Den eneste grund til, at Edel ikke har betalt til sagsøger, er, at Edels advokat på baggrund af
henvendelser fra sagsøgte havde frarådet det. Beløbet blev derfor deponeret. Den manglende
betaling skyldes derfor ikke manglende vilje, men at Edel i denne sag har gået med livrem og
seler.

Procedure:

Sagsøgeren har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at transporterklæringen
opfylder betingelserne i gældsbrevslovens § 31, idet den er klar og tydelig.
Erklæringen bærer overskriften "Transport", og det fremgår ordret af erklæringens ordlyd, at
Scoop har givet sagsøgeren transport i et fast kronebeløb pr. solgt enhed af albummet "Hang
on". Dette er nærmere defineret under afsnittet "Stykpris", hvor det fremgår, at der for solgte al-
bums mellem 9001 stk. og til 52.000 stk. gives en transport til sagsøgeren med kr. 12,- pr.
solgte album.

Det fremgår endvidere af erklæringen, at Edel skulle hensætte det transporterede beløb på en
særskilt konto til senere afregning til sagsøgeren. Da det således var Edel, som skulle drage
omsorg for administrationen af transportaftalen, har det ingen betydning, at hensættelse af det
transporterede beløb skete til en konto i Edels bogholderi og ikke til en særskilt bankkonto. Idet
afregningen skulle ske ved sagsøgerens fremsendelse af faktura var Scoop under alle
omstændigheder ikke i stand til at råde over beløbet.

Det bestrides, at Scoop skulle godkende udbetalingen. Det fremgår klart og tydeligt af
transporterklæringen, at betaling skulle ske til sagsøgeren, idet det under afsnittet "Betaling" er
anført, at det hensatte beløb skal udbetales til sagsøgeren, og at det er sagsøgeren som den 31.
august 2001 skal fremsende faktura. Den manglende betaling har ikke været udtryk for, at Edel
har været i tvivl om, hvem der skulle betales til.

Sagsøgte har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at transporterklæringen ikke er
klar og tydelig, idet transporterklæringen skal læses som en helhed.

Formuleringen "til senere afregning" indicerer, at sagsøgeren ikke har et ubetinget krav på- 7 -

betaling, idet Scoop skulle godkende størrelsen af det hensatte beløb forud for udbetaling til
sagsøgeren. Scoop har således kunnet råde over fordringen efter overdragelsen. Afsnittet om
"hensættelse" kan i det hele forstås som beskrivelse af administrationen af fordringen.

Sådan som afsnittet om "betaling" er formuleret, kræver udbetaling af det hensatte beløb såvel
Scoops som sagsøgerens godkendelse, hvilket igen indicerer, at Scoop har kunnet råde over
fordringen. Af afsnittet fremgår alene, at der skal hensættes et beløb, men ikke at der kan af-
regnes direkte over for sagsøgeren. Det fremgår således ikke klart, hvem der efter overdragelsen
er den rette kreditor at foretage betaling til.

Der er ikke sket individualisering af beløbet, hvilket betyder, at der ikke har været et klart
grundlag for hvilket beløb, der reelt skyldtes.

Da erklæringen ud over oplysningen om transport indeholder oplysninger om forretningsgange og
vilkår, har erklæringen ikke været så klar og tydelig, således at skyldneren nødvendigvis har
forstået, at fordringen er endeligt overdraget til sagsøgeren, og at Scoop derfor ikke længere
kunne råde over beløbet, hvorfor der ikke er sket en denunciation i overensstemmelse med
gældsbrevslovens § 31.


Rettens bemærkninger:

Det fremgår af transporterklæringen, at en fordring, hvis størrelse var afhængig af hvor mange
albums, der blev solgt inden for en nærmere defineret periode, er blevet transporteret. På trods
af, at der er tale om overdragelse af en variabel fordring, kan der ikke ved periodens ophør
herske tvivl om hvilken fordring, der er overdraget og størrelsen af denne.

På baggrund af de afgivne forklaringer lægger retten til grund, at det var Edel, der skulle foretage
hensættelsen i henhold til transporten, og at Edel i den forbindelse registrerede de transporterede
beløb på en bogføringskonto. Retten lægger endvidere til grund, at Edel på baggrund af den
fremsendte faktura ville udbetale det hensatte beløb til sagsøgeren, og at udbetalingen således
hverken krævede Scoops godkendelse eller accept.

Når henses til transporterklæringens udformning, fremstilling og formulering samt til skyldners
forståelse af erklæringen, finder retten, at Scoop med transporterklæringen blev frataget- 8 -

rådigheden over fordringen. Retten bemærker i den sammenhæng, at hverken fordringens iden-
tifikation eller Scoops rådighed over beløbet er afhængig af, om det hensatte beløb var
individualiseret på særskilt bankkonto.

Retten finder således, at transporterklæringen opfylder betingelserne efter gældsbrevslovens §
31, hvorfor sagsøgerens påstand tages til følge.


Thi kendes for ret:

Scoop Records ApS under konkurs skal anerkende, at Scoop Record ApS' krav mod Edel Records
Denmark A/S kr. 206.592,00 i henhold til transporterklæring af 29. maj 2001 afgivet af Scoop
Records ApS overfor CIA MediaCentalen A/S om kravet på et fast kronebeløb pr. solgt enhed af
albummet "Hang On" med kunstneren "Freedom", katalognummer SCOOP 48128-2, er
transporteret til CIA MediaCentralen A/S og tilhører denne.

Scoop Records ApS under konkurs skal inden 14 dage betale 24.000 kr. i sagsomkostninger til
CIA MediaCentralen A/S.


Lise Bundgaard
(sign.)


Udskriftens rigtighed bekræftes
p. j. v. Sø- og Handelsretten, den

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»