Fremlæggelse (edition) af lejekontrakt for et nabolejemål

HØJESTERETS KENDELSE

afsagt onsdag den 28. oktober 2015

Sag 163/2015

P/f SMS (advokat Ingi Højgaard)

mod

Sp/f Norðlon (advokat Djóni Thomassen)

I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Færøerne den 16. april 2014 og kendelse af Østre Landsrets 5. afdeling den 3. juli 2015.

I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Hanne Schmidt og Oliver Talevski.

Påstande mv.

Kærende, P/f SMS, har nedlagt påstand om, at det skal pålægges indkærede, Sp/f Norðlon, at fremlægge lejekontrakten mellem Norðlon og koncernselskabet Sp/f Elding vedrørende lejemålet Stangavegur 8, Klaksvik.

Norðlon har ikke udtalt sig for Højesteret.

SMS har anført, at de kendsgerninger, der agtes bevist ved fremlæggelse af lejekontrakten, og som anmodningen vedrører, er at få klarhed over, hvem der kontraktsmæssigt – Norðlon eller Elding – skal betale elforbruget i de lejede lokaler i henhold til lejekontrakten mellem disse to parter. Det kan have betydning for SMS’ krav om tilbagesøgning af forkert opkrævet elforbrug, hvem der i henhold til lejekontrakten skal betale for elforbruget.

Norðlon protesterede for landsretten herimod og anførte, at lejekontrakten er fortrolig.

Sagsfremstilling

Sagen angår, om det i medfør af retsplejelovens § 298, stk. 1, skal pålægges Norðlon som udlejer af ejendommen Stangavegur 8, Klaksvik, at fremlægge lejekontrakten mellem Norðlon og lejer af ejendommen Elding, der er et selskab i samme koncern som Norðlon.

Begæringen om edition er fremsat af SMS i en sag mellem SMS og Norðlon. I sagen har Norðlon fremsat krav mod SMS om betaling af udgifter til istandsættelse efter ophøret af SMS’ leje af lejemålet Stangavegur 10, Klaksvik. SMS har under sagen fremsat et modkrav mod Norðlon om erstatning for udgifter til elregninger, som SMS har betalt for forbrug på to elmålere, der angiveligt hører til lokalerne, der lejes af Elding.

Ved dom af 16. april 2014 afsagt af Retten på Færøerne blev SMS dømt til at betale Norðlon knap 230.000 kr., mens retten frifandt Norðlon for SMS’ modkrav. For så vidt angår modkravet fandt retten det ikke godtgjort, at der er grundlag for, at kravet mod Elding kan rejses over for Norðlon. Retten henviste i den forbindelse bl.a. til, at det indbyrdes forhold mellem Norðlon og Elding, herunder vilkårene i lejekontrakten, ikke var nærmere oplyst.

Retten i Færøernes dom er anket til Østre Landsret af SMS, som vedrørende modkravet har nedlagt påstand om, at Norðlon dømmes til at betale SMS 281.185,29 kr. Norðlon har påstået stadfæstelse.

Ved en mail af 24. juni anmodede SMS Østre Landsret om at pålægge Norðlon at fremlægge lejekontrakten mellem Norðlon og Elding.

I Østre Landsrets kendelse af 3. juli 2015 hedder det bl.a.:

”Appellanten har ikke angivet, hvilke bestemte kendsgerninger der agtes bevist ved fremlæggelse af den nævnte lejekontrakt, og der findes ikke grundlag for i medfør af editionsreglerne at pålægge indstævnte at udlevere lejekontrakten til brug for en undersøgelsesmæssigt præget gennemgang.”

Højesterets begrundelse og resultat

For Højesteret har P/f SMS anført, at formålet med begæringen om, at SP/f Norðlon skal på- lægges at fremlægge lejekontrakten i lejeforholdet mellem Norðlon og Sp/f Elding vedrørende lejemålet Stangavegur 8, Klaksvik, er at få oplyst, hvem der skal betale elforbruget i lejemå- let. Dette har betydning for SMS’ krav mod Norðlon om tilbagesøgning af SMS’ betaling af elforbruget i forbindelse med lejemålet i naboejendommen, Stangavegur 10, Klaksvik.

Højesteret finder, at SMS herved nu har angivet en tilstrækkelig begrundelse for de kendsgerninger, der ønskes bevist ved fremlæggelse af lejekontrakten. Norðlon har endvidere ikke sandsynliggjort, at lejekontrakten indeholder oplysninger, som man i givet fald ville være udelukket fra eller fritaget for at afgive forklaring om som vidne, jf. retsplejelovens §§ 169- 172.

På denne baggrund, og da det ikke kan afvises, at lejekontrakten er af betydning for afgørelsen vedrørende det modkrav, som SMS har fremsat mod Norðlon under sagen, pålægger Hø- jesteret i medfør af retsplejelovens § 298, stk. 1, Norðlon at fremlægge lejekontrakten i lejeforholdet mellem Norðlon og Elding vedrørende lejemålet Stangavegur 8, Klaksvik.

Thi bestemmes:

Sp/f Norðlon skal i kæremålsomkostninger inden 14 dage betale 2.000 kr. til P/f SMS.

Kæreafgiften for Højesteret tilbagebetales.

Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Af Selskabsadvokaterne Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget ...»

Ophævelse af erhvervslejemål - hvad sker der når erhvervslejemålet er blevet ophævet?

Af Selskabsadvokaterne En ophævelse af et erhvervslejemål medfører, at lejeren straks skal fraflytte ...»